VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Územní plán Lubná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Územní plán Lubná"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou v souladu s 18 odst. 5) zákona č.137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších novel (dále jen zákon) Územní plán Lubná projektové práce ZADAVATEL: Obec Lubná, IČ: DATUM ZPRACOVÁNÍ: 02/2015 1/12

2 Obsah 1)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE...3 2)NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY...3 3)PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY BEZ DPH...5 4)LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ...5 5)OBCHODNÍ PODMÍNKY...6 6)PLATEBNÍ PODMÍNKY...6 7)POŽADAVKY NA KVALIFIKACI...7 8)INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA...7 9)PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY )ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ - ZPŮSOB O HODNOCENÍ NABÍDEK )ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ )LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY )TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI )LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI )DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY /12

3 PREAMBULE Tato Výzva k podání nabídky je výzvou o zahájení výběrového řízení a je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového řízení, zadaného v souladu s 18 odst. 5) zákona č.137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších novel (dále jen zákon), na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zpracování Územního plánu Lubná. Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle 12, odst. (6) zákona, na služby, zadanou formou výběrového řízení dle 6 zákona a dle zásad pro zadávání veřejných zakázek stanovených Metodikou zadávání veřejných zakázek vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem práva veřejných zakázek a koncesí ze dne , zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách. 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Identifikace zadavatele : Obec Lubná Adresa: Lubná č.p. 177, Kroměříž Zastoupený: Ing. Jan Kováč starosta obce IČ: DIČ: neplátce DPH Právní forma: místní samospráva, CIS = 801 Institucionální sektor: místní vládní instituce Odvětvová klasif. činn.: Všeobecné činnosti veřejné správy Tel. - mob.: / WWW: ID Datové schránky: 23tavj9 Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Kováč starosta obce, tel.: Osoba pověřená spoluprací při zadavatelské činnosti: Ing. Rubíček Jan Adresa - sídlo: Masarykovo nám. 9, Kroměříž Tel./fax: / / 2) NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 2.1. P ředmět veřejné zakázky Předmětem plnění Územní plán Lubná je zpracování územního plánu Lubná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a poskytnutí součinnosti při jeho pořízení a vydání. 3/12

4 Územní plán Lubná bude zpracován pro celé území obce Lubná, tj. pro katastrální území k.ú Lubná u Kroměříže. Územní plán bude zpracován podle Zadání Územního plánu Lubná zpracovaného pořizovatelem územního plánu MěÚ Kroměříž, odbor SÚ, oddělení územního plánování a státní památkové péče, se sídlem Velké náměstí 115, Kroměříž, jako příslušného orgánu obce úřadu územního plánování ( viz. Příloha zadávací dokumentace F) Zadání Územního plánu Lubná od pořizovatele) a schváleného zastupitelstvem obec Lubná. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby, pro jejíž zadání je možno využít postup stanovený Metodikou zadávání veřejných zakázek ze dne , verze 2014/01, vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj a zadavatel bude při svém postupu dodržovat zásadu transparentnosti, rovnosti zacházení a zákazu diskriminace Klasifikace předmětu veřejné zakázky Klasifikace předmětu výběrového řízení: na služby projektové práce CPV: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby CZ-NACE: 7111 Architektonické činnosti CZ CPA: Urbanistické a územní plánování 2.3. Popis předmětu veřejné zakázky: Územní plán bude zpracován v souladu se schváleným zadáním Územního plánu Lubná od pořizovatele. Zpracování bude provedeno nad aktuální katastrální mapou (respektive účelovou mapou odvozenou od katastrální mapy připravenou k tomu účelu krajským úřadem) a v souladu s Metodikou jednotného digitálního zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského kraje, metodika Sjednocení dúp HKH" (viz. Součástí zakázky je účast zpracovatele na společném jednání, veřejném projednání a na výrobních výborech. Projektant bude návrh v rozpracovanosti konzultovat s pořizovatelem a určeným zastupitelem a zúčastní se pracovních jednání zastupitelstva obce (na základě požadavku obce) k návrhu územního plánu. Předmětem zakázky je zpracování dokumentace : 1. Návrh Územního plánu Lubná bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v elektronické podobně v následujícím složení: I. Územní plán bude obsahovat textovou část a grafickou část. 1. Textová část územního plánu 2. Grafická část územního plánu bude obsahovat: 1. výkres základního členění území 1 : hlavní výkres, 1 : výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : dle potřeby výkres poradí změn v území (etapizace). 4/12

5 II. Odůvodnění územního plánu bude obsahovat textovou a grafickou část: 3. Textová část odůvodnění územního plánu 4. Grafická část odůvodnění územního plánu bude obsahovat: 1. koordinační výkres, 1 : výkres širších vztahu, 1 : výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 1 : Návrh územního plánu upravený podle výsledku projednání, výsledek řešení rozporu bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě Územní plán Lubná upravený podle výsledku veřejného projednání bude obsahovat textovou a grafickou část zpracovanou digitálně a předanou: 4x v listinné podobě 4x digitálně na CD se soubory *.pdf 1x digitálně se soubory *.dgn, *.doc, a *.xls. Výkresy grafické části budou zpracovány a odevzdány v měřítku 1 : nebo 1 : Strukturovaná data ve formátu ESRI v aktuálním datovém modelu mohou být přiložena i v jednom vyhotovení pro společné jednání a veřejné projednání. Toto vyhotovení bude předáno pořizovateli. V takovém případě budou tato data na samostatném nosiči dat CD nebo DVD. Data budou sloužit pouze pro činnosti pořizovatele a nebudou dále zveřejňována, alespoň do doby vydání územního plánu Přehled zpracovaných územně plánovacích dokumentací, územně plánovacích podkladů a územně technických podkladů. Podkladem pro zpracování zadání Územního plánu Lubná budou ÚAP pro správní obvod Městského úřadu Kroměříž (data předá MěÚ Kroměříž, odboru RR; zveřejňované části ÚAP jsou k nahlédnutí na dále na a doplňující průzkumy a rozbory (zpracované projektantem) Způsob zpracování územního plánu Pořizovatelem Územního plánu Lubná je na základě usnesení Zastupitelstva Obce Lubná dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Městský úřad Kroměříž, Odbor 02 Stavební úřad, Oddělení územního plánování a státní památkové péče. Pořizovatelem bylo zpracováno Zadání Územního plánu Lubná pod č.j. MeUKM/003949/2015 ze dne Po schválení Zadání Územního plánu Lubná zastupitelstvem Obce Lubná budou zpracovatelem zahájeny práce na zpracování Návrhu Územního plánu Lubná. 3) PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY BEZ DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. 5/12

6 4) LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 4.1. Termíny plnění Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy o dílo - předpoklad 03/2015 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky : dokumentace k projednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, bude předána max. do 4 měsíců od předaní schváleného zadání upravená dokumentace pro veřejné projednání bude předána max. do 2 měsíců od předání podkladů z projednání návrhu s dotčenými orgány čistopis (tj. upravený návrh na základě veřejného projednání) bude předán do 14 dnů od předání podkladu z veřejného projednání, a to v 1 výtisku pro zastupitelstvo obce k vydání územního plánu. Další paré budou dodána max. do 14 dnů od oznámení vydáni ÚP zastupitelstvem obce, nejpozději však do Součástí čistopisu bude i kladný výsledek kontroly digitálního zpracováni návrhu provedené Krajským úřadem Zlínského kraje. Termínem předání čistopisu se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu veřejné zakázky bez vad a nedodělků Místo plnění Řešeným územím bude k.ú Lubná u Kroměříže. Celková výměra řešeného území je 764 ha. Počet obyvatel ) OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (nabídkou se ve smyslu 68, odst. 2, zákona, rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem ve výběrovém řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami, a které by znevýhodňovalo zadavatele. Obchodní podmínky jsou stanoveny formou a strukturou návrhu smlouvy o dílo viz. zadávací dokumentace. Uchazeč předloží jako součást nabídky podepsaný návrh smlouvy. Nabídka - smlouva nebude obsahovat přepisy, nečitelný text a opravy, které by mohl zadavatele uvést v omyl. V textu smlouvy bude předmět plnění specifikován kvantitativně i kvalitativně podle bodu č. 2 této výzvy. Uchazeč v návrhu smlouvy výslovně prohlásí, že se před podáním nabídky seznámil se všemi požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky uvedenými v této výzvě, a že tyto nemají povahu nevhodných pokynů. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. 6/12

7 Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH je povinen to zadavateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, má zadavatel právo (1) snížit jakékoliv další úhrady dodavateli o DPH a odvést DPH z daného plnění za dodavatele a současně případně (2) od smlouvy odstoupit. Odstoupením se v takovém případě smlouva ruší od okamžiku, kdy odstoupení dojde dodavateli. 6) PLATEBNÍ PODMÍNKY Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Nabídková cena bude ve smlouvě o dílo uvedena v Kč bez DPH, samostatně DPH ( sazba DPH v %) a včetně DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč. Nabídnutá cena bude zpracována jako cena závazná a nejvýše přípustná po celou dobu předpokládaného termínu plnění díla. Zadavatel neposkytuje zálohy předem. Zadavatel připouští možnost zvýšit cenu nabídnutou uchazečem pouze v případě změny sazeb DPH na základě změny právních předpisů. 7) POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením dle zákona 53 odst. 1 písm. a) až j). Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů U veřejné zakázky malého rozsahu dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Uchazeč je povinen předložit: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - živnostenský list na předmět veřejné zakázky, doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje tj. doklady, na základě kterých může provádět vybrané činnosti ve výstavbě, dle ustanovení 158 stavebního zákona - autorizace či jiný doklad pro oblast urbanismu a územního plánování, doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje tj. doklady, na základě kterých může zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - příslušné oprávnění na zpracování Územního systému ekologické stability 7/12

8 uchazeč uvede seznam min. 3 zpracovaných územních plánů v posledních 4 letech, (z toho nejméně dvě zakázky obdobného charakteru zpracované dle Metodiky jednotného digitálního zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského kraje Metodika Sjednoceni dúp HKH") - viz. Zadávací dokumentace E. FORMULÁŘ reference. 8) INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce) v písemné formě v jednom vyhotovení a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 9) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy (viz. zadávací dokumentace) předložený uchazečem v výběrovém řízení mimo režim zákona, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v této výzvě. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka i dokumentace uchazeče může být podána buď v jednom svazku nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem NEOTEVÍRAT a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, a musí být na ni uvedena adresa uchazeče. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti, které zadavatel doporučuje řadit takto: 1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, a podklady pro hodnocení nabídky dle ekonomické výhodnosti nabídky. Krycí list nabídky bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky) (Formulář je součástí zadávací dokumentace A. Krycí list nabídky). 2. Prohlášení dodavatele služeb z něhož vyplývá, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem služeb a soutěžními podmínkami ve výzvě, že si před podáním nabídky vyjasnil veškeré sporné ustanovení, nebo technické nejasnosti a že se soutěžními podmínkami a souhlasí a plně je respektuje (Čestné prohlášení je součástí zadávací dokumentace B. Čestné prohlášení). 3. Návrh smlouvy o dílo. Tento návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popř. zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh smlouvy musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem (Návrh smlouvy o dílo je součástí zadávací dokumentace C. Smlouva o dílo). 4. Vyplněný výkaz výměr (položkový rozpočet je součástí zadávací dokumentace D) Výkaz výměr) 5. Doklady k prokázaní kvalifikace a odborné způsobilosti uchazeče a seznam referencí (Formulář je součástí zadávací dokumentace E. Formulář reference). 8/12

9 10) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním položkového rozpočtu výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (příloha D) výkaz výměr) a součástí návrhu smlouvy o dílo. Celková cena bude uvedena také v Krycím listě nabídky a textu smlouvy o dílo. Nabídková cena bude vždy uvedena jako cena bez DPH, dále k ní samostatně DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky a nakonec cena s DPH celkem. Cena celkem bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení sjednaných služeb předmětné veřejné zakázky dle smlouvy o dílo. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, a to dojde-li: - před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, - ke změnám rozsahu díla za práce neprovedené a nevyfakturované, - k tomu, že se při dodávce předmětných služeb a činností vyskytnou dodatečné další služby, které bude zadavatel písemně požadovat a rovněž, - že se při zhotovení díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují vždy předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 11) ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ - ZPŮSOB O HODNOCENÍ NABÍDEK Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (vč. DPH). Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty. 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ Obsah zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: A) Krycí list nabídky B) Čestné prohlášení C) Návrh smlouvy o dílo D) Položkový rozpočet výkaz výměr E) Formulář reference F) Zadání Územního plánu Lubná od pořizovatele 9/12

10 12.2. Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání nabídek Způsob poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají elektronickou podobou a to em na základně jejich žádosti. Zadávací dokumentaci si uchazeči vyžádají na ové adrese osoby pověřené zadavatelem Ing. Jan Rubíček, Zadávací dokumentace bude zaslána pouze elektronicky na uchazeči nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího řádného vyžádání. Uchazeč je povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá uchazeč dodavatel. Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k výběrovém podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli později 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu elektronickými prostředky (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Žádost musí být doručena na adresu pověřené osoby zadavatele: Ing. Jan Rubíček, Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti dodavatele Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k výběrovém podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takové to dodatečné informace odešle zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 13) LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY Způsob a místo podání nabídek Nabídku lze podat na adresu zadavatele: Obec Lubná, Lubná č.p. 177, Kroměříž - kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je starosta obce (nebo jím pověřený zástupce), Ing. Jan Kováč tel a to po případné tel. dohodě do podatelny sídla zadavatele, a) osobně v pracovních dnech středa 08:00 14:00 hod čtvrtek 08:00 13:00 hod b) zaslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele obce Lubná, se sídlem Lubná č.p. 177, Kroměříž. 10/12

11 Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí dne v 17:30 hodin. 14) TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídky, v obci Lubná, v budově Obecního úřadu Lubná v zasedací místnosti. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele, zástupce poskytovatele dotace a zástupci uchazečů (max. 2 osoby za jednoho uchazeče). 15) LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. 16) DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění, ani rozdělení veřejné zakázky na části Podmínky kontroly financování Uchazeč je podle ustanovení 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. Subdodavatelů. Uchazeč je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejně prospěšnou stavbou po dobu 5 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je uchazeč povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Krajského úřadu Zlínského kraje nebo jím pověřeným organizací, MF ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoliv to uzná za vhodné. Provedení služeb, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení, je závislé na zajištění finančních prostředků nezbytných k úhradě veřejné zakázky a zadavatel v současné době nemá jistotu zdroje finančních prostředků a činí kroky k jejich zabezpečení. Pokud se v průběhu výběrového řízení ukáže, že zdroje finančních prostředků zadavatel k dispozici v nezbytné výši nemá, pak takový stav navozuje okolnost, za které může výběrové řízení zrušit. 11/12

12 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit uskutečňování veřejné zakázky, pokud nebude mít zajištěny potřebné finanční prostředky (viz zejména 18 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.) nebo pokud podané nabídky nebudou odpovídat běžným cenám na trhu Zadavatel si vyhrazuje právo Upravit rozsah plnění veřejné zakázky nebo dobu plnění veřejné zakázky nebo platební podmínky v závislosti na nabídkové ceně a objemu finančních prostředků před zahájením i v průběhu dodávaných služeb. Na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek uvedených ve Výzvě, a to buď na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí v souladu s 49, odst. 3, zákona. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady v souladu s 59, odst. 4, zákona. V Lubné Obec Lubná zastoupená Ing. Janem Kováčem starostou obce Lubná 12/12

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice Obec Nová Ves v Horách, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/02/ Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 26 Vrbno pod Pradědem, Školní 477 IČ: 70645515 Tel.: 554 230 940 e-mail: skola@zsvrbno.cz PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více