Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3. 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 5"

Transkript

1

2 Brno, Příkop 834, , tel , fax , Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s Statutární orgány společnosti a organizace BH CAPITAL, a.s Vývoj a postavení společnosti v roce 2007 a letech předcházejících Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2008 a v letech následujících Zpráva dozorčí rady za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora k výroční zprávě Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Roční účetní závěrka a příloha k roční účetní závěrce za rok 2007 v plném znění 20 2

3 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, rok 2007 se v České republice nesl ve znamení konjunktury a v její novodobé historii nebývalého hospodářského růstu. Bohužel společnost BH CAPITAL na něm profitovala jen částečně, spíše pocítila negativní jevy doprovázející hospodářský růst jako růst cen energií a zvyšující se inflaci. Pozitivní dopad konjunktury jsme zaznamenali při prodeji nemovitostí, kdy se nám v březnu a dubnu podařilo prodat nemovitosti v Prostějově, Kollárova ulice a v Šumperku, a to za ceny, které byly výrazně vyšší než nabídky v předchozích letech. Bohužel se z důvodu probíhající rekonstrukce nepodařilo dokončit prodej objektu ve Vsetíně, i když i zde jsme výrazně pokročili. Průvodním jevem konjunktury bylo postupné zvyšování úrokových sazeb v průběhu celého roku 2007, které znamenalo výrazný pokles cen dluhopisů oproti konci roku Přestože jsme tento vývoj očekávali a určitý pokles cen plánovali, skutečný růst úrokových sazeb a z toho plynoucí pokles cen byl výrazně vyšší, než jsme plánovali. Celková účetní ztráta z poklesu cen dluhopisů dosáhla v roce 2007 téměř 6,9 mil. Kč, přičemž jsme ji očekávali pouze ve výši 1,6 mil. Kč. I přes tento negativní vývoj, kterému se nedalo nijak bránit, jsme díky vyšším výnosům z pronájmu nemovitostí a kontrole nákladů dokázali splnit plánovaný zisk hospodaření za rok Akciová společnost BH CAPITAL vykázala za rok 2007 čistý zisk ve výši tis. Kč. Je to sice o tis. Kč méně než v roce předchozím, pokles zisku je však v souladu s plánem, neboť v roce 2006 společnost realizovala mimořádně vysoký zisk z prodeje nemovitostí. V roce 2007 jsme plánovali prodat zbývající nemovitosti z majetku společnosti vyjma objektu v Prostějově, Sádky 4, který využíváme k vlastní činnosti. Dne 27. dubna 2007 byla prodána nemovitost v Šumperku za celkovou cenu 8,7 mil. Kč. Bylo tak úspěšně dokončeno výběrové řízení ze závěru roku O měsíc dříve, 27. března 2007, byl prodán dům v Prostějově, Kollárova ulice, za celkovou cenu 8,27 mil. Kč. K prodeji zbývá již jen nebytová jednotka v komerční nemovitosti ve Vsetíně, jejíž prodej musel být odložen na dobu po dokončení rekonstrukce domu. Poměrně rozsáhlá rekonstrukce domu byla dokončena v prosinci Již před jejím závěrem bylo vyhlášeno výběrové řízení na prodej jednotek, prodej však dosud nebyl realizován. Snahou je jednotky prodat co nejdříve, nikoli však za cenu snížení požadované prodejní ceny. Nelze vyloučit, že kvůli světové krizi na trhu s nemovitostmi se nepodaří prodej v roce 2008 realizovat. Výnos z nájmu této nemovitosti je velmi slušný, není proto nutné prodej realizovat za každou cenu. I přes pokračující prodej nemovitostí dosáhl výnos z jejich pronájmů v roce 2007 slušných tis. Kč. Je to o 2 mil. Kč méně než v roce 2006, ale o 552 tis. Kč, tj. o 63 %, více, než bylo plánováno. Hrubý výnos z pronájmů nemovitostí vztažený k požadovaným prodejním cenám se blíží 10 %. Nosným zdrojem příjmů společnosti zůstává správa finančních aktiv. Společnost vykázala z finančního hospodaření za rok 2007 zisk ve výši tis. Kč, což je sice o tis. Kč méně než v roce předchozím, ale se zahrnutím účetní (tj. nerealizované) ztráty z přecenění dluhopisů k ve výši tis. Kč. Celkové úrokové výnosy a zisk z operací s cennými papíry vztažený k pořizovacím cenám dosáhly tis. Kč, což odpovídá výnosnosti ve výši 3,896 % p.a. (pro srovnání v roce 2006 výnosnost dosáhla 3

4 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 3,85 % p.a.). Jedná se pouze o realizovaný zisk, tj. bez přecenění portfolia dluhopisů ke konci roku. Nadále probíhá spor s Investiční společností podnikatelů, a.s., v likvidaci, která požaduje po BH CAPITAL plnění ve výši 150 mil. Kč s příslušenstvím z titulu ručení za závazek dlužníka, kterým je Československá obchodní banka, a.s. Ta rovněž pohledávku neuznává a odmítla ji uhradit. Ručení vzniklo ze zákona díky přechodu údajného závazku Banky Haná v roce 1998 v rámci prodeje části podniku na IPB a následně na ČSOB. Uhrazení pohledávky vymáhá Investiční společnost podnikatelů, a.s., v likvidaci soudně, a to jak po BH CAPITAL, tak po ČSOB. V ani jednom případě dosud ISP neuspěla. V soudním sporu s ČSOB Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu zamítl, odvolací soud však rozsudek zrušil a případ vrátil k opětovnému projednání. Žalobu na BH CAPITAL Městský soud v Brně zamítl hned z několika důvodů, ISP se však odvolala ke Krajskému soudu v Brně. Odvolací řízení stále probíhá. Věřím, že budete se mnou souhlasit, když závěrem poděkuji našim obchodním partnerům za důvěru při obchodní spolupráci a zaměstnancům za celoroční usilovnou a poctivou práci. Je hlavně jejich zásluhou, že i v roce 2007 společnost splnila plánovaný zisk a úspěšně pokračovala v prodeji nemovitostí. Také bych chtěl poděkovat našim akcionářům za důvěru nám svěřenou při řízení společnosti a slíbit, že vyvineme maximální snahu k dosažení příznivých výsledků i v roce Marian K l á s e k předseda představenstva 4

5 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. Název společnosti: BH CAPITAL, a.s. Sídlo společnosti: Brno, Příkop 834, PSČ Identifikační číslo: Právní forma : akciová společnost Trvání společnosti: společnost je zřízena na dobu neurčitou Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne a na základě povolení Státní banky československé v Praze ze dne Dnem zápisu společnosti s obchodním jménem AGROBANKA HANÁ, a.s., do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Brno, v oddíle B vložka 230 je 11. leden Od společnost působila pod názvem BANKA HANÁ, a.s. Po uplatnění Smlouvy o prodeji části podniku ze dne a s účinností od pak ještě společnost vykonávala v omezené míře bankovní činnost, potom však na základě rozhodnutí valné hromady ze dne a po předchozím souhlasu ČNB přestala počínaje dnem působit jako banka. Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej činnost organizačních a ekonomických poradců pronájem nemovitostí, včetně jiných než základních služeb poskytování leasingu služby v oblasti faktoringu a forfaitingu inženýrská činnost v investiční výstavbě realitní činnost správa a údržba nemovitostí činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Základní kapitál Základní kapitál BH CAPITAL, a.s. byl k ve výši Kč. Je plně splacen a je tvořen akciemi na majitele o jmenovité hodnotě 80 Kč na jednu akcii. Akcie společnosti BH CAPITAL, a.s. nejsou veřejně obchodované. Vývoj základního kapitálu BH CAPITAL, a.s. Datum změny Zvýšení (snížení) základního kapitálu Základní kapitál Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 5

6 Brno, Příkop 834, , tel , fax , Výše základního kapitálu zůstala po celý rok nezměněna ve výši ,- Kč. Ke snížení základního kapitálu na tuto výši pravomocně došlo 8. února 2005, kdy vstoupilo v platnost usnesení valné hromady ze dne 2. července Výplata rozdílu mezi původní hodnotou a novou jmenovitou hodnotou akcií po snížení základního kapitálu akcionářům byla zahájena v březnu 2005, kdy bylo vyplaceno 98 % sumy určené k výplatě. Do dnešního dne nebyla výplata ukončena, k nebylo ani přes opakovanou výplatu vyplaceno ,00 Kč, neboť si vyplacenou částku akcionáři nepřevzali či se o svůj nárok řádně nepřihlásili (např. v případě, kdy nebyl řešen v rámci dědictví apod.) Výplata nadále probíhá v sídle společnosti, ukončena bude v dubnu 2009, kdy bude nárok promlčen. Struktura akcionářů k Akcionáři s více než 5 % akcií BH CAPITAL, a.s. Ident.čís. Název Ulice Město Stát Akcií (ks) % ze ZJ Celk. jmen. hodnota Kč Česká konsolidační agentura Janovského 438/2 Praha 7 ČR , ČSOB, a.s. správa akcií Radlická 333/150 Praha 5 ČR , Česká národní banka Na příkopě 28 Praha 1 ČR , Celkem , BH CAPITAL, a.s. neovládá žádnou společnost, ale je ovládanou osobou. Ovládající osobou společnosti byla v průběhu roku 2007 právnická osoba zřízená zvláštním zákonem - Česká konsolidační agentura se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ , jejíž kapitálový podíl představuje 71,885 % hlasovacích práv ve Společnosti. Ovládající osoba získala předmětný podíl na hlasovacích právech Společnosti v průběhu měsíce srpna Na základě zákona č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře zanikla Česká konsolidační agentura bez likvidace. Právním nástupcem je stát zastoupený Ministerstvem financí ČR se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČ , na který přecházejí veškerá práva a závazky České konsolidační agentury ke dni jejího zániku, tj. počínaje dnem 1. ledna Ovládací smlouva ve smyslu 190b a násl. obchodního zákoníku mezi ovládající osobou a Společností nebyla uzavřena. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v souladu s ustanovením 66a odst. 9 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") je v samostatné kapitole této výroční zprávy. Majetkové účasti k Společnost nemá majetkové účasti na jiných společnostech. Informační technologie Od roku 2001 společnost využívá účetní a informační systém Helios Orange společnosti LCS International, a.s. Tento systém plně pokrývá potřeby společnosti v oblasti podnikatelského účetnictví, mzdové evidence, výkaznictví a statistiky. V oblasti obchodování s cennými papíry společnost využívá informační službu Reuters Trader a zpravodajství ČTK. 6

7 Brno, Příkop 834, , tel , fax , V roce 2003 byla učiněna kompletní obměna uživatelského hardwaru, která přispěla ke zrychlení procesů a zabezpečení informačních systémů, neboť starý hardware již nesplňoval požadované parametry. V roce 2005 byla posílena ochrana informačních systémů před napadením zvenčí. V roce 2006 došlo k posílení serverové základny společnosti včetně softwaru pro server. Ostatní hardware i software se nemění. 7

8 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 3. Statutární orgány společnosti a organizace BH CAPITAL, a.s. Představenstvo: Dozorčí rada: Stav k Stav k Ing. Marian Klásek - předseda Ing. Martin Kala - předseda Mgr. David Rais - místopředseda Ing. Petr Goldmann - místopředseda JUDr. Milan Houžvička - člen Ing. Pavel Pešek - člen Stav od Ing. Marian Klásek - předseda JUDr. Milan Houžvička - místopředseda Ing. Pavel Trenda - člen Organizační struktura BH CAPITAL, a.s. K došlo ke změně organizační struktury společnosti. Byla zrušena funkce výkonného ředitele, jehož pravomoci a odpovědnosti převzal náměstek generálního ředitele, který je zároveň ředitelem odboru organizačně právního. Organizační struktura BH CAPITAL, a.s. od Představenstvo Generální ředitel Odbor organizačně právní Odbor obchodně správní 8

9 Brno, Příkop 834, , tel , fax , Organizační struktura BH CAPITAL, a.s. od do Představenstvo Generální ředitel Výkonný ředitel Odbor organizačně právní Odbor obchodně správní Sídlo společnosti je v Brně, správa nemovitostí, účtárna, správa finančních aktiv a archív je v Prostějově. Generální ředitel působí převážně v Praze. Z těchto důvodů bylo nutné některé kompetence delegovat a přizpůsobit organizační schéma tak, aby byla společnost dostatečně funkční. 9

10 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 4. Vývoj a postavení společnosti v roce 2007 a letech předcházejících Strategie společnosti se v roce 2007 nezměnila. Snížením základního kapitálu v roce 2005 došlo ke snížení disponibilního finančního majetku pro podnikání o tisíc Kč. Správnou investiční strategií se však daří společnosti dosahovat nadprůměrného výnosu z finančních aktiv. V roce 2007 došlo k prodeji dvou nemovitostí společnosti. Jinak správa movitého a nemovitého majetku pokračovala beze změn. Ostatní činnosti podniku byly do jisté míry utlumeny, aby společnost nevytvářela nové obchodní vztahy, které by mohly v budoucnu být přítěží při rozhodování o další činnosti společnosti. Společnost nemá vybudované postavení na českém trhu, její hlavní cíl je maximální likvidita aktiv s ohledem na odpovědné hospodaření se svěřeným majetkem. Finanční a kapitálové trhy Vzhledem k objemu finančních aktiv bylo i v roce 2007 nosným zdrojem příjmů společnosti investování na peněžním a kapitálovém trhu. Průměrný stav finančních aktiv v roce 2007 byl 479,2 mil. Kč, z kterých bylo za rok 2007 dosaženo účetního zisku (bez dopadu přecenění) ve výši tis. Kč. Výnosnost aktiv (bez dopadu přecenění) cenných papírů ke konci roku dosáhla 3,896 % p.a. (Akt/360). Peněžní trh měl v průběhu roku značně rozkolísaný vývoj. Měsíční obraty se v průběhu celého roku pohybovaly v řádu desítek milionů korun českých. V roce 2007 bylo dosaženo úrovně výnosnosti u depozit ve výši 2,625 % p.a. (Akt/360), což odpovídalo situaci na trhu. Kapitálový trh v České republice a zejména trh dluhopisů byl v roce 2007 značně ovlivněn očekávaným či skutečným růstem úrokových sazeb. Měsíční realizované výnosy portfolia dluhopisů se pohybovaly v intervalu od 3,620 % po 5,619 % p.a., přičemž roční průměrná realizovaná výnosnost portfolia dluhopisů BH CAPITAL, a.s. činí 3,994 % p.a. (30/360) bez zohlednění přecenění cenných papírů. Tento výnos je vyšší ve srovnání s plánem společnosti a nadprůměrný ve srovnání s otevřenými podílovými fondy s obdobnou strukturou portfolia. Přehled výnosnosti investic na peněžním a kapitálovém trhu v roce 2007 Instrument Průměrný stav Objem investic Výnosnost tis. Kč tis. Kč % Dluhopisy ,994 Depozita ,625 Celkem ,896 Správa hmotného majetku Objem majetku, který má jinou než finanční formu, ve společnosti neustále klesá. Lze tedy konstatovat, že co do objemu, tak i do přínosu, je správa hmotného majetku méně významnou složkou hospodaření společnosti. To však neplatí v případě nákladů, kde náklady spojené se správou nemovitého majetku tvoří významnou část celkových nákladů 10

11 Brno, Příkop 834, , tel , fax , BH CAPITAL, a.s. Při správě nemovitostí se střetávají dvě protichůdné veličiny. Společnost má zájem co nejvíce plochy pronajmout, ale současně projevuje snahu prodat objekty, a to bez výraznějšího ohledu na to, zda jsou pronajaty či nikoliv, protože základním cílem společnosti je zlikvidnit veškerá aktiva při dodržení maximální efektivity spravovaných aktiv. Příjem z pronájmu nemovitého a movitého majetku i nadále zůstává nezanedbatelnou součástí výnosů společnosti. V roce 2007 dosáhl tis. Kč. Byl však o tis. Kč menší než v roce předchozím, přičemž tento výnos byl dosažen i přes prodej nemovitostí s velkým podílem na zisku z pronájmu. Prodej objektů ve vlastnictví společnosti se striktně řídil přijatou strategii zlikvidnění aktiv společnosti s důrazem na efektivitu a dopad do hospodaření BH CAPITAL, a.s. Další výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví BH CAPITAL, a.s. bylo vyhlášeno na podzim roku V současné době probíhá prodej nemovitosti ve Vsetíně. Přehled nemovitého majetku BH CAPITAL, a.s. k V tis. Kč. Budovy včetně pozemků (bez zabudovaného interiéru a jiného majetku) Pořizovací cena Odpisy Opravné položky Zůstatková Vsetín, Smetanova Prostějov, Sádky Celkem Jak je z přehledu zřejmé, u jedné nemovitosti jsou vytvořeny opravné položky tak, aby zůstatková cena nemovitosti po opravných položkách byla v souladu s odhadovanou tržní cenou nemovitosti. Výsledkem tohoto kroku je eliminace negativních dopadů do hospodaření společnosti při budoucím prodeji nemovitosti. Ostatní činnosti podniku Ostatní činnosti podniku nemají podstatný vliv na jeho hospodaření. Společnost ve sledovaném období vedla řadu aktivních a pasivních soudních sporů s bývalými klienty a obchodními partnery. Jedná se například o peněžité pohledávky, spory o určení neplatnosti právního úkonu, o návrh na prohlášení konkursu na společnost a podobně. Míra rizika je v těchto případech nezměřitelná, odhad případného negativního dopadu na společnost je velmi problematický. Možné negativní dopady nezachycené v účetnictví BH CAPITAL, a.s. jsou však jen velmi málo pravděpodobné. 11

12 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 5. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2008 a v dalších letech Hlavním cílem společnosti v roce 2008 je maximalizovat výnos z finančního majetku a dokončit prodej nemovitosti ve Vsetíně, která je posledním nezlikvidněným majetkem společnosti, který společnost nevyužívá pro svou činnost. Společnost se kromě maximální efektivnosti při správě portfolia finančního majetku soustředí na úspory zejména v režijních nákladech. Při úsporách je brán výrazný zřetel na to, že společnost spravuje aktiva v objemu cca 500 mil. Kč a není přípustné, aby byla jakkoliv ohrožena jejich výše, což znamená náklady na bezpečnostní a personální zabezpečení. Nemalou pozornost bude muset společnost věnovat soudnímu sporu s Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci. Na BH CAPITAL, a.s. byla podána žaloba, kterou se Investiční společnost podnikatelů, a.s. v likvidaci domáhá vydání bezdůvodného obohacení ve výši 150 mil.kč s přísl. z titulu ručení za závazek přešlý v rámci prodeje části podniku na IPB, a.s. V daném řízení byly uplatněny všechny dostupné námitky jako nedostatek aktivní a pasivní legitimace, neexistence závazku, jeho zánik a promlčení nároku. Žaloba byla Městským soudem zamítnuta, ale žalobce podal ve lhůtě odvolání. Kauzou se zabývá Krajský soud v Brně, zatím se uskutečnila dvě stání a další jednání bylo odročeno na neurčito. Případný negativní dopad uvedeného sporu v situaci, kdy by bylo žalobě pravomocně vyhověno, bude relativně krátkodobý, neboť případné plnění bude nárokováno po dlužníku, a to po Československé obchodní bance, a.s. I přes značnou nestabilitu na finančních trzích a s ohledem na strukturu a rozsah portfolia BH CAPITAL, a.s., kde je i nadále kladen důraz na vysokou likviditu a nízkou míru úrokového rizika, je v roce 2008 plánován výnos portfolia ve výši 4,5 % p.a. Ačkoliv je situace na trhu velmi nestabilní, jsme přesvědčeni, že s ohledem na vhodné složení portfolia dluhopisů celoroční úkol splníme a naplníme tak i plánovaný objem výkonů v oblasti správy finančního majetku, který je hlavním zdrojem příjmů společnosti. V roce 2008 by mělo dojít k prodeji nemovitosti ve Vsetíně, pokud dojde k rozumné nabídce kupní ceny. Z pronájmu nemovitosti společnost inkasuje slušný nájem, takže není nucena objekt prodávat za každou cenu. S ohledem na celosvětově panující nejistotu na trhu nemovitostí nelze jednoznačně říci, zda se prodej v roce 2008 uskuteční. Představenstvo a Dozorčí rada společnosti při prodeji posuzují nabízenou cenu s ohledem na výnos z nemovitostí a alternativní výnos z inkasovaných aktiv. Pokud není tento poměr vyhovující, prodej se nerealizuje. Finanční plán hospodaření společnosti počítá pro rok 2008 s dosažením zisku ve výši 2,4 mil. Kč. Je to méně než skutečný zisk roku 2007, ten byl však ovlivněn úspěšným prodejem nemovitostí. I když v plánu na rok 2008 je již počítáno s prodejem nemovitosti ve Vsetíně, nepředpokládáme výrazný zisk z prodeje této nemovitosti, neboť její účetní hodnota je velmi blízká hodnotě tržní. Konečnou výši hospodářského výsledku ovlivní, ať již pozitivně či negativně, přecenění dluhopisů ke konci roku. Domníváme se však, že by vlivem přecenění ke konci roku 2008 nemělo dojít k poklesu hospodářského výsledku. Převážnou část výnosů, s ohledem na předchozí bankovní činnost a nutnost spravovat co nejvíce likvidní majetek, realizuje společnost ve finanční oblasti. Společnost plánuje k dosažení zisku z finanční činnosti ve výši 19,5 mil. Kč. Výnosy 12

13 Brno, Příkop 834, , tel , fax , z pronájmů budou prakticky bezvýznamné v řádu set tisíc, pouze pokud by nedošlo k prodeji nemovitosti ve Vsetíně, dosáhly by 1 mil. Kč. Vývoj vlastního kapitálu Společnost prošla v posledních letech výraznými změnami, které však neměly zásadní vliv na velikost vlastního kapitálu (vyjma výplaty prostředku akcionářům). K poklesu z tis.kč na tis.kč došlo pouze v roce 2001 díky tvorbě opravných položek k nemovitostem v celkové výši 58,9 mil. Kč. V dalších letech již nebylo nutné opravné položky vytvářet a již v roce 2002 dosáhl vlastní kapitál díky zisku téměř úrovně roku 1998, kdy došlo k prodeji části podniku na IPB, a.s. a ve společnosti zůstaly pouze aktiva bez činnosti, přičemž účetní hodnota nemovitostí byla neúměrně vysoká vzhledem k tržnímu prostředí. Během čtyř let tak zisky společnosti umožnily zreálnění vykazované hodnoty aktiv při zachování výše vlastního kapitálu. Proces růstu vlastního kapitálu pokračoval přes omezené možnosti společnosti i v dalších letech a v roce 2004 po dlouhé době přesáhl miliardu Kč. Na této výši ovšem nezůstal dlouho, neboť již v únoru 2005 nabylo platnosti usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti, což mělo za následek pokles vlastního kapitálu o 544,8 mil. Kč vyplacených akcionářům. Vlastní kapitál (v tis.kč) se vyvíjel následovně: Základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk Zisk (ztráta) Vlastní kapitál Vytvořením opravných položek k nemovitostem v roce 2001 se prakticky zcela eliminoval negativní dopad vysokých pořizovacích cen nemovitostí při jejich prodeji. Hodnota vlastního kapitálu se maximálně přiblížila reálné hodnotě majetku BH CAPITAL, a.s., vyjádřeného v tržních cenách. Do konce roku 2007 došlo oproti konci roku 2001, kdy byly přeceněny aktiva na tržní hodnotu, k nárůstu vlastního kapitálu o téměř 185 mil. Kč (se zohledněním prostředků vyplaceným akcionářům), což nelze hodnotit jinak než pozitivně. Růst vlastního kapitálu oproti konci roku 2000, kdy společnost ukončila bankovní činnost, pak činí 128 mil. Kč. K významné, z hlediska akcionářů však nikoli negativní, změně ve výši vlastního kapitálu došlo 8. února 2005, kdy bylo do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zapsáno snížení základního kapitálu společnosti z tis.kč na tis. Kč. Snížení bylo provedeno úpravou jmenovité hodnoty akcií emitovaných BH CAPITAL, a.s. z 200 Kč na 80 Kč. Byla uhrazena ztráta minulých let a zbývající prostředky byly vyplaceny akcionářům. Fondy společnosti dosahují k 31. prosinci 2007 výše tis. Kč, nerozdělený zisk je ve výši tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31. prosinci 2007 dosáhl výše tis.kč. 13

14 Brno, Příkop 834, , tel , fax , Dividendová politika Přes skutečnost, že společnost vykázala v roce 2007 zisk ve výši tis. Kč, není počítáno s výplatou dividend. Pokud nebude akcionáři rozhodnuto o nové aktivní činnosti společnosti, budou prostředky vyplaceny akcionářům po vyřešení soudních sporů buďto formou výplaty podílu na snížení základního kapitálu, nebo formou podílu na likvidačním zůstatku společnosti, pokud by bylo rozhodnuto o její likvidaci. Závazky společnosti Společnost nemá žádné úvěry ani půjčky. Vykázané závazky se týkají v zásadě záloh nájemníků nemovitostí společnosti. Z hlediska účetního je významným závazkem závazek ve výši 1,681 mil. Kč vůči akcionářům z nevyzvednutých nároků na výplatu ze snížení základního kapitálu. Jiné podstatné závazky společnost nemá. Potenciální závazek vůči ISP, který ovlivnil proces snižování základního kapitálu, není společností uznán a jako takový není evidován v účetnictví. Jelikož je úhrada pohledávky po BH CAPITAL, a.s. vymáhána z titulu jejího údajného ručení za splnění závazku, v případě pravomocného rozsudku soudu v neprospěch BH CAPITAL, a.s., kterým by byla BH CAPITAL, a.s. zavázána uhradit žalovanou pohledávku, vznikne společnosti nárok na úhradu plnění vůči hlavnímu dlužníkovi, tj. Československé obchodní bance, a.s. Z tohoto důvodu BH CAPITAL, a.s. nepřistoupila k tvorbě rezervy v souvislosti s předmětným sporem. 14

15 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 6. Zpráva dozorčí rady za rok 2007 Dozorčí rada společnosti BH CAPITAL, a.s., pracovala v roce 2007 ve složení Ing. Martin Kala, předseda dozorčí rady, Ing. Petr Goldmann, místopředseda dozorčí rady, a Ing. Pavel Pešek, člen dozorčí rady. Dozorčí rada při své kontrolní činnosti zasahovala do všech oblastí, jež jí přísluší ze stanov společnosti. Nejčastěji řešila problematiku prodeje nemovitostí ve vlastnictví BH CAPITAL, a.s. Svou pozornost věnovala rovněž limitům pro investice do cenných papírů a okruhu titulů, do kterých umožnila investovat po posouzení jejich rizikovosti. Dozorčí rada průběžně kontrolovala uskutečněné obchody na finančním a mezibankovním trhu a dodržování pravidel pro nakládání s majetkem včetně dispozic k nakládání s bankovními účty a majetkovými účty cenných papírů. Dozorčí rada se při své kontrolní činnosti zabývala také pronájmy a prodejem nemovitostí ve vlastnictví společnosti. Dohlížela na řádné využití objektů a správu objektů včetně řádné údržby a oprav objektů tak, aby tyto činnosti vedly ke zvýšení prodejnosti nemovitostí. Aktivně se podílela na stanovení podmínek výběrového řízení na prodej souboru tří nemovitostí. Výsledkem tohoto úsilí byl mimořádný výnos z prodeje nemovitosti v Šumperku v celkové výši 8,7 mil. Kč, což výrazně předčilo očekávání. S ohledem na to, že v březnu byla prodána nemovitost v Prostějově, Kollárova ulice celkem za 8,27 mil. Kč, je třeba nad touto oblastí vyslovit velkou spokojenost. Dohled dozorčí rady nad správou finančních aktiv je její běžnou činností. Finanční aktiva tvořila na konci roku 2007 více než 95 % majetku společností a významně se podílela na tvorbě zisku. Společnosti se již dlouhou dobu daří udržovat výnosnost finančních aktiv na vynikající úrovni. Dozorčí rada na návrh představenstva ustanovila auditorem společnosti na účetní období roku 2007 společnost HZ Consult s.r.o. Dozorčí rada projednala a přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2007 a seznámila se se zprávou auditora - Auditorskou zprávou pro akcionáře - o ověření roční účetní závěrky sestavené k a s výroční zprávou společnosti za rok V rámci své kontrolní činnosti Dozorčí rada prověřila zůstatky na bankovních účtech a majetkových účtech cenných papírů k datu účetní závěrky. Dále dozorčí rada projednala a přezkoumala zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami a konstatuje, že všechny smlouvy jsou řádně doloženy, mají korektní obsah a podmínky v nich sjednané jsou obvyklé v obchodních vztazích. Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada konstatuje, že společnost v roce 2007 pracovala dobře a dozorčí rada při své kontrolní činnosti nezjistila žádné pochybení. Ing. Martin K a l a předseda dozorčí rady 15

16 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 1. Ovládající osobou Společnosti je právnická osoba zřízená zvláštním zákonem - Česká konsolidační agentura se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ , jejíž kapitálový podíl představuje 71,89 % hlasovací práv ve Společnosti. Ovládající osoba získala předmětný podíl na hlasovacích právech Společnosti v průběhu měsíce srpna Ovládací smlouva ve smyslu 190b a násl. obchodního zákoníku mezi ovládající osobou a Společností nebyla uzavřena. 2. Společnost si není vědoma a nebylo také dohledáno, že by za účetní období roku 2007 byly mezi propojenými osobami uzavřeny obchodní smlouvy. Rovněž tak nebyly učiněny právní úkony ani jiná opatření v zájmu nebo na popud shora uvedené ovládající osoby nebo propojených osob. V Brně dne 20. února 2008 Ing. Marian Klásek JUDr. Milan Houžvička Ing. Pavel Trenda předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva vr vr vr 16

17 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 8. Výrok auditora k výroční zprávě za rok

18 Brno, Příkop 834, , tel , fax ,

19 Brno, Příkop 834, , tel , fax , Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Ing. Marian K l á s e k rodné číslo: /5522 bytem Pyšely, Kovářovice 19 předseda představenstva a generální ředitel BH CAPITAL, a.s. Odpovědný za části: úvodní slovo, údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti Ing. Martin K a l a rodné číslo: /1121 bytem Praha 8 Bohnice, Feřtekova 545/11 předseda dozorčí rady odpovědný za zprávu dozorčí rady za rok 2007 Ing. Miroslav L a t ý n rodné číslo: /4478 bytem Prostějov, K. Svolinského 316/11 řed. odb. obchodně správního BH CAPITAL, a.s., odpovědný za přílohu k účetní závěrce a účetní výkazy. JUDr. Josef Polák rodné číslo /0938 bytem Brno, Heydukova 11c náměstek generálního ředitele BH CAPITAL, a.s. odpovědný za ostatní části výroční zprávy Údaje o auditorech za léta Ověření účetní závěrky za rok 1999 auditor Ing. Věra V l a s á k o v á číslo dekretu 820 ERNST & YOUNG AUDIT s.r.o. Mánesova Praha auditorská licence KA ČR č. 137 Ověření účetní závěrky za léta 2000, auditor Doc. Ing. Jan D o l e ž a l, CSc. 2001, 2002 a 2003 číslo dekretu 70 ředitel BDO CS s.r.o. BDO CS s.r.o. Kvestorská 2 Praha 4 auditorská licence KA ČR č. 18 Ověření účetní závěrky za léta 2004, auditor Ing. Hana V l a d y k o v á 2005 a 2006 osvědčení č o zápisu do seznamu auditorů HZ Praha, spol s r.o. člen PKF International Kodaňská 46, Praha 10 osvědčení č. 031 o zápisu do seznamu auditorských společností Ověření účetní závěrky za rok 2007 auditor Ing. Miloš Havránek osvědčení č o zápisu do seznamu auditorů HZConsult s.r.o. Kodaňská 46, Praha 10 osvědčení č. 312 o zápisu do seznamu auditorských společností 19

20 Brno, Příkop 834, , tel , fax , 10. Roční účetní závěrka a příloha k roční účetní závěrce za rok 2007 v plném znění 20

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavené k rozvahovému dni 31. prosince 2012 za období od 1. července do 31. prosince 2012 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Název: BH CAPITAL, a.s., v likvidaci

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren. Obsah:

Jihočeské papírny, a.s. Větřní. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren. Obsah: Jihočeské papírny, a.s. Větřní Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren Obsah: I. Vymezení konsolidačního celku 1. společnosti zahrnuté do konsolidačního celku 2.

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3 2. Zpráva likvidátora o podnikatelské činnosti v roce 2014 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí rady

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více