Výroční zpráva Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. Moderní přístup. k tradičním hodnotám"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Moderní přístup k tradičním hodnotám

2 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 4 PŘEHLED ČINNOSTI 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K OSTATNÍ ÚDAJE 8 SOLVENTNOST 9 TECHNICKÉ REZERVY 10 OSTATNÍ 10 VÝROK AUDITORA 11 ROZVAHA POJIŠŤOVNY K VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SLAVIA POJIŠŤOVNA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 47

3 Zpráva představenstva Slavia pojišťovny a.s. za rok 2013 Představenstvo Slavia pojišťovny a.s. (dále jenom Pojišťovna ) vykonávalo řízení společnosti v roce 2013 především na svých zasedáních, která se konala zpravidla jednou měsíčně. Pojišťovna působila i v roce 2013 jako univerzální pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Poskytovala celé spektrum pojistných produktů pro podniky, podnikatele i občany. Rok 2013 byl pro Pojišťovu rokem stabilního vývoje prodeje pojistných produktů ve srovnatelném objemu jako v roce Po celý rok 2013 se pracovníci Pojišťovny intenzivně věnovali inovaci a vývoji nových pojišťovacích produktů dle potřeb koncových klientů, obchodních partnerů či v důseldku legislativních změn. Rok 2013 byl pokračujícím naplněním strategie stabilizace vztahů s makléřskými společnostmi, které zajišťují prodej pojistných produktů Pojišťovny privátní i podnikové klientele. Rok 2014 bude zaměřen na zvýšení ziskovosti Pojišťovny a posílení jejího postavení. V lednu poskytl akcionář pro zlepšení kapitálové situace Pojišťovny dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu ve výši 53 mil. Kč. Po výrazném zdražení produktu povinného ručení na konci minulého roku bude Pojišťovna i nadále pokračovat v hledání cest a implementaci opatření s cílem růstu profitability jednotlivých produktů nabízeného portfolia.celkový hrubý předpis pojistného činil za rok 2013 cca 726,3 mil Kč. Produkty občanského pojištění dosáhly předepsaného pojistného na úrovni cca 541,3 mil. Kč. V oblasti podnikatelského pojištění Pojišťovna dosáhla předepsaného pojistného ve výši cca 185,0 mil. Kč. Pojišťovna se dále zaměřovala na pojištění nových rizik v profesní odpovědnosti a pojištění odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti. V roce 2013 Pojišťovna díky pokračující těsné spolupráci se zajišťovacími partnery posílila svoji kapacitu v oblasti průmyslových pojištění a pokračovala v dalším zkvalitňování aplikovaného zajistného programu. V rámci vnitřního fungování Pojišťovny bylo úspěšně prověřeno nastavení fungování všech hlavních a podpůrných procesů včetně vnitřního kontrolního systému a interního auditu. Velkou měrou se na tomto úspěchu podílela i přijatá koncepce systému řízení kvality podle standardů ČSN EN ISO 9001:2009, kdy Slavia pojišťovna a.s. v roce 2013 úspěšně absolvovala dozorový audit dle standardů ČSN EN ISO 9001:2009. Při své podnikatelské činnosti je Pojišťovna vystavena řadě rizik, zejména pojistnému a tržnímu riziku, riziku likvidity, úvěrovému riziku a měnovému riziku. Řízení pojstného rizika se zakládá na správném ohodnocení rizika při příjmu klienta do pojištění, a to aplikací odpovídajích pojistných sazeb. Další významnou součástí řízení pojistného rizika je zajištění u renomovaných nadnárodních společností. Tržní riziko spočívá ve změně hodnoty finančních instrumentů v důsledku tržního vývoje. Finanční riziko je diverzifikováno v souladu s platnými právními předpisy pro pojišťovny. Startegie a charakteristika portfolia je stanovována hlavním akcionářem. Držením dostatečné části finančního umístění v likvidních finančních nástrojích omezuje Pojišťovan riziko likvidity, tedy riziko vynaložení dodatečných náladů na převod finančních investic na peněžní prostředky. Úvěrové riziko vycházející z neschopnosti protistrany uhradit v plné výši splatné částky je omezeno extrémními limity pro skladbu finančního umístění. Společnost je vystavena úvěrovému riziku především v oblastech podílu zajistitele na pojistných závazcích, dluhu zajistitele na již vyplacených pojistných událostech, rizika nesplacení jistiny nebo výnosů z finančních investic a v oblasti dlužného pojistného. Dlužné pojistné se pravidelně monitoruje a jsou tvořeny opravné položky v souladu s platnou legislativou. 2

4 Jelikož jsou aktiva a pasiva Pojišťovny evidována převážně v domácí měně, je měnové riziko nevýznamné. Představenstvo nechalo v souladu s požadavky zákona ověřit správnost účetní závěrky roku Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Slavia Pojišťovna k 31. prosinci 2013 a její finanční výkonnosti za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Auditor v rámci výroku uvedl výhradu a upozornil na skutečnost, že Společnost neproúčtovala eliminaci podílu zajistitele na závazcích ČKP ve výši tis. Kč, snížení hodnoty nemovitostí ve výši nejméně tis. Kč a zprostředkovatelskou provizi ve výši tis. Kč. Pokud by k Společnost proúčtovala tyto úpravy do výsledku hospodaření za účetní období a vlastního kapitálu, nesplňovala by k datu účetní závěrky regulatorní požadavek týkající se disponibilní míry solventnosti. Tato účetní závěrka neobsahuje žádné úpravy, které by byly nutné v případě, že by společnost nebyla schopna naplnit regulatorní požadavky a pokračovat ve své obchodní činnosti. Jak uvedeno v bodě 6 přílohy účetní závěrky Rozhodnutím valné hromady ze dne 13. ledna 2014 došlo k rozhodnutí o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku akcionářem společnosti Capital Management Company ve výši tis. Kč. Představenstvo Pojišťovny uvádí, že výše rezerv za závazky České kanceláře pojistitelů vykázaných v této účetní závěrce v položce C. 8. Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů této účetní závěrky vyplývá z proúčtované hodnoty podílu Slavia pojišťovny a.s. na rezervách Kanceláře z titulu deficitu zákonného pojištění - 29 z. 168/1999 a rezervy na závazky Kanceláře z titulu GF1-24/2 z. 168/1999 k , který byl vyčíslen Českou kanceláři pojistitelů. Účtování o podílu společnosti za závazky vyplývá z hodnot dodaných Českou kanceláří pojistitelů, které nebyly v době jejich proúčtování auditovány. V účetní závěrce za rok 2012 a 2013 Pojišťovna vykázala podíl zajistitele k Rezervě na závazky Kanceláře ve výši tis. Kč k , tis. Kč k na základě platných zajistných smluv uzavíraných vždy na období od do příslušného roku. Představenstvo Pojišťovny si je vědomo toho, že existují rozdílné názory na interpretaci zajistných smluv v tom, zda kryjí pravděpodobné závazky vůči ČKP v plné výši k datu účetní závěrky. Pojišťovna vede soudní spor s Českou národní bankou týkající se vykazování zajištění Rezervy na závazky Kanceláře. Představenstvo Pojišťovny se domnívá, že doposud používaný způsob alokace předpokládaného deficitu zákonného pojištění podle aktuálního tržního podílu odporuje evropskému právu a pravidlům volné hospodářské soutěže a proto podalo podnět na Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k výše popsaným nejistotám ohledně správnosti výše Rezervy na závazky Kanceláře, správnosti použití zajistných smluv a oprávněnosti způsobu alokace deficitu představenstvo Pojišťovny konstatuje, že panuje vysoká míra nejistoty týkající se jak správné výše částky, tak i správného způsobu účtování o podílu Pojišťovny na deficitu. Představenstvo Pojišťovny se proto rozhodlo z důvodu konzistence použít pro účetní závěrku k stejný způsob účtování jako v roce Představenstvo Pojišťovny pak dále předpokládá, že v průběhu roku 2014 bude tato problematika vyjasněna a případné dopady do účetní závěrky proúčtovány. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku roku 2013 a ztrátu ve výši tis. Kč převést na účet neuhrazených ztrát minulých let. V Praze dne 29. dubna 2014 Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva 3

5 I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. Základní kapitál: Kč Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655 IČ: Vznik společnosti: zápisem do obchodního rejstříku SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI (k ) PŘEDSTAVENSTVO Ing. Radek Žďárecký, MBA - předseda představenstva Mgr. Milan Kolanda - místopředseda představenstva Ing. Petr Pořízek - člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel- člen představenstva JUDr. Ivana Zőrklerová člen představenstva DOZORČÍ RADA Ing. Jan Vlachý, Ph.D.- předseda dozorčí rady (do ) Ing. Jaromír Prokop, MBA - člen dozorčí rady (do ) Ing. Aleš Klíč - člen dozorčí rady K datu vydání této zprávy probíhá schvalovací řízení nových kandidátů u orgánu státního dozoru. GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Radek Žďárecký, MBA 4

6 II. PŘEHLED O ČINNOSTI PRODUKTY POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Pojištění živelní a vodovodní Pojištění pro případ odcizení a vandalismu Pojištění skel Pojištění strojů a elektroniky Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku Pojištění stavebně montážních rizik včetně odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění odpovědnosti zaměstnance Pojištění odpovědnosti členů řídících a statutárních orgánů Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Havarijní pojištění motorových vozidel Pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel Kryštof Pojištění finanční způsobilosti dopravce Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce Pojištění přepravy zásilek Pojištění měst a obcí Pojištění lodí a letadel havárie, živel a odpovědnost Pojištění úpadku agentury práce Pojištění úpadku cestovní kanceláře POJIŠTĚNÍ OBČANŮ Pojištění trvale obývaných nemovitostí Pojištění rekreačně obývaných nemovitostí Pojištění trvale obývaných domácností Pojištění rekreačně obývaných domácností Pojištění nemovitostí ve výstavbě a rekonstrukci Cestovní pojištění Úrazové pojištění s připojištěním zdravotnických úkonů nehrazených z prostředků všeobecného zdravotního pojištění Komplexní zdravotní pojištění cizinců Pojištění odpovědnosti za škodu Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče Pojištění veterinární péče - Pejsek a kočička Pojištění pracovní neschopnosti a invalidity Pojištění hospitalizace 5

7 III. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Pojistné a náklady na pojistná plnění dle odvětví Přímé pojištění Rok Pojistné Náklady na Předepsané Zasloužené poj. plnění (hrubé) (hrubé) Požáru a ostatních škod na majetku Motorových vozidel Smluvní odpovědnosti Ostatní Celkem Ve výroční zprávě za rok 2012 byla identifikována inkonzistence mezi údaji v tabulce Pojistné a náklady na pojistná plnění dle odvětví a tabulkou Ukazatele dle druhů pojištění v 2012 (bod 5.9. této zprávy). Tato inkonzistence byla v této vyýroční zprávě opravena. Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na území České republiky. 6

8 IV. PŘEHLED AKTIV A PASIV K Aktiva Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní finanční umístění Pohledávky pojištění/zajištění Ostatní pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva AKTIVA celkem Pasiva Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek Technické rezervy Ostatní rezervy Závazky z pojištění/zajištění Ostatní závazky Ostatní pasiva PASIVA celkem

9 V. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ Název položky Pojistné očištěné Převedené výnosy z finančního umístění netechnického účtu Ostatní technické výnosy Náklady na pojistná plnění - očištěné Změna stavu ostatních technických rezerv Prémie a slevy Čistá výše provozních výdajů Ostatní technické náklady - očištěné Změna stavu rezerv na vyrovnání mimořádných rizik Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění Výnosy z finančního umístění Náklady na finanční umístění Převod výnosů z finančního umístění na tech.účet neživotního pojištění Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Mimořádný hospodářský výsledek Ostatní daně a poplatky Hospodářský výsledek za účetní období VI. OSTATNÍ ÚDAJE 1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů Položka Průměrný počet zaměstnanců k (osob) Mzdové náklady Sociální náklady a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Odměny členů statutárních orgánů Zisk z finančního umístění Výše opravných položek k pohledávkám Výše rezervního fondu Neuhrazená ztráta z minulých let Výsledek netechnického účtu

10 2. Finanční umístění Pořizovací a reálná hodnota Položka pořizovací reálná pořizovací reálná Cenné papíry s výnosem pevným proměnlivým Pozemky a stavby Depozita u bank VII. SOLVENTNOST Pro vykazování solventnosti je v ČR využívána společná metodika Evropské unie popsaná ve vyhlášce č. 303/2004 Sb. Na základě této legislativní úpravy se počítá výše tzv. disponibilní míry solventnosti vyjadřující upravenou výši vlastního kapitálu, který má pojišťovna k dispozici pro zabezpečení splnitelnosti závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti v případě, že tyto závazky překročí očekávanou úroveň promítnutou ve výši technických rezerv. Disponibilní míra solventnosti je srovnávána s určitými minimálními úrovněmi, tj. s požadovanou mírou solventnosti a s minimální výší garančního fondu. Požadovaná míra solventnosti je stanovena jako vyšší z hodnot vypočítaných z objemu předepsaného pojistného, resp. z objemu pojistného plnění. Pokud je výše takto vypočtené požadované míry solventnosti nižší než zákonem stanovené absolutní minimum garančního fondu, je požadované minimum disponibilní míry solventnosti rovno výši garančního fondu. Garanční fond je tvořen vlastními zdroji pojišťovny. Zákonem č. 277/2009 Sb. byla upravena minimální výše garančního fondu na tis. Kč. V tisících Kč Minimální výše garančního fondu Disponibilní míra solventnosti Vlastní zdroje / min. výše garančního fondu 200% 106% 147% 9

11 VIII. TECHNICKÉ REZERVY Kromě uvedené skutečné míry solventnosti zajišťují schopnost pojišťovny dostát svým závazkům její technické rezervy. Jejich výše je stanovena v souladu se zákonem o pojišťovnictví a příslušnou vyhláškou. V následující tabulce je uveden vývoj technických rezerv Slavia pojišťovny a.s. v posledních letech v brutto hodnotě vzhledem k zajištění. v tis. Kč Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Rezerva na pojist. plnění Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného neživ. poj Rezerva na závazky ČKP Technické rezervy celkem (hrubá výše) IX. INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ Zajistný makléř: Synergy Reinsurance Services, a.s. Cooper Gay & Co Ltd. Zajistitel Bouquet MTPL Q/S Rating Partner Reinsurance Europe Ltd. 24,50% 30,00% A+ (S&P) R&V Versicherung AG 25,00% 22,00% AA (S&P) SCOR Switzerland Ltd. 17,50% 20,00% A (S&P) General Insurance Corporation of India 12,50% 10,00% A (AM Best) Polish Re 7,50% 4,00% A (AM Best) Pozavarovalnica Sava dd 4,00% 5,00% A- (S&P) VIG Re 9,00% 9,00% A+ (AM Best) CELKEM 100% 100% Další zajistné smlouvy: Risk XL, CAT XL, MTPL XL, D&O, Marine Cargo, Insolvency of Employment agencies Q/S, Insolvency of Travel agencies Q/S. X. OSTATNÍ Pojišťovna v průběhu roku 2013 nevyvíjela žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje, nevyvíjela žádnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí ani v oblasti pracovně právních vztahů. Pojišťovna nemá organizační složku v zahraničí. Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva 10

12

13

14

15 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013 Název společnosti: Slavia pojišťovna a.s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Právní forma: akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 29. dubna

16 Rozvaha k Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1/ 655 IČO: v tis. Kč Legenda Číslo Minulé období řádku Hrubá výše Úprava Čistá výše a I. AKTIVA x A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1 x x B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: B. a) zřizovací výdaje 3 x x x x B. b) goodw ill 4 x x x x C. Finanční umístění (investice) x C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: x C. I. a) provozní nemovitosti x 600 C. II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 8 x x x x C. II. 1. Podíly v ovládaných osobách 9 x x x x C. II. 2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 10 x x x x C. II. 3. Podíly s podstatným vlivem 11 x x x x C. II. 4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný 12 x x x x C. III. Jiná finanční umístění x C. III. 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 x x x x C. III. 2. Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem x C. III. 3. Finanční umístění v investičních sdruženích 16 x x x x C. III. 5. Ostatní půjčky 17 x x x x C. III. 6. Depozita u finančních institucí x C. III. 7. Ostatní finanční umístění 19 x x x x C. IV. Depozita při aktivním zajištění 20 x x x x D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 21 x x x x E. Dlužníci E. I. Pohledávky z operací přímého pojištění E. I. 1. pojistníci E. I. 2. zprostředkovatelé x 642 E. II. Pohledávky z operací zajištění x E. III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva F. I. Dlouhodobý hmotný majetek,jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby F. II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně x F. III. Jiná aktiva 31 x x x x G. Přechodné účty aktiv x G. I. Naběhlé úroky a nájemné x x x G. II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: x G. II. a) v životním pojištění 35 x x x x G.II. b) v neživotním pojištění x G. III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: x 226 G. III. a) dohadné položky aktivní x x x AKTIVA CELKEM

17

18

19

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K OBECNÝ OBSAH 1.1. VYMEZENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a. s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Identifikační číslo: Datum vzniku: 1. června 1994 Právní forma: akciová společnost Slavia pojišťovna a.s. (dále jenom Pojišťovna ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městského soudu v Praze, spisová značka B 2591, dne 1. června 1994 akciová společnost. Konsolidující účetní jednotkou vyššího konsolidačního celku, do kterého Pojišťovna spadá, je SPGroup a.s. (IČO ) se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, kde také lze konsolidované účetní závěrky získat PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Předmětem podnikání Pojišťovny je dle výpisu z obchodního rejstříku: 1. pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2. činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví zprostředkování záruk a závazků zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3. zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví 1.3. STATUTÁRNÍ ORGÁNY POJIŠŤOVNY Představenstvo Ing. Radek Žďárecký, MBA Mgr. Milan Kolanda Ing. Petr Pořízek Ing. Bohumil Vrhel JUDr. Ivana Zörklerová Dozorčí rada předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Jan Vlachý předseda dozorčí rady (do ) Ing. Jaromír Prokop, MBA člen dozorčí rady (do ) Ing. Aleš Klíč člen dozorčí rady 19

21 Jménem Pojišťovny jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva písemně pověřený představenstvem na základě usnesení představenstva v rozsahu tohoto pověření. K datu vydání této zprávy probíhá schvalovací řízení nových kandidátů dozorčí rady u orgánu státního dozoru ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Navýšení vlastního kapitálu Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8. dubna 2013 došlo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, zejména z důvodu kapitálového posílení pojišťovny a pozitivního vlivu na disponibilní míru solventnosti a krytí pojistně technických rezerv. Ke zvýšení vlastního kapitálu společnosti došlo formou nepeněžitého vkladu oceněného soudním znalcem na hodnotu tis. Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti Slavia pojišťovna a.s. o tis. Kč, hodnota nepeněžitého vkladu přesahující jmenovitou hodnotu upisovaných nových 54 akcií v nominální hodnotě 500 tis. Kč, které byly vydány jako protiplnění upisovateli, tvoří emisní ážio. Nabyvatelem nových akcií se stala společnost New Property Management a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ , přičemž základní kapitál společnosti se zvýšil z původní hodnoty tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Rozhodnutí valné hromady ze dne 8. dubna 2013 o navýšení základního kapitálu bylo zapsáno do Obchodního rejstříku ke dni 12. dubna Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 12. srpna 2013 došlo k rozhodnutí o dalším navýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se zvyšil o částku tis. Kč upsáním nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě tis.kč. Zvýšení bylo provedeno peněžitými vklady dosavadních akcionářů. Bylo vydáno 16 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500 tis. Kč, a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, přičemž základní kapitál se zvýšil z hodnoty tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Rozhodnutí valné hromady ze dne 12. srpna 2013 o navýšení základního kapitálu bylo zapsáno do Obchodního rejstříku ke dni 14. srpna ZÁKLADNÍ KAPITÁL POJIŠŤOVNY Základní kapitál Pojišťovny ve výši 310 mil. Kč tvoří 620 ks zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500 tis. Kč. Pojišťovna neeviduje žádná opční práva na nabytí akcií PRÁVNÍ POMĚRY Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry Pojišťovny v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojišťění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, a dalšími obecnými právními předpisy platnými pro obchodní společnosti v České republice. 20

22 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka Pojišťovny byla sestavena, a její účetnictví bylo vedeno, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění, českými účetními standardy pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. A dalšími souvisejícími předpisy. Účetnictví respektuje obecné zásady, především zásady oceňování majetku na základě historických cen nebo oceňování reálnou hodnotou, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti. Účetní závěrka k byla sestavena na základě předpokladu schopnosti účetní jednotky pokračovat v činnosti v následujícím období. Údaje v této účetní závěrce jsou vykázány v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. Rok 2014 bude zaměřen na zvýšení ziskovosti Pojišťovny a posílení jejího postavení. V lednu poskytl akcionář pro zlepšení kapitálové situace Pojišťovny dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu ve výši 53 mil. Kč. Po výrazném zdražení produktu povinného ručení na konci minulého roku bude Pojišťovna i nadále pokračovat v hledání cest a implementaci opatření s cílem růstu profitability jednotlivých produktů nabízeného portfolia. 3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VYKÁZANÉ V TÉTO ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Výše rezerv za závazky České kanceláře pojistitelů Hrubá výše rezerv za závazky České kanceláře pojistitelů vykázaných v této účetní závěrce v položce C. 8. Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů vyplývá z proúčtované hodnoty podílu Pojišťovny na rezervách Kanceláře z titulu deficitu zákonného pojištění - 29 z. 168/1999 a podílu na rezervách na závazky Kanceláře z titulu GF1-24/2 z. 168/1999. Tyto podíly byly k proúčtovány ve výši, která byla vyčíslena Českou kanceláři pojistitelů k datu Hodnoty představující podíly Pojišťovny na závazcích vyplývá z hodnot dodaných Českou kanceláří pojistitelů, tyto nebyly v době jejich proúčtování auditovány. Výše podílu zajistitele na rezervě za závazky České kanceláře pojistitelů V účetních závěrkách k a Pojišťovna vykázala podíl zajistitele k Rezervě na závazky Kanceláře ve výši tis. Kč (k ) a ve výši tis. Kč (k ). Vykazovaná výše podílu zajistitele vyplývá z platných zajistných smluv uzavíraných vždy na období od 1.1. do příslušného roku. Vedeni Pojišťovny si je vědomo, že existují rozdílné názory na interpretaci zajistných smluv v tom, zda kryjí pravděpodobné závazky vůči ČKP v plné výši k datu účetní závěrky. Pojišťovna vede soudní spor s Českou národní bankou týkající se vykazování zajištění Rezervy na závazky Kanceláře. Pojišťovna se domnívá, že doposud používaný způsob alokace předpokládaného deficitu zákonného pojištění podle aktuálního tržního podílu odporuje evropskému právu a pravidlům volné hospodářské soutěže a proto připravuje podnět na ÚOHS. Vzhledem k výše popsaným nejistotám ohledně správnosti výše Rezervy na závazky Kanceláře, správnosti použití zajistných smluv a oprávněnosti způsobu alokace deficitu se vedeni Pojišťovny domnívá, že zde panuje vysoká míra nejistoty týkající se jak správné výše částky tak i správného způsobu účtování o podílu Pojišťovny na deficitu. Vedení Pojišťovny se proto rozhodlo použít pro účetní závěrku k stejný způsob účtování jako v roce 2012 z důvodu konzistence. Vedení Pojišťovny předpokládá, že v průběhu roku 2014 bude tato problematika vyjasněna a případné dopady do účetní závěrky proúčtovány. 21

23 4. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ METODY A PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ 4.1. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD A VYKAZOVÁNÍ POLOŽEK ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V průběhu účetního období Pojišťovna neprovedla žádné změny v používaných účetních metodách OKAMŽIK USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke vzniku pojistné smlouvy jejím podpisem nebo zaplacením, zaplacením nebo inkasem předepsaného pojistného, přiznáním provize, splněním dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, zjištění manka nebo přebytku, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující POUŽITÉ ÚČETNÍ METODIKY Pozemky a stavby Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací hodnotě, s výjimkou vkladů do základního kapitálu, kdy ocenění nemovitosti je k datu uvedení do finančního umístění dle znaleckého posudku. Pozemky a stavby se neodepisují, k rozvahovému dni jsou přeceňované na reálnou hodnotou dle znaleckého posudku. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za kterou by mohly být pozemky a stavby prodány v okamžiku jejich ocenění. Reálná hodnota se určí tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba podle posudku znalce nebo kvalifikovaného odborníka, a to nejméně jednou za 5 let. Pojišťovna, kromě toho k rozvahovému dni posuzuje případné znehodnocení nemovitosti a vyhodnocuje skutečnosti mající vliv na případnou reálnou hodnotu. Změna reálné hodnoty se účtuje rozvahově proti oceňovacím rozdílům ve vlastním kapitálu Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry jsou účtovány v okamžiku pořízení v pořizovací hodnotě, přičemž k rozvahovému dni, v souladu s 27 odst.1 písm.c) zákona o účetnictví), byly jeho jednotlivé položky vykázané následovně: a) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, jejíchž emitentem je země OECD jsou vykazované v amortizované hodnotě, k datu uzávěrky byly oceněny reálnou hodnotou. b) Ostatní cenné papíry držené do splatnosti jsou vykazované v reálné hodnotě. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášená na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném (organizovaném trhu). Pojišťovna používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky (rozvahový den), a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, např. z důvodu nízké likvidity organizovaného trhu pro danou emisi, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu. Naběhlou (amortizovanou) hodnotou se rozumí cena použitá při prvotním zachycení v účetnictví (pořizovací cena) zvýšená o naběhlé příslušenství a upravená o amortizaci diskontu / prémie a snížená o případné opravné položky vyjadřující znehodnocení. Cenné papíry ve finančním umístění Pojišťovny jsou zařazené do portfolia drženého do splatnosti. 22

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT...

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT... Výroční zpráva 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT... 8 SOLVENTNOST...10 TECHNICKÉ REZERVY...11

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31. 12. 2014 6 VYBRANÉ ÚDAJE

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Účetní závěrka. ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009. 7 ING Pojišťovna, a.s.

Účetní závěrka. ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009. 7 ING Pojišťovna, a.s. Účetní závěrka ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009 7 8 9 rozvaha k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč) 2009 2009 2009 2008 hrubá výše úprava čistá výše čistá výše AKTIVA C. Finanční

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více