Výzva k podání nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky dle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána v režimu zákona, přičemž zadavatel uvádí, že pokud je ve výzvě na tento zákon odkazováno, je tak učiněno pouze z důvodu specifikace rozsahu prokázání kvalifikace. Název veřejné zakázky: Elektrická pečovatelská lůžka pro středisko Helios I. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název zadavatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace Sídlo: Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: MUDr. Milanem Dlábkem, ředitelem IČO: DIČ: CZ není plátce DPH Kontaktní osoba: Ing. Renáta Kochová, vedoucí ekonomického útvaru, II. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 6 ks nových elektrických pečovatelských lůžek a 6 ks nových pasivních antidekubitních matrací pro vybavení pokojů Domova seniorů Havířov, střediska Helios. III. Místo a doba plnění veřejné zakázky Místem plnění zakázky je Domov seniorů Havířov středisko Helios, Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město. Zadavatel požaduje splnění předmětu zakázky nejpozději do IV. Technické podmínky Zadavatel požaduje splnění technických podmínek, a to formou následujících minimálních parametrů: Pečovatelské lůžko - vnitřní rozměr 200 x 85 cm s tolerancí +/- 5 cm, - prodloužitelnost lůžka o cm, bez použití nástroje, - nízká ložná plocha od 25 cm, výškový zdvih cm, - 4-dílná ložná plocha, - nosnost lůžka min. 200 kg,

2 - pojízdné s min. 4 ks koleček (o 50 mm) a brzditelné ve všech pozicích, směrové aretace, odblokování koleček v libovolné poloze lůžka, - kolečka vč. brzdového mechanismu nesmí přesahovat vnější obrysy lůžka, - elektromotorem poháněná zádová část, stehenní část a zdvih lůžka, - možnost mechanického spouštění a odblokování dílů při poruše motoru nebo v případě výpadku el. proudu, - motor musí být uložen pod lůžkem, ne v čele postele, - inteligentní pohon zamezující riziku při dotyku podlahy při nejnižší poloze lůžka, - ovladač musí mít pro jednodušší ovládání jasně určená tlačítka např. pro funkci kardiacké křeslo, s ochranou proti nechtěnému polohování - synchronní pohyb zádového a stehenního dílu - automatická funkce komfortní sezení a křeslo se zdviženými nohami kardiacké křeslo - automatická funkce zastavení zdvihu ve 40 cm v mobilizační poloze, - dělené postranice, nastavitelné ve třech výškových pozicích s pojistkou proti nechtěnému spuštění, mezi postranicemi nesmí být žádný sloupek, - dvojitá retrakce zádového dílu o min. 11 cm a nožního dílu o min. 6 cm, - možnost použití aktivní antidekubitní matrace, - konstrukce z laminovaných dřevotřískových desek v barvě buk, Matrace pasivní antidekubitní - minimální výška 14 cm, - rozměr dle ložné plochy lůžka, - vhodná pro pacienty s nízkým rizikem vzniku dekubitů, riziko II, - snížená hořlavost, - jádro z PUR pěny prořezané do tří zón, - zpevněné okraje jádra tužší pěnou, - snímatelný potah. zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění,. paropropustný,. antibakteriální materiál, který lze desinfikovat běžnými prostředky,. voděodolný (min. 2000mm vodního sloupce),. spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra. Další podmínky: Pečovatelská lůžka a matrace musí odpovídat požadavkům na bezpečnost a musí být certifikované a schválené pro použití v České republice, lůžka musí splňovat normu pro zdravotnické elektrické přístroje ČSN EN Dodávka musí zahrnovat dopravu na místo plnění, poskytnutí záručního servisu, zaškolení personálu zadavatele a dodávku průvodní technické dokumentace v českém jazyce. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče o zakázku na skutečnost, že výzva je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se musí při zpracování nabídky řídit požadavky ve výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

3 V. Požadavky na prokázání kvalifikace Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu 53 a 54 zákona v tomto rozsahu: a) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona prokáže dodavatel doložením originálu nebo úředně ověřené kopie čestného prohlášení ne staršího 90 dnů ke dni podání nabídky podepsaného oprávněnou osobou, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) zákona. b) Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona prokáže dodavatel předložením: výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího 90 dnů ke dni podání nabídky, ve formě kopie dokladu, dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci ve formě kopie dokladu. jiný způsob prokázání kvalifikačních předpokladů: uchazeče může splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením kopie (nemusí být ověřená) výpisu ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů, a to za podmínek uvedených v ust. 125 a násl. zákona nebo v ust. 133 a násl. zákona c) Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel dle 56, odst. 1 zákona: popis a fotografie zboží určeného k dodání, a to předložením obchodního katalogu, technické dokumentace výrobce nebo jiného dokladu s fotografií a popisem zboží, z něhož bude vyplývat splnění veškerých technických podmínek požadovaných zadavatelem v této výzvě. VI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění: Položka Počet ks Pečovatelské lůžko 6 Nabídková cena bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) Nabídková cena vč. DPH Matrace pasivní antidekubitní 6 NABÍDKOVÁ CENA

4 Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. VII. Údaje o hodnotících kriteriích podle 78 Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je dle 78, odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena. Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH (v Kč) uvedená v krycím listě, který je přílohou č. 1 této výzvy. V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen bude pořadí takovýchto nabídek stanoveno podle okamžiku doručení nabídky, přičemž za výhodnější nabídku se považuje nabídka, která byla doručena dříve. VIII. Požadavky na zpracování nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídky uchazeče byla strukturována v následujícím pořadí: a) Krycí list (příloha č. 1 této výzvy), b) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle článku VI. této výzvy, c) Nabídková cena zpracována dle článku VII této výzvy, d) Návrh kupní smlouvy doplněný o obchodní podmínky (viz. čl. IX. této výzvy), vlastnoručně podepsaný originál osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče, e) elektronický nosič dat (CD) obsahující návrh smlouvy, uchazeč vloží do schránky (např. obálky) připevněné na vnitřní straně přebalu složky s nabídkou tak, aby ho bylo možno bez poškození vyjmout. Další podmínky: - nabídka bude zpracována v českém jazyce, - nabídka bude zpracována pouze v listinné podobě a svázána do jednoho svazku, - nabídka, vč. příloh, bude zajištěna proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy, - veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče, - veškeré doklady musí být dobře čitelné, - všechny listy nabídky musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1, vyjma úředních dokladů, nebo jejich úředně ověřených kopií, které nemusí být číslovány a vyjma vložených příloh (obchodního katalogu), které jsou již očíslovány samostatnou číselnou řadou, - zadavatel nepřipouští varianty nabídky, dílčí plnění ani poskytnutí zálohy, - uchazečům nenáleží náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na této veřejné zakázce, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky, - zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek, na doplnění zadávacích podmínek, na zrušení zadávacího řízení, příp. další jednání o nabídkách,

5 před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce (např. fyzické předvedení předmětu veřejné zakázky) uchazeče při nepředložení požadovaných dokladů či nesplnění požadavků uvedených v této výzvě vyloučit z výběrového řízení nebo jej vyzvat k doložení, neuzavřít smlouvu, pokud se vyskytnou na straně zadavatele jakékoliv okolnosti, pro které nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, přičemž zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí, na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadání nebo z vlastního podnětu, přičemž změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek a bude oznámena všem dodavatelů, kteří byli k podání nabídky vyzváni, IX. Obchodní podmínky Zadavatel požaduje následující obchodní a platební podmínky v uchazečem předloženém návrhu kupní smlouvy: a) Zadavatel požaduje délku záruční doby min. 24 měsíců, b) Návrh termínu dodání, nejpozději do , c) Úhrada za plnění objednávky (smlouvy) se provede v české měně, d) Příslušná platba se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím po předání a řádném převzetí předmětu plnění kupujícím a současném podpisu předávacího protokolu, e) Daňový doklad, jehož součástí bude příslušný předávací protokol, bude vystaven prodávajícím do 5 dnů od předání a převzetí předmětu plnění, f) Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 30 dnů od jeho doručení kupujícímu; platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání odpovídající částky na účet kupujícího, g) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů kupujícímu, h) Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy před zdanitelným plněním dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude zachována cena včetně DPH a změněna bude cena bez DPH a cena za DPH podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění, i) Zadavatel neposkytuje zálohy, j) Zadavatel má právo žádat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny (vč. DPH) za každý započatý den prodlení s termínem dodání předmětu plnění. V případě, že zadavatel bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajícímu, je má prodávající

6 právo žádat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, k) Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení podmínek smlouvy. Za podstatné porušení se považuje: nedodržení podmínek místa a doby plnění předmětu veřejné zakázky této výzvy, nedodržení předmětu veřejné zakázky této výzvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5 dnem od jeho odeslání v doporučené poštovní zásilce. X. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek je do do 12,00 hod. Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně v originále, a to v jedné řádně uzavřené obálce označené: Veřejná zakázka Elektrická pečovatelská lůžka pro středisko Helios - NEOTEVÍRAT a opatřené na přelepu razítkem uchazeče, případně podpisem a adresou ( em), na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky je možno podávat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod.. Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele, a to tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, končí dne V Havířově MUDr. Milan Dlábek, v.r. ředitel organizace Příloha: 1. Krycí list nabídky

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Dodávka osobních služebních automobilů

Dodávka osobních služebních automobilů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka osobních služebních automobilů Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Technické specifikace V souladu s ustanovením 18 odst. 3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE Městská nemocnice v L I T O M Ě Ř I C Í CH Žitenická ul. 18, 412 01 L i t o m ě ř i c e tel. 416 723 131, 416 723 111, fax 416 723 530, e-mail: verejne.zakazky@nemocnice-lt.cz IČ 00830488, DIČ CZ00830488

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky:,,havarijní pojištění vozidel a pojízdných strojů a zařízení Části zakázky: Část 1: Havarijní pojištění vozidel Část 2: Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 na dodávku NÁKUP OSOBNÍHO

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více