Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti červenec & srpen 2014

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Investiční fondy Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy Evropská unie Nový režim proti zneužití trhu Počátkem července vstoupilo v platnost nové nařízení o zneužití trhu (MAR). 1 Účinnosti nabude v červenci Návazně ESMA zahájila konzultace k návrhům regulatorních a prováděcích technických norem (RTN/PTN). Bližší EMIR Seznam derivátů s povinným vypořádáním ESMA zahájila konzultace k RTN k povinnému vypořádání OTC derivátů prostřednictvím ústřední protistrany. Jedná se o Credit Default Swaps (CDS) a Interest Rate Swaps (IRS). Schválené RTN a s nimi související povinnosti při vypořádání OTC derivátů vstoupí v účinnost v rozmezí 6 měsíců až 3 let od účinnosti RTN v závislosti na tom, které protistrany budou v konkrétním případě dotčeny. Bližší informace naleznete zde: EMIR Otázky a odpovědi- aktualizace - ESMA uveřejnila aktualizované nejčastější dotazy k implementaci nařízení EMIR. Bylo upřesněno, že se clearingové povinnosti nevztahují na penzijní systémy ze třetích zemí. Dále byla specifikována povinnost členů vypořádacího systému nabídnout vždy klientům výběr mezi sběrným a individuálním účtem pro vedení majetku klientů. Bližší Pravidla k povinnosti clearingu podle nařízení EMIR pro úrokové a kreditní deriváty - v červenci zahájila ESMA veřejnou diskusi k povinnosti vypořádání podle nařízení EMIR pro úrokové swapy a kreditní swapy prostřednictvím ústřední protistrany. V návrhu ESMA specifikuje třídy IRS a CDS, které by 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES měly podléhat povinnému vypořádání. Aktuálně ESMA zvažuje zahrnutí těchto nástrojů: basické swapy, Fix-to-float úrokové swapy, Forward rate agreements (FRA) a Overnight index swapy (OIS). Dále navrhuje zahrnout European untranched Index CDS (pro dva indexy). Bližší Vzorová ISDA dokumentace k delegaci vykazování dle EMIR V srpnu ISDA vydala vzorovou smlouvu o delegaci vykazování dle EMIR. Upravuje podmínky pro delegaci oznamovací povinnosti do registru obchodních údajů dle EMIR. Vzorová dokumentace obsahuje mj. ujednání pro jednotlivé jurisdikce. Bližší informace naleznete zde: ICMA revidované a aktualizované CACs a ustanovení o pari passu ICMA vydala revidované a aktualizované materiály k doporučeným klauzulím upravujícím podmínky collective action clauses (CACs) a pari passu clause ve vztahu k emisím státních dluhopisů. Klauzule obsahují doporučení k postupu při restrukturalizaci. Bližší MiFID II - Průvodce pro investory ESMA vydala průvodce změn pro retailové investory v souvislosti s přijetím směrnice MiFID II, která přináší pro retailové investory celou řadu následujících změn. Bližší informace naleznete zde: a ve speciálním bulletinu BBH dostupném zde: Veřejná konzultace na téma národní diskrece dle nových směrnic Ministerstvo financí v srpnu zahájilo veřejnou diskusi ke shromáždění podnětů k využití či nevyužití diskrecí, které vyplývají z nových evropských směrnic a nařízení, která byla publikována v posledních měsících. Konkrétně MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V. Tyto předpisy upravující různé oblasti kapitálového trhu budou transponovány a adaptovány v zákonech, které Ministerstvo financí v současné době připravuje a které by měly nabýt účinnosti v letech 2015 a Bližší Veřejná konzultace k vybraným procesním otázkám kapitálového trhu Ministerstvo financí zvažuje možnost vést vybraná návrhová řízení pouze v anglickém jazyce s tím, že ČNB bude i nadále vydávat Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 2

3 rozhodnutí pouze v českém jazyce. Zejména se jedná o prospektu cenného papíru v anglickém jazyce, a tím i dokumenty přijímané ČNB v rámci tohoto řízení nebude muset žadatel překládat do českého jazyka. Ministerstvo dále předpokládá povinné uveřejňování všech pravomocných nebo vykonatelných rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Bližší Vyhláška ČNB k hypotečním zástavním listům zveřejněná ve Sbírce zákonů Dne byla pod číslem 164/2014 uveřejněna vyhláška ČNB o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů provádějící 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona o dluhopisech. Tato vyhláška nabude účinnosti Bližší informace naleznete zde: Veřejná konzultace k dluhopisům Na základě veřejné diskuse Ministerstvo financí zvažuje podrobnou úpravu agenta pro zajištění, který by automaticky zastupoval všechny vlastníky dluhopisů v souvislosti se zajištěním dluhopisů. Dále se uvažuje o zjednodušení podmínek pro vydávání hypotečních zástavních listů a podrobnější úpravě konvertibilních dluhopisů, a to zejména s ohledem na CRD IV. Bližší Novela zákona o dluhopisech Na počátku srpna nabyla účinnosti novela zákona o dluhopisech. 2 Novela přináší úpravu definice dluhopisu a s tím související vyjasnění právního statusu dluhopisů a dluhových cenných papírů, které nejsou dluhopisy. Pro dluhové CP lze zákon o dluhopisech použít jen při výslovném uvedení odkazů v emisních podmínkách nebo srovnatelném dokumentu. Dále se upravuje druh dluhopisu a řešení sporů o obsahu zvláštních práv spojených s dluhopisy a podmínky při zpřístupňování emisních podmínek aj. Bližší informací obchodníky s cennými papíry. Nejdůležitější změnou je zredukování rozsahu povinně uveřejňovaných údajů (jde o vypuštění informací např. o úvěrovém riziku, tržním riziku, operačním riziku, o složení vlastních zdrojů, o požadavcích na vlastní zdroje, o politice odměňování a vyplacených odměnách) vzhledem k platnosti a účinnosti nařízení CRR, podle kterého jsou subjekty poskytující bankovní a investiční služby povinny tyto údaje uveřejňovat přímo a v termínech stanovených tímto nařízením. Ostatní dosud uveřejňované informace o obchodníkovi s cennými papíry se navrhují ponechat. Opatření je účinné od Bližší lt.justice.gov.sk Novela zákona o dluhopisech V červenci nabyla účinnosti novela zákona o dluhopisech, 5 která má za cíl zvýšit flexibilitu podmínek pro vydávání dluhopisů na Slovensku. Pro podrobnější informace viz Bulletin BBH za měsíce březen a duben 2014 Novela je účinná od Bližší informace naleznete zde: 2. Investiční fondy Evropská unie Publikovaná směrnice UCITS V Na konci srpna byla publikována směrnice UCITS V. 6 Hlavním záměrem je sladit požadavky na UCITS se směrnicí AIFMD v oblasti právní úpravy depozitářů a odměňování. Zejména přináší zpřísnění pravidel pro subjekty způsobilé vykonávat činnost depozitáře, úpravu ochrany aktiv UCITS fondů v případě insolvence depozitáře a posílení odpovědnosti depozitáře. V oblasti odměňování je řešeno vytváření a uplatňování zásad odměňování pro některé pracovníky obhospodařovatele UCITS fondů. Transpoziční lhůta směrnice uplyne dne 18. března Bližší Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 3 Slovenská republika Návrh opatření NBS o uveřejňování informací obchodníky s cennými papíry V rámci implementace CRD IV 3 a CRR 4 je připravováno opatření NBS k uveřejňování 2 Zákon číslo 137/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/36 / EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky 5 Zákon č. 206/2014 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Zb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 429/2002 Z. z., o burze cenných papírů ve znění pozdějších předpisů 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce

4 Konzultace k úvěrovému riziku UCITS fondů obchodujících s OTC deriváty ESMA zahájila veřejnou konzultaci k limitům úvěrového rizika vůči ústřední protistraně při vypořádání OTC a burzovních derivátů uzavřených UCITS fondy. Bližší informace naleznete zde: Aktualizace otázek a odpovědí k AIMFD ESMA vydala aktualizaci otázek a odpovědí k aplikaci AIFMD. Byly doplněny anebo upraveny otázky týkající se povinností k reportingu, povinností depozitářů a výpočtu pákového efektu. Bližší informace naleznete zde: Změna pravidel pro fondy peněžního trhu ESMA zveřejnila novelu pokynů pro fondy peněžního trhu, obsahující zpřísnění pravidel pro posuzování úvěrové kvality nástrojů peněžního trhu ze strany správcovských společností u krátkodobých fondů peněžního trhu a běžných fondů peněžního trhu. Bližší Novelizace nařízení vlády o investování investičních fondů Ministerstvo financí připravuje novelizaci nařízení o investování investičních fondů. 7 V souvislosti s novelizací v srpnu ministerstvo vyzvalo účastníky kapitálového trhu a odbornou veřejnost k zaslání případných konkrétních návrhů i s odůvodněním navrhované změny, které by mohly být při přípravě případné novely zohledněny. Bližší Veřejná konzultace na téma fondové podnikání Ministerstvo vyhodnotilo výsledky konzultací k možným změnám u investičních fondů. Navrhovaná změna podfondů investičních fondů majících formu běžných akciových společností se setkala s kladným přijetím, ale změna na rozšíření podfondů i pro další formy investičních fondů neměla až takový úspěch. Změna, která by umožnila variantu SICAVu, který by vydával pouze investiční akcie, se setkala s jednoznačně kladným přijetím. MF dále nepředpokládá další rozšíření přípustných právních forem investičních fondů či vyloučení potřeby depozitáře pro podlimitního obhospodařovatele u non-ucits ETF. Bližší 7 Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů Postavení kvalifikovaného investora podle přechodných ustanovení v ZISIF Při přeměně nesamosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů na samosprávní nedochází ke změně kvalifikovaného investora podle zákona o kolektivním investování a považuje se za něj i nadále, a to ve vztahu k tomu fondu, do něhož investoval za účinnosti zákona o kolektivním investování. Změna povahy investičního fondu podle ZISIF nemá u investorů, kteří investovali před účinností ZISIF částku nižší než ekvivalent eur, za následek nutnost zvýšit investici do tohoto fondu. Bližší Slovenská republika N/A 3. Bankovnictví a platební systémy Evropská unie Implementace CRD IV EBA uveřejnil seznamy informací relevantních pro výpočet kapitálových požadavků k úvěrovému riziku. Seznamy se týkají zacházení s expozicemi vůči regionálním orgánům EU, změn kapitálových požadavků pro expozice zajištěné nemovitostí, zacházení s akciovými expozicemi bankami, které využívají přístup interních ratingů a režim použití kolaterálu. Bližší informace naleznete zde: EBA vydal soubor otázek a odpovědí k reportingu orgánů dohledu - po vyhlášení nařízení (EU) č. 680/ v Úředním věstníku EU byly aktualizovány Q&A k reportingu dle CDR IV a v některých případech změněny tak, aby reflektovaly již publikované PTN. Bližší Stanovisko EBA k zacházení s krytými dluhopisy Na počátku července uveřejnil EBA stanovisko týkající se preferenčního zacházení s krytými dluhopisy a doporučil zavedení dodatečných kritérií pro preferenční zacházení. EBA navrhuje vydání RTN k doplnění požadavků na zveřejňování, a dále identifikuje doporučené postupy, které by měly zajistit stabilní a konzistentní regulatorní rámec pro kryté dluhopisy. Další informace jsou dostupné zde: 8 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 4

5 RTN k výjimkám některých kategorií akciových expozic z IRB přístupu - RTN umožňují příslušným orgánům udělit institucím dočasnou výjimku z požadavků IRB na některé akciové expozice, u kterých byla tato výjimka uplatněna k poslednímu dni platnosti směrnice CRD I. Tato výjimka skončí Bližší Změna PTN k dohledovému reportingu - zahrnuje 9 změny šablon a pokynů. Tyto navrhované změny by měly být použitelné pro reporting od prosince Bližší informace naleznete zde: Obecné pokyny EBA týkající se převodu významného úvěrového rizika u sekuritizačních transakcí - Tyto pokyny upravují harmonizovaný přístup k posouzení převodu významného rizika a obsahují požadavky na instituce, které jsou původci požadavků na dohledové orgány, pravidla pro posuzování, zda úvěrové riziko bylo převedeno nezávislým třetím stranám, a standardizovanou strukturu informací k uveřejnění. Bližší informace naleznete zde: Návrh RTN o nezávislém oceňování - návrh stanovuje obecná kritéria pro hodnocení nezávislosti oceňovatele podniku banky v rámci řešení bankovní krize dle BRRD. Dále specifikuje požadavky na kvalifikaci a zkušenosti v oblasti oceňování, účetnictví a bankovnictví, a na dostatečnou kapacitu k plnění úkolů bez závislosti na třetí straně. Bližší Konzultace k pokynům pro proces dohledového přezkumu a hodnocení (SREP) - obecné pokyny poskytují harmonizovaný rámec pro dohledové orgány při hodnocení rizik obchodních modelů bank, jejich kapitálu, solventnosti a likvidity. Bližší informace naleznete zde: EBA vydal revidovaná doporučení týkající se sběru dat nadstandardně odměňovaných pracovníků a benchmarku odměňování - bližší Revize PTN ke sledování likvidity a reportingu zatížení aktiv - V červenci vydal EBA upravené verze PTN k zatížení aktiv, expozicím v selhání a oprávkám upravující datové formuláře k reportingu. Bližší 9 Prováděcí technická norma, kterou se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. RTN ke spolupráci domácích a hostitelských dohledů RTN předložené k veřejné konzultaci se týkají dohledové činnosti prováděné kolégii orgánů dohledu průběžně i v mimořádných situacích. Zejména jsou rozebírány podmínky pro ustanovení a fungování kolegií dohledu, dohody o spolupráci v souvislosti s přeshraničními bankovními skupinami a výměna informací. PTN upravují proces společného rozhodování při schvalování interních modelů. Bližší RTN ke krytí marží expozic členů ústřední protistrany - vymezují požadavky na krytí rizik marží, které mohou instituce působící jako členové ústřední protistrany využít při výpočtu požadavku na kapitál pro své expozice vůči klientům. Bližší / RTN k interním modelům pro řízení tržního rizika - návrh RTN harmonizuje posuzování významnosti rozšíření a změn interních modelů a zajistí, aby schválené interní postupy byly v souladu s regulatorními požadavky. Bližší Doporučení EBA pro Komisi k úpravě obezřetnostního filtru pro zisky a ztráty z vlastního kreditního rizika souvisejícího s deriváty - EBA považuje za vhodné se odchýlit od stávajícího přístupu v rámci Basel III na mezinárodní úrovni a navrhuje vlastní řešení. Bližší Hodnocení ostatních systematicky důležitých institucí - V červenci EBA zahájila konzultaci týkající se kritérií pro hodnocení ostatních systematicky důležitých institucí (O-SIIs). Návrh stanoví kritéria k identifikaci institucí, které jsou systematicky důležité, ať již na úrovni členského státu anebo úrovni samotné EU. Doporučení jsou zaměřena na harmonizaci identifikačního procesu a zajištění srovnatelného a transparentního vyhodnocování O-SIIs. Bližší informace naleznete zde: Pravidla výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku - Počátkem července EBA vydal sérii seznamů týkající se výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku v souladu s nařízením CRR. Týkají se zacházení s expozicemi vůči regionálním orgánům EU, změn kapitálových požadavků pro expozice zajištěné nemovitostí, způsob zacházení s akciovými expozicemi bank využívajícími přístup interních ratingů a použití hmotného kolaterálu. Seznam změn kapitálových požadavků pro expozice zajištěné nemovitostí uvádí přísnější kritéria stanovená Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 5

6 pro tento typ expozic vhodných pro preferenční zacházení. Bližší Specifikace informační povinnosti dle CRD IV- Nová taxonomie a datové formuláře má stanovené referenční datum a bude použita pro první zprávy o zatížení aktiv a plány financování. Bližší RTN k výjimkám některých kategorií akciových expozic z IRB přístupu - RTN umožňují příslušným orgánům udělit institucím dočasnou výjimku z požadavků IRB na některé akciové expozice, u kterých byla tato výjimka uplatněna k poslednímu dni platnosti směrnice CRD I. Tato výjimka, skončí Bližší Návrh RTN k ozdravným plánům bank V červenci EBA vydal návrh RTN k ozdravným plánům pro banky dle BRRD. RTN vymezují (i) informace, které mají být zahrnuty do ozdravného plánu a (ii) kritéria aplikovaná dohledovými orgány při vyhodnocování ozdravných plánů instituce a skupiny. Návrh RTN doprovází doporučené scénáře pro testování plánů obnovy. Bližší informace naleznete zde: Zátěžové testy bank v EU NA konci srpna EBA zveřejnil finální verzi šablon pro zátěžové testy pro rok 2014 v celé EU. EBA působí jako informační centrála pro všechny banky v rámci EU a bude uveřejňovat komplexní soubor údajů za celou EU. Publikovány budou zejména údaje o složení bankovního kapitálu, o rizikově vážených aktivech, výkazech zisků a ztrát, expozici vůči centrálním vládám, úvěrových rizikách a sekuritizaci, Tier 1 (CET1) pro každou banku. Bližší Dozor nad systémově významnými platebními systémy ECB 10 nově vymezuje systémově významné platební systémy v eurozóně a požadavky v oblasti jejich dohledu ze strany ECB a příslušných národních orgánů dohledu. Bližší Regulace virtuálních měn Počátkem července EBA vydal stanovisko, v němž navrhuje opatření a možnou podobu 10 Nařízení Evropské centrální banky (EU) ze dne 3. července 2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/28) regulatorního režimu v souvislosti s potřebou regulace virtuálních měn. Stanovisko je adresováno také národním dohledovým orgánům a odrazuje finanční instituce, instituce platebních služeb a instituce elektronických peněz od nákupu, držení nebo prodeje virtuálních měn, dokud nebude zaveden regulační režim. Bližší Novela zákona o bankách Na konci července byla publikována dlouho očekávaná novela ZoB. 11 Dne byla ve Sbírce zákonů uveřejněna Novela, transponovala směrnici CRD IV a adaptovala český právní řád na nařízení CRR, což přináší rozsáhlé změny právní úpravy bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry s ustanoveními směrnice a nařízení CRDIV/CRR. Bližší a ve speciálním bulletinu BBH - Vyhláška k obezřetnostním pravidlům V návaznosti na novelu ZoB vydala ČNB novou obezřetnostní vyhlášku, 12 která navazuje na nebo doplňuje CRR a PTN/RTN. Vyhláška stanoví pro banky, spořitelní družstva a obchodníky s cennými papíry požadavky na řídicí a kontrolní systém, některá pravidla pro krytí rizik, pravidla pro omezován rizik vč. pravidel pro posuzování rizikovosti aktiv a informační povinnosti vůči ČNB. Bližší informace jsou dostupné zde: Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ČNB potvrdila, že se hodlá v plném rozsahu řídit Obecnými pokyny EBA k uveřejňování zatížených a nezatížených aktiv. Obecné pokyny obsahují způsob a formát uveřejňování zatížených a nezatížených aktiv v souladu s čl. 443 nařízení CRR. Obecné pokyny nabývají účinnosti na konci prosince Bližší Novelizace pravidel pro platební instituce ČNB zveřejnila návrh novely vyhlášky pro platební instituce 13. Návrh této vyhlášky byl 11 Zákon č. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. 12 Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 13 Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 6

7 zaslán do meziresortního připomínkového řízení s termínem do 29. srpna Bližší Vyhláška k hypotečním zástavním listům Počátkem srpna byla uveřejněna vyhláška ČNB o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů navazující na novelu zákona o dluhopisech. 14 Tato vyhláška nabude účinnosti Bližší informace naleznete zde: Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k sekuritizaci ČNB potvrdila, že se bude v plném rozsahu řídit Obecnými pokyny EBA k převodu významného úvěrového rizika v rámci sekuritizace. Účinnost pokynů je v lednu Bližší informace naleznete zde: Novela zákona o družstevních záložnách V poslanecké sněmovně začalo v červenci projednávání novely zákona o družstevních záložnách. Deklarovaným cílem je stabilizace sektoru a eliminace rizik tohoto sektoru pro Fond pojištění vkladů. Novela navrhuje dvojnásobnou výši příspěvku družstevní záložny do Fondu pojištění vkladů, zvýšení povinného odvodu části zisku družstevní záložny do rizikového fondu, zpřísnění povinnosti družstevní záložny poskytovat produkty a služby pouze svým členům. Účinnost se předpokládá od V rámci druhé skupiny opatření účinných od novela navrhuje zavést hraniční určující limit velikosti družstevní záložny ve výši 5 mld. Kč její bilanční sumy. Překročením této hranice má družstevní záložna možnost transformace na banku nebo možnost pokračovat ve své činnosti bez dalšího růstu. Novela dále stanovuje minimální výši členského vkladu ve výši jedné desetiny součtu úročených depozit daného člena. Toto pravidlo bude účinné pro depozita vložená po Pro depozita vložená před tímto datem bude toto pravidlo jedna ku deseti aplikováno až od , a to v mírnější podobě. Poslední velkou změnou s účinností od je zpřesnění předmětu podnikání kampeliček v oblasti poskytování úvěrů, kdy se zavádí limit úvěrů poskytnutých jednomu členovi družstva na 30 mil. Kč a minimální výše základního členského vkladu ve výši Kč. Pro smlouvy uzavřené před tímto datem bude platit tříleté přechodné období. elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb. 14 Vyhláška č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Bližší Veřejná konzultace k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení V červenci zahájilo MF veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD). 15 Směrnice MCD přináší novou právní úpravu v oblasti nabízení a zprostředkování hypotečních úvěrů obdobnou současné úpravě spotřebitelských úvěrů. Bližší informace naleznete zde: a ve speciálním vydání bulletinu BBH, který je dostupný zde: Slovenská republika Novela zákona o bankách Od počátku srpna je účinná zásadní novela zákona o bankách, 16 která transponuje směrnici CRD IV a adaptuje slovenský právní řád na nařízení CRR. Návazně na přijetí zákona došlo ke zrušení některých doporučení dohledu NBS. 17 Pro podobnější informace viz bulletin BBH za měsíce květen a červen Bližší Návrh vyhlášky k bankovním odvodům MF uveřejnilo návrh nové vyhlášky o splnění podmínek pro snížení sazby zvláštního odvodu vybraných finančních institucí. Vyhláška snižuje sazbu odvodu vzhledem k tomu, že dosud vybrané odvody již přesáhly částku 500 milionů eur. Vyhláška je účinná od září Bližší lt.justice.gov.sk Vyhláška k informacím o spotřebitelském úvěru V polovině srpna nabyla účinnosti novela vyhlášky, která upravuje obsah a rozsah informací povinně předkládaných poskytovateli úvěrů spotřebitelům. 18 Pro podrobnější informace viz Bulletin BBH za měsíce květen a červen Bližší 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/ Zákon č. 213/2014 Z.z., kterým se mění zákon č. 483/2001 Z.z., o bankách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňují některé zákony 17 Rozhodnutí o zrušení doporučení Útvaru dohledu nad finančním trhem NBS č. 1/2012 ze dne 16. ledna 2012 na podporu stability bankovního sektoru 18 Vyhláška Ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí Slovenské republiky č. 289/2010 Z. z., o předkládání údajů věřiteli poskytujícími spotřebitelské úvěry ve znění vyhlášky č. 103/2011 Z. z. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 7

8 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy Evropská unie RTN k transakcím v rámci finančních konglomerátů Společná komise evropských autorit provádějících dohled nad finančním sektorem (EBA, ESMA, EIOPA) zahájila konzultace k RTN týkajícím se koncentrace rizik a vnitroskupinových transakcí ve finančních konglomerátech. Cílem návrhu RTN je vyjasnit, jaké koncentrace rizik a vnitroskupinových transakcí v rámci finančního konglomerátu by měly být považovány za významné. RTN navrhují opatření pro koordinátory dohledu a ostatní příslušné orgány při zjišťování typů závažné koncentrace rizik a vnitroskupinových transakcí, jejich souvisejících prahových hodnot a k informačním povinnostem k reportům. Bližší Novelizace zákona o pojišťovnictví V červenci předložilo Ministerstvo financí do připomínkového řízení návrh novely zákona o pojišťovnictví, která transponuje směrnici Solvency II. Bližší Slovenská republika Nový zákon o pojišťovnictví Návrh nového zákona transponuje směrnici Solvency II. 19 Nový režim solventnosti pro pojišťovny a zajišťovny je založen na kvantifikaci rizik, jimž jsou pojišťovny a zajišťovny vystaveny. Vedle posílení konceptu celkové solventnosti dojde ke zdůraznění požadavků na řídicí a kontrolní systém - organizaci a řízení, řízení rizik, vnitřní kontrolu atd.). Nový systém zahrnuje Pilíř 1 - Finanční požadavky, Pilíř 2 - Systém řízení a Pilíř 3 - Vykazování pro účely dohledu a zveřejňování informací. Na pojistné skupiny bude dohlíženo komplexně, s čímž je úzce spojen přesun některých kompetencí při dohledu na orgán dohledu nad skupinou, resp. EIOPA. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na , s výjimkou některých ustanovení, která mají umožnit plynulý přechod na nový režim a která budou účinná od Bližší lt.justice.gov.sk Návrh novely zákona o doplňkovém důchodovém spoření 19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138 / ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojištění a zajištění ("Solvency II ) Připravovaná novela transponuje novelu směrnice IORP. 20 Novela upravuje pravidla pro investování fondů doplňkového důchodového spoření a zpřísňuje požadavky na systém řízení rizik podstupovaných těmito fondy. Zejména se vyžaduje zavedení zásad proti nadměrnému spoléhání na externí ratingy. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší lt.justice.gov.sk Návrh opatření k účetnictví penzijních společností a správcovských společností Návrhem opatření se navrhuje změnit zejména účtování o vlastních akciích a podílech. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší lt.justice.gov.sk Novela vyhlášky o investování účastnických a důchodových fondů V červenci byla vydána novela vyhlášky upravující některé otázky investování účastnických a důchodových fondů. 21 Bližší 5. Regulace finančního trhu Evropská unie Konzultace k periodickým informacím od ratingových agentur ESMA zahájila konzultaci o nových pokynech týkajících se dohledu nad informacemi, které jsou pravidelně předkládány ESMA ratingovými agenturami. Cílem dokumentu vydaného ke konzultaci je zajistit, aby informace, které jsou po ratingových agenturách požadovány, byly z jejich strany řádně předkládány a aby se tak podpořil dohled ESMA při identifikaci klíčových rizik v oblasti. Bližší Doporučení k ratingům státního dluhu ESMA vydala doporučení pro Evropskou komisi ohledně pravidel pro rating státních dluhů. Zejména se jedná o pravidla pro nezávislost procesu ratingového hodnocení, funkce přezkumu ratingových metodik, zajištění 20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14 / EU ze dne 21. května 2013, kterou se mění směrnice 2003/41 / ES o činnostech a dohledu nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, směrnice 2009/65 / ES o koordinaci právních, jiných právních předpisů a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61 / EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na ratingy 21 Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 8

9 důvěrnosti citlivých informací při provádění ratingových hodnocení a dostatečnost zdrojů k zajištění kontinuity a kvality v ratingovém procesu. Bližší / Upozornění k rizikům konvertibilních nástrojů V červenci vydala ESMA upozornění na rizika pro institucionální investory vyplývající z nově vznikající třídy aktiv, která jsou většinou účastníků trhu nazývána jako podmíněně konvertibilní nástroje [contingent convertibles instruments (CoCos)]. Tyto nástroje jsou vydávány bankami v rámci dodatečného kmenového kapitálu (AT1) a zvyšují odolnost bank vůči ztrátám. ESMA upozorňuje na určitá specifická rizika spojená s CoCos oproti investicím do dluhopisů nebo do akcií a dále že by investoři měli brát tato rizika v úvahu před tím, než se rozhodnou do těchto nástrojů investovat. Bližší Konzultace EBA k intervenčním pravomocem u strukturovaných vkladů V srpnu EBA zahájila veřejnou diskusi ke kritériím pro využití intervenčních pravomocí na trhu strukturovaných vkladů. MiFIR zavádí kompetenci EBA dohlížet na trh strukturovaných vkladů, jejich nabízení a prodej v rámci celé EU. Za určitých specifikovaných okolností, a to buď podle výše zmíněného nařízení, nebo samotným orgánem EBA, má EBA pravomoc dočasně zakázat nebo omezit uvádění na trh, distribuci nebo prodej určitých strukturovaných vkladů. Nařízení MiFIR stanoví stejné pravomoci také pro ESMA v rámci finančních nástrojů. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko společného výboru evropských orgánů dohledu k povinnostem vůči spotřebiteli Společný výbor evropských orgánů dohledu zveřejnil upozornění týkající se bank a pojišťoven v celé EU o požadavcích na ochranu spotřebitele vztahující se zejména na nabízení finančních nástrojů, které finanční instituce samy vydávají (tzv. self-placement ). Společný výbor upozorňuje na nezbytnost dodržovat pravidla pro řízení střetu zájmů, odměňování, poskytování poradenství a vhodnost a přiměřenost produktů nabízených zejména spotřebitelům. Bližší informace naleznete zde: ESMA vydala obecné pokyny pro národní orgány dohledu vykonávající dohled nad zveřejňováním finančních informací kótovaných společností. Účelem tohoto dokumentu je zavést konsistentní postupy dohledu a zajistit jednotné uplatňování příslušných předpisů ve vztahu k vynucování řádného plnění povinností v souvislosti se zveřejňováním finančních informací podle směrnice transparentnosti. Celé znění pokynů naleznete zde: Podpis dohody FATCA V srpnu byla podepsána dohoda mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování podle Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ). Orgány daňové správy si budou recipročně vyměňovat údaje o finančních účtech občanů obou států žijících v zahraničí. Dohoda FATCA bude nyní předložena k ratifikaci oběma komorám Parlamentu ČR. Bližší Slovenská republika Návrh zákona o řešení krizových situací na finančním trhu Nový zákon transponuje směrnici BRRD a některá ustanovení Dohody o převodu a vzájemném sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizových situací. Dále dojde k novelizaci zákona o bankách a dalších zákonů. Nová právní úprava zavádí systém krizového řízení, který se skládá ze tří fází - fáze přípravy a prevence, kdy je vypracován plán ozdravení. Ve druhé fázi je upravena možnost intervence orgánu dohledu s cílem zabránit zhoršení situace finanční instituce. Pro třetí fázi jsou stanoveny parametry pro uplatňování opatření pro řešení krizových situací v případě, že záchrana upadající banky je ve veřejném zájmu a neexistují žádná jiná řešení ozdravení instituce v přiměřeném časovém rámci. Návrh zákona zavádí Radu pro řešení krizových situací, která bude vykonávat pravomoci při řešení krizových situací finančních institucí. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší lt.justice.gov.sk Opatření k výkaznictví 22 Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Finanční Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 9 Pokyny ESMA k vynucování povinností v oblasti finančního reportingu 22 Opatření NBS ze dne č. 19/2014 o předkládání výkazu faktoringovou společností, společností splátkového financování nebo leasingovou společností pro statistické účely

10 bulletin za měsíce květen a červen. Nová právní úprava nabude účinnosti dne Bližší informace naleznete ve Věstníku NBS. Nová opatření k účetnictví finančních institucí MF připravilo několik opatření 23 upravujících postupy pro finanční instituce při sestavování účetní závěrky a její zveřejňování s účinností od Bližší lt.justice.gov.sk Opatření NBS k informačním povinnostem NBS publikovala v červenci několik opatření 24 specifikujících podmínky plnění informačních povinností bank a dalších finančních institucí účinných od Bližší informace naleznete ve Věstníku NBS. Novela zákona o spotřebitelských úvěrech MF předložilo návrh novely zákona o spotřebitelských úvěrech 25. Zásadní změnou je zavedení povolení pro věřitele a vytvoření registru údajů o spotřebitelských úvěrech. Povolení bude podmíněno splněním několika zákonných povinností a udělovat jej bude NBS. Každý věřitel bez ohledu na rozsah povolení bude povinen pro získání povolení splnit určitý minimální standard podmínek 23 Návrh opatření Ministerstva financí Slovenské republiky, kterým se mění opatření Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 10. prosince 2008 č. MF / / , kterým se stanoví podrobnosti o uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahovém vymezení těchto položek a rozsahu údajů určených z účetní závěrky ke zveřejnění, o rámcové účtové osnově a postupech účtování pro fond pojištění vkladů, Garanční fond investic, instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních finančních institucí a o změně a doplnění některých opatření, ve znění pozdějších předpisů Návrh opatření Ministerstva financí Slovenské republiky, kterým se mění opatření Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 18. prosince 2007 č. MF / / , kterým se stanoví podrobnosti o uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahovém vymezení těchto položek a rozsahu údajů určených z účetní závěrky ke zveřejnění, o rámcové účtové osnově a postupech účtování pro obchodníky s cennými papíry a pobočky zahraničních obchodníků s cennými papíry a o změně a doplnění některých opatření, ve znění pozdějších předpisů 24 Opatření NBS ze dne č. 12/2014 o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv bankami a pobočkami zahraničních bank pro účely výkonu dohledu Opatření NBS ze dne č. 13/2014 o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv bankami a pobočkami zahraničních bank pro účely výkonu dohledu Opatření NBS ze dne č. 14/2014 o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro účely zabezpečení sběru údajů podle zvláštního předpisu 25 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2010 Z.z., o spotřebitelských úvěrech a o dalších úvěrech a půjčkách pro spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňují některé zákony stanovených zákonem. Zavádí se elektronický registr údajů o spotřebitelských úvěrech. Registr bude přístupný každému věřiteli, kterému současně vzniká povinnost vyhodnocovat údaje sbírané jednotlivými věřiteli pro posouzení podmínek a poskytnutí jednotlivého spotřebitelského úvěru. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na kromě některých ustanovení upravujících rejstřík spotřebitelských úvěrů, jejichž účinnost je navrhována na Bližší informace naleznete zde: lt.justice.gov.sk 6. Obchodní společnosti a související otázky Evropská unie N/A Smlouva mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o spolupráci v daňové oblasti Dne vstoupila v účinnost smlouva mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Bruselu Bližší Pravidla pro nominace a odměňování v podnicích s majetkovou účastí státu MF navrhuje transparentní pravidla nominačního procesu zástupců státu do státních podniků a státem ovládaných obchodních společností. Pravidla budou upravena pouze na úrovni pokynů vlády, neboť závazná právní úprava by byla spojena se složitým prolínáním veřejnoprávní a soukromoprávní úpravy. Bližší informace naleznete zde: Slovenská republika Justiční reforma Předkládané návrhy tří procesních kodexů tvoří tzv. justiční reformu, jejímž cílem je přepracování civilního práva procesního, třemi novými předpisy - Civilným sporovým poriadkom, Civilným mimosporovým poriadkom a Správnym súdnym poriadkom. Přijetí nové právní úpravy si vyžádá rozsáhlé změny ve velkém počtu právních předpisů, přičemž návrhy těchto změn budou součástí samostatného zákona, který bude předložen do legislativního procesu později. Účinnost nové právní úpravy je v případě všech tří kodexů navrhována na rok následující po vyhlášení. Bližší lt.justice.gov.sk Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 10

11 Změna zákonného úroku z prodlení V červenci byl vydán návrh novely nařízení vlády SR 26 stanovící výši úroků z prodlení. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší lt.justice.gov.sk Návrh zákona o spotřebitelském rozhodčím řízení V červenci byl publikován návrh nové úpravy rozhodčího řízení pro řešení spotřebitelských sporů. 27 Zákon transponuje směrnici ADR 28 a vytváří zvláštní druh mimosoudního řešení sporů blízký rozhodčímu řízení, který umožní řešit spotřebitelské spory při zachování garance ochrany práv spotřebitele. Zákon mj. zakotvuje definici spotřebitelské rozhodčí smlouvy a zpřísní podmínky, které musí splňovat stálý rozhodčí soud a rozhodce. Upravena jsou podrobně také pravidla řízení, mj. zákaz zpoplatnění procesního úkonu spotřebitele, povinnosti zkoumat nepřiměřené smluvní podmínky i bez návrhu, ve vymezení použitelného práva a v zákazu vydat předběžné opatření proti spotřebiteli. Novelizován je i exekučný poriadok, kde se navrhuje zavést tzv. Centrální registr exekucí vedený na webových stránkách Slovenské komory exekutorů. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Rejstřík exekucí bude funkční od Bližší lt.justice.gov.sk Novela zákona o rozhodčím řízení Navrhovaná novela zákona o rozhodčím řízení 29 přináší řadu zásadních změn. Mj. vyloučení spotřebitelských sporů z působnosti zákona, novou definici arbitrability sporu, omezení možnosti zřídit stálý rozhodčí soud či širší uplatnění smluvní volnosti stran v otázce určení rozhodného práva a prodloužení lhůty pro podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu na 60 dní. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: lt.justice.gov.sk Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana Návrh nařízení vlády Slovenské republiky, kterým se mění nařízení vlády Slovenské republiky č. 21/2013 Z.z., kterým se provádí některá ustanovení Obchodního zákoníku 27 Návrh zákona o spotřebitelském rozhodčím řízení a o změně a doplnění některých zákonů 28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11 / EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES 29 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 244/2002 Z.z., o rozhodčím řízení ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 99/1963 Zb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

12 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s. r. o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin červenec & srpen 2014 Strana 12 BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Bulletin BBH: Novela zákona o bankách

Bulletin BBH: Novela zákona o bankách Bulletin BBH: Novela zákona o bankách červenec 2014 Obsah 1. Nové požadavky na kapitál 2 2. Správa a řízení společnosti (corporate governance) 3 3. Krizové řízení v bankovním sektoru 4 4. Pravomoci orgánů

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební systémy.

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Právní aktuality EMIR Bulletin duben 2013

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 212: pohled dohledu a pohled regulace Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB XII. Fórum Zlaté koruny 27. března 212 Kapitálová vybavenost Kapitálová vybavenost

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Změna: vyhláška č. 215/2014 Sb. (znění platné od 1. ledna 2015) Česká národní

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin červenec & srpen 2010

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin červenec & srpen 2010 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin červenec & srpen 2010 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy..2 2. Kolektivní investování...4 3. Bankovnictví a platební systémy...5

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Vývoj regulatorního prostředí v ČR jako součásti EU. Sylva Floríková, Head of Compliance, Komerční banka 23. května 2012

Vývoj regulatorního prostředí v ČR jako součásti EU. Sylva Floríková, Head of Compliance, Komerční banka 23. května 2012 Vývoj regulatorního prostředí v ČR jako součásti EU Sylva Floríková, Head of Compliance, Komerční banka 23. května 2012 Obecné trendy ve vývoji regulací bank Banky jsou považovány za ty, co způsobily krizi

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 ISBN 978-80-87225-60-8 OBSAH ÚVOD 5 EXECUTIVE SUMMARY 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ROCE 2014

Více

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA - 1 - IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Lubomír Lízal člen bankovní rady ČNB Kulatý stůl na téma: Návrhy Evropské komise k regulaci auditu 24. dubna 2012 Krize jako záminka

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 19.2.2013 Úřední věstník Evropské unie C 47/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 24. května 2012 k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více