CZ.1.11/4.2.00/ ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.11/4.2.00/39.01659,"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 4: Veřejné zakázky studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ , spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod Aktualizace k

2 OBSAH 1. ÚVOD PRÁVNÍ UKOTVENÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSTUPU ZADAVATELE DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠE PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DRUHY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ UŽŠÍ ŘÍZENÍ ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ SOUTĚŽNÍ DIALOG SOUTĚŽ O NÁVRH ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VYMEZENÍ ROZSAHU ZADÁVACÍCH PODMÍNEK KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY HODNOTÍCÍ KRITÉRIA REALIZACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

3 6.2 LHŮTY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PŘÍJEM A SHROMÁŽDĚNÍ NABÍDEK OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI POSOUZENÍ PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY UZAVŘENÍ SMLOUVY ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE STRUČNÁ REKAPITULACE POSTUPU ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY UVEŘEJŇOVÁNÍ VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROFIL ZADAVATELE OCHRANA UCHAZEČŮ PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE NÁMITKY DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PŘÍLOHY

4 1. ÚVOD Do rukou se Vám dostává studijní materiál, který byl zpracován v rámci realizace zakázky: Zajištění vzdělávání za účelem přípravy JMK na programové období Cílem tohoto studijního materiálu je seznámit účastníky s tím, jak úspěšně administrovat veřejné zakázky. Kurz je zaměřen: - na seznámení s právním ukotvením veřejných zakázek včetně aktuální novelizace zákona o veřejných zakázkách a plánované nové úpravy zadávaní veřejných zakázek, - na postup zpracování zadávacích podmínek, zejména pak nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, - na zajištění správného postupu při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh až do podání nabídek - na zajištění správného postupu zadavatele a jednotlivých komisí při otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek, - na zajištění postupů při ukončení zadávacího řízení a - na problematiku zrušení zadávacích řízení - na zajištění zveřejňovacích povinností zadavatele, - na problematiku námitek uchazečů a dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 4

5 2. PRÁVNÍ UKOTVENÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Stěžejním právním předpisem, který upravuje oblast zadávání veřejných zakázek, je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento zákon nabyl účinnosti a byl od svého vydání již mnohokrát novelizován. Poslední zásadní novelizace (tzv. transparenční novela ) byla provedena zákonem č. 55/2012 Sb., který nabyl z velké části účinnosti k , vybraná ustanovení byla účinná až od Aktuální novelizace zákona Aktuální technická novela na základě zákona č. 40/2015 Sb. s účinností od zahrnuje více než 30 změn v mnoha případech formálního charakteru, ale s řadou významných změn (viz dále), zejména pak: odstranění povinnosti zrušit zadávací řízení v případě jedné nabídky, možnost hodnotit kvalifikaci pracovníků dodavatele zapojených do plnění veřejné zakázky, změna podmínek pro zadávání víceprací a rozsahu zadávání víceprací na 30 %, zrušení Seznamu hodnotitelů (ve vazbě na významné veřejné zakázky), změny postupů a povinností při řízení u ÚOHS. Novelizace zákona v návaznosti na evropské směrnice Aktuálně se připravuje významná novela zákona o veřejných zakázkách v souvislosti s transpozicí nové směrnice o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU s plánovanou účinností od , nejpozději pak od dubna Fakticky půjde o zcela nový zákon, který nahradí zákon č. 137/2006 Sb. Stěžejní změny v důsledku transpozice směrnice: Nový institut tzv. inovačního partnerství zadavatele a dodavatele pro vývoj inovačního produktu, služby nebo stavebních prací a následný nákup výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací. Zjednodušený režim zadávání zakázek, který se vztahuje na tzv. zadavatele na nižší správní úrovni (tj. všichni veřejní zadavatelé, kteří nejsou orgány ústřední státní správy). Na sociální, zdravotní a vzdělávací služby se bude vztahovat specifický režim s vyšší prahovou hodnotou EUR a směrnice ukládá pouze dodržení základních zásad transparentnosti a rovného zacházení. Veřejní zadavatelé budou zásadně povinni rozdělovat veřejné zakázky na části zadávané v jednom zadávacím řízení, aby byla usnadněna účast v zadávacích řízeních i pro dodavatele z řad malých a středních podniků. Zkrácení minimálních lhůt pro žádost o účast a pro předložení nabídek byly zkráceny. Povinná akceptace čestného prohlášení jako přímého důkazu pro účely prokázání kvalifikace. Požadavky na prokázání výše obratu jsou s výjimkou řádně zdůvodněných případů výslovně omezeny na trojnásobek předpokládané hodnoty zakázky Veřejní zadavatelé by měli být povinni předkládat text uzavřených smluv u významných služeb dohledovému orgánu (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Směrnice podstatně podporuje elektronizaci zadávání veřejných zakázek výrazně nad rámec stávající úpravy. 5

6 Členský stát může stanovit, že subdodavatelé mohou od veřejného zadavatele požadovat za stanovených podmínek přímou platbu za dodávky, stavební práce a služby poskytované hlavnímu dodavateli v souvislosti s plněním zakázky. Specifické ustanovení o střetu zájmů, a to skutečného, potenciálního nebo domnělého střetu zájmů, které se vztahuje na pracovníky veřejného zadavatele nebo poskytovatele služeb v oblasti zadávání zakázek. Specifické ustanovení o ochranných opatřeních proti neoprávněnému upřednostňování účastníků, kteří zadavateli poskytovali rady nebo byli zapojeni do přípravy zadávacího řízení. Posílení hodnocení nabídek prostřednictvím ekonomické výhodnosti nabídky. Možnost hodnotit celoživotní náklady. Větší zohlednění sociálních a environmentálních kritérií. Možnost nejdříve hodnotit nabídky a požadovat kvalifikaci až od vybraného dodavatele, Možnost vyloučit dodavatele kvůli zásadním profesním pochybením (jakékoli zaviněné jednání, které má dopad na profesní důvěryhodnost prakticky například pokud zadavateli neposkytl vůbec plnění v předchozí zakázce nebo vykazovalo zásadní nedostatky). Zvýšení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu a zvýšení limitů pro použití zjednodušeného podlimitního řízení. Možnost vyjednávání o nabídkách i mimo režim jednacích řízení. Zvýšení limitu na vícepráce na 50 %. 6

7 3. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V úvodu tohoto studijního materiálu jsou vymezeny základní pojmy, které se k problematice veřejných zakázek vztahují. 3.1 Veřejná zakázka Veřejnou zakázkou (dále jen VZ nebo zakázka je zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je poskytnutí dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací, a to za úplatu. Typické charakteristiky veřejné zakázky 1 : písemná forma smluvního vztahu (smlouva nebo objednávka), na jedné straně vztahu stojí zadavatel, na druhé straně jeden nebo více dodavatelů, úplatnost vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem, předmětem je poskytnutí dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací. 3.2 Zadavatel veřejné zakázky Za zadavatele veřejné zakázky se dle zákona považují 3 základní skupiny zadavatelů, a to: stát-česká republika a státní organizace, obec či kraj nebo příspěvková organizace, u níž obec či kraj vykonává funkci zřizovatele, Veřejný zadavatel Dotovaný zadavatel Sektorový zadavatel jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejích orgánech. Právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z veřejných zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby 2. Právnická osoba vykonávající některou z relevantních činností vymezených zákonem a pokud současně tuto činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva anebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv. Dominantním vlivem se rozumí případy, kdy veřejný zadavatel 1 Pokud schází byť jen jediný ze shora uvedených typických znaků veřejné zakázky, nejedná se o veřejnou zakázku zadanou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 2 Typicky se jedná o podnikatelské subjekty (fyzické či právnické osoby), realizující projekt podpořený z fondů EU nebo formou jiné dotace z veřejných zdroj. 7

8 disponuje většinou hlasovacích práv nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejích orgánech. 3.3 Základní zásady postupu zadavatele Zadavatel je vždy při zadávání veřejné zakázky (a to nejen veřejných zakázek dle zákona, ale i veřejných zakázek malého rozsahu) povinen dodržovat zejména tyto tři zásady: Zásada Zásada transparentnosti Zásada rovného zacházení Zásada zákazu diskriminace Specifikace zásady Smyslem této zásady je, aby proces zadávání veřejné zakázky byl pro uchazeče čitelný a předvídatelný a samozřejmě i lehce kontrolovatelný. Nachází své uplatnění prakticky ve všech fázích zadávacího řízení. Lze ji identifikovat například v oznamovací povinnosti při zahájení zadávacího řízení či v povinnosti vyhotovit protokol o otevírání obálek s nabídkami či v povinnosti odůvodnit dostatečně hodnocení nabídek či vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. V obecné rovině jde o povinnost zadavatele přistupovat ke všem zadavatelům v průběhu zadávacího řízení stejným nebo obdobným způsobem. Aplikaci této zásady v konkrétních ustanoveních zákona lze opět například na povinnosti zadavatele vyrozumět o odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečné informace v zadávacím řízení nejen tazatele, nýbrž všechny uchazeče o veřejnou zakázku. Zásada zákazu diskriminace se týká primárně prevence závažného omezení hospodářské soutěže, které by mohlo nastat v důsledku nepřiměřených omezujících podmínek zadávacího řízení nastavených v rámci kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií. Případ(y) porušení dané zásady Nedostatečné odůvodnění přiděleného bodového hodnocení u kvalitativních hodnotících kritérií, např. pokud jedna z nabídek je hodnocena 100 body a další v pořadí 30 body. Poskytnutí jiných informací jednomu z uchazečů (např. formou osobní konzultace nebo telefonu), případně přednostní odeslání dodatečných informací uchazeči, který informaci požadoval. Nepřiměřené nastavení technických předpokladů, např. stanovení požadavku na doložení 15 významných zakázek/služeb nebo požadavek na vzdělání v konkrétním oboru. 8

9 3.4 Druhy veřejných zakázek Pro posouzení o který druh zakázky se jedná, je vždy rozhodující, který druh veřejné zakázky je z hlediska celkového objemu zakázky převažující. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na tři skupiny: Druh VZ Dodávky Stavební práce 3 Služby Specifikace druhu VZ Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci, a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží podle předchozího odstavce rovněž poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky (např. dodávka klimatizace včetně stavebních úprav, dodávka počítačů vč. servisu). Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností vymezených v příloze č. 3 zákona a s nimi související projektová a inženýrská činnost, nebo zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle výše uvedených činností rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem. Za veřejnou zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. 3.5 Dělení veřejných zakázek dle předpokládané výše Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty bez DPH člení na 4 skupiny: Druh VZ Limity pro daný druh VZ včetně VZ malého VZ na dodávky nebo služby v hodnotě nižší než Kč bez 3 S ohledem na potřeby cílové skupiny projektu Zvyšování absorpční kapacity území JMK jsou VZ na stavební práce vymezeny pouze v nezbytně nutném rozsahu, stejně tak specifické druhy nebo postupy zadávacího řízení, které jsou většinou buď pouze stručně zmíněny nebo uvedeny jako příloha tohoto materiálu. 9

10 Druh VZ rozsahu (VZMR) 4 Podlimitní VZ Nadlimitní VZ Významná VZ Limity pro daný druh VZ včetně DPH VZ na stavební práce v hodnotě nižší než Kč bez DPH VZ na dodávky nebo služby v hodnotě: Kč bez DPH až Kč bez DPH pro územněsprávní celky a jimi zřizované nebo založené organizace Kč bez DPH až Kč bez DPH pro Českou republiku a státní podniky a organizace VZ na stavební práce v rozsahu Kč až Kč bez DPH VZ na dodávky nebo služby v hodnotě vyšší než příslušný limit pro podlimitní VZ dle typu zadavatele VZ na stavební práce v hodnotě vyšší než Kč bez DPH VZ v hodnotě vyšší než 50 mil. Kč bez DPH pro územněsprávní celky a jejich organizace VZ v hodnotě vyšší než 300 mil. Kč bez DPH pro stát jako zadavatele a jeho organizace 3.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota VZ = zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění VZ, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná částka bez daně z přidané hodnoty. Předpokládanou hodnotu stanovuje zadavatel na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky. Stanovení předpokládané hodnoty dle délky plnění VZ: má-li být smlouva uzavřena na dobu určitou, pak předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na dodávky, 4 Zadávání zakázek malého rozsahu je vyňato z působnosti zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel však i tak má za povinnost dodržovat základní zásady postupu zadavatele, které byly zmíněny v předchozím textu, a to zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zahájí-li však zadavatel zadávání VZ malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní VZ, postupuje podle ustanovení platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky po celou dobu zadávacího řízení. 10

11 má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit pak předpokládanou hodnotu veřejné zakázky se stanoví jako předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců. V případě opakující se nebo trvající dodávky je základem pro určení předpokládané hodnoty skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky stejného či podobného druhu během předcházejících 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců nebo součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být zadavatelem pořízeny během následujících 12 měsíců. Předpokládaná hodnota a opční právo Opční právo může zadavatel využít na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací, jejichž zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, užším řízení nebo zjednodušeném podlimitním řízení. Opční právo lze využít pouze ve vztahu k dodavateli, kterému zadal původní veřejnou zakázku, a to pouze v případě, kdy cena plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nečiní více než 30 % ceny původní veřejné zakázky. Zadavatel je při zahájení zadávacího řízení současně povinen předběžně stanovit dobu využití opčního práva a vymezit základní předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva. 4. DRUHY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ Zákon o veřejných zakázkách upravuje tyto druhy zadávacích řízení otevřené řízení užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění zjednodušené podlimitní řízení soutěžní dialog soutěž o návrh 4.1 Otevřené řízení V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je pak výzvou k podání nabídek dodavatelů včetně prokázání splnění kvalifikace. 4.2 Užší řízení V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídky. 11

12 Zadávací řízení v užším řízení se tedy od otevřeného řízení liší v zásadě tím, že je rozděleno do dvou fází. V první fázi zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. V této fázi uchazeči deklarují svoji vůli zúčastnit se zadávacího řízení a prokazují splnění kvalifikace stanovené zadavatelem. Ve druhé fázi zadávacího řízení již zadavatel vyzývá pouze příslušný počet dodavatelů, kteří v první fázi prokázali kvalifikaci, k podání nabídek. Zadavatel již tedy nedává možnost účastnit se zadávacího řízení všem zájemcům o účast, nýbrž pouze vybraným dodavatelům. 4.3 Zjednodušené podlimitní řízení Veřejný zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky na služby, podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne Kč bez DPH, veřejné zakázky malého rozsahu. Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Písemnou výzvu uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Veřejný zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi. Písemná výzva musí obsahovat alespoň identifikační údaje veřejného zadavatele, informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky, zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace lhůtu a místo pro podání nabídek, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace, údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zadavatel je povinen přijmout a hodnotit nabídku i dodavatele, který nebyl vyzván. 4.4 Soutěžní dialog Soutěžní dialog je dalším specifickým postupem zadavatele při zadávání veřejné zakázky, který nalézá své uplatnění pouze při splnění striktně nastavených zákonných podmínek. Soutěžní dialog umožňuje zadavatelům efektivně zadat takové veřejné zakázky, kde dopředu ani na začátku procesu zadávání veřejné zakázky není zadavatel přesně schopen specifikovat vlastní plnění veřejné zakázky anebo jeho některé výrazné charakteristiky. V rámci takto zvoleného postupu zadávání veřejné zakázky za pomoci soutěžního dialogu, může zadavatel až v průběhu zadávacího procesu specifikovat své požadavky na plnění od dodavatele a tak přesně vymezit předmět zadání veřejné zakázky. Smyslem tohoto zadávacího postupu je tak poskytnout zadavateli dostatečnou flexibilitu a za jejího uplatnění nalézt nejvýhodnější způsob uspokojení potřeb zadavatele. Po nalezení nejvhodnějšího řešení 12

13 z nabízejících se možných, je zadavatel povinen vypracovat výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci. Teprve následně dochází k podávání nabídek a výběru dodavatele. Soutěžní dialog zahajuje zadavatel oznámení soutěžního dialogu ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení soutěžního dialogu je výzvou k podání žádostí o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění kvalifikace. Následně zadavatel vede jednání s vyzvanými zájemci s cílem nalézt vhodná řešení způsobilá splnit jeho potřeby a požadavky. Zadavatel pokračuje v jednáních v soutěžním dialogu do té doby, než rozhodne, zda předložená řešení jsou vhodná. O ukončení jednání v soutěžním dialogu informuje veřejný zadavatel písemně všechny zájemce, kteří byli vyzváni k účasti v soutěžním dialogu, a současně každému zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení s odůvodněním a vyzve jej k podání nabídky. Výzva k podání nabídek obsahuje alespoň lhůtu pro podání nabídek, místo pro podání nabídek, informaci o tom, v jakém jazyce může být podána nabídka, a zadávací dokumentaci nebo podmínky jejímu přístupu či poskytnutí Podrobná legislativní úprava soutěžního dialogu je uvedena v ustanoveních 34 a násl. zákona o veřejných zakázkách. 4.5 Soutěž o návrh Zcela specifickým a zvláštním typem postupu zadavatele v rámci zadávání veřejné zakázky je tzv. soutěž o návrh. Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu (dále jen "návrh"). Návrhem se rozumí písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh. Specifikace soutěže o návrh je uvedena jako Příloha č. 3 tohoto studijního materiálu. Následující přehled vymezuje přehledně možnosti použití jednotlivých druhů zadávacích řízení: Druh zadávacího řízení Možnost použití a případná omezení Otevřené řízení bez omezení Užší řízení bez omezení Jednací řízení s uveřejněním 5 výjimečně, za podmínek uvedených v ustanovení 22 zákona Jednací řízení bez uveřejnění výjimečně, za podmínek uvedených v ustanovení 23 zákona za podmínek uvedených v ustanovení 25 zákona (bez omezení pro Zjednodušené podlimitní řízení zadání podlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby a na podlimitní veřejné zakázky na stavební práce do ,-Kč bez DPH) 5 Vymezení jednacího řízení s uveřejněním a jednacího řízení bez uveřejnění je uvedeno v Příloze č. 5 tohoto materiálu. 13

14 Druh zadávacího řízení Soutěžní dialog Soutěž o návrh Možnost použití a případná omezení výjimečně, za podmínek uvedených v ustanovení 24 zákona (zvlášť složitý předmět plnění VZ) Výjimečně, za podmínek uvedených v ustanovení 102 zákona 4.6 Zvláštní postupy v zadávacím řízení Oznámení předběžných informací Zadavatel je povinen v případě nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky zveřejnit alespoň 1 měsíc před zahájením zadávacího řízení oznámení předběžných informací, zahrnující minimálně tyto náležitosti: Identifikace zadavatele Stručná specifikace předmětu VZ Právní, ekonomické, finanční a technické informace zejména podmínky financování a platební podmínky a podmínky účasti Součástí Oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Tato povinnost neplatí v přídě veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění Rámcová smlouva Rámcovou smlouvou se rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství. Rámcovou smlouvu může zadavatel uzavřít s jedním nebo i více uchazeči. Nicméně již v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení je zadavatel povinen uvést, zda hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více uchazeči. Při výběru více uchazečů, se kterými má být uzavřena rámcová smlouva, se postupuje obdobně jako při výběru nejvhodnějšího uchazeče, jemuž má být zadána veřejná zakázka s tím, že zadavatel vybere takový počet uchazečů, který uvedl v zadávacích podmínkách. Pokud zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s více uchazeči, nesmí být počet uchazečů nižší než 3. V takovém případě je zadavatel v zadávacích podmínkách povinen rovněž uvést objektivní způsob, kterým bude stanoven konkrétní počet uchazečů, s nimiž bude rámcová smlouva uzavřena. Zadavatel následně vždy uzavírá pouze jedinou rámcovou smlouvu bez ohledu na skutečnost, zda ji uzavírá s jedním či více uchazeči. Doba trvání rámcové smlouvy nesmí být delší než 4 roky, s výjimkou případů, kdy je delší doba trvání odůvodněna objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy. 14

15 Je-li rámcová smlouva uzavřena pouze s jedním uchazečem: a) a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, uzavírá veřejný zadavatel smlouvu s uchazečem na realizaci veřejné zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy, nebo b) všechny podmínky plnění nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, zadá veřejný zadavatel veřejnou zakázku na základě písemné výzvy k podání nabídky. Je-li rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, postupuje veřejný zadavatel při uzavírání smlouvy na realizaci veřejné zakázky tak, že písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy vždy toho uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento uchazeč návrh předložit, vyzve veřejný zadavatel uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil další v pořadí; obdobným způsobem postupuje veřejný zadavatel až do doby, kdy bude uzavřena smlouva nebo kdy návrh odmítne předložit uchazeč, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil poslední v pořadí, nebo písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy uchazeče postupně pro každou jednotlivou veřejnou zakázku podle pořadí, ve kterém se umístili při uzavírání rámcové smlouvy; tento způsob výběru může veřejný zadavatel použít pouze ve zvláště odůvodněných případech s ohledem na povahu předmětu plnění rámcové smlouvy, zejména je-li plnění zcela či částečně stanoveno na základě zvláštního právního předpisu. V případě, že zadavatel zvolí při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy stejná hodnotící kritéria, jako při uzavírání rámcové smlouvy, je uchazeč povinen zadavateli nabídnout pro plnění veřejné zakázky alespoň takové podmínky, jaké nabídl při uzavírání rámcové smlouvy. Zadavatel je povinen v návrhu rámcové smlouvy uvést jeden způsob výběru uchazeče pro plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy. Zadavatel může při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy změnit základní hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídek na základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny, zúžit rozsah nebo použít odlišnou váhu dílčích hodnotících kritérií, než která byla zvolena při uzavírání rámcové smlouvy Centrální veřejné zakázky Finanční úspory pro zadavatele i snížení možného výskytu korupce může přinést i využití institutu centrálního nákupu vybraných komodit pro obec a její organizace. Institut centrálního zadavatele je zakotven ustanovení 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon upravuje dvě možné metody organizace centrálního zadávání VZ: a) tzv. přímé centrální nákupy, kdy takto nakoupené produkty může zadavatel dále přeprodávat svým organizacím za nákupní ceny (předprodej produktů), b) metoda mandátního centralizovaného zadávání. V tomto případě je zadávací řízení jako celek prováděno sice rovněž centrálním zadavatelem, avšak výhradně jménem a na účet zadavatelů, kteří si tuto službu (centrálního zadávání) objednali a provedením zadávacího řízení centrálního zadavatele smluvně pověřili. Smlouvu s vybraným uchazečem uzavírá v 15

16 tomto modelu buď centrální zadavatel, a to však opět jménem a na účet ostatních zadavatelů (pokud k tomu byl ostatními zadavateli zmocněn), nebo již sami zadavatelé, kteří pověřili centrálního zadavatele pouze provedením zadávacího řízení. Není samozřejmě vyloučeno, aby v rámci tohoto druhu centrálního zadávání centrální zadavatel sám (jako jeden ze zadavatelů, vedle těch, kteří jej pověřili centrálním zadáváním) nabýval sám plnění na základě zadání předmětné veřejné zakázky. V praxi bývá obvykle volena druhá varianta, tj. mandátní centralizované zadávání. Vybraný útvar zadavatele pak na základě pověření plní roli centrálního zadavatele a pro jiné své organizace provádí zadávací řízení a zadává příslušnou veřejnou zakázku na služby, dodávky či stavební práce. Za tímto účelem pak bývá mezi centrálním zadavatelem a oněmi organizacemi, jichž se centrální nákup týká, uzavřena Smlouva o sdružení zadavatelů. Tato smlouva by měla stanovovat komodity, které budou centrálním zadavatelem centrálně nakupovány a dále pak standardní postup pro zadávání centrální veřejné zakázky, případně též výjimky, kdy lze nakoupit zboží mimo centrálně vybraného dodavatele. Typické komodity v rámci centrálního zadávání: energie kancelářské potřeby kancelářský nábytek hygienické a dezinfekční prostředky pojištění provozních objektů vozidla a jejich servis pojištění vozidel Postup pro zadání centrální veřejné zakázky byl pak stanoven následně: 1) Centrální zadavatel osloví okruh svých organizací se žádostí o poskytnutí podkladů pro vyhlášení zadávacího řízení na nákup vybrané komodity. Součástí poskytnutých údajů jsou informace o finančním objemu nákupu komodity za předpokládané období, na něž bude smlouva uzavřena, a také o struktuře odebíraného sortimentu v rámci vybrané komodity. 2) Na základě těchto informací jsou centrálním zadavatelem připravena kritéria veřejné zakázky na dodávku vybrané komodity. 3) Celý proces zadávacího řízení je následně uskutečněn centrálním zadavatelem dle interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek a samozřejmě dle platné legislativy. 4) Na základě zadávacího řízení je s vybraným dodavatelem uzavřena rámcová smlouva definující základní parametry dodávek centrálně nakupované komodity - dodací podmínky, záruční podmínky, ceny typického sortimentu vybrané komodity, případné slevy na zbývající sortiment oproti standardnímu ceníku dodavatele pro běžného zákazníka. 5) Vlastní dodávky zboží nebo služeb jsou pak realizovány přímo mezi vybraným dodavatelem a tou kterou organizací na základě dílčích smluv (nejčastěji smluv kupních nebo i objednávek), avšak za výše uvedených podmínek Dynamický nákupní systém Dynamickým nákupním systémem se rozumí plně elektronický systém pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený a otevřený po 16

17 celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku. Dynamický nákupní systém je moderní prostředek elektronického zadávání veřejných zakázek. Jedná se o elektronický nákupní portál, který se svým charakterem blíží institutu rámcové smlouvy. Někdy bývá nazýván elektronickou rámcovou smlouvou. Nejpodstatnějším rozdílem oproti rámcové smlouvě je skutečnost, že dynamický nákupní systém je po celou dobu svého trvání otevřený všem zájemcům o dodávku v rámci předmětné veřejné zakázky. Na rozdíl od rámcové smlouvy, kdy okruh jejích účastníků se uzavírá po ukončení prvotní fáze zadávacího řízení uzavření rámcové smlouvy s vybranými uchazeči. Předpokladem zavedení dynamického nákupního systému je uveřejnění této skutečnosti v oznámení otevřeného řízení. Oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému je výzvou k podání předběžných nabídek. V oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému uvede zadavatel rovněž internetovou adresu, na které je k dispozici zadávací dokumentace. Při zavedení dynamického nákupního systému a zařazení dodavatelů do dynamického nákupního systému postupuje zadavatel v souladu s pravidly otevřeného řízení až do okamžiku zadání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému. I dynamický nákupní systém nesmí trvat déle než 4 roky, vyjma výjimečných a zadavatelem náležitě odůvodněných případů. Zadavatel zařadí do dynamického nákupního systému každého dodavatele, který splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a který předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky zadavatele. Předběžnou nabídku uchazeče zadavatel posoudí do 15 dnů od dne jejího doručení. Následně zadavatel zašle dodavateli rozhodnutí o zařazení do dynamického nákupního systému či o jeho odmítnutí. Rozhodnutí o odmítnutí předběžné nabídky dodavatele musí zadavatel odůvodnit. Veřejná zakázka je zadávána v dynamickém nákupním systému na základě výzvy k podání nabídek. Úmysl zadat veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému oznamuje zadavatel všem zájemcům zařazeným do systému výzvou k podání nabídky. Písemná Výzva k podání nabídek musí být písemná a obsahovat alespoň údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, informaci o uveřejnění zjednodušeného oznámení, lhůtu pro podání nabídek, místo podání nabídek, údaje o hodnotících kritériích podle a informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána. 17

18 Ve výzvě k podání nabídek zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 7 dnů. Ve výzvě k podání nabídek může zadavatel zároveň upřesnit hodnotící kritéria Elektronická aukce Významný protikorupční potenciál skýtá i využívání elektronických aukcí pro zadávání veřejných zakázek bez ohledu na rozsah veřejné zakázky. Elektronickou aukci lze vyzdvihnout jako mimořádně silný protikorupční nástroj s vysokou transparentností celého procesu zadávacího řízení a modulárně nastavitelným procesem kontroly podle potřeb zadavatele. Detailní protokoly o celkovém průběhu e-aukce jsou všem účastníkům k dispozici okamžitě po ukončení aukce. Přístup k těmto informacím je přirozeně diferencován podle jednotlivých oprávnění přístupu k těmto informacím. Nejviditelnější výhodou aukcí je snížení nákupní ceny, které dlouhodobě v průměru dosahuje minimálně kolem 15% proti stavu před zavedením aukčního systému. Výsledkem aukce je setříděný seznam dodavatelů podle předem definovaných kritérií se závaznými cenami poptávaného zboží. Někteří veřejní zadavatelé (např. MO, ČSÚ) tento přístup již aplikují i při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a výsledky jsou poměrně pozitivní. Využívání elektronických aukcí tak může vést k výrazným poklesům konečných cen i administrativních nákladů. Specifika postupu v rámci elektronické aukce je uvedena v Příloze č Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení Základním pravidlem je, že při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit vždy v českém jazyce, popřípadě v jazyce stanoveném zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel může použít elektronické nástroje za předpokladu, že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace, tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Zadavatel je povinen v souvislosti se zadávacím řízením vést písemnou evidenci všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu pro hospodářskou soutěž či Evropské komisi, a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy. 18

19 4.8 Zastoupení zadavatele v řízení Zadavatel se může při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou (ať již právnickou či fyzickou). Z logiky věci je jasné, že tato osoba musí splňovat požadavek nepodjatosti a nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení stejně jako je tomu v případě člena hodnotící komise. Osobě zastupující zadavatele však nesmí být uděleno zmocnění k těmto úkonům, které jsou vyhrazeny pouze zadavateli: zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Zastoupením zadavatele v zadávacím řízení jinou osobou není nikdy dotčena odpovědnost zadavatele za dodržování platné legislativy a za její případné porušení. 19

20 5. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 5.1 Vymezení rozsahu zadávacích podmínek Zadávací podmínky = soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Zadávací podmínky musí obsahovat alespoň: obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, technické podmínky nebo zvláštní technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, požadavky na zabezpečení dodávek, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Speciální součástí nabídky dodavatele zadavateli musí být v souladu se zákonem vždy rovněž: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 5.2 Kvalifikační předpoklady Kvalifikovaným dodavatel pro plnění veřejné zakázky je takový dodavatel, který: splní základní kvalifikační předpoklady, splní profesní kvalifikační předpoklady, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a splní technické kvalifikační předpoklady. 20

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Úskalí prokazování kvalifikace VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ

Úskalí prokazování kvalifikace VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ TRANSPARENTNÍ NOVELA ANEB CO JE V TÉ KRABICI? DNE 4. 10. 2012 Úskalí prokazování kvalifikace VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ Kvalifikace Splnění kvalifikace prokazuje schopnost a způsobilost dodavatele po právní,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220 Z ADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE V ÝKONNÉ PRACOVNÍ STANICE A NOTEBOOKY I. V EŘEJNÝ ZADAVATEL Jméno Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO 67179843 Kontaktní

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438474-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474 Oznámení o

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem TURISTICKÉ CENTRUM BEZRUČOVA HŘEBÍKÁRNA 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více