SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2"

Transkript

1 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 Článek 2 - Rozdělení veřejných zakázek malého rozsahu... 2 Článek 3 - Stanovení ceny zakázky... 4 Článek 4 - Veřejné zakázky malého rozsahu... 4 Článek 5 - Pravidla pro stanovení členů komise pro zadávací podmínky a zveřejnění vypsání soutěží a zadávacích podmínek... 9 Článek 6 - Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných městem... 9 Článek 7 - Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Článek 8 - Uveřejňování smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku Článek 9 - Jistota Článek 10 - Námitky Článek 11 - Poskytování informací Článek 12 - Archivace dokumentace a kontroly Článek 13 - Společná a závěrečná ustanovení... 13

2 Úvodní ustanovení Dnem Sb., nabyl účinnosti zákon č. 137/2006 Sb.., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Dnem nabyla účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách č. 40/2015 Sb., která řeší nejzásadnější problémy zadávání do té doby, než bude přijat nový zákon upravující zadávání veřejných zakázek.tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod ,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod ,- Kč bez DPH. Tato směrnice stanovuje zásady pro zadávaní veřejných malého rozsahu zadávaných: - příslušnými odbory městského úřadu - příspěvkovými organizacemi, u nichž je zřizovatelem město Rýmařov - jinou právnickou osobou založenou či zřízenou za účelem uspokojení potřeb veřejného zájmu a která je financována městem Rýmařov Vysvětlivky: - MěÚ Městský úřad - Odbor RR odbor regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov - Odpovědná osoba v případě veřejné zakázky zadávané - příslušnými odbory městského úřadu - vedoucí odboru - příspěvkovými organizacemi města Rýmařov ředitel organizace - právnickou osobou založenou za účelem uspokojení potřeb veřejného zájmu, která je financována městem Rýmařov statutární zástupce - Administrátor odpovědnou osobou pověřená osoba, která administruje veřejnou zakázku, zajišťuje přípravu podkladů pro veřejnou zakázku a dále veškeré činnosti související s přípravou a průběhem veřejné zakázky Článek 1 Rozdělení veřejných zakázek podle výše přepokládané hodnoty bez DPH 1. Nadlimitní veřejné zakázky a. Dodávky, služby - finanční limit minimálně ,- Kč b. Stavební práce finanční limit minimálně ,- Kč Nadlimitní veřejné zakázky vnitřní směrnice neřeší. Zadávají se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Podmínky pro schvalování podlimitní veřejné zakázky a. Způsob zadávacího řízení stanoví rada města b. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuje rada města c. Schválení nejvhodnější nabídky provede usnesením zastupitelstvo města 2

3 d. Smlouvu s vybraným uchazečem podepisuje starosta města 2. Podlimitní veřejné zakázky a. Dodávky, služby -finanční limit minimálně ,- Kč a nedosáhne ,- Kč b. Stavební práce - finanční limit minimálně ,- Kč a nedosáhne ,- Kč Podlimitní veřejné zakázky vnitřní směrnice neřeší. Zadávají se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Podmínky pro schvalování podlimitní veřejné zakázky a. Způsob zadávacího řízení stanoví rada města b. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuje rada města c. Schválení nejvhodnější nabídky provede usnesením rada města d. Smlouvu podepisuje s vybraným uchazečem starosta města 3. Veřejné zakázky malého rozsahu a. Dodávky, služby finanční limit nedosáhne hodnoty ,- Kč b. Stavební práce, finanční limit nedosáhne hodnoty ,- Kč Článek 2 Rozdělení veřejných zakázek malého rozsahu Veřejnou zakázkou je zakázka 1. na dodávky, jejímž předmětem je pořízení věci (dále jen zboží ), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží podle odstavce 1 rovněž poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky. 2. na služby, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby. 3. na stavební práce 3

4 jejímž předmětem je provedení stavebních prací, dále provedení stavebních prací a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění podle věty první rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem. Za veřejnou zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. Článek 2 Stanovení ceny zakázky 1. Předpokládanou cenou dodávky je celková cena dodávky. Tu zadavatel určí v případě koupě zboží na splátky, nájmu zboží a nájmu zboží s právem následného koupě na základě celkové výše plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou; v případě nájmu zboží s právem následné koupě se do celkové výše plnění zahrne i zůstatková kupní cena nebo na základě celkové výše plnění za 4 roky, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou. 2. Předpokládanou cenou zakázky na stavební práce je celková cena stavebních prací, do níž se započítá rovněž předpokládaná cena dodávek, které jsou potřebné k provedení stavebních prací a které zadavatel poskytne dodavateli. 3. Předpokládanou cenou služeb je celková cena za poskytnuté služby. Jde-li a. o pojišťovací služby, určí zadavatel jejich celkovou cenu na základě výše pojistného, b. bankovní a finanční služby, určí zadavatel jejich celkovou cenu na základě poplatků, provizí, úroků a jiných s těmito službami souvisejících odměn, c. projektovou činnost, určí zadavatel její celkovou cenu na základě honorářů. Článek 3 Veřejné zakázky malého rozsahu Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona, nemá město jako zadavatel v souladu s 18 odst. 5 povinnost zadávat postupem podle zákona 137/2006 Sb., ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v 6 tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávání veřejné zakázce. 4

5 Zahájí-li však zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, musí v souladu s 26 odst. 5 zákona, takto postupovat i nadále a zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle pravidel stanovených pro zadávání podlimitních veřejných zakázek. V případě zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, které jsou financované z prostředků dotací a kde má poskytovatel dotace upraveno zadávání veřejné zakázky vlastním metodickým pokynem, řídí se zadavatel při zadávání zakázek malého rozsahu výhradně tímto metodickým pokynem. Starosta, popř. místostarosta, může v naléhavých případech (je zde nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo jejich životů, v případě havárie či přírodní katastrofy nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škody, riziko nesplnění termínu podání žádosti o dotaci apod.) rozhodnout o výjimce z níže stanoveného postupu. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 1. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce do ,- Kč bez DPH včetně. U zadání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce, jejichž cena nepřesáhne ,- Kč bez DPH včetně, rozhoduje odpovědná osoba. U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je třeba distribuovat nejméně 3 poptávky k předložení nabídky a získat tímto minimálně jednu nabídku nebo vlastním průzkumem (např. prostřednictvím internetu) získat minimálně tři nabídky (bez poptávky). O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu vede odpovědná osoba evidenci, které obsahuje záznam o průzkumu trhu (zaslané poptávky, získané nabídky), dále smlouvu či objednávku příslušného odboru, dále dodací list či protokol o převzetí a fakturaci. Stejným postupem, jak je uvedeno výše, může odpovědná osoba zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace, a to až do předpokládané výše ,- Kč bez DPH včetně. Je-li cena zakázky nižší než ,- Kč bez DPH, není výše uvedený postup za podmínky dodržení pravidla hospodárnosti závazný. Odpovědná osoba z organizací Městské služby Rýmařov, s.r.o.; Teplo Rýmařov s.r.o. a Byterm Rýmařov, p.o.; může přímo zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce, jejichž cena nepřesáhne ,- Kč bez DPH včetně, za předpokladu, že minimálně jednou ročně zajistí minimálně jednu nabídku, která prokáže, že se jedná o cenu v daném místě a čase obvyklou a pro zadavatele hospodárnou. 2. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby od ,- Kč do ,- Kč bez DPH včetně a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce od ,- Kč do ,- Kč bez DPH včetně. a. O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu rozhoduje odpovědná osoba. b. Odpovědná osoba jmenuje členy hodnotící komise pro zadávací řízení s minimálním počtem 3 členů a jednoho náhradníka a určí jejího předsedu. c. U těchto zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky. 5

6 Ve výzvě se uvede zejména: - Identifikace zadavatele - Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu - Místo a doba plnění - Doložení dokladů ke splnění příslušné kvalifikace - Požadovaný obsah a forma nabídky, vč. obchodních podmínek - Kritéria hodnocení - Termíny zadávacího řízení (lhůta pro podání nabídek minimálně 7 kalendářních dní) - Další požadavky a zadávací podmínky d. Text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů na základě návrhu administrátora výběrového řízení schvaluje svým podpisem odpovědná osoba. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, hodnotící komise vyřadí. e. Komise výsledek soutěže předloží formou Písemné zprávy zadavatele o průběhu řízení výzvy k podání nabídky odpovědné osobě, která rozhodne s konečnou platností o zadání veřejné zakázky. Uvedená zpráva minimálně obsahuje: název veřejné zakázky, identifikační údaje o zadavateli, předmět veřejné zakázky, seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, odůvodnění formy řízení. Zprávu podepisují všichni členové komise. f. Následně bude uchazečům odpovědnou osobou oznámeno formou Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, či nikoli. Uvedené rozhodnutí minimálně obsahuje: Název veřejné zakázky, identifikační údaje vítězného uchazeče včetně cenové nabídky, identifikační údaje ostatních posuzovaných nabídek včetně cenových nabídek. Zprávu podepisuje odpovědná osoba. Smlouvu s uchazečem, kterému byla přidělena veřejná zakázka, podepisuje starosta města. V případě, že bude uzavřená smlouva na plnění převyšující ,- Kč bez DPH. Je třeba okamžitě odeslat tuto podepsanou smlouvu včetně jejich změn a dodatků ve formátu PDF, na odbor RR k rukám vedoucího, k uveřejnění na profilu zadavatele města Rýmařov, v souladu s ustanovením 147a odst. 1, písm. a. zákona. Odpovědná osoba může v naléhavých případech (je zde nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo jejich životů, v případě havárie či přírodní katastrofy nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škody) rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 3. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby od ,- Kč do ,- Kč bez DPH včetně a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce od ,- Kč do ,- Kč bez DPH včetně. 6

7 a. O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu rozhoduje starosta, popř. místostarosta b. Starosta, popř. místostarosta jmenuje členy hodnotící komise pro zadávací řízení s minimálním počtem 3 členů a jednoho náhradníka a určí jejího předsedu. c. U těchto zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky. Ve výzvě se uvede zejména: - Identifikace zadavatele - Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu - Místo a doba plnění - Doložení dokladů ke splnění příslušné kvalifikace - Požadovaný obsah a forma nabídky, vč. obchodních podmínek - Kritéria hodnocení - Termíny zadávacího řízení (lhůta pro podání nabídek minimálně 15 kalendářních dní) - Další požadavky a zadávací podmínky d. Text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů na základě návrhu administrátora výběrového řízení schvaluje svým podpisem starosta, popř. místostarosta. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, hodnotící komise vyřadí. e. Komise výsledek soutěže předloží formou Písemné zprávy zadavatele o průběhu řízení výzvy k podání nabídky starosta, popř. místostarosta, který rozhodne s konečnou platností o zadání veřejné zakázky. Uvedená zpráva minimálně obsahuje: název veřejné zakázky, identifikační údaje o zadavateli, předmět veřejné zakázky, seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, odůvodnění formy řízení. Zprávu podepisují všichni členové komise. f. Následně bude uchazečům starostou, popř. místostarostou oznámeno formou Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, či nikoli. Uvedené rozhodnutí minimálně obsahuje: Název veřejné zakázky, identifikační údaje vítězného uchazeče včetně cenové nabídky, identifikační údaje ostatních posuzovaných nabídek včetně cenových nabídek. Zprávu podepisuje odpovědná osoba Smlouvu s uchazečem, kterému byla přidělena veřejná zakázka, podepisuje starosta města. V případě, že bude uzavřená smlouva na plnění převyšující ,- Kč bez DPH. Je třeba okamžitě odeslat tuto podepsanou smlouvu včetně jejich změn a dodatků ve formátu PDF, na odbor RR k rukám vedoucího, k uveřejnění na profilu zadavatele města Rýmařov, v souladu s ustanovením 147a odst. 1, písm. a. zákona. Starosta, popř. místostarosta může v naléhavých případech (je zde nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo jejich životů, v případě havárie či přírodní katastrofy nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škody) rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba 7

8 dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 4. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby od ,- Kč do ,- Kč bez DPH včetně a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce od ,- Kč do ,- Kč bez DPH včetně. a. O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu rozhoduje Rada města. b. Rada města jmenuje členy hodnotící komise pro zadávací řízení s minimálním počtem 5-ti členů a jednoho náhradníka a určí jejího předsedu. c. U těchto zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky. Ve výzvě se uvede zejména: - Identifikace zadavatele - Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu - Místo a doba plnění - Doložení dokladů ke splnění příslušné kvalifikace - Požadovaný obsah a forma nabídky, vč. obchodních podmínek - Kritéria hodnocení - Termíny zadávacího řízení (lhůta pro podání nabídek minimálně 15 kalendářních dní) - Další požadavky a zadávací podmínky d. Text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů na základě návrhu administrátora výběrového řízení schvaluje Rada města. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, hodnotící komise vyřadí. e. Komise výsledek soutěže předloží formou Písemné zprávy zadavatele o průběhu řízení výzvy k podání nabídky Radě města, která rozhodne s konečnou platností o zadání veřejné zakázky. Uvedená zpráva minimálně obsahuje: název veřejné zakázky, identifikační údaje o zadavateli, předmět veřejné zakázky, seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, odůvodnění formy řízení. Zprávu podepisují všichni členové komise. f. Následně bude uchazečům Radou města oznámeno formou Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, či nikoli. Uvedené rozhodnutí minimálně obsahuje: Název veřejné zakázky, identifikační údaje vítězného uchazeče včetně cenové nabídky, identifikační údaje ostatních posuzovaných nabídek včetně cenových nabídek. Zprávu podepisuje starosta města. Smlouvu s uchazečem, kterému byla přidělena veřejná zakázka, podepisuje starosta města. V případě, že bude uzavřená smlouva na plnění převyšující ,- Kč bez DPH. Je třeba okamžitě odeslat tuto podepsanou smlouvu včetně jejich změn a dodatků ve 8

9 formátu PDF, na odbor RR k rukám vedoucího, k uveřejnění na profilu zadavatele města Rýmařov, v souladu s ustanovením 147a odst. 1, písm. a. Zákona. Rada města může v naléhavých případech (je zde nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo jejich životů, v případě havárie či přírodní katastrofy nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škody) rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Článek 4 Pravidla pro stanovení členů komise pro zadávací podmínky a zveřejnění vypsání soutěží a zadávacích podmínek 1. Složení komise: - Jeden odborník z poptávaného oboru v případě 3 členné komise, nebo dva v případě 5-ti členné komise - Zástupce odboru, který veřejnou zakázku zadává (zároveň provádí zápis z jednání hodnotící komise). V případě veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané příspěvkovou organizací, popř. právnickou osobou financovanou městem, je členem komise zástupce této organizace. Zápis z jednání hodnotící komise zajistí zástupce odboru RR. - Člen RM nebo ZM Komise je usnášení schopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků. Komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků. 2. Výběrová řízení vč. zadávacích podmínek budou zveřejněna nejpozději v den obeslání uchazečů na úřední desce města. Nabídky zaslané na základě tohoto zveřejnění a splňující podmínky výběrového řízení budou zařazeny do hodnocení. Článek 5 Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných městem 1. Centrální evidenci všech veřejných zakázek zadávaných městem je zabezpečována a vedena na intranetu a to tabulkovou formou. Centrální evidenci veřejných zakázek zadávaných městem Rýmařov zabezpečuje odbor RR. 2. Zapisování do příslušné tabulky může provádět jen vedoucím odboru RR určený zaměstnanec, ostatní zaměstnanci města mají pouze přístup k prohlížení. Tabulka se vyplňuje průběžně tak, jak se průběh veřejné zakázky vyvíjí. Obsahem tabulky je zejména: evidenční číslo veřejné zakázky, druh řízení, zahájení řízení, ukončení řízení, počet přihlášených, vybraný uchazeč, cena zakázky, číslo smlouvy, termín plnění. 3. Pro potřeby centrální evidence je nutné informovat vedoucího odboru RR o průběhu veřejné zakázky, aby bylo možné centrální evidenci vést ve stále aktuálním stavu. 9

10 Článek 6 Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 1. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídky byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 10-ti dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. 2. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě podle odstavce 1. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve lhůtě podle odstavce 1 uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytneli řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístit jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvce lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Článek 7 Uveřejňování smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku 1. Zadavatel uveřejní smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích příloh a dodatků na svém profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/mestorymarov. 2. Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne ,- Kč bez DPH a na veřejné zakázky, které byly zadány podle 18 odst.1 písmene a. a b. Zákona. 3. Zadavatel uveřejní celé znění smlouvy do 15-ti dnů ode dne jejího uzavření, prostřednictvím odboru RR, kterému je podepsaná smlouva včetně jejich změn a dodatků bezodkladně předána ve formátu PDF administrátorem výběrového řízení. Článek 8 Jistota 1. Zadavatel může v oznámení u veřejné zakázky požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Jistotu nelze požadovat při zavedení dynamického nákupního systému. Výši jistoty stanoví zadavatel v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen peněžní jistota ), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. 2. Jistotu uvolní zadavatel uchazeči, 10

11 a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu, do 5-ti pracovních dnů po uzavření smlouvy, b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu, do 5-ti pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5-ti pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení, d) pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 5-ti pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení. 3. Peněžní jistotu je zadavatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 4. Podal-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5-ti pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. 5. Pokud uchazeč v rozporu s touto směrnicí nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít, nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Článek 9 Námitky 1. Námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 5-ti kalendářních dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. 2. Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení postupu zadavatele. 3. Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 5-ti pracovních dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy. 4. O podaných námitkách a rozhodnutí o nich zadavatel bezodkladně písemně informuje všechny uchazeče, a pokud neuplynula v době vyřízení námitek lhůta pro podání nabídek, všechny zájemce. 5. Zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně, nebo které vzal stěžovatel zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. 6. Zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem porušil Zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu námitky neobdržel. 11

12 Článek 10 Poskytování informací 1. Zadavatel neposkytne informace podle zvláštního předpisu (Zákona č.106/1999 Sb.), je-li požadována informace: a) o obsahu nabídek uchazečů, b) o složení hodnotící komise, nebo c) obsažená v dokumentech pořizovaných v průběhu zadávacího řízení. Článek 11 Archivace dokumentace a kontroly 1. archivační doba: Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce záznamy o elektronických úkonech (v tištěné podobě na nosičích elektronických dat) po dobu 10ti let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanovíli zvláštní předpis jinak. Bez omezení obecnosti předchozí věty se pro vyloučení pochybností stanoví, že předmětem archivace jsou zejména (nikoliv však výlučně) následující dokumenty: a. text oznámení o zahájení výběrového řízení zaslaného požadovanému počtu uchazečů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání, b. nabídky podané uchazeči nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem, c. zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podepsaný relevantními osobami, d. text Písemné zprávy zadavatele o průběhu řízení výzvy k podání nabídky, předkládané hodnotící komisí odpovědné osobě ke schválení a rozhodnutí, e. text Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání, f. smlouva uzavřená s vybraných dodavatelem, vč. všech dodatků. 2. Odpovědnost: Archivaci dokumentace o zakázce po stanovenou dobu zajistí odpovědná osoba. V případě veřejné zakázky zadávané městem Rýmařov dle článku 3, odst. 3. nebo 4., archivaci zajistí vedoucí odboru RR. Článek 12 Přechodná ustanovení 1. Výběrové řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti této směrnice, se dokončí podle postupu stanoveném stávající směrnicí, vyjma textu: zadavatel musí obdržet minimálně 2 nabídky, které se s nabytím účinnosti směrnice č. 03/2015 ruší. 12

13 Článek 13 Společná a závěrečná ustanovení 1. Otázky touto směrnicí neupravené se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 2. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší vnitřní směrnice č. 02/2015 o zadávání veřejných zakázek, ve znění usnesení Zastupitelstva města Rýmařov č. 98/4/15 ze dne Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení radou města, tj. dne , pod č. usnesení a nabývá účinnosti dnem Ing. Petr KLOUDA Ing. Jiří FURIK starosta města Rýmařov tajemník MěÚ Rýmařov 13

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2011 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2/2011 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 24. 8. 2011 o postupu při zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více