Bulletin veřejných zakázek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin veřejných zakázek"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Úvodem Právnická firma roku v kategorii: Veřejné zakázky (2009, 2011) Představení služeb v oblasti veřejných zakázek 2 Technická novela ZVZ 3 Uveřejňovací povinnosti dle 147a ZVZ 5 Zákaz plnění veřejných zakázek - black-list 6 Právo na informace ve veřejných zakázkách 7 Elektronizace v oblasti zadávání veřejných zakázek 8 Správní trestání ve veřejných zakázkách 9 Příslib bankovní záruky již v nabídkách uchazečů 10 Prelomené veto prezidenta a schválená novela zákona o verejnom obstarávan 11 Akademie - aktuální semináře 12 Kancelář Havel, Holásek & s posílila svůj tým o další renomované kolegy 13 Únor 2015 Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout v úvodu roku 2015 Bulletin veřejných zakázek. Cílem tohoto specializovaného vydání právních novinek je seznámit Vás srozumitelnou formou s aktualitami a praktickými tipy v oblasti zadávání veřejných zakázek. V tomto premiérovém čísle vydání z oblasti veřejných zakázek se věnujeme čerstvě přijaté technické novele zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ( ZVZ ), která přináší do stávající právní úpravy řadu dílčích, ovšem nikoliv nevýznamných změn. Jedná se zároveň o předzvěst zásadních změn, které nás čekají v souvislosti s transpozicí nových evropských směrnic z roku 2014 a mají být do českého právního řádu promítnuty formou zcela nového zákona, který by měl být účinný již od dubna Na přípravě tohoto nového zákona o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj momentálně intenzivně pracuje, a my tyto přípravy pro Vás sledujeme i díky našemu aktivnímu zapojení v rámci Asociace pro rozvoj infrastruktury a Asociace veřejných zakázek. V dalších článcích tohoto vydání se kromě novinek z legislativy věnujeme i aktuálním tématům z rozhodovací praxe soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( Úřad ), jako je elektronizace a způsoby doručování, stíhání uveřejňovací povinnosti dodavatelů a zadavatelů a problematika tzv. black-listu. Věříme, že naše aktuality z prostředí veřejných zakázek pro Vás budou zajímavé a užitečné. Z Vaší strany uvítáme jakékoliv návrhy témat, o kterých byste se v rámci bulletinu chtěli dozvědět více, stejně jako dotazy či komentáře k tématům zpracovaným v aktuálním čísle. Přeji Vám úspěšný rok Josef Hlavička Bulletin veřejných zakázek Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015) Právnická firma roku v České republice (2011, 2012, 2014) 1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice ( ) mergermarket 1. místo mezi domácími právnickými firmami ( ) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Josef Hlavička Představení služeb v oblasti veřejných zakázek Jsme specializovaný tým 25 právníků pro tuto oblast se zázemím našich poboček v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě a poskytujeme komplexní právní služby veřejným, sektorovým i dotovaným zadavatelům, stejně jako právní poradenství dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacích řízeních. Poskytujeme svým klientům komplexní právní služby v dané oblasti bez ohledu na to, zda je klientem kanceláře veřejný subjekt či účastníci projektu ze soukromého sektoru (stavební či výrobní firmy, konzultanti nebo poskytovatelé služeb), finanční instituce nebo světové či evropské rozvojové banky. V posledních 5 letech jsme ve spolupráci s našimi klienty realizovali více než 100 projektů. Adéla Havlová Petr Kadlec Zastupujeme klienty v řízeních před Úřadem a ve správním soudnictví, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Máme dlouhodobé praktické zkušenosti se všemi druhy zadávacích řízení, včetně jednacích řízení, soutěžních dialogů, soutěží o návrh, koncesních řízení, rámcových smluv, elektronických aukcí apod. Známe ze své vlastní praxe detailně pohled zadavatelů, dodavatelů i kontrolních orgánů (poskytovatelů dotací). Disponujeme unikátními referencemi z pilotních projektů PPP i regionálních PPP realizovaných v ČR. Poskytujeme rovněž dílčí (ad hoc) poradenství i komplexní organizace zadávacích řízení, využívajíc našich rozsáhlých zkušeností ze specifických oblastí - veřejné zakázky týkající se např. pojištění a služeb pojistných makléřů, finančních služeb, odborných služeb včetně mediálních služeb, zdravotnictví, odpadového, vodovodního a kanalizačního hospodářství, veřejného osvětlení a veřejné dopravy, nákupů investičních celků apod. Řešíme také záležitosti týkající se čerpání prostředků z fondů EU, ať už jde o posuzování náležitostí projektů způsobilých pro získání dotací z příslušných operačních programů, zajištění plnění povinností příjemců dotací a v neposlední řadě obranu v případě krácení dotací. Stejně tak poskytujeme i např. metodickou podporu řídicím či zprostředkujícím orgánům. František Korbel Praxe 2

3 Cílem technické novely je odstranit nejpalčivější problémy při zadávání veřejných zakázek ještě před celkovou implementací nových evropských směrnic. Technická novela ZVZ Kromě přípravy nového zákona o veřejných zakázkách, který má transponovat do českého právního řádu nové zadávací směrnice a nahradit stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( ZVZ ), v současnosti ukončuje legislativní proces dílčí technická novela ZVZ. Technická novela byla po vrácení Senátem opakovaně projednána a definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou dne Novela bude nyní postoupena prezidentu k podpisu a nabyde účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky. Dle důvodové zprávy je cílem novely odstranění nedostatků aktuálně účinného znění ZVZ a zrušení některých problematických ustanovení, která zavedla předchozí velká transparentní novela č. 55/2012 Sb. Některé změny jsou prováděny již s přihlédnutím k novým zadávacím směrnicím (zejm. směrnice 2014/24/ EU), které mají být implementovány do českého právního řádu nejpozději do dubna Podstatný věcný posun představují i některé další změny zejm. procesního charakteru. Nejvýznamnějšími změnami jsou: Upřesnění podmínek pro možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění v případě víceprací Novela mění v 23 odst. 7 písm. a) ZVZ podmínku, aby potřeba víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Nově se musí jednat o vícepráce, které nemohl předvídat zadavatel jednající s náležitou péčí. Tato změna tak přináší zmírnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Současné znění ZVZ totiž ve striktním výkladu vyžaduje takřka absolutní míru objektivní nepředvídatelnosti, zatímco od účinnosti technické novely může postačit, že zadavatel vynaložil péči vzhledem k okolnostem dostatečně náležitou a obvyklou. Tato změna má umožnit řešení zejm. případů chyb projektové dokumentace zpracované osobou s odbornou znalostí, kterou zadavatel sám mít nemůže. Dosavadní rozhodovací praxe Úřadu dovozovala, že v takovém případě se o objektivně nepředvídanou okolnost nejedná. Na základě pozměňovacího návrhu Senátu bylo dále schváleno zvýšení procentní hranice pro vícepráce ze současných 20 % na 30 %. Hodnocení organizace, kvalifikace a zkušenosti osob v rámci hodnotících kritérií Technická novela připouští, že dílčími hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění. Dle důvodové zprávy by mělo být toto využíváno zejména při zadávání veřejných zakázek na tzv. intelektuální služby (služby projektantů, architektů, odborná poradenství) a specializovaných řemeslných činností, v nichž je kvalita plnění bezprostředně závislá na schopnostech a zkušenostech konkrétních fyzických osob, které budou veřejnou zakázku realizovat. Bulletin veřejných zakázek 3

4 Jedná se o promítnutí relevantních ustanovení nových evropských směrnic a rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie. Kromě toho bude nově výslovně umožněno zahrnout do hodnocení také sociální aspekty vyjadřující společenskou odpovědnost zadavatele Kč na Kč a upřesňuje pravidla pro výpočet kauce u veřejných zakázek na dobu neurčitou (pro výpočet kauce bude rozhodná doba prvních čtyř let plnění veřejné zakázky). V případě zpětvzetí návrhu před vydáním rozhodnutí ve věci samé bude kauce vrácena snížená o 20 % (tj. 20 % bude vždy propadat). Adéla Havlová Barbara Fikarová Koncipientka Úplné zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení v případě jediné obdržené nabídky Tato povinnost byla zmírněna již předchozím zákonným opatřením Senátu (při opakování předchozího zrušeného zadávacího řízení). Nově bude možné zadávací řízení dokončit vždy, i když bude podána pouze 1 nabídka nebo po provedeném posouzení nabídek zbyde k hodnocení pouze 1 nabídka. Zadavatelé jsou však nadále oprávnění zadávací řízení s 1 nabídkou zrušit, a to na základě zvláštního ustanovení 84 odst. 3 písm. b) ZVZ. Upřesnění pravidel pro řízení před Úřadem Navrhovatelé budou nově povinni skládat kauci již s podáním návrhu k Úřadu. Nebude-li kauce připsána na účet Úřadu poslední den lhůty pro podání návrhu, Úřad řízení zastaví. Dochází tak k výraznému zpřísnění skládání kaucí, na což budou muset dodavatelé pamatovat i organizačně. Novela ZVZ rovněž zvyšuje horní hranici kauce ze současných Novela ZVZ zavádí koncentraci řízení. Navrhovatelé předně budou povinni již k návrhu připojit písemné důkazní prostředky, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti námitkám nebude Úřad přihlížet, ledaže by šlo o skutečnosti, které navrhovatel nemohl v námitkách tvrdit (což bude navrhovatel povinen prokázat). Dále dochází k úplnému zrušení institutu hodnotitelů, který fakticky nikdy nevstoupil do života, a zrušení povinnosti zpracovat k odůvodnění veřejné zakázky oponentní stanovisko Dle přechodných ustanovení technické novely se nová pravidla použijí pouze pro nová zadávací řízení a správní řízení vedená Úřadem. Na rozdíl od předchozích novel ZVZ však novela neuvádí, že se současné znění ZVZ použije rovněž pro řízení před Úřadem zahájená sice po nabytí účinnosti novely, ale navazující na zadávací řízení zahájená před její účinností. Tento rozdíl není vysvětlen ani v důvodové zprávě. Nelze tak zatím vyloučit, že Úřad bude aplikovat nová procesní pravidla (tj. zejména zvýšení limitů kauce, povinnost složit kauci ve lhůtě pro podání návrhu a propadnutí 20 %) i na přezkumná řízení vztahující se k starším zadávacím řízením. Bulletin veřejných zakázek 4

5 V Petr Kadlec roce 2014 Úřad minimálně ve třech případech uložil první pokuty za nedodržení tzv. uveřejňovací povinnosti. Jan Lašmanský Senior advokát Uveřejňovací povinnosti dle 147a ZVZ - termín se blíží Bezmála již tři roky ZVZ upravuje v 147a povinnost uveřejňovat seznamy s téměř tříměsíčním zpožděním seznam subdodavatelů od dodavatele subdodavatelů, jímž je za plnění subdodávky hrazena částka přesahující Ekostavby Brno, a.s. a Úřad uložil pokutu za spáchání správního deliktu 10% z celkové ceny veřejné zakázky nebo z její části během kalendářního ve výši Kč. roku, popř. 5 % v případě tzv. významné veřejné zakázky. Tuto uveřejňovací povinnost zavedla novela č. 55/2012 Sb. s účinností od Do třetice bychom rádi zmínili i rozhodnutí Úřadu sp. zn. S492/2014 ze září a vztahuje se jak na veřejné zadavatele, tak i na jejich 2014, kterým Úřad rozhodl o spáchání správního deliktu dle 120 odst. dodavatele veřejných zakázek. Veřejní zadavatelé jsou povinni uveřejnit 1 písm. b) ZVZ zadavatele Institut plánování a rozvoje hlavního města tento údaj na svém profilu do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo do Prahy, příspěvková organizace a uložení pokuty ve výši Kč. 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy Správního deliktu se zadavatel dopustil v souvislosti přesahuje 1 rok. Tomu předchází povinnost dodavatelů, aby poskytli s pozdním uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejným zadavatelům seznamy určené ke zveřejnění do 60 dnů od veřejné zakázky. Jistou zajímavostí je, že v tomto rozhodnutí Úřad splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku stanovil za dobu splnění smlouvy okamžik připsání ceny za předané dílo v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Termín pro splnění této na účet vybraného uchazeče, přičemž ve výše zmíněných rozhodnutí sp. povinnosti v roce 2015 se tak blíží. zn. S357/2014 a sp. zn. S522/2014 se tak dle Úřadu stalo převzetím díla zadavatelem. Nutnost řídit se tímto ustanovením v poslední době potvrdil v rámci první dostupné rozhodovací praxe i Úřad, který svým rozhodnutím Je tedy nezbytné myslet na tyto poměrně nenápadné uveřejňovací sp. zn. S357/2014 z června 2014 na základě podaného podnětu uložil povinnosti, neboť i za jejich nedodržení, jak vyplývá z narůstající dodavateli Ekostavby Brno, a.s. pokutu ve výši Kč. Dodavatel rozhodovací praxe Úřadu, hrozí finanční postihy. doručil zadavateli Městu Bystřice nad Perštejnem seznam subdodavatelů u plnění ze smlouvy, jejíž délka nepřesáhla období jednoho roku, s více Závěrem bychom rádi krátce upozornili na aktuální legislativní vývoj týkající než pětiměsíčním zpožděním. Úřad konstatoval, že tímto postupem se se poslední uveřejňovací povinnosti, tj. zveřejnění smlouvy uzavřené dodavatel dopustil spáchání správního deliktu dle 120a odst. 1 písm. na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků na profilu c) ZVZ a rozhodl o uložení finančního postihu. Tuto praxi potvrzuje zadavatele, pokud je její hodnota vyšší než Kč. Jak vyplývá i další rozhodnutí ze srpna 2014 sp. zn. S522/2014 iniciované ze strany z prosincového návrhu Ministerstva vnitra k vznikajícímu návrhu zákona Úřadu na základě obdrženého podnětu, ve kterém bylo rozhodnuto stejným o registru smluv, bude v případě jeho přijetí tato povinnost nahrazena způsobem (shodou okolností zde vystupuje jako dodavatel stejný subjekt). právě zveřejněním v jednotném registru smluv. V tomto případě zadavatel Státní pozemkový úřad obdržel Bulletin veřejných zakázek 5

6 Dodavatel Josef Hlavička může být zapsán na black-list i za chyby či nepozornost svých subdodavatelů nebo ostatních účastníků sdružení. Romana Derková Advokátka Zákaz plnění veřejných zakázek - black-list Kromě výše zmíněné uveřejňovací povinnosti dále upozorňujeme na Dodavatel navíc může být stíhán i za chyby či nepozornost zásadní povinnost dodavatelů uvádět v rámci kvalifikace pouze takové svých subdodavatelů nebo ostatních účastníků sdružení, neboť informace a doklady, které jsou pravdivé, resp. odpovídají skutečnosti, předložení nepravdivých dokladů o kvalifikaci je postaveno na objektivní a to nejen v žádostech o účast a v nabídkách, ale také v seznamu odpovědnosti, kterou Úřad vykládá skutečně přísně. kvalifikovaných dodavatelů ( SKD ), pokud je dodavatelé pro účely prokázání kvalifikace používají. Proto je velmi důležité věnovat pozornost nejen vlastním dokladům o kvalifikaci, ale aktivně prověřovat a předcházet předložení dokladů Nesplnění této povinnosti, má-li vliv na posouzení kvalifikace, má přitom neodpovídajících skutečnosti zejména ze strany smluvních partnerů, pro dodavatele mnohem závažnější dopady než nesplnění uveřejňovací ať už na pozici účastníků sdružení či subdodavatelů. Je třeba myslet povinnosti, neboť vedle pokuty až do výše 20 mil. Kč (a v případě porušení i na odpovídající zajištění jejich závazků předložit pravdivé doklady ve povinnosti aktualizovat údaje v SKD až do výše 2 mil. Kč) ukládá Úřad smlouvách o sdružení, resp. subdodavatelských smlouvách, spolu se zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let od nabytí právní moci zajištěním splnění tohoto závazku smluvními pokutami, náhradou vzniklé rozhodnutí Úřadu, přičemž takový dodavatel je následně zapsán do újmy apod. veřejně přístupného rejstříku dodavatelů se zákazem plnění veřejných zakázek (tzv. black-list ). Zápis na black-list může mít Obezřetnost při výběru smluvních partnerů a předkládání dokladů pro dodavatele doslova likvidační důsledky. o kvalifikaci, jakož i při formulaci subdodavatelských smluv či smluv o sdružení je skutečně důležitá, neboť nám prozatím není znám případ, Definice údajů, které neodpovídají skutečnosti, je přitom nejasná a velmi že by Úřad při ukládání zákazu plnění veřejných zakázek připustil obtížně definovatelná. Aktuální případy z naší praxe ukazují, že za ně Úřad liberační důvody, které dodavatelé ve smyslu 121 odst. 1 ZVZ namítají, může považovat i nepřesné (ač fakticky pravdivé) údaje v referenčních tj. že by Úřad rozhodl, že dodavatel za správní delikt neodpovídá, neboť při osvědčeních, pokud jde o název referenční zakázky, popis realizovaného prokazování kvalifikace vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možno plnění, jeho finanční objem nebo období, v němž byla referenční zakázka požadovat, aby spáchání správního deliktu zabránil. realizována. Bulletin veřejných zakázek 6

7 Dodavatelé František Korbel mají právo na přístup k podkladům v zadávacím řízení i dle obecné úpravy InfZ. Hana Maláčová Koncipientka Právo na informace ve veřejných zakázkách Nejvyšší správní soud ( NSS ) v minulosti již několikrát judikoval, že i ve s InfZ. NSS se v této věci neztotožnil s názorem Městského soudu veřejných zakázkách lze po zadavateli, pokud je povinným subjektem, v Praze, který žalobu stěžovatelky zamítl s odůvodněním, že dle 11 požadovat poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném odst. 2 InfZ povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci přístupu k informacím ( InfZ ). vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím Jedná se o např. rozhodnutí sp. zn. 1 As 114/2011 ze dne , informace souhlasí. Dle Městského soudu příprava nabídky nevzniká ve kterém NSS potvrdil, že ZVZ není zvláštním zákonem ve smyslu z veřejných prostředků a účastníci zadávacího řízení explicitně nevyslovili 2 odst. 3 InfZ, na základě kterého se informace dle InfZ neposkytnou, souhlas s poskytnutím svých nabídek třetím osobám, jak uvádí dotčené pokud zvláštní zákon má vlastní úpravu poskytování informací. Dle tohoto ustanovení InfZ. NSS naopak oponoval, že výslovného souhlasu účastníků rozsudku je tedy možné požadovat informace o veřejné zakázce není třeba, neboť ten je již obsažen implicitně v samotném podání nabídky i mimo rámec úpravy uvedené v ZVZ, tj. na základě žádosti dle InfZ. v zadávacím řízení, které má být z povahy veřejné a transparentní. V rozhodnutí sp. zn. 1 As 28/2010 ze dne pak NSS konstatoval, NSS tedy uzavřel, že správní orgán pochybil, pokud stěžovatelce že 80 odst. 3 ZVZ, který umožňuje účastníkům řízení nahlédnout požadovanou informaci odmítl uvést, rozsudek Městského soudu a pořídit mimo jiné kopii zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, v Praze zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Zmíněná rozhodnutí se týkala nevylučuje zpřístupnění této zprávy jakékoliv osobě na základě již uzavřených zadávacích řízení a v očekávání jsou rozhodnutí, která žádosti dle InfZ. by se vyjadřovala k možnosti přístupu k informacím v ještě probíhajících tendrech. Z poslední rozhodovací praxe bychom nicméně rádi upozornili na rozhodnutí sp. zn. 10 As 59/2014 ze dne V tomto případě Rádi bychom shrnuli, že právě úprava dle InfZ sama o sobě zajišťuje šel NSS v rámci své judikatury ve věci poskytování informací z oblasti vysokou míru transparentnosti a veřejné kontroly veřejných zakázek, veřejných zakázek zatím nejdále, a to když připustil zpřístupnění nabídek nabídek i následně uzavíraných smluv a jejich plnění, aniž by bylo nutné jednotlivých uchazečů osobám, které o ně zažádají v souladu řadu povinností duplikovat v rámci ZVZ. Bulletin veřejných zakázek 7

8 Stejnopis Adéla Havlová návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele lze doručit prostřednictvím prosté ové zprávy. Kamila Kulhánková Advokátka Elektronizace v oblasti zadávání veřejných zakázek Trend elektronizace zadávání veřejných zakázek výrazně pokročil a nové povinnost doručit návrh na přezkoumání úkonů zadavatele nejen Úřadu, evropské zadávací směrnice, které mají být do českého právního řádu ale ve stejnopisu i zadavateli, se Úřad přiklonil v rozhodnutí sp. zn. transponovány do dubna 2016, tuto tendenci ještě zintenzivňují, když S701/2013 z května 2014 k výkladu ustanovení dle NSS, který uvádí, že předpokládají do budoucna úplnou a povinnou elektronizaci zadávání. ( ) smyslem tohoto ustanovení je primárně informovat zadavatele o záměru dodavatele podat návrh na přezkoumání jeho úkonů a o jeho Z nedávné rozhodovací praxe NSS, konkrétně rozhodnutí 5 Afs obsahu. Informační či oznamovací smysl ustanovení vyplývá i ze směrnice 76/ z května 2013, je kromě toho možné usuzovat na průlomovou Rady č. 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů o aplikaci změnu v oblasti doručování dokumentů při využití elektronických přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. Ta stanoví, že členské komunikačních prostředků, zejména datové schránky. Rozsudek státy mohou požadovat, aby osoba, která má v úmyslu zahájit přezkumné totiž stanoví, že při doručování fikcí nastávají účinky doručení řízení, oznámila zadavateli domnělé protiprávní jednání a svůj záměr podat elektronického podání bez ohledu na to, zda poslední den této návrh na přezkum. V řešeném případě navrhovatel doručil zadavateli lhůty připadá na den pracovního klidu, takže se nevyužije obecné Ředitelství silnic a dálnic ČR stejnopis návrhu prostřednictvím prosté pravidlo o možnosti doručit až nejbližší následující pracovní den, které je ové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu. Tohoto cíle zakotveno v 607 nového občanského zákoníku. Tento rozsudek se týká bylo podle ÚOHS dosaženo i jen prostou ovou zprávou bez fikce doručení, a zůstává otázkou, nakolik lze jeho závěry aplikovat i na zaručeného elektronického podpisu, odeslanou na adresu zadavatele standardní doručování, jestliže jsou při něm použity elektronické uvedenou na jeho webových stránkách. prostředky. Rozlišení pracovních dnů a dnů pracovního klidu pro účely doručení tak může v budoucnu pozbýt na významu, a to právě Tento zmíněný případ ukazuje na pokrok směrem k zjednodušování s přihlédnutím ke skutečnosti, že využívání elektronických prostředků je již procesů týkajících se oblasti veřejných zakázek, který je pro účastníky dnes samozřejmostí a bez omezení dostupné zpravidla kdykoliv. na jednu stranu flexibilnější, na druhou stranu ovšem zároveň náročnější (zejména pro zadavatele) co do nastavení interních systémů kontroly pošty S tímto rozhodnutím NSS se nabízí připomenout i poměrně čerstvý a využívání prostředků elektronické komunikace. příspěvek z rozhodovací praxe Úřadu. V případě, kdy ZVZ v 114 ukládá Bulletin veřejných zakázek 8

9 I František Korbel ve veřejných zakázkách lze využít principu použití pozdějšího znění zákona, pokud je pro pachatele příznivější. Barbora Karo Advokátka Správní trestání ve veřejných zakázkách Nejvyšší soudy se již vícekrát ve své rozhodovací praxi vyjádřily, že dovoluje použití pozdějšího zákona, pokud je pro pachatele ústavně zakotvená zásada z trestního práva týkající se použití pozdější příznivější. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl, že doručení prostřednictvím právní úpravy v případě, že je to pro pachatele příznivější, se analogicky u bylo dostatečné. vztahuje i na správní trestání. Úřad se rozhodnutím sp. zn. S345/2012, které bylo potvrzeno rozkladem sp. zn. R11/2014 z července 2014, k této Úřad ve svém odůvodnění mimo jiné uvedl, že podle rozhodovací praxe rozhodovací praxi připojil. vyšších soudů je v otázce použití pozdější právní úpravy příznivější pro pachatele přípustná analogie mezi soudním (trestněprávním) Zadavatel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze odeslal vybranému a správním trestáním. Pro trestní řízení je princip možného retroaktivního uchazeči em dvě výzvy k poskytnutí součinnosti při uzavření působení zákona ve prospěch pachatele zakotven na ústavní úrovni v čl. smlouvy, na které navrhovatel nereagoval. Po těchto výzvách zadavatel 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a v příslušných mezinárodních původně vybranému uchazeči opět prostřednictvím u sdělil, že úmluvách a dle názoru Úřadu v tomto konkrétním případě je tedy vzhledem k neposkytnutí součinnosti osloví uchazeče, který se umístil jako nezbytné tuto ústavní zásadu respektovat. druhý v pořadí. Původně vybraný uchazeč namítal, že dle zákona platného v době podání nabídky měl zadavatel povinnost doručit písemnost Dodejme, že výše uvedený závěr Úřad učinil ve vztahu k posuzování prostřednictvím datové schránky, což neučinil, tudíž uzavření smlouvy správního deliktu zadavatele. Samostatnou otázkou by jinak bylo s uchazečem na druhém místě bylo neoprávněné. Úřad k tomu posouzení, zda zadavatel v takové situaci může oprávněně i uplatnit konstatoval, že lze analogicky využít zásadu trestního práva, která případnou jistotu složenou uchazečem. Bulletin veřejných zakázek 9

10 Úřad potvrdil oprávněnost požadavku na předložení příslibu bankovní záruky v nabídkách uchazečů, neboť vyhověl tzv. testu proporcionality. Josef Hlavička Ondrej Čurilla Advokát Příslib bankovní záruky již v nabídkách uchazečů V souvislosti s výrazným omezením možnosti požadovat prokázání splnění konkrétní veřejné zakázky na základě tzv. testu proporcionality. Tento ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které nastalo test se skládá ze tří dílčích kritérií, a sice (i) zda je toto opatření vhodné, přijetím tzv. transparentní novely před více než dvěma roky, zadavatelé tj. vede k účelu, který má naplňovat; dále (ii) zda je tento požadavek ztratili faktickou možnost ověřit si finanční stabilitu a ekonomickou sílu potřebný, tzn. zda nelze požadovaného účelu dosáhnout i prostřednictvím uchazečů o veřejnou zakázku. Tato skutečnost je přitom obzvláště jiného opatření; a v neposlední řadě je v rámci testu potřeba ověřit, u veřejných zakázek na uzavření dlouhodobých kontraktů na komplexnější (iii) zda je opatření přiměřené požadovanému cíli a nepředstavuje exces služby či stavební práce pro zadavatele logicky velmi důležitá. Výběr či neúnosné narušení některého ze základních princip ZVZ (viz rozhodnutí uchazeče, který nemá dostatečné ekonomické zázemí, může totiž značně Úřadu sp. zn. S402/2013 ze dne ). V tomto i v dalším rozhodnutí zkomplikovat realizaci projektu. sp. zn. S262/2013 ze dne Úřad konstatoval, že zadavatel se požadavkem na předložení bankovní záruky již v nabídkách uchazečů V návaznosti na tyto změny řada zadavatelů požaduje předložení porušení ZVZ nedopustil. závazného příslibu bankovní záruky za řádné splnění díla již v nabídkách uchazečů. Odpůrci této praxe nicméně namítají, že Tato praxe Úřadu je správná. Právě posouzení okolností konkrétní veřejné předložení tohoto dokladu ve fázi podávání nabídek nemá pro zadavatele zakázky je nezbytné pro zhodnocení, zda je uvedené opatření v souladu se v této části řízení význam a že se fakticky jedná o obcházení zrušené smyslem úpravy veřejných zakázek. V této souvislosti pouze doplňujeme, ekonomické a finanční kvalifikace. že v návrhu nového zákona o veřejných zakázkách, který má reflektovat v minulém roce přijaté evropské zadávací směrnice, je zvažována Uvedené problematice se ve své rozhodovací praxi věnoval i Úřad. Názor i varianta navrácení se k způsobu prokazování finanční a ekonomické Úřadu by se dal shrnout slovy, že neexistuje obecné stanovisko, zda tento kvalifikace v rozsahu, v jakém byla v ZVZ před účinností zmíněné postup je oprávněný či nikoliv. Postoj Úřadu naopak zdůrazňuje, že je vždy transparentní novely. potřeba posuzovat přiměřenost tohoto opatření ve vztahu k předmětu Bulletin veřejných zakázek 10

11 Novela Martin Jurečko Zákona o VO je reakciou na kauzu predraženého nákupu CT prístroja pre piešťanskú nemocnicu. Ján Kapec Advokát Prelomené veto prezidenta a schválená novela zákona o verejnom obstarávaní Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prelomili dňa veto prezidenta Slovenskej republiky a schválili vládny návrh novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( Zákon o VO ), ktorý bol prezidentom Slovenskej republiky vrátený na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Novela Zákona o VO je reakciou na kauzu predraženého nákupu CT prístroja pre piešťanskú nemocnicu, kvôli ktorej boli medzičasom odvolané ministerka zdravotnícka a podpredsedníčka parlamentu, a kvôli ktorej odstúpil aj samotný predseda parlamentu. Cieľom novely Zákona o VO je zamedzenie účasti tzv. schránkových firiem s nejasnou vlastníckou štruktúrou vo verejných obstarávaniach ustanovením prísnejších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejných obstarávaní na Slovensku sa tak podľa novely Zákona o VO bude môcť od zúčastniť len taká právnická osoba, ktorá bude schopná preukázať vlastnícke vzťahy až po úroveň fyzickej osoby. Taktiež sa verejného obstarávania nebudú môcť zúčastniť právnické osoby, v ktorých majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári vymenovaní v ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov. Nové prísnejšie podmienky sa budú týkať nielen nadlimitných, ale aj podlimitných zákaziek. Vzťahovať sa budú aj na tretie osoby, ktoré pomáhajú samotnému uchádzačovi subdodávateľským spôsobom preukázať finančné a ekonomické postavenie uchádzača, ako aj jeho technickú alebo odbornú spôsobilosť. Tým uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorí budú nepravdivo informovať o svojej majetkovej štruktúre, bude podľa pripravovanej novely Zákona o VO hroziť pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie vo výške od 1000,- Eur do ,- Eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 3 rokov. Novela Zákona o VO predchádza na Slovensku prejednaniu úplne nového Zákona o VO, ktorý by mal byť účinný od Návrh nového Zákona o VO vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní a môžete ho nájsť spolu so súvisiacimi sprievodnými dokumentmi v nasledujúcom linku: https://lt.justice.gov.sk/material/materialdocuments.aspx?insteid=- 1&matEID=7943&langEID=1 Bulletin veřejných zakázek 11

12 Vzdělávání v oblasti práva na nejvyšší úrovni II SEMINÁŘE II VZDĚLÁVÁNÍ NA MÍRU II EXPERTNÍ POSUDKY II KONZULTACE Semináře probíhají v moderních prostorách pražského Florentina, vždy v pátek od 9:00 do 12:30 hodin. Lektory jsou špičkoví odborníci, akademici a zároveň spoluautoři nového občanského zákoníku i velkých komentářů k němu Milan Hulmák, František Korbel, Filip Melzer a Petr Tégl. Přihlášku a více informací naleznete na: Plánované semináře - letní semestr FinTech: ICT právo ve finančních institucích (Praha) Doručování po reformě (Praha) Veřejné zakázky v roce 2015 (Praha) Elektronické právní jednání (Brno) Slovenský zákon o verejnom obstarávaní (Praha) Novinky v soutěžním právu EU a ČR (Praha) Specifické problémy staveb a práva stavby (Ostrava) Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách (Praha) Distanční smlouvy (Praha) Dotace a investiční pobídky (Praha) Příprava na červnové valné hromady (Ostrava) Zástava a zajišťovací převod v souvislostech (Brno) Příprava na červnové valné hromady (Praha) Nový občanský zákoník v České republice (Bratislava) Nová hypoteční směrnice (Praha) Smluvní odpovědnost v detailu (Praha) Ochrana osobních údajů pro obchodní korporace (Praha) Předsmluvní odpovědnost v detailu (Praha) Compliance a prevence trestní odpovědnosti právnických osob (Praha) Nová civilní judikatura Nejvyššího soudu, závazkové senáty 23, 26, 31, 32, 33 Cdo (Praha) Nová civilní judikatura Nejvyššího soudu, věcněprávní a deliktní senáty 22, 25, 28, 30, 31 Cdo (Praha) Aktuální vývojové tendence občanského zákoníku (Praha) Akademie 12

13 Peter Valert Lukáš Syrový Tomáš Varoščák Vedoucí advokát Jan Šturm Senior advokát Kancelář Havel, Holásek & s posílila svůj tým o další renomované kolegy Peter Valert Americký právník a nový partner kanceláře Peter Valert má za sebou téměř 20 let praxe. Před svým příchodem do Havel, Holásek & s působil jako managing partner mezinárodní kanceláře DLA Piper pro ČR a Bulharsko. Je předním odborníkem na anglosaské právo, specializuje se zejména na právo informačních technologií, duševního vlastnictví a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejného sektoru. Peter Valert se také zaměřuje na právní poradenství v oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic, private equity a mezinárodní arbitráže. V kanceláři Havel, Holásek & s bude společně s Jaroslavem Havlem odpovědný zejména za rozvíjení praxe v oblasti mezinárodních právních služeb. Lukáš Syrový Lukáš Syrový, který působí od roku 2012 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & s, se stal 25. partnerem. Věnuje se zejména právnímu poradenství v oblasti nemovitostí, stavebního práva a obchodního práva. Z pozice partnera bude v kanceláři spoluodpovědný za rozvoj a vedení realitní skupiny a za skupinu zaměřenou na francouzsky mluvící klientelu. Před nástupem do Havel, Holásek & s působil Lukáš Syrový jedenáct let v pražské pobočce prestižní mezinárodní kanceláře Hogan Lovells. Tomáš Varoščák Nový vedoucí advokát Tomáš Varoščák se v advokacii pohybuje více než deset let. Do Havel, Holásek & s přichází z mezinárodní advokátní kanceláře Hogan Lovells, kde působil na pozici senior advokáta. V oblasti fúzí a akvizic se účastnil řady transakcí, a dále poskytoval poradenství při vytváření společných podniků a restrukturalizacích včetně přeměn společností. Nadále se bude specializovat na oblast práva obchodních společností, fúzí a akvizic a právních auditů. Jan Šturm Senior advokát Jan Šturm přichází do advokátní kanceláře Havel, Holásek & s po téměř jedenácti letech působení v mezinárodní kanceláři Weil, Gotshal & Manges, kde poskytoval právní poradenství významným klientům při právně a technicky komplikovaných transakcích, jejichž hodnota přesáhla desítky miliard korun. Specializuje se na soudní, správní a rozhodčí řízení a dále na vyjednávání obchodních smluvních vztahů a obchodní právo. Tým naší kanceláře se od června rozšířil také o 8 dalších advokátů se zkušenostmi z významných advokátních kanceláří, jako například Weil, Gotshal & Manges či Dentons a o 22 nových koncipientů. Naše kancelář 13

14 Náš tým 180 právníků 500 spolupracovníků Naši klienti 1000 klientů 70 největších světových společností z Fortune společností z Czech Top společností z Czech Top 10 Mezinárodní spolupráce Součást tří prestižních mezinárodních právnických sítí Know-how 30 tisíc právníků z celého světa Zastoupení ve více než 160 zemích světa PRAHA Florentinum, recepce A Na Florenci 2116/ Praha 1 Nové Město Tel.: Fax: OSTRAVA Poděbradova 2738/ Ostrava Tel.: Fax.: BRNO Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: BRATISLAVA Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava 1 Tel.: Fax.:

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem SRPEN 2011 SOUTĚ Ž A EU OBSAH PŘEZKUM CERTIFIKÁTU AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A RIZIKA

Více

Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner

Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Minimální inzertní ceny pro internetový prodej 2 Soudní dvůr EU k veřejným zakázkám,

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 *UOHSX004M6FN* UOHSX004M6FN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Pharma Flash. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. S úctou,

Pharma Flash. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. S úctou, Největší právnická fi rma v České republice Obsah Představení partnera a týmu 2 Úhrady zdravotnických prostředků z veřejného pojištění by se měly zásadně změnit 3 Exkurz do role číselníků v oblasti úhrad

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004XK1W* UOHSX004XK1W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S63/2013/VZ-10508/2013/511/MKl Brno 6. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

léto se přiblížilo mílovými kroky a my Vám těsně před jeho nástupem nabízíme další čtení o novinkách z oblasti práva EU.

léto se přiblížilo mílovými kroky a my Vám těsně před jeho nástupem nabízíme další čtení o novinkách z oblasti práva EU. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS ČERVEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti a obchodní přátelé, léto se přiblížilo

Více

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora...

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora... OBSAH Úvodní slovo předsedy... 3 Hospodářská soutěž... 5 Veřejné zakázky a koncese... 13 Významná tržní síla... 23 Veřejná podpora... 25 Mezinárodní spolupráce... 29 Lidské zdroje a informační činnost...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více