Bulletin veřejných zakázek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin veřejných zakázek"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Úvodem Právnická firma roku v kategorii: Veřejné zakázky (2009, 2011) Představení služeb v oblasti veřejných zakázek 2 Technická novela ZVZ 3 Uveřejňovací povinnosti dle 147a ZVZ 5 Zákaz plnění veřejných zakázek - black-list 6 Právo na informace ve veřejných zakázkách 7 Elektronizace v oblasti zadávání veřejných zakázek 8 Správní trestání ve veřejných zakázkách 9 Příslib bankovní záruky již v nabídkách uchazečů 10 Prelomené veto prezidenta a schválená novela zákona o verejnom obstarávan 11 Akademie - aktuální semináře 12 Kancelář Havel, Holásek & s posílila svůj tým o další renomované kolegy 13 Únor 2015 Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout v úvodu roku 2015 Bulletin veřejných zakázek. Cílem tohoto specializovaného vydání právních novinek je seznámit Vás srozumitelnou formou s aktualitami a praktickými tipy v oblasti zadávání veřejných zakázek. V tomto premiérovém čísle vydání z oblasti veřejných zakázek se věnujeme čerstvě přijaté technické novele zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ( ZVZ ), která přináší do stávající právní úpravy řadu dílčích, ovšem nikoliv nevýznamných změn. Jedná se zároveň o předzvěst zásadních změn, které nás čekají v souvislosti s transpozicí nových evropských směrnic z roku 2014 a mají být do českého právního řádu promítnuty formou zcela nového zákona, který by měl být účinný již od dubna Na přípravě tohoto nového zákona o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj momentálně intenzivně pracuje, a my tyto přípravy pro Vás sledujeme i díky našemu aktivnímu zapojení v rámci Asociace pro rozvoj infrastruktury a Asociace veřejných zakázek. V dalších článcích tohoto vydání se kromě novinek z legislativy věnujeme i aktuálním tématům z rozhodovací praxe soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( Úřad ), jako je elektronizace a způsoby doručování, stíhání uveřejňovací povinnosti dodavatelů a zadavatelů a problematika tzv. black-listu. Věříme, že naše aktuality z prostředí veřejných zakázek pro Vás budou zajímavé a užitečné. Z Vaší strany uvítáme jakékoliv návrhy témat, o kterých byste se v rámci bulletinu chtěli dozvědět více, stejně jako dotazy či komentáře k tématům zpracovaným v aktuálním čísle. Přeji Vám úspěšný rok Josef Hlavička Bulletin veřejných zakázek Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015) Právnická firma roku v České republice (2011, 2012, 2014) 1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice ( ) mergermarket 1. místo mezi domácími právnickými firmami ( ) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Josef Hlavička Představení služeb v oblasti veřejných zakázek Jsme specializovaný tým 25 právníků pro tuto oblast se zázemím našich poboček v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě a poskytujeme komplexní právní služby veřejným, sektorovým i dotovaným zadavatelům, stejně jako právní poradenství dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacích řízeních. Poskytujeme svým klientům komplexní právní služby v dané oblasti bez ohledu na to, zda je klientem kanceláře veřejný subjekt či účastníci projektu ze soukromého sektoru (stavební či výrobní firmy, konzultanti nebo poskytovatelé služeb), finanční instituce nebo světové či evropské rozvojové banky. V posledních 5 letech jsme ve spolupráci s našimi klienty realizovali více než 100 projektů. Adéla Havlová Petr Kadlec Zastupujeme klienty v řízeních před Úřadem a ve správním soudnictví, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Máme dlouhodobé praktické zkušenosti se všemi druhy zadávacích řízení, včetně jednacích řízení, soutěžních dialogů, soutěží o návrh, koncesních řízení, rámcových smluv, elektronických aukcí apod. Známe ze své vlastní praxe detailně pohled zadavatelů, dodavatelů i kontrolních orgánů (poskytovatelů dotací). Disponujeme unikátními referencemi z pilotních projektů PPP i regionálních PPP realizovaných v ČR. Poskytujeme rovněž dílčí (ad hoc) poradenství i komplexní organizace zadávacích řízení, využívajíc našich rozsáhlých zkušeností ze specifických oblastí - veřejné zakázky týkající se např. pojištění a služeb pojistných makléřů, finančních služeb, odborných služeb včetně mediálních služeb, zdravotnictví, odpadového, vodovodního a kanalizačního hospodářství, veřejného osvětlení a veřejné dopravy, nákupů investičních celků apod. Řešíme také záležitosti týkající se čerpání prostředků z fondů EU, ať už jde o posuzování náležitostí projektů způsobilých pro získání dotací z příslušných operačních programů, zajištění plnění povinností příjemců dotací a v neposlední řadě obranu v případě krácení dotací. Stejně tak poskytujeme i např. metodickou podporu řídicím či zprostředkujícím orgánům. František Korbel Praxe 2

3 Cílem technické novely je odstranit nejpalčivější problémy při zadávání veřejných zakázek ještě před celkovou implementací nových evropských směrnic. Technická novela ZVZ Kromě přípravy nového zákona o veřejných zakázkách, který má transponovat do českého právního řádu nové zadávací směrnice a nahradit stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( ZVZ ), v současnosti ukončuje legislativní proces dílčí technická novela ZVZ. Technická novela byla po vrácení Senátem opakovaně projednána a definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou dne Novela bude nyní postoupena prezidentu k podpisu a nabyde účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky. Dle důvodové zprávy je cílem novely odstranění nedostatků aktuálně účinného znění ZVZ a zrušení některých problematických ustanovení, která zavedla předchozí velká transparentní novela č. 55/2012 Sb. Některé změny jsou prováděny již s přihlédnutím k novým zadávacím směrnicím (zejm. směrnice 2014/24/ EU), které mají být implementovány do českého právního řádu nejpozději do dubna Podstatný věcný posun představují i některé další změny zejm. procesního charakteru. Nejvýznamnějšími změnami jsou: Upřesnění podmínek pro možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění v případě víceprací Novela mění v 23 odst. 7 písm. a) ZVZ podmínku, aby potřeba víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Nově se musí jednat o vícepráce, které nemohl předvídat zadavatel jednající s náležitou péčí. Tato změna tak přináší zmírnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Současné znění ZVZ totiž ve striktním výkladu vyžaduje takřka absolutní míru objektivní nepředvídatelnosti, zatímco od účinnosti technické novely může postačit, že zadavatel vynaložil péči vzhledem k okolnostem dostatečně náležitou a obvyklou. Tato změna má umožnit řešení zejm. případů chyb projektové dokumentace zpracované osobou s odbornou znalostí, kterou zadavatel sám mít nemůže. Dosavadní rozhodovací praxe Úřadu dovozovala, že v takovém případě se o objektivně nepředvídanou okolnost nejedná. Na základě pozměňovacího návrhu Senátu bylo dále schváleno zvýšení procentní hranice pro vícepráce ze současných 20 % na 30 %. Hodnocení organizace, kvalifikace a zkušenosti osob v rámci hodnotících kritérií Technická novela připouští, že dílčími hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění. Dle důvodové zprávy by mělo být toto využíváno zejména při zadávání veřejných zakázek na tzv. intelektuální služby (služby projektantů, architektů, odborná poradenství) a specializovaných řemeslných činností, v nichž je kvalita plnění bezprostředně závislá na schopnostech a zkušenostech konkrétních fyzických osob, které budou veřejnou zakázku realizovat. Bulletin veřejných zakázek 3

4 Jedná se o promítnutí relevantních ustanovení nových evropských směrnic a rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie. Kromě toho bude nově výslovně umožněno zahrnout do hodnocení také sociální aspekty vyjadřující společenskou odpovědnost zadavatele Kč na Kč a upřesňuje pravidla pro výpočet kauce u veřejných zakázek na dobu neurčitou (pro výpočet kauce bude rozhodná doba prvních čtyř let plnění veřejné zakázky). V případě zpětvzetí návrhu před vydáním rozhodnutí ve věci samé bude kauce vrácena snížená o 20 % (tj. 20 % bude vždy propadat). Adéla Havlová Barbara Fikarová Koncipientka Úplné zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení v případě jediné obdržené nabídky Tato povinnost byla zmírněna již předchozím zákonným opatřením Senátu (při opakování předchozího zrušeného zadávacího řízení). Nově bude možné zadávací řízení dokončit vždy, i když bude podána pouze 1 nabídka nebo po provedeném posouzení nabídek zbyde k hodnocení pouze 1 nabídka. Zadavatelé jsou však nadále oprávnění zadávací řízení s 1 nabídkou zrušit, a to na základě zvláštního ustanovení 84 odst. 3 písm. b) ZVZ. Upřesnění pravidel pro řízení před Úřadem Navrhovatelé budou nově povinni skládat kauci již s podáním návrhu k Úřadu. Nebude-li kauce připsána na účet Úřadu poslední den lhůty pro podání návrhu, Úřad řízení zastaví. Dochází tak k výraznému zpřísnění skládání kaucí, na což budou muset dodavatelé pamatovat i organizačně. Novela ZVZ rovněž zvyšuje horní hranici kauce ze současných Novela ZVZ zavádí koncentraci řízení. Navrhovatelé předně budou povinni již k návrhu připojit písemné důkazní prostředky, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti námitkám nebude Úřad přihlížet, ledaže by šlo o skutečnosti, které navrhovatel nemohl v námitkách tvrdit (což bude navrhovatel povinen prokázat). Dále dochází k úplnému zrušení institutu hodnotitelů, který fakticky nikdy nevstoupil do života, a zrušení povinnosti zpracovat k odůvodnění veřejné zakázky oponentní stanovisko Dle přechodných ustanovení technické novely se nová pravidla použijí pouze pro nová zadávací řízení a správní řízení vedená Úřadem. Na rozdíl od předchozích novel ZVZ však novela neuvádí, že se současné znění ZVZ použije rovněž pro řízení před Úřadem zahájená sice po nabytí účinnosti novely, ale navazující na zadávací řízení zahájená před její účinností. Tento rozdíl není vysvětlen ani v důvodové zprávě. Nelze tak zatím vyloučit, že Úřad bude aplikovat nová procesní pravidla (tj. zejména zvýšení limitů kauce, povinnost složit kauci ve lhůtě pro podání návrhu a propadnutí 20 %) i na přezkumná řízení vztahující se k starším zadávacím řízením. Bulletin veřejných zakázek 4

5 V Petr Kadlec roce 2014 Úřad minimálně ve třech případech uložil první pokuty za nedodržení tzv. uveřejňovací povinnosti. Jan Lašmanský Senior advokát Uveřejňovací povinnosti dle 147a ZVZ - termín se blíží Bezmála již tři roky ZVZ upravuje v 147a povinnost uveřejňovat seznamy s téměř tříměsíčním zpožděním seznam subdodavatelů od dodavatele subdodavatelů, jímž je za plnění subdodávky hrazena částka přesahující Ekostavby Brno, a.s. a Úřad uložil pokutu za spáchání správního deliktu 10% z celkové ceny veřejné zakázky nebo z její části během kalendářního ve výši Kč. roku, popř. 5 % v případě tzv. významné veřejné zakázky. Tuto uveřejňovací povinnost zavedla novela č. 55/2012 Sb. s účinností od Do třetice bychom rádi zmínili i rozhodnutí Úřadu sp. zn. S492/2014 ze září a vztahuje se jak na veřejné zadavatele, tak i na jejich 2014, kterým Úřad rozhodl o spáchání správního deliktu dle 120 odst. dodavatele veřejných zakázek. Veřejní zadavatelé jsou povinni uveřejnit 1 písm. b) ZVZ zadavatele Institut plánování a rozvoje hlavního města tento údaj na svém profilu do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo do Prahy, příspěvková organizace a uložení pokuty ve výši Kč. 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy Správního deliktu se zadavatel dopustil v souvislosti přesahuje 1 rok. Tomu předchází povinnost dodavatelů, aby poskytli s pozdním uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejným zadavatelům seznamy určené ke zveřejnění do 60 dnů od veřejné zakázky. Jistou zajímavostí je, že v tomto rozhodnutí Úřad splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku stanovil za dobu splnění smlouvy okamžik připsání ceny za předané dílo v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Termín pro splnění této na účet vybraného uchazeče, přičemž ve výše zmíněných rozhodnutí sp. povinnosti v roce 2015 se tak blíží. zn. S357/2014 a sp. zn. S522/2014 se tak dle Úřadu stalo převzetím díla zadavatelem. Nutnost řídit se tímto ustanovením v poslední době potvrdil v rámci první dostupné rozhodovací praxe i Úřad, který svým rozhodnutím Je tedy nezbytné myslet na tyto poměrně nenápadné uveřejňovací sp. zn. S357/2014 z června 2014 na základě podaného podnětu uložil povinnosti, neboť i za jejich nedodržení, jak vyplývá z narůstající dodavateli Ekostavby Brno, a.s. pokutu ve výši Kč. Dodavatel rozhodovací praxe Úřadu, hrozí finanční postihy. doručil zadavateli Městu Bystřice nad Perštejnem seznam subdodavatelů u plnění ze smlouvy, jejíž délka nepřesáhla období jednoho roku, s více Závěrem bychom rádi krátce upozornili na aktuální legislativní vývoj týkající než pětiměsíčním zpožděním. Úřad konstatoval, že tímto postupem se se poslední uveřejňovací povinnosti, tj. zveřejnění smlouvy uzavřené dodavatel dopustil spáchání správního deliktu dle 120a odst. 1 písm. na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků na profilu c) ZVZ a rozhodl o uložení finančního postihu. Tuto praxi potvrzuje zadavatele, pokud je její hodnota vyšší než Kč. Jak vyplývá i další rozhodnutí ze srpna 2014 sp. zn. S522/2014 iniciované ze strany z prosincového návrhu Ministerstva vnitra k vznikajícímu návrhu zákona Úřadu na základě obdrženého podnětu, ve kterém bylo rozhodnuto stejným o registru smluv, bude v případě jeho přijetí tato povinnost nahrazena způsobem (shodou okolností zde vystupuje jako dodavatel stejný subjekt). právě zveřejněním v jednotném registru smluv. V tomto případě zadavatel Státní pozemkový úřad obdržel Bulletin veřejných zakázek 5

6 Dodavatel Josef Hlavička může být zapsán na black-list i za chyby či nepozornost svých subdodavatelů nebo ostatních účastníků sdružení. Romana Derková Advokátka Zákaz plnění veřejných zakázek - black-list Kromě výše zmíněné uveřejňovací povinnosti dále upozorňujeme na Dodavatel navíc může být stíhán i za chyby či nepozornost zásadní povinnost dodavatelů uvádět v rámci kvalifikace pouze takové svých subdodavatelů nebo ostatních účastníků sdružení, neboť informace a doklady, které jsou pravdivé, resp. odpovídají skutečnosti, předložení nepravdivých dokladů o kvalifikaci je postaveno na objektivní a to nejen v žádostech o účast a v nabídkách, ale také v seznamu odpovědnosti, kterou Úřad vykládá skutečně přísně. kvalifikovaných dodavatelů ( SKD ), pokud je dodavatelé pro účely prokázání kvalifikace používají. Proto je velmi důležité věnovat pozornost nejen vlastním dokladům o kvalifikaci, ale aktivně prověřovat a předcházet předložení dokladů Nesplnění této povinnosti, má-li vliv na posouzení kvalifikace, má přitom neodpovídajících skutečnosti zejména ze strany smluvních partnerů, pro dodavatele mnohem závažnější dopady než nesplnění uveřejňovací ať už na pozici účastníků sdružení či subdodavatelů. Je třeba myslet povinnosti, neboť vedle pokuty až do výše 20 mil. Kč (a v případě porušení i na odpovídající zajištění jejich závazků předložit pravdivé doklady ve povinnosti aktualizovat údaje v SKD až do výše 2 mil. Kč) ukládá Úřad smlouvách o sdružení, resp. subdodavatelských smlouvách, spolu se zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let od nabytí právní moci zajištěním splnění tohoto závazku smluvními pokutami, náhradou vzniklé rozhodnutí Úřadu, přičemž takový dodavatel je následně zapsán do újmy apod. veřejně přístupného rejstříku dodavatelů se zákazem plnění veřejných zakázek (tzv. black-list ). Zápis na black-list může mít Obezřetnost při výběru smluvních partnerů a předkládání dokladů pro dodavatele doslova likvidační důsledky. o kvalifikaci, jakož i při formulaci subdodavatelských smluv či smluv o sdružení je skutečně důležitá, neboť nám prozatím není znám případ, Definice údajů, které neodpovídají skutečnosti, je přitom nejasná a velmi že by Úřad při ukládání zákazu plnění veřejných zakázek připustil obtížně definovatelná. Aktuální případy z naší praxe ukazují, že za ně Úřad liberační důvody, které dodavatelé ve smyslu 121 odst. 1 ZVZ namítají, může považovat i nepřesné (ač fakticky pravdivé) údaje v referenčních tj. že by Úřad rozhodl, že dodavatel za správní delikt neodpovídá, neboť při osvědčeních, pokud jde o název referenční zakázky, popis realizovaného prokazování kvalifikace vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možno plnění, jeho finanční objem nebo období, v němž byla referenční zakázka požadovat, aby spáchání správního deliktu zabránil. realizována. Bulletin veřejných zakázek 6

7 Dodavatelé František Korbel mají právo na přístup k podkladům v zadávacím řízení i dle obecné úpravy InfZ. Hana Maláčová Koncipientka Právo na informace ve veřejných zakázkách Nejvyšší správní soud ( NSS ) v minulosti již několikrát judikoval, že i ve s InfZ. NSS se v této věci neztotožnil s názorem Městského soudu veřejných zakázkách lze po zadavateli, pokud je povinným subjektem, v Praze, který žalobu stěžovatelky zamítl s odůvodněním, že dle 11 požadovat poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném odst. 2 InfZ povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci přístupu k informacím ( InfZ ). vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím Jedná se o např. rozhodnutí sp. zn. 1 As 114/2011 ze dne , informace souhlasí. Dle Městského soudu příprava nabídky nevzniká ve kterém NSS potvrdil, že ZVZ není zvláštním zákonem ve smyslu z veřejných prostředků a účastníci zadávacího řízení explicitně nevyslovili 2 odst. 3 InfZ, na základě kterého se informace dle InfZ neposkytnou, souhlas s poskytnutím svých nabídek třetím osobám, jak uvádí dotčené pokud zvláštní zákon má vlastní úpravu poskytování informací. Dle tohoto ustanovení InfZ. NSS naopak oponoval, že výslovného souhlasu účastníků rozsudku je tedy možné požadovat informace o veřejné zakázce není třeba, neboť ten je již obsažen implicitně v samotném podání nabídky i mimo rámec úpravy uvedené v ZVZ, tj. na základě žádosti dle InfZ. v zadávacím řízení, které má být z povahy veřejné a transparentní. V rozhodnutí sp. zn. 1 As 28/2010 ze dne pak NSS konstatoval, NSS tedy uzavřel, že správní orgán pochybil, pokud stěžovatelce že 80 odst. 3 ZVZ, který umožňuje účastníkům řízení nahlédnout požadovanou informaci odmítl uvést, rozsudek Městského soudu a pořídit mimo jiné kopii zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, v Praze zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Zmíněná rozhodnutí se týkala nevylučuje zpřístupnění této zprávy jakékoliv osobě na základě již uzavřených zadávacích řízení a v očekávání jsou rozhodnutí, která žádosti dle InfZ. by se vyjadřovala k možnosti přístupu k informacím v ještě probíhajících tendrech. Z poslední rozhodovací praxe bychom nicméně rádi upozornili na rozhodnutí sp. zn. 10 As 59/2014 ze dne V tomto případě Rádi bychom shrnuli, že právě úprava dle InfZ sama o sobě zajišťuje šel NSS v rámci své judikatury ve věci poskytování informací z oblasti vysokou míru transparentnosti a veřejné kontroly veřejných zakázek, veřejných zakázek zatím nejdále, a to když připustil zpřístupnění nabídek nabídek i následně uzavíraných smluv a jejich plnění, aniž by bylo nutné jednotlivých uchazečů osobám, které o ně zažádají v souladu řadu povinností duplikovat v rámci ZVZ. Bulletin veřejných zakázek 7

8 Stejnopis Adéla Havlová návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele lze doručit prostřednictvím prosté ové zprávy. Kamila Kulhánková Advokátka Elektronizace v oblasti zadávání veřejných zakázek Trend elektronizace zadávání veřejných zakázek výrazně pokročil a nové povinnost doručit návrh na přezkoumání úkonů zadavatele nejen Úřadu, evropské zadávací směrnice, které mají být do českého právního řádu ale ve stejnopisu i zadavateli, se Úřad přiklonil v rozhodnutí sp. zn. transponovány do dubna 2016, tuto tendenci ještě zintenzivňují, když S701/2013 z května 2014 k výkladu ustanovení dle NSS, který uvádí, že předpokládají do budoucna úplnou a povinnou elektronizaci zadávání. ( ) smyslem tohoto ustanovení je primárně informovat zadavatele o záměru dodavatele podat návrh na přezkoumání jeho úkonů a o jeho Z nedávné rozhodovací praxe NSS, konkrétně rozhodnutí 5 Afs obsahu. Informační či oznamovací smysl ustanovení vyplývá i ze směrnice 76/ z května 2013, je kromě toho možné usuzovat na průlomovou Rady č. 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů o aplikaci změnu v oblasti doručování dokumentů při využití elektronických přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. Ta stanoví, že členské komunikačních prostředků, zejména datové schránky. Rozsudek státy mohou požadovat, aby osoba, která má v úmyslu zahájit přezkumné totiž stanoví, že při doručování fikcí nastávají účinky doručení řízení, oznámila zadavateli domnělé protiprávní jednání a svůj záměr podat elektronického podání bez ohledu na to, zda poslední den této návrh na přezkum. V řešeném případě navrhovatel doručil zadavateli lhůty připadá na den pracovního klidu, takže se nevyužije obecné Ředitelství silnic a dálnic ČR stejnopis návrhu prostřednictvím prosté pravidlo o možnosti doručit až nejbližší následující pracovní den, které je ové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu. Tohoto cíle zakotveno v 607 nového občanského zákoníku. Tento rozsudek se týká bylo podle ÚOHS dosaženo i jen prostou ovou zprávou bez fikce doručení, a zůstává otázkou, nakolik lze jeho závěry aplikovat i na zaručeného elektronického podpisu, odeslanou na adresu zadavatele standardní doručování, jestliže jsou při něm použity elektronické uvedenou na jeho webových stránkách. prostředky. Rozlišení pracovních dnů a dnů pracovního klidu pro účely doručení tak může v budoucnu pozbýt na významu, a to právě Tento zmíněný případ ukazuje na pokrok směrem k zjednodušování s přihlédnutím ke skutečnosti, že využívání elektronických prostředků je již procesů týkajících se oblasti veřejných zakázek, který je pro účastníky dnes samozřejmostí a bez omezení dostupné zpravidla kdykoliv. na jednu stranu flexibilnější, na druhou stranu ovšem zároveň náročnější (zejména pro zadavatele) co do nastavení interních systémů kontroly pošty S tímto rozhodnutím NSS se nabízí připomenout i poměrně čerstvý a využívání prostředků elektronické komunikace. příspěvek z rozhodovací praxe Úřadu. V případě, kdy ZVZ v 114 ukládá Bulletin veřejných zakázek 8

9 I František Korbel ve veřejných zakázkách lze využít principu použití pozdějšího znění zákona, pokud je pro pachatele příznivější. Barbora Karo Advokátka Správní trestání ve veřejných zakázkách Nejvyšší soudy se již vícekrát ve své rozhodovací praxi vyjádřily, že dovoluje použití pozdějšího zákona, pokud je pro pachatele ústavně zakotvená zásada z trestního práva týkající se použití pozdější příznivější. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl, že doručení prostřednictvím právní úpravy v případě, že je to pro pachatele příznivější, se analogicky u bylo dostatečné. vztahuje i na správní trestání. Úřad se rozhodnutím sp. zn. S345/2012, které bylo potvrzeno rozkladem sp. zn. R11/2014 z července 2014, k této Úřad ve svém odůvodnění mimo jiné uvedl, že podle rozhodovací praxe rozhodovací praxi připojil. vyšších soudů je v otázce použití pozdější právní úpravy příznivější pro pachatele přípustná analogie mezi soudním (trestněprávním) Zadavatel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze odeslal vybranému a správním trestáním. Pro trestní řízení je princip možného retroaktivního uchazeči em dvě výzvy k poskytnutí součinnosti při uzavření působení zákona ve prospěch pachatele zakotven na ústavní úrovni v čl. smlouvy, na které navrhovatel nereagoval. Po těchto výzvách zadavatel 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a v příslušných mezinárodních původně vybranému uchazeči opět prostřednictvím u sdělil, že úmluvách a dle názoru Úřadu v tomto konkrétním případě je tedy vzhledem k neposkytnutí součinnosti osloví uchazeče, který se umístil jako nezbytné tuto ústavní zásadu respektovat. druhý v pořadí. Původně vybraný uchazeč namítal, že dle zákona platného v době podání nabídky měl zadavatel povinnost doručit písemnost Dodejme, že výše uvedený závěr Úřad učinil ve vztahu k posuzování prostřednictvím datové schránky, což neučinil, tudíž uzavření smlouvy správního deliktu zadavatele. Samostatnou otázkou by jinak bylo s uchazečem na druhém místě bylo neoprávněné. Úřad k tomu posouzení, zda zadavatel v takové situaci může oprávněně i uplatnit konstatoval, že lze analogicky využít zásadu trestního práva, která případnou jistotu složenou uchazečem. Bulletin veřejných zakázek 9

10 Úřad potvrdil oprávněnost požadavku na předložení příslibu bankovní záruky v nabídkách uchazečů, neboť vyhověl tzv. testu proporcionality. Josef Hlavička Ondrej Čurilla Advokát Příslib bankovní záruky již v nabídkách uchazečů V souvislosti s výrazným omezením možnosti požadovat prokázání splnění konkrétní veřejné zakázky na základě tzv. testu proporcionality. Tento ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které nastalo test se skládá ze tří dílčích kritérií, a sice (i) zda je toto opatření vhodné, přijetím tzv. transparentní novely před více než dvěma roky, zadavatelé tj. vede k účelu, který má naplňovat; dále (ii) zda je tento požadavek ztratili faktickou možnost ověřit si finanční stabilitu a ekonomickou sílu potřebný, tzn. zda nelze požadovaného účelu dosáhnout i prostřednictvím uchazečů o veřejnou zakázku. Tato skutečnost je přitom obzvláště jiného opatření; a v neposlední řadě je v rámci testu potřeba ověřit, u veřejných zakázek na uzavření dlouhodobých kontraktů na komplexnější (iii) zda je opatření přiměřené požadovanému cíli a nepředstavuje exces služby či stavební práce pro zadavatele logicky velmi důležitá. Výběr či neúnosné narušení některého ze základních princip ZVZ (viz rozhodnutí uchazeče, který nemá dostatečné ekonomické zázemí, může totiž značně Úřadu sp. zn. S402/2013 ze dne ). V tomto i v dalším rozhodnutí zkomplikovat realizaci projektu. sp. zn. S262/2013 ze dne Úřad konstatoval, že zadavatel se požadavkem na předložení bankovní záruky již v nabídkách uchazečů V návaznosti na tyto změny řada zadavatelů požaduje předložení porušení ZVZ nedopustil. závazného příslibu bankovní záruky za řádné splnění díla již v nabídkách uchazečů. Odpůrci této praxe nicméně namítají, že Tato praxe Úřadu je správná. Právě posouzení okolností konkrétní veřejné předložení tohoto dokladu ve fázi podávání nabídek nemá pro zadavatele zakázky je nezbytné pro zhodnocení, zda je uvedené opatření v souladu se v této části řízení význam a že se fakticky jedná o obcházení zrušené smyslem úpravy veřejných zakázek. V této souvislosti pouze doplňujeme, ekonomické a finanční kvalifikace. že v návrhu nového zákona o veřejných zakázkách, který má reflektovat v minulém roce přijaté evropské zadávací směrnice, je zvažována Uvedené problematice se ve své rozhodovací praxi věnoval i Úřad. Názor i varianta navrácení se k způsobu prokazování finanční a ekonomické Úřadu by se dal shrnout slovy, že neexistuje obecné stanovisko, zda tento kvalifikace v rozsahu, v jakém byla v ZVZ před účinností zmíněné postup je oprávněný či nikoliv. Postoj Úřadu naopak zdůrazňuje, že je vždy transparentní novely. potřeba posuzovat přiměřenost tohoto opatření ve vztahu k předmětu Bulletin veřejných zakázek 10

11 Novela Martin Jurečko Zákona o VO je reakciou na kauzu predraženého nákupu CT prístroja pre piešťanskú nemocnicu. Ján Kapec Advokát Prelomené veto prezidenta a schválená novela zákona o verejnom obstarávaní Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prelomili dňa veto prezidenta Slovenskej republiky a schválili vládny návrh novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( Zákon o VO ), ktorý bol prezidentom Slovenskej republiky vrátený na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Novela Zákona o VO je reakciou na kauzu predraženého nákupu CT prístroja pre piešťanskú nemocnicu, kvôli ktorej boli medzičasom odvolané ministerka zdravotnícka a podpredsedníčka parlamentu, a kvôli ktorej odstúpil aj samotný predseda parlamentu. Cieľom novely Zákona o VO je zamedzenie účasti tzv. schránkových firiem s nejasnou vlastníckou štruktúrou vo verejných obstarávaniach ustanovením prísnejších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejných obstarávaní na Slovensku sa tak podľa novely Zákona o VO bude môcť od zúčastniť len taká právnická osoba, ktorá bude schopná preukázať vlastnícke vzťahy až po úroveň fyzickej osoby. Taktiež sa verejného obstarávania nebudú môcť zúčastniť právnické osoby, v ktorých majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári vymenovaní v ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov. Nové prísnejšie podmienky sa budú týkať nielen nadlimitných, ale aj podlimitných zákaziek. Vzťahovať sa budú aj na tretie osoby, ktoré pomáhajú samotnému uchádzačovi subdodávateľským spôsobom preukázať finančné a ekonomické postavenie uchádzača, ako aj jeho technickú alebo odbornú spôsobilosť. Tým uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorí budú nepravdivo informovať o svojej majetkovej štruktúre, bude podľa pripravovanej novely Zákona o VO hroziť pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie vo výške od 1000,- Eur do ,- Eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 3 rokov. Novela Zákona o VO predchádza na Slovensku prejednaniu úplne nového Zákona o VO, ktorý by mal byť účinný od Návrh nového Zákona o VO vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní a môžete ho nájsť spolu so súvisiacimi sprievodnými dokumentmi v nasledujúcom linku: https://lt.justice.gov.sk/material/materialdocuments.aspx?insteid=- 1&matEID=7943&langEID=1 Bulletin veřejných zakázek 11

12 Vzdělávání v oblasti práva na nejvyšší úrovni II SEMINÁŘE II VZDĚLÁVÁNÍ NA MÍRU II EXPERTNÍ POSUDKY II KONZULTACE Semináře probíhají v moderních prostorách pražského Florentina, vždy v pátek od 9:00 do 12:30 hodin. Lektory jsou špičkoví odborníci, akademici a zároveň spoluautoři nového občanského zákoníku i velkých komentářů k němu Milan Hulmák, František Korbel, Filip Melzer a Petr Tégl. Přihlášku a více informací naleznete na: Plánované semináře - letní semestr FinTech: ICT právo ve finančních institucích (Praha) Doručování po reformě (Praha) Veřejné zakázky v roce 2015 (Praha) Elektronické právní jednání (Brno) Slovenský zákon o verejnom obstarávaní (Praha) Novinky v soutěžním právu EU a ČR (Praha) Specifické problémy staveb a práva stavby (Ostrava) Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách (Praha) Distanční smlouvy (Praha) Dotace a investiční pobídky (Praha) Příprava na červnové valné hromady (Ostrava) Zástava a zajišťovací převod v souvislostech (Brno) Příprava na červnové valné hromady (Praha) Nový občanský zákoník v České republice (Bratislava) Nová hypoteční směrnice (Praha) Smluvní odpovědnost v detailu (Praha) Ochrana osobních údajů pro obchodní korporace (Praha) Předsmluvní odpovědnost v detailu (Praha) Compliance a prevence trestní odpovědnosti právnických osob (Praha) Nová civilní judikatura Nejvyššího soudu, závazkové senáty 23, 26, 31, 32, 33 Cdo (Praha) Nová civilní judikatura Nejvyššího soudu, věcněprávní a deliktní senáty 22, 25, 28, 30, 31 Cdo (Praha) Aktuální vývojové tendence občanského zákoníku (Praha) Akademie 12

13 Peter Valert Lukáš Syrový Tomáš Varoščák Vedoucí advokát Jan Šturm Senior advokát Kancelář Havel, Holásek & s posílila svůj tým o další renomované kolegy Peter Valert Americký právník a nový partner kanceláře Peter Valert má za sebou téměř 20 let praxe. Před svým příchodem do Havel, Holásek & s působil jako managing partner mezinárodní kanceláře DLA Piper pro ČR a Bulharsko. Je předním odborníkem na anglosaské právo, specializuje se zejména na právo informačních technologií, duševního vlastnictví a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejného sektoru. Peter Valert se také zaměřuje na právní poradenství v oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic, private equity a mezinárodní arbitráže. V kanceláři Havel, Holásek & s bude společně s Jaroslavem Havlem odpovědný zejména za rozvíjení praxe v oblasti mezinárodních právních služeb. Lukáš Syrový Lukáš Syrový, který působí od roku 2012 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & s, se stal 25. partnerem. Věnuje se zejména právnímu poradenství v oblasti nemovitostí, stavebního práva a obchodního práva. Z pozice partnera bude v kanceláři spoluodpovědný za rozvoj a vedení realitní skupiny a za skupinu zaměřenou na francouzsky mluvící klientelu. Před nástupem do Havel, Holásek & s působil Lukáš Syrový jedenáct let v pražské pobočce prestižní mezinárodní kanceláře Hogan Lovells. Tomáš Varoščák Nový vedoucí advokát Tomáš Varoščák se v advokacii pohybuje více než deset let. Do Havel, Holásek & s přichází z mezinárodní advokátní kanceláře Hogan Lovells, kde působil na pozici senior advokáta. V oblasti fúzí a akvizic se účastnil řady transakcí, a dále poskytoval poradenství při vytváření společných podniků a restrukturalizacích včetně přeměn společností. Nadále se bude specializovat na oblast práva obchodních společností, fúzí a akvizic a právních auditů. Jan Šturm Senior advokát Jan Šturm přichází do advokátní kanceláře Havel, Holásek & s po téměř jedenácti letech působení v mezinárodní kanceláři Weil, Gotshal & Manges, kde poskytoval právní poradenství významným klientům při právně a technicky komplikovaných transakcích, jejichž hodnota přesáhla desítky miliard korun. Specializuje se na soudní, správní a rozhodčí řízení a dále na vyjednávání obchodních smluvních vztahů a obchodní právo. Tým naší kanceláře se od června rozšířil také o 8 dalších advokátů se zkušenostmi z významných advokátních kanceláří, jako například Weil, Gotshal & Manges či Dentons a o 22 nových koncipientů. Naše kancelář 13

14 Náš tým 180 právníků 500 spolupracovníků Naši klienti 1000 klientů 70 největších světových společností z Fortune společností z Czech Top společností z Czech Top 10 Mezinárodní spolupráce Součást tří prestižních mezinárodních právnických sítí Know-how 30 tisíc právníků z celého světa Zastoupení ve více než 160 zemích světa PRAHA Florentinum, recepce A Na Florenci 2116/ Praha 1 Nové Město Tel.: Fax: OSTRAVA Poděbradova 2738/ Ostrava Tel.: Fax.: BRNO Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: BRATISLAVA Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava 1 Tel.: Fax.:

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Dr. Lenka Krutáková advokátka advokátní kancelář Wolf Theiss Dr. Lenka Krutáková působí v advokátní kanceláři

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA Zákon o veřejných zakázkách ve světle přijatých a připravovaných změn TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA VÝHRADY 1/2 Novela vstoupila v účinnost dnem vyhlášení, tj. 6.3.2015. Zákonodárce

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Veřejné zakázky v roce 2015

Veřejné zakázky v roce 2015 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na odborný seminář Veřejné zakázky v roce 2015 Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - z Advokátní kanceláře Tinthoferová - v letech 2010-2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona

Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Připravované změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. předpokládaná

Více

Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010

Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010 Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010 Shrnutí prezentace 1. Malá novela ZVZ 2. Velká novela ZVZ 3. Připravovaná technická novela ZVZ 4. Úprava VZ v jiných oblastech

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Antianemika dle ust. 44 a násl. zákona

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evropské regionální dotace a jejich budoucnost - Výroční konference ROP Jihozápad České Budějovice, 16.10.2014 Mgr. Tomáš Machurek MT Legal

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

Chyby při zadávání veřejných zakázek

Chyby při zadávání veřejných zakázek Chyby při zadávání veřejných zakázek Kamil Rudolecký místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úvod ZVZ - přes 160 paragrafů Dynamický vývoj (novely) vlivy

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Rámcová smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti s realizací Operačního

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí Mgr. Pavel Herman Novelizace Zákon č. 417/2009 Sb. změna zákona o VZ i koncesního zákona účinnost 1.1. 2010 Přechodné ustanovení vztahuje

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol.

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. (FPM) V Jámě 1, Praha 1 www.fpm.cz Založení 1990 PŘEDSTAVENÍ FPM Jediný ČR člen

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.11.2005

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den,

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den, V Praze dne 27. května 2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: Dodávka a implementace informačního systému zadávané dle 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007D8JJ* UOHSX007D8JJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0451/2015/VZ-23791/2015/512/PMu Brno 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Vzdělávací akademie. Havel, Holásek & Partners. Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners - letní semestr 2015

Vzdělávací akademie. Havel, Holásek & Partners. Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners - letní semestr 2015 Vzdělávací akademie Havel, Holásek & Partners Semináře Školení na míru Expertní posudky Konzultace Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners - letní semestr 2015 Praha 1 Florentinum,

Více

*uohsx0012pq2* UOHSX0012PQ2

*uohsx0012pq2* UOHSX0012PQ2 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.2.2009 *uohsx0012pq2* UOHSX0012PQ2 Č. j. S299/2008/VZ-163/2009/530/RKr V Brně dne 26. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 *UOHSX004LU8B* UOHSX004LU8B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé Kdo jsme? Přední společnost v administraci a v právním poradenství v oblasti veřejných zakázek Poskytovatel a správce profilů zadavatele Správce portálu E-zakazky Poskytovatel

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více