USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 294/ RM 9 ze dne Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 295/ RM 9 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 296/ RM 9 ze dne Granty a příspěvky 2015 poskytnutí dotací - příspěvků a grantů - na rok 2015 v oblastech kultury, zahraniční spolupráce partnerských měst a regionů, vzdělávání, tělovýchovy, sociálně zdravotní oblasti a památkové péče na území města Hranic do 50 tis. Kč dle Grantového programu města Hranic QI a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI městem Hranice pro jednotlivé žadatele, v uvedené výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v upravených tabulkách, které tvoří přílohy č. 1 až 6 2. pověřuje starostu města Hranic podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantů a příspěvků na rok 2015 do 50 tis. Kč v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení

2 3. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit dotace - příspěvky a granty v oblastech kultury, zahraniční spolupráce partnerských měst a regionů, vzdělávání, tělovýchovy, sociálně zdravotní oblasti a památkové péče na území města Hranic na rok 2015 nad 50 tis. Kč dle Grantového programu města Hranic QI a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI městem Hranice pro jednotlivé žadatele, v uvedené výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v tabulkách, které tvoří přílohy č. 1 až 6 PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 297/ RM 9 ze dne Granty a příspěvky v oblasti životního prostředí poskytnutí příspěvků a grantů na rok 2015 do 50 tis. Kč dle Grantového programu Města Hranic QI a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI Městem Hranice pro jednotlivé žadatele, ve výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v tabulkách Granty a příspěvky 2015, které tvoří přílohu materiálu 2. pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování grantů a příspěvků na rok 2015 do 50 tis. Kč v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 298/ RM 9 ze dne Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit rozdělení grantů na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2015 dle návrhu komise pro investiční činnost T: Komise pro investice a opravy v tělovýchově, kultuře a sociální oblasti Usnesení 299/ RM 9 ze dne Granty a příspěvky prevence kriminality 2

3 poskytnutí grantů na rok 2015 do 50 tis. Kč dle Grantového programu města Hranic QI a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI městem Hranice pro jednotlivé žadatele, ve výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v tabulkách Granty prevence kriminality na rok 2015, které tvoří přílohu materiálu 2. pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování grantů a příspěvků na rok 2015 do 50 tis. Kč v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 300/ RM 9 ze dne Neinvestiční dotace Elimu Hranice pro rok Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestiční dotace křesťanské společnosti ELIM Hranice IČ: pro rok 2015 ve výši ,- Kč v souladu se smlouvou ze dne dle důvodové zprávy. T: O: Mgr. Vojtěch Bušina Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 301/ RM 9 ze dne Souhlas s přijetím účelových darů příspěvkovým organizacím 1. souhlasí s přijetím účelových finančních darů příspěvkovým organizacím: Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, p. o., IČO: Dům dětí a mládeže Hranice, p. o., IČO: dle důvodové zprávy 2. souhlasí s nabytím majetku do svého vlastnictví - věcného daru příspěvkové organizaci: Domov seniorů Hranice, p. o., IČ: dle důvodové zprávy PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 302/ RM 9 ze dne Žádost o poskytnutí dotace - Centrum Dominika Kokory, p.o. 3

4 1. neschvaluje poskytnutí finanční dotace "Centru Dominika Kokory", p.o. se sídlem Kokory 54, Kokory/IČO ve výši ,- Kč na celoroční náklady - služby sociální péče dle důvodové zprávy T: O: Mgr. Vojtěch Bušina Usnesení 303/ RM 9 ze dne Rozpočtová opatření A. Osadní výbor Středolesí a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na opravy místních památek ad b) snížení rezervy osadního výboru B. Osadní výbor Velká a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na vybavení místnosti osadního výboru ad b) snížení rezervy osadního výboru C. Výkupy pozemků Skalní ul. a) kap. 3 odd pol org Kč b) kap. 3 odd pol org Kč ad a) výdaje na výkupy pozemků ad b) snížení výdajů na rekonstrukci ul. Skalní D. Vyvlastňovací úřad a) kap. 8 odd pol Kč b) kap. 8 odd pol Kč ad a) výdaje na místní správu ad b) výdaje stavebního úřadu 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozpočtová opatření: A. Dotace na Podporu terénní práce a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 9 odd pol ÚZ Kč ad a) přijetí dotace ad b) platy zaměstnanců terénní pracovník PhDr. Vladimír Juračka 4

5 Usnesení 304/ RM 9 ze dne Směrnice QS Zadávání veřejných zakázek - změna č. 7 změnu č. 7 Směrnice QS Zadávaní veřejných zakázek v předloženém znění T: O: Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 305/ RM 9 ze dne Hranice - Oprava chodníků v ul. Jurikova - Vyhlášení výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení akce "Hranice - Oprava chodníku v ul. Jurikova" dle důvodové zprávy 2. schvaluje výzvu k podání nabídky u akce "Hranice - Oprava chodníku v ul. Jurikova" dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy k podání nabídky u akce "Hranice - Oprava chodníku v ul. Jurikova" dle důvodové zprávy 4. pověřuje starostu města k podpisu výzvy u akce "Hranice - Oprava chodníku v ul. Jurikova" Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 306/ RM 9 ze dne Výstavba přechodového prahu v ulici Máchova na křižovatce s ulicí Tovačovského - vyhlášení výběrového řízení 1. stahuje z projednání materiál ve věci vyhlášení výběrového řízení na akci: Výstavba přechodového prahu v ulici Máchova na křižovatce s ulicí Tovačovského. 2. ukládá odboru správy majetku předložit materiál Výstavba přechodového prahu v ulici Máchova na křižovatce s ulicí Tovačovského Komisi pro dopravu k vyjádření a předložení alternativního řešení projektu bezpečnostního opatření na výše uvedené křižovatce včetně zjištění možností dotačního titulu a předložit k novému projednání na radu města. 5

6 Usnesení 307/ RM 9 ze dne Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení) - vyhlášení zadávacího řízení 1. vyhlašuje jako oprávněný orgán zadavatele, tj. Města Hranic, IČO , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice, zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem "Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení)" zadávanou ve formě zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). 2. schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce s názvem Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení) v předloženém znění a výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení) v předloženém znění. 3. pověřuje starostu města PhDr. Vladimíra Juračku podpisem zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení). 4. jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle upravené důvodové zprávy v podlimitní veřejné zakázce s názvem Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami dle 71 odst. 1 zákona a současně bude také plnit funkci zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle 59 odst. 2 zákona a hodnocení nabídek dle 79 odst. 1 zákona. 5. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy k podání nabídek na akci "Konsolidace IT v Hranicích (znovuvyhlášení)" dle důvodové zprávy Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 308/ RM 9 ze dne Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice - výběr provozovatele 1. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a dle zákona. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném k okamžiku zahájení řízení, ze které vyplývá, že jako první v pořadí byla 6

7 vyhodnocena nabídka uchazeče Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO rozhodla že provozovatelem kanalizace, která je realizována v rámci projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice, bude společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO Na druhém místě se umístila společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vsetín, Jasenická 1106, PSČ , IČO doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o nájmu a provozování kanalizací, uzavřenou mezi městem Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice, IČO a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO , dle 8 odst. 3 a odst.15 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5. pověřuje starostu města k podpisu Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřenou mezi městem Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice, IČO a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město, Přerov, IČO Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 309/ RM 9 ze dne III/44029 Drahotuše - průtah - výběr zhotovitele pro veřejnou zakázku III/44029 Drahotuše - průtah výsledné pořadí uchazečů: 1. ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, PSČ , IČ: , nabídková cena ,00 Kč bez DPH 2. Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 Strašnice, PSČ , odštěpný závod Morava, Skály 870, Tlumačov, IČ: , nabídková cena ,00 Kč bez DPH 3. KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 51, Bruntál, PSČ , IČ: , nabídková cena ,17 Kč bez DPH 4. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100, IČ: , nabídková cena ,04 Kč bez DPH 2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/44029 Drahotuše - průtah, podané uchazečem ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 7

8 3. schvaluje uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky III/44029 Drahotuše - průtah, mezi městem Hranice a uchazečem v předloženém znění. 4. pověřuje starostu k podpisu smlouvy na akci: III/44029 Drahotuše -průtah v předloženém znění. Usnesení 310/ RM 9 ze dne Drahotuše, Tyršova ul. - dohoda vlastníků vodovodů a kanalizací uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, která je přílohou důvodové zprávy. 2. pověřuje starostu k podpisu Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací v předloženém znění. Usnesení 311/ RM 9 ze dne Kanalizace Pivovarská ulice Drahotuše - dohoda vlastníků uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, která je přílohou důvodové zprávy. 2. pověřuje starostu města podpisem Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací v předloženém znění. Usnesení 312/ RM 9 ze dne Oprava komunikace Pod Hůrkou - II. etapa 8

9 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci akce Oprava komunikace Pod Hůrkou - II. etapa 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: a) kap. 07 odd pol ,- b) kap. 10 odd pol org ,- ad a) snížení rezervy (po doplnění o prostředky z akce Parkoviště Jaselská) ad b) zvýšení údajů na akci Oprava komunikace Pod Hůrkou O: Ing. Vladimír Zemek Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 313/ RM 9 ze dne Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp Vyhlášení výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení akce "Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542" dle důvodové zprávy 2. schvaluje výzvu k podání nabídky u akce "Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542" dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy k podání nabídky u akce "Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542" dle důvodové zprávy 4. pověřuje starostu města k podpisu výzvy k podání nabídky u akce "Hranice - Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542" Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 314/ RM 9 ze dne Hasičské zbrojnice V Hranicích - dodatek č. 3 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele /6131 a číslo smlouvy objednatele OSM/12/0211/14 na akci "Hasičská zbrojnice v Hranicích" 9

10 2. pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele /6131 a číslo smlouvy objednatele OSM/12/0211/14 na akci "Hasičská zbrojnice v Hranicích" Usnesení 315/ RM 9 ze dne Podání žádosti o dotaci z OP VVV a následné zpracování Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání na Hranicku 1. bere na vědomí informace o chystané výzvě z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) na zpracování Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání (dále jen MAP) a jeho význam pro další čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, z Operačního programu Životní prostředí a OP VVV. 2. pověřuje MAS Hranicko z.s. podáním žádosti o dotaci z OP VVV a zpracováním Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání v regionu Hranicko na základě vyjádření jejího zájmu o nositelství a převzetí odpovědnosti za přípravu a realizaci MAP viz příloha důvodové zprávy. 3. pověřuje vedoucího Odboru školství a sociálních věcí ke spolupráci s MAS Hranicko z.s. na tvorbě Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání. T: O: Mgr. V. Bušina PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 316/ RM 9 ze dne Výpůjčka prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice výpůjčku prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice, který je součástí pozemku parc.č.st. 168 k.ú. Hranice vše zapsáno na list vlastnictví 3182 a to místnosti v I. NP č. 103 o výměře 26,20 m2. viz půdorys dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: TOM HELP, z.s. IČ se sídlem 1. Máje 1034, Valašské Meziříčí, zastoupen předsedou Tomášem Plesníkem za podmínek: - smlouva o výpůjčce bude sjednána na dobu určitou, ode dne do ; - půjčitel bude hradit služby spojené s výpůjčkou předmětných prostor; 10

11 - vypůjčitel bude předmět výpůjčky užívat pro potřeby kontaktního místa na podporu tělesně postižených; - vypůjčitel bude předmět výpůjčky užívat každé pracovní pondělí vždy od 8.00 do hod. - vypůjčitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu půjčitele, dát předmět výpůjčky, nebo jeho část, do užívání třetí osobě; - vypůjčitel se zaváže, že po dobu platnosti smlouvy, bude zajišťovat veškerou údržbu a opravy vypůjčeného předmětu výpůjčky; 2. pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy T: Usnesení 317/ RM 9 ze dne Smlouva o výpůjčce prostor pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hranice uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hranice v předloženém znění mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO , se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc a Městem Hranice, IČO , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice. 2. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení 318/ RM 9 ze dne Pacht částí pozemku parc. č. 1911/1 v k. ú. Drahotuše pacht částí pozemku parc. č. 1911/1 zahrada, v k. ú. Drahotuše zapsaného na LV č a to: - díl "C" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: - díl "E" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: - díl "F" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: doba pachtu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou 11

12 cena pachtovného: 6,- Kč/m 2 /rok za podmínek: - za účelem zřízení zahrádky; - veškeré stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem propachtovatele; - pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pachtovní smlouvu lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního (kalendářního) roku; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pachtu předmětné nemovitosti, aniž se změnily podmínky pachtu, uhradí zájemce městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města byla předmětná nemovitost dána do pachtu, bude jistota považována za částečnou úhradu ceny pachtovného; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - zájemce bere na vědomí, že přístup k pozemku parc.č. 1911/1 díl "C", "D", "E", "F" v k.ú. Drahotuše je možný pouze přes pozemek parc.č. 1913/2, který je ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu k podpisu smluv o pachtu. 2. souhlasí s oplocením částí pozemku parc.č. 1911/1 zahrada, díl "A", díl "B", díl "C", díl "D", díl "E", díl "F", dle přílohy č. 1 zapsaného na LV 1328 pro k.ú. Drahotuše za podmínek: - jednotlivé díly pozemku parc.č. 1911/1 v k.ú. Drahotuše budou oploceny plotem bez podezdívky na náklady pachtýře, - po ukončení doby pachtu bude plot odstraněn na náklady pachtýře a pozemek bude vrácen v původním stavu pokud se propachtovatel a pachtýř nedohodnou jinak, - souhlas se stavbou plotu nenahrazuje územní rozhodnutí stavebního úřadu (stavba plotu musí být řádně povolena stavebním úřadem). Usnesení 319/ RM 9 ze dne Pronájem části pozemku parc. č. 129/2 v k. ú. Hranice pronájem části pozemku parc. č. 129/2 ostatní plocha ostatní komunikace, díl A o výměře cca 20 m 2, zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy žadateli: 12

13 za cenu pronájmu ve výši: 20 Kč/m 2 /rok plus DPH za podmínek: - předmětná část pozemku bude pronajata za účelem vybudování parkovacího stání ze zatravňovacích dlaždic bez nadzemních staveb; - zájemce bere na vědomí, že na části pozemku parc.č. 129/2, díl "A", v k.ú. Hranice se nachází inženýrské sítě;- veškeré další stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem pronajímatele; - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, s tím, že výpovědní doba počíná plynout 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi; - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu; - pozemek nesmí být dán do nájmu, výpůjčky či jiného obdobného užívání dalším osobám či subjektům bez předchozího souhlasu pronajímatele. Jakékoliv změny, týkající se tohoto pronájmu, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku; - nájemce musí pozemek udržovat v řádném stavu tak, aby nedocházelo k zaplevelování okolních pozemků; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města bude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená jistota považována za zálohu na radou města schválenou cenu pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy ve stanoveném termínu zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětné nemovitosti platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy. T: Usnesení 320/ RM 9 ze dne Zemědělský pacht pozemků v k. ú. Hranice, v k. ú. Drahotuše, v k. ú. Slavíč zemědělský pacht pozemků: - parc. č. 782 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č. 2 - parc. č. 786 trvalý travní porost - část o výměře 40 m 2 dle přílohy č. 3 - parc. č. 787/1 trvalý travní porost - část o výměře m 2 dle přílohy č. 4 - parc. č. 811/1 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č. 5 - parc. č. 818/4 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 575 m 2 dle přílohy č. 6 - parc. č. 834/2 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře m 2 dle přílohy č. 7 - parc. č. 881/1 zahrada - část o výměře 210 m 2 dle přílohy č. 8 - parc. č. 894/4 zahrada - část o výměře 224 m 2 dle přílohy č. 9 - parc. č. 1159/1 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č

14 - parc. č. 1166/1 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č. 1166/2 orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 513 m 2 dle přílohy č parc. č. 1250/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha - část o výměře 89 m 2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č. 2347/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 744 m 2 dle přílohy č parc. č. 2348/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 244 m 2 dle přílohy č parc. č. 2352/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 810 m 2 dle přílohy č parc. č ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 40 m 2 dle přílohy č parc. č ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 857 m 2 dle přílohy č parc. č. 2413/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č. 2413/2 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 526 m 2 dle přílohy č parc. č. 2446/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 339 m 2 dle přílohy č parc. č. 2446/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 230 m 2 dle přílohy č parc. č. 2457/1 orná půda o výměře 436 m 2 dle přílohy č parc. č. 2457/2 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře m 2 dle přílohy č parc. č orná půda o výměře 700 m 2 dle přílohy č. 30 zapsaných na LV č pro k. ú. Hranice výše pachtovného: 3,5 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Hranice (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Hranice činí 7,81 Kč/m 2 ) žadateli: Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně, IČO: se sídlem Černotín 160, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 14

15 2. schvaluje zemědělský pacht pozemku parc. č. 1582/1 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č. 31 zapsaného na LV č pro k. ú. Hranice výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Hranice (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Hranice činí 7,81 Kč/m2) žadateli: Václav Rada, IČO: se sídlem Ústí 22, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 3. schvaluje zemědělský pacht pozemku parc. č. 2413/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 954 m2 dle přílohy č. 24 zapsaného na LV 3182 pro k.ú. Hranice výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Hranice (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Hranice činí 7,81 Kč/m2) žadateli: Farma Kozlovský, s.r.o., IČO: se sídlem Býškovice 123, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 4. schvaluje zemědělský pacht pozemků: 15

16 - parc. č. 2252/100 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 2352/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 195 m2 dle přílohy č. 21 zapsaných na LV 3182 pro k.ú. Hranice výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Hranice (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Hranice činí 7,81 Kč/m2) - parc. č. 928 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 1529/3 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 1529/12 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č. 37 zapsaných na LV 1328 pro k.ú. Drahotuše výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Drahotuše (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Drahotuše činí 10,78 Kč/m2) žadateli: Hranicko, a.s., IČO: se sídlem Střítež nad Ludinou 281, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 5. schvaluje zemědělský pacht pozemků: - parc. č. 250/26 orná půda o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 262/35 orná půda - část o výměře 642 m2 dle přílohy č parc. č. 2772/1 ostatní plocha ostatní komunikace - část o výměře 440 m2 dle přílohy č. 38 zapsaných na LV č pro k. ú. Drahotuše výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Drahotuše (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Drahotuše činí 10,78 Kč/m2) žadateli: Drahotuše zemědělská, a.s., IČO: se sídlem Milenov 135, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; 16

17 - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 6. schvaluje zemědělský pacht pozemků: - parc. č. 965/1 ostatní plocha manipulační plocha - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č. 965/5 trvalý travní porost - část o výměře 104 m2 dle přílohy č parc. č. 965/6 ostatní plocha jiná plocha - část o výměře 397 m2 dle přílohy č. 41 důvodové zprávy, zapsaných na LV č. 371 pro k. ú. Slavíč výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Slavíč (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Slavíč činí 11,42 Kč/m2) žadateli: Agrochov Jezernice, a.s., IČO: se sídlem Jezernice 42, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. 7. schvaluje zemědělský pacht pozemků: - parc. č. 1321/1 orná půda - část o výměře m2 dle přílohy č parc. č orná půda - část o výměře 960 m2 dle přílohy č. 43 zapsaných na LV č. 371 pro k. ú. Slavíč výše pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělské půdy pro k. ú. Slavíč (dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., průměrná základní cena zemědělských pozemků v k. ú. Slavíč činí 11,42 Kč/m2) žadateli: Zemědělské družstvo "PODHRADÍ" Týn nad Bečvou, IČO: se sídlem Lipnická 336, Týn nad Bečvou, PSČ za podmínek: - pozemky se přenechávají k zemědělskému využití na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou; 17

18 - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, užívání či požívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - v případě že zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pachtu předmětných nemovitostí, uhradí zájemce Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí Městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu. T: Usnesení 321/ RM 9 ze dne Záměr na prodej pozemku parc.č. 660/20 v k.ú. Hranice 1. trvá na svém usnesení 242/ RM 6 ze dne Usnesení 322/ RM 9 ze dne Záměr na pronájem plynárenského zařízení záměr na pronájem plynárenského zařízení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy nájemce :RWE GasNet, s.r.o. IČ , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem za cenu nájmu a podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu plynárenského zařízení č / viz příloha č. 2 důvodové zprávy Usnesení 323/ RM 9 ze dne Zřízení služebnosti sjezdu 18

19 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu pro strpění zřízení a umístění sjezdu a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby sjezdu ve prospěch pozemků parc.č. st. 295, parc.č. 3166, prac.č. 3167, parc. č. 3168, parc.č. 3171, parc.č. 3172, parc. č vše v k.ú. Velká u Hranic, zatěžující pozemky: - parc.č trvalý travní porost o celkové výměře 813 m 2, - parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře m 2, zapsané na LV 368 pro k.ú. Velká u Hranic dle přílohy č. 2 důvodové zprávy oprávnění: za podmínek dle usnesení č. 2397/2009-RM 81 ze dne a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu. Usnesení 324/ RM 9 ze dne Zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., Hranice, Galašova, Na Hrázi" uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP /1 Hranice, Galašova, Na Hrázi - VNk, NNk dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. T: Usnesení 325/ RM 9 ze dne Zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o., REKO VTL AU Střítež nad Ludinou" uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na služebném pozemku a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rámci stavby REKO VTL AU Střítež nad 19

20 Ludinou (REKO VTL TU Střítež nad Ludinou), číslo stavby , zatěžující pozemek parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 993 m 2 zapsaný na LV č. 368 pro k.ú. Velká u Hranic v rozsahu dle přílohy č. 2 oprávněný: RWE GasNet, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ za jednorázovou úhradu ve výši: 81 Kč včetně DPH za podmínek: - oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí; - oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě daňového dokladu vystaveného stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; - pro případ zamítnutí zápisu věcného břemene na základě této smlouvy katastrálním úřadem se smluvní strany zavazují učinit veškeré relevantní kroky k odstranění překážek provedení zápisu při zachování smyslu a účelu smlouvy o zřízení věcného břemene a p o v ě ř u j e starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Usnesení 326/ RM 9 ze dne Žádost o udělení souhlasu s podnájmem pozemku parc.č. 2525/3 v k.ú. Hranice - EKOLTES Hranice a.s. 1. trvá na svém usnesení č. 279/ RM 8 ze dne ukládá odboru správy majetku předložit Komisi pro dopravu k posouzení možností výhledového řešení přístupu do dané lokality ( parc.č. 2525/3 v k.ú. Hranice) v případě zřízení parkoviště. Usnesení 327/ RM 9 ze dne Žádost o přidělení pokoje ve svobodárně Vrchlického čp v Hranicích 20

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2012 Usnesení 1343/2012 - RM 43 ze dne 3. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.12.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 81. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2014 Usnesení 2600/2014 - RM 81 ze dne 20. 10. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2601/2014 - RM

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5.

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. PhDr.

Více

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 Usnesení 2097/2014 - RM 65 ze dne 4. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.2. 2004 bez připomínek

Více

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 Usnesení 203/2015 - RM 6 ze dne 30. 3. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015

USNESENÍ. z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015 Usnesení 162/2015 - RM 5 ze dne 9. 3. 2015 Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka - vyhlášení výběrového řízení hlasováním k datu 18.2.2015

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: PhDr. Vladimír Juračka Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 Usnesení 1976/2013 - RM 61 ze dne 19. 11. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 19.11. 2013

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ. z 60. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 60. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 60. schůze Rady města Hranic, dne 29. 10. 2013 Usnesení 1949/2013 - RM 60 ze dne 29. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 29.10. 2013

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015. Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015. Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015 Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápis. Usnesení 268/2015 - RM 8 ze dne

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 30. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. schůze Rady města Hranic, dne 31. 5. 2016 Usnesení 944/2016 - RM 30 ze dne 31. 5. 2016 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 945/2016 - RM 30 ze dne 31.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 41. schůze Rady města Hranic, dne 6. 11. 2012 Usnesení 1283/2012 - RM 41 ze dne 6. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 6.11. 2012 bez

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Usnesení 448/2012 - ZM 18 ze dne 15. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 15.11.2012

Více

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012. 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci "Pojištění města Hranice" předloţila

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012. 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci Pojištění města Hranice předloţila MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012 Usnesení 1370/2012 - RM 44 ze dne 18. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 18.12.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Usnesení 612/2013 - ZM 26 ze dne 10. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.10.2013

Více

USNESENÍ. z 18. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. schůze Rady města Hranic, dne 24. 11. 2015 Usnesení 620/2015 - RM 18 ze dne 24. 11. 2015 Zahájení program rady města dle doplnění vedeného v zápise Kudláček Jiří, starosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

USNESENÍ. z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015

USNESENÍ. z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015 Usnesení 77/2015 - RM 3 ze dne 19. 1. 2015 Zahájení program rady města s doplněním dle zápisu. Juračka Vladimír, starosta města Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

USNESENÍ. z 82. schůze Rady města Hranic, dne bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k s připomínkami uvedenými v zápise

USNESENÍ. z 82. schůze Rady města Hranic, dne bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k s připomínkami uvedenými v zápise MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 82. schůze Rady města Hranic, dne 10. 11. 2014 Usnesení 2624/2014 - RM 82 ze dne 10. 11. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 Usnesení 2046/2013 - RM 63 ze dne 17. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.12.013 bez

Více

USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014

USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014 Usnesení 2448/2014 - RM 77 ze dne 18. 8. 2014 Zahájení program rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 33. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 1015/ RM 33 ze dne Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 33. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 1015/ RM 33 ze dne Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. schůze Rady města Hranic, dne 19. 7. 2016 Usnesení 1015/2016 - RM 33 ze dne 19. 7. 2016 Zahájení program rady města v předloženém znění. Kudláček Jiří, starosta Usnesení 1016/2016

Více

USNESENÍ. z 10. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program rady města v předloženém znění s doplněním uvedeným v zápise

USNESENÍ. z 10. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program rady města v předloženém znění s doplněním uvedeným v zápise MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. schůze Rady města Hranic, dne 8. 6. 2015 Usnesení 336/2015 - RM 10 ze dne 8. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění s doplněním uvedeným v zápise Usnesení

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z 31. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program rady města s doplněním uvedeným v zápise/ v předloženém znění

USNESENÍ. z 31. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program rady města s doplněním uvedeným v zápise/ v předloženém znění MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. schůze Rady města Hranic, dne 14. 6. 2016 Usnesení 972/2016 - RM 31 ze dne 14. 6. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise/ v předloženém znění Kudláček

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012 Usnesení 1314/2012 - RM 42 ze dne 20. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.11.2012 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. září 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Hostinné, konané dne 08.06.2016 858/55/RM/2016 Schválení programu 55. schůze rady města 1. program 55. schůze: 2. Městská správa

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více