PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)"

Transkript

1 Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním říslušné varianty [ a), b), c), d) nebo e) ]. Srávně je vždy ouze jedna z nabízených odovědí. V říadě, že nebude jednoznačně zřejmé, která z variant je zakroužkována, či okud nebude zakroužkována žádná nebo naoak více variant odovědí, bude otázka hodnocena jako nesrávně zodovězená. ) (b) Je-li cenová elasticita tržní otávky (v absolutní hodnotě) menší než jedna, ovede snížení ceny tohoto statku ke a) zvýšení výdajů sotřebitelů na tento statek b) snížení výdajů sotřebitelů na tento statek c) výdaje sotřebitelů na tento statek se nezmění d) možné je zvýšení i snížení výdajů odle reakce výrobce 2) (b) Sotřebitel je v rovnováze, když se a) rovná oměr mezních užitků všech jednotlivých zboží a jejich cen b) rovnají mezní užitky ro všechna jednotlivá zboží c) rovnají ceny všech jednotlivých zboží d) rovnají ceny a mezní náklady ) (b) Monool, okud chce maximalizovat zisk stanoví cenu a) vždy libovolně b) libovolně, ale jen ři neexistenci státních zásahů c) vždy musí zohledňovat otávku d) na úrovni MR 4) (b) Normativní ekonomie a) oužívá hodnotové soudy b) hledá "ideální" model ekonomiky c) snaží se hrát aktivní úlohu v ek. systému d) oisuje a hodnotí ekonomickou realitu e) všechny odovědi jsou srávné 5) (b) Mikroekonomie analyzuje a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající oruchy celé ekonomiky c) rocesy stabilizační hosodářské olitiky d) fungování agregátních trhů 6) (b) Naturální výroba je a) výroba zemědělských roduktů b) výroba z řírodních zdrojů c) výroba ro samotného výrobce d) výroba ro trh

2 7) (b) Nejdůležitějším výrobním faktorem v ekonomické teorii je a) kaitál b) ráce c) informace a kaitál d) ůda e) nelze určit 8) (b) Komlementární zboží je zboží, které a) má stejné užitné vlastnosti jako jiné zboží b) nahrazuje jiné zboží c) dolňuje užitné vlastnosti jiného zboží d) konkuruje si s jiným zbožím 9) (b) Co neovede k osunu otávkové křivky o neumatikách: a) cena automobilů b) cena benzínu c) rozhodnutí jezdit méně d) cena neumatik ) (b) Cílem sotřebitele je a) nakouit co nejvíce zboží b) ři daném důchodu maximalizovat užitek c) rozdělit celý svůj důchod na náku zboží d) nakouit co neméně zboží ) (b) Substituční zboží je zboží, které a) má stejné užitné vlastnosti jako jiné zboží b) je vzácnější než jiné zboží c) dolňuje užitné vlastnosti jiného zboží d) vyrábí státní firmy 2) (b) Nominální mzda je a) mzda vyjádřená v eněžních jednotkách b) mzda řed odečtením daní c) mzda vyjádřená v zboží, které je možno za ni kouit d) mzda o odečtení daní ) (b) Indiferenční křivka ředstavuje kombinace statků, ři kterých je stejný: a) rozočet sotřebitele b) mezní užitek c) celkový užitek d) mezní říjem firmy 4) (b) Který z cenových indexů ostihuje změny všech cen a) index sotřebitelských cen b) index cen výrobců c) index cen ve stavebnictví d) deflátor HDP e) všechny odovědi jsou srávné

3 5) (b) Růst čistého exortu za jinak stejných okolností a) zvyšuje agregátní otávku a snižuje HDP b) snižuje agregátní otávku a snižuje HDP c) zvyšuje agregátní otávku a zvyšuje HDP d) snižuje agregátní otávku a zvyšuje HDP 6) (b) Mezi keynesiánské ředoklady krátkého období neatří a) rodukční mezera b) flexibilita mezd c) dostatečná zásoba ráce d) dostatečná zásoba kaitálu 7) (b) Při oužití exanzivní fiskální olitiky jsou daňové sazby a) mírně zvyšovány b) růměrně zvyšovány c) velmi zvyšovány d) snižovány e) konstantní 8) (b) Monetární olitiku rovádí: a) ministerstvo financí b) vláda c) centrální banka d) arlament 9) (b) Cílem exanzivní hosodářské olitiky je: a) zvyšování HDP b) zvyšování nezaměstnanosti c) boj s inflací d) boj s deficity veřejných rozočtů 2) (b) Mezi základní makroekonomické veličiny neatří: a) míra nezaměstnanosti b) temo růstu HDP c) míra inflace d) saldo latební bilance 2) (b) Jako extenzivní faktory růstu označujeme: a) řírůstek množství výrobních faktorů b) leší využití výrobních faktorů c) nové technologické oznatky d) leší metody managementu 22) (b) Růst nominálních mezd zůsobuje: a) jen růst AD b) jen růst AS c) růst AS a okles AD d) okles AS a růst AD

4 2) (b) Na velikost multilikace deozitních eněz má vliv: a) únik eněz mimo bankovní sektor b) míra ovinných minimální rezerv c) dobrovolné rezervy komerčních bank d) všechny odovědi jsou srávné 24) (b) Jestliže reálný HDP roste, otávka o reálných eněžních zůstatcích se osune: a) doleva a úrokové míry stounou b) doleva a úrokové míry klesnou c) dorava a úrokové míry stounou d) dorava a úrokové míry klesnou 25) (b) Potlačená inflace zůsobuje: a) okles úsor b) řebytek zboží v obchodech c) řerozdělování od věřitelů k dlužníkům d) řerozdělování od chudých k bohatým 26) (2b) Paní Horáková rováděla od do inventuru v odniku ASTRA s.r.o. na dohodu o rovedení ráce, za kterou obdržela částku ve výši 8,- Kč. Jiné zdanitelné říjmy aní Horáková nemá. Co je vyměřovacím základem aní Horákové ro výočet ojistného na zdravotní ojištění za měsíc duben? a) 8,- Kč b) 6 7,- Kč c) 52,- Kč d) aní Horáková nelatí žádné ojistné na zdravotní ojištění 27) (b) Rozočtová skladba třídí říjmy a výdaje z hlediska: a) stabilizačního b) konsolidačního c) nenávratného d) obligatorního 28) (b) Obec ovinně zřizuje: a) finanční fond b) finanční výbor c) finanční úřad d) finanční ředitelství 29) (b) Výnos daně silniční je říjmem: a) státního rozočtu b) státního účelového fondu c) rozočtů krajů d) rozočtů měst a obcí

5 ) A. (2b) Mějme zadány následující ravděodobnosti: P(A).25, P( A B) a) jsou neslučitelné, leč nikoli nezávislé b) jsou nezávislé, leč nikoli neslučitelné c) jsou neslučitelné a zároveň nezávislé d) nejsou neslučitelné ani nezávislé e) žádná z možností a) až d) není srávná B. (2b) Pro jevy A a B s ravděodobnostmi z ředchozího říkladu A latí, že P A B.4 a) P(b).25 a ( ) b) P(b).4 a P ( A B) c) P(b).5 a P ( A B) d) P(b).5 a P ( A B) e) žádná z možností a) až d) není srávná.4, P( A B).. Pak latí, že jevy A, B ) (2b) Má-li náhodná veličina X normální rozdělení se střední hodnotou 5 a roztylem 4, ak veličina X 5 Y +.25 má 4 a) normální rozdělení se střední hodnotou a roztylem /6 b) normální rozdělení se střední hodnotou 5 a roztylem c) normální rozdělení se střední hodnotou a směrodatnou odchylkou.5 d) normální rozdělení se střední hodnotou a směrodatnou odchylkou.25 e) žádná z možností a) až d) není srávná 2) (2b) Uvažujme sojitou náhodnou veličinu s rovnoměrným rozdělením na intervalu (, ). Pravděodobnost, že tato náhodná veličina nabude hodnoty z intervalu (, 2) je rovna a) 25% b) 5% c) 75% d) % e) žádná z možností a) až d) není srávná ) (b) Pro konzistentní odhad t arametru θ latí, že a) je vždy nestranný b) je vždy vydatný c) E(t) θ d) t konverguje k θ odle ravděodobnosti e) ani jedna z možností a) až d) není srávná 4) (2b) Testujeme hyotézu o střední hodnotě základního souboru H : µ oroti hyotéze alternativní H : µ. Víme, že testové kritérium má za ředokladu latnosti nulové hyotézy normované normální rozdělení a známe následující kvantily tohoto rozdělení: P z,95,645,975,96,99 2,26,995 2,576 Vyjde-li nám hodnota testového kritéria z -.75, ak můžeme učinit následující závěr: a) H zamítáme jak na hladině významnosti α 5%, tak i na hladině významnosti α % b) H nezamítáme na hladině významnosti α 5%, ani na hladině významnosti α %

6 c) H zamítáme na hladině významnosti α 5%, leč nikoli na hladině významnosti α % H zamítáme na hladině významnosti α %, leč nikoli na hladině významnosti α 5% d) e) žádná z možností a) až d) není srávná 5) (2b) Pro střední hodnotu µ základního souboru jsme určili 95%-ní interval solehlivosti (49.47; 5.) a 99%-ní interval solehlivosti (49.7; 5.). Pokud bychom testovali hyotézu µ 49.4 oroti alternativě µ 49.4, došli bychom k následujícímu závěru: a) zamítáme hyotézu µ 49.4 na hladině významnosti 5%, leč nikoli % b) zamítáme hyotézu µ 49.4 na hladině významnosti %, leč nikoli 5% c) hyotézu µ 49.4 nezamítáme ani na 5%-ní, ani na %-ní hladině významnosti d) hyotézu µ 49.4 zamítáme jak na 5%-ní, tak i na %-ní hladině významnosti e) žádná z možností a) až d) není srávná 6) (2b) Mějme zadánu následující kovarianční matici roven a) 2 b) c) 2/ d) 2/9 e) ani jedna z možností a) až d) není srávná 2 Σ 2 9 dvou náhodných veličin. Pak korelační koeficient je 7) Definujme roměnné x i,,2,,, které vyjadřují objem rostředků (v Kč) které daná firma vkládá v rámci reklamní kamaně do i-tého druhu médií (nař. TV, rozhlas, časoisy, aod.). Nechť hodnota c i udává účinnost reklamy v daném médiu (očet "oslovených" osob na Kč investovaných do daného média). Firma může ve sledovaném období investovat do reklamní kamaně maximálně 5 tis. Kč. a. (b) V lineárním matematickém modelu této otimalizační úlohy bude mít odmínka omezující maximální celkovou výši investic této firmy do reklamy tvar: a) d) j 5 xi 5 b) x j 5 e) c x i i 5 c) j c i n x i 5 x j 5 b. (b) V lineárním matematickém modelu otimalizační úlohy z ředchozí otázky může mít účelová funkce ro maximalizaci celkového účinku investic dané firmy do reklamy tvar: a) max z c i x i b) min z i c i x i c) min z c i x i d) max z c x + c 2 x 2 e) max z j c i x i c. (b) V lineárním matematickém modelu výše uvedené otimalizační úlohy bude mít odmínka zabezečující ožadavek, aby do rvních médií bylo investováno alesoň % všech rostředků vkládaných do reklamní kamaně tvar: a) i x i 5 b) i x i 5 c) i x i 5 x i d) x i, i c i e) x i, i

7 8) (b) Jaké je otimální řešení úlohy lineárního rogramování dané následujícím modelem? Použijte grafickou metodu s využitím obrázku. minimalizujte z +x x 2 za odmínek: x +2x 2 6 x x 2 x, x 2 a) [, ] b) [, ] c) [2, ] d) [, ] e) nemá otimální řešení x 2 x +2x 2 6 x 2 x x 9) (b)při řešení časové analýzy jistého rojektu bylo zjištěno, že nejozději nutný konec činnosti (5,7) je v čase 2 a činnost trvá rávě 8 čas. jednotek. Kdy je nejdříve možný začátek této činnosti? (Pozn.: Jde o nekritickou činnost s celkovou časovou rezervou 2 časové jednotky.) a) 8 b) c) 2 d) 4 e) nelze ze zadaných údajů určit 4) (2b) Cash flow je výkaz o a) majetku odniku a zdrojích jeho krytí b) nákladech a výnosech odniku a hosodářském výsledku c) oskytovaných zálohách racovníkům d) říjmech a výdajích v odniku e) základu daně z říjmu jednotlivých zaměstnanců za daný rok 4) (2b) Označte, kolik rávnických osob může maximálně solečně založit akciovou solečnost a) jedna b) dvě c) ět d) adesát e) není určeno 42) (2b) Čistým racovním kaitálem rozumíme a) část stálých aktiv, která je kryta dlouhodobými cizími zdroji b) část oběžných aktiv krytou dlouhodobými cizími zdroji c) část stálých aktiv krytou dlouhodobými vlastními zdroji d) očet všech zaměstnanců odniku k určitému datu e) nominální očet racovníků v dělnických rofesích v daném odniku 4) (2b) Obratový cyklus eněz vyjadřuje a) dobu mezi latbou za nakouený materiál a řijetím inkasa z rodeje výrobků b) dobu, která ulyne od fakturace výrobků do dne inkasa c) dobu od nákuu materiálu do doby rodeje vyrobených výrobků d) dobu mezi objednáním a dodáním materiálu bez ohledu na dobu inkasa e) dobu, která ulyne od založení odniku a dosažením bodu zvratu 44) (2b) Kolekce tržních akcií a ostatních aktiv držených individuálním investorem se nazývá a) kontrolní balík akcií b) dividenda c) ortfolio d) tantiema e) emisní ážio 45) (2b) Ukazatel MVA vyjadřuje a) tržní řidanou hodnotu b) celkovou zadluženost odniku c) maximální hodnotu akcie na trhu d) ekonomickou řidanou hodnotu e) rentabilitu vlastního kaitálu

8 46) (2b) Podnikové obligace emitované odnikem atří do a) vlastního kaitálu odniku b) cizího dlouhodobého kaitálu odniku c) cizího krátkodobého kaitálu odniku d) dlouhodobého nehmotného majetku odniku e) ani jedné z výše uvedených variant 47) (2b) Faktoring je a) druh dlouhodobého mezibankovního úvěru b) metoda řízení zásob c) odku ohledávek d) druh dlouhodobého cenného aíru e) zůsob oceňování odniku rostřednictvím diskontování volného cash flow 48) (2b) Podnik se nachází v dominantním ostavení, jestliže jeho odíl na trhu je minimálně a) 25% b) % c) 45% d) 5% e) 75% 49) (2b) Při aralelním řazení strojů je výrobní kaacita dílny dána a) součtem výrobních kaacit jednotlivých strojů b) kaacitou investičně nejnáročnějšího článku výroby c) kaacitou úzkého rofilu výroby d) velikostí ojistných zásob odniku e) kaacitou výrobního článku s nejvyšší rodukcí za jednotku času 5) (b) Podíly na zisku komanditistů komanditní solečnosti se zdaňují: a) daní z říjmů fyzických osob v rámci dílčího daňového základu (2) z odnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti b) daní z říjmů fyzických osob v rámci dílčího daňového základu () z kaitálového majetku c) zvláštní sazbou daně 25% srážkou u zdroje odle 6 zákona o dani z říjmů d) zvláštní sazbou daně 5% srážkou u zdroje odle 6 zákona o dani z říjmů e) daní z říjmů rávnických osob 5) (b) Jako zástava nemohou u lombardního úvěru sloužit: a) státní dluhoisy nakouené odnikem b) zásoby materiálu c) nemovitosti d) ohledávky e) osobní automobil 52) (b) Pomocí zásobitele můžeme zjistit: a) budoucí hodnotu jednorázového vkladu b) současnou hodnotu budoucího jednorázového výnosu c) současnou hodnotu ravidelných budoucích výnosů d) anuitní slátku kaitálu e) anuitní latbu ro dosažení budoucí hodnoty 5) (2b) Jestliže nákladové úroky činily 2.,-Kč ři sazbě daně z říjmu %: a) skutečné náklady kaitálu odniku činily 2.,-Kč b) skutečné náklady kaitálu odniku činily 6.,-Kč c) skutečné náklady kaitálu odniku činily 4.,-Kč d) skutečné náklady kaitálu odniku činily 26.,-Kč e) skutečné náklady kaitálu odniku činily 4.,-Kč

9 54) (2b) Goodwill a) se v českém účetnictví ještě neuvádí b) je součástí finančních investic c) je součástí dlouhodobého hmotného majetku d) je součástí vlastního kaitálu e) je součástí dlouhodobého nehmotného majetku 55) (b) Zásada oatrnosti znamená mimo jiné znamená: a) výnosy a zisky se vykazují v období, kdy byly vytvořeny nebo v období bezrostředně následujícím b) výnosy a zisky se vykazují v období, kdy byly vytvořeny nebo v období bezrostředně následujícím, event. i v období bezrostředně ředcházejícím c) výnosy a zisky se vykazují až v období, kdy byly vytvořeny d) výnosy a zisky se vykazují v období, kdy byly zalaceny e) výnosy a zisky se vykazují v období, kdy byly zalaceny, event. i v období bezrostředně ředcházejícím 56) (2b) Účetnictví jsou účetní jednotky ovinny: a) vést jen v eněžních jednotkách české měny. b) vést v Kč, mají-li zahraničního vlastníka i v jeho měně vykazování c) vést v zahraniční měně, mají-li zahraničního vlastníka d) vést v Kč a v říadě zákonem stanovených oložek jsou ovinny uvést i cizí měnu e) vést v zahraniční měně, atří-li do konsolidačního celku zahraničního vlastníka 57) (2b) Účet 4 Hosodářský výsledek ve schvalovacím řízení se orvé v účetnictví oužije a) na konci účetní období ři účtování hosodářského výsledku v rozvaze b) na začátku následujícího účetního období ři otevření účetních knih c) ři otevření účetních knih následujícího účetní období, kdy ředstavuje hosodářský výsledek řed zdaněním d) tento účet se již v účetnictví neoužívá e) na konci účetní období ři účtování hosodářského výsledku ve výkazu zisku a ztráty 58) (2b) Pozemky se: a) se neodeisují b) se neodeisují jen u realitních kanceláří c) odeisují jako každý jiný dlouhodobý majetek d) odeisují jen na základě rozhodnutí účetní jednotky e) odeisují jako každý jiný dlouhodobý hmotný majetek 59) (2b) Náklady a výnosy jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztráty: a) jen v účelovém členění b) v druhovém nebo účelovém členění c) jen v druhovém členění d) v členění na rovozní, finanční a investiční činnost e) v členění na běžnou, mimořádnou a finanční činnost 6) (2b) Účetní závěrka se sestavuje jako: a) řádná, mimořádná, mezitímní b) řádná, mimořádná, mezitímní, konsolidovaná c) řádná a mimořádná, vždy však k.2. daného roku d) řádná, mimořádná, konsolidovaná e) řádná k oslednímu okamžiku rozvahové dne

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Klára Jelenová Sbírka úloh z finanční matematiky Katedra ravděodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ráce: RNDr.

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Úvěry aneb kde na to vzít?

Úvěry aneb kde na to vzít? Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete

Více

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5., 7.6. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež,

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Ekonomie Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl vytvořen

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více