Ocenění absolventky oboru Regionalistika a veřejná správa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocenění absolventky oboru Regionalistika a veřejná správa"

Transkript

1 Ocenění absolventky oboru Regionalistika a veřejná správa Všem přátelům, známým a příznivcům našeho oboru oznamujeme, že naše čerstvá absolventka - ing. Irenka Hybšová - získala koncem roku 2004 prestižní ocenění za svou diplomovou práci z oblasti územního a prostorového plánování (pod vedením ing. A. Slepičky, DrSc). Cenu Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových převzala na zámku v Lužanech u Přeštic. Tato cena je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky. Narozena 1979 v Praze. Vystudovala obor Regionalistka a veřejná správa na VŠE Praha, vedlejší specializaci Regionální rozvoj a Evropská integrace. Po absolvování v červnu 2004 získala výše uvedenou cenu za práci na téma Prostorové uspořádání a plánování ve Švýcarsku. V současné době pracuje v Centru pro regionální rozvoj ČR v Praze jako projektová manažerka při implementaci programů Evropské Unie Národního programu Phare a Společného regionálního operačního programu. Jako ukázku oceněné diplomové práce uvádíme následující text. 1

2 I. Hybšová: Prostorové uspořádání a plánování ve Švýcarsku Motto: Krajina možná jednoho dne přestane existovat. Co ale přijde po krajině a jak nazvat podobu země, která už není krajinou? I zničená krajina je přece stále ještě krajinou a může být obnovena lidským úsilím buď naším, nebo nějaké budoucí generace. Zničená krajina se podobá vážně nemocnému pacientovi, kterého je možno léčit a za určitých podmínek vyléčit. 1 1 Michael Hauser: Krajina mlčící a krajina mluvící; O kognitivním ohrožení krajiny a o tom, jak se proti němu dá bojovat. Tvář naší země krajina domova. Krajina v ohrožení (6.díl), Praha, 2001, str. 18 Nové pojetí prostorového plánování Švýcarsko je zemí, která využívá prostorové plánování a jeho tři úrovně národní, regionální a místní jako důležitý nástroj rozvoje společnosti. Prostorové plánování řeší rozvojové problémy nejen z územně technických aspektů, ale také z hledisek ekonomických, sociálních, kulturních a ekologických. Jedná se o komplexně pojaté prostorové plánování integrované do jednoho systému. V posledních letech se prosazuje nový přístup. Aktéři v území jako města a regiony jsou pojímány jako produkty svého vlastního neopakovatelného historického vývoje v různých souvislostech a s různými charakteristikami. Plán je chápán jako projekt města nebo regionu, demokratické vyjádření toho, jaké by území mělo být a jako odborný rámec pro kolektivní akci. Získává spíše povahu určitého druhu smlouvy, zavazující a usměrňující zástupce konkrétních prostorových aktérů k společné vizi jejich území. Hlavními cíli se stala podpora ekonomického rozvoje, snižování zranitelnosti regionálních ekonomik ve vztahu k vnějším hrozbám, podpora regionálních konkurenčních výhod a strategické plánování území založené na spojeném úsilí socioekonomických subjektů veřejných i soukromých. Ve Švýcarsku je základní cíl formulován v ústavě. V dřívější úpravě ústavy byl určen jako účelné využívání území a uspořádání osídlení v krajině. Současné cíle jsou určeny v zákoně o prostorovém uspořádání (RPG - Raumplanungsgesetz) hned v prvním paragrafu. Jedná se o celkovou ochranu krajiny, zejména o ochranu přírodních podmínek a bohatství jako půda, vzduch, voda, les a zemědělství, dále o podporu životních podmínek obyvatelstva, sociálního, kulturního a hospodářského života a decentralizace osídlení a hospodářství. V posledních letech 19. století byly ustanoveny předpisy pro městské obce, kterým se měly podřídit. Tato podřízenost spočívala v pokynech pro koncepty pro postupně stupňující se urbanistické projevy. V první polovině 20. století byly obcím prominuty stavební regulátory a plánování zón. Obce se začaly velice rychle stavebně rozvíjet (aglomerační obce, turisticky zaměřené obce). Současně nastal systematický rozvoj nových bytových jednotek prostřednictvím plánů zástavby a plánů výstavby bytů. V meziválečném období 1 Michael Hauser: Krajina mlčící a krajina mluvící; O kognitivním ohrožení krajiny a o tom, jak se proti němu dá bojovat. Tvář naší země krajina domova. Krajina v ohrožení (6.díl), Praha, 2001, str. 18 2

3 byly nastoleny zásadní úvahy o moderní městské výstavbě. Nejdůležitějším výsledkem byla Charta z Atén z roku Charta byla publikována až v roce 1943 a měla v poválečném období velký vliv na vývoj městské výstavby. V těchto letech po druhé světové válce v období hospodářského rozmachu se začalo opět ve Švýcarsku rozšiřovat plánování zón. Bylo rozhodnuto rozšířit plány zón na tzv. prostorové plány ( Arealbebauungsplan ), které znázorňovaly různé druhy obydlí, jako rodinné domy, více bytové domy, výškové domy. Do 70. let 20. století Švýcarsko nemělo speciální strategie či politiky zabývající se územními kapitolami. Pozornost byla spíše věnována oblastem pektorálních politik jako zemědělství nebo veřejná infrastruktura. Až v těchto letech se oddělila regionální politika a prostorové plánování. Prostorové plánování se mělo zabývat organizací urbanizovaných území a chránit (zachovat) venkovské oblasti od prvků urbanizace. Za to regionální politika byla zacílena na podporu infrastruktury v horských oblastech. První úvaha o prostorovém plánování se poprvé objevila v zákonném předpisu před třiceti lety. 14. září 1969 zákonodárci Švýcarské federace zakomponovali do federální ústavy článek číslo 22 o prostorovém plánování, který obsahoval základní cíl plánování. Na regionální úrovni ve směrných plánech se již rozlišovaly oblasti plánování osídlení, zemědělství, dopravy, energetické infrastruktury. Na komunální úrovni se jednalo o kombinaci plánů dopravy a osídlení. Za dalších 10 let se podařilo 22. června 1979 schválit již samotný zákon o prostorovém plánování (Raumplanungsgesetz, RPG). Hlavním účelem bylo vymezit zastavitelnou plochu a limitovat expanzi urbanismu do volného prostoru, který je vzácný. Hlavní ideou byla decentralizace. Tento zákon je celkově jednodušší, pružnější, pružnější, vyžaduje méně forem a stupňů projednávání než dřívější úpravy. Ponechává značný prostor pro jednání kantonů a je více orientován na hlavní problémy. Zákon stanoví výslovně plánovací a koordinační povinnost (věcnou i časovou) a zavazuje ke vzájemné informovanosti a spolupráci při harmonizaci činností působících na území. Týká se nejen federálních, kantonálních a místních orgánů, ale průřezově i sektorů jako je např. zemědělství, infrastruktura, výstavba sídel. Zákon se zabývá ochranou, přístupností a udržováním krajiny, vod, lesů a zemědělské půdy a jejich funkcí i nutností vhodného umístění sídel v krajině, dále utvářením lidských sídel dle potřeb obyvatel při současném omezování plošného růstu sídel s tím, že bude pečováno o ochranu jejich životního prostředí, o vhodnou síť veřejné dopravy, služeb, obchodu, o cyklistické zóny a trasy a o četné plochy zeleně a stromy. Při výstavbě infrastruktury se má dbát o vyrovnávání oblastních rozdílů, snadnou dosažitelnost škol, rekreačních zařízení a veřejných služeb a o zamezení nepříznivých vlivů infrastruktury na životní prostředí a podmínky života i rozvoje lidí i hospodářství. Základní zásady hospodářského využívání území dle tohoto zákona: - vytvořit efektivní využívání území 3

4 - zabývat se multifunkcionalitou území - vyvarovat se nenávratných škod v území - šetřit územím, plochami - více se věnovat vlastnickým poměrům při využívání pozemků - zabezpečit právní ochranu při využívání území V roce 1996 byla publikována Švýcarská pravidla prostorového plánování ( Die Grundzüge der Raumordnung Schweiz ), která byla následována realizačním programem Federální opatření pro organizaci územního plánování ( Relisation Programme: Federal Measures for Territorial Organisation ). Pravidla jsou širšího a koncepčního rázu, také zohledňují přiblížení Švýcarska k Evropě. Hlavním účelem bylo vytvořit dlouhodobější vizi či strategii a podnítit efektivnější využití země a vyrovnaný rozvoj všech částí státu. Cíle: - snížit negativní urbanistické rozvojové trendy ve Švýcarsku - reagovat na výzvy globálního trhu - zlepšit konkurenceschopnost Švýcarska vzhledem k ostatním evropským městským regionům První část strategie se zabývá současnou situací v prostorovém plánování. - rostoucí spotřeba půdy - měnící se města a konurbace - venkovské oblasti jsou měněny různými vlivy - krajina je pod tlakem - růst mezinárodní integrace Hlavní sekcí národní prostorové strategie je řešení již zmíněných problémů. Strategie se skládá z následujících elementů: Polycentrická urbanistická síť Železnice 2000 Obnovení a zesílení jader měst Kompaktní rozvoj v aglomeracích Uvolnění center blízko velkých aglomerací Koordinovaná dopravní politika Svazek (spojenectví) jako soutěživost mezi městy Optimalizace mezi ekonomickým přístupem versus kvalitou života Strategie založená na široké spolupráci Role strategie Nástroje prostorového plánování Uvádím základní nástroje prostorového plánování ve Švýcarsku, které se používají v různých úrovních veřejné správy. 4

5 A. Základní dokumenty 1. Technické a materiální podklady Pod technickými podklady se rozumí především grafické plány, které dovolí zjistit prostorově relevantní okolnosti ve dvou dimenziálním obrazu prostoru. Pro popsání prostoru se zpravidla přikládají topografické mapy a přehledné plány. V budoucnosti se budou technické podklady zpracovány pomocí geografického informačního systému (EDV-Basis, GIS), ze kterého budou data velice dobře přístupné. K materiálním podkladům patří data, která jsou východisky pro plánovací proces. Jedná se o všechny druhy oblastí, které se musí chránit nebo se týkají problémových oblastí aktuálního stavebního uspořádání. Podklady musí zpracovávat všechny vertikální úrovně veřejné správy Švýcarska, tj. Federace, kanton, region i obec. 2. Modely a koncepty Tyto nástroje mají podstatný význam z hlediska cílů, které se mají podle nich následovat. Rozpracovávají do podrobnější a konkrétnější podoby zákonné úpravy, které formují náležitosti plánů. V roce 1971 a 1973 byly vydány modely územního plánování: Celkový koncept dopravy ( Gesamtverkehrskoncept ) a Celkový koncept energetické infrastruktury ( Gesamtenergiekoncept ). Mezi koncepty patří Železnice + Autobus 2000 ( Bahn + Bus 200 ) a Pravidla prostorového plánování ( Grundzugen fur ein Raumordnungskoncept Schweiz ). Modely a koncepty se plánují na národní úrovni, ale jsou požadovány i na nižších úrovních. B. Směrné plánování 3. Věcné plány Věcné plány jsou zpracovávány od jednotlivých oborů, odvětví až po všeobecné, souhrnné projekty obcí. Věcné plány zahrnují vedle všeobecných aspektů prostorového uspořádání také konkrétní aspekty využití území. Týkají se zejména velkých akcí v infrastruktuře (železnice, spoje, dálnice, státní silnice, letecká doprava), federálních veřejných staveb, vojenských prostorů, i zásadních opatření s federálním územním dosahem v politice regionální, dopravní, energetické, zemědělské, bytové, ve vodním hospodářství, turismu, ochraně životního prostředí a krajiny. Věcné plány jsou povinné na národní úrovní. Na nižších úrovních jsou pouze dobrovolné. 4. Směrné plány Směrné plány lze rozdělit do dvou systémů, a to předběžné plány využití území ( Vornutzungsplan ) a operační plány ( operationelle Richtplan ). Podmínky pro operační směrné plány jsou v zákonech RPG a RPV a specifikují základní cíle a strategie prostorového rozvoje. Každý kanton musí mít povinně zpracovaný směrný plán. Na národní úrovni se tyto plány nevytváří a na nižších úrovních než kantonálních je zpracování dobrovolné. Tyto plány (nazvané Plan directeur či Richtpläne ) mají ukázat způsob a prostorovou i časovou koordinaci činností významných pro vývoj v území, který má být usměrňován 5

6 v žádoucím směru jak podle federálního zákona a územní rozvojové politiky federace, tak i podle záměrů a potřeb kantonu a jeho obcí, mají být také projednány se sousedními kantony, popřípadě pokud jsou to hraniční kantony tak s regiony sousedního státu. Plány mají textovou i mapovou část, jejich návrhy jsou široce publikovány a projednávány s obcemi i obyvatelstvem a konzultovány s Federálním úřadem pro územní plánování, než jsou předloženy federální vládě ke schválení. Po schválení jsou závazné pro veřejné orgány a úřady. Adaptace na změněné podmínky je možná, pokud je to nutné. Plán musí být každých deset let revidován. C. Plány využití území 5. Rámcové plány využití území Za rámcové plány využití území jsou většinou považovány plány zónování. Tyto plány jsou všeobecné regulace určité oblasti. Území, na kterém tato regulace platí, je označováno za zónu. Plány zahrnují celé území obce či sídla. Musí být odsouhlaseny občany v referendu. Obec je musí povinně zpracovávat. Kanton může vypracovávat tyto plány dobrovolně. 6. Zvláštní plány využití území Zvláštní plány využití území se týkají částí sídel, detailně popisují parcely a to jejich výměru, tvar i využití. Používají větší měřítko než rámcové plány využití území (1: 500 nebo 1 : 1000). K jejich schválení stačí souhlas zastupitelstva obce. Vytváření těchto plánů není povinné. Mohou je zpracovat obce či kantony. Tyto plány mají rozličnou podobu, například mezi ně patří plány bytové výstavby, plány zastavěných ploch a další. U plánů bytové výstavby se rozlišují plány využití a čerpání ploch a na podobu, vzhled výstavby. Hierarchické členění nástrojů prostorového plánování Federace Kanton Region Obec Technické podklady Požadované požadované Požadované požadované Materiální podklady Požadované požadované Požadované požadované Modely -* požadované Požadované požadované Koncepty Plánované Věcné plány Plánované dobrovolné Dobrovolné dobrovolné Směrné plány - povinné Dobrovolné dobrovolné Plány využití území -* dobrovolné - povinné Zvláštní plány využití - dobrovolné - dobrovolné Následné plány využití Požadované požadované - požadované Projekty Požadované požadované - požadované * - není plánované v rámci zákona o prostorovém plánování, ale dle jiného právního předpisu Zdroj: Instrumentarium der Raumplanung, Dr. Walter Büchi, ETH Zürich,

7 Instituciální zabezpečení prostorového plánování Úroveň federální - Federální úřad pro územní plánování ( Bundesamt für Raumplanung ), dnes je tento úřad v rámci Federálního úřadu pro prostorový rozvoj ( Bundesamt für Raumentwicklung ). Další orgány, které rozhodují, navrhují cíle, programy, koncepty a také kontrolují činnost podřízených orgánů, kantonů, obcí jsou Federální konference pro územní plánování ( Raumordnungs-konferenz des Bundes ), Federální rada ( Der Rat für Raumordnung ) funguje jako mimoparlamentní komise pro oblast prostorového plánování a trvale udržitelného rozvoje a Federální správní soud za účelem zabezpečení práv a povinností. A další úřady z různých oborů, které spolupracují při vytváření plánů, projektů, strategií. Na úrovni kantonální mají své kompetence kantonální vlády. Na úrovni municipální zabezpečují tuto problematiku obecní (městské), popřípadě stavební úřady. Jak je vlastně prostorové plánování pojímáno? Jedná se o problematiku, která dle Evropské charty regionálního/prostorového plánování z roku 1983 vyjadřuje hospodářskou, sociální, kulturní a ekologickou aspekty společnosti a zároveň se jedná o vědní obor, nástroj správního řízení a komplexní mezioborový přístup k dosažení vyváženého regionálního rozvoje a prostorového uspořádání. Na rozdíl od chápání tohoto pojmu v českém prostředí, kde se tento termín téměř nepoužívá a nahrazuje ho pojem územní plánování, které má význam užší. Prostorové plánování je zejména úkol politický. Týká se nejen vlád, ale i všech veřejných a soukromých organizací, včetně občanů a jejich institucí. Jde o koordinaci práce různých sektorů, zabývajících se problematikou rozmístění obyvatelstva, bydlení, ekonomických aktivit, veřejných zařízení, zásobování energií, vodou, ochranou přírody a přírodních zdrojů, historických a kulturních hodnot. Prostorová politika zajišťuje koordinaci mezi různými úrovněmi rozhodování, stará se o proporcionální vynakládání finančních prostředků, pečuje o vzájemnou vazbu plánů na jednotlivých úrovních. Prostorové plánování důsledněji než plánování územní probíhá jak v horizontálním tak ve vertikálním směru. Pokud jde o horizontální směr rozlišuje se zpravidla úroveň lokální, regionální, národní a mezinárodní. Specifické místo zaujímá plánování v rámci přeshraničních regionů. Regionální a místní plánování koordinuje a zhodnocuje aktivity územní politiky. Na národní úrovni je sledována a koordinována regionální politika. Na evropské úrovni jde o koordinaci cílů prostorového plánování členských zemí s cílem vyváženého vývoje v oblastech evropského prostoru. Důležitou funkci mají obce a jednotlivci. Ve Švýcarské federaci je prostorové plánování vytvářeno s ohledem na vývoj plánování v Evropské unii. Vychází ze stejných principů a cílů. Následující graf znázorňuje význam, rozsah a nadřazenost jednotlivých termínů 7

8 používaných ve Švýcarsku. Politika prostorového uspořádání ( Raumordnungspolitik ) je rozsáhlý proces překonávání prostorově relevantních problémů pomocí politického a státního systému. V užším smyslu se skládá z regionální politiky a prostorového plánování. Pod pojmem prostorové plánování ( Raumplanung ) se rozumí záměrná koordinace prostorově efektivních činností. Zahrnuje prostorové plány veřejné správy celého území státu a dalších prostorově relevantních aktivit jako jsou doprava, životní prostředí, hospodářství, společnost. Regionální politika ( Regionalpolitik ) se snaží snižovat nechtěné rozdíly a podporu účelného a vhodného rozvoje určité části území a regionů v zemi. Pod pojmem rozvoj se rozumí v této souvislosti dlouhodobé vylepšení životních a pracovních podmínek obyvatelstva. Politika prostorového plánování v širším smyslu ( Raumordnungspolitik im weiteren Sinn ) zahrnuje prostorové aspekty sektorálních politik. 2 Ve Švýcarsku se také používá pojem prostorové zachovávání ( Raumbeobachtung ), kterým se rozumí systematické zkoumání a monitoring prostorového rozvoje se zřetelem na specifické problémy prostorového uspořádání a politiky prostorového plánování. Dělí se tématicky (doprava, stavby, stavební zóny, hustota osídlení) a prostorově (urbanistický a územní prostor). Mezi jeho úkoly patří připravování důležitých prostorově relevantních statistických podkladů a ukazatelů, zkoumání relevantní prostorově strukturální vývoj (monitoring a analýza) a hodnocení účinnosti prostorového a dopravního uspořádání (controlling kontrola). Trvale udržitelný rozvoj ( Die nachhaltige Entwicklung ) se snaží uspokojovat potřeby a tužby současnosti, aniž by omezoval možnosti uspokojit potřeby budoucích generací. V našich podmínkách se hovoří spíše o územním plánování, kde se jedná hlavně o stavebních technických požadavcích a o tvorbu jednotlivých nástrojů našeho územního plánování. Nezahrnuje v sobě širší požadavky vztahující se k nezastavěnému prostoru a jeho složkám, které v něm na sebe navzájem působí. Nebo se hovoří o regionálním rozvoji a plánování, který je prioritně zaměřen na sociálně ekonomické problémy a je uplatňováno především na úrovni NUTS II a NUTS III. Současné územní plánování v ČR je zaměřeno příliš technicky a nebere dostatečně ohled na ekonomické, sociologické a ekologické aspekty. Důraz by měl být kladen na plánování jako proces včetně monitorování a kontroly a ne pouze na výrobu plánů. Efektivní plánování nemusí detailně vymezovat obsah svých dokumentů, ale mělo by jasně stanovovat vztahy mezi jednotlivými úrovněmi a mělo by mít možnost přizpůsobovat své instituce, postupy a dokumenty potřebám místa a času. Určitá překážka existuje díky nejednoznačnosti jednotlivých pojmů v českém právu a není možná ekvivalence s termíny používanými ve švýcarském systému prostorového plánování či evropském. Celkově zvyšující se požadavky na prostorové plánování nutí k obsáhlé novelizaci stávající právní úpravy, která je založena na stále 2 Nachhaltige Forschungkoncept

9 zjednodušovaném dvacet let starém zákoně. Je nutné zaměřit se na integraci ekonomických, sociálních, ekologických a kulturních požadavků na prostor. Většina švýcarských koncepcí je založena na dobré spolupráci, výměně zkušeností, kooperaci a komunikaci. To je velmi důležitý předpoklad dobrého plánování, konsensu všech účastníků a dotčených orgánů a osob. Díky této spolupráci a komunikaci se dá předejít chybám, které by mohly vzniknout nedostatečným projednáním všech návrhů a názorů. Spoluúčast občanů v procesu územního plánování není u nás vyhovující. Podílí se na něm jen málo občanů a ti se většinou soustředí na obranu vlastních zájmů. Ve stavebním zákoně je obsažen požadavek, aby se veřejnost projednávání účastnila, nejsou však pro to vytvořeny nezbytné předpoklady. Dokumenty jednotlivých politik EU jsou v ČR více propagovány než koncepce nečlenských zemí. Švýcarsko je obklopeno členskými zeměmi EU, i když se zatím nestalo jejím členem, avšak úzce s ní spolupracuje, což platí také o prostorovém rozvoji a plánování. Pokud jde o nás je nutné respektovat v našem právním systému legislativu EU, to ale neznamená, že se nemůžeme inspirovat i jinými systémy fungování. V našich podmínkách neexistuje webová stránka, která by shrnovala tuto předmětnou oblast v ucelené podobě. Naštěstí v současné době připravuje Ústav územního rozvoje nový projekt tzv. Portál územního plánování. Zatím je ještě ve zkušebním stádiu, ale myslím, že je to velmi dobrá idea. Švýcarský Úřad pro prostorové plánování, provozuje webové stránky, které obsahují veškeré relevantní dokumenty, články, legislativu. Pomocí jejich odkazů a poznámek se může člověk dobře orientovat v tom, co oni považují v této problematice za důležité. 9

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice DEFINICE A TEZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A SNAHA O VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO JEHO NAPLŇOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování

D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování Vazby nástrojů územního plánování Nástroje územního plánování jsou vzájemně provázány horizontálně i vertikálně. Provázanost nástrojů územního plánování

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY

LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny Konference AUÚP ČR, Lednice 24. 25. 9. 2015 OBSAH

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Sídelní struktura a demografický vývoj ve Švýcarsku

Sídelní struktura a demografický vývoj ve Švýcarsku Švýcarsko a jeho úspěšné snahy o uspořádání prostoru Irena Šulcová Hospodaření s územím má mimořádný význam. Velká výšková členitost reliéfu výrazně ovlivňuje využití území ve Švýcarsku. Z tohoto pohledu

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Strategie rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020

Strategie rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020 SAMOSPRÁVA OPOLSKÉHO VOJVODSTVÍ rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020 Opole 2014 Opolské vojvodství přátelské k občanům i k podnikatelům HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ PĚTI ÚROVNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti. Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014

Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti. Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014 Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014 BMO v rámci Jihomoravského kraje Strategické plánování aglomerací v ČR NUTS 5 obecní úroveň:

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ Územní studie Územní studie: patří mezi územně plánovací podklady, ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, slouží jako podklad k pořizování

Více

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení ÚVOD Předkládané Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na životní prostředí bylo vypracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Ing. Kateřina Ambrožová Integra Consulting s.r.o. CÍL DNEŠNÍHO ODBORNÉHO SEMINÁŘE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

O B E C Ř E H L O V I C E

O B E C Ř E H L O V I C E O B E C Ř E H L O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2001 ze dne 3.7.2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řehlovice Zastupitelstvo

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více