PRÁVNÍ AKTUALITY. Korporátní právo Prokurista odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ AKTUALITY. Korporátní právo Prokurista odštěpného závodu zahraniční právnické osoby"

Transkript

1 Slunce se nepohybuje Korporátní právo Prokurista odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Veřejné zakázky Další technická novela zákona o veřejných zakázkách K příležitosti životního jubilea prof. Karla Eliáše PRÁVNÍ AKTUALITY LEGAL UPDATE 2 / 2015

2 Editorial O smyslu a kontextu slov a činů a Vašcích na ledě Představme si list papíru a na něm větu Slunce se nepohybuje s tím, že máme za úkol ji vyložit, posoudit ji co do pravdivosti a zvážit její důsledky. Každého snad prvoplánově napadne, co si odnesl ze školní docházky. Slunce se nepohybuje a Země se kolem něho obíhá. Jde o výrok pravdivý, pokud naň nahlížíme pod zorným úhlem oběhu planet naší soustavy kolem Slunce, ale nepravdivý, pokud bychom z něj dovozovali, že Slunce je stacionární těleso. Ale je podmět té věty skutečně Slunce, tedy hvězda naší planetární soustavy? Co když je první písmeno majuskulí jen proto, že jde o první slovo ve větě? Nejde náhodou o slunce jako druhové označení jakékoli hvězdy, která má kolem sebe planety? Kolik je takových sluncí a vztahuje se výrok ke každému z nich, anebo jen k jednomu určitému a máme určit, pro které platí? Ostatně nemusí jít o Slunce v astronomickém slova smyslu, ale o naše slunce vycházející a zapadající každý den, ale to se, jak vidíme na vlastní oči, po obloze přece pohybuje. Konečně nemusí to být ani nějaké nebeské těleso. Slunce je formanský román Josefa Jahody z 30. let. V Třanovicích na řece Stonávce působí občanské sdružení Slunce jako nezisková organizace sloužící domácnostem. Má snad onen výrok naznačit, že tato entita odmítla vzít na svých webových stránkách na vědomí fakt, že je už přes rok v očích zákona spolkem? A co teprve Martin Slunce na Facebooku! Nechce se snad vyjádřit, že tato podle profilové fotografie dozajista záhadná osoba je v charakteru a postojích pevná jak gibraltarská skála bičovaná od věků přívalem mořských vln? To už bychom se zapletli do bůhvíjakých tenat. Tvrzení Slunce se nepohybuje, pro nás představuje triviální sdělení. Každý se to učil ve škole a ví, že tak se vystihuje podstata heliocentrismu. Jiný kontext vynikne, pokud víme, že jde o větu v poznámkách Leonarda da Vinciho z konce XV. století, výrok předběhnuvší o desetiletí poznatky Koperníka a víc než o století Galilea nebo Keplera. V těch dobách se vůbec nejednalo o banalitu. Šlo o kacířství. Heliocentrické spisy byly páleny a dávány na index. Galileo Galilei stanul dvakrát před inkvizicí. V úplně jiné souvislosti se Leonardův výrok objeví, uvědomímeli si, že dva tisíce let před ním sdíleli stejnou myšlenku pythagorejci a pár století po nich její pravdivost dokazoval Aristarchos ze Samu. Aristarchos různé lidi štval. V Alexandrii říkal a psal, co veřejné mínění nechtělo slyšet a znát. Byla mu vytýkána bezbožnost. Ale přece jen s ním nebyl zahájen proces, jaký byl mnohem později veden a dokončen nad Galileem. I jiní se stali hříčkou v rukou různých pozemských sluncí a slunéček. Leonardo dobře věděl, proč své nekonformní myšlenky příliš nešířil a intimoval je ve svých zápiscích. Západ měl snad jediného Krále Slunce. A pak ještě Sun King díky Beatles. Na Východě bylo těch Jasných Sluncí a Slunéček mnohem víc, ať už to byli báťuška car, sultán Solimán nebo jiní. Ba i u nás nazval sociálně demokratický poslanec MUDr. Jiří Koskuba prvního místopředsedu vlády jasným slunéčkem. Našemu panu prezidentovi se takového epitheta nedostalo. Přesto si část národa myslí a píše, že se občas jako nějaký sultán chová. Jako třeba teď s těmi třemi profesorskými kandidáty, kterým nechce podepsat jmenování. Civilista ale předpokládá u lidí nadaných rozumem a citem poctivost v myšlení i činech, dokud se nedokáže opak. A tak si říkám, zda to spíš není státnický vzkaz našim univerzitám: Chcete-li skutečnou autonomii, přestaňte se lísat k představitelům moci a berte se o to, abyste si své profesory mohli jmenovat sami. Přitulit se k mocipánům nedává moc smysl. A u těch svobodomyslných už vůbec ne. Karel Havlíček Borovský to vystihl jedním pěkným epigramem. Koneckonců i toho Galilea prý papež Pavel VI. objímal a oslavoval jako největšího astronoma světa, zatímco vyzýval jednoho z arcibiskupů, aby proti Galileovi opatřil důkazy. Karel Eliáš Of Counsel PRK Partners

3 PRAHA

4 Obsah Editorial O smyslu a kontextu slov a činů a Vašcích na ledě Obsah 4 Korporátní právo 5 Prokurista odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Veřejné zakázky 6 Další technická novela zákona o veřejných zakázkách Pracovní právo 9 Aktuální vývoj v otázce nelegálního zaměstnávání Právo nemovitostí 12 Když právník neví, co chce, a nedá pokoj, dokud to nevyloučí Co přinesla EIA novela? Rekodifikace 17 Musí být v konkurenční doložce s jednatelem sjednáno protiplnění? Obchodní právo 19 Povinnost představenstva akciové společnosti s jediným akcionářem dle 436 zákona o obchodních korporacích K příležitosti životního jubilea prof. Karla Eliáše 21 Novinky z PRK Partners 22 English summary 23 4 PRK Partners legal update

5 Korporátní právo Prokurista odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Autorky: Mgr. Monika Mašková Mgr. Klára Navrátilová V judikatuře již panuje ustálený názor, že jen jedna fyzická osoba může být zapsána do obchodního rejstříku jako vedoucí odštěpného závodu. Toto pravidlo přitom může zejména zahraničním zřizovatelům odštěpných závodů přinášet praktické potíže, neboť odštěpný závod je takto odkázán na jednání jednotlivce, včetně takových případů, pro které by zřizovatel - zahraniční společnost, dle svých interních pravidel obvykle vyžadovala schválení více osobami. V praxi navíc není výjimečná situace, kdy vedoucí odštěpného závodu zahraniční právnické osoby v České republice reálně nepůsobí. Pro tyto situace lze zřizovatelům odštěpných závodů doporučit jmenování dvou či více prokuristů odštěpného závodu, s tím, že za odštěpný závod jednají vždy dva prokuristé společně tak, aby byl zajištěn princip čtyř očí neboli kontrasignace. Výše uvedený model může zejména zahraničním podnikatelům zajistit rychlejší a transparentnější zastupování odštěpného závodu. Je však třeba mít na paměti, že vedoucí odštěpného závodu bude i nadále oprávněn jednat za odštěpný závod samostatně. Nutno poznamenat, že v naší praxi jsme se v tomto případě setkali s názorem rejstříkového soudu, konkrétně Městského soudu v Praze, že odštěpný závod prokuristu mít nemůže s odůvodněním, že odštěpný závod není podnikatelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ), nýbrž pouze pobočka zapsaná v obchodním rejstříku. Tento názor není správný a na základě našeho odvolání byl soudem opraven na základě argumentace, že i zřizovatel odštěpného závodu je ve smyslu 421 odst. 1 NOZ podnikatel, tj. osoba zapsaná v obchodním rejstříku a to právě skrze odštěpný závod, jehož prostřednictvím podniká na území České republiky. Je tedy oprávněn udělit prokuru ve smyslu 450 NOZ, který stanoví, že udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno. V neposlední řadě přípustnost jmenování prokuristy a jeho zápisu do obchodního rejstříku vyplývá o ze zákona č. 314/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, který v 49 a 50 výslovně stanoví, jaké údaje k osobě prokuristy do obchodního rejstříku zapsat. NOZ přitom učinil institut prokuristy v porovnání s předchozí právní úpravou o něco zajímavější. Zápis prokuristy do obchodního rejstříku je nově zápisem deklaratorním, což je pro společnost výhodné tím, že nemusí s jednáním prokuristy vyčkávat na provedení zápisu. Zápis vedoucího odštěpného závodu je naopak zápisem konstitutivním. Změnil se i možný rozsah udělení prokury, neboť zatímco obchodní zákoník stanovil, že prokurou zmocňoval podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž docházelo při provozu podniku, NOZ již připouští udělení jen pro konkrétní pobočku (odštěpný závod) v smyslu 503 NOZ. Cílem článku bylo vysvětlit, proč může mít zahraniční společnost, jež zřídila svůj odštěpný závod v České republice, zájem jmenovat pro tento odštěpný závod prokuristy a také nastínit problémy, které mohou nastat v souvislosti se zápisem prokuristů do obchodního rejstříku. Lze shrnout, že jmenování jednoho či více prokuristů je právně možné a institut prokuristy v odštěpném závodě zahraniční právnické osoby lze doporučit zejména společnostem, jež chtějí jednání za odštěpný závod kontrolovat efektivnějším způsobem tak, že jmenováním prokuristů a zápisem o způsobu jejich jednání do obchodního rejstříku stanoví princip čtyř očí. V záležitostech odštěpného závodu tak nebude muset jednat pouze vedoucí odštěpného závodu (který bude nicméně vždy oprávněn jednat samostatně) či osoby zmocněné na základě běžných plných mocí. 5 PRK Partners legal update

6 Veřejné zakázky Další technická novela zákona o veřejných zakázkách Autoři: JUDr. Jakub Lichnovský Mgr. Lucie Diblíková Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU (řada L, č. 94) zveřejněny nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, a to (i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (tzv. zadávací směrnice), (ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (tzv. sektorová směrnice) a (iii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014, o udělování koncesí (tzv. koncesní směrnice). Česká republika musí nové evropské směrnice implementovat ve lhůtě do 18. dubna Vzhledem k tomu, že směrnice přinášejí natolik zásadní změny a dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prošel již více než 20 novelizacemi, rozhodlo se Ministerstvo pro místní rozvoj, že zpracuje zcela nový zákon o zadávacích řízeních. Ten by měl být dle předpokladů účinný buď od 1. ledna, příp. 1. dubna Před tím než však dojde k přijetí nového zákona a v průběhu jeho příprav, stačilo Ministerstvo pro místní rozvoj provést ještě další tzv. technickou novelu současného zákona č. 137/2006 Sb. Novela byla schválena v podobě zákona č. 40/2015 Sb. a právní úprava novelou zakotvená nabyla účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů, tedy 6. března S ohledem na přechodné ustanovení zákona o veřejných zakázkách pak tedy platí, že zadávací řízení zahájená dnem 6. března 2015 a dále, včetně na ně navazující správní řízení vedená u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se budou řídit touto novou právní úpravou. Hlavním účelem přijetí technické novely zákona o veřejných zakázkách bylo především odstranit nedostatky aktuální právní úpravy a upravit, resp. zrušit některá ustanovení tohoto zákona přijatá transparentní novelou v roce 2012, která buď nebyla do praxe vůbec promítnuta (např. seznamy hodnotitelů) nebo se jejich použití v praxi ukázalo jako problematické (např. povinnost zrušit zadávací řízení, pokud bude podána nebo bude hodnocena pouze jedna nabídka nebo povinnost předložit vládě oponentní posudek při zadávání významných veřejných zakázek). Ministerstvo pro místní rozvoj ale využilo této technické novely také k tomu, aby do ní prosadilo již některá pravidla zakotvená právě v nových evropských směrnicích. Jaké novinky tedy přináší novela zákona o veřejných zakázkách? Nejzásadnější změny se týkají následujících ustanovení zákona o veřejných zakázkách: (i) zadávání víceprací (jednací řízení bez uveřejnění) - 23 odst. 7 písm. a) (ii) prokazování splnění kvalifikace (vysokoškolské diplomy) 148 odst. 6 (iii) hodnotící kritéria - 78 odst. 4 (iv) řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže an. Zadávání víceprací (dodatečných stavebních prací a služeb) V tomto případě došlo novelou zákona o veřejných zakázkách k nápravě původní nesprávné transpozice evropských předpisů do české právní úpravy. V dosavadní právní úpravě byla jedním z předpokladů pro zadání dodatečných stavebních prací či služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách skutečnost, že potřeba těchto prací či služeb vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 6 PRK Partners legal update

7 Předmětem kritiky pak byla právě otázka posuzování míry objektivní předvídatelnosti víceprací ze strany zadavatele a nejistota v tom, zda má zadavatel nechat přezkoumávat podklady od třetích osob, které následně tvoří zadávací podmínky (např. zpracovanou projektovou dokumentaci), resp. zda nese odpovědnost i za tyto podklady bez dalšího. Novela tedy nahradila výše uvedený požadavek objektivní nepředvídatelnosti novou formulací, a to že potřeba takových prací musí vzniknout v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zadavateli pak nelze přičítat nedostatky a chyby např. v projektové dokumentaci, kterou zpracovala osoba s příslušnou odborností, a kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí odhalit. Neplatí to tedy v případech, kdy chyba vznikla v důsledku nesprávných nebo neúplných informací poskytnutých třetí osobě samotným zadavatelem nebo v případech kdy zadavatel věděl anebo vědět měl a mohl, že v podkladech zpracovaných třetí osobou je chyba, resp. taková dokumentace je nedostatečná. Další novinkou je pak zvýšení limitu celkového rozsahu zadávaných víceprací, a to z původních 20% na maximálně 30% ceny původní veřejné zakázky. Prokazování splnění kvalifikace vysokoškolské diplomy Další novinkou, která je uchazeči o veřejné zakázky velmi vítána, je ustanovení týkající se prokazování splnění kvalifikačních předpokladů u členů týmu. Dle dosavadní právní úpravy bylo nutné předkládat v nabídkách tyto diplomy vystavené byť českou vysokou školou (např. Karlova univerzita) s úředně ověřeným překladem a bylo tedy ponecháno pouze na vůli zadavatele, pokud si tento zákonný požadavek upravil mírněji. Nově je tedy výslovně v zákoně o veřejných zakázkách, konkrétně v ustanovení 148 odst. 6 stanoveno, že vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce. Hodnotící kritéria Novela zákona v tomto případě přináší novinku zavedenou nově přijatými evropskými směrnicemi, a to zakotvení možnosti zadavatele hodnotit nabídky dle dalších dílčích hodnotících kritérií (v rámci hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky), kterými mohou být organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky. Nově tedy v zadávacích řízeních vyhlášených od účinnosti této novely, tedy od 6. března 2015, můžou být hodnocena kritéria, která doposud spadala do oblasti kvalifikace uchazeče, tedy zkušenosti, délka praxe, reference aj. Použití těchto dílčích hodnotících kritérií však není neomezené. Zadavatelé budou moci použít tato dílčí hodnotící kritéria pouze v těch případech, kdy kvalita plnění je bezprostředně závislá na schopnostech a zkušenostech konkrétních fyzických osob, které budou realizovat předmět veřejné zakázky (členové týmu). Důvodová zpráva k novele zákona uvádí, že k využití těchto nových dílčích hodnotících kritérií dojde zejména při zadávání tzv. intelektuálních služeb, např. právních služeb, služeb projektantů, restaurátorů, architektů a dalších poradenských subjektů, ale také v případě zadávání specializovaných řemeslných činností. U běžných zadávacích řízení na stavební práce však tato dílčí hodnotící kritéria nebude možno použít, pokud v rámci nich nebudou požadovány některé ze zmíněných služeb, např. v případě zadávacích řízení tzv. design and build (projektuj a postav), kdy jsou kromě stavebních prací poskytovány i služby projektantů, nebo v případě zadávání stavebních prací v kombinaci s restaurátorskými službami aj. Je však třeba upozornit, že pravidlo uvedené v 50 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách, tedy že kvalifikace nesmí být předmětem hodnocení, platí i nadále. V případě těchto nových dílčích hodnotících kritérií se jedná o speciální výjimku z výše uvedeného obecného pravidla. Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Cílem úpravy této části zákona o veřejných zakázkách zabývajících se dohledem nad dodržováním zákona byla především snaha o urychlení rozhodovacího procesu před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Právě za výše uvedeným účelem došlo ke zrušení možnosti doložit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doklad prokazující složení kauce, příp. opětovného poskytnutí jistoty v souvislosti s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele až dodatečně, a to po výzvě zaslané navrhovateli ze strany Úřadu. 7 PRK Partners legal update

8 Dosavadní právní úprava toto umožňovala. Správní řízení v takovém případě bylo zahájeno, ale lhůta pro vydání rozhodnutí začala běžet až okamžikem, kdy byl dodatečně (po výzvě Úřadu) předložen doklad o tom, že kauce byla na účet Úřadu složena. Nově tedy platí, že pokud nebude společně s návrhem na zahájení řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předložen i doklad o zaplacení kauce, příp. opětovném poskytnutí jistoty, Úřad správní řízení zastaví, aniž by vyzýval navrhovatele k nápravě, tedy k doplnění návrhu o tyto doklady. Kauce tedy musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty pro podání (doručení) návrhu. Podstatnou změnou přijatou v technické novele zákona o veřejných zakázkách je rovněž změna pravidel týkajících se výpočtu výše kauce, kterou je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu, ale také zvýšení horní hranice kauce. S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit kauci ve výši nejméně 50 tis. Kč a nejvýše ve výši 10 mil. Kč (dříve 2 mil. Kč). Konkrétní výše kauce v tomto rozmezí se pak stanoví buď jako 1% z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo nově za dobu prvních čtyř (4) let plnění v případě smluv na dobu neurčitou. Dosavadní úprava týkající se výpočtu výše kauce zůstává nezměněna, vyjma případu výše kauce skládané při podávání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, která se zvyšuje na 200 tis. Kč (dříve 100 tis. Kč). Nově také platí, že v případě zpětvzetí návrhu navrhovatelem před vydáním rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci samé, dojde sice k vrácení složené kauce, ale ponížené o 20%. Cílem této úpravy je zejména snaha zamezit podávání pouze tzv. šikanózních, resp. obstrukčních podání, kterými se navrhovatel snaží pouze narušit běh zadávacího řízení. 8 PRK Partners legal update

9 Pracovní právo Aktuální vývoj v otázce nelegálního zaměstnávání Autoři: JUDr. Tereza Erényi LL.M. Mgr. Daniel Vejsada S účinností od došlo ke zvýšení maximální pokuty za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce, tedy výkonu závislé práce mimo pracovněprávní vztah tzv. švarcsystém, na ,- Kč s tím, že současně byla zavedena minimální výše pokuty ,- Kč. Inspektoráty se po účinnosti této novely zákona o zaměstnanosti ve velkém zaměřily právě na kontroly nelegální práce, často zejména na nárazových kulturních akcích (např. hudební festivaly) nebo v malých obchodech, a v téměř všech případech, kdy byl kontrolou zjištěn výkon práce bez písemné smlouvy, také uložily pokutu ve výši nejméně ,- Kč v následném správním řízení. Postihovány nicméně byly za švarcsystém i větší společnosti využívající služeb externích dodavatelů (OSVČ). Inspektoráty práce byly navíc v prvních případech velmi striktní, odmítaly se zabývat do hloubky jednotlivými definičními znaky závislé práce a jejich naplněním v konkrétním případě, a za závislou práci označovaly v podstatě jakoukoliv činnost, kterou konala fyzická osoba pro podnikatele. Loňský rok nicméně přinesl řadu změn v této oblasti. Proti praxi inspektorátů práce se v mnoha případech postavil Nejvyšší správní soud při soudním přezkumu jejich rozhodnutí. Současně v loňském roce rozhodl Ústavní soud o nepřípustnosti minimální pokuty ve výši ,- Kč a byla přijata související novela zákona o zaměstnanosti. Občanská či rodinná výpomoc Jedno z prvních soudních rozhodnutí, které se týkalo otázky nelegální práce podle nové právní úpravy, se zabývalo otázkou samotných znaků nelegální práce, a to zejména v porovnání s ostatními podobnými instituty, tedy především rodinnou či občanskou výpomocí, která byla inspektoráty práce často také označována za nelegální práci. Nejvyšší správní soud došel ve svém rozhodnutí k závěru, že jedním z hlavních znaků, které musí být naplněny, aby se mohlo jednat o nelegální práci, je existence osobní nebo hospodářské závislosti mezi dotčenými osobami. Není-li tento znak naplněn, zejména tím, že činnost je z jedné strany vykonávána pouze nárazově a dobrovolně, a není za ni poskytovaná odměna (např. občasný záskok rodinného příslušníka v obchodě), nemůže se jednat o závislou práci. Soud se navíc poměrně důrazně ohradil proti přístupu inspektorátu práce, když konstatoval, že vzájemná mezilidská výpomoc či ryzí dobrovolnická činnost byly a jsou součástí sociální reality, kterou nemůže právo ignorovat, anebo dokonce popírat. Jde o vztahy přirozené a žádoucí, jež nemohou být demokratickým právním státem postihovány. Na základě výše uvedeného tak lze uzavřít, že situace, kdy jedna osoba vykonává pro druhou osobu práci pouze nahodile, dle vlastního uvážení, bez povinnosti poslouchat pokyny této osoby a převážně bez nároku na odměnu (byť může být poskytnuta i např. nárazová odměna v naturální formě), nebude se jednat o nelegální zaměstnávání, pokud na takovou činnost nebude uzavřen pracovněprávní vztah. 1viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ads 46/2013 ze dne PRK Partners legal update

10 Zkouška při pohovoru V dalším svém rozhodnutí se Nejvyšší správní soud zabýval situací, kdy zaměstnavatel při výběru zaměstnanců zařazoval jako součást výběrového řízení také krátkou praktickou zkoušku přímo na pracovišti (v tomto případě spočívající v obsluze kávovaru). V momentě, kdy jeden z uchazečů vykonával tuto praktickou zkoušku, navštívila zaměstnavatele kontrola inspektorátu práce, která došla k závěru, že vůči uchazeči o zaměstnání, který vykonával praktickou zkoušku, došlo k umožnění výkonu nelegální práce a zaměstnavateli byla uložena pokuta ve výši ,- Kč. Proti uložené pokutě se zaměstnavatel bránil u soudu. Soud ve svém rozhodnutí, kterým uloženou pokutu zrušil, poukazuje zejména na nutnost naplnění znaku soustavného výkonu činnosti, který je podstatný pro závěr, že se jedná o nelegální práci. Dochází přitom k závěru, že v případě časově omezené praktické zkoušky v rámci pracovního pohovoru není znak soustavnosti naplněn. Navíc pak poukazuje na skutečnost, že správný výběr zaměstnance je nepochybně klíčový pro řádný chod prakticky jakéhokoliv provozu a je proto přirozené, jestliže se zaměstnavatel snaží odhalit silné a slabé stránky zaměstnance již v průběhu výběrového řízení. Pro výběr je na jednu stranu typické, že probíhá pouze po omezenou dobu (zpravidla v řádu desítek minut až jednotek hodin) a na druhou stranu není výjimečné, že obsahuje výkon požadovaných činností prováděných pod dohledem zkušenějšího pracovníka, který hodnotí pracovní schopnost uchazeče o zaměstnání. Naopak ale soud upozorňuje, že je potřeba tento případ odlišovat od tzv. práce na zkoušku, která již je nepochybně nelegálním zaměstnáváním, tedy od případu, kdy zaměstnanec vykonává delší dobu (např. v řádu dnů nebo týdnů) práci bez nároku na odměnu s příslibem uzavření pracovněprávního vztahu v budoucnu, pokud se osvědčí. Minimální výše pokuty Poměrně významnou změnou, která byla provedena s účinností od , bylo zavedení minimální výše pokuty za umožnění výkonu nelegální práce pro zaměstnavatele, a to ve výši ,- Kč. V případě, že tedy inspektoráty došly k závěru, že byl umožněn výkon nelegální práce, měly povinnost uložit pokutu minimálně v této výši, a to i pokud zaměstnavatelem byla fyzická osoba nebo malá společnost, nebo i pokud se jednalo o provinění minimálního rozsahu. Takto ukládané pokuty pak byly pro řadu podnikatelů likvidační. Není proto překvapením, že se poměrně rychle (v podstatě na základě jednoho z prvních řízení, které se dostaly až k soudnímu přezkumu) ustanovení o minimální výši pokuty dostalo k Ústavnímu soudu s návrhem na přezkoumání souladu ustanovení o minimální výši pokuty s ústavním pořádkem České republiky. Ústavní soud pak došel k závěru, že ustanovení o minimální pokutě ve výši ,- Kč je skutečně v rozporu s ústavním pořádkem (nikoliv ovšem nutně minimální pokuta jako taková, jen její výše v tomto případě), když neumožňuje přihlédnout k majetkovým poměrům trestané osoby, a může mít likvidační charakter, což je nepřípustné. Na očekávané rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení minimální výše sankce zareagoval i zákonodárce, když ještě před vydáním tohoto nálezu Ústavního soudu zahájil proces novelizace předmětného ustanovení zákona o zaměstnanosti tak, že snížil minimální výši pokuty na ,- Kč. Jelikož ovšem Ústavní soud svým rozhodnutím zrušil celou část ustanovení, které měl zákonodárce v úmyslu novelizovat, nemohla snížená výše minimální pokuty navrhovaná předmětnou novelou nikdy nabýt účinnosti. Na základě výše uvedeného se domníváme, že v současné době nelze v případě správního deliktu umožnění výkonu nelegální práce aplikovat žádnou minimální výši pokuty. 2 viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 111/2013 ze dne viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 53/13 ze dne viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ads 80/2013 ze dne PRK Partners legal update

11 V této souvislosti současně upozorňujeme, že absence minimální pokuty bude muset být zohledněna už ve všech probíhajících řízeních o nelegální práci bez ohledu na to, kdy došlo ke spáchání správního deliktu. Výše ukládaných pokut za nelegální práci se tedy již nemůže odvíjet od minimální zákonné pokuty, a to i pokud k výkonu nelegální práce došlo v minulosti (před nálezem Ústavního soudu). Další vývoj Po rozhodnutí Ústavního soudu o minimální výši pokuty bylo rozhodnuto v řadě soudních řízení, které byly do doby rozhodnutí Ústavního soudu přerušeny. Ve velkém množství případů správní soudy ruší rozhodnutí inspektorátů práce (a uložené pokuty) a vrací věc k dalšímu řízení před inspektorátem. Soudy kritizují v tomto případě nejen výši uložené sankce, ale mnohdy také poměrně nedbalý přístup inspektorátu práce k prováděným kontrolám, kdy nejsou důsledně zjišťovány všechny rozhodné skutečnosti k prokázání deliktu umožnění výkonu nelegální práce. Uvidíme tedy, zda inspektoráty práce vezmou při provádění kontrol a rozhodování o správních deliktech a pokutách na vědomí výtky uváděné v soudních rozhodnutích a příslušným způsobem upraví svůj postup. 5 viz například rozsudky Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 30 A 18/2014 ze dne nebo sp. zn. 30 A 59/2014 ze dne PRK Partners legal update

12 Právo nemovitosti Když právník neví, co chce, a nedá pokoj, dokud to nevyloučí Autor: Mgr. Roman Pečenka V souvislosti s rekodifikací občanského práva došlo k významným změnám též v oblasti smluvního práva, a to včetně úpravy nájemních smluv. S novým občanským zákoníkem ( NOZ ) nově nabytou širokou smluvní volností přichází též větší odpovědnost za výsledek sepis smlouvy. Sepis jakýchkoli smluv, a obzvláště pak smluv nájemních, které jsou uzavírány zpravidla na delší časová období, je však dle mého názoru stále podceňovanou disciplínou. Problémy při jejich sepisu jsou dále prohlubovány negativními historickými zkušenostmi, když nyní ve zvýšené míře panují (dle mého často nemístné) obavy o výklad některých zákonných ustanovení. S touto odpovědností se tak mnozí snaží vyrovnat ne vždy vhodným způsobem, když mají tendenci vylučovat ze smluv různá ustanovení NOZ. Ovšem někdy až hysterické vylučování některých ustanovení NOZ ze smluv rozhodně nepovažuji za správnou cestu, neboť ve svém důsledku může způsobit větší chaos ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran, než kdyby takto vyloučena nebyla. Vždyť snaha autorů NOZ o větší právní jistotu adresátů této právní normy je více než zřejmá. Avšak někteří v zápalu boje věnují nedostatečnou pozornost významu zásad, na kterých nové soukromé právo spočívá zejména pak zásady dispozitivnosti zákona a zásady autonomie smluvní vůle. Dispozitivnost zákona je totiž výchozí zásadou celé nové úpravy smluvního práva. To znamená, slovy autorů, že pravidlo obsažné v NOZ se uplatní pouze tehdy, pokud si smluvní strany neujednají něco jiného. Zákon plní pouze podpůrnou, nikoli direktivní, funkci. Limitem ale již není, tak jak tomu bylo dříve, značně neurčité vymezení hranice mezi závaznými a dispozitiviními pravidly, které právě vedly k mnohým excesům, ale naopak mnohem srozumitelnější (byť z povahy věci stále obecné) vymezení obsažené v 1 odst. 2 NOZ. Autoři smluv se tak v rámci své kreativity nemohou odchýlit pouze od výslovných zákonných zákazů, a těch je v úpravě smluvního práva skutečně poskrovnu (o to větší význam ale mají...). Případnou donucující povahu zákonného textu rozhodně není možné dovozovat z pouhé dikce zákona (kdy je pro větší srozumitelnost volen stručný a direktivní jazyk zpravidla vyjádřený v rozkazovacím způsobu), vždy se bude muset jednat o výslovný zákaz. Zásada smluvní autonomie vůle výslovně zdůrazněná v 1725 NOZ pak uvedené doplňuje tím, že stanoví: v mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah. Závisí tedy výlučně na smluvních stranách, aby se svobodně dohodly, zda si vybrané podmínky smlouvy ujednají po svém anebo zda chtějí, aby se jejich konkrétní právní vztah řídil úpravou obsaženou v zákoně, která představuje jakýsi ideál spravedlivého uspořádání vztahů. V praxi mnohem častější je situace, kdy strany ve smlouvě výslovně ujednají pouze pro ně důležité podmínky s tím, že ve zbytku se smlouva řídí zákonnými ustanoveními (a to i v možných budoucích situacích, na které smluvní strany při uzavírání smlouvy vůbec nepomyslely). Takové smlouvy jsou však nejobtížnější z pohledu jejich vyjednávání a sepisu, když je důležité správně a přesně formulovat jednotlivá ujednání tak, aby v konfrontaci se zákonným textem nebudila pochybnosti a aby je stejně vykládala i protistrana. 6 Eliáš, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, PRK Partners legal update

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 200 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Eva Nejčastější

Více

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu)

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014 REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) EDITORIAL OBSAH 03 Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod

Více

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa?

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? DaňoVé ZmĚny Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s rekodifi kací PRáVní

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Základní rozdíly staré a nové úpravy s. r. o. Zpracovala: Jana Pešková Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 07 LEDEN JANUARY 2014

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 07 LEDEN JANUARY 2014 INSIGHT INSIGHT Č. NO. 07 LEDEN JANUARY 2014 REKODIFIKACE Zásadní změny v postavení a povinnostech členů statutárního orgánu akciové společnosti podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Více

STANOVISKO. A. Obecně k návrhu

STANOVISKO. A. Obecně k návrhu STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony A. Obecně k návrhu 1.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Zavedení a využití fomulářů při vedení obchodního rejstříku Bc. Michal Ahne Plzeň 2012 Západočeská

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání 1 Ad Notam 1/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 22. ÚNORA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Úvaha Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

PRÁVNÍ AKTUALITY. Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Novinky v zákoně o dluhopisech

PRÁVNÍ AKTUALITY. Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Novinky v zákoně o dluhopisech Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Kapitálové trhy Novinky v zákoně o dluhopisech Daně Novinky v daňové legislativě od ledna 2015 PRÁVNÍ AKTUALITY LEGAL UPDATE 1 / 2015 Editorial

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

Transparency International Česká republika (TIC)

Transparency International Česká republika (TIC) Transparency International Česká republika (TIC) ZAVEDENÍ ČERNÝCH LISTIN JAKO PROTIKORUPČNÍHO NÁSTROJE DO SYTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. ÚVOD Je nepochybné, že zadávání veřejných zakázek je a vždy

Více

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

2/2014. STATĚ Nadace a nadační fondy dle NOZ Některé změny právní úpravy civilního procesu K zákonu o službách spojených s užíváním bytů

2/2014. STATĚ Nadace a nadační fondy dle NOZ Některé změny právní úpravy civilního procesu K zákonu o službách spojených s užíváním bytů 2/2014 STATĚ Nadace a nadační fondy dle NOZ Některé změny právní úpravy civilního procesu K zákonu o službách spojených s užíváním bytů OTÁZKY & ODPOVĚDI Domněnka doručení Závislé smlouvy Vinkulace vkladu

Více

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba Obsah: Svobodný přístup k informacím z trestního... 1 Několik poznámek ke stanovám 3 Vydávání tzv. radničních novin 5 Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské 8 Stavební uzávěry účinný nástroj obcí 11 Ochrana

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Výkonný redaktor: Předseda redakční rady: Členové redakční rady: Pro členy České společnosti pro právo životního prostředí je časopis zdarma.

Výkonný redaktor: Předseda redakční rady: Členové redakční rady: Pro členy České společnosti pro právo životního prostředí je časopis zdarma. České právo životního prostředí Časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR: E 11476 ISSN:1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost pro právo

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více