Ocenění absolventky oboru Regionalistika a veřejná správa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocenění absolventky oboru Regionalistika a veřejná správa"

Transkript

1 Ocenění absolventky oboru Regionalistika a veřejná správa Všem přátelům, známým a příznivcům našeho oboru oznamujeme, že naše čerstvá absolventka - ing. Irenka Hybšová - získala koncem roku 2004 prestižní ocenění za svou diplomovou práci z oblasti územního a prostorového plánování (pod vedením ing. A. Slepičky, DrSc). Cenu Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových převzala na zámku v Lužanech u Přeštic. Tato cena je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky. Narozena 1979 v Praze. Vystudovala obor Regionalistka a veřejná správa na VŠE Praha, vedlejší specializaci Regionální rozvoj a Evropská integrace. Po absolvování v červnu 2004 získala výše uvedenou cenu za práci na téma Prostorové uspořádání a plánování ve Švýcarsku. V současné době pracuje v Centru pro regionální rozvoj ČR v Praze jako projektová manažerka při implementaci programů Evropské Unie Národního programu Phare a Společného regionálního operačního programu. Jako ukázku oceněné diplomové práce uvádíme následující text. 1

2 I. Hybšová: Prostorové uspořádání a plánování ve Švýcarsku Motto: Krajina možná jednoho dne přestane existovat. Co ale přijde po krajině a jak nazvat podobu země, která už není krajinou? I zničená krajina je přece stále ještě krajinou a může být obnovena lidským úsilím buď naším, nebo nějaké budoucí generace. Zničená krajina se podobá vážně nemocnému pacientovi, kterého je možno léčit a za určitých podmínek vyléčit. 1 1 Michael Hauser: Krajina mlčící a krajina mluvící; O kognitivním ohrožení krajiny a o tom, jak se proti němu dá bojovat. Tvář naší země krajina domova. Krajina v ohrožení (6.díl), Praha, 2001, str. 18 Nové pojetí prostorového plánování Švýcarsko je zemí, která využívá prostorové plánování a jeho tři úrovně národní, regionální a místní jako důležitý nástroj rozvoje společnosti. Prostorové plánování řeší rozvojové problémy nejen z územně technických aspektů, ale také z hledisek ekonomických, sociálních, kulturních a ekologických. Jedná se o komplexně pojaté prostorové plánování integrované do jednoho systému. V posledních letech se prosazuje nový přístup. Aktéři v území jako města a regiony jsou pojímány jako produkty svého vlastního neopakovatelného historického vývoje v různých souvislostech a s různými charakteristikami. Plán je chápán jako projekt města nebo regionu, demokratické vyjádření toho, jaké by území mělo být a jako odborný rámec pro kolektivní akci. Získává spíše povahu určitého druhu smlouvy, zavazující a usměrňující zástupce konkrétních prostorových aktérů k společné vizi jejich území. Hlavními cíli se stala podpora ekonomického rozvoje, snižování zranitelnosti regionálních ekonomik ve vztahu k vnějším hrozbám, podpora regionálních konkurenčních výhod a strategické plánování území založené na spojeném úsilí socioekonomických subjektů veřejných i soukromých. Ve Švýcarsku je základní cíl formulován v ústavě. V dřívější úpravě ústavy byl určen jako účelné využívání území a uspořádání osídlení v krajině. Současné cíle jsou určeny v zákoně o prostorovém uspořádání (RPG - Raumplanungsgesetz) hned v prvním paragrafu. Jedná se o celkovou ochranu krajiny, zejména o ochranu přírodních podmínek a bohatství jako půda, vzduch, voda, les a zemědělství, dále o podporu životních podmínek obyvatelstva, sociálního, kulturního a hospodářského života a decentralizace osídlení a hospodářství. V posledních letech 19. století byly ustanoveny předpisy pro městské obce, kterým se měly podřídit. Tato podřízenost spočívala v pokynech pro koncepty pro postupně stupňující se urbanistické projevy. V první polovině 20. století byly obcím prominuty stavební regulátory a plánování zón. Obce se začaly velice rychle stavebně rozvíjet (aglomerační obce, turisticky zaměřené obce). Současně nastal systematický rozvoj nových bytových jednotek prostřednictvím plánů zástavby a plánů výstavby bytů. V meziválečném období 1 Michael Hauser: Krajina mlčící a krajina mluvící; O kognitivním ohrožení krajiny a o tom, jak se proti němu dá bojovat. Tvář naší země krajina domova. Krajina v ohrožení (6.díl), Praha, 2001, str. 18 2

3 byly nastoleny zásadní úvahy o moderní městské výstavbě. Nejdůležitějším výsledkem byla Charta z Atén z roku Charta byla publikována až v roce 1943 a měla v poválečném období velký vliv na vývoj městské výstavby. V těchto letech po druhé světové válce v období hospodářského rozmachu se začalo opět ve Švýcarsku rozšiřovat plánování zón. Bylo rozhodnuto rozšířit plány zón na tzv. prostorové plány ( Arealbebauungsplan ), které znázorňovaly různé druhy obydlí, jako rodinné domy, více bytové domy, výškové domy. Do 70. let 20. století Švýcarsko nemělo speciální strategie či politiky zabývající se územními kapitolami. Pozornost byla spíše věnována oblastem pektorálních politik jako zemědělství nebo veřejná infrastruktura. Až v těchto letech se oddělila regionální politika a prostorové plánování. Prostorové plánování se mělo zabývat organizací urbanizovaných území a chránit (zachovat) venkovské oblasti od prvků urbanizace. Za to regionální politika byla zacílena na podporu infrastruktury v horských oblastech. První úvaha o prostorovém plánování se poprvé objevila v zákonném předpisu před třiceti lety. 14. září 1969 zákonodárci Švýcarské federace zakomponovali do federální ústavy článek číslo 22 o prostorovém plánování, který obsahoval základní cíl plánování. Na regionální úrovni ve směrných plánech se již rozlišovaly oblasti plánování osídlení, zemědělství, dopravy, energetické infrastruktury. Na komunální úrovni se jednalo o kombinaci plánů dopravy a osídlení. Za dalších 10 let se podařilo 22. června 1979 schválit již samotný zákon o prostorovém plánování (Raumplanungsgesetz, RPG). Hlavním účelem bylo vymezit zastavitelnou plochu a limitovat expanzi urbanismu do volného prostoru, který je vzácný. Hlavní ideou byla decentralizace. Tento zákon je celkově jednodušší, pružnější, pružnější, vyžaduje méně forem a stupňů projednávání než dřívější úpravy. Ponechává značný prostor pro jednání kantonů a je více orientován na hlavní problémy. Zákon stanoví výslovně plánovací a koordinační povinnost (věcnou i časovou) a zavazuje ke vzájemné informovanosti a spolupráci při harmonizaci činností působících na území. Týká se nejen federálních, kantonálních a místních orgánů, ale průřezově i sektorů jako je např. zemědělství, infrastruktura, výstavba sídel. Zákon se zabývá ochranou, přístupností a udržováním krajiny, vod, lesů a zemědělské půdy a jejich funkcí i nutností vhodného umístění sídel v krajině, dále utvářením lidských sídel dle potřeb obyvatel při současném omezování plošného růstu sídel s tím, že bude pečováno o ochranu jejich životního prostředí, o vhodnou síť veřejné dopravy, služeb, obchodu, o cyklistické zóny a trasy a o četné plochy zeleně a stromy. Při výstavbě infrastruktury se má dbát o vyrovnávání oblastních rozdílů, snadnou dosažitelnost škol, rekreačních zařízení a veřejných služeb a o zamezení nepříznivých vlivů infrastruktury na životní prostředí a podmínky života i rozvoje lidí i hospodářství. Základní zásady hospodářského využívání území dle tohoto zákona: - vytvořit efektivní využívání území 3

4 - zabývat se multifunkcionalitou území - vyvarovat se nenávratných škod v území - šetřit územím, plochami - více se věnovat vlastnickým poměrům při využívání pozemků - zabezpečit právní ochranu při využívání území V roce 1996 byla publikována Švýcarská pravidla prostorového plánování ( Die Grundzüge der Raumordnung Schweiz ), která byla následována realizačním programem Federální opatření pro organizaci územního plánování ( Relisation Programme: Federal Measures for Territorial Organisation ). Pravidla jsou širšího a koncepčního rázu, také zohledňují přiblížení Švýcarska k Evropě. Hlavním účelem bylo vytvořit dlouhodobější vizi či strategii a podnítit efektivnější využití země a vyrovnaný rozvoj všech částí státu. Cíle: - snížit negativní urbanistické rozvojové trendy ve Švýcarsku - reagovat na výzvy globálního trhu - zlepšit konkurenceschopnost Švýcarska vzhledem k ostatním evropským městským regionům První část strategie se zabývá současnou situací v prostorovém plánování. - rostoucí spotřeba půdy - měnící se města a konurbace - venkovské oblasti jsou měněny různými vlivy - krajina je pod tlakem - růst mezinárodní integrace Hlavní sekcí národní prostorové strategie je řešení již zmíněných problémů. Strategie se skládá z následujících elementů: Polycentrická urbanistická síť Železnice 2000 Obnovení a zesílení jader měst Kompaktní rozvoj v aglomeracích Uvolnění center blízko velkých aglomerací Koordinovaná dopravní politika Svazek (spojenectví) jako soutěživost mezi městy Optimalizace mezi ekonomickým přístupem versus kvalitou života Strategie založená na široké spolupráci Role strategie Nástroje prostorového plánování Uvádím základní nástroje prostorového plánování ve Švýcarsku, které se používají v různých úrovních veřejné správy. 4

5 A. Základní dokumenty 1. Technické a materiální podklady Pod technickými podklady se rozumí především grafické plány, které dovolí zjistit prostorově relevantní okolnosti ve dvou dimenziálním obrazu prostoru. Pro popsání prostoru se zpravidla přikládají topografické mapy a přehledné plány. V budoucnosti se budou technické podklady zpracovány pomocí geografického informačního systému (EDV-Basis, GIS), ze kterého budou data velice dobře přístupné. K materiálním podkladům patří data, která jsou východisky pro plánovací proces. Jedná se o všechny druhy oblastí, které se musí chránit nebo se týkají problémových oblastí aktuálního stavebního uspořádání. Podklady musí zpracovávat všechny vertikální úrovně veřejné správy Švýcarska, tj. Federace, kanton, region i obec. 2. Modely a koncepty Tyto nástroje mají podstatný význam z hlediska cílů, které se mají podle nich následovat. Rozpracovávají do podrobnější a konkrétnější podoby zákonné úpravy, které formují náležitosti plánů. V roce 1971 a 1973 byly vydány modely územního plánování: Celkový koncept dopravy ( Gesamtverkehrskoncept ) a Celkový koncept energetické infrastruktury ( Gesamtenergiekoncept ). Mezi koncepty patří Železnice + Autobus 2000 ( Bahn + Bus 200 ) a Pravidla prostorového plánování ( Grundzugen fur ein Raumordnungskoncept Schweiz ). Modely a koncepty se plánují na národní úrovni, ale jsou požadovány i na nižších úrovních. B. Směrné plánování 3. Věcné plány Věcné plány jsou zpracovávány od jednotlivých oborů, odvětví až po všeobecné, souhrnné projekty obcí. Věcné plány zahrnují vedle všeobecných aspektů prostorového uspořádání také konkrétní aspekty využití území. Týkají se zejména velkých akcí v infrastruktuře (železnice, spoje, dálnice, státní silnice, letecká doprava), federálních veřejných staveb, vojenských prostorů, i zásadních opatření s federálním územním dosahem v politice regionální, dopravní, energetické, zemědělské, bytové, ve vodním hospodářství, turismu, ochraně životního prostředí a krajiny. Věcné plány jsou povinné na národní úrovní. Na nižších úrovních jsou pouze dobrovolné. 4. Směrné plány Směrné plány lze rozdělit do dvou systémů, a to předběžné plány využití území ( Vornutzungsplan ) a operační plány ( operationelle Richtplan ). Podmínky pro operační směrné plány jsou v zákonech RPG a RPV a specifikují základní cíle a strategie prostorového rozvoje. Každý kanton musí mít povinně zpracovaný směrný plán. Na národní úrovni se tyto plány nevytváří a na nižších úrovních než kantonálních je zpracování dobrovolné. Tyto plány (nazvané Plan directeur či Richtpläne ) mají ukázat způsob a prostorovou i časovou koordinaci činností významných pro vývoj v území, který má být usměrňován 5

6 v žádoucím směru jak podle federálního zákona a územní rozvojové politiky federace, tak i podle záměrů a potřeb kantonu a jeho obcí, mají být také projednány se sousedními kantony, popřípadě pokud jsou to hraniční kantony tak s regiony sousedního státu. Plány mají textovou i mapovou část, jejich návrhy jsou široce publikovány a projednávány s obcemi i obyvatelstvem a konzultovány s Federálním úřadem pro územní plánování, než jsou předloženy federální vládě ke schválení. Po schválení jsou závazné pro veřejné orgány a úřady. Adaptace na změněné podmínky je možná, pokud je to nutné. Plán musí být každých deset let revidován. C. Plány využití území 5. Rámcové plány využití území Za rámcové plány využití území jsou většinou považovány plány zónování. Tyto plány jsou všeobecné regulace určité oblasti. Území, na kterém tato regulace platí, je označováno za zónu. Plány zahrnují celé území obce či sídla. Musí být odsouhlaseny občany v referendu. Obec je musí povinně zpracovávat. Kanton může vypracovávat tyto plány dobrovolně. 6. Zvláštní plány využití území Zvláštní plány využití území se týkají částí sídel, detailně popisují parcely a to jejich výměru, tvar i využití. Používají větší měřítko než rámcové plány využití území (1: 500 nebo 1 : 1000). K jejich schválení stačí souhlas zastupitelstva obce. Vytváření těchto plánů není povinné. Mohou je zpracovat obce či kantony. Tyto plány mají rozličnou podobu, například mezi ně patří plány bytové výstavby, plány zastavěných ploch a další. U plánů bytové výstavby se rozlišují plány využití a čerpání ploch a na podobu, vzhled výstavby. Hierarchické členění nástrojů prostorového plánování Federace Kanton Region Obec Technické podklady Požadované požadované Požadované požadované Materiální podklady Požadované požadované Požadované požadované Modely -* požadované Požadované požadované Koncepty Plánované Věcné plány Plánované dobrovolné Dobrovolné dobrovolné Směrné plány - povinné Dobrovolné dobrovolné Plány využití území -* dobrovolné - povinné Zvláštní plány využití - dobrovolné - dobrovolné Následné plány využití Požadované požadované - požadované Projekty Požadované požadované - požadované * - není plánované v rámci zákona o prostorovém plánování, ale dle jiného právního předpisu Zdroj: Instrumentarium der Raumplanung, Dr. Walter Büchi, ETH Zürich,

7 Instituciální zabezpečení prostorového plánování Úroveň federální - Federální úřad pro územní plánování ( Bundesamt für Raumplanung ), dnes je tento úřad v rámci Federálního úřadu pro prostorový rozvoj ( Bundesamt für Raumentwicklung ). Další orgány, které rozhodují, navrhují cíle, programy, koncepty a také kontrolují činnost podřízených orgánů, kantonů, obcí jsou Federální konference pro územní plánování ( Raumordnungs-konferenz des Bundes ), Federální rada ( Der Rat für Raumordnung ) funguje jako mimoparlamentní komise pro oblast prostorového plánování a trvale udržitelného rozvoje a Federální správní soud za účelem zabezpečení práv a povinností. A další úřady z různých oborů, které spolupracují při vytváření plánů, projektů, strategií. Na úrovni kantonální mají své kompetence kantonální vlády. Na úrovni municipální zabezpečují tuto problematiku obecní (městské), popřípadě stavební úřady. Jak je vlastně prostorové plánování pojímáno? Jedná se o problematiku, která dle Evropské charty regionálního/prostorového plánování z roku 1983 vyjadřuje hospodářskou, sociální, kulturní a ekologickou aspekty společnosti a zároveň se jedná o vědní obor, nástroj správního řízení a komplexní mezioborový přístup k dosažení vyváženého regionálního rozvoje a prostorového uspořádání. Na rozdíl od chápání tohoto pojmu v českém prostředí, kde se tento termín téměř nepoužívá a nahrazuje ho pojem územní plánování, které má význam užší. Prostorové plánování je zejména úkol politický. Týká se nejen vlád, ale i všech veřejných a soukromých organizací, včetně občanů a jejich institucí. Jde o koordinaci práce různých sektorů, zabývajících se problematikou rozmístění obyvatelstva, bydlení, ekonomických aktivit, veřejných zařízení, zásobování energií, vodou, ochranou přírody a přírodních zdrojů, historických a kulturních hodnot. Prostorová politika zajišťuje koordinaci mezi různými úrovněmi rozhodování, stará se o proporcionální vynakládání finančních prostředků, pečuje o vzájemnou vazbu plánů na jednotlivých úrovních. Prostorové plánování důsledněji než plánování územní probíhá jak v horizontálním tak ve vertikálním směru. Pokud jde o horizontální směr rozlišuje se zpravidla úroveň lokální, regionální, národní a mezinárodní. Specifické místo zaujímá plánování v rámci přeshraničních regionů. Regionální a místní plánování koordinuje a zhodnocuje aktivity územní politiky. Na národní úrovni je sledována a koordinována regionální politika. Na evropské úrovni jde o koordinaci cílů prostorového plánování členských zemí s cílem vyváženého vývoje v oblastech evropského prostoru. Důležitou funkci mají obce a jednotlivci. Ve Švýcarské federaci je prostorové plánování vytvářeno s ohledem na vývoj plánování v Evropské unii. Vychází ze stejných principů a cílů. Následující graf znázorňuje význam, rozsah a nadřazenost jednotlivých termínů 7

8 používaných ve Švýcarsku. Politika prostorového uspořádání ( Raumordnungspolitik ) je rozsáhlý proces překonávání prostorově relevantních problémů pomocí politického a státního systému. V užším smyslu se skládá z regionální politiky a prostorového plánování. Pod pojmem prostorové plánování ( Raumplanung ) se rozumí záměrná koordinace prostorově efektivních činností. Zahrnuje prostorové plány veřejné správy celého území státu a dalších prostorově relevantních aktivit jako jsou doprava, životní prostředí, hospodářství, společnost. Regionální politika ( Regionalpolitik ) se snaží snižovat nechtěné rozdíly a podporu účelného a vhodného rozvoje určité části území a regionů v zemi. Pod pojmem rozvoj se rozumí v této souvislosti dlouhodobé vylepšení životních a pracovních podmínek obyvatelstva. Politika prostorového plánování v širším smyslu ( Raumordnungspolitik im weiteren Sinn ) zahrnuje prostorové aspekty sektorálních politik. 2 Ve Švýcarsku se také používá pojem prostorové zachovávání ( Raumbeobachtung ), kterým se rozumí systematické zkoumání a monitoring prostorového rozvoje se zřetelem na specifické problémy prostorového uspořádání a politiky prostorového plánování. Dělí se tématicky (doprava, stavby, stavební zóny, hustota osídlení) a prostorově (urbanistický a územní prostor). Mezi jeho úkoly patří připravování důležitých prostorově relevantních statistických podkladů a ukazatelů, zkoumání relevantní prostorově strukturální vývoj (monitoring a analýza) a hodnocení účinnosti prostorového a dopravního uspořádání (controlling kontrola). Trvale udržitelný rozvoj ( Die nachhaltige Entwicklung ) se snaží uspokojovat potřeby a tužby současnosti, aniž by omezoval možnosti uspokojit potřeby budoucích generací. V našich podmínkách se hovoří spíše o územním plánování, kde se jedná hlavně o stavebních technických požadavcích a o tvorbu jednotlivých nástrojů našeho územního plánování. Nezahrnuje v sobě širší požadavky vztahující se k nezastavěnému prostoru a jeho složkám, které v něm na sebe navzájem působí. Nebo se hovoří o regionálním rozvoji a plánování, který je prioritně zaměřen na sociálně ekonomické problémy a je uplatňováno především na úrovni NUTS II a NUTS III. Současné územní plánování v ČR je zaměřeno příliš technicky a nebere dostatečně ohled na ekonomické, sociologické a ekologické aspekty. Důraz by měl být kladen na plánování jako proces včetně monitorování a kontroly a ne pouze na výrobu plánů. Efektivní plánování nemusí detailně vymezovat obsah svých dokumentů, ale mělo by jasně stanovovat vztahy mezi jednotlivými úrovněmi a mělo by mít možnost přizpůsobovat své instituce, postupy a dokumenty potřebám místa a času. Určitá překážka existuje díky nejednoznačnosti jednotlivých pojmů v českém právu a není možná ekvivalence s termíny používanými ve švýcarském systému prostorového plánování či evropském. Celkově zvyšující se požadavky na prostorové plánování nutí k obsáhlé novelizaci stávající právní úpravy, která je založena na stále 2 Nachhaltige Forschungkoncept

9 zjednodušovaném dvacet let starém zákoně. Je nutné zaměřit se na integraci ekonomických, sociálních, ekologických a kulturních požadavků na prostor. Většina švýcarských koncepcí je založena na dobré spolupráci, výměně zkušeností, kooperaci a komunikaci. To je velmi důležitý předpoklad dobrého plánování, konsensu všech účastníků a dotčených orgánů a osob. Díky této spolupráci a komunikaci se dá předejít chybám, které by mohly vzniknout nedostatečným projednáním všech návrhů a názorů. Spoluúčast občanů v procesu územního plánování není u nás vyhovující. Podílí se na něm jen málo občanů a ti se většinou soustředí na obranu vlastních zájmů. Ve stavebním zákoně je obsažen požadavek, aby se veřejnost projednávání účastnila, nejsou však pro to vytvořeny nezbytné předpoklady. Dokumenty jednotlivých politik EU jsou v ČR více propagovány než koncepce nečlenských zemí. Švýcarsko je obklopeno členskými zeměmi EU, i když se zatím nestalo jejím členem, avšak úzce s ní spolupracuje, což platí také o prostorovém rozvoji a plánování. Pokud jde o nás je nutné respektovat v našem právním systému legislativu EU, to ale neznamená, že se nemůžeme inspirovat i jinými systémy fungování. V našich podmínkách neexistuje webová stránka, která by shrnovala tuto předmětnou oblast v ucelené podobě. Naštěstí v současné době připravuje Ústav územního rozvoje nový projekt tzv. Portál územního plánování. Zatím je ještě ve zkušebním stádiu, ale myslím, že je to velmi dobrá idea. Švýcarský Úřad pro prostorové plánování, provozuje webové stránky, které obsahují veškeré relevantní dokumenty, články, legislativu. Pomocí jejich odkazů a poznámek se může člověk dobře orientovat v tom, co oni považují v této problematice za důležité. 9

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice DEFINICE A TEZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A SNAHA O VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO JEHO NAPLŇOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování

D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování Vazby nástrojů územního plánování Nástroje územního plánování jsou vzájemně provázány horizontálně i vertikálně. Provázanost nástrojů územního plánování

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Ing. Václav Kupka, CSc. a kol.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Ing. Václav Kupka, CSc. a kol. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Ing. Václav Kupka, CSc. a kol. PRAHA 2011 Název: Regionální rozvoj Autor: Ing.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Sídelní struktura a demografický vývoj ve Švýcarsku

Sídelní struktura a demografický vývoj ve Švýcarsku Švýcarsko a jeho úspěšné snahy o uspořádání prostoru Irena Šulcová Hospodaření s územím má mimořádný význam. Velká výšková členitost reliéfu výrazně ovlivňuje využití území ve Švýcarsku. Z tohoto pohledu

Více

LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY

LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny Konference AUÚP ČR, Lednice 24. 25. 9. 2015 OBSAH

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování

Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování Ing. Ilona Machatová Problematika udržitelného rozvoje obecně zasahuje do velkého počtu oblasti a vědních disciplin včetně územního plánování. Příspěvek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNí

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNí #/-~/~//Y~ J Magistrát města Prostějova nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNí ÚZEMNíHO PLÁNU ONDRATICE za období 07/2008-06/2012

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015 1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN za období listopad 2007 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Březen 2015 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Slavětín dle 55 odst.

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Pořizovatel Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Vyhotoveno Březen 2017 Pořizovatel spolupracuje s určeným zastupitelem.

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE Obecně závazná VYHLÁŠKA Č. 21/1999 ze dne 14.12.1999 o užívání schváleného Územního plánu obce BRUMOVICE Rada obce Brumovice se dne 14.12.1999 usnesla vydat, na základě ustanovení 29 odst. 3 zák. č. 50/1976

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Strategie rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020

Strategie rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020 SAMOSPRÁVA OPOLSKÉHO VOJVODSTVÍ rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020 Opole 2014 Opolské vojvodství přátelské k občanům i k podnikatelům HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ PĚTI ÚROVNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

OPATŘENI OBECNÉ POVAlIV

OPATŘENI OBECNÉ POVAlIV Cj. úp/2009 Vysoké Studnice 17.6.2009 OPATŘENI OBECNÉ POVAlIV Zastupitelstvo obce Vysoké Studnice v souladu s ustanovením ~ 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí Č.j. 1. ÚPO -2009 V Ústí 5.2. 2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Ústí v souladu s ustanovením * 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU A. Zadavatel: České Švýcarsko,

Více

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 Parlament se usnesl

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

Regionální ekonomika a politika

Regionální ekonomika a politika Regionální ekonomika a politika Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚPSÚ LOKET

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚPSÚ LOKET ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚPSÚ LOKET k projednání OBSAH: v rozsahu přílohy č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a ÚP, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Datum: 12/2013 Úvod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více