OPONENTURA KOMPLEXNÍ ANALÝZY ŠVÝCARSKÉHO SYSTÉMOVÉHO PROJEKTU LOKREMISE ST. GALLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPONENTURA KOMPLEXNÍ ANALÝZY ŠVÝCARSKÉHO SYSTÉMOVÉHO PROJEKTU LOKREMISE ST. GALLEN"

Transkript

1 OPONENTURA KOMPLEXNÍ ANALÝZY ŠVÝCARSKÉHO SYSTÉMOVÉHO PROJEKTU LOKREMISE ST. GALLEN ZPRACOVÁNO V RÁMCI SUB-PROJEKTU, PODPOŘENÉHO Z PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE ING.ARCH.DANIELA ŠIMKOVÁ

2 OBSAH ÚVOD GRAF TYPOLOGICKÉHO ROZDĚLENÍ PRŮMYSLOÝCH STAVEB PŘÍKLADY KONVERZÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮKULTURNÍHO ZAMĚŘENÍ o PŘÍKLADY KONVERZÍ ZAHRANIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Genk C-mine Landschaftpark Matadero Madrid Les Machines de l ille de Nantes Schiffbau Puls 5 - Technopark Zürich Rotefabrik Zürich Roundhouse London Pettite LU Nantes Pompeia Gridbakken pits o PŘÍKLADY KONVERZÍ JINÝCH PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ ČR MeetFactory La Fabrika Plynojem ve Vítkovicích Winternitzovy mlýny Světovar v Plzni STANOVENÍ OBECNÝCH ZÁSAD PŘI KONVERZI PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ o ARCHITEKTONICKO - PROVOZNÍ ZÁSADY o FINANCOVÁNÍ o FONDY NA PODPORU ROZVOJE KULTURY o NOVÝ TYP KULTURNÍ ORGANIZACE

3 ÚVOD o LOKREMISE ZHODNOCENÍ o Řešitelka oponentury: Ing.arch. Daniela Šimková Analýza švýcarského multifunkční areálu Lokremise v St.Gallen umožňuje vytvořit si představu o možnostech, jež skýtají opuštěné průmyslové stavby na poli kultury. Škála nového využití těchto objektů je v širším měřítku rozmanitá. Závisí však na mnoha faktorech. Komplexním zhodnocením všech těchto faktorů ve vzájemné provázanosti, tak, jak bylo v analýze centra Lokremise provedeno, můžeme získat cenný podklad pro přípravu jiných projektů podobného zaměření. Právě tento účel byl hlavním podnětem tvorby analýzy, vzniklé v rámci sub-projektu, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Konkrétně šlo o přenos mezinárodní zkušenosti při vzniku projektu na regeneraci plzeňského pivovaru Světovar a tvorbě programu zde vznikajícího kulturního centra 4 x 4 Culture Factory. Této iniciativy se chopilo město Plzeň v rámci své kandidatury na Evropské kulturní město 2015 nezávislým zástupcem města v této věci se stala o.p.s. Plzeň Tato práce oponentura analýzy - si klade za cíl posunout ještě dále užitek, který lze z analýzy úspěšného švýcarského projektu vytvořit. Toho lze dosáhnout poučeným zobecněním vlivu faktorů, zmíněných v analýze objektu Lokremise. Zhodnocením a rozvedením jednotlivých konkrétních poznatků a komentářů, jakož i uvedením dalších příkladů rekonstruovaných průmyslových staveb s kulturní náplní a jejich pozitiv i negativ, vede k rozšíření užitné hodnoty analýzy. Cílem této práce je tedy doplnění analýzy a dotvoření nástroje, zprostředkovávajícího mezinárodního přenos zkušenosti a osvědčené praxe v projektech kulturních konverzí průmyslových staveb. Začněme krátkým komentářem k jednotlivým faktorům, abychom upřesnili, jakým způsobem ovlivňuje urbanistická pozice a rozloha areálu, typologie původních budov či jejich architektonická kvalita, volba nového provozu či způsob managementu kvalitu a úspěch realizovaných projektů. Základním parametrem při konverzi průmyslových objektů je jejich rozloha. Může se jednat jak o ojedinělou stavbu, tak o rozsáhlý areál s kompozicí různorodých objemů, jenž vyžaduje i urbanistické řešení exteriérových meziprostorů. Toto řešení bývá vzhledem k funkcím, jež různé průmyslové provozy doprovázejí, častější. Z architektonického pohledu jsou objekty a areály zajímavé technickým odkazem, jenž nesou v podobě konstrukčních řešení nosných systémů, tvarově specifických objemů, jakož i pozůstatků technologií na ně navazujících. To vše dotváří jedinečný charakter, který při vhodném začlenění

4 do nové funkce a respektování historicko architektonického odkazu, nabízí originální řešení libovolné náplně. Z typologického hlediska pak rozlišujeme objekty jednoúčelové a víceúčelové. Víceúčelové objekty, jak už název napovídá, nabízejí větší variabilitu při využití. Jedná se o budovy halové a etážové. Mají obdélný univerzálně využitelný půdorys, jenž se liší pouze dimenzemi odvíjejícími se od kapacitních potřeb a materiálového řešení. Každý z těchto konstrukčních typů však nabízí zcela jiné kvality. Etážové objekty o třech a více podlažích se vertikální artikulací přibližují lidskému měřítku. Také rozteč sloupů nosného systému v podstatě odpovídá soudobým požadavkům na administrativní prostory, čemuž odpovídá i šířka traktu umožňující kvalitní oslunění interiéru. Oproti tomu halové stavby tvoří otevřený prostor, jehož limitujícím faktorem bývají spíše fyzikální vlastnosti konstrukcí. Specifikem jsou pro ně zcela odlišné podmínky oslunění. Rozměrné půdorysné řešení je většinou obtížně osvětlitelné bočními otvory, proto bývají doplněny, či nahrazeny nepřímým osvětlením střešními okny a světlíky. Samostatnou kategorií jsou pak objekty jednoúčelové. Ty bývají tvarově a hmotově natolik specifické, že nová náplň se do nich vkládá obtížně a vyžaduje zcela jedinečný přístup ke každé stavbě. Na druhou stranu při jejich konverzích bývají odkrývány zajímavé a nenadálé souvislosti, které často dodávají konverzím na atraktivitě. GRAF TYPOLOGICKÉHO ROZDĚLENÍ PRŮMYSLOÝCH STAVEB

5 Pozn. : Dopravní stavby tvoří samostatnou kategorii budov. Pro svou úzkou provázanost a technicistní výraz jsou však z hlediska konverzí zařazovány také mezi průmyslové objekty. V případě komplexu staveb Lokremise se jedná o středně velký areál složený z centrálního objektu železničního depa, na nějž navazuji další drobnější stavby. Také zde bylo třeba řešit exteriérové návaznosti jednotlivých objektů. Hlavní přístupová cesta vede z poměrně sevřeného prostoru, jenž neodpovídá potřebám nástupní rozptylové plochy pro veřejné objekty. Stavba je zapuštěna pod úrovní nově vzniklé uliční čáry a vede k ní ocelové schodiště. Zcela jiný dojem stavba nabízí ze strany kolejového vedení. Charakteristický kruhový půdorys se v zadní části otevírá do centrálního čestného dvora, kde je vytvořen multifunkční prostor. Ten nabízí uplatnění pro exteriérové restaurační posezení, letní kino a další kulturní akce. Kruhový charakter prostranství, stejně jako jeho částečná uzavřenost a použité materiály (dřevo doplněné rudými plastovými židlemi a deštníky) potrhují intimitu a hřejivé působení. PŘÍKLADY KONVERZÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ KULTURNÍHO ZAMĚŘENÍ Příklady uvedené v této částí práce byly vybrány tak, aby pokryly co nejširší škálu faktorů, jež byly hodnoceny v analýze. Jejich urbanistická pozice, typologie, rozloha, způsob provozu jejich příběhy jsou velice rozmanité. Řazeny jsou od projektů velkých měřítek po drobnější stavby. Geograficky jde převážně o projekty evropské jedinou výjimkou je nadčasový projekt ze Sao Paola v Brazilii. Zahrnuty jsou pochopitelně také příklady české. PŘÍKLADY KONVERZÍ ZAHRANIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Genk C-mine Náměstí C-M!ne nacházející se na místě bývalého uhelného dolu se stalo novým kulturním centrem belgického města Genk. Má sloužit ke kulturním, kreativně tvůrčím a rekreačním účelům. Většina budov, jež náměstí lemují, jsou bývalé důlní stavby. Po rozsáhlé rekonstrukci byly konvertovány a v současnosti slouží ke kulturním účelům. Nalezneme zde divadlo, kino, restaurace a akademii designu města Genk. Náměstí reaguje na okolní stavby a vytváří prostor pro všechny typy představení. Tento úchvatný otevřený prostor má hostit širokou škálu událostí a aktivit a posílit tak svou pozici jako kulturního centra města. Pro dosažení maximální variability místa, bylo náměstí řešeno jako jedna rovná bezbariérová plocha. Originalita místa není podmíněna probíhajícími aktivitami, neboť samo o sobě působí nevšedně. Náměstí je vydlážděno černými břidlicovými deskami různé velikosti a uspořádání. Břidlice má odkazovat na těžební minulost místa. K vydláždění byl použit odpadní materiál z časů

6 těžby. V dlažbě je instalováno zemní osvětlení, dále plochy pro vodní prvky a tvorbu mlhy nad povrchem a přenosný sedací nábytek. Značná pozornost je věnována nočnímu nasvětlení okolních budov a zejména bývalým hřídelím těžebních věží. Tyto věže tyčící se na centrálním prostranství navazují na bývalé hornické chodby pod věžemi. Belgické studio Nu architectuuratelier zde vytvořilo atraktivní pěší trasu vedoucí z podzemí malé věže, zakončenou na vrcholu vyšší věže fascinující vyhlídkou. Tento projekt je grandiózní nejen svými dimenzemi, ale také velkorysým architektonickourbanistickým pojetím. Hlavní dominantou a lákadlem je prostranství pod širým nebem, jehož centru dominují dvě bývalé těžební věže. Ty slouží kromě vyhlídkového bodu také jako poutače a technická podpora. Nejen jejich konstrukce, ale také použitá břidlicová dlažba

7 foto : zdroj internet Landschaftpark Landschaftspark je veřejný park nacházející se v Duisburgu v Německu. Byl navržen v roce 1991 studiem Latz + Partner. Architekt podporoval názor, že je lepší pokusit se odkazu industriální minulosti spíše porozumět, než ho ničit. V minulosti zde byl umístěn závod na zpracování uhlí a oceli, jenž byl opuštěn v roce 1985 a zanechal areálu specifickou patinu. Latzův návrh zvítězil, jelikož architekt pochopil význam místa a snažil se zachovat co nejvíce ze stávajících struktur. Půdu zamořenou dřívějším provozem ponechal na místě, aby byla sanována pomocí fytoremediace. Nejtoxičtější zeminu nechal uložit do stávajících zásobníků. Kanalizační stoku proměnil v čisticí systém. Design rostlinného porostu závisel na místních podmínkách. Areál byl rozdělen podle stávajících silnic a kolejnic. Tato základní struktura pak byla proplétána sítí chodníků a vodních cest umístěných v návaznosti na staré silnice a kanalizace. Každý objekt si zachoval svůj původní charakter, ale zároveň tvořil dialog s místem, které ho obklopovalo. Pro mnoho původních konstrukcí našel Latz nové využití a zdůraznil specifické programové elementy např. betonové

8 bunkry poskytly prostor pro sérii intimních zahrad, staré plynové nádrže se staly potápěčskými bazény, betonové stěny jsou užívány horolezci a centrální prostranství bývalé ocelárny bylo přeměněno na náměstí. Foto: Kristýna Stará Matadero Madrid Dřívější jatka v madridské čtvrti Arganzuela byla přeměněná na umělecké centrum. Areál je velmi rozlehlý, program konverze je bohatý a neustále se mění. Množství uměleckých disciplín, které se tu setkávají, a možnosti, které široká paleta kulturních náplní poskytuje, sledují koncept "laboratoře kultury". Jednotlivé haly jsou většinou pojmenovány pouze číslem (př. Nave 8B) a jsou věnovány různým uměleckým disciplínám najdeme tu např. pavilony Nave de musica, Nave del espanol, Cineteca, Intermediae, Central de Diseno a Casa del Lector. Původní areál jatek byl vystavěn na začátku 20. století podle projektu architekta Luise Bellida jako funkční a racionálně komponovaný komplex halových pavilonů. Architektura samotných budov užívá výrazy historismu španělského stylu Neo-Mudéjar. Jatka víceméně plnila svůj účel do roku 1996, během let se však jejich využití poněkud měnilo. Např. poskytla jatka přístřeší také vojenskému velitelství či Španělskému národnímu baletnímu souboru. Na sklonku 20. století pak

9 Město Madrid rozhodlo rehabilitovat tento komplex a vytvořit "laboratoř současného umění". Tímto programem chtěl Madrid doplnit širokou nabídku muzeí a posílit kulturní význam města. Kulturní odbor madridské městské rady sestavil speciální tým, který ve spolupráci s dalšími soukromými i státními organizacemi uvedl projekt v realizaci (od roku 2003). Pro posílení dojmu "tavícího kotle kultury a inovace" byla většina architektonických zásahů do původních budov provedena s pomocí nových, flexibilních, odstranitelných prvků. Úpravy hojně využívají "industriální materiály" a směřují k minimální intervenci do stávající hmoty staveb. Nave 8B - program přestavby tohoto pavilonu zahrnuje prostor pro pořádání akcí, administrativní a skladovací prostory. V reakci na přehnané požadavky na materiál a práci při konverzích některých jiných objektů jatek byl způsob přeměny této budovy specifikován jinak cílem se stalo zlepšit akustické a tepelné charakteristiky objektu a jeho stabilitu za použití minima prostředků. Tak, aby v interiéru vznikly prostory volně a komfortně použitelné jako kulturní centrum. Symbolem tohoto přístupu budiž recyklace poškozených střešních tašek, které byly po odstranění ze střechy znovu použity v interiéru jako příčky. Nave 17 - pavilon s číslem 17 je dnes veřejným centrem pro industriální, produktový, grafický i prostorový design. Byl renovován podle projektu architekta José Antonio Roldána a v souladu s filozofií konverze celých jatek byly zásahy omezeny na nutné minimum a užitný charakter stavby byl zachován. Chod centra svěřila madridská radnice organizaci DIMAD, asociaci madridských designérů, kteří tak dostali šanci sami spravovat prezentaci své profese na veřejnosti. Casa del Lector - projekt čtenářského domu je součástí komplexu Matadero Madrid jatek města Madridu přestavěných na kulturní centrum. Novou náplní čtyř pavilonů 13, 14, 17b, 17c se stal rozlehlý Čtenářský dům Casa del Lector. Program domu obsahuje rozsáhlou knihovnu a různé výukové a přednáškové místnosti. Jeho výstavba byla dokončena v roce Autory návrhu byli mladí španělští architekti z Ensamble studia, kteří se stali vítězi architektonické soutěže z roku Jedním z hlavních znaků projektu je použití masivních betonových nosníků sloužících k propojení jednotlivých pavilonů. Soutěž byla vypsána městem Madrid a Sánchez-Ruipérez Foundation, která tento projekt podporuje.

10

11 foto zdroj internet Les Machines de l ille de Nantes Někdejší průmyslové zázemí přístavního města Nantes se nachází na říčním ostrově "Ile de Nantes", především na jeho západním břehu. V 80. letech 20. století byly započat projekt pro využití potenciálu tohoto ladem ležícího bývalého průmyslového území ("friches"). Ile de Nantes je situován proti centru města Nantes, které se rozkládá nad opačným břehem řeky Loiry a je tedy skvělým rozvojovým územím města. Dnes je nábřežní část ostrova z velké části zastavěna (např. novostavby: fakulta architektury ENSAN, budova soudu od Jeana Nouvella, mnoho soudobých obytných budov). V západní části ostrova, při mostu Anny Bretaňské nalezneme krajinářsky regenerované nábřeží a několik konverzí, jejichž vznik iniciovala skupina nantských umělců. Poblíž je také několik bunkrů z druhé světové války - ani jim se přestavba nevyhýbá. Jako pilotní projekt regenerované průmyslového brownfieldu Ile de Nantes působí konverze bývalých hal pro výrobu lodních kotlů "Les Nefs" na umělecké dílny s galerií "Les Machines de Nantes" (Mašiny z Nantes), lokalizovaná v západní části ostrova. Tento umělecký projekt vyhrál soutěž na nové využití hal, zadanou městem v roce Skupina divadelníků působících v Nantes - "Le Royal de Luxe" - byla v té době již známa svými představeními s obrovskými chodícími obry, či zvířaty, sestrojenými ze starých "mašin" a strojů. Autor projektu François Delaroziere navrhl pro nevyužité haly umístění dílen "Ateliers de Machines", vyrábějící

12 fantastické potvory, které oživují tento kout města. Dnes se kolem dílen prochází slon v nadživotní velikosti, je tu dvoupatrový kolotoč "Mořský svět", na jiném místě na ostrově bude vybudován obrovský strom, vše jsou pokud možno mechanické, živé stroje. Téma jako stvořené pro město, kde se narodil Jules Verne. Předvídavost a správný odhad městské správy se potvrdily projekt "Les Machines de l Ile" se stal hlavním tahákem na turisty současného Nantes a právě díky němu je ostrov živým městským centrem. Ateliery Les Machines jsou pouze jednou z mnoha konverzí, které v následujících letech na ostrově vznikly. Schiffbau Puls 5 - Technopark Zürich Schiffbau se nachází v dříve průmyslová oblast v západním Zűrichu. Ta byla postupně přestavována za současného začleňování původních staveb. Mimo jiné zde v návaznosti na technickou univerzitu (Eidgenossische Technische Hochschule Zűrich) vznikl v roce 1993 Technopark financovaný ze soukromých zdrojů. Sídlí zde více než 250 firem, výzkumných a vzdělávacích institucí, poskytovatelů služeb, bytů, restaurací atp. V roce 2000 bylo také do provozu uvedeno sousední kulturní centrum Schiffbau. Přestavba probíhala v letech 1996 až 2000 podle architektů Orter & Orter. Tento poměrně rozlehlý komplex tvoří objekty bývalé továrny na výrobu lodí. Původní budovy byly zrekonstruovány a doplněny novými. Schiffbau je především divadelním prostorem. Obsahuje tři sály, z nichž největší hala (Halle) má kapacitu 400-

13 600 míst. Dále je zde vyčleněn prostor (Box) pro 200 sedadel a nejmenší sál s kapacitou 70 míst (Matchbox). Christoph Marthaler otevřel budovu v září roku 2000 pod názvem Hotel Angst. Své útočiště zde nalezli jak různé testovací platformy, tak dílny a kanceláře, dále pak restaurace, bar v prosklené věži a jazz klub. Prostory jsou také pronajímány pro různé akce a události, jako je například každoroční festival Schiffbau Fest byl založen Schiffbau Immobilien AG, jenž spadá ze dvou třetin pod město a z jedné třetiny je pak řízen Schauspielhausem Zűrich AG (největší divadelní spolek v Zűrichu), jenž zaručí, že divadelní produkce zde bude probíhat i nadále. Jádrem celé průmyslové čtvrti je Puls 5. Jedná se o multifunkční centrum založené na bývalé slévárenské hale o maximální velikosti 1540m2. Budova byla postavena v roce Do dnešní podoby byla přestavěna v roce 2004 architektonickou kanceláří Kyncl Gasche Partner Architekten z Zűrichu. Krajinářské úpravy zaštítila firma Hager Partner AG. Investorem byl SGI Promotion AG, Winterthur. Hala slouží jako pronajímatelný multifunkční sál, kde je možné kromě divadelních představení, módních přehlídek, či hudebních produkcí poskytnout zázemí také výstavám, či veletrhům. Navazují na ni prostory fitness centra, kaváren, restaurací, obchodů aj. Původní konstrukce včetně jeřábových drah jsou zachovány, takže prostor vzbuzuje dojem autenticity. Mezi budovami Schiffbau, Puls 5 a Technoparkem se nachází rozlehlé čtvercové prostranství Turbinenplatz, kde rovněž nalezneme zbytky původního provozu v podobě zachovaných částí kolejí, které jsou nenápadně zakomponovány do nového povrchu. Také tento prostor je hojně využíván. V běžném provozu poskytuje zaměstnancům okolních kanceláří místo pro odpočinek.

14 Schiffbau

15 Puls 5, Turbinenplatz

16 Rotefabrik Zürich Rote Fabrik (v překladu Čevená továrna) je bývalá továrna v Zürichu-Wollishofen, nyní využívaná coby kulturní prostor a koncertní sál. Název místa vychází z červených cihel, jimiž je budova obložena. Objekt byl postaven v roce 1892 podle návrhu architekta Carla Arnolda Séquin-Bronnera pro společnost Seidenfirm Henneberg. V roce 1899 společnost převzala firma Stünzi Shöne Seidenweberein sídlící v Horgenu, následně v roce 1940 firma ITT Corporation. V roce 1972 získalo pozemek město, jenž mělo v úmyslu budovu zbourat kvůli plánovanému rozšíření ulice Seestrasse. V roce 1974 pak strana Social Democratic Party of Switzerland avrhla, aby byl objekt opraven a přeměněn na kulturní centrum. V roce 1977 bylo rozhodnuto, že budova zůstane zachována a prostory v ní využívány jako ateliery pro umělce a pro další kulturní aktivity. Jako kulturní centrum byla Rote Fabrik otevřena v roce Centrum bylo zaměřeno na hudební a divadelní produkce. Svůj debut si zde odbylo několik nezávislých divadelních společností, jež se postupem času propracovaly do popředí zájmu. Referendum v roce 1987 umožnilo, že prostor bude využíván jako alternativní kulturní centrum a že bude dotován. Začátkem devadesátých let se oblast dále významně rozvíjela, čímž rostl také zájem a popularita Rote Fabrik a státní podpora tak stoupala. V roce 2002 dosáhly dotace 2.3 milionu švýcarských franků. S těmito penězi bylo možné organizovat více než 300 kulturních událostí ročně. Od roku 2008 je areál rozšířen o Dock18, což je prostor vyčleněný novým médiím.

17

18 Roundhouse London Původní lokomotivní depo 1, jenž je chráněno druhým stupněm památkové ochrany (Grade II - obzvláště důležité budovy více než zvláštního zájmu) najdeme v Chalk Farm v Londýně. V roce 2010 byl prohlášen národní kulturní památkou a je považována za významnou drážní architekturu poloviny 19. Století. Původní objekt byl postaven v roce 1847 jako kruhová stavba obsahující železniční točnu. Průměr budovy je 48 metrů a je postaven ze žlutých cihel. Je zajímavý svým netradičním kruhovým tvarem a kónickou střechou krytou břidlicí. Centrální odvod kouře je nyní zasklen a celá střecha spočívá na dvaceti čtyřech litinových sloupech rozmístěných okolo bývalé točny. V interiéru zůstaly zachovány původní podlahy s částmi kolejového vedení a točny. Pro drážní účely byl využíván jednu dekádu a poté několik let jako skladiště. Těsně před druhou světovou válkou byla budova opuštěna. O dvacet pět let později (1964) byl objekt znovu otevřen díky dramatikovi Arnoldu Weskerovi, který zde založil Centre 42 Theatre Company a stavba začala sloužit jako stálá divadelní scéna s kinem, uměleckou galerií, dílnami, kancelářemi pro místní organizaci, knihovnu, klub pro mladé a restauraci s tanečním sálem.náklady se pohybovali mezi 300 a 600 tisíci librami a byly financovány významnými herci, autory, hudebníky a dalšími. Greater London Council převzala kontrolu nad objektem. V roce 1966 v prostoru vystoupili Soft Machine a Pink Floyd a odstartovali tak zcela novou éru. Na prknech tehdejší scény vystoupili i The Rolling Stones, David Bowie, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors a mnoho dalších. Jak stoupalo povědomí o Roundhousu, postupně se vyvíjela i nová programová skladba. V roce 1983 postoupil Greater London Council objekt Camden London Borough Councilu. V té době však Centru 42 došly prostředky a prostor osiřel. Nevyužitý zůstal až do roku 1996, kdy jej odkoupil místní podnikatel a interpretační umění se tak do těchto míst vrátilo. V roce 2004 byl prostor opět uzavřen, aby byl po mnoha milionové přestavbě v roce 2006 otevřen brodwayským představením Fuerzabruta. Od té doby Roundouse hostil mnoho známých osobností (např. Bob Dylan) a konala se zde řada význačných festivalů a slavnostních předání cen. Přestavbu zaštítila architektonická kancelář John McAslan & Partners ve spolupráci se stavební firmou Buro Happold. Renovace z roku 2006 proběhla se zřetelem k památkové ochraně stavby a financována byla English Heritage a z grantů Heritage Lottery Fund a Arts Council England. Zahrnovala sedmivrstevnou zvukovou izolaci střechy, obnovu střešních světlíků a prosklenou přístavbu nového křídla, které se vine kolem severní stěny objektu a zastřešuje kanceláře, kavárnu a uměleckou galerii ve foyeru. Od roku 1996 renovace stáli 27 milionů liber (43 mil do roku 2013). 1 Depa jsou specifickou skupinou průmyslových / dopravních staveb. Se svým výrazným půdorysem se řadí mezi budovy jednoúčelové. Součastně je však otevřenost a kompaktnost průběžného prostoru posunuje do kategorie hal.

19 V roce 2010 Roundhouse Studios také založili vlastní nahrávací společnost Roundouse Records foto: zdroj internet

20 Pettite LU Nantes V 18. a 19. století město Nantes bohatlo díky obchodu s otroky a následnému zpracování surovin přivežených z kolonií. Potřeba trvanlivého chleba pro námořníky a také dovoz třtinového cukru daly vzniknout výrobě sušenek. Nejproslulejší továrnou na sušenky v Nantes byla výrobna rodin Lefevre a Utile - dodnes známá jako LU. V době vrcholného rozmachu - na konci 19. století - nechal Louis Lefevre postavit blízko nádraží novou továrnu, která v roce 1909 získala konečnou podobu - dvou věží, postavených ve stylu art deco. Věže na dvou stranách mostu (Pont de la Rotonde) se od města jevíly jako brána do nově se rozvíjející čtvrti Ile de la Madeleine. V roce 1943, během válečného bombardování, byly věže poničeny. V následujících letech byla jedna z nich odstraněna úplně - také s velkou částí pravé poloviny továrny, druhá v roce 1972 přišla o svou kopuli. V 90. letech bylo rozhodnuto o zachování levé části továrny a obnově věže. Na popud městské správy Nantes je tedy u příležitosti konání Světového poháru ve fotbale zbylá věž v roce 1998 restaurována podle dobových plánů - pod dohledem architekta Jean-Marie Lépinay. Dnes je věž v rámci Lieu Unique přístupná a poskytuje výhled na město pomocí "Gyrorama" - přístroje inspirovaného poetikou Julese Vernea (místního rodáka). Oprava továrny vyústila v roce 2000 v otevření kulturního centra LU - Le Lieu Unique, které zastřešuje divadlo, výstavní sál, multifunkční prostory, klub, bar a restaurant. Během následujících let si toto "Jedinečné místo" vydobylo nezastupitelnou pozici v městském a kulturním životě Nantes. Le lieu Unique je navíc situováno v bezprostřední blízkosti historického centra - na dohled od Chateu de Ducs (zámku bretaňských vévodů). Genius loci je podpořen také díky kanálu St. Felix, který vede přímo pod továrnou a je lemován mohutnými stromy - budova má pro svůj účel velmi vhodný velkorysý parter, letní sezení baru a restaurace se odehrává na nábřeží.

21

22 Pompeia Bývalý potravinářský tovární komplex v brazilské megapoli São Paulu byl přeměněn na multifunkční volnočasový areál již na konci 70. let. Mezi lety 1977 a 1982 byl realizován projekt v Brazilii velmi úspěšného studia Lina Bo Bardi, které se zrodilo ze spolupráce italských architektů Liny Bo a P.M. Bardiho. Ke vzniku návrhu architekty inspiroval život, který se spontánně v odstavené továrně objevil obyvatelé přilehlých čtvrtí sem chodily s dětmi na hřiště a šlo tedy o to, již přítomnou energii zachytit. Nenásilně přeměnit náhodný pohyb lidí po areálu, který byl cílem víkendových vycházek pro svou formální výjimečnost a poskytnout jim náplň, která jej pozvedne na dlouhotrvající lákadlo města. Dnes zde sídlí nezisková organizace SESC, která poskytuje kulturní a vzdělávací aktivity po celé Brazilii. Původně byla založena v roce 1946 proto, aby dělníkům a jejich rodinám pomohla dosahnout plnohodnotného životního stylu a dodnes je hlavní snahou této organizace obohacení každodenního života v různých koutech rozmanité země. Její přítomnost v Sao Paolské továrně Pompéia je tedy velmi příhodná. Rozlehlý komplex SECS Pompéia se velmi úspěšně implementoval do života velkoměsta a je dnes jeho zcela samozřejmou součástí. Jsou zde divadla, dílny, knihovna, multifunkční sály, tělocvičny, bazén, bary, restauranty.. Struktura továrny, složená z různých přístřešků a hal, byla v zásadě zachována, včetně hlavní ulice mezi nízkými budovami, kterou se vine potok, odrážejíc a násobíc své okolí ve vodní hladině. Krajinářské řešení veřejných prostor je obohaceno různými pochozími povrchy dřevěnými mostky, betonovými chodníky. Hlavním katalyzátorem všech činností se však staly dva nové betonové objemy věží, spojených proplétajícími se lávkami v roce 1977 byl beton zářícím materiálem moderní architektury v Brazilii a jeho přítomnost v továrním komplexu byla tedy pro architekty logickým řešením. Areál doplnili o monumentální objemy, které se staly symbolem celého komplexu. Tyto věže navíc vznikly v souladu s průmyslovou estetikou jako by se jednalo o dvě sila, která byla pouze náhodně proděravěna a zapracována do existující struktury. Konverze bývalé továrny Fábrica de Tambóres Pompéia byla velmi důležitým příspěvkem do dobové diskuze o architektuře a stala mezníkem v brazilském přístupu k revitalizaci existujícího stavebního fondu.

23 foto: Julia Risi Gridbakken pits Belgický kolektiv designérů Rotor (Tristan Boniver, Renaud Haerlingen, Lionel Billiet, Maarten Gielen) rekonstruoval nevyužívané přístavní skladiště na štěrk, aby odhalil stopy průmyslové minulosti města Ghentu. Grindbakkenské sklady, jak se jim říká, byly dříve užívány pro přesun písku a štěrku mezi loděmi a kamiony. Díky novému programu byly vyčištěny a bíle vymalovány, aby tak nabídli prostor nejrůznějším aktivitám a výstavám. Tento multifunkční prostor lemovaný vodní hladinou je veřejně přístupný. Designéři vybrali a zdokumentovali 36 zajímavých míst v rámci parcely, které nebyly překryty bílou malbou. Chtěli tak zdůraznit prvky určující historii místa. V některých částech tak nalezneme barevné graffiti, zatímco jinde přímé důkazy působení času na vývoj místa. Tak například rozměrný rzí probarvený čtverec orámovaný okolní výmalbou ukazuje, že skladovací

24 jáma byla v době krize využita pro uložení železné rudy. Krátkodobá přítomnost této substance zanechala v některých částech skladů jasně červené zabarvení stěn. Další obraz rámovaný porostem z lišejníku je důkazem, že písek, či štěrk zde zůstal uskladněn po dlouhou dobu, neboť lišejníky rostoucí rychlostí 3mm za rok zde dosahují výšky až 5 cm. To nám dává tušit, že se jednalo o období v délce 15 let. Na jiném místě je ponechán dlouhý úzký pruh běžící podél zdi, jenž odhaluje spoj mezi dvěma vrstvami litého betonu. Objekt je koncipován spíše jako performance pod širým nebem a co se s ním bude dít dál, není zcela zřejmé.

25 foto: zdroj internet

26 PŘÍKLADY KONVERZÍ JINÝCH PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ ČR MeetFactory Původně se jednalo o jednu z budov původního sklářského podniku Josefa Inwalda, Cís. král. výsostné privilegované sklárny a rafinerie na Zlíchově, založená roku 1878 na Smíchově. Kolem roku 1950 se budova stala železničním majetkem - v přízemí se nacházely dílny a patra sloužila kancelářím. MeetFactory, založená jako o. p. s. Davidem Černým v roce 2001, začala budovu využívat v roce 2005 a na podzim 2007 ubytovala prvního residenta. Úpravy budovy se omezily na to nejnutnější a stavba si dále uchovává svůj průmyslový charakter. Pro hudební představení využívá velký sál (600 m2) s kapacitou až 1200 lidí. Hudebně se pohybuje od velkých koncertů nezávislé světové i domácí scény přes taneční a undergroundově taneční párty po komornější setkání s přesahy do žánrů, jako jsou soudobá vážná hudba, jazz, experimentální hudba apod. Malý multifunkční sál (150 m2) je určen především pro divadelní představení a performance. Neposkytuje tvar kukátkového hlediště. Galerijní prostor hlavního trojsálí (300 m2) si může dovolit hostit koncepčně vyzrálé a produkčně náročné výstavy. Významnou části prostoru MeetFactory zabírá rezidenční část (3500 m2), představující devět ateliérů, zkušebny, studia a depozit. Celková užitná plocha dosahuje 5100 m2. MeetFactory, o. p. s. byla r založena Davidem Černým s posláním zapojit Prahu do mezinárodní spolupráce na současné umělecké scéně v Evropě a ve světě. Programová náplň se soustřeďuje na umělce, kterým nabízí podporu, zázemí a prezentaci výsledků jejich tvorby. Programová část je dělená na jednotlivé linie (hudba, divadlo/film, galerie a residence), jež vedou jednotliví dramaturgové a produkční. Ti se starají o naplňování programu, harmonogramy a chod prostorů. Celková koncepce je iniciována a schvalována správní radou. Doporučující a konzultační sbor je otevřená skupina 8 10 význačných umělců a kurátorů, složená z osobností jmenovaných zahraničními projektovými partnery a z autorit uměleckého světa spolupracujících přímo s MeetFactory. V pražském kontextu se jedná o mezioborovou instituci, spojující samostatné dramaturgické řady z oblasti výtvarného umění, divadla, hudby a dalších oborů se zázemím rezidenčního programu. Kvalita programu je podmínkou i zárukou funkční a dlouhodobé spolupráce se zahraničními subjekty. Výstavní program se dlouhodobě zaměřuje na konfrontaci českého a mezinárodního současného umění. Divadelní dramaturgie uvádí alternativní autorské, režisérské projekty spolupracujících českých a zahraničních tvůrců, vznikající přímo pro MeetFactory. Hudební dramaturgie otevírá nový program. Zhruba 300 veřejných prezentací ročně navštíví asi lidí. Vytíženost ateliérů je téměř 100%. Projekt je financován výnosy z vlastní činnosti, grantem hl. m. Prahy, dotací MK ČR, partnerskými zahraničními kulturními institucemi, veřejnou sbírkou a sponzorskými dary. V roce 2008 dosáhly náklady výše Kč a byly kryty z výnosů tvořených grantem HMP 2,5 mil Kč, dotací MKČR Kč, vlastní vedlejší činností 1,5 mil Kč a sponzorskými dary.

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi OSTRAVA - 5. 11. 2013 Multifunkční aula GONG Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Ředitel pro strategii VÍTKOVICE, a.s. MK ČR: Vracíme památky do života Realizací projektů

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE THERMAL

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LETECKÝ SNÍMEK PŘED ZAPOČETÍM REVITALIZAČNÍCH PRACÍ LETECKÝ SNÍMEK CELÉ OBLASTI HISTORICKÉ SOUVISLOSTI NKP je součástí Dolní oblasti Vítkovice v části území, kde byly

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR 3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 1 MeetFactory Charakteristika prostor MeetFactory zahájila provoz v unikátní industriální budově na Smíchově

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Obchodní pasáže Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Pasáž (z francouzského le passage, průchod) je v architektuře průchod budovou nebo spojenými budovami, který umožňuje osobám přecházet

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze

průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Příspěvky konference v mnohém

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP Trendy Evropského stavebnictví 2.10.2014 Petr Palička PENTA INVESTMENTS - VÝZNAMNÉ PROJEKTY Z HLEDISKA ŽP

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Kaplička na Uhelné Podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Pro Městský úřad v Hrádku nad Nisou Z pověření Osadního výboru Uhelná Vypracoval Daniel Gabryš Uhelná 44 Str. 1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Využití brownfieldů pro rozvoj obcí Konference 29. 10. 2013, Hodonín Mgr. Ivana Majíčková Charakteristika projektu V centru města Kunovice stál rozsáhlý areál

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 730/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 666 ze dne 16.10.2013 Uzavření smlouvy na zpracování Master management plánu konverze Nákladového nádraží Žižkov na kulturně -

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY ATELIER ŠENBERGER-PUSTĚJOVSKÝ Atelier ATKS _ letní semestr 2014/2015 _úterý 14.00 19.50_D-A3 Tomáš Šenberger, 603 460 888, tomas.senberger@fsv.cvut.cz Jan Pustějovský, 775 137 881, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s.

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. Lokální kreativní centrum a zóna pro život na sídlišti Černý Most Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. černý most Tradiční představa o životě na sídlišti je negativní. To platí také o pražském sídlišti

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM. VYPRACOVAL Filip Šauer LS 2010/2011 FA ČVUT Ú15114. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. arch. Miroslav Cikán MgA.

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM. VYPRACOVAL Filip Šauer LS 2010/2011 FA ČVUT Ú15114. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. arch. Miroslav Cikán MgA. DOBOVÉ FOTOGRAFIE PŮVODNÍ STRUKTURY REGULAČNÍ PLÁN POČÍTAJÍCÍ S BLOKOVOU ZÁSTAVBOU NOVÉ STRUKTURY SOUČASNÝ STAV HISTORIE Na začátku 18. století bylo Podskalí povětšinou nezastavěné a byly tam převážně

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI

BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI 2012 BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI STADION BAZALY FC BANÍK JEDINEČNÝ STADION V KOPCI Bazilika Božského spasitele Kostel Svatého Václava Nová radnice Ostravice BAZALY STADION BAZALY A FC BANÍK POTENCIÁL ÚZEMÍ

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu Prvky Schodiště, lávky a vstupy do podzemí 1 25...1 Schodiště, lávky a vstupy do podzemí Městská struktura by měla být primárně navrhována tak, aby nevytvářela požadavek na mimoúrovňová propojení na veřejných

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice

Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice CpKP jižní Čechy Řešené území 30.8.2011 2 Z historie (kolem roku 1915) 30.8.2011 3 Kašna se sousoším, vlevo v pozadí Kopeckého chata

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Koncepce centrálního depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy v Otrokovicích při konzervátorských dílnách.

Koncepce centrálního depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy v Otrokovicích při konzervátorských dílnách. Koncepce centrálního depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy v Otrokovicích při konzervátorských dílnách. Cílem je vytvoření centrálního depozitáře, který pojme veškeré současně uložené sbírkové předměty

Více

Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15

Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15 Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15 M 1:10000 Vozovna Královské Vinohrady (také Vozovna Orionka nebo Vozovna Korunní) je bývalá tramvajová a trolejbusová

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více