USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 294/ RM 9 ze dne Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 295/ RM 9 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 296/ RM 9 ze dne Granty a příspěvky 2015 poskytnutí dotací - příspěvků a grantů - na rok 2015 v oblastech kultury, zahraniční spolupráce partnerských měst a regionů, vzdělávání, tělovýchovy, sociálně zdravotní oblasti a památkové péče na území města Hranic do 50 tis. Kč dle Grantového programu města Hranic QI a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI městem Hranice pro jednotlivé žadatele, v uvedené výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v upravených tabulkách, které tvoří přílohy č. 1 až 6 2. pověřuje starostu města Hranic podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantů a příspěvků na rok 2015 do 50 tis. Kč v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení

2 3. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit dotace - příspěvky a granty v oblastech kultury, zahraniční spolupráce partnerských měst a regionů, vzdělávání, tělovýchovy, sociálně zdravotní oblasti a památkové péče na území města Hranic na rok 2015 nad 50 tis. Kč dle Grantového programu města Hranic QI a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI městem Hranice pro jednotlivé žadatele, v uvedené výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v tabulkách, které tvoří přílohy č. 1 až 6 PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 297/ RM 9 ze dne Granty a příspěvky v oblasti životního prostředí poskytnutí příspěvků a grantů na rok 2015 do 50 tis. Kč dle Grantového programu Města Hranic QI a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI Městem Hranice pro jednotlivé žadatele, ve výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v tabulkách Granty a příspěvky 2015, které tvoří přílohu materiálu 2. pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování grantů a příspěvků na rok 2015 do 50 tis. Kč v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 298/ RM 9 ze dne Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit rozdělení grantů na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2015 dle návrhu komise pro investiční činnost T: Komise pro investice a opravy v tělovýchově, kultuře a sociální oblasti Usnesení 299/ RM 9 ze dne Granty a příspěvky prevence kriminality 2

3 poskytnutí grantů na rok 2015 do 50 tis. Kč dle Grantového programu města Hranic QI a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI městem Hranice pro jednotlivé žadatele, ve výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v tabulkách Granty prevence kriminality na rok 2015, které tvoří přílohu materiálu 2. pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování grantů a příspěvků na rok 2015 do 50 tis. Kč v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 300/ RM 9 ze dne Neinvestiční dotace Elimu Hranice pro rok Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestiční dotace křesťanské společnosti ELIM Hranice IČ: pro rok 2015 ve výši ,- Kč v souladu se smlouvou ze dne dle důvodové zprávy. T: O: Mgr. Vojtěch Bušina Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 301/ RM 9 ze dne Souhlas s přijetím účelových darů příspěvkovým organizacím 1. souhlasí s přijetím účelových finančních darů příspěvkovým organizacím: Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, p. o., IČO: Dům dětí a mládeže Hranice, p. o., IČO: dle důvodové zprávy 2. souhlasí s nabytím majetku do svého vlastnictví - věcného daru příspěvkové organizaci: Domov seniorů Hranice, p. o., IČ: dle důvodové zprávy PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 302/ RM 9 ze dne Žádost o poskytnutí dotace - Centrum Dominika Kokory, p.o. 3

4 1. neschvaluje poskytnutí finanční dotace "Centru Dominika Kokory", p.o. se sídlem Kokory 54, Kokory/IČO ve výši ,- Kč na celoroční náklady - služby sociální péče dle důvodové zprávy T: O: Mgr. Vojtěch Bušina Usnesení 303/ RM 9 ze dne Rozpočtová opatření A. Osadní výbor Středolesí a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na opravy místních památek ad b) snížení rezervy osadního výboru B. Osadní výbor Velká a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na vybavení místnosti osadního výboru ad b) snížení rezervy osadního výboru C. Výkupy pozemků Skalní ul. a) kap. 3 odd pol org Kč b) kap. 3 odd pol org Kč ad a) výdaje na výkupy pozemků ad b) snížení výdajů na rekonstrukci ul. Skalní D. Vyvlastňovací úřad a) kap. 8 odd pol Kč b) kap. 8 odd pol Kč ad a) výdaje na místní správu ad b) výdaje stavebního úřadu 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozpočtová opatření: A. Dotace na Podporu terénní práce a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 9 odd pol ÚZ Kč ad a) přijetí dotace ad b) platy zaměstnanců terénní pracovník PhDr. Vladimír Juračka 4

5 Usnesení 304/ RM 9 ze dne Směrnice QS Zadávání veřejných zakázek - změna č. 7 změnu č. 7 Směrnice QS Zadávaní veřejných zakázek v předloženém znění T: O: Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 305/ RM 9 ze dne Hranice - Oprava chodníků v ul. Jurikova - Vyhlášení výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení akce "Hranice - Oprava chodníku v ul. Jurikova" dle důvodové zprávy 2. schvaluje výzvu k podání nabídky u akce "Hranice - Oprava chodníku v ul. Jurikova" dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy k podání nabídky u akce "Hranice - Oprava chodníku v ul. Jurikova" dle důvodové zprávy 4. pověřuje starostu města k podpisu výzvy u akce "Hranice - Oprava chodníku v ul. Jurikova" Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 306/ RM 9 ze dne Výstavba přechodového prahu v ulici Máchova na křižovatce s ulicí Tovačovského - vyhlášení výběrového řízení 1. stahuje z projednání materiál ve věci vyhlášení výběrového řízení na akci: Výstavba přechodového prahu v ulici Máchova na křižovatce s ulicí Tovačovského. 2. ukládá odboru správy majetku předložit materiál Výstavba přechodového prahu v ulici Máchova na křižovatce s ulicí Tovačovského Komisi pro dopravu k vyjádření a předložení alternativního řešení projektu bezpečnostního opatření na výše uvedené křižovatce včetně zjištění možností dotačního titulu a předložit k novému projednání na radu města. 5

6 Usnesení 307/ RM 9 ze dne Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení) - vyhlášení zadávacího řízení 1. vyhlašuje jako oprávněný orgán zadavatele, tj. Města Hranic, IČO , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice, zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem "Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení)" zadávanou ve formě zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). 2. schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce s názvem Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení) v předloženém znění a výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení) v předloženém znění. 3. pověřuje starostu města PhDr. Vladimíra Juračku podpisem zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení). 4. jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle upravené důvodové zprávy v podlimitní veřejné zakázce s názvem Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami dle 71 odst. 1 zákona a současně bude také plnit funkci zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle 59 odst. 2 zákona a hodnocení nabídek dle 79 odst. 1 zákona. 5. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy k podání nabídek na akci "Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení)" dle důvodové zprávy Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 308/ RM 9 ze dne Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice - výběr provozovatele 1. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a dle zákona. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném k okamžiku zahájení řízení, ze které vyplývá, že jako první v pořadí byla 6

7 vyhodnocena nabídka uchazeče Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO rozhodla že provozovatelem kanalizace, která je realizována v rámci projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice, bude společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO Na druhém místě se umístila společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vsetín, Jasenická 1106, PSČ , IČO doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o nájmu a provozování kanalizací, uzavřenou mezi městem Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice, IČO a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO , dle 8 odst. 3 a odst.15 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5. pověřuje starostu města k podpisu Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřenou mezi městem Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice, IČO a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 309/ RM 9 ze dne III/44029 Drahotuše - průtah - výběr zhotovitele pro veřejnou zakázku III/44029 Drahotuše - průtah výsledné pořadí uchazečů: 1. ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, PSČ , IČ: , nabídková cena ,00 Kč bez DPH 2. Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 Strašnice, PSČ , odštěpný závod Morava, Skály 870, Tlumačov, IČ: , nabídková cena ,00 Kč bez DPH 3. KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 51, Bruntál, PSČ , IČ: , nabídková cena ,17 Kč bez DPH 4. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100, IČ: , nabídková cena ,04 Kč bez DPH 2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/44029 Drahotuše - průtah, podané uchazečem ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 7

8 3. schvaluje uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky III/44029 Drahotuše - průtah, mezi městem Hranice a uchazečem v předloženém znění. 4. pověřuje starostu k podpisu smlouvy na akci: III/44029 Drahotuše -průtah v předloženém znění. Usnesení 310/ RM 9 ze dne Drahotuše, Tyršova ul. - dohoda vlastníků vodovodů a kanalizací uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, která je přílohou důvodové zprávy. 2. pověřuje starostu k podpisu Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací v předloženém znění. Usnesení 311/ RM 9 ze dne Kanalizace Pivovarská ulice Drahotuše - dohoda vlastníků uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, která je přílohou důvodové zprávy. 2. pověřuje starostu města podpisem Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací v předloženém znění. Usnesení 312/ RM 9 ze dne Oprava komunikace Pod Hůrkou - II. etapa 8

9 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci akce Oprava komunikace Pod Hůrkou - II. etapa 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: a) kap. 07 odd pol ,- b) kap. 10 odd pol org ,- ad a) snížení rezervy (po doplnění o prostředky z akce Parkoviště Jaselská) ad b) zvýšení údajů na akci Oprava komunikace Pod Hůrkou O: Ing. Vladimír Zemek Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 313/ RM 9 ze dne Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp Vyhlášení výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení akce "Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542" dle důvodové zprávy 2. schvaluje výzvu k podání nabídky u akce "Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542" dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy k podání nabídky u akce "Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542" dle důvodové zprávy 4. pověřuje starostu města k podpisu výzvy k podání nabídky u akce "Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542" Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 314/ RM 9 ze dne Hasičské zbrojnice V Hranicích - dodatek č. 3 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele /6131 a číslo smlouvy objednatele OSM/12/0211/14 na akci "Hasičská zbrojnice v Hranicích" 9

10 2. pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele /6131 a číslo smlouvy objednatele OSM/12/0211/14 na akci "Hasičská zbrojnice v Hranicích" Usnesení 315/ RM 9 ze dne Podání žádosti o dotaci z OP VVV a následné zpracování Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání na Hranicku 1. bere na vědomí informace o chystané výzvě z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) na zpracování Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání (dále jen MAP) a jeho význam pro další čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, z Operačního programu Životní prostředí a OP VVV. 2. pověřuje MAS Hranicko z.s. podáním žádosti o dotaci z OP VVV a zpracováním Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání v regionu Hranicko na základě vyjádření jejího zájmu o nositelství a převzetí odpovědnosti za přípravu a realizaci MAP viz příloha důvodové zprávy. 3. pověřuje vedoucího Odboru školství a sociálních věcí ke spolupráci s MAS Hranicko z.s. na tvorbě Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání. T: O: Mgr. V. Bušina PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 316/ RM 9 ze dne Výpůjčka prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice výpůjčku prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice, který je součástí pozemku parc.č.st. 168 k.ú. Hranice vše zapsáno na list vlastnictví 3182 a to místnosti v I. NP č. 103 o výměře 26,20 m2. viz půdorys dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: TOM HELP, z.s. IČ se sídlem 1. Máje 1034, Valašské Meziříčí, zastoupen předsedou Tomášem Plesníkem za podmínek: - smlouva o výpůjčce bude sjednána na dobu určitou, ode dne do ; - půjčitel bude hradit služby spojené s výpůjčkou předmětných prostor; 10

11 - vypůjčitel bude předmět výpůjčky užívat pro potřeby kontaktního místa na podporu tělesně postižených; - vypůjčitel bude předmět výpůjčky užívat každé pracovní pondělí vždy od 8.00 do hod. - vypůjčitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu půjčitele, dát předmět výpůjčky, nebo jeho část, do užívání třetí osobě; - vypůjčitel se zaváže, že po dobu platnosti smlouvy, bude zajišťovat veškerou údržbu a opravy vypůjčeného předmětu výpůjčky; 2. pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy T: Usnesení 317/ RM 9 ze dne Smlouva o výpůjčce prostor pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hranice uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hranice v předloženém znění mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO , se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc a Městem Hranice, IČO , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice. 2. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 318/ RM 9 ze dne Pacht částí pozemku parc. č. 1911/1 v k. ú. Drahotuše pacht částí pozemku parc. č. 1911/1 zahrada, v k. ú. Drahotuše zapsaného na LV č a to: - díl "C" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: - díl "E" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: - díl "F" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: doba pachtu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou 11

12 cena pachtovného: 6,- Kč/m 2 /rok za podmínek: - za účelem zřízení zahrádky; - veškeré stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem propachtovatele; - pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pachtovní smlouvu lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního (kalendářního) roku; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pachtu předmětné nemovitosti, aniž se změnily podmínky pachtu, uhradí zájemce městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města byla předmětná nemovitost dána do pachtu, bude jistota považována za částečnou úhradu ceny pachtovného; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - zájemce bere na vědomí, že přístup k pozemku parc.č. 1911/1 díl "C", "D", "E", "F" v k.ú. Drahotuše je možný pouze přes pozemek parc.č. 1913/2, který je ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu k podpisu smluv o pachtu. 2. souhlasí s oplocením částí pozemku parc.č. 1911/1 zahrada, díl "A", díl "B", díl "C", díl "D", díl "E", díl "F", dle přílohy č. 1 zapsaného na LV 1328 pro k.ú. Drahotuše za podmínek: - jednotlivé díly pozemku parc.č. 1911/1 v k.ú. Drahotuše budou oploceny plotem bez podezdívky na náklady pachtýře, - po ukončení doby pachtu bude plot odstraněn na náklady pachtýře a pozemek bude vrácen v původním stavu pokud se propachtovatel a pachtýř nedohodnou jinak, - souhlas se stavbou plotu nenahrazuje územní rozhodnutí stavebního úřadu (stavba plotu musí být řádně povolena stavebním úřadem). Usnesení 319/ RM 9 ze dne Pronájem části pozemku parc. č. 129/2 v k. ú. Hranice pronájem části pozemku parc. č. 129/2 ostatní plocha ostatní komunikace, díl A o výměře cca 20 m 2, zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: 12

13 za cenu pronájmu ve výši: 20 Kč/m 2 /rok plus DPH za podmínek: - předmětná část pozemku bude pronajata za účelem vybudování parkovacího stání ze zatravňovacích dlaždic bez nadzemních staveb; - zájemce bere na vědomí, že na části pozemku parc.č. 129/2, díl "A", v k.ú. Hranice se nachází inženýrské sítě;- veškeré další stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem pronajímatele; - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, s tím, že výpovědní doba počíná plynout 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi; - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu; - pozemek nesmí být dán do nájmu, výpůjčky či jiného obdobného užívání dalším osobám či subjektům bez předchozího souhlasu pronajímatele. Jakékoliv změny, týkající se tohoto pronájmu, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku; - nájemce musí pozemek udržovat v řádném stavu tak, aby nedocházelo k zaplevelování okolních pozemků; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města bude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota považována za zálohu na radou města schválenou cenu pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy ve stanoveném termínu zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětné nemovitosti platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy. T: Usnesení 320/ RM 9 ze dne Zemědělský pacht pozemků v k. ú. Hranice, v k. ú. Drahotuše, v k. ú. Slavíč zemědělský pacht pozemků: - parc. č. 782 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č. 2 - parc. č. 786 trvalý travní porost - část o výměře 40 m 2 dle přílohy č. 3 - parc. č. 787/1 trvalý travní porost - část o výměře m 2 dle přílohy č. 4 - parc. č. 811/1 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č. 5 - parc. č. 818/4 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 575 m 2 dle přílohy č. 6 - parc. č. 834/2 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře m 2 dle přílohy č. 7 - parc. č. 881/1 zahrada - část o výměře 210 m 2 dle přílohy č. 8 - parc. č. 894/4 zahrada - část o výměře 224 m 2 dle přílohy č. 9 - parc. č. 1159/1 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č

14 - parc. č. 1166/1 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č. 1166/2 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 513 m 2 dle přílohy č parc. č. 1250/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha - část o výměře 89 m 2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č. 2347/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 744 m 2 dle přílohy č parc. č. 2348/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 244 m 2 dle přílohy č parc. č. 2352/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 810 m 2 dle přílohy č parc. č ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 40 m 2 dle přílohy č parc. č ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 857 m 2 dle přílohy č parc. č. 2413/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č. 2413/2 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 526 m 2 dle přílohy č parc. č. 2446/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 339 m 2 dle přílohy č parc. č. 2446/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 230 m 2 dle přílohy č parc. č. 2457/1 orná půda o výměře 436 m 2 dle přílohy č parc. č. 2457/2 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č orná půda o výměře 700 m 2 dle přílohy č. 30 zapsaných na LV č pro k. ú. Hranice výše pachtovného: 3,5 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Hranice (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Hranice činí 7,81 Kč/m 2 ) žadateli: Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně, IČO: se sídlem Černotín 160, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 14

15 2. schvaluje zemědělský pacht pozemku parc. č. 1582/1 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č. 31 zapsaného na LV č pro k. ú. Hranice výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Hranice (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Hranice činí 7,81 Kč/m2) žadateli: Václav Rada, IČO: se sídlem Ústí 22, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 3. schvaluje zemědělský pacht pozemku parc. č. 2413/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 954 m2 dle přílohy č. 24 zapsaného na LV 3182 pro k.ú. Hranice výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Hranice (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Hranice činí 7,81 Kč/m2) žadateli: Farma Kozlovský, s.r.o., IČO: se sídlem Býškovice 123, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 4. schvaluje zemědělský pacht pozemků: 15

16 - parc. č. 2252/100 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 2352/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 195 m2 dle přílohy č. 21 zapsaných na LV 3182 pro k.ú. Hranice výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Hranice (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Hranice činí 7,81 Kč/m2) - parc. č. 928 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 1529/3 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 1529/12 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č. 37 zapsaných na LV 1328 pro k.ú. Drahotuše výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Drahotuše (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Drahotuše činí 10,78 Kč/m2) žadateli: Hranicko, a.s., IČO: se sídlem Střítež nad Ludinou 281, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 5. schvaluje zemědělský pacht pozemků: - parc. č. 250/26 orná půda o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 262/35 orná půda - část o výměře 642 m2 dle přílohy č parc. č. 2772/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 440 m2 dle přílohy č. 38 zapsaných na LV č pro k. ú. Drahotuše výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Drahotuše (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Drahotuše činí 10,78 Kč/m2) žadateli: Drahotuše zemědělská, a.s., IČO: se sídlem Milenov 135, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; 16

17 - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 6. schvaluje zemědělský pacht pozemků: - parc. č. 965/1 ostatní plocha manipulační plocha - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 965/5 trvalý travní porost - část o výměře 104 m2 dle přílohy č parc. č. 965/6 ostatní plocha jiná plocha - část o výměře 397 m2 dle přílohy č. 41 důvodové zprávy, zapsaných na LV č. 371 pro k. ú. Slavíč výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Slavíč (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Slavíč činí 11,42 Kč/m2) žadateli: Agrochov Jezernice, a.s., IČO: se sídlem Jezernice 42, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 7. schvaluje zemědělský pacht pozemků: - parc. č. 1321/1 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře 960 m2 dle přílohy č. 43 zapsaných na LV č. 371 pro k. ú. Slavíč výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Slavíč (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Slavíč činí 11,42 Kč/m2) žadateli: Zemědělské družstvo "PODHRADÍ" Týn nad Bečvou, IČO: se sídlem Lipnická 336, Týn nad Bečvou, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; 17

18 - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. T: Usnesení 321/ RM 9 ze dne Záměr na prodej pozemku parc.č. 660/20 v k.ú. Hranice 1. trvá na svém usnesení 242/ RM 6 ze dne Usnesení 322/ RM 9 ze dne Záměr na pronájem plynárenského zařízení záměr na pronájem plynárenského zařízení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy nájemce :RWE GasNet, s.r.o. IČ , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem za cenu nájmu a podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu plynárenského zařízení č / viz příloha č. 2 důvodové zprávy Usnesení 323/ RM 9 ze dne Zřízení služebnosti sjezdu 18

19 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu pro strpění zřízení a umístění sjezdu a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby sjezdu ve prospěch pozemků parc.č. st. 295, parc.č. 3166, prac.č. 3167, parc. č. 3168, parc.č. 3171, parc.č. 3172, parc. č vše v k.ú. Velká u Hranic, zatěžující pozemky: - parc.č trvalý travní porost o celkové výměře 813 m 2, - parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře m 2, zapsané na LV 368 pro k.ú. Velká u Hranic dle přílohy č. 2 důvodové zprávy oprávnění: za podmínek dle usnesení č. 2397/2009-RM 81 ze dne a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu. Usnesení 324/ RM 9 ze dne Zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., Hranice, Galašova, Na Hrázi" uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP /1 Hranice, Galašova, Na Hrázi - VNk, NNk dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. T: Usnesení 325/ RM 9 ze dne Zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o., REKO VTL AU Střítež nad Ludinou" uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na služebném pozemku a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rámci stavby REKO VTL AU Střítež nad 19

20 Ludinou (REKO VTL TU Střítež nad Ludinou), číslo stavby , zatěžující pozemek parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 993 m 2 zapsaný na LV č. 368 pro k.ú. Velká u Hranic v rozsahu dle přílohy č. 2 oprávněný: RWE GasNet, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ za jednorázovou úhradu ve výši: 81 Kč včetně DPH za podmínek: - oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí; - oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě daňového dokladu vystaveného stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; - pro případ zamítnutí zápisu věcného břemene na základě této smlouvy katastrálním úřadem se smluvní strany zavazují učinit veškeré relevantní kroky k odstranění překážek provedení zápisu při zachování smyslu a účelu smlouvy o zřízení věcného břemene a p o v ě ř u j e starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Usnesení 326/ RM 9 ze dne Žádost o udělení souhlasu s podnájmem pozemku parc.č. 2525/3 v k.ú. Hranice - EKOLTES Hranice a.s. 1. trvá na svém usnesení č. 279/ RM 8 ze dne ukládá odboru správy majetku předložit Komisi pro dopravu k posouzení možností výhledového řešení přístupu do dané lokality ( parc.č. 2525/3 v k.ú. Hranice) v případě zřízení parkoviště. Usnesení 327/ RM 9 ze dne Žádost o přidělení pokoje ve svobodárně Vrchlického čp v Hranicích 20

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více