Arca Capital Slovakia, a. s EUR Dluhopisy splatné v roce 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Arca Capital Slovakia, a. s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017"

Transkript

1 Listopad 2012 Arca Capital Slovakia, a. s EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Emisní kurz: 100,00 % Dluhopisy o objemu EUR, splatné v roce 2017 (dále jen Dluhopisy, přičemž tento pojem zahrnuje i jeden Dluhopis ), budou vydány společností Arca Capital Slovakia, a. s. (dále len Emitent nebo Společnost ) a budou emitované v zaknihované podobě (registrované v Centrálním depozitáři cenných papírů SR, a. s. (dále jen CDCP )) ve formě na doručitele. Dluhopisy budou vydány ve jmenovité hodnotě EUR (dále jen Jmenovitá hodnota Dluhopisů ). Emisní kurz byl stanoven na 100,00 % Jmenovité hodnoty Dluhopisu. Jmenovitá hodnota a výnosy z Dluhopisů budou splatné výlučně v měně euro. Datum vydání Dluhopisů bude 13. listopadu Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,50 % p. a., přičemž výnosy z Dluhopisů budou vypláceny ročně, vždy k 13. listopadu příslušného roku. První výplata výnosů z Dluhopisů bude splatná 13. listopadu V souvislosti s emisí Dluhopisů byl připraven Prospekt cenného papíru (dále jen Prospekt ), týkající se Emitenta a jím vydávaných cenných papírů, které budou předmětem veřejné nabídky a příjímání k obchodování na regulovaném trhu. Před uskutečněním investičních rozhodnutí by měli potenciální investoři posuzovat Prospekt jako celek. Vydání Dluhopisů nebylo a nebude schválené nebo registrované žádným administrativním orgánem žádné jurisdikce, kromě schválení Prospektu Národní bankou Slovenska, a též kromě přijetí Dluhopisů na regulovaný volný trh Burzy cenných papírů v Bratislavě, a. s. (dále jen Burza ), v souladu s příslušnými právními předpisy Slovenské republiky. Po schválení Prospektu Národní bankou Slovenska (dále jen NBS ) bude Prospekt předložen na Burzu v souvislosti se žádostí o přijetí Dluhopisů na regulovaný volný trh Burzy. V souvislosti s veřejnou nabídkou v České republice budou potvrzení o schválení Prospektu Národní bankou Slovenska (dále jen Notifikace ) a Prospekt přeložený do českého jazyka předloženy České národní bance. Distribuce Prospektu a nabídka nebo prodej Dluhopisů v rámci některých jurisdikcí mohou být omezeny zákonem. Emitent žádá osoby, do jejichž držení se uvedené dokumenty dostanou, aby se o všech těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly. Investování do Dluhopisů zahrnuje určitá rizika. Viz Rizikové faktory v částech Prospektu Souhrn, Údaje o cenných papírech a Údaje o Emitentovi, a též část Prospektu Investiční úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentem a s cenným papírem k diskusi o určitých faktorech, které by se měly zvažovat v souvislosti s Emitentem a investováním do Dluhopisů. ISIN Dluhopisů je SK série 01.

2 Arca Capital Slovakia, a. s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: (dále jen Společnost nebo Emitent ), zastoupená předsedou představenstva Ing. Rastislavem Veličem a členem představenstva Ing. Henrichem Kišem, vyhlašuje, že zodpovídá za sestavení celého Prospektu, a vyhlašuje, že jeho přípravě byla věnována náležitá péče a podle jejích nejlepších vědomostí a znalostí údaje v něm uvedené jsou aktuální, úplné, pravdivé a v souladu se skutečností. Dále též prohlašuje, že nebyly vynechány žádné údaje a informace, které by mohly ovlivnit význam Prospektu a přesné a správné posouzení Emitenta a jím vydaných cenných papírů. Společnost prohlašuje, že finanční údaje vytažené z účetních závěrek uvedené v tomto Prospektu k 31. prosinci 2011, k 31. prosinci 2010 a k 30. červnu 2012 jsou převzaté z konsolidovaných účetních závěrek, které ověřil auditor, společnost FS consulting, s.r.o., se sídlem Cintorínska 21, Bratislava, člen Slovenské komory auditorů, licence SKAU č. 342, a to konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011 a k 31. prosinci 2010 a průběžná konsolidovaná účetní závěrka k 30. červnu 2012, sestavené podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví platných v Evropské unii (dále jen IFRS ), kromě finančních údajů týkajícich se nemovitostí Společnosti, uvedených v části Prospektu Údaje o Emitentovi, které jsou převzaté z individuálních účetních závěrek k 31. prosinci 2011 a k 31. prosinci 2010 sestavených podle slovenských právních předpisů (dále jen SAS ), které ověřil auditor, společnost MANDAT AUDIT, s.r.o., se sídlem Námestie SNP 15, Bratislava, člen Slovenské komory auditorů, licence SKAU č Kromě údajů převzatých z auditovaných účetních závěrek nejsou v tomto Prospektu žádné jiné údaje ověřené auditorem. Auditor neověřil Prospekt jako celek. Společnost po důkladném přezkoumání potvrzuje, že část Prospektu Údaje o Emitentovi obsahuje všechny informace týkající se Společnosti, které jsou významné v kontextu emise a nabídky Dluhopisů, a že v celém Prospektu jsou uvedeny všechny skutečnosti potřebné k tomu, aby poskytnuté informace jako celek nebyly zavádějící. Názory, předpoklady a záměry vyjádřené v části Prospektu Údaje o Emitentovi, týkající se Společnosti, byly připravené po důkladném zvážení všech náležitých okolností a jsou založené na rozumných a přiměřených předpokladech. Společnost ani Finanční poradce (jak je definován níže) neschválili učinění žádného jiného prohlášení, ani poskytnutí jakýchkoliv jiných informací o Společnosti nebo Dluhopisech, než jaké jsou obsažené v tomto Prospektu. Na žádné takové jiné prohlášení ani informace se nelze spoléhat v tom smyslu, že by byly schválené Emitentem nebo Finančním poradcem. Odevzdání tohoto Prospektu v kterýkoli okamžik neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné v kterémkoli okamžiku po dni vyhotovení tohoto Prospektu. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny informace v tomto Prospektu uvedené ke dni vyhotovení tohoto Prospektu. Emitent při vypracování tohoto Prospektu využil služby Slovenské spořitelny, a. s., se sídlem Tomášikova 48, Bratislava, jako Finančního poradce emise Dluhopisů (dále i Finanční poradce ). Finanční poradce (i) není a ani nebude v žádném případě zodpovědný za údaje uvedené v Prospektu; (ii) detailně nezjišťoval ani neprověřoval pravost, aktuálnost a hodnověrnost údajů týkajících se jakýchkoli informací uvedených v Prospektu; (iii) nezkoumal riziko Emitenta a jím vydávaných dluhových cenných papírů, pričemž mohou existovat i jiné rizikové faktory spojené s Emitentem a jím vydávanými cennými papíry jako jsou uvedené v Prospektu; a (iv) nebude umísťovat, prodávat ani jinak nabízet Dluhopisy na primárním trhu. Případným zahraničním nabyvatelům Dluhopisů se doporučuje konzultovat se svými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů Slovenské republiky a následky jejich aplikovatelnosti, jakož i všechny příslušné mezinárodní dohody, které Slovenská republika uzavřela. Majitelé Dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících zejména držbu Dluhopisů a majetková práva k Dluhopisům, prodej Dluhopisů do zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze zahraničí, a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali. V tomto Prospektu znamená EUR nebo euro zákonnou měnu Slovenské republiky od 1. ledna 2009 a Sk, SKK, nebo slovenská koruna zákonnou měnu Slovenské republiky do 31. prosince 2008, CZK zákonnou měnu České republiky, UAH zákonnou měnu Ukrajiny a GBP zákonnou měnu Velké Británie. Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením, proto se mohou hodnoty uváděné pro stejnou informační položku v různých tabulkách mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty v některých tabulkách nemusí být aritmetickým součtem hodnot, které součtům předcházejí. Konverzní kurz, který přijala Rada Evropské unie dne 8. července 2008, je 30,1260 SKK za 1 EUR (dále jen Konverzní kurz ) (Zdroj: Národná banka Slovenska). Prospekt bude po schválení NBS zveřejněn bezplatným zpřístupněním v písemné formě v sídle Společnosti. Zároveň bude Prospekt a jeho překlad do českého jazyka přístupný na webových stránkách Společnosti. Oznámení o zpřístupnění bude zveřejněno v Hospodárských novinách. V případě jakýchkoli i

3 rozporů mezi výklady různých jazykových verzí bude rozhodující slovenská verze. ii

4 OBSAH Strana Souhrn... 1 Oddíl A Úvod a upozornění... 1 Oddíl B Emitent... 1 Oddíl C Cenné papíry... 7 Oddíl D Rizika... 7 Oddíl E Nabídka... 8 Investiční úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentem a s cenným papírem Údaje o cenných papírech Účel použití prostředků Údaje o Emitentovi Vybrané finanční informace Arca Capital Slovakia, a. s Údaje o základním jmění Emitenta Přehled podnikatelské činnosti Emitenta Údaje o finanční situaci a majetku Emitenta Skupina Arca Capital Organizační struktura Emitenta Údaje o statutárních orgánech a dozorčích orgánech Emitenta a jiné personální údaje Údaje o aktuálním a předpokládaném vývoji hospodaření Emitenta Seznam křížových odkazů použitých v Prospektu iii

5 SOUHRN Souhrn je složený z jednotlivých požadovaných částí známých jako Prvky. Tyto Prvky jsou číslované v Oddílech A E (A.1 E.7). Tento Souhrn obsahuje všechny Prvky, které musí být zahrnuté do Souhrnu pro daný typ cenných papírů a Emitenta. Protože některé Prvky není potřeba uvádět, mohou vzniknout mezery v číslování pořadí Prvků. I když může být požadováno, aby byl některý Prvek uveden v Souhrnu s ohledem na daný typ cenných papírů a Emitenta, může se stát, že není možné poskytnout žádné relevantní informace týkající se daného Prvku. V tom případě je v Souhrnu uveden krátký popis Prvku s poznámkou nepoužije se. ODDÍL A ÚVOD A UPOZORNĚNÍ A.1 Upozornění a označení zodpovědných osob... Souhrn obsahuje pouze klíčové informace, týkající se Emitenta a jím vydávaných cenných papírů, a měl by být chápán jako úvod k Prospektu cenného papíru. Souhrn neobsahuje všechny informace potřebné k jakémukoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů a každé rozhodnutí potenciálního Investora investovat do Dluhopisů by se mělo zakládat na Investorově zvážení Prospektu jako celku. V případě podání soudní žaloby týkající se údajů obsažených v Prospektu může být žalujícímu Investorovi uloženo nést náklady spojené s překladem Prospektu před započetím soudního jednání. Občanskoprávní odpovědnost mají jen ty osoby, které Souhrn včetně jeho překladu předložily, ale jen v případě, že tento Souhrn je zavádějící, nepřesný nebo v rozporu s ostatními částmi Prospektu, nebo neobsahuje ve spojení s jinými částmi Prospektu klíčové informace, které mají Investorům pomoci při rozhodování o investicích do takovýchto cenných papírů. Zodpovědnými osobami jsou předseda představenstva Ing. Rastislav Velič a člen představenstva Ing. Henrich Kiš, podpisy zodpovědných osob se nacházejí v části Prospektu Údaje o cenných papírech. ODDÍL B EMITENT B.1 Název... B.2 Právní forma... Arca Capital Slovakia, a. s. akciová společnost, domicil a země založení: Slovenská republika, IČO: , sídlo: Plynárenská 7/A, Bratislava. Emitent vykonává svoji činnost zejména na základě zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů B.4b Známé trendy... Nepoužije se. Emitentovi nejsou známé žádné trendy, které by ovlivňovaly jeho činnost nebo odvětví, v kterém působí. B.5 Skupina... Společnost je neoddělitelnou součástí skupiny Arca Capital (dále Skupina ), působící v oblasti Private Equity a v oblasti projektů souvisejících s nemovitostmi (Real Estate). Skupina vykonává své aktivity především ve střední a východní Evropě, zejména ve Slovenské republice, České republice a na Ukrajině, přičemž svá zastoupení má kromě Bratislavy též v Praze, Londýně a v Kyjevě. Skupinu zastřešuje společnost Arca Investments, a. s., která je vlastnickou holdingovou společností založenou za účelem správy majetkových účastí všech společností ve Skupině. Společnost Arca Investments, a. s. je vlastněná dvěma fyzickými osobami, Ing. Pavlem Krúpem a Ing. Petrem Krištofovičem. 1

6 Arca Investments, a. s. Majetková účast Hlasovací práva Arca Capital Slovakia, a. s. 100,00 % 100,00 % Arca Capital Bohemia, a. s. 100,00 % 100,00 % Logocentr Brovari 8,40 % 8,40 % Arka Rielti 100,00 % 100,00 % Arca Capital Ukraine 100,00 % 100,00 % ARCA CAPITAL Ltd. 99,00 % 99,00 % LIGHTPARK, s.r.o. 67,00 % 67,00 % ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED 99,00 % 99,00 % GEODÉZIA Bratislava a. s. 12,00 % 12,00 % Společnost je v rámci Skupiny manažerskou společností pro Slovenskou republiku. Arca Capital Slovakia, a. s Majetková účast Hlasovací práva YVEX, s.r.o. 51,00 % 51,00 % CRESLING, s.r.o. 100,00 % 100,00 % ROSLYN, s.r.o. 50,00 % 50,00 % SOLLEX, s.r.o. 51,00 % 51,00 % Development Hubice, s. r. o. 50,00 % 50,00 % GAINER, s. r. o. 50,00 % 50,00 % PIELD Invest, s. r. o. 90,00 % 90,00 % ECAR Group, a. s. 100,00 % 100,00 % WINNER GROUP, a. s. 100,00 % 100,00 % BIOGAS-HOLDING, s..r. o. 75,70 % 75,70 % CARD NET, a. s. 90,00 % 90,00 % Železná studnička, a. s. 0,79 % 0,79 % OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s.r.o. 50,01 % 50,01 % Arca Capital Green Energy, uzavřený investiční fond, a.s. 50,00 % 50,00 % B.9 Odhad zisku... B.10 Výhrady auditora... B.12 Vybrané klíčové historické finanční informace a změny výhledů a pozice Emitenta... Nepoužije se. Emitent nepřipravil ani nezveřejnil prognózu nebo odhad zisku. Auditor nevyslovil v auditorské zprávě k historickým finančním informacím žádnou výhradu. Základní ukazatele Emitenta Návratnost vlastního kapitálu (ROE) 18,15 1,57 Výnosnost aktiv (ROA) 2,90 0,35 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Výkaz zisků a ztrát (auditované konsolidované údaje podle IFRS v plném rozsahu, v tis. EUR) Finanční výnosy Finanční náklady Tržby za vlastní výkony a služby Prodej zboží Náklady vynaložené na pořízení prodaného zboží Celkem Provozní náklady a výnosy Mzdové náklady Služby přijaté od třetích stran Odpisy a amortizace Ostatní provozní (náklady) / výnosy netto

7 Provozní náklady a výnosy celkem Zisk / (ztráta) před zdaněním Náklady na daň z příjmu Zisk / (ztráta) za účetní období Připadající na: Vlastníky podílů ve Společnosti Menšinové vlastníky Rozvaha (auditované konsolidované údaje podle IFRS v plném rozsahu, v tis. EUR) AKTIVA Dlouhodobý majetek Investice do nemovitostí Hmotný majetek Nehmotný majetek Investice Dlouhodobé pohledávky Dllouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek Zásoby Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky Pohledávky z daně z příjmu 0 7 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Krátkodobý majetek celkem AKTIVA CELKEM VLASTNÍ JMĚNÍ Vlastní jmění patřící akcionářům Základní jmění Zákonný rezervní fond a ostatní fondy Nerozdělený zisk Podíly menšinových vlastníků Vlastní jmění celkem PASIVA Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku a ostatní závazky Půjčky krátkodobé Krátkodobé bankovní úvěry Závazky z daně z příjmu Rezervy na závazky a náklady Závazky celkem

8 VLASTNÍ JMĚNÍ A ZÁVAZKY CELKEM Výkaz zisků a ztrát (auditované konsolidované údaje podle IFRS v plném rozsahu, v tis. EUR) Finanční výnosy Finanční náklady Tržby za vlastní výkony a služby Prodej zboží Náklady vynaložené na pořízení prodaného zboží Celkem Provozní náklady a výnosy Mzdové náklady Služby přijaté od třetích stran Odpisy a amortizace Ostatní provozní (náklady) / výnosy netto Provozní náklady a výnosy celkem Zisk / (ztráta) před zdaněním Náklady na daň z příjmu Zisk / (ztráta) za účetní období Připadající na: Vlastníky podílů ve Společnosti Menšinové vlastníky Rozvaha (auditované konsolidované údaje podle IFRS v plném rozsahu, v tis. EUR) AKTIVA Dlouhodobý majetek Investice do nemovitostí Hmotný majetek Nehmotný majetek Investice Dlouhodobé pohledávky 10 0 Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek Zásoby Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky Pohledávky z daně z příjmu 7 0 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Krátkodobý majetek celkem AKTIVA CELKEM VLASTNÍ JMĚNÍ Vlastní jmění patřící akcionářům Základní jmění Zákonný rezervní fond a ostatní fondy Nerozdělený zisk Podíly menšinových vlastníků Vlastní jmění celkem

9 PASIVA Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku a ostatní závazky Půjčky krátkodobé Závazky z daně z příjmu 6 0 Rezervy na závazky a náklady Závazky celkem VLASTNÍ JMĚNÍ A ZÁVAZKY CELKEM Základní ukazatele Emitenta Návratnost vlastního kapitálu (ROE) 32,19 13,70 Výnosnost aktiv (ROA) 5,31 1,92 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Výkaz zisků a ztrát (auditované konsolidované údaje podle IFRS v plném rozsahu, v tis. EUR) Finanční výnosy Finanční náklady Tržby za vlastní výkony a služby Prodej zboží Náklady vynaložené na pořízení prodaného zboží Celkem Provozní náklady a výnosy Mzdové náklady Služby přijaté od třetích stran Odpisy a amortizace Ostatní provozní (náklady) / výnosy netto Provozní náklady a výnosy celkem Zisk / (ztráta) před zdaněním Náklady na daň z příjmu Zisk / (ztráta) za účetní období Připadající na: Vlastníky podílů ve Společnosti Menšinové vlastníky Rozvaha (auditované konsolidované údaje podle IFRS v plném rozsahu, v tis. EUR) AKTIVA Dlouhodobý majetek Investice do nemovitostí Hmotný majetek Nehmotný majetek Investice ve společných podnicích Pohledávky z obchodního styku a ostatní

10 pohledávky Pohledávky z daně z příjmu Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek Zásoby Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Krátkodobý majetek celkem AKTIVA CELKEM VLASTNÍ JMĚNÍ Vlastní jmění patřící akcionářům Základní jmění Zákonný rezervní fond a ostatní fondy Nerozdělený zisk Podíly menšinových vlastníků Vlastní jmění celkem PASIVA Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku a ostatní závazky Krátkodobé úvěry Závazky z daně z příjmu Rezervy na závazky a náklady 6 31 Krátkodobé závazky celkem Závazky celkem VLASTNÍ JMĚNÍ A ZÁVAZKY CELKEM Za období uvedené v tabulkách výše nedošlo k žádné významné změně finanční situace Emitenta. Od data posledních uveřejněných auditovaných finančních výkazů nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně výhledů Emitenta. Po období, za která jsou uvedené historické finanční informace, nedošlo k žádné významné změně ve finanční nebo obchodní pozici Emitenta. B.13 Specifické události... B.14 Závislost na jiných subjektech v rámci skupiny... B.15 Hlavní činnosti Emitenta... Nepoužije se. Emitentovi nejsou známé žádné nedávné specifické události, které jsou v podstatné míře relevantní pro vyhodnocení jeho platební neschopnosti. Závislost vyplývá z holdingové struktury Skupiny a nepřímého majetkového propojení těchto společností. Emitent je nepřímo závislý na akcionářích Arca Investments, a. s. Emitent je přímo závislý na společnosti Arca Investments, a. s. Arca Capital Slovakia, a. s. je v rámci Skupiny, která působí v oblasti Private Equity a Real Estate projektů, manažerskou společností pro Slovenskou republiku. Zaobírá se zejména maloobchodem, velkoobchodem, pronájmem, průzkumem trhu, poradenstvím v oblasti obchodu, faktoringem, forfaitingem, vedením účetnictví, činností účetních poradců, nakládáním s výsledky tvůrčí duševní činnosti se souhlasem autora, zprostředkovatelskou činností, pronájmem nemovitostí, zajišťováním služeb spojených s provozem a správou nemovitostí, ubytovacími službami. 6

11

12 D.3 Klíčové informace o nejvýznamnějších rizicích specifických pro Dluhopisy... operačnímu riziku. Riziko směnných kurzů. Riziko růstu úrokových měr. Daňové riziko. Riziko holdingové struktury Skupiny (vzájemné vazby). Riziko ocenění projektů. Due diligence proces. Riziko závislosti na externím financování. Riziko likvidity projektů. Riziko zvýšení plánovaných provozních a jiných nákladů. Kreditní riziko. Riziko kreditní marže. Riziko tržní ceny Dluhopisů. Obchodování s Dluhopisy nemusí být likvidní. Investice do Dluhopisů by měla být posuzovaná s ohledem na všechny související okolnosti. Návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněná výší inflace. Neexistuje omezení v přijetí dalšího dluhového financování. Změna právních předpisů může ovlivnit hodnotu Dluhopisů. Návratnost investic do Dluhopisů mohou ovlivnit různé poplatky. Regulace, která se vztahuje na investiční aktivity některých investorů, může omezit nebo úplně vyloučit možnost takových investorů investovat do Dluhopisů. Návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněná daňovým zatížením. Riziko předčasného splacení. Další rizikové faktory související s Dluhopisy. ODDÍL E NABÍDKA E.2b Důvody nabídky, použití výnosů... E.3 Popis podmínek nabídky... Důvodem nabídky je získání prostředků na restrukturalizaci existujícího dluhu Emitenta a financování jeho investičních aktivit. Dluhopisy budou vydávané na základě veřejné nabídky a budou nabízené domácím a zahraničním retailovým a institucionálním investorům (i) ve Slovenské republice prostřednictvím Emitenta v jeho sídle a též prostřednictvím společnosti SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava, Slovenská republika a (ii) v České republice prostřednictvím společnosti Arca Capital Bohemia, a. s., se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4, Česká republika a též prostřednictvím společnosti SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava, Slovenská republika, počínaje dnem 12. listopadu 2012 a konče dnem 13. května 2013 (dále jen Datum ukončení vydávání Dluhopisů ), Emitent si vyhrazuje právo ukončit vydávání Dluhopisů i před Datem ukončení vydávání Dluhopisů, a to v případě, pokud bude celková jmenovitá hodnota emise investory upsaná v celém objemu. Emise Dluhopisů se též bude považovat za úspěšně upsanou uplynutím Data ukončení vydávání Dluhopisů, a to i v případě, že celková jmenovitá hodnota emise nebude investory upsaná v celém objemu. Datem začátku vydávání Dluhopisů a zároveň i datem vydání cenných papírů bude 13. listopadu 2012 (dále jen Datum vydání Dluhopisů ). Předpokládaná lhůta vydávání a zápisu Dluhopisů (i) na účty prvních Majitelů Dluhopisů (jak jsou definováni níže) vedené CDCP, nebo (ii) na účty prvních Majitelů Dluhopisů vedené příslušnými členy CDCP, nebo (iii) na majetkové účty osob, které evidují první Majitele Dluhopisů, bude 6 měsíců ode dne Data vydání Dluhopisů. Statistika nabídek bude vedena u Emitenta. Jmenovitá hodnota EUR Celkový objem emise EUR Emisní kurz ,00 %. Od Datumu vydání Dluhopisů (vyjímajíc) bude emisní kurz Dluhopisů každý den zvýšený o sumu alikvótní části výnosu z Dluhopisů připadající na tento den, a to až do Datumu ukončení vydávání Dluhopisů. 8

13 E.4 Popis zájmů, konflikt zájmů... E.7 Náklady účtované Investorem... Výše objednávky... Minimální ani maximální výše objednávky není stanovená. Datum vydání Dluhopisů listopadu 2012 Splatnost Dluhopisů listopadu 2017 Nepoužije se. Emitentovi nejsou známé žádné zájmy, které jsou pro emisi/nabídku podstatné, včetně konfliktu zájmů. V souvislosti s upsáním Dluhopisů nebudou Investorem účtované žádné poplatky. 9

14 INVESTIČNÍ ÚVAHY A RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S EMITENTEM A S CENNÝM PAPÍREM Potenciální investoři by měli před uskutečněním investičního rozhodnutí důkladně zvážit následující investiční úvahy a rizikové faktory spojené se Společností, které mohou ovlivnit její schopnost splnit závazky z Dluhopisů vůči investorům, jakož i investiční úvahy a rizikové faktory spojené se Slovenskou republikou, jakož i všechny další informace uvedené v tomto Prospektu. Cílem těchto úvah není jejich úplnost a potenciální investoři do Dluhopisů by měli důkladně pročíst celý Prospekt. V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 566/2001 Sb. o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen Zákon o cenných papírech ) je Emitent povinný upozornit, že s investicí do dluhopisů je spojené i riziko a dosavadní, resp. propagovaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Emitent zároveň vyslovuje názor, že v Prospektu nejsou zamlčeny žádné skutečnosti, důležité pro rozhodování veřejnosti, jichž by si jako Emitent byl vědom. V Prospektu zároveň nejsou uváděny informace o takovém budoucím zhodnocení peněžních prostředků, jehož dosažení by nebylo možné předpokládat. ÚVAHY SPOJENÉ SE SLOVENSKOU REPUBLIKOU Investiční rizika na rozvíjejících se trzích Investoři na rozvíjejících se trzích, mezi něž patří i Slovenská republika, by si měli být vědomi, že takové trhy s sebou nesou vyšší riziko než více rozvinuté trhy, včetně možných právních, ekonomických a politických rizik. Investoři by měli důsledně prozkoumat a zhodnotit tato rizika a rozhodnout se ve smyslu těchto rizik o správnosti budoucích investic. Všeobecně je Slovenská republika mezinárodními investory považovaná za rozvíjející se trh. Politický, ekonomický, sociální nebo jiný vývoj ve Slovenské republice nebo na jiných rozvíjejících se trzích by mohl mít negativní dopad na tržní hodnotu nebo likviditu při obchodování s Dluhopisy. V souvislosti s přechodem na tržní ekonomiku existuje na Slovensku vícero rizik, jako například: relativní nestabilita nových institucí; změny v oblasti legislativy; nízká úroveň likvidity na kapitálovém trhu, zejména sekundárním. Slovenská ekonomika vloni vzrostla o 3,2 %, přičemž hlavním motorem jejího růstu byl průmysl, což se příznivě projevilo v čistém exportu Slovenské republiky. Přes zhoršující se situaci v eurozóně zaznamenal růst slovenské ekonomiky v prvním pololetí 2012 meziročně jen mírné zpomalení z 3,4 % na 2,8 %. Slovenská ekonomika v posledních kvartálech roste jen díky poptávce ze zahraničí, samotná domácí poptávka přispívá k růstu negativně. Růst přidané hodnoty souvisel zejména s vyšší průmyslovou výrobou, což už naznačila i průběžně zveřejněná data. Oproti sousedním zemím máme dočasnou výhodu rozšíření výrobních kapacit ve slovenských automobilkách, což značně ovlivnilo výsledky ekonomiky za 1. i 2. čtvrtletí roku Bez tohoto vlivu by ekonomika zřejmě stagnovala. Nezaměstnanost v první polovině roku 2012 oproti minulému roku mírně vzrostla. Výběrové zjišťování pracovních sil (dále jen VZPS ), které realizuje Statistický úřad, naznačuje růst nezaměstnanosti ve 2. čtvrtletí roku 2012 na 13,6 %, oproti 13,1 % v roce Podle Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny (dále jen MPSVR ), které používá odlišnou metodiku, se míra disponibilní nezaměstnanosti zvýšila z průměrných 13,1 % v prvních třech kvartálech roku 2011 na 13,4 % ve stejném období roku V obou metodikách je míra nezaměstnanosti výrazně vyšší oproti minimům z roku Pro srovnání, v roce 2008 dosáhla nezaměstnanost 9,6 % (VZPS), resp. 7,6 % (MPSVR). Inflace se v průběhu roku výrazně neměnila, zůstávala na úrovni 3,6 až 3,7 % meziročně. Růst spotřebitelských cen zpomalil ještě v úvodu roku 2012, kdy inflace klesla ze 4,7 % ve 4. čtvrtletí 2011 na 3,8 % v 1. čtvrtletí Hlavními důvody byly nižší růst cen energií, pomaleji rostoucí ceny pohonných hmot a potravin. Za prvních devět měsíců dosáhla inflace v průměru 3,7 %, což je shodně jako ve srovnatelném období roku Po dvou letech zvýšených deficitů se vloni schodek veřejných financí výrazně snížil. Podle revidovaných údajů Eurostatu dosáhl v roce 2011 schodek veřejných financí 4,9 % hrubého domácího produktu (dále též HDP ), z čehož téměř 1 % HDP tvořily jednorázové výdaje spojené se splácením starých dluhů železnic a 10

15 nemocnic. To představuje výrazné zlepšení oproti rokům 2010 a 2009, kdy byl schodek na úrovni přibližně 8 % HDP. Tento rok by měl deficit dosáhnout 4,6 % HDP, což nepředstavuje výraznější konsolidaci. Předběžná data za první pololetí naznačují spíše deficit kolem 5 % HDP, což mírně převyšuje plánovaný cíl. Konsolidace byla odložena na rok 2013, pro který vláda plánuje deficit na úrovni 2,9 % HDP. Mezinárodní ratingové agentury S&P a Moody s začátkem roku zrevidovaly slovenský úvěrový rating o jeden stupeň dolů (na A, resp. A2). Agentura Moody s navíc Slovenské republice přiřadila negativní výhled. V obou případech byl hlavním důvodem vývoj v eurozóně. Slovenská ekonomika je úzce provázaná s eurozónou, a proto ji negativní vývoj evropské dluhové krize a zpomalení v eurozóně nepříznivě ovlivňuje. Agentura Moody s citovala i politická rizika, která by mohla brzdit konsolidaci. Poslední velká ratingová agentura Fitch hodnotí Slovensko o stupeň výše než zbylé dvě agentury (na úrovni A+). K 1. lednu 2009 se Slovenská republika stala členem Evropské měnové unie a přijala euro při konverzním kurzu 30,1260 SKK/EUR. Spolu se zafixováním kurzu přešla na společnou měnovou politiku Evropské centrální banky (dále též ECB ), která nahradila měnovou politiku NBS. ECB kvůli zhoršení ekonomického výhledu pro eurozónu a problematickému fungování evropského peněžního trhu koncem roku 2011 začala sérii opatření na podporu finančního sektoru, jejíž součástí bylo snižování úrokových sazeb opět na 0,75 % (včetně snížení depozitní sazby na 0 %). ECB zároveň přijala další nestandardní opatření na podporu likvidity na trhu dva tříleté refinanční tendry, které ECB uskutečnila v prosinci 2011 a v únoru Centrální banka jimi dodala na trh novou likviditu a zlepšila tak fungování finančních trhů, které bylo koncem roku 2011 problematické. Nedávno ECB představila svůj plán na nákup dluhopisů ohrožených zemí Outright Monetary Transactions OMT. Jeho prostřednictvím bude banka moci nakupovat státní dluhopisy na sekundárním trhu v případě, kdy ji o to vlády požádají. Podmínkou nákupu dluhopisů by však mělo být implementování reforem a šetření podobně jako v případě záchranných plánů prostřednictvím Evropského systému finančního dohledu. Pro objem nakoupených dluhopisů zatím ECB nestanovila žádný limit. Sazby peněžního trhu v roce 2012 výrazně klesly nejprve díky tendrům LTRO (dlouhodobé refinanční operace) a následně kvůli snížení depozitní sazby ECB na 0 %. Tříměsíční EURIBOR klesl z 1,3 % na začátku roku 2012 až na říjnové 0,2 %. Výnosy slovenských vládních dluhopisů v roce 2012 výrazně klesly kvůli likviditě dodané na trh přes LTRO a s tím spojeným zlepšením tržního sentimentu směrem k evropským vládním dluhopisům, jakož i kvůli snižování sazeb ze strany ECB. Ve prospěch slovenských dluhopisů tento rok hrálo i silné emitování ze strany Agentury pro řízení dluhu a likvidity, která dokázala vyemitovat podstatnou část dluhopisů plánovaných na tento rok poměrně brzy. Výnosy slovenských vládních dluhopisů tak tento podzim klesly na historická minima pod 2,7 % (8leté splatnosti), přičemž podobný trend je viditelný i na ostatních vládních dluhopisech v rámci regionu. Tento vývoj je poměrně překvapivý obzvlášť poté, co se výnosy ještě před rokem pohybovaly kolem 6 %. Pro srovnání, výnosy 8letých slovenských vládních dluhopisů se po větší část roku 2011 pohybovaly v pásmu 4 4,5 %. Změny legislativního rámce V průběhu posledních dvou let došlo ve Slovenské republice k významným novelizacím několika důležitých zákonů. Cílem tohoto procesu bylo vytvořit standardní a mezinárodně akceptovatelné legislativní prostředí, odpovídající požadavkům na plné členství v OECD a EU. Ve všech novelách zákonů byl brán ohled na aproximaci práva, kompatibilitu s právními normami Evropské unie a přiblížení se k evropským standardům. Účelem novelizace zákonů byly zejména požadavky na informační povinnosti subjektů působících nejen v bankovní sféře, ale i na kapitálovém trhu, zlepšení ochrany investorů, harmonizace práva obchodních společností s právem EU a požadavek přizpůsobení právní úpravy reálným ekonomickým podmínkám ve společnosti, tj. zdokonalení těch ustanovení, která se ukázala v aplikační praxi jako nevyhovující. Politické úvahy Vláda Roberta Fica zvolila fiskální konsolidaci za jednu ze svých hlavních priorit, přičemž představila opatření na snížení deficitu veřejných financí pro příští rok. Ta jsou soustředěná hlavně na příjmové straně rozpočtu, přičemž zahrnují mj. zvyšování daní pro právnické osoby, bankovní daň, snížení příspěvků do 2. pilíře, speciální odvod pro vybraná ekonomická odvětví, jakož i zvýšení odvodového zatížení živnostníků a zaměstnanců na dohodu. Takto koncipovaná fiskální konsolidace zřejmě bude mít negativní dopad na ekonomický růst v budoucích letech. Statistické údaje Statistické údaje a jiné údaje o předpokládaném vývoji, uvedené v tomto Prospektu, byly získané z veřejně dostupných informačních zdrojů (není-li uvedeno jinak), kterými jsou NBS a Statistický úřad Slovenské republiky. Tyto údaje byly správně reprodukované a nebyly opomenuty žádné skutečnosti, které by způsobily, 11

Arca Capital Slovakia, a. s. 15 000 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2015

Arca Capital Slovakia, a. s. 15 000 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2015 Říjen 2010 Arca Capital Slovakia, a. s. 15 000 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2015 Emisní kurz: 100,00 % Dluhopisy o objemu 15 000 000 EUR, splatné 22. října 2015 (dále jen Dluhopisy, přičemţ tento pojem

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

BigBoard Praha, a.s.

BigBoard Praha, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN: CZ0003502312 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem vydávané v předpokládané celkové

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč

ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt")

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro investiční certifikáty vydávané v rámci nabídkového

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2012 ISIN CZ0002000763 Hypoteční zástavní listy v předpokládané

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 10 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203 PROSPEKT 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Prospekt nezajištěných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,00 % p.a v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 3 999 000 000 Kč splatných v roce 2020 ISIN CZ0003512683 Tento

Více

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ Diamond Point, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,00 % p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 1.100.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu lhůty pro upisování splatné v roce 2024

Více

ISTROKAPITAL CZ a.s.

ISTROKAPITAL CZ a.s. ISTROKAPITAL CZ a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10% p.a. v celkové předpokládané hodnotě 150.000.000 EUR k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501694 Tento dokument

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

Česká pojišťovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání 5 let

Česká pojišťovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání 5 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání 5 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen Základní prospekt ) pro dluhopisy vydávané v

Více

THOMASLLOYD CLEANTECH INFRASTRUCTURE (CZECH) A.S.

THOMASLLOYD CLEANTECH INFRASTRUCTURE (CZECH) A.S. THOMASLLOYD CLEANTECH INFRASTRUCTURE (CZECH) A.S. PROSPEKT DLUHOPISŮ ISIN CZ0003512097 ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Czech) a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 9,8% p.a. v předpokládané celkové

Více