Neolitizace na Balkáně I. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF Praha LS 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neolitizace na Balkáně I. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF Praha LS 2009"

Transkript

1 Neolitizace na Balkáně I doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF Praha LS 2009

2 T.D. Price, 2000 Přechod od lovectví ke sběračství je nejdůležitější událostí v lidské prehistorii. K tomu I. Hodder: The Archaeological Process. An Introduction jakkoli jsou mnozí archeologové na tento termín až hrdí, termín je dlouho evropskou archeologií používaný, je termín až politicky nesprávný! Např. v Austrálii by to znamenalo, že australští domorodci by neměli žádnou historii. To proto, že historie! Ve slově prehistorie znamená až psanou historii!!!! Binford, Cohen, Flannery úvahy, že lidstvo bylo vtaženo/přinuceno k zemědělství prostřednictvím nekontrolovatelného koloběhu přírody (klimatické změny, degradace přírodního prostředí, nárůst počtu obyvatel). Současné studie předpokládají, že lidstvo hrálo v tomto procesu naopak aktivní roli. Průnik zemědělství do Evropy byl od Childovy originální koncepce chápán jako šíření cizích kolonistů, přinášejících s sebou všechny důležité atributy nového způsobu hospodářství Mapy šíření zemědělství v učebnicích ukazovaly kontinent, na kterém velké paprskovité šipky ukazovaly cestu kolonistů 1. z Turecka přes Egeidu do Řecka, 2. rozdělenou na dvě části a) po zemi a b) po moři

3 a) postup s novými vymoženostmi (zemědělství, keramické n ádoby, pravoúhlé domy z nepálených cihel do jv. Evropy b) postup podél středozemního pobřeží, šíření domestikovaných ovcí, koz, obilovin a keramických nádob Dalším krokem měla být explozivní expanze přes střední Evropu, na západ do Nizozemska, Belgie, Francie, na východ na Ukrajinu, na sever do severního Německa a Polskam, v jižní části pak osídlování Německa (přes Alpy). Současně ze Středomoří vycházely paprsky kolonizace a zemědělci obsazují úrodná údolí Itálie, Francie, Švýcarska a Iberského poloostrova. Ve střední Evropě docházelo k regionalizaci, když některé neolitické skupiny získaly lokální charakter. Kolem roku 4500 BC byla již většina Evropy s výjimkou Británie a Skandinávioe obsazena zemědělci Nové pojetí: výzkumy posledních 25 let pozměnily dosavadní koncepci. Více se zamýšlíme nad pojmem neolit hlavně nad jeho obsahem. Price uvádí některé závažné informace, např. existující doklady použití divokých rostlin již v mezolitu!

4 Grotto dell Uzzo (Sicílie) mezolitická vrstva, datovaná před r BC obsahuje zbytky plodin: hrách, divoké jahody, divoké olivy, divoké hrozny M. Zvelebil dokonce předpokládá, že používání divokých rostlin bylo v mezolitu praktikováno jako určitá příprava (pre-adaptation) na příchod neolitu. Dále je zde otázka existence domestikovaných rostlin a zvířat v mezolitickém kontextu. Existuje předpoklad, že se některé z nich mohly objevit již v průběhu pozdního mezolitu v některých částech Evropy. Nejlepším příkladem je pylová analýza z oblasti Curychu (Švýcarsko), odkud pochází rostlinné pyly (pšenice, len), datované 6400 BC, tedy o 1000 let dříve, než je předpokládaný počátek neolitu v tomto regionu. Mohl by to být doklad teorií, že místní (mezolitické) obyvatelstvo často hrálo důležitou roli v přechodu k zemědělství

5 Východní Středomoří První zemědělci v Evropě jsou doloženi v Egeidě a v Řecku na poč. 7. tisíciletí BC. Existuje jen velmi málo dokladů o přítomnosti lidí na ostrovech ve východním Středomoří do neolitu. Přesto lze mezolit v Řecku nalézt při pobřeží, což dokládá vztah osídlení k moři a k plavbě na moři Řecko Málo je známo dosud o raném neolitu v Řecku. Z několika sídlišť je známa tzv. předkeramická vrstva (Argissa, Gediki, Sesklo). Na těchto lokalitách (tellech) chybí keramické nádoby, jsou zde ale přítomny domestikované plodiny a zvířata. Radiokarbonová data pro toto období jsou kolem 6800 BC. Zajímavé je, že soubory štípané industrie v těchto vrstvách jsou popisovány jako mezolitické (Tringham). Na jihu přejímali lokální sběrači kultigeny (uměle vypěstovaná dědičná forma nebo odrůda rostliny) a stádní zvěř, jako součást přechodu k zemědělství. Nejlépe to dokazuje situace z jeskyně Franchthi na Peloponésu.

6 Mapa Řecka

7 Jeskyně Franchthi Frantchi je velká jeskyně, jejíž mohütnost mohla být dobrým důvodem pro její osídlení. První doklady pocházejí z mladého paleolitu (cca BC), kdy hladina Egejského moře byla asi 120 m níže než dnes a pobřeží asi 5 km západněji od jeskyně než v současnosti. Další osídlení pokračovalo kolem BC a od BC. Kolem roku 8000 BC byla hladina moře asi o 38 m. níže a jeskyně mohlas být asi 2 km od pobřeží. Kolem roku 7000 BC stoupla hladina na 25 metrů pod úrovní dnešního moře. Mezolitické vrstvy v jeskyni jsou 2 m silné, relativně sterilní a kamenité. Lidé hojně využívali mořské zdroje (kosti ryb, včetně velkého tuňáka). Přibývají rostlinné zbytky, což bývá interpretováno jako pokus o rozšiřování zdrojů potravy.

8 Současný pohled na přechod k zemědělství v Řecku a v Egeidě je smíšený. Někteří autoři (van Andel-Runnels 1995), Demoule-Perlés 1993) argumentovali pro kolonizaci na základě podobnosti k materiálu z Anatolie a skutečností, že ostrovy v jv Středomoří byly v raném neolitu neosídlené a poukazovali na úplnou absenci mezolitického osídlení v oblastech primárního výskytu prvních zemědělců (stav bádání!) Jiní autoři (Budja 1993, Chapman 1994, Dennell 1983, Tringham 2000, Whittle 1996) ukazují naopak na kontrast s materiály z Předního Východu, existenci předkeramického neolitu s mezolitickými afinitami a na situaci právě v jeskyni Franchthi.

9 Dějiny bádání o neolitu v Řecku Výzkumy řeského pravěku byly dlouho mimo zájmu archeologie. Kromě výzkumů antických měst, zkoumaných již od 70. let 19. století, byla pozornost věnována jen vrcholným antickým památkám krétské a mykénské kultury. Heinrich Schliemann objev Troje a šachtovitých hrobů v Mykénaách Sir Arthur Ewans objev paláce krále Mínoa v Knossu V Řecku prováděli výzkumy Angličané, Američané, Němci, Švédové, Italové i Řekové (Tsuntas Thessalie, Kyklady) Centra výzkumu: Athény (University of Athens, Národní archeologické muzeum Larissa, Thessaloniki (Soluň) Nálezům z paleolitu a mezolitu nebyla věnována větší pozornost, nejvíce nálezů patří střednímu a mladému paleolitu Thessalie: zemědělská sídliště se držela po dlouhou dobu na týchž místech. Došlo k vytvoření sídlištních pahorků tellů (řecky magula), jsou běžné v celé Thessalské nížině Tsuntas odlišil dvě základní kultury Sesklo a Dimini Zásadní obrat: po 2. světové válce, německé výzkumy vedené profesorem Milojčičem

10 Rozsah osídlení v neolitu Řecka Neolitické osady nenajdeme zpočátku ve všech oblastech pevninského Řecka. Nejstarší sídliště (po r BC) známa z Kréty a Makedonie. Množství lokalit (mladších 6500 BC) známo z Thessalie, ostatní části Řecka (střední a jižní) jsou osídlena řídce (stav bádání!) Ve východní části Thessalie je doloženo na 120 tellových sídlišť (EN starší než 6000 BC) s téměř 120 ze středního neolitu ( BC). Existence tzv předkeramického neolitu (Argissa, Sesklo) není zatím všeobecně přijímána Problém je s vysvětlení původu raně neolitických (EN) sídlišť. VŘecku je spíše klasická kolonizační hypotéza (demická difuze). Hlavním důvodem je skutečnost, že všechny charakteristiky neolitu se nacházejí v oblastech přilehlé jihozápadní Asie. Závažná je i skutečnost, že řecké území bylo zřejmě relativně řídce osídleno kořistníky (stav bádání!)

11 Nea Nikomedeia -nejstarší neolitické sídliště v Řecku (možná i v Evropě) Leží v makedonské nížině v severním Řecku, je to sídlištní pahorek Vrstvy byly jen slabé, v nejhlubším místě dosahovaly 60 cm. Horních cm narušeno orbou. I tak bylo možno identifikovat zbytky budov ze dvou fází zástavby. Domy stály na návrší nedaleko bažinatého jezera nebo zátoky. Fáze osídlení byly od sebe odděleny naplaveninami. Celkem objeveno 7 větších budov, hliněné stěny nesla konstrukce z menších kůlů, vzdálených 0,9-1,2 metru. Prosotr mezi nimi byl vyplněn rákosovými otýpkami. Rozměry se lišily, dvakrát se opakoval čtverec o straně 7,6 m. Největší stavba (1. fáze osídlení) dlouhá 12 m, prostor rozdělen na tři části. Protože ležela v nejvyšším bodu pahorku a uvnitř bylo nalezeno 5 hliněných figurek, mohl mít dům nějkaou náboženskou funkci (srov. situaci v jv. Anatolii) Hospodářství: pšenice, ječmen, čočka kosti ovcí a koz, v malém množství i prasata a hovězí dobytek doložen lov zvířat, ptáků a ryb použit luk a šípy, praky (stovky hliněných projektilů BI teslice, dláta ŠI čepele (srpové) KI jehly, šídla, rybářské háčky keramika kvalitní, malování a otisky prstů, antropomorfní nádoby s lidským obličejem (analogie Přední Východ), hliněná razítka Hroby mimo budovy, často v odpadcích z domů, žádné milodary pouze jeden mrtvý s kameném v ústech

12 Nea Nikomedeia

13 Thessalie

14 Argissa magula Sídlištní pahorek (tell) nedaleko města Larissa (4,5 km západně). Tell má zásadní význam pro poznání sledu neolitických kultur v Thessalii. Milojčič: výzkumy v letech Nejstarší (prekeramická) vrstva ležela 8,5 m pod dnešním povrchem, síla vrstvy 0,3-1,2 m Nálezy: srpové čepelky, vrtáky, vyskytly se i atypické trapézovité čepelky s příčným ostřím ŠI většinou z obsidiánu z ostrova Mélos i z domácích surovin BI pouze zlomek patrně válcovitého klínu KI šídla ozdoby typické kostěné roubíky do uší, kamenné perly, závěsky kosti ovce (84%), méně koza, hovězí dobytek (5%) a prase (10%) v jednom ohništi objeveny zbytky hrachu a ojedinělá zrnka obilí Těsně nad prekeramickou vrstvou leželo několik zlomků keramiky, objevena rovněž kůlová chata (5 x 4 m) a zbytky ohniště

15 Chronologie řeckého neolitu Starý neolit raně keramická fáze (EN I) EN II kultura Protosesklo EN III kultura Presesklo MN kultura Sesklo k. Sesklo I tell západně od města Vollos v Thessali keramika malovaná, sytě červená na bílém podkladě, misky, koflíky, džbánky s uchy, motivy kosočtverce, klikatka, šachovnice k. Sesklo II keramika typický motiv vlčích zubů k. Sesklo III keramika stěny misek se esovitě prohýbají, poprvé vysoké cylindrické nožky misky na ovoce, výzdoba velké plamenovité vzory, červené malování na bílém povlaku plastika stojící i sedící steatopygické figurky (ženy i muži, též hliněné faly) kamenné sekery, kamenné nádoby, prak (prakové koule), KI, přesleny, pintadera (razítka) domy kůlové, z hlíny i kamene (typický megaron hliněný dům na podezdívce

16 Kultura Sesklo megaron

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje v milionech let před dneškem):

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje v milionech let před dneškem): III. Pravěk (od doby před téměř 3 miliony let až do poloviny 4. tisíciletí př. Kr.) A. Paleolit (starší doba kamenná; před téměř 3 miliony let asi 12 000 / 8 000 př. Kr.) 1. Druhy člověka V průběhu posledních

Více

Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu do doby stěhování národů

Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu do doby stěhování národů Bohemia centralis, Praha, 31: 499 516, 2011 Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu do doby stěhování národů Development of human landscape relationship in the Křivoklát Area from the Neolithic

Více

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL DĚJINY SVĚTA 1 DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 1 ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. E D I T O R A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL VYŠ E H RAD Motiv na obálce:

Více

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL DĚJINY SVĚTA 1 DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 1 ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. E D I T O R A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL VYŠ E H RAD Motiv na obálce:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Stručné dějiny kultury Liberec, 2011 Obsah: 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik měst.... 6 1.1 Vývojové fáze kultury... 6 1.2 Neolitická

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJEPISU PAVEL MĚRKA Ostrava 2006 Recenze: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Mgr.

Více

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy:

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy: Pravěk Pravěk je nejdelší období ve vývoji člověka. Stáří planety je 4,5 miliardy let, živá příroda je stará 1,5-2 miliardy let. Z hlediska geologického řadíme pravěk do období třetihor - čtvrtohor. V

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Bakalářská práce. 2014 Zuzana Flachová

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Bakalářská práce. 2014 Zuzana Flachová Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Bakalářská práce 2014 Zuzana Flachová Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra archeologie Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických popelnicových

Více

Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy

Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Archeologie Dagmar Straňáková Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Bakalářská

Více

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A VÝCHOD EVROPY

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A VÝCHOD EVROPY JARMILA BEDNAŘÍKOVÁ ALEŠ HOMOLA ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A VÝCHOD EVROPY JARMILA BEDNAŘÍKOVÁ VYŠEHRAD PRAHA 2006 ALEŠ HOMOLA HISTORICA ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ BYZANC SLOVANÉ ARABOVÉ PhDr. Jarmila Bednaříková,

Více

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Kuba JOSEF OPATRNÝ Nakladatelství Libri, Praha 2002 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2002 Libri, 2002 ISBN 80-7277-089-6

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE GERMÁNSKÉ OSÍDLENÍ ČECH NA PŘELOMU DOBY ŘÍMSKÉ A DOBY STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ (STUPEŇ D1) Vedoucí práce: Mgr.

Více

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geografie ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Marián Halás Šárka Brychtová Miloš Fňukal Distanční studijní opora Geografie ve veřejné správě Vytvořeno jako

Více

Keltské Hradiště u Stradonic současný stav poznání. Jan Šípek

Keltské Hradiště u Stradonic současný stav poznání. Jan Šípek Keltské Hradiště u Stradonic současný stav poznání Jan Šípek Nymburk, březen 2001 Kapitola 1 Hradiště u Stradonic Na vysoké pláni, při ústí Habrovského potoka do Berounky, kde dnes rolník v kamenité půdě

Více

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech 17 71 Archeologické rozhledy LXII 2010 17 Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech Pottery production in the eastern part of Central Europe in the 6

Více

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Rises and Falls of a Regional Power Center An Overview of the

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

OBSAH. Archeologické rozhledy LXI 2009 181 MATERIALIA DISKUSE

OBSAH. Archeologické rozhledy LXI 2009 181 MATERIALIA DISKUSE Archeologické rozhledy LXI 2009 181 OBSAH Miloslav Chytráček Ondřej Chvojka Jan John Jan Michálek, Halštatský kultovní areál na vrchu Burkovák u Nemějic Hallstattzeitliches Kultareal am Berg Burkovák bei

Více

Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech

Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech 3 28 Archeologické rozhledy LIX 2007 3 Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech The analysis of non-ceramic refuse from the Neolithic site at Bylany Petr Květina Cílem práce je interpretace

Více

Neolitické sídliště v Bylanech - základní databáze. P. Květina I. Pavlů

Neolitické sídliště v Bylanech - základní databáze. P. Květina I. Pavlů Neolitické sídliště v Bylanech - základní databáze P. Květina I. Pavlů Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 2007 Práce vznikla v rámci grantového projektu Grantové agentury AV ČR (reg. č. E800020702)

Více

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ Jan Rychlík Vladimir Penčev OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ vyšehrad Kniha vychází k 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Vyobrazení

Více

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj Raně středověké hradiště, archeologický park 10. 12. století Význam: Raně středověké přemyslovské správní centrum, na jehož místě je budován archeologický park.

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

Struktura osídlení lidu s lineární keramikou ve východních Čechách

Struktura osídlení lidu s lineární keramikou ve východních Čechách 651 706 Archeologické rozhledy LVII 2005 651 Struktura osídlení lidu s lineární keramikou ve východních Čechách Linear Pottery settlement structure in East Bohemia Markéta Končelová Záměrem práce je vztah

Více

Příroda ve službách člověka

Příroda ve službách člověka Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 2014 2015, 49. ročník, přípravný text pro kategorie A, B Země živitelka Příroda ve službách člověka Vojtech

Více

4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1

4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1 4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1 Miroslav Bárta Smysl našich dnešních dějin se do značné míry začal naplňovat a získávat konkrétnější obrysy v průběhu 4. a na počátku

Více

2001 roãník XLIV Podávání novinov ch zásilek povoleno Oblastní po tou v Ostravû ã. j. 2726/92-P/1 ze dne 30. 11. 1992

2001 roãník XLIV Podávání novinov ch zásilek povoleno Oblastní po tou v Ostravû ã. j. 2726/92-P/1 ze dne 30. 11. 1992 2001 roãník XLIV 2001 XLIV Obsah 1 Archeologick v zkum hradiska v Chotûbuzi-Podobofie 1 Pavel Koufiil 6 Plebiscit a otázka sebeurãení tû ínského obyvatelstva 1918-1920 Krzysztof Szelong 17 Lucyna Waszková

Více

KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ Marie ZÁPOTOCKÁ Milan ZÁPOTOCKÝ Z. Smrž: Nová memoria mohou být v podstatě objevena jen náhodou, občas snad i pracným vyhodnocením

Více