ZNALECKÝ POSUDEK. obec : Albrechtice na d Vltavou. JUDr. Stanislav Pazderka Exekutorský úřad Písek Prokopova Ol Písek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. obec : Albrechtice na d Vltavou. JUDr. Stanislav Pazderka Exekutorský úřad Písek Prokopova 339114 397 Ol Písek"

Transkript

1 I ZNALECKÝ POSUDEK č. 662/54/ dle zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky MFČR č. 387/2011 Sb., 2. o obvyklé ceně ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 3. o ceně práv a závad a nájemních práv, pokud na nemovitostech 'váznou, ( nemovitostí- spoluvlastnického podílu ve výši 1/10, zemědělských pozemků ve zjednodušené evidenci- parcely původ Pozemkový katastr (PK) - parc. č a parc.č obec : Albrechtice nad Vltavou k.ú. : Jehnědno a nemovitostí- spoluvlastnického podílu ve výši 1110, zemědělských pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový karastr (PK) - parc. č. 360 parc. č. 502 a parc. č. 581 obec : Albrechtice na d Vltavou k.ú. : Chřešťovice Objednatel posudku: JUDr. Stanislav Pazderka Exekutorský úřad Písek Prokopova Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny nemovitosti ve věci exekučního řízení č.j. 117 EX 1998/ Posudek vypracovala: Marta Pípalová Rokycanova Ol Písek Posudek obsahuje včetně titulního listu 7 stran textu a 1 O stran příloh. Objednateli se předává v 1 vyhotovení. V Písku

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Provést ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/1 O, pozemků ve zjednodušené evidenci -parcely původ Pozemkový katastr (PK) - parc. č. 461/4 a parc.č. 461/5 k.ú. Jehnědno a parc. č. 360, parc. č.502 a parc. č. 581 k.ú. Chřešťovice. 2. Informace o nemovitosti LV č. 13- k.ú. Jehnědno: Název nemovitosti: zemědělské pozemky Adresa nemovitosti: Albrechtice nad Vltavou Kraj: Jihočeský Okres: Písek Obec: Albrechtice nad Vltavou Katastrální území: Jehnědno Počet obyvatel: 835 Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 +(a- 1000) x 0, = 35,0000 Kč/m2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a< 1000; použije se a= 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 35,- Kč/m2 LV č. 13 k.ú. Chřešťovice: Název nemovitosti: zemědělské pozemky Adresa nemovitosti: Albrechtice nad Vltavou Kraj: Jihočeský Okres: Písek Obec: Albrechtice nad Vltavou Katastrální území: Chřešťovice Počet obyvatel: 835 Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 +(a- 1000) x 0, = 35,0000 Kč/m2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a< 1000; použije se a= 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 35,- Kč/m2 3. Podklady pro vypracování posudku -Usnesení Exekutorského úřadu Písek, ze dne spisová značka 117 EX výpisy z KN Katastrálního úřadu, LV č.13 k.ú. Chřešťovice, vyhotovený bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j. 117EX pro Soudní exekutor Pazderka Stanislav JUDr. č.lv 13 k.ú. Chřešťovice - kopie katastrální mapy - internetová databáze

3 Vlastnické a evidenční údaje Viz. výpisu z katastru nemovitostí, přílohy posudku. Na oceňovaném majetku váznou omezení zapsaná v části C listu vlastnictví- omezení vlastnického práva- viz příloha posudku (nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji, zástavní právo exekutorské) nejsou v obvyklé ceně vyhodnocována. 5. Obsah posudku LV č. a) Pozemky a1) Zemědělské pozemky 13- k.ú. Jehnědno LV č. a) Pozemky a1) Zemědělské pozemky 13 k.ú. Chřešťovice B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. ač. 387/2011 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č Sb., o oceňování majetku. LV č k.ú. Jehněd no a) Pozemky a1) Zemědělské pozemky Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Výpočet úpravy základní ceny- příloha č. 23: Vzdálenost od souvisle zastavěné části obce 2-3 km -3,00% '~~~-~== ~~~ Celková úprava ceny: -3,00% Ocenění: Název Parcelní číslo BPEJ Výměra [m2] JC Úprava [Kč/m2] [%] uc [Kč/m2J Cena [Kč]

4 - 4- trvalý travní 461/ ,67-3,00 4, ,69 porost ,48-3,00 5, ,84 trvalý travní 461/ ,48-3,00 5, ,64 porost ,67-3,00 4, ,20 Výměra celkem 6977 Mezisoučet ,37 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): * 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem ,37 Zemědělské pozemky- zjištěná cena = ,37 Kč LV č. 13 k.ú. Chřešťovice ( a) Pozemky al) Zemědělské pozemky Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Ocenění: ( Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava uc Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda ,19 5, , ,34 3, ,32 orná půda ,14 6, , ,90 3, ,50 orná J2ůda ,78 1, ,26 Výměra celkem Mezisoučet ,60 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): * 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem ,60 Zemědělské pozemky - zjištěná cena = ,60 Kč

5 - 5 - C. Rekapitulace cen nemovitosti Výsledné ceny: LV č. a) Pozemky 13 - k.ú. Jehnědno: a1) Zemědělské pozemky Vlastnický podíl: ,37 * (1 I 10) = 3 402,64 Kč LV č. LV č k.ú. Jehnědno - celkem: 13 k.ú. Chřešťovice: a) Pozemky a1) Zemědělské pozemky Vlastnický podíl: ,60 * (1 I 10) = ,36 Kč LV č. 13 k.ú. Chřešt'ovice- celkem: Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,37 Kč ,37 Kč 3 402,64 Kč ,60 Kč ,60 Kč ,36 Kč ,- Kč ,- Kč slovy: Třinácttisícpětsetpadesát Kč Ocenění pozemků porovnávacím způsobem - stanovení ceny obvyklé. Údaje o vlivech na obvyklou cenu Věcná břemena se k oceňovanému majetku neváží. Kladný vliv na cenu obvyklu mají tyto faktory: +... Záporný vliv na cenu obvyklou mají tyto faktory: -prodej pouze spoluvlastnického podílu ve výši nemovitost má více vlastníků -malá výměra jednotlivých pozemků pro zemědelské využití Porovnání nabídkových cen obdobných pozemků, zjištěných přílohy posudku) na internetovém serveru: (viz

6 - 6- nabídková cena snížení z titulu nabídkové ceny koeficient polohy koeficient velikosti pozemku srovnatelná cena nemovitosti činí cca Ad.1 7 Kčlm2 0,9 0,95 0,9 5,25 Ad.2 8 Kčlm2 0,9 0,95 0,9 6,0 Ad.3 12 Kčlm2 koeficient 0,9 1 0,75 7,80 Hodnota m2 zemědělského pozemku zjištěná metodou srovnávací se nachází v intervalu... 5,25,- až 7,80 Kč Obvyklou cenu m2 zemědělského pozemku stanovuji vzhledem k účelu ocenění, s přihlédnutím k záporným vlivům přibližně uprastřed intervalu zjištěného metodou srovnávací, která nejlépe vystihuje obvyklou cenu nemovitosti, tj. (5,25+7,80)12=6,53 Kčlm2 Výsledná cena spoluvlastnického podílu 1/10 v místě a čase obvyklá činí celkem: k.ú.jehnědno - ( ) m2 x 6,53 I 10 = 4 555,98 Kč č.parc , č.parc.461/5 k.ú. Chřešťovice - ( ) m2 x 6,53 I 10 = č.parc.360, č.parc. 502, č.parc ,18 Kč , 16 Kč V Písku, Marta Pípalová Budovatelská Ol Písek D. Znalecká doložka \ \. v Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského so~du v Ceských Budějovicích ze dne , č.j. Spr pro základní obor ekonomika, oďvětví ceny a odhady. Znalecký posudek byl zapsán podpoř. č znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. ZP

7 - 7-

8 --~----~ ~ ~ ~------~------~ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 117ex pro Soudní exekutor Pazderka Stanislav, JUDr. Okres: CZ0314 Písek Obec: Albrechtice nad Vltavou Kat.území: Chřešťovice List vlastnictví: 13 V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor,,_", " "" " Podíl Vlastnické právo Schaffarzová Marie, Budějovická 414/31, Budějovické /1121 1/10 Předměstí, 397 Ol Písek 1 Starý Jaromír, Chřešťovice 63, Albrechtice nad Vltavou, /2116 7/ Chřešťovice Starý Jaroslav, Chýšť 17, Vápno u Přelouče /140 2/10 B Nemovitosti Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Parcela SBl Pozemkový katastr (PK) Díl Typ Výměra[m2] Původní kat. území Bl Jiná práva - Bez zápisu ============ === -==,=:c: _ c Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávnění pro Povinnost k o Nařízení... -=.-_c:;:----_ -=----=::-_-_-=--====:c.=.=-- exekuce pověřený soudní exekutor: Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo nám. 44/4, 789 Ol Zábřeh na Moravě ( spisová značka soudního exekutora: 139 EX 06522/11 ) Schaffarzová Marie, Budějovická Z-7821/ /31, Budějovické Předměstí, 397 Ol Písek 1, RČ/IČO: /1121 Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 18 EXE-659/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Písek Z-5196/ exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, Prokopova 339/14, 397 Ol Písek ( spisová značka soudního exekutora: 1998/11 ) Schaffarzová Marie, Budějovická Z-9664/ /31, Budějovické Předměstí, 397 Ol Písek 1, RČ/IČO: /1121 o Nařízení Listina Usnesení soudu o nar1zení exekuce Okresní soud v Písku 18 EXE-1334/ ze dne ; uloženo na prac. Písek Z-9664/ o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/10 nemovitostí Schaffarzová Marie, Budějovická Z-9665/ /31, Budějovické Předměstí, 397 Ol Písek 1, RČ/IČO: /1121, Parcela: PK 360 Schaffarzová Marie, Budějovická Z-9665/ /31, Budějovické Předměstí, Nemovitosti jsou v územnim'obvodu, 'vekteremvykonávt'stáer1f správu-ka"easi:ru-r1emovitostt_cr Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, kód: 305. strana 1

9 ~~~~~- VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 117ex pro Soudní exekutor Pazderka Stanislav, JUDr. Okres: CZ0314 Písek Kat.území: Chřešťovice u Obec: Albrechtice nad Vltavou List vlastnictví: 13 V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. stavební parcela) Typ vztahu Oprávnění pro 397 Ol Písek 1, RČ/IČO: /1121, Parcela: PK 581 Schaffarzová Marie, Budějovická 414/31, Budějovické Předměstí, 397 Ol Písek 1, RČ/IČO: /1121, Parcela: PK 502 Z-9665/ Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Písek 117EX-1998/ ze dne Z-9665/ Zástavní právo exekutorské ke dni pro pohledávku ve vys~ ,-Kč, náklady předchozího řízení, náklady právního zastoupení, náklady exekuce - k podílu 1/10 nemovitostí Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, Praha 1, Malá Strana, Praha Oll, RČ/IČO: Schaffarzová Marie, Budějovická Z-5402/ /31, Budějovické Předměstí, 397 Ol Písek 1, RČ/IČO: /1121, Parcela: PK 502 Schaffarzová Marie, Budějovická Z-5402/ /31, Budějovické Předměstí, 397 Ol Písek 1, RČ/IČO: /1121, Parcela: PK 581 Schaffarzová Marie, Budějovická Z-5402/ /31, Budějovické Předměstí, 397 Ol Písek 1, RČ/IČO: /1121, Parcela: PK 360 Listina Exekuční příkaz o zr~zení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Šumperk 139EX-06522/ ze dne Právní moc ke dni Jiné zápisy - Bez zápisu Z-5402/ E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Listina o Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 660/1998 POLVZ:26/1999 Z / Pro: Schaffarzová Marie, Budějovická 414/31, Budějovické Předměstí, RČ/IČO: / Ol Písek 1 Starý Jaroslav, Chýšť 17, Vápno u Přelouče /140 o Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví Právní moc ke dni Okresní soud v Písku -0199/ ze dne Z-696/ Pro: Starý Jaromír, Chřešťovice 63, Albrechtice nad Vltavou, RČ/IČO: /2116 Chřešťovice o Smlouva darovací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-329/ ~--on~e-m-ov-j."cc i oštl]sou v úzeriini.m-obvoctu~-vek t erem vy koná v rstjtruspr á vutatiisťrur 1 imov i to stí CR Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, kód: 305. strana 2

10 ------~ ~--- -~ ----~ ~ ~ ~ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 117ex pro Soudní exekutor Pazderka Stanislav, JUDr. Okres: CZ0314 Písek Obec: Albrechtice nad Vltavou Kat.území: Chřešťovice List vlastnictví: 13 V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Pro: Starý Jaroslav, Chýšť 17, Vápno u Přelouče RČ/IČO: /140 ==========o=:==~-==:==:=--==--~ F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám Parcela BPEJ Výměra [m2] PK PK PK Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrá~ní úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, kód: 305. Vyhotovil: Vyhotoveno: :02:59 Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Nemovitosti jsoú_v_iizeiiínimobvoctu-;-vekterém vykonidvts-eidtiitsprávu katastru nemovito5ttcr. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, kód: 305. strana 3

11 - / /... ~...

12

13 " -... "- I \ ~ \,\ ~ ~-~~"\75 \ \ ~77 \ I ) \ \ ' ' I '\. ~ '

14

15

16

17 Informace o parcele Parcelní číslo: 461/5 Obec: f.;lbmghtir:e nad Vltavou [ Katastrální území:,jhtm ědno [ J[J Číslo LV: Výměra (m 2 ]: 2267 Typ parcely: Zdroj parcely ZE: Parcela zjednodušené evidence Pozemkový katastr, Zobrazeni k.ú. v mapě i Vlastníci, jiní oprávn ěn í ; ! , Vlastnické právo Jménotnaz:ev Adresa Podll Schaffarzová Marie Bud ějovická 414/31. Písek, Budějovické Předm ěstí /10 Starý Jaromír Chřešťovice 63, Al brechtice nad Vltavou, Starý Jaroslav Chýši' 17, /10 Způsob ochrany nemovitosti , ~O.u evi~ván~~~~-~ P._ůso~?..':~~-~~ ' Seznam BPEJ r , ' _; Omezení vlastnického práva Typ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařizeni exekuce- Schaffarzová Marie Zástavní právo exekutorské Jiné zápisy , ~~!:~.:_v~~:'_~~!.~~~_"~j~~~- ~~i~ _ Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Kataslráfnf ůřad oro.j!ho "' oracovišl<l PísekC! Platnost k :28 :51 ský krai Ka1aslrá!ni

18 Informace o parcele Parcelní čisto: 461/4 Obec: Katastrální uzemi: Číslo LV: Výměra [m 2 ] : 4710 Typ parcely: Zdroj parcely ZE: Parcela zjednodušené evidence Pozemkový katastr Zobrazeni k.u. v map ě Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Jmé-no!náz:ev P<>dll Schaffarzová Marie Bud ějovická 414/31, Písek, Budějovické Předměstí, /10 Starý Jaromír Chřešťovice 63. Albrechtice nad Vltavou, /10 Jaroslav Chyšť /10 Způsob ochrany nemovitosti r , i J Seznam BPEJ 8PI Vým?ra l Omezení vlastnického práva Typ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařizeni exekuce - Schaffarzová Marie Zástavn i právo exekutorské l _ ,......j _... J Jiné zápisy!nejsou evidovány žádné jiné zápisy. I Zobrazené udaje maji informativní charakter. Nemovitost je v územnim obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrá! nl l:iřod )ro.jihoč~~ - kv krai Katas!cálni oracovišté Plsek!J Platnost k :28 :51

19

20 ID JIHOČESKÉ ALITV.cz /.ůu Y. Al! f vnr~tb O VA r l! PRO LUX Consulting Int. s.r.o. nabízí Prodej: Pozemek (Orná půda) Boudy Adresa: Boudy, --. Poslední úprava: 15. záři : 18 Óslo nemov. u RK: ČeskéRea lity:a Prodej pozemku m2 v KÚ Boudy Cen a: 7 Kč/m Přepočet na m 2 : 7, - Kč/m 1 Poznámka k ceně: Cenové nabídky 7,- až 15, Adresa: Boudy Poslední úprava: 15. září 2012, v 02:18 Číslo nemov. u RK: Č esk é Reali ty:a nii ~'f'"~ 'a~'nv n ~'c,., e<>lniky.., :.J\'.')! = n:.h:zn{'~~... nižo na s hncal Kontakt Zakázku vyřizuje Prodejní Centru tel.: tel.: PROLUX Consulting I nt. s.r.o. Václavské nám. 819/43 Praha prodejnicentrumúj)prolux.cz Do telefonu uve ďte kód nemovi sti : České Reality : A telefon: www:http://www.nrolux.cz Popis Nabizíme k prodeji pozemek v obci Boudy. V tomto kraji Vám nabízíme pozemek o cel k ov~ v)rm čře m2. Pozemek c nachází na okraji obce. Na pozemku je postaven bývalý!itatek. Na pozemku je vrtaná studna, p řív o d elekt1"iny je JO m od pozemku. Pozemek je vhodn)' ke komerčnímu využití. Na edné z parcel je možné vybudovat rybník. K pozemku vede dobrá příjezdová cesta. V obci se nachází běžná občanská vybavenost. Dopravní dostup11ost zaji š ťuje pravidelná linka utobusu. Mirotice 2 km, Písek 15 km. Pozemek je situován na velice dobré a klidné místo.

21 ~ JIHOČESKÉ R ~litv. cz ZOBRAZIT VYHHOÁ ÁNi PRO LUX Consulting lnt. s.r.o. nabízí Prodej: Pozemek (Orná půda) Slabčice (Nemějice) Adresa: Slabčice (Neměj ic e), --. Poslední úprava: 19. záři :00 Čís l o nemov. u RK: Česke Rcality : A Prodej pozemku m2 v KÚ Neměj i ce Cena: 8 Kč7m 2 Přepočet no m 2 : 8, -Kč/m 2 Poznámka k ce n ě: Cenové nabídky 8,- až 14, Adresa: Slabčice (Nemějice) Poslední úprava: 19. zář i 20 12, v 03 :00 Č í s lo ncmov. u RK: ČeskéReality : A nn <>'~1t>r''!ahsiv?. femo~~rrixy.;:, Va~;?l"l... ckn.-'?s l. :ll :...:r~(';' níže na st zmc0 Kontakt Zakázku vyřizuje Prodejní Centrum tel.: I tel.: PROLUX Consulting!nt. s.r.o. Václavské nám. 819/43 Praha Do telefonu u veďte kód nemovit sti: ČeskéRea lity : A telefon: www:http:/lwww.prolux.cz Popis Nabízime k prodeji pozemek v obci Neměj i ce. V tomto kraji Vám nabízíme pozemek o celkové výměře m2 v součas e době rozd ě l ený do tří parcel vedených jako lesní pozemek, orná půda a ostatní plocha. Pozemek se nachází na okraji obce. K pozemku vede dobrá příj ezdová cesta. V obci se achází běžná občanská vybavenost. Dopravní dostupnost zajišťuje pravidelná linka autobusu. Písek vzdálen 25 km. Pozemek je situován na velice dobré a klidné místo.

22 ~ JIHOČESKÉ REAUTY.cz Actual reality nabízí Prodej: Pozemek (Orná půda) Skály Adresa: Skály, Poslední úprava: 25. července : ll Číslo nemov. u RK: ČeskéReality:BM--CR- 2389n Cena: Kč Přepočet na m 2 : 12, -Kč /m 2 Adresa: Skály Vlastnictví: V soukromém vlastnictví Celková plocha: m 2 Poslední úprava: 25. červe n ce 20 12, v 20:11 Č í slo nemov. u RK: ČeskéReality:BM--CR- 2389n nr-; ~ql~c iahs~v.c~ "TH'1f?.s~n í k.v : :: v:(.)!;;r) v- r"'ll,:,to Kontakt Zakázku vyřizuje Actual reality Actual reality Žižkova třída I České Budějovice telejim: mobil: tel.: ll!:! tel.: Do telefonu uveďte kód nemovi sti: ČeskéReality: BM--CR-2389n www:http://www.actualreality.cz Popis Nabizíme k prodeji zemědělský pozemek o výměře rn2. Možnost prodeje po čás tech. Více informaci v RK

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3832/2012

Znalecký posudek č. 3832/2012 Znalecký posudek č. 3832/2012 o ceně obvyklé - 1/6 pozemku parc. č. 1754/2 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov, ve vlastnictví Bastlové Heleny RNDr. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek číslo 2341 156/11

Znalecký posudek číslo 2341 156/11 Znalecký posudek číslo 2341 156/11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2186-48/2015

Znalecký posudek č. 2186-48/2015 Znalecký posudek č. 2186-48/2015 Předmět ocenění: Pozemky: Parcela p.č. 3703/96 o výměře 1396 m 2, orná půda Parcela p.č. 3704/45 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace všechny uvedené nemovitosti

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 3195 - zahrada, zapsané na LV číslo 242, katastrální území Lichkov, obec Lichkov, okres Ústí nad Orlicí a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více