Výroční zpráva Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. Moderní přístup. k tradičním hodnotám"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Moderní přístup k tradičním hodnotám

2 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 4 PŘEHLED ČINNOSTI 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K OSTATNÍ ÚDAJE 8 SOLVENTNOST 9 TECHNICKÉ REZERVY 10 OSTATNÍ 10 VÝROK AUDITORA 11 ROZVAHA POJIŠŤOVNY K VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SLAVIA POJIŠŤOVNA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 47

3 Zpráva představenstva Slavia pojišťovny a.s. za rok 2013 Představenstvo Slavia pojišťovny a.s. (dále jenom Pojišťovna ) vykonávalo řízení společnosti v roce 2013 především na svých zasedáních, která se konala zpravidla jednou měsíčně. Pojišťovna působila i v roce 2013 jako univerzální pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Poskytovala celé spektrum pojistných produktů pro podniky, podnikatele i občany. Rok 2013 byl pro Pojišťovu rokem stabilního vývoje prodeje pojistných produktů ve srovnatelném objemu jako v roce Po celý rok 2013 se pracovníci Pojišťovny intenzivně věnovali inovaci a vývoji nových pojišťovacích produktů dle potřeb koncových klientů, obchodních partnerů či v důseldku legislativních změn. Rok 2013 byl pokračujícím naplněním strategie stabilizace vztahů s makléřskými společnostmi, které zajišťují prodej pojistných produktů Pojišťovny privátní i podnikové klientele. Rok 2014 bude zaměřen na zvýšení ziskovosti Pojišťovny a posílení jejího postavení. V lednu poskytl akcionář pro zlepšení kapitálové situace Pojišťovny dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu ve výši 53 mil. Kč. Po výrazném zdražení produktu povinného ručení na konci minulého roku bude Pojišťovna i nadále pokračovat v hledání cest a implementaci opatření s cílem růstu profitability jednotlivých produktů nabízeného portfolia.celkový hrubý předpis pojistného činil za rok 2013 cca 726,3 mil Kč. Produkty občanského pojištění dosáhly předepsaného pojistného na úrovni cca 541,3 mil. Kč. V oblasti podnikatelského pojištění Pojišťovna dosáhla předepsaného pojistného ve výši cca 185,0 mil. Kč. Pojišťovna se dále zaměřovala na pojištění nových rizik v profesní odpovědnosti a pojištění odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti. V roce 2013 Pojišťovna díky pokračující těsné spolupráci se zajišťovacími partnery posílila svoji kapacitu v oblasti průmyslových pojištění a pokračovala v dalším zkvalitňování aplikovaného zajistného programu. V rámci vnitřního fungování Pojišťovny bylo úspěšně prověřeno nastavení fungování všech hlavních a podpůrných procesů včetně vnitřního kontrolního systému a interního auditu. Velkou měrou se na tomto úspěchu podílela i přijatá koncepce systému řízení kvality podle standardů ČSN EN ISO 9001:2009, kdy Slavia pojišťovna a.s. v roce 2013 úspěšně absolvovala dozorový audit dle standardů ČSN EN ISO 9001:2009. Při své podnikatelské činnosti je Pojišťovna vystavena řadě rizik, zejména pojistnému a tržnímu riziku, riziku likvidity, úvěrovému riziku a měnovému riziku. Řízení pojstného rizika se zakládá na správném ohodnocení rizika při příjmu klienta do pojištění, a to aplikací odpovídajích pojistných sazeb. Další významnou součástí řízení pojistného rizika je zajištění u renomovaných nadnárodních společností. Tržní riziko spočívá ve změně hodnoty finančních instrumentů v důsledku tržního vývoje. Finanční riziko je diverzifikováno v souladu s platnými právními předpisy pro pojišťovny. Startegie a charakteristika portfolia je stanovována hlavním akcionářem. Držením dostatečné části finančního umístění v likvidních finančních nástrojích omezuje Pojišťovan riziko likvidity, tedy riziko vynaložení dodatečných náladů na převod finančních investic na peněžní prostředky. Úvěrové riziko vycházející z neschopnosti protistrany uhradit v plné výši splatné částky je omezeno extrémními limity pro skladbu finančního umístění. Společnost je vystavena úvěrovému riziku především v oblastech podílu zajistitele na pojistných závazcích, dluhu zajistitele na již vyplacených pojistných událostech, rizika nesplacení jistiny nebo výnosů z finančních investic a v oblasti dlužného pojistného. Dlužné pojistné se pravidelně monitoruje a jsou tvořeny opravné položky v souladu s platnou legislativou. 2

4 Jelikož jsou aktiva a pasiva Pojišťovny evidována převážně v domácí měně, je měnové riziko nevýznamné. Představenstvo nechalo v souladu s požadavky zákona ověřit správnost účetní závěrky roku Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Slavia Pojišťovna k 31. prosinci 2013 a její finanční výkonnosti za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Auditor v rámci výroku uvedl výhradu a upozornil na skutečnost, že Společnost neproúčtovala eliminaci podílu zajistitele na závazcích ČKP ve výši tis. Kč, snížení hodnoty nemovitostí ve výši nejméně tis. Kč a zprostředkovatelskou provizi ve výši tis. Kč. Pokud by k Společnost proúčtovala tyto úpravy do výsledku hospodaření za účetní období a vlastního kapitálu, nesplňovala by k datu účetní závěrky regulatorní požadavek týkající se disponibilní míry solventnosti. Tato účetní závěrka neobsahuje žádné úpravy, které by byly nutné v případě, že by společnost nebyla schopna naplnit regulatorní požadavky a pokračovat ve své obchodní činnosti. Jak uvedeno v bodě 6 přílohy účetní závěrky Rozhodnutím valné hromady ze dne 13. ledna 2014 došlo k rozhodnutí o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku akcionářem společnosti Capital Management Company ve výši tis. Kč. Představenstvo Pojišťovny uvádí, že výše rezerv za závazky České kanceláře pojistitelů vykázaných v této účetní závěrce v položce C. 8. Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů této účetní závěrky vyplývá z proúčtované hodnoty podílu Slavia pojišťovny a.s. na rezervách Kanceláře z titulu deficitu zákonného pojištění - 29 z. 168/1999 a rezervy na závazky Kanceláře z titulu GF1-24/2 z. 168/1999 k , který byl vyčíslen Českou kanceláři pojistitelů. Účtování o podílu společnosti za závazky vyplývá z hodnot dodaných Českou kanceláří pojistitelů, které nebyly v době jejich proúčtování auditovány. V účetní závěrce za rok 2012 a 2013 Pojišťovna vykázala podíl zajistitele k Rezervě na závazky Kanceláře ve výši tis. Kč k , tis. Kč k na základě platných zajistných smluv uzavíraných vždy na období od do příslušného roku. Představenstvo Pojišťovny si je vědomo toho, že existují rozdílné názory na interpretaci zajistných smluv v tom, zda kryjí pravděpodobné závazky vůči ČKP v plné výši k datu účetní závěrky. Pojišťovna vede soudní spor s Českou národní bankou týkající se vykazování zajištění Rezervy na závazky Kanceláře. Představenstvo Pojišťovny se domnívá, že doposud používaný způsob alokace předpokládaného deficitu zákonného pojištění podle aktuálního tržního podílu odporuje evropskému právu a pravidlům volné hospodářské soutěže a proto podalo podnět na Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k výše popsaným nejistotám ohledně správnosti výše Rezervy na závazky Kanceláře, správnosti použití zajistných smluv a oprávněnosti způsobu alokace deficitu představenstvo Pojišťovny konstatuje, že panuje vysoká míra nejistoty týkající se jak správné výše částky, tak i správného způsobu účtování o podílu Pojišťovny na deficitu. Představenstvo Pojišťovny se proto rozhodlo z důvodu konzistence použít pro účetní závěrku k stejný způsob účtování jako v roce Představenstvo Pojišťovny pak dále předpokládá, že v průběhu roku 2014 bude tato problematika vyjasněna a případné dopady do účetní závěrky proúčtovány. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku roku 2013 a ztrátu ve výši tis. Kč převést na účet neuhrazených ztrát minulých let. V Praze dne 29. dubna 2014 Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva 3

5 I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. Základní kapitál: Kč Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655 IČ: Vznik společnosti: zápisem do obchodního rejstříku SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI (k ) PŘEDSTAVENSTVO Ing. Radek Žďárecký, MBA - předseda představenstva Mgr. Milan Kolanda - místopředseda představenstva Ing. Petr Pořízek - člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel- člen představenstva JUDr. Ivana Zőrklerová člen představenstva DOZORČÍ RADA Ing. Jan Vlachý, Ph.D.- předseda dozorčí rady (do ) Ing. Jaromír Prokop, MBA - člen dozorčí rady (do ) Ing. Aleš Klíč - člen dozorčí rady K datu vydání této zprávy probíhá schvalovací řízení nových kandidátů u orgánu státního dozoru. GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Radek Žďárecký, MBA 4

6 II. PŘEHLED O ČINNOSTI PRODUKTY POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Pojištění živelní a vodovodní Pojištění pro případ odcizení a vandalismu Pojištění skel Pojištění strojů a elektroniky Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku Pojištění stavebně montážních rizik včetně odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění odpovědnosti zaměstnance Pojištění odpovědnosti členů řídících a statutárních orgánů Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Havarijní pojištění motorových vozidel Pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel Kryštof Pojištění finanční způsobilosti dopravce Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce Pojištění přepravy zásilek Pojištění měst a obcí Pojištění lodí a letadel havárie, živel a odpovědnost Pojištění úpadku agentury práce Pojištění úpadku cestovní kanceláře POJIŠTĚNÍ OBČANŮ Pojištění trvale obývaných nemovitostí Pojištění rekreačně obývaných nemovitostí Pojištění trvale obývaných domácností Pojištění rekreačně obývaných domácností Pojištění nemovitostí ve výstavbě a rekonstrukci Cestovní pojištění Úrazové pojištění s připojištěním zdravotnických úkonů nehrazených z prostředků všeobecného zdravotního pojištění Komplexní zdravotní pojištění cizinců Pojištění odpovědnosti za škodu Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče Pojištění veterinární péče - Pejsek a kočička Pojištění pracovní neschopnosti a invalidity Pojištění hospitalizace 5

7 III. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Pojistné a náklady na pojistná plnění dle odvětví Přímé pojištění Rok Pojistné Náklady na Předepsané Zasloužené poj. plnění (hrubé) (hrubé) Požáru a ostatních škod na majetku Motorových vozidel Smluvní odpovědnosti Ostatní Celkem Ve výroční zprávě za rok 2012 byla identifikována inkonzistence mezi údaji v tabulce Pojistné a náklady na pojistná plnění dle odvětví a tabulkou Ukazatele dle druhů pojištění v 2012 (bod 5.9. této zprávy). Tato inkonzistence byla v této vyýroční zprávě opravena. Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na území České republiky. 6

8 IV. PŘEHLED AKTIV A PASIV K Aktiva Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní finanční umístění Pohledávky pojištění/zajištění Ostatní pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva AKTIVA celkem Pasiva Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek Technické rezervy Ostatní rezervy Závazky z pojištění/zajištění Ostatní závazky Ostatní pasiva PASIVA celkem

9 V. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ Název položky Pojistné očištěné Převedené výnosy z finančního umístění netechnického účtu Ostatní technické výnosy Náklady na pojistná plnění - očištěné Změna stavu ostatních technických rezerv Prémie a slevy Čistá výše provozních výdajů Ostatní technické náklady - očištěné Změna stavu rezerv na vyrovnání mimořádných rizik Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění Výnosy z finančního umístění Náklady na finanční umístění Převod výnosů z finančního umístění na tech.účet neživotního pojištění Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Mimořádný hospodářský výsledek Ostatní daně a poplatky Hospodářský výsledek za účetní období VI. OSTATNÍ ÚDAJE 1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů Položka Průměrný počet zaměstnanců k (osob) Mzdové náklady Sociální náklady a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Odměny členů statutárních orgánů Zisk z finančního umístění Výše opravných položek k pohledávkám Výše rezervního fondu Neuhrazená ztráta z minulých let Výsledek netechnického účtu

10 2. Finanční umístění Pořizovací a reálná hodnota Položka pořizovací reálná pořizovací reálná Cenné papíry s výnosem pevným proměnlivým Pozemky a stavby Depozita u bank VII. SOLVENTNOST Pro vykazování solventnosti je v ČR využívána společná metodika Evropské unie popsaná ve vyhlášce č. 303/2004 Sb. Na základě této legislativní úpravy se počítá výše tzv. disponibilní míry solventnosti vyjadřující upravenou výši vlastního kapitálu, který má pojišťovna k dispozici pro zabezpečení splnitelnosti závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti v případě, že tyto závazky překročí očekávanou úroveň promítnutou ve výši technických rezerv. Disponibilní míra solventnosti je srovnávána s určitými minimálními úrovněmi, tj. s požadovanou mírou solventnosti a s minimální výší garančního fondu. Požadovaná míra solventnosti je stanovena jako vyšší z hodnot vypočítaných z objemu předepsaného pojistného, resp. z objemu pojistného plnění. Pokud je výše takto vypočtené požadované míry solventnosti nižší než zákonem stanovené absolutní minimum garančního fondu, je požadované minimum disponibilní míry solventnosti rovno výši garančního fondu. Garanční fond je tvořen vlastními zdroji pojišťovny. Zákonem č. 277/2009 Sb. byla upravena minimální výše garančního fondu na tis. Kč. V tisících Kč Minimální výše garančního fondu Disponibilní míra solventnosti Vlastní zdroje / min. výše garančního fondu 200% 106% 147% 9

11 VIII. TECHNICKÉ REZERVY Kromě uvedené skutečné míry solventnosti zajišťují schopnost pojišťovny dostát svým závazkům její technické rezervy. Jejich výše je stanovena v souladu se zákonem o pojišťovnictví a příslušnou vyhláškou. V následující tabulce je uveden vývoj technických rezerv Slavia pojišťovny a.s. v posledních letech v brutto hodnotě vzhledem k zajištění. v tis. Kč Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Rezerva na pojist. plnění Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného neživ. poj Rezerva na závazky ČKP Technické rezervy celkem (hrubá výše) IX. INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ Zajistný makléř: Synergy Reinsurance Services, a.s. Cooper Gay & Co Ltd. Zajistitel Bouquet MTPL Q/S Rating Partner Reinsurance Europe Ltd. 24,50% 30,00% A+ (S&P) R&V Versicherung AG 25,00% 22,00% AA (S&P) SCOR Switzerland Ltd. 17,50% 20,00% A (S&P) General Insurance Corporation of India 12,50% 10,00% A (AM Best) Polish Re 7,50% 4,00% A (AM Best) Pozavarovalnica Sava dd 4,00% 5,00% A- (S&P) VIG Re 9,00% 9,00% A+ (AM Best) CELKEM 100% 100% Další zajistné smlouvy: Risk XL, CAT XL, MTPL XL, D&O, Marine Cargo, Insolvency of Employment agencies Q/S, Insolvency of Travel agencies Q/S. X. OSTATNÍ Pojišťovna v průběhu roku 2013 nevyvíjela žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje, nevyvíjela žádnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí ani v oblasti pracovně právních vztahů. Pojišťovna nemá organizační složku v zahraničí. Ing. Radek Žďárecký, MBA předseda představenstva 10

12

13

14

15 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013 Název společnosti: Slavia pojišťovna a.s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Právní forma: akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 29. dubna

16 Rozvaha k Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1/ 655 IČO: v tis. Kč Legenda Číslo Minulé období řádku Hrubá výše Úprava Čistá výše a I. AKTIVA x A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1 x x B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: B. a) zřizovací výdaje 3 x x x x B. b) goodw ill 4 x x x x C. Finanční umístění (investice) x C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: x C. I. a) provozní nemovitosti x 600 C. II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 8 x x x x C. II. 1. Podíly v ovládaných osobách 9 x x x x C. II. 2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 10 x x x x C. II. 3. Podíly s podstatným vlivem 11 x x x x C. II. 4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný 12 x x x x C. III. Jiná finanční umístění x C. III. 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 x x x x C. III. 2. Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem x C. III. 3. Finanční umístění v investičních sdruženích 16 x x x x C. III. 5. Ostatní půjčky 17 x x x x C. III. 6. Depozita u finančních institucí x C. III. 7. Ostatní finanční umístění 19 x x x x C. IV. Depozita při aktivním zajištění 20 x x x x D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 21 x x x x E. Dlužníci E. I. Pohledávky z operací přímého pojištění E. I. 1. pojistníci E. I. 2. zprostředkovatelé x 642 E. II. Pohledávky z operací zajištění x E. III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva F. I. Dlouhodobý hmotný majetek,jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby F. II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně x F. III. Jiná aktiva 31 x x x x G. Přechodné účty aktiv x G. I. Naběhlé úroky a nájemné x x x G. II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: x G. II. a) v životním pojištění 35 x x x x G.II. b) v neživotním pojištění x G. III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: x 226 G. III. a) dohadné položky aktivní x x x AKTIVA CELKEM

17

18

19

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K OBECNÝ OBSAH 1.1. VYMEZENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a. s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Identifikační číslo: Datum vzniku: 1. června 1994 Právní forma: akciová společnost Slavia pojišťovna a.s. (dále jenom Pojišťovna ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městského soudu v Praze, spisová značka B 2591, dne 1. června 1994 akciová společnost. Konsolidující účetní jednotkou vyššího konsolidačního celku, do kterého Pojišťovna spadá, je SPGroup a.s. (IČO ) se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, kde také lze konsolidované účetní závěrky získat PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Předmětem podnikání Pojišťovny je dle výpisu z obchodního rejstříku: 1. pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2. činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví zprostředkování záruk a závazků zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3. zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví 1.3. STATUTÁRNÍ ORGÁNY POJIŠŤOVNY Představenstvo Ing. Radek Žďárecký, MBA Mgr. Milan Kolanda Ing. Petr Pořízek Ing. Bohumil Vrhel JUDr. Ivana Zörklerová Dozorčí rada předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Jan Vlachý předseda dozorčí rady (do ) Ing. Jaromír Prokop, MBA člen dozorčí rady (do ) Ing. Aleš Klíč člen dozorčí rady 19

21 Jménem Pojišťovny jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva písemně pověřený představenstvem na základě usnesení představenstva v rozsahu tohoto pověření. K datu vydání této zprávy probíhá schvalovací řízení nových kandidátů dozorčí rady u orgánu státního dozoru ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Navýšení vlastního kapitálu Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8. dubna 2013 došlo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, zejména z důvodu kapitálového posílení pojišťovny a pozitivního vlivu na disponibilní míru solventnosti a krytí pojistně technických rezerv. Ke zvýšení vlastního kapitálu společnosti došlo formou nepeněžitého vkladu oceněného soudním znalcem na hodnotu tis. Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti Slavia pojišťovna a.s. o tis. Kč, hodnota nepeněžitého vkladu přesahující jmenovitou hodnotu upisovaných nových 54 akcií v nominální hodnotě 500 tis. Kč, které byly vydány jako protiplnění upisovateli, tvoří emisní ážio. Nabyvatelem nových akcií se stala společnost New Property Management a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ , přičemž základní kapitál společnosti se zvýšil z původní hodnoty tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Rozhodnutí valné hromady ze dne 8. dubna 2013 o navýšení základního kapitálu bylo zapsáno do Obchodního rejstříku ke dni 12. dubna Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 12. srpna 2013 došlo k rozhodnutí o dalším navýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se zvyšil o částku tis. Kč upsáním nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě tis.kč. Zvýšení bylo provedeno peněžitými vklady dosavadních akcionářů. Bylo vydáno 16 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500 tis. Kč, a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, přičemž základní kapitál se zvýšil z hodnoty tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Rozhodnutí valné hromady ze dne 12. srpna 2013 o navýšení základního kapitálu bylo zapsáno do Obchodního rejstříku ke dni 14. srpna ZÁKLADNÍ KAPITÁL POJIŠŤOVNY Základní kapitál Pojišťovny ve výši 310 mil. Kč tvoří 620 ks zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500 tis. Kč. Pojišťovna neeviduje žádná opční práva na nabytí akcií PRÁVNÍ POMĚRY Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry Pojišťovny v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojišťění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, a dalšími obecnými právními předpisy platnými pro obchodní společnosti v České republice. 20

22 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka Pojišťovny byla sestavena, a její účetnictví bylo vedeno, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění, českými účetními standardy pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. A dalšími souvisejícími předpisy. Účetnictví respektuje obecné zásady, především zásady oceňování majetku na základě historických cen nebo oceňování reálnou hodnotou, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti. Účetní závěrka k byla sestavena na základě předpokladu schopnosti účetní jednotky pokračovat v činnosti v následujícím období. Údaje v této účetní závěrce jsou vykázány v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. Rok 2014 bude zaměřen na zvýšení ziskovosti Pojišťovny a posílení jejího postavení. V lednu poskytl akcionář pro zlepšení kapitálové situace Pojišťovny dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu ve výši 53 mil. Kč. Po výrazném zdražení produktu povinného ručení na konci minulého roku bude Pojišťovna i nadále pokračovat v hledání cest a implementaci opatření s cílem růstu profitability jednotlivých produktů nabízeného portfolia. 3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VYKÁZANÉ V TÉTO ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Výše rezerv za závazky České kanceláře pojistitelů Hrubá výše rezerv za závazky České kanceláře pojistitelů vykázaných v této účetní závěrce v položce C. 8. Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů vyplývá z proúčtované hodnoty podílu Pojišťovny na rezervách Kanceláře z titulu deficitu zákonného pojištění - 29 z. 168/1999 a podílu na rezervách na závazky Kanceláře z titulu GF1-24/2 z. 168/1999. Tyto podíly byly k proúčtovány ve výši, která byla vyčíslena Českou kanceláři pojistitelů k datu Hodnoty představující podíly Pojišťovny na závazcích vyplývá z hodnot dodaných Českou kanceláří pojistitelů, tyto nebyly v době jejich proúčtování auditovány. Výše podílu zajistitele na rezervě za závazky České kanceláře pojistitelů V účetních závěrkách k a Pojišťovna vykázala podíl zajistitele k Rezervě na závazky Kanceláře ve výši tis. Kč (k ) a ve výši tis. Kč (k ). Vykazovaná výše podílu zajistitele vyplývá z platných zajistných smluv uzavíraných vždy na období od 1.1. do příslušného roku. Vedeni Pojišťovny si je vědomo, že existují rozdílné názory na interpretaci zajistných smluv v tom, zda kryjí pravděpodobné závazky vůči ČKP v plné výši k datu účetní závěrky. Pojišťovna vede soudní spor s Českou národní bankou týkající se vykazování zajištění Rezervy na závazky Kanceláře. Pojišťovna se domnívá, že doposud používaný způsob alokace předpokládaného deficitu zákonného pojištění podle aktuálního tržního podílu odporuje evropskému právu a pravidlům volné hospodářské soutěže a proto připravuje podnět na ÚOHS. Vzhledem k výše popsaným nejistotám ohledně správnosti výše Rezervy na závazky Kanceláře, správnosti použití zajistných smluv a oprávněnosti způsobu alokace deficitu se vedeni Pojišťovny domnívá, že zde panuje vysoká míra nejistoty týkající se jak správné výše částky tak i správného způsobu účtování o podílu Pojišťovny na deficitu. Vedení Pojišťovny se proto rozhodlo použít pro účetní závěrku k stejný způsob účtování jako v roce 2012 z důvodu konzistence. Vedení Pojišťovny předpokládá, že v průběhu roku 2014 bude tato problematika vyjasněna a případné dopady do účetní závěrky proúčtovány. 21

23 4. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ METODY A PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ 4.1. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD A VYKAZOVÁNÍ POLOŽEK ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V průběhu účetního období Pojišťovna neprovedla žádné změny v používaných účetních metodách OKAMŽIK USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke vzniku pojistné smlouvy jejím podpisem nebo zaplacením, zaplacením nebo inkasem předepsaného pojistného, přiznáním provize, splněním dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, zjištění manka nebo přebytku, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující POUŽITÉ ÚČETNÍ METODIKY Pozemky a stavby Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací hodnotě, s výjimkou vkladů do základního kapitálu, kdy ocenění nemovitosti je k datu uvedení do finančního umístění dle znaleckého posudku. Pozemky a stavby se neodepisují, k rozvahovému dni jsou přeceňované na reálnou hodnotou dle znaleckého posudku. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za kterou by mohly být pozemky a stavby prodány v okamžiku jejich ocenění. Reálná hodnota se určí tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba podle posudku znalce nebo kvalifikovaného odborníka, a to nejméně jednou za 5 let. Pojišťovna, kromě toho k rozvahovému dni posuzuje případné znehodnocení nemovitosti a vyhodnocuje skutečnosti mající vliv na případnou reálnou hodnotu. Změna reálné hodnoty se účtuje rozvahově proti oceňovacím rozdílům ve vlastním kapitálu Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry jsou účtovány v okamžiku pořízení v pořizovací hodnotě, přičemž k rozvahovému dni, v souladu s 27 odst.1 písm.c) zákona o účetnictví), byly jeho jednotlivé položky vykázané následovně: a) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, jejíchž emitentem je země OECD jsou vykazované v amortizované hodnotě, k datu uzávěrky byly oceněny reálnou hodnotou. b) Ostatní cenné papíry držené do splatnosti jsou vykazované v reálné hodnotě. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášená na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném (organizovaném trhu). Pojišťovna používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky (rozvahový den), a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, např. z důvodu nízké likvidity organizovaného trhu pro danou emisi, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu. Naběhlou (amortizovanou) hodnotou se rozumí cena použitá při prvotním zachycení v účetnictví (pořizovací cena) zvýšená o naběhlé příslušenství a upravená o amortizaci diskontu / prémie a snížená o případné opravné položky vyjadřující znehodnocení. Cenné papíry ve finančním umístění Pojišťovny jsou zařazené do portfolia drženého do splatnosti. 22

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31. 12. 2014 6 VYBRANÉ ÚDAJE

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8

ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 Výroční zpráva 21 ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 21

Více

www.maxima-as.cz Výroční zpráva

www.maxima-as.cz Výroční zpráva Výroční zpráva Naše hodnoty DEFINICE ZÁKLADNÍCH HODNOT SPOLEČ- NOSTI MAXIMA POJIŠŤOVNA, A.S. JE KLÍČEM K TOMU, KDO JSME A ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT A SOUČASNĚ UKAZUJE NAŠE STAN- DARDY OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Spolu dosáhneme výše.

Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII OBSAH 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo představenstva 7 orgány společnosti 8 výsledek hospodaření společnosti

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu specializující se na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění, kde si stále udržuje vedoucí postavení.

Více

Výroční zpráva 2009. evropska.cz

Výroční zpráva 2009. evropska.cz Výroční zpráva 2009 evropska.cz Zakládající člen České asociace pojišťoven Evropská Cestovní Pojišťovna byla vyhlášena Pojišťovnou roku 2006, 2007 a 2008 v anketě Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA ~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA 2014 '~ HASl[SHÁ UZÁJEmní POJIŠŤOUDA, A.5. lf 41173451, 1111Ha1á u abrhadnlm rejstftlcu uedl!ntm mi!stským HUdl!m 11 Prall! addh B. ul1lll11.2742

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009

AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 Aviva životní pojišťovna, a.s. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Jsme potěšeni konstatovat,

Více

Britská. životní pojišťovna

Britská. životní pojišťovna Britská životní pojišťovna Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2005 Osobní životní plán získal Zlatou korunu za první místo v prestižní kategorii Nejoblíbenější finanční produkt roku 2005. Talisman

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 Praha, březen 2010 Vážení akcionáři a obchodní přátelé, ačkoliv byl rok 2010 rokem, kdy celkové předepsané pojistné na českém

Více

ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008

ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008 ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008 obsah 1 Úvodní slovo 2 Finanční skupina ing 3 ING a charita 4 Základní informace o společnosti 5 Účetní závěrka 6 Zpráva představenstva ING pojišťovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

X X X X X X X XXX X XX X X X X X X X. Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby klientského

X X X X X X X XXX X XX X X X X X X X. Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby klientského 2005 Výroční zpráva 05 X X X X X Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovny, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více