Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR"

Transkript

1 Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

2 Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku 2012 (dánské předsednictví) realita: publikace , platnost (řecké předsednictví)

3 Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový zákon o veřejných zakázkách jeden zadávací kodex?

4 Principy směrnice I. transparentnost II. efektivnost a hospodárnost III. inovace IV. flexibilita V. zjednodušení

5 I. transparentnost

6 Přísnější úprava střetu zájmů Směrnice se také blíže věnuje střetu zájmů mezi zadavatelem, zaměstnancem zadavatele a případně také administrátorem veřejné zakázky. Zadavatelé budou povinni přijmout taková opatření, která zajistí, že výše zmíněné osoby nemají v souvislosti se zadávanou zakázkou finanční, hospodářský nebo jiný osobní zájem.

7 Zadávací řízení Nový druh zadávacího řízení Směrnice zavádí zcela nový postup pro výběr dodavatele a to tzv. inovační partnerství, kdy tento postup usnadní zadávaní zakázek, které závisí na inovativním přístupu, především pak zadávání zakázek ve vědě a výzkumu. Příprava zadávacího řízení Směrnice se nově výslovně zmiňuje k možnostem zadavatele využít služeb nezávislých odborníků nebo orgánů či účastníků trhu - takovéto poradenství je v zásadě povoleno, nesmí však dojít k narušení hospodářské soutěže a zásad. Povinné uveřejnění zadávací dokumentace Směrnice nově požaduje, aby zadávací dokumentace byla přístupná na internetu tato povinnost však již nyní vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách.

8 Ekonomická kvalifikace omezení objemového požadavku: minimální roční obrat nesmí přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ výjimka: řádně odůvodněné okolnosti (zvláštní rizik, jež vyplývají z povahy VZ, odůvodnění v ZD)

9 Zásada přiměřenosti zachování současných zásad postupu transparentnost rovné zacházení zákaz diskriminace zásada přiměřenosti k předmětu VZ k předpokládané hodnotě

10 II. efektivnost a hospodárnost

11 Hodnotící kritéria pouze ekonomicky nejvýhodnější nabídka zároveň zohlednění nákladové stránky Směrnice se podrobněji zabývá hodnocením nákladů životního cyklu. Kdy je možné při hodnocení zohlednit náklady související s pořízením předmětu veřejné zakázky, jeho využíváním, náklady na údržbu a náklady spojené s koncem životnosti, dopady na životní prostředí.

12 Hodnotící kritéria možnost hodnocení týmu dodavatele: Pokud může na úroveň realizace zakázky mít významný dopad kvalita zaměstnaných pracovníků, může být zohledněna také organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané zakázky. Dále pak je možné stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitativní kritéria.

13 Profesní pochybení možnost vyloučení Z prokáže, že se D dopustil vážného profesního pochybení D se u dřívější VZ dopustil závažných nebo trvalých pochybení při plnění zásadního požadavku, jež vedly k předčasnému ukončení této dřívější zakázky, nebo k náhradě škody

14 Self-cleaning sebeočištění dodavatele D může prokázat, že přijal opatření postačující k prokázání jeho kvalifikace (přes faktické nesplnění kvalifikace) veřejný zadavatel může považovat opatření za dostatečné a uchazeče nevyloučí

15 Mimořádně nízká nabídková cena opuštěna koncepce vzorce (patrně není vyloučen) vymezena obecně bez bližší specifikace možnost/povinnost vyžádat si vysvětlení

16 III. inovace

17 Inovační partnerství nové zadávací řízení vývoj inovativního produktu systém jednání s dodavatelem společný vývoj přiměřenost nákladů k inovativnosti

18 Hodnocení inovace nové dílčí hodnotící kritérium inovativní přínos nabídnutého plnění

19 IV. flexibilita

20 Změna smlouvy nepřípustné podstatné změny (analogie se ZVZ) nepodstatná změna do 10% nebo 15% (možné rozlišení podle druhu VZ, bez dalších podmínek) do 50% (potřeba změny byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a změna nemění celkovou povahu zakázky)

21 Dodatečné st. práce, služby a dodávky neoddělitelné od původní veřejné zakázky nepředvídatelné není nezbytné, aby tato nepředvídatelnost byla objektivní, ale postačí, pokud potřeba dodatečných prací služeb či dodávek nemohla být předvídána s náležitou péčí limit 50% ceny původní zakázky, lze měnit rozsah zakázky opakovaně s tím, že hodnota jednotlivých změn se nesčítá

22 Postupy mimo režim směrnice právní zastupování klienta advokátem (soudní řízení, smírčí řízení, vč. poradenství) neplatí pro běžné poradenství in-house, výjimky pouze osobě, která vykonává více než 80 % činností při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem a je ve výlučném vlastnictví zadavatele.

23 V. zjednodušení

24 Postup v OŘ standardní postup ale: možnost nejdříve hodnotit následně posoudit nabídku ( ZPŘ)

25 Zadavatelé ústřední (centrální) ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy subcentrální zadavatelé obce, kraje. pro centrální zadavatele stanoven přísnější režim (např. lhůty).

26 VĚCNÝ ZÁMĚR - HARMONOGRAM Věcný záměr harmonogram termín duben 2014 květen 2014 červen 2014 srpen 2014 postup připomínkové řízení vypořádání připomínek odeslání vládě, projednání v Legislativní radě vlády stanovisko Legislativní rady vlády, schválení vládou

27 VĚCNÝ ZÁMĚR úpravu postupu v podlimitním řízení, respektive ve zjednodušeném podlimitním řízení, stanovení výjimek z působnosti zákona, stanovení limitu mezi veřejnými zakázkami malého rozsahu a podlimitními veřejnými zakázkami institutu mimořádně nízké nabídkové ceny. Lhůta pro připomínky vyprší 23. května 2014.

28 věcný záměr - limity Veřejné zakázky malého rozsahu Pro prahové hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu navrhuje MMR zachování současného stavu v ZVZ, tedy 2 mil. pro dodávky a služby, 6 mil. Kč pro stavební práce. Zjednodušené podlimitní řízení u dodávek a služeb je : ČR 2 mil. Kč 3,2 mil. Kč samosprávy 2 mil. Kč 5 mil. Kč u stavebních prací je horním limitem 10 mil. Kč pro všechny veřejné zadavatele. MMR navrhuje v NZVZ limit pro použitelnost zjednodušeného řízení u stavebních prací zvýšit na 50 mil. Kč

29 věcný záměr - Výjimky MMR navrhuje převzít celý katalog nadlimitních výjimek ze směrnic.

30 Obsah věcného záměru Podlimitní režim V podlimitním režimu může členský stát nastavit pravidla v zásadě nezávisle na evropském právu. MMR navrhuje zjednodušit všechna řízení a umožnit zadání podlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním Omezování počtu zájemců Novelizace č. 55/2012 Sb. znemožnila veřejným zadavatelům v užším řízení a jednacím řízení bez uveřejnění omezovat počty zájemců. Směrnice omezování počtu zájemců reguluje. MMR navrhuje v užším řízení omezování nepovolovat a v jednacím řízení s uveřejněním omezování povolit, avšak předkladatel doporučuje povolit omezování pouze na základě vyšší kvalifikace.

31 Obsah věcného záměru Ekonomická kvalifikace Novelizace č. 55/2012 Sb. fakticky zrušila možnost zadavatele požadovat ekonomickou kvalifikaci, ta se nyní prokazuje čestným prohlášením. MMR navrhuje požadavky na ekonomickou kvalifikaci umožnit prostřednictvím uzavřeného výčtu možností. Mimořádně nízká nabídková cena ZVZ ukládá zadavateli v případě mimořádně nízké nabídkové ceny povinnost vyzvat uchazeče k objasnění. ZVZ nestanovuje žádný vzorec pro stanovení mimořádně nízké ceny. V úvahu přicházejí následující varianty: MMR navrhuje ponechání možnosti individuálního posouzení

32 věcný záměr dodatečné práce Dodatečné stavební práce, služby a dodávky Nová směrnice : stanoví limit 50 %. změny smlouvy, bez nutnosti zahájení zadávacího řízení, až do výše 10 % ceny veřejné zakázky v případě služeb a dodávek a 15 % ceny původní veřejné zakázky v případě stavebních prací. jednací řízení bez uveřejnění - neoddělitelné od původní veřejné zakázky a jsou nepředvídatelné, avšak zde dochází ke zmírnění, - nemohla být předvídána s náležitou péčí. Limit 50 % ceny původní zakázky zůstal zachován, je však umožněno měnit rozsah zakázky opakovaně s tím, že hodnota jednotlivých změn se nesčítá. MMR navrhuje u dodatečných stavebních prací a služeb zavést limit 50 % bez možnosti opakování se zachováním důvodů pouze ze směrnice. U změn smluv, kdy se nezkoumá důvod pro změnu, připustit limit ze směrnice (10 a 15 %), popř. stanovit katalog změn přípustných u stavebních prací, který by odpovídal přípustným změnám podle konkrétních standardů (např. FIDIC).

33 Obsah věcného záměru Rušení při jedné nabídce MMR navrhuje vypuštění povinnosti rušit zadávací řízení při jedné nabídce. Dohled nad dodržováním zákona MMR navrhuje zavést jednostupňové přezkumné řízení v podlimitním režimu. Transparentní vlastnická struktura Navrhujeme přijetí samostatného zákona, který by řešil problematiku komplexně, případně u anonymních akciových společností, které sídlí v České republice, stanovit zákaz účasti v zadávacích řízeních, u zahraničních osob by se vlastníci prokazovali prostřednictvím četných prohlášení.

34 Legislativní text harmonogram publikace směrnic paragrafové znění návrhu zákona do připomínkového řízení nejpozději meziresortní připomínkové řízení 20 pracovních dnů vypořádávání vznesených připomínek 2 měsíce odeslání na Vládu duben 2015 vyjádření legislativní rady vlády 60 dnů projednání vládou červen 2015 Poslanecká sněmovna Senát červen - říjen listopad účinnost , nejpozději

35 Obsah technické novely využití jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby - zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat Návrh nemění procentní limit pro vícepráce.

36 Obsah technické novely hodnocení týmu rozšíření předmětu dílčích hodnotících kritérií o možnost zadavatele hodnotit organizaci, kvalifikaci a zkušenosti pracovníků zapojených do realizace veřejné zakázky.

37 Obsah technické novely zrušení seznamu hodnotitelů a oponentních posudků

38 Harmonogram technické novely termín postup Květen/červen2014 připomínkové řízení červenec 2014 vypořádání připomínek, odeslání vládě srpen 2014 projednání v Legislativní radě vlády Září/říjen 2014 stanovisko Legislativní rady vlády, schválení vládou Listopad 2014 Projednání ve sněmovně účinnost

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2015 1 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA RADEK JURČÍK Provozně ekonomická fakulta, MZLU v Brně, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL)

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA

EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA VEŘEJNÁ PODPORA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBSAH A ÚVOD POUŽITÁ TERMINOLOGIE A ZKRATKY 00 KONTAKTY 00 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OBOROVÉ ANALÝZY 00 B PROBLEMATIKA

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více