Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident"

Transkript

1 Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident listopad 2014

2 Oblasti prezentace: Výstavba v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi Výstavba a financování dopravní infrastruktury Problematika stavební legislativy 2

3 VÝSTAVBA V ČESKU 3

4 POKLES POČTU PRACOVNÍKŮ (U PODNIKŮ S 50 A VÍCE ZAMĚSTNANCI) Počet pracovníků v 1. pololetí (podniky s 50-ti a více zaměstnanci) * Od pololetí 2008 do konce pololetí 2014 poklesl počet pracovníků u podniků s počtem zaměstnanců nad 50 o , t, j, o 28,0% 4

5 STAVEBNÍ PRODUKCE 2014 (meziroční index - stálé ceny) leden únor březen duben květen červen měsíc 105,0 106,1 111,9 108,0 100,0 105,1 od počátku roku 105,0 105,6 108,4 108,2 105,9 105,7 k roku ,1 64,5 66,2 66,2 71,8 73,0 červenec srpen září říjen listopad prosinec měsíc 96,3 99,1 109,5 od počátku roku 103,7 102,9 103,9 k roku ,8 75,0 76,0 5

6 VÝSTAVBA V ČR VE SROVNÁNÍ S EVROPSKÝMI ZEMĚMI Intenzita výstavby (Euro na obyvatele, stále ceny) Zdroj:EUROCONSTRUCT Rakousko Německo Norsko Španělsko Česko EC V roce 2013 Rakousko 3 875,- E/obyvatele Německo 3 368,- E/obyvatele Česko 1 523,- E/obyvatele 6

7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Vývoj počtu kilometrů dálnic ve vybraných zemích Země Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko

8 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 80 Vývoj délky dálniční sítě na km 2 plochy země 70 Dálnice v km / rozloha v tis. km Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko

9 Elektrifik. železnice v km / rozloha v tis. km2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 70 Vývoj délky elektrifikované železniční sítě na 1000 km , 2000 a Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko Zdroj: Eurostat, výpočty

10 SLOVENSKO Strategický cíl vybudovat dálniční síť odevzdat do užívání nových 210 km dálnic a rychlostních komunikací rozestavět 325 km připravit zásobník 562 km Současný stav: 13 staveb ve výstavbě 17 staveb strategické 5 staveb PPP projekty 63 staveb v přípravě 10

11 SLOVENSKO 11

12 ČR - NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ CEF nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10 % na projekty vodní dopravy), předpokládaná výše spolufinancování bude činit 336 mil. EUR tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava v letech budou existovat tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a

13 VÝDAJE PODLE OBJEMOVĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PŘÍJEMCŮ 2015 Příjemce Národní OPD EU14+ Ostatní fondy EU Celkem Schválený rozpočet 2014 Celkem Schválený rozpočet 2013 Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

14 KRITICKÉ BODY DOČERPÁNÍ OPD ŘSD zrychlení přípravy staveb, výkupy pozemků další projekty ICT, bezpečnostní prvky urychlení zahájení objemově největších projektů SŽDC velké množství projektů a s nimi spojené riziko odvolání při výběrových řízeních probíhá tendr u 39 projektů v celkové hodnotě 10,6 mld. Kč příprava na vyhlášení tendru u 16 projektů v celkové hodnotě 5,3 mld. Kč příprava dalších 75 méně či více rizikových projektů v celkové hodnotě 29,3 mld. Kč 14

15 NÁVRH ROZPOČTU SFDI NA ROK stanovisko SPS navrhovaná výše prostředků v rozpočtech je dobrou zprávou pro investování do dopravní infrastruktury hodnotíme snahu SFDI o navýšení rozpočtu o prostředky nutné pro kofinancování hodnotíme úsilí věnovanému pro maximální vyčerpání prostředků EU a zahájení čerpání EU klíčovou oblastí pro zlepšení situace ve výstavbě DI je investorská připravenost staveb uvedené termíny v příloze jsou mnohdy nereálné a zakládají vysokou pravděpodobnost k opětovnému nedočerpání alokovaných prostředků 15

16 vyhodnocení investorské připravenosti významných staveb (např. s rozpočtem nad 500 mil. Kč), by mělo být předmětem jednání Vlády ČR, došlo by ke zlepšení mezirezortní spolupráce a výrazně by se zlepšilo čerpání prostředků EU důležitou součástí procesů je role ÚOHS, je nezbytné urychlení rozhodovacích procesů tohoto úřadu pokud dojde ke schválení novely zákona o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (zákon 100/2001Sb.) v navrženém znění, bude velmi vážně ohrožen proces přípravy a realizace staveb vítáme přípravu zákona o výstavbě liniových staveb, který v současné době připravuje ministerstvo dopravy dlouhodobé podfinancování oprav komunikací nižších tříd má negativní vliv na celkovou efektivitu dopravní cesty 16

17 je nezbytná analýza příčin špatné situace v minulých obdobích a přijetí takových opatření, která by opakování předcházela v minulých 3 letech došlo k nevyčerpání rozpočtů v celkovém objemu 35 mld. Kč, které byly převáděny do dalších období stejný stav je zřejmě očekáván i letos, neboť se uvažuje s pokrytím finančních nároků roku 2015 primárně disponibilní prostředky z rezervy vzniklé nedočerpáním za rok 2014 k současné neutěšené situace ve výstavbě DI v ČR nemalým dílem přispívá i personální nestabilita v rozhodujících orgánech (např. ŘSD), proto je nezbytná urychlená náprava stávajícího stavu a nastavení dlouhodobě stabilních procesů v oblasti řízení lidských zdrojů 17

18 INVESTORSKÁ (NE)PŘIPRAVENOST Rozpočet SFDI celkem 94,4 mld. Kč - z toho na přípravu staveb 3,5 mld. Kč Rozpočet ŘSD celkem 46,6 mld. Kč - z toho na investiční přípravu staveb 1,9 mld. Kč z 11 vypsaných tendrů na projekční práce za roky 2013 a 2014 ŘSD nevyhodnotilo ani jeden (stav k 30.9.), nově vypsáno 20 tendrů v roce 2014 je rozpočet ŘSD 2,051 mld. Kč, čerpání 0,161 mld. Kč, tj. 7,85% (stav k 30.9.), v současnosti zlepšení stavu čerpání prostředků SFDI na přípravu staveb za 2012 je 65% a % bez projektů se nedá stavět 18

19 AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNÍ LEGISLATIVY Novela zákona 100/2001Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí reaguje na infringement, který vede Komise proti ČR připravovaný návrh jde nad rámec požadavků Komise výrazně komplikuje povolování staveb, alarmující důsledky problém ve dvou základních oblastech: -postavení tzv. dotčené veřejnosti zůstává v plném rozsahu možnost odvolání, soudního přezkumu (v územním řízení i u stavebního povolení) -vyvolá změny ve stavebním zákoně - prodloužením postupů, vedle stavebního řízení bude posudek EIA samostatným rozhodnutím SPS podal zásadní zamítavé stanovisko, 19

20 rozšiřují se možnosti tzv. dotčené veřejnosti zasahovat do řízení: dotčená veřejnost v stává účastníkem řízení s právem podávat odvolání a žaloby u správních soudů připomínky dotčené veřejnosti nemusí mít odborný základ, mohou být v podstatě jakékoliv, správní orgány se jimi ovšem zabývat musí předpokladem účasti veřejnosti není ani územní příslušnost, tedy podmínka, aby konkrétní veřejnost byla přímo dotčena daným stavebním záměrem pro vstup do řízení je dostačující podpisová listina 200 občanů s neověřenými podpisy 20

21 dotčená veřejnost je oprávněna proti každému řízení podat návrh na soudní přezkum u správních soudů a to i opakovaně ze stejných důvodů celý proces se prodlouží o řadu měsíců podání žaloby má za následek odkladný účinek, tedy do konečného verdiktu soudu není možné zahájit (pokračovat) realizaci záměru dotčená veřejnost neodpovídá za finanční důsledky požadovaných opatření a za prodlužování lhůt, za zvyšování administrativní náročnosti na straně státních orgánů i zadavatelů před obstrukcemi nejsou ochráněny ani stavby prováděné ve veřejném zájmu, komunikace, protipovodňová opatření, stavby s přínosem pro životní prostředí splavnění vodních cest, silniční obchvaty měst pro ochranu jejich obyvatel před vlivy dopravy, aj. 21

22 pokud novela zákona v navrženém znění k nabude účinnosti, bude velmi vážně ohrožen proces přípravy a realizace staveb a některá povolovací řízení se vrátí zpět na počátek projednávání záměrů a u rozestavěných staveb bude docházet k jejich zastavení současně se zahajují práce na úplně nové právní úpravě, která by měla jednotlivé procesy zjednodušit a urychlit nesdílíme však optimismus, že nový zákon přinese významné změny v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a odblokuje další realizaci investičních projektů 22

23 STAVEBNÍ LEGISLATIVA Zákon o liniových stavbách cíl - soustředit povolování liniových staveb pod jeden správní úřad a podrobit je jedinému správnímu řízení zahrnut v legislativním plánu práce vlády, pro věcný záměr zpracován v 08/2014 by měl zahrnovat všechny stavby inženýrské infrastruktury, nejen stavby dopravní dopad do současných právních předpisů (vč. stavebního zákona, EIA, vyvlastnění atd.) je rozsáhlý, zpracování návrhu bude složité, obtížná bude i obecná shoda ústředních orgánů při přípravě zákona doporučujeme koordinaci s MPO, MMR zákon o urychlení výstavby 23

24 STAVEBNÍ LEGISLATIVA Státní expertíza SPS prosadil do programového prohlášení vlády zavedení státní expertízy na stavební práce hrazené z veřejných prostředků a fondů EU cílem je ověřit v počáteční fázi přípravy skutečnou potřebnost záměru, jeho věcné (technické) a finanční limity a zásadně ovlivnit neracionální čerpání veřejných prostředků proces by pokračoval i během projektové přípravy stavby systémem ověřování výstupů a posuzováním odchylek, zahrnoval by celý rozsah životního cyklu stavby předpoklad zavedení u zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU v roce 2015 a od i na ostatní veřejné zakázky diskutuje se výše limitu VZ. SPS připravil věcný záměr, který byl projednán s ministryní Jourovou, je ustavena pracovní skupina poradců ministryně za účasti zástupce SPS, která by měla právní úpravě dát konkrétní podobu. 24

25 STAVEBNÍ LEGISLATIVA Novela zákona 183/2006 Sb. stavební zákon MMR intenzivně pracuje na novele zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, je zařazena do plánu legislativních prací vlády, účinnost od cílem je zjednodušit procesy povolování staveb snížením počtu správních řízení, omezením počtu odvolacích řízení a posílení působnosti tzv. speciálních stavebních úřadů, integrované řízení (územní řízení, EIA, stavební řízení) návrh je velmi ambiciózní a jeho realizace bude vyžadovat naprosté pochopení ze strany ústředních orgánů státní správy řada rozhodnutí v konečné fázi připadne stavebním úřadům a postavení tzv. dotčených orgánů bude částečně omezeno SPS tento proces podporuje a účastní se jednání v pracovních skupinách. 25

26 STAVEBNÍ LEGISLATIVA Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - technická novela MMR rozhodlo o zpracování obsahuje text k odstranění některých výkladových problémů zrušení speciální skupiny hodnotitelů v hodnotících komisích, jejich vzdělávání apod. soutěž s jednou nabídkou zadavatel jednající s náležitou péčí předvídané práce neobsahuje zvýšení limitu pro JŘBU na 50 % nestanovuje ani výkladem, že současný limit 20 % se týká dodatečných prací, ani nepředstavuje saldo vícepráce/méněpráce MMR má obavu, že snahou po odstranění zásadnějších problémů současného zákona se otevře prostor k dalším, které ovlivní zpracování nového zákona vláda návrh projednala, předpoklad účinnosti od

27 STAVEBNÍ LEGISLATIVA Nový zákon o veřejných zakázkách je transpozicí směrnice Rady a Parlamentu EU č. 2014/24/EU z února 2014 je nutné si uvědomit, že kvalita stavby úzce souvisí s kvalitou zadání a že pouze konstruktivní spoluprací účastníků výstavby ( trojúhelník: investor, projektant, dodavatel) lze docílit kvalitního výsledku je potřeba skoncovat s alibismem, vyrovnat se s fenoménem nejnižší cena versus ekonomická výhodnost, používat zdravý selský rozum a ukončit stav, kdy téměř každá veřejná zakázka je doprovázena trestním oznámením zákon zpracovává MMR, je ve fázi věcného záměru, měl by nabýt účinnosti v průběhu r

28 Děkuji za pozornost 28

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 Obsah 1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 3. Likvidace škod vzniklých v důsledku povodní 2013 na dopravní infrastruktuře; místní komunikace a

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací Podklad pro jednání RHSD Březen 2015 1. ÚVOD Podle programového prohlášení

Více

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Státní fond dopravní infrastruktury. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR. - Závěrečná zpráva -

Státní fond dopravní infrastruktury. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR. - Závěrečná zpráva - Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR - Závěrečná zpráva - Státní fond dopravní infrastruktury Aviation and Transport Services Leden 2015 OMEZENÍ Tento dokument

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2015 1 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Cena zakázky z pohledu Nejvyššího kontrolního úřadu

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Cena zakázky z pohledu Nejvyššího kontrolního úřadu Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Cena zakázky z pohledu Nejvyššího kontrolního úřadu ŘÍJEN 2011 Dámy a pánové, předkládáme Vám podkladový materiál k mému vystoupení na diskusním setkání s tématem

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012 III. Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Praha, květen 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Legislativní a nelegislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek... 6 2.1. Novela

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Silniční síť. základ civilizace a prosperity. 4. Úvodní slovo prezidenta republiky. 10. Slovo ministra dopravy

Silniční síť. základ civilizace a prosperity. 4. Úvodní slovo prezidenta republiky. 10. Slovo ministra dopravy jaro 2014 Silniční síť základ civilizace a prosperity 4. Úvodní slovo prezidenta republiky 10. Slovo ministra dopravy 14. Pohled NKÚ na kvalitu výběrových řízení 30. Modernizace železniční trati Praha

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod.

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ zápis č. 19 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. Zápis vyhotovila Schválila

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014

KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014 Příloha č. 2 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz. S t a n o v i s k o

Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz. S t a n o v i s k o Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz S t a n o v i s k o Konfederace zaměstnavatelských

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/26 Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno Vídeň (R52)

Informace z kontrolní akce č. 08/26 Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno Vídeň (R52) Informace z kontrolní akce č. 08/26 Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno Vídeň (R52) Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více