dařilo sestavit úplnou chronologickou řadu (někdy jsou např. známa jen data úmrtí, jindy dokonce jen zmínka k určitému roku, pak datum vypadá takto:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dařilo sestavit úplnou chronologickou řadu (někdy jsou např. známa jen data úmrtí, jindy dokonce jen zmínka k určitému roku, pak datum vypadá takto:"

Transkript

1 OBSAH Úvod 7 Evropa 11 Seznam zkratek 14 SLOVNÍK - Historická území Evropy 15 Slovníček odborných výrazů 748 Seznam vyobrazení 757 Seznam map 758 Výběr literatury 764 5

2 ÚVOD Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou už 3. vydání encyklopedie, která se snaží alespoň v základních obrysech mapovat vývoj evropských států a území od starověku po dnešní dny. Organicky navazuje na koncepci, kterou jsme užili už v publikaci Státy a jejich představitelé (Libri 1994, 1995, 1998, 1999). Obsah této knihy je zaměřen pouze na území Evropy, a tak text mohl jít do větší hloubky i šířky. Ačkoliv knížka byla při každém vydání doplňována, autoři sami cítí, že mnoho ještě zůstalo nedořečeno. Některé údaje se ani do tohoto vydání nepodařilo zjistit, na mnoho dalších hesel jsme záměrně rezignovali. Místo nich jsme raději knížku vybavili téměř 500 mapkami, které pomohou území rychle lokalizovat, resp. podávají zhuštěný vývoj jednotlivých území či oblastí. Všechny mapy byly přitom zhotoveny speciálně pro tuto publikaci a odkaz na ně najdete vždy na konci hesla. Abecedně řazená hesla jsou rozdělena do 4 základních kategorií. První tvoří souhrnná hesla jednotlivých oblastí (Apeninský poloostrov, Balkán, Britské ostrovy, střední Evropa, Skandinávie apod.), která vesměs shrnují celkový vývoj oblasti a zachycují většinu hesel jednotlivých států a území daného regionu. Hesla kategorie A jsou pak věnována nejdůležitějším státům a územím (Anglie, Francie, Německo, Prusko, Rusko, Sasko a podobně). U všech těchto hesel jsou zařazeny tabulky panovníků. Ty však obsahuje i velká většina hesel kategorie B (Aragonie, Brémy, Mohuč, Moldavsko, Litva apod.) a výběrově jsou tabulky zařazeny i k rozsahem nejmenším heslům (kategorie C). V případě, že stejné jméno nese několik útvarů, je heslo zpracováno chronologicky a jednotlivá hesla (a to i při jejich výskytu v dalších heslech) jsou odlišena číslovkami např. Italské království (1), Italské království (2) a Italské království (3). Zvláštní pozornost jeí věnována knížecím rodům Svaté říše římské (národa německého). Uvedeny jsou jak všechny dynastie, které panovaly do roku 1918, tak členové knížecího kolegia disponující virilním či kuriátním hlasem. Z titulárních říšských knížat, kteří nebyli zastoupeni na říšském sněmu, jsou uvedeny alespoň nejdůležitější rody. Stejně tak jsou uvedeny základní informace u říšských hrabat, kteří zasedali v říšském sněmu a po mediatizaci v roce 1806 byli uznáni za rovnorodé s vládnoucími rody. Z říšských knížat biskupů jsou uvedeny přehledy pouze arcibiskupů a biskupů, kteří byli členy říšského knížecího kolegia s virilním hlasem. U opatů a proboštů s virilním hlasem v říšském knížecím kolegiu jsou uvedena pouze základní data. Z říšských měst pak byla vybrána pouze ta nejdůležitější. Počet tabulek zachycujících panovníky příslušných území a také biskupy a arcibiskupy nejdůležitějších (především z hlediska našich dějin) diecézí, ale i velmistry většiny rytířských řádů, nyní přesahuje 300 položek. Ne vždy se nám po- 7

3 dařilo sestavit úplnou chronologickou řadu (někdy jsou např. známa jen data úmrtí, jindy dokonce jen zmínka k určitému roku, pak datum vypadá takto: 1141 ). Čtenáře by také neměla mást skutečnost, že ne vždy u jednotlivých panovníků na sebe navazují jejich pořadová čísla (za všechny případy uveďme známá jména z našich dějin, v nichž Ferdinand IV. nikdy nevládl, a tak nastupuje po Ferdinandovi III. až Ferdinand V., resp. císaře Římsko-německé říše Františka II., který se jako rakouský císař psal František I.; skutečnou kuriozitu pak představuje jediné jméno Heinrich a k tomu originální číslování knížat Reussu). Doufáme, že takto rozsáhlý soubor, který nebyl u nás dosud publikován, se stane pro čtenáře užitečnou pomůckou a vhodně doplní text hesel. Je třeba upozornit, že zejména ve starší době jsme naráželi na velmi rozporné údaje, a data je proto třeba brát s určitou rezervou (otazníky jsou pouze tam, kde údaje v jednotlivých pramenech opravdu silně kolísaly nebo byly přímo označeny jako velmi nejisté či data vůbec chyběla). Pokud je doloženo několik variant jmen či příjmení, byly dány do závorky za nejčastěji užívanou variantu. Pokud jsou u jména arcibiskupa, biskupa či opata v závorce uvedena další církevní panství, spravoval dotyčný prelát více sinekur najednou. V případě, že ve jméně lze některé písmeno vynechat či použít, je dáno do kulaté závorky např. Röt(h)eln. Rozporné údaje se samozřejmě netýkají jen dat či pravopisu jmen osob, ale také názvů, rozloh či přesného vymezení oblastí. Ve sporných případech jsme se většinou přidržovali národních zdrojů, resp. především německé literatury, třebaže i v ní jsme objevili rozpory a chyby. Samostatnou kapitolou je užití vlastních jmen, a to zejména v oblastech, kde se běžně užívalo více jazyků (Nizozemí, pomezí Itálie, Francie a Rakouska, Slezsko atd.). Zde jsme nakonec přistoupili ke kompromisu. Některá jména tam, kde je to vžité (například u panovníků Anglie, Francie atd.), uvádíme ve zčeštěné podobě, jinde jsme se snažili přiklonit k originální podobě a při prvním výskytu jména uvést jeho českou podobu. Uvádět ji u všech jmen ovšem nelze, protože chybějí české ekvivalenty a doslovné překlady by působily přinejmenším směšně. Naproti tomu u názvů území má jednoznačnou přednost běžná zčeštěná podoba (jde o slovník historické geografie, nikoli geografický), s níž se čtenář v literatuře nejčastěji setkává. Snažili jsme se ale vždy uvést i název v originální podobě (resp. označení v jazycích, které se v oblasti užívaly) či v hlavních evropských jazycích, a především v latině. Protože jsme museli rezignovat na zařazení rejstříku svým rozsahem by vydal na samostatnou publikaci, alespoň u nejdůležitějších zmínek o dalších územích či historických městech jsme zařadili odkazy. Jejich počet spolu s odkazy přímými i tak dosáhl na 700 položek. Vzhledem ke stále narůstajícímu rozsahu textu jsme mohli zařadit jen omezený počet obrázků erbů, ukázek vedut, plánů a starších map. Věříme však, že 8

4 příznivce historie potěší i jejich grafické ztvárnění (pocházejí až na výjimky z období století). Nezakrýváme, že naší snahou bylo, aby knížka dobře sloužila nejen široké obci zájemců o historii, učitelům dějepisu či studentům historie, publicistům a novinářům, ale aby se stala vhodnou pomůckou i profesionálním historikům, kteří v ní rychle najdou někdy těžko dostupné či v mnoha publikacích roztříštěné údaje. Je nám jasné, že jsme se i při vší snaze nemohli vyvarovat omylů a za upozornění budeme čtenářům vděčni. Zároveň upřímně děkujeme všem za připomínky a náměty, které nám poskytly po 1. i 2. vydání knihy. Když jsme s prací nad rukopisem začínali, sami jsme si nedokázali představit, jak se pojmy jako Krajina, Slavonie, Bosna či Sudety a další stanou znovu frekventovanými v denním tisku i televizi. Doufáme, že výklad těchto i dalších území pomůže čtenářům lépe pochopit kořeny dnešních krizí, rozporů a střetů, s nimiž jsme denně konfrontováni. Tak jako v ostatních encyklopediích nakladatelství LIBRI jsme i tentokrát omezili zkratky na minimum, aby text byl přehledný a dobře čitelný. Pro zájemce jsme připojili i výběr nejdůležitějších publikací, encyklopedií a historických atlasů, z nichž jsme čerpali, resp. v nichž si mohou další údaje doplnit. Zároveň upozorňujeme na práci prof. J. Opatrného Amerika v proměnách staletí a chystanou práci J. Filipského Indie v proměnách staletí. * * * Na tomto místě bychom rádi poděkovali za cenné připomínky hlavním recenzentům knížky, prof. dr. Eduardu Maurovi pro 1. vydání a doc. dr. Františku Stellnerovi a dr. Václavu Drškovi pro 2. vydání. Naše díky rovněž patří těm, kteří nám přispěli radou či jinak těžko dostupnými podklady: prof. dr. Aleši Skřivanovi, který stál na počátku práce nad rukopisem, dr. Milanu Bubnovi, prof. dr. Janu Kuklíkovi, dr. Františku Lobkowiczovi ( ), Bořkovi Neškudlovi, dr. Daně Pickové, dr. Zdeně Veselé a ve 3. vydání ing. Luboru Hojdlovi, ing. Janu Machačovi a Karlu Liedermannovi. Za uveřejněné údaje pochopitelně neseme plnou odpovědnost sami. autoři Autoři se až na výjimky podíleli na práci následujícím způsobem: Jitka Vlčková zpracovala oblast střední a severní Evropy a Francie, František Stellner nová hesla z oblasti střední Evropy, především menší území v rámci Římsko-německé říše a revizi řady textů a tabulek, František Honzák Britské ostrovy, Nizozemí, Pyrenejský a Apeninský poloostrov a starověký Balkán, Marek Pečenka východní a jihovýchodní Evropu (mimo většinu tabulek panovníků) a Bořek Neškudla doplněná hesla Francie a redakce textu 2. vydání. Pravopisnou úpravu psaní názvosloví provedl Marek Pečenka. 9

5 EVROPA Druhý nejmenší světadíl na světě netvoří na rozdíl od ostatních kontinentů jednoznačně vymezenou a oddělenou část zemského povrchu, ale je součástí téže pevninské masy jako Asie. Fakticky západní výspa Eurasie je považována za samostatný světadíl spíše z historických než z geografických důvodů. Evropa je oblévána moři na severu (Barentsovo a Norské moře), ze západu (Severní moře, Atlantský oceán) a z jihu (Středozemní a Černé moře). Východní hranice je tradičně vymezena pohořím Ural, stejnojmennou řekou (eventuálně řekou Embou) až ke Kaspickému moři a přes pohoří Kavkaz k Černému moři, kde úžiny Dardanely a Bospor znovu přibližují Evropu k Asii, podobně jako Gibraltarský průliv k Africe. Podle jiného pojetí (např. Kapesní atlas světa) nejsou východní hranicí zmíněná pohoří, ale úpatí Uralu a Kumomanyčská sníženina severně od Kavkazu podél řek Kumy a Manyče. (V této publikaci se autoři drželi širšího, tradičního pojetí.) Pobřeží Evropy je velmi členité a z vlastního kontinentu vybíhá řada poloostrovů z větších především Skandinávský, Pyrenejský, Apeninský, Balkánský k největším ostrovům pak patří Velká Británie, Irsko (Britské ostrovy), Island, Sicílie, Sardinie, Korsika, Kréta. Jednotlivá pohoří na kontinentě tvořila od minulosti přirozené hranice mezi jednotlivými státními útvary (Pyreneje, Karpaty, Alpy, Kavkaz zde i nejvyšší evropské vrcholy Mt. Blanc m, resp. Elbrus m). Totéž lze říci i o řekách, zejména v Západní a Střední Evropě (Rýn, Dunaj, Labe; východoevropský říční systém je specifičtější díky své převážné severojižní orientaci Dněpr, Don, Volha). * * * Název Evropa přejali starověcí Řekové z akkadského ereb nebo irib, jako označení večerního soumraku či západu slunce (v protikladu k asu = východ slunce; odtud název Asie). Zprvu Evropa označovala jen centrální Řecko, poté nejbližší okolí řeckého světa, tedy zejména Balkánský poloostrov, mnohem později se název ujal pro celý subkontinent. Po celou historickou dobu byla Evropa charakterizována ohromnou diverzifikací jednotlivých národů, které vytvářely soupeřící státní útvary. Většina evropské populace je indoevropského původu (nejvýznamnější Řekové, Keltové, Germáni, Slované, Románi a Baltové), nicméně migrační vlny původem z východu obohatily Evropu i o etnika původu ugrofinského, turkického (turkotatarského) či mongolského, na jihovýchodním cípu kontinentu smíšená i s etnikem kavkazským. Ve starověku hrály významnou roli i další indoevropské kmeny (ilyrské, thrácké a íránské) a také předindoevropské populace (dodnes jsou jejich potomky například Baskové). Z hlediska náboženského vyznání je Evropa od časů středověku křesťan- 11

6 ským kontinentem, v Západní a Střední Evropě převažuje katolické vyznání, resp. protestantismus, v Evropě východní pak ritus pravoslavný. Vedle židovské diaspory, která se datuje už do starověku, tu pak existují i malé ostrůvky islámu, a to zejména na Balkánském poloostrově a v bývalých republikách SSSR převážně jako důsledek turecké expanze do Evropy či sousedství s Orientem, resp. v souvislosti s migrací ve 20. století je nalezneme i v Západní Evropě, hlavně ve Francii. Již ve starověku si Evropa získala a v průběhu tisíciletí si trvale udržela ve světě takové postavení, jež daleko překračovalo její rozlohu a počet obyvatel. Tato světová převaha se stala jednoznačnou v 19. a počátkem 20. století kromě Japonska, Thajska, Habeše a několika málo dalších výjimek nenajdeme stát či území, který by nebyl někdy během své existence ovládán Evropany, ať už přímo či nepřímo (například Osmanská říše, Persie). Světovému obchodu dominovaly evropské banky a obchodní domy, většina zboží byla dopravována evropskými loděmi, jednotlivé evropské státy vytvářely ohromné koloniální říše, rozlohou daleko převyšující mateřské země. Až 1. světová válka, jež se přes svůj název odehrávala především na evropských bojištích, znamenala počátek konce imperialistického a evropocentrického světa. 2. světová válka a vznik dvou světových supervelmocí (USA a SSSR) spolu s procesem dekolonizace pak prohloubily mocenský úpadek hlavních velmocí kontinentu, v menší míře pak následoval i úpadek ekonomický; otázka úpadku kulturního je spojena především s krizí univerzality evropské civilizace. Evropa nikdy netvořila jeden státní celek, i když jednotlivé říše ve starověku a středověku byly hegemony rozsáhlých oblastí (Makedonská a Římská říše, Byzanc, Franská říše atd.), které často překročily hranice světadílu. Toto mocenské rozrůznění se dále prohloubilo s nástupem moderní doby, kdy už se ani jednomu státu nepodařilo získat dominantní postavení, jakkoli se o ně snažil (panství Habsburků, Francie, později například Německo či SSSR). Historická zkušenost a tradiční národní antagonismus ostatně nepřály (a nepřejí) vzniku evropského superstátu, mytických Spojených států evropských, proto byl evropský integrační proces zahájen pokusy o integraci ekonomickou. (Charakteristické ostatně je, že vznik Evropského hospodářského společenství spadá do 50. let, do doby rozdělení Evropy na komunistický blok a západoevropské státy ne všechny byly ovšem demokratické.) Teprve později byla zahájena i postupná integrace politická, aniž se ovšem jednotlivé členské státy Evropské unie vzdávají své suverenity. Do tohoto procesu se usiluje zapojit i většina států bývalého komunistického bloku, jež nastoupily cestu k demokracii a svobodnému hospodářství po roce Poprvé v historii tak je před národy Evropy postavena reálná vize sjednocené, byť různorodé Evropy. Rychlejší integraci se ovšem staví do cesty řada překážek. Nejde jen o ekonomickou zaostalost států bývalého východního bloku, ale především o značnou politickou a koneckonců i územní nestabilitu řady východoevropských zemí. Zatímco výsledky 2. světové války a rozdělení Evropy do dvou antagonistických bloků na 40 let konzervovaly jakékoliv změny hranic a náš světadíl odvykl válečným konfliktům, po roce 1990 jsme naopak svědky bouřlivých a stále probí- 12

7 hajících změn. Souvisejí především s rozpadem Sovětského svazu a Jugoslávie a růstem nacionalismu, podporovaného v řadě případů i konfesionálními rozpory. Snaha o národní emancipaci koneckonců vedla i k rozdělení Československa, které se naštěstí na rozdíl od situace na Balkánu obešlo bez krveprolití a etnických čistek. Imunní vůči těmto tendencím není ovšem ani stabilizovaná společnost Západní Evropy (Belgie, Baskicko či Severní Irsko). Stejně významným fenoménem, a to i z hlediska dalšího vývoje je zároveň znovusjednocení Německa, které jako vůdčí ekonomická mocnost bude hledat i odpovídající politickou úlohu na evropské i světové scéně. * * * V současné době je v Evropě o celkové rozloze km 2 (včetně ostrovů) 42 nezávislých a zcela evropských států: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie), 3 státy jsou jen částečně evropské a většina jejich území leží v Asii: Rusko, Turecko a Kazachstán. (Na rozdíl od dvou posledních států v případě Ruska srdce země bylo a je jednoznačně v Evropě.) K jednotlivým evropským státům patří i řada autonomních území či dependencí (Alandy, Faerské ostrovy, Normanské ostrovy, Gibraltar atd.), stejně tak mají některé evropské státy zbytky svých druhdy rozsáhlých koloniálních říší (Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Španělsko). Marek Pečenka 13

8 SEZNAM ZKRATEK angl. AO ASSR ČSR EHS Ep. ES/EU franc. ital. lat. km 2 Království SHS m mn. č. např. NDR něm. po Kr. př. Kr. resp. RSFSR řec. SFRJ SNS SRN SSR SSSR špan. USA ) mimo dynastii (v tabulkách) *) specifikace v jednotlivých tabulkách / mezera v údajích (v tabulkách) zemřel(a) odkaz na heslo anglicky autonomní oblast autonomní sovětská socialistická republika Československá republika Evropské hospodářské společenství Episcopatus (lat. biskupství) Evropská společenství (Evropská unie) francouzsky italsky latinsky kilometrů čtverečních Království Srbů, Chorvatů a Slovinců metr množné číslo například Německá demokratická republika německy po Kristu před Kristem respektive Ruská sovětská federativní socialistická republika řecky Svazová federativní republika Jugoslávie Společenství nezávislých států Spolková republika Německo sovětská socialistická republika Svaz sovětských socialistických republik španělsky Spojené státy americké 14

9 SLOVNÍK HISTORICKÝCH ÚZEMÍ EVROPY Obr. 1: Panna Evropa na vyobrazení z roku

10 A AACHEN viz CÁCHY AARGAU (něm. Aargau, Aarau, franc. Argovie) území v severním Švýcarsku severozápadně od řeky Aare (odtud jméno). V 9. století rozděleno na Horní Aargau (v 15. století připadlo Bernu) a Dolní Aargau, jenž patřilo Habsburkům a bylo od roku 1415 připojeno ke Spříseženstvu (Švýcarsku). Dnes jeden z kantonů; viz též Habsburg. (Mapa 1) ABOV historické území na jihovýchodě Slovenské republiky a v přilehlé části Maďarska. Abov se vydělil jako samostatný územní celek ve druhé polovině 13. století při rozpadu královského komitátu Abanovohrad (název podle hradu Abaújvár). Nejvýznamnějším městem byly Košice (maďarsky Kassa), od 17. století i správní centrum Abova. V roce 1621 získal toto území za úspěšný boj proti Turkům sedmihradský kníže a uherský král Gábor Bethlen ( ) společně s dalšími uherskými župami a spojil je se Sedmihradskem. Toto spojení potvrdilo i rozhodnutí mírové smlouvy uzavřené v Linci v roce 1645 (ve prospěch Jiřího Rákócziho, knížete sedmihradského). Roku 1785 byl Abov sloučen načas s Turnianskou župou v nově vzniklé Abovsko-turnianské župě, spojení se pak opakovalo v letech a od roku Po rozpadu Rakouska-Uherska připadla část Abovsko-turnianské župy v roce 1918 Československu, jižní oblasti pak Maďarsku, jen v letech bylo celé území součástí Maďarska. V letech v nově zřízených krajích součást Východoslovenského kraje Československa, od Slovenské republiky. (Mapa 2) Mapa 1: Území švýcarského kantonu Aargau na mapě Švýcarska z počátku 18. století. 1 město Aarau, centrum kantonu, 2 hrad Habsburg, rodové sídlo Habsburků Mapa 2: Územní rozsah abovské župy na konci 16. století ADELSHOFEN viz FUGGER ADYGEJSKÁ REPUBLIKA (Adygská republika, adygejsky Ádyge respublik, rusky Adygejskaja respublika, dříve též Čerkesko) autonomní republika uvnitř Krasnodarského kraje na jihu evropské části Ruské federace o rozloze km 2 (hlavní město Majkop). Oblast osídlená převážně kavkazským národem Adygů (odtud název) byla součástí Těrské a Horské republiky, od roku 1922 autonomní oblastí v rámci RSFSR, po roce 1991 byl statut změněn na současný. (Mapa 3) 17

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

EVROPA. 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule

EVROPA. 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule EVROPA Na Z i na V od 0 o zem.poledníku (Greenwich) Světadíl Evropa leží na kontinentu Eurasie Téměř polovinu Evropy zaujímá stát Rusko Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_04_Z7E_1 Operační program Vzdělávání

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

cvičení: poloha a rozloha Evropy

cvičení: poloha a rozloha Evropy EVROPA cvičení: poloha a rozloha Evropy Doplňte texty s pomocí atlasu: Evropa je na západě a severu obklopena Atlantskýma a Severním ledovým oceánem. Hranice s Asií se táhne ze severu od Bajdaratského

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Závěrečné opakování - Evropa

Závěrečné opakování - Evropa Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Závěrečné opakování - Evropa Autor: Mgr. Jolana Sobotková Vytvořeno: leden 2014 Název: VY_32_INOVACE_Z_14_Regionální geografie_20

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa regionální geografie II. Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Malé státy jižní Evropy

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_17

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Název: Přírodní poměry Evropy

Název: Přírodní poměry Evropy Název: Přírodní poměry Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany. č. 2 název Evropa anotace V pracovních listech si žáci opakují základní vědomosti ze 7. ročníku. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Východní Evropa Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu Hlavní město:

Východní Evropa Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu Hlavní město: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H MountBlanc HRANICÍ JE POHOŘÍ URAL A ŘEKA EMBA ZÁPAD KASPICKÉHO MOŘE ČERNÉ MOŘE STŘEDOZEMNÍ MOŘE ATLANTIK SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN ATLANT.

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

EVROPA. Starý kontinent

EVROPA. Starý kontinent EVROPA Starý kontinent Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace.

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace. č. 8 název Státy jižní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jižní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch EU V/2 1/Z19 Evropa poloha a povrch Výukový materiál (prezentaci PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální zeměpis světadílů Evropa poloha a povrch. Prezentace slouží

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost [ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Učíme se nové věci. Chytrá hlavička! Muº j atlas světa. Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB

Učíme se nové věci. Chytrá hlavička! Muº j atlas světa. Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB Učíme se nové věci Chytrá hlavička! Muº j atlas světa Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB Naše Země Jak nejlépe zjistíš, kde na Zemi se zrovna nacházíš nebo kde leží určitá místa světa? Správně

Více

očekávaný výstup ročník 8. č. 4 název

očekávaný výstup ročník 8. č. 4 název č. 4 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Oceány a moře, státy západní Evropy V pracovních listech si žáci procvičují znalosti o mořích

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Březen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_12 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Evropa hranice, povrch, vodstvo VY_32_INOVACE_45V1102. Mgr. Hana Kvasničková

Evropa hranice, povrch, vodstvo VY_32_INOVACE_45V1102. Mgr. Hana Kvasničková Evropa hranice, povrch, vodstvo Mgr. Hana Kvasničková 1 VLASTIVĚDA-EVROPA 5. ročník Poloha, hranice, členitost, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo. Možno využít k výkladu i procvičování

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

srovnávací právo právní kultury

srovnávací právo právní kultury Brno International Business School srovnávací právo právní kultury Pavel Hungr KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO. Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková

Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO. Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková der offizielle Name- oficiální název- Bundes Republik Deutschland Německo sousedí na

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1 STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Obr. 1 Státy bývalé Jugoslávie Rozpad Jugoslávie roku 1991 Vznik samostatných států: Slovinsko 1991 Chorvatsko 1991 Makedonie 1991 Bosna a Hercegovina 1992 Srbsko a Černá Hora 1992

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více