Strana 1. Zasedání KD -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs"

Transkript

1 KD Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese ) Strana 1

2 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení VZ periodická zpráva + výkaz UN (položky nutno důsledně odsouhlasit s účetní uzávěrkou FJFI!), termín do důležitá co nejvyšší kvalita zprávy (finance, u VZ 2005 výběr hodnocených před komisí) VZ zahájené 2007 hodnocení před komisí (u VZ 2005 hodnocení před komisí jen u vybraných) kritéria jako při hodnoceních v r Žádosti o prodloužení VZ na max. dobu 7 let předkládá se společně s průběžnou zprávou VIC příprava procesního modelu služeb (KOS hotov, KVVVS před dokončením, připravován KOS pro DS, elektronizace podpory pro IGS... ověření plánováno na 2. kolo) oddělení části pro centrální knihovnu odčerpá část kapacity sjednocování identit v IT systému ČVUT (dokončuje se) Strana 2

3 Informace z oblasti VaV (2) Inovace 2008 ČVUT získalo cenu Inovace (pror. Kohoutková) posterová účast ČVUT velmi slabá (ve srovnání s jinými školami, ústavy AV ČR, ), připravit lepší účast pro příští rok ( ) Idea nahradit tištěnou verzi RAR sborníkem abstrakt (2 strany) doktorských prací atraktivnější z hlediska prezentace ČVUT, podporováno odbory VVČ a ZS Ceny Siemens ČVUT po jedné ceně (dipl. a disert. práce) Disert. M. Bazalová (bývalá studentka FJFI, Ph.D. v Kanadě) Ceny preciosa za FJFI Ing. Jan Pejchal Ph.D. z KJCH Strana 3

4 Informace z oblasti VaV (3) Hodnocení VaVaI v roce 2008 některé změny metodiky konference jen články v ISI Proceedings proběhla kontrola RVV rozpory v RIV (rozporné záznamy vyřazeny z hodnocení bude nutno opravit) současný stav hodnocení přidán do KVVVS postup oprav na ČVUT (v KVVVS), jak s rozpory způsobené chybami jiných organizací?? vyjádření k tabulkám za FJFI návrh připomínek za ČVUT (koordinuje odbor VVČ) Strana 4

5 Informace z oblasti VaV (4) Proběhl Den vědy na pražských VŠ hodnocen lépe než 1. roč. (mj. i lepší účast) IGS povinné prezentace (DP, DP+P) názvy příspěvků se musí shodovat s názvy projektů proběhlo znovujmenování/rekonstrukce komisí GAČR zálohy na pokračující projekty (ve výši 20%), smlouvy na pokračující projekty (nutno doplnit některé údaje) Připravován Metodický pokyn k odevzdávání, ukládání a zpřístupňování VŠ závěrečných prací (po schválení bude zřejmě nutno upravit na FJFI směrnicí/příkazem děkana), licenční smlouvy, problematika zveřejňování versus patentování Strana 5

6 Reforma VaVaI (1) Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Platnost Bezpodmínečný souhlas ČR Působnost veškerá veřejná podpora VaVaI, včetně daňových opatření Nařízení EK 800/2008 (z ) nutnost novely 130/2002 Sb. (je ve 2. čtení), usnesení vlády č. 287 z a č z (změny ve státní správě) institucionální podpora neexistuje neprůmyslový výzkum (zdravotnictví, kultura, ), příjemci jen výzkumná organizace (velké problémy s definicí 3 body podmínek, dnes jen V.V.I. a veřejné VŠ) a podnik výzkumná organizace financování až do 100%, ale musí prodávat výsledky na tržním principu (podmínka 3) Strana 6

7 Reforma VaVaI (2) Úkoly vlády Připravit do návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 Prodloužit výzkumné záměry na 7 let Prodloužit do r program Výzkumná centra Nevyhlašovat nová kola veřejných soutěží většiny programů Vydat Metodiku hodnocení 2008 (vydána 26. června 2008) Připravit nové priority VaVaI aktualizace DZSV (dlouhodobých základních směrů výzkumu) NP (národní politiky) VaVaI) Strana 7

8 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků (metodika 2008) Strana 8

9 Reforma VaVaI - novela zákona č. 130/2002 Sb. (3) 1. Změny vyvolané změnou evropských pravidel Rámec Společenství, NEK 800/2008 (definice, předmět, způsoby a podmínky podpory) 2. Rozšíření předmětu zákona o inovace VaV VaVaI, podpora některých typů inovací 3. Mezinárodní spolupráce a evropské fondy kofinancování RP EU aj., strukturální fondy (navazuje na zákon č. 571/2007 Sb.) 4. Zjednodušení způsobu podpory a snížení administrativy změna institucionální podpory výzkumných organizací 5. Založení Technologické agentury ČR meziresortní podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Strana 9

10 Reforma VaVaI - novela zákona č. 130/2002 Sb. (4) 6. Podpora infrastruktury pro výzkum a vývoj způsob financování zejm. velkých infrastruktur (dosud chybí) 7. Nakládání s výsledky Smlouva o využití výsledků (příjemce-uživatel), vlastnictví výsledků u podílově financovaných projektů aj. 8. Zjednodušení prováděcích předpisů ruší 2 ze 3 nařízení vlády (č. 461 a č. 462/2002 Sb.) 9. Změny souvisejících zákonů zákon o vysokých školách, zákon o veřejných výzkumných institucích, zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon 10.Přechodné období 2010 až 2011 zejm. u výzkumných záměrů končících v r Strana 10

11 Reforma VaVaI (5) Institucionální podpora Do r budou výzkumné organizace podporovány výzkumné záměry přes současné poskytovatele (výzkumné záměry; výjimka pro VZ končící později) Od r budou výzkumné organizace podporovány podle výsledků a mezinárodního hodnocení přes 7 poskytovatelů Přechodné období (kombinace obou způsobů) Účelová podpora Stávající projekty budou dokončeny u současných poskytovatelů V základním výzkumu bude nové projekty od r podporovat jen Grantová agentura ČR Od r začne poskytovat podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Technologická agentura ČR Mimo TA ČR budou podporovány 4 průřezové a 3 odvětvové oblasti Strana 11

12 Reforma VaVaI (6) Nový systém programů aplikovaného VaVaI: Programy TA ČR Priority VaVaI (viz DZSV) Ostatní program/y TA ČR Veřejné zakázky pro státní správu Průřezové programy mezinárodní spolupráce MŠMT, velké infrastruktury MŠMT, MV a MK Odvětvové programy VaV MZe, MO a MZ Specifické programy VaV (propagace, transfer) Regionální VaV programy Strana 12

13 Reforma VaVaI (7) Průřezové oblasti Mezinárodní spolupráce ve VaV - MŠMT Bezpečnostní VaV - MV Aplikovaný VaV národní a kulturní identity - MK Podpora velkých infrastruktur ve VaV - MŠMT Odvětvové oblasti VaVaI Zemědělský aplikovaný VaV - MZe Obranný aplikovaný VaV - MO Zdravotnický aplikovaný VaV - MZ Strana 13

14 Reforma VaVaI podpora a financování (7) Výdaje na VaV ze státního rozpočtu ČR (s výhledem do r. 2011) patří mezi 3 priority, kde by se mělo škrtat až v poslední řadě rok (2009 ) 2010) (2011 ) mld. Kč 6,2 11,6 16,5 21,5 23,1 24,8 26,8 28,9 Nepřímá podpora VaV od r v r ,9 mld. Kč (s dalším nárůstem dle zájmu podniků) Prostředky EU na VaVaI (str. fondy) - od r průměrně 10 mld. Kč/r (ale zpoždění OP, reálně od r. 2010) Strana 14

15 Reforma VaVaI DZSV (8) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009/15 Priority aplikovaného VaVaI celkem 8 DZSV priority aplikovaného VaV a východiska pro programy TA ČR a průřezové a odvětvové programy resortů (v základním výzkumu zůstává grantový systém) DZSV realizované TAČR (i další programy) Energetické zdroje Materiálový výzkum Konkurenceschopné strojírenství Informační společnost Molekulární biologie a biotechnologie DZSV jako základní zadání pro veřejné zakázky TA ČR - výzkum pro veřejnou správu Společenskovědní výzkum (část) DZSV realizované jednotlivými resorty průřezové oblasti VaV Bezpečnostní výzkum MV, MO Společenskovědní výzkum MK (část) DZSV realizované jednotlivými resorty odvětvové oblasti VaV Udržitelný rozvoj MZe Strana 15

16 Reforma VaVaI NP VaVaI ČR pro (8) 1. Zkvalitnění systému řízení VaVaI na všech úrovních 2. Priority státní podpory VaVaI 3. Posílení závislosti výše podpory na dosahovaných výsledcích 4. Úspěšné inovace jako základního ukazatele úspěšnosti podpory VaVaI 5. Lepší využití možností mezinárodní spolupráce 6. Zajištění kvalitních lidských zdrojů pro VaVaI 7. Vztahy VaVaI a společnost ( marketing ) 8. Periodická hodnocení, ukládání event. korekčních opatření Strana 16

17 Informace z oblasti ZS (1) EIT (European Institute of Technology) excelence ve spojení vzdělávání, výzkumu a podnikání 4 pilotní projekty (BRIDGE, ComplexEIT, GAST SUCCESS Knowledge and Inovation Communities (KICs) První výzvy (duben červen 2009, 25% financí z EIT, zbytek z jiných zdrojů včetně evropských) Sustainable energy Mitigation and adaptation of climate change Future information and communication society Strana 17

18 Doktorské studium Akreditace DS zatím podle harmonogramu po získání akreditace na 4-leté DS bude nutno řešit převod studentů, kteří nastoupili na stávající tříleté obory, a to nejpozději do skončení platnosti stávajících akreditací témata disertačních prací návrh alespoň 5 témat disertačních prací Strana 18

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doc. Ing. Karel Šperlink,

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Regionální setkání a expertní workshop ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Úvod Řešení Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu,

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Č.j.: V Praze dne. září 2013 Výtisk č.: Materiál pro jednání Věc: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Důvod předložení

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 5 1.1.2 Schválený

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 21.2. 2011 Úvod: organizace kurzu, obsah, podmínky ukončení. Téma I: Systém podpory výzkumu a vývoje včr - Základní, aplikovaný a experimentální výzkum - Univerzitní,

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 7 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více