Aktuální legislativa. Krajská setkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální legislativa. Krajská setkání"

Transkript

1 Aktuální legislativa Krajská setkání 2015

2 Novela zákona o veřejných zakázkách 40/2015 Sb. - ve Sbírce zákonů 6. března 2015, účinnost stejným dnem změny cílem jen změny, na nichž bude shoda snaha o rychlé přijetí (složitější věci až v novém zákoně) zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení při jedné nabídce zmírnění podmínek pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb zvýšení limitu u tzv. víceprací z 20 % na 30 % nová hodnotící kritéria (hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění VZ) posílení elektronizace komunikace s ÚHOS úprava posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci elektronické aukce

3 Nový zákon o zadávacích řízeních Transpozice směrnic - Upravují pouze nadlimitní zakázky Nezpřísňovat oproti směrnicím - Kde není nezbytně nutné Nebude tolik detailní Zdroj chyb, které jsou pak sankcionovány Více důraz na metodickou podporu MMR Zjednodušené podlimitní řízení Změna uzavřených smluv Nové důvody pro vyloučení uchazeče Jednoznačná pravidla pro in-house výjimku 80 % pro zadavatele

4 KPN zákona o registru smluv Pozitiva oproti ST 42 Vylučuje uveřejňování smluv s fyzickými nepodnikajícími osobami (s výjimkou převodu nemovitostí) Vláda může zavést limit pro smlouvy do 50 tis. bez DPH Neuveřejňují se faktury a objednávky Možnost nápravy nedostatečně uveřejněných údajů z důvodů ochrany obchodního tajemství sankcí nebude neplatnost Zbývá zejména dořešit Možnost nápravy nedostatečně uveřejněných údajů z důvodů osobních údajů Strojová čitelnost textu Situace, kdy nebude registr smluv funkční

5 Návrh na rozšíření pravomocí NKÚ novela Ústavy - kontrola veřejných prostředků a prostředků poskytnutých z veřejných zdrojů - kontrola právnických osob s majetkovou účastí státu nebo ÚSC (příspěvkové organizace, obchodní korporace, ) - Nyní zaparkováno v Senátu - Kontrola účelnosti a hospodárnosti novela zákona o NKÚ - Příliš široká definice veřejných prostředků - Protiústavní zásah do práva na samosprávu - Neřeší duplicitu kontrol - Bude zavedeno postupně od největších měst po nejmenší obce - Zahrnuje např. kontrolu příjmů a výdajů ÚSC, hospodaření s majetkem, veřejné zakázky, Vnitřní kontrolní systémy

6 Zákon o vnitřním řízení a kontrole Místo zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Nyní finalizují přípravy na MF, po připomínkovém řízení druhá verze, která je pro obce mírnější Zavedení: řídící ekonomické kontroly: nakládání s veřejnými prostředky dovnitř úřadu a subjektů v rozpočtové působnosti (místo veřejnosprávní kontroly) interního auditu: zdokonalování procesů, vyhodnocování rizik, poradenství, 4 osoby v IA pro města od 500 mil Kč výdajů v rozpočtu Starosta jako schvalující osoba: posílení odpovědnosti za zavedení a udržování systému vnitřního řízení a kontroly, starosta může pravomoci delegovat na nižší úrovně tajemník, vedoucí odborů Počítá se s možností outsourcingu pro účetní a další na malých obcích

7 Typy dotací Novela zákona č. 250/2000 Sb. (malá rozpočtová pravidla) průtokové dotace např. podle zákona o soc. službách Jednorázové dotace na základě žádosti žádost přesné parametry podle zákona 10a, odst. 3 - např. dotace hasičům na ples Programové dotace, granty např. na kulturu, sport, soc. problematiku Zveřejňování záměru programových dotací Zveřejnění záměru poskytnout dotace na elektronické úřední desce, musí viset 90 dní, ale tato lhůta nemá vliv na schválení, to je dle rozhodnutí poskytovatele, min. 30 dní před lhůtou pro podání žádostí Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy Smlouva o dotaci charakter veřejnoprávní smlouvy možnost odvolání Na elektronické úřední desce po dobu 3 let Účinnost od , zveřejnění smluv od

8 Výpočet částky na žáka z RUDu + změna RUD? 7% z celkové alokace sdílených daní v daném roce, jde jako příspěvek na žáky (MŠ a ZŠ), to se dělí celkovým počtem žáků v ČR Na RUD určeno pro rok mld. Kč (7% = cca 9 mld. Kč) Počet žáků (určuje MF ČR) cca 1,152 mil. (k ) Na žáka tedy vychází cca Kč Dostávají obce zřizující školu(-ku) přímo v daňových výnosech není speciální kolonka Příspěvek na provoz školy od ostatních obcí je čistě dobrovolný Nejedná se o kompenzaci nákladů, ale o příspěvek, tudíž nepokryje veškeré náklady na školu, ty musí obec jako zřizovatel nalézt ve svém rozpočtu Svaz bude do budoucna usilovat o navýšení procenta v RUD (sníženo v důsledku důchodové reformy)

9 Přesun kompetencí silničních správních úřadů na obce ORP Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací Nyní v PSP v 1. čtení Počítá se s koncentrací silničních správních úřadů z jedničkových obcí pouze na obce ORP Pro ORP nárůst agendy, nutnost jezdit po území, průtahy v řešení Ztráta znalosti místního prostředí obcí I Pro občany např. kvůli povolení na zábor kontejneru, lešení či obec kvůli záboru na kulturní akci - nutnost dojíždění na ORP Dále v novele explicitně stanoveno odstranění vraků, vlastník komunikace (obec u místních komunikací) po 2 měsících od výzvy k odstranění může odstranit vlastník komunikace vrak na náklady provozovatele

10 Odměňování členů ÚSC Změna systému koeficienty dle velikosti obce, zrušení příplatku dle obyvatel Mimořádné odměny max. 2x ročně ve výši měsíční odměny Odchodné pouze 1 + 2? Při odvolání nebo vzdání se funkce nenárokové na rozhodnutí zastupitelstva? nebo možná kritéria pro nárokovost? Prozatím stále k diskusi mělo by zůstat +/- stejné Účinnost až od příštího volebního období Od 1. dubna 2015 zvýšení o 3,5% - nyní vláda

11 Dostupnost lékařské péče v území V řadě obcí není zajištěna základní lékařská péče pro občany Dnes již není primárně problém stárnutí lékařů a nedostatku mladých lékařů, ale především problém v motivaci lékařů jít do potřebných lokalit Téměř 20 % všech absolventů lékařských fakult chce vykonávat specializaci praktický lékař Systém rezidenčních míst usnadňuje školení absolventů a předávání ordinací Ministerstvo zdravotnictví má k dispozici prostředky z evropských fondů, které chce využít k podpoře lékařů v území Svaz hledá řešení problému ve spolupráci s SPL a MZ ČR, aktuálně: MZ ČR má k dispozici prostředky z evropských fondů kterými by chtěl podpořit lékaře v území Nyní ve spolupráci se SMO vybírají lokality, kde je tato pomoc potřeba

12 Spolupráce obcí a GŘ ÚP Od ledna 2014 začala pravidelná spolupráce Svazu a Úřadu práce Jako klíčová se ukázala nutnost oboustranného sdílení informací mezi obcí a Úřadem práce Podařilo se nastavit pravidelné setkávání ředitelů krajských poboček Úřadu práce se starosty, kde dochází ke sdílení zkušeností a řešení konkrétních příkladů špatné praxe V lednu 2015 podepsáno memorandum o spolupráci Více o aktuální činnosti Úřadu práce představí zástupce Krajské pobočky Úřadu práce v odpoledním bloku Spolupráce Úřadu práce s obcemi v území

13 Veřejné opatrovnictví Svaz stále usiluje o přijetí zákona, který by jasně stanovil pravidla opatrovnictví a vyřešil financování V červnu 2014 proběhlo vnější připomínkové řízení k věcnému záměru zákona (VVZ), který byl ale stažen před projednáním Legislativní radou Vlády nové vedení Ministerstva spravedlnosti daný věcný záměr stáhlo, protože mělo jinou představu o obsahu zákona V létě tohoto roku by mělo proběhnout vnější připomínkové řízení k přepracovanému VVZ mělo by jít o mnohem užší úpravu, než bylo plánováno původně Ministerstvo spravedlnosti jako gestor tohoto zákona je od loňského roku nečinné, jsme v kontaktu se zainteresovanými stranami a hledáme jiné cesty pro prosazení přijetí tohoto zákona

14 Financování sociálních služeb Na podzim roku 2014 proběhlo náročné vnější připomínkové řízení k novele zákona o sociálních službách s účinností změn od ledna 2015 Novela řešila především převod dotačního řízení z MPSV na kraje Svazu se podařilo prosadit tyto zásadní připomínky: Inspekce sociálních služeb přešla z Úřadu práce na MPSV, nikoliv na kraje (šlo by o velký střet zájmů) O rozdělení dotací bude rozhodovat zastupitelstvo kraje namísto rady bude umožněna kontrola opozicí a veřejností

15 Financování OSPOD Od ledna 2015 musejí obce všech typů dodržovat Standardy kvality při výkonu sociálně právní ochrany dětí (SPOD) Účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výkon SPOD však dostávají jen obce III. typu Malé obce řadu standardů nejsou schopny samy naplnit (chybí jim odborní pracovníci a časové kapacity) a nedostávají na zajištění těchto činností žádné finanční prostředky od státu možno převést veřejnoprávní smlouvou na obec vyššího typu: Nedořešena zůstala otázka výše úhrad v rámci veřejnoprávní smlouvy Na přelomu roku 2014 a 2015 jsme tuto otázku intenzivně diskutovali s MPSV, které vydalo stanovisko, že doporučená výše úhrady je Kč ročně

16 Koncepce dostupného bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení ČR Koncepce je ve fázi přípravy, do mezirezortního připomínkového řízení bude zaslána do konce února t.r. Předpoklad povinnosti obce zajištění dostupného bydlení, pokud obec nesplní sankce Obce povinně zřizovat fondy rozvoje bydlení Provozní náklady rovněž za obcemi Nájemné určí nový úřad pod MPSV Bude následovat věcný záměr zákona MPSV předpokládá účinnost zákona o sociálním bydlení od

17 Novela školského zákona Inkluzivní opatření vzdělávání dětí se SVP ( i lehké mentální postižení) v hlavním proudu podpůrná opatření Ohrozí ZŠ praktické? Speciální? protesty rodičů i odborníků obavy z poklesu kvality vzdělávání přizpůsobení výuky pomalejším demograficky stoupající počet dětí ve třídách x stoupající počet dětí s ADHD i LMP Stavební a technické úpravy vč. pomůcek a asistentů na bedrech zřizovatelů? Ohrožena školská rada a její kompetence k odvolávání ředitelů Nyní půjde do Senátu šance na úpravy?

18 Úprava hazardních her Hazardní hry komplexně upraveny zákony: Zákon o provozování hazardních her Zákon o dani z hazardních her Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím uvedených zákonů Obec může OZV regulovat bingo, technickou hru a živou hru Obec bude v přenesené působnosti vydávat povolení k umístění herního prostoru (bingo, technická hra a živá hra) Rozšíření kompetencí obecní policie Výnosy: daň z technických her (automaty) 55% ku 45% ve prospěch státu z jiných her (kasino) 70% ku 30% ve prospěch státu

19 Odpady Novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb. tzv. elektronovela; snaha o některé změny (zvýšení skládkovacího poplatku; rozdělení výnosu, BRKO, kovy ), díky výraznému odporu Svazu nebylo schváleno Nově! Sběrná místa musí být povinně ve všech obcích a městských částech s více než obyvateli (PN Svazu) Povinnost konečných uživatelů předávat pouze na určená místa Nově! přebírat mohou jen místa zpětného odběru, prodejci, zpracovatelé; NE výkupny, sběrny, sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobci/kolektivními systémy a ani odpadové firmy pokud nezpracovávají Kompletní elektrospotřebič odběr zdarma! Nově! Do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění!

20 Odpady Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. původně senátní iniciativa řešící pouze krádeže kovových materiálů (škody 0,5 mld. Kč/rok) pozměňovací návrh v PSP povinně sběr BRKO a kovů (specifikace vyhl. 321/2014) zákaz skládkování r SKO; recyklovatelný a využitelný odpad - stanovení vyhláškou MŽP při jednom porušení zákona možnost odebrání souhlasu s provozováním zařízení Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Zákaz výkupu kovů za úplatu v hotovosti ( , novela vyhlášky č. 27/2015)

21 Odpady vyhláška č. 321/2014 Sb. Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím a) sběrných dvorů, b) zařízení podle 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení, c) velkoobjemových kontejnerů, d) sběrných nádob, e) pytlového způsobu sběru, nebo f) kombinací způsobů podle písmen a) až e). Povinnost - minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. kovy kontinuálně; nebezpeční 2x ročně

22 Zemědělský půdní fond Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Snaha Svazu o změny v rámci projednávání v Parlamentu ČR 1. obnovení výjimky pro rodinné domy, další obdobné stavby (garáže, chaty, vinné sklepy apod.) a objekty a zařízení občanské vybavenosti nebo objektů a zařízení zdravotnických, kulturních 2. nezpoplatňování cyklostezek 3. nezpoplatňování veřejně prospěšných staveb na zastavitelné ploše 4. úprava výnosu z poplatku v poměru 50 % stát, 10 % SFŽP a 40 % obec - kompromis 55:15:30 5. nepřevádění kompetencí Podařily se prosadit změny č. 2 a kompromis 4

23 Kontakty LPO SMO Mgr. Zdeněk Mandík, vedoucí oddělení: Mgr. Ludmila Němcová, veřejná správa, školství: Mgr. Miroslava Sobková, bezpečnost, informatika: Ing. Mgr. David Sláma, finance, doprava: Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská, sociální oblast, zdravotnictví: Ing. Bc. Barbora Tomčalová, životní prostředí, komora obcí:

24 Děkujeme za pozornost Legislativně-právní odd. Kancelář Svazu měst a obcí České republiky

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Důvodová zpráva. Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA

Důvodová zpráva. Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA Důvodová zpráva Obecná část Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. NÁZEV Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 23.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 23. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 4. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 23. ledna 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 ZA OBDOBÍ 2. A 3. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 3. listopadu 2011 Úvodem Současná

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky IV. Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha říjen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více