Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage"

Transkript

1 Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Část 1 - Všeobecné podmínky Na základě této Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage ( Smlouva ), poskytuje IBM zákazníkům v rámci programu Passport Advantage způsob, jak získat oprávnění k užívání, aktualizaci a podpoře programů za ceny založené na objemu odebraného zboží. Původní společnost na straně zákazníka a původní společnost na straně IBM se dohodly, že budou koordinovat správu této Smlouvy v rámci svých příslušných společností na základě této Smlouvy. Výraz IBM použitý v této Smlouvě znamená na straně IBM společnost, která dodává oprávněné produkty, a výraz Vy znamená na straně zákazníka společnost, která tyto objekty objednává v souladu se Smlouvou. Původní společnost na straně zákazníka je právnická osoba v rámci vaší společnosti, jejíž součástí je entita označující se jako Původní středisko na přihlášce do programu na IBM International Passport Advantage. Původní společnost na straně IBM je právnická osoba v rámci společnosti International Business Machines Corporation, která přijímá objednávky od původní společnosti na straně zákazníka. Tato Smlouva se uzavírá s vědomím, že každá ze smluvních stran je vázána jejími podmínkami. Obě smluvní strany souhlasí, že budou distribuovat kopie Smlouvy příslušným zúčastněným společnostem. Podnik je definován v níže uvedeném bodu 2. Podnik. Oprávněné produkty v rámci této Smlouvy ( Oprávněné produkty ) zahrnují komerčně dostupné programy IBM, určité programy, na které se vztahuje licenční smlouva pro koncové uživatele třetí strany ( Programy třetích stran ), podpora pro výslovně uvedené programy třetích stran a programy IBM s licencí poskytnutou za podmínek Licence IBM pro programy bez záruky ( Vybraná podpora ), oprávnění ke zvýšení Vašeho užívání programu, povýšení typu "IBM Trade-up" (Povýšení o úroveň produktu), povýšení typu "Competitive Trade-up" (Povýšení o úroveň produktu třetí strany), každoroční prodloužení registrace a podpory softwaru IBM, obnova registrace a podpory softwaru IBM, každoroční prodloužení registrace a podpory softwaru třetí strany, obnova registrace a podpory softwaru třetí strany a prodloužení vybrané podpory. Původní společnost na straně zákazníka akceptuje podmínky této Smlouvy beze změn a každý z jejích zúčastněných podniků také potvrzuje akceptaci těchto podmínek předáním formuláře s přihláškou do programu IBM International Passport Advantage společnosti IBM nebo jejímu obchodnímu partnerovi (obchodním partnerům), od kterého (kterých) se rozhodl nakupovat oprávněné produkty ( Váš/Vaši prodejce/i ), podle toho, co je relevantní. Tato Smlouva nabývá účinnosti v den, kdy IBM přijme Vaši první objednávku na oprávněné produkty ( datum účinnosti ) a zůstává v účinnosti do té doby, než ji původní společnost na straně zákazníka nebo původní společnost na straně IBM neukončí v souladu s Oddílem 11.Ukončení Smlouvy. Tato Smlouva, veškeré relevantní přílohy a související dokumenty, tj. přihláška do programu, Dokumenty o oprávnění (Proof of Entitlement) a faktury (dále jen související dokumenty ), tvoří úplnou dohodu týkající se těchto transakcí a nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání mezi smluvními stranami, která se týkala programu Passport Advantage. Dojde-li k rozporu mezi podmínkami jednotlivých dokumentů, potom podmínky případné přílohy mají přednost před podmínkami této Smlouvy a podmínky souvisejícího dokumentu mají přednost před touto Smlouvou a případnými přílohami. Podmínky oddílů Mezinárodní licenční smlouvy IBM na programy ( IPLA ) nazvaných Omezení odpovědnosti, Všeobecné a Rozhodné právo, jurisdikce a arbitráž, včetně příslušných Specifických ustanovení pro jednotlivé země, tvoří rovněž část této smlouvy a jsou formou odkazu začleněny do této smlouvy s následujícími výjimkami: a. Výraz program je nahrazen výrazem "oprávněný produkt b. Není-li v oddílu Omezení odpovědnosti v rámci Mezinárodní licenční smlouvy pro programy IBM (IPLA) uvedeno jinak, nejvyšší skutečné přímé škody až do výše poplatků za program, jenž je předmětem reklamace v případě licence na dobu určitou, jsou omezeny výší poplatků za období 12 měsíců. c. Text Všechna naše práva, povinnosti a závazky se řídí právními předpisy země, ve které jste zakoupili licenci na program se nahrazuje textem Práva, povinnosti a závazky každé ze smluvních stran jsou platné pouze v zemi, ve které je provedena transakce, nebo, jestliže s tím IBM souhlasí, v zemi, ve které je oprávněný produkt produktivně používán, kromě toho, že všechny licence jsou platné, jak byly výslovně uděleny. Z /2008 Strana 1 z 17

2 d. Věta právními předpisy země, ve které jste zakoupili licenci na program v bodu Rozhodné právo se nahrazuje větou právními předpisy země, ve které je provedena transakce.kopie smlouvy IPLA je ve své úplnosti součástí balíku Passport Advantage Welcome Package, a to buď formou příručky, nebo na disku CD. Je k dispozici rovněž u IBM nebo jejích prodejců a na internetové adrese ibm.com/software/sla. Po akceptaci této smlouvy 1) je jakákoliv její kopie nebo kopie souvisejících dokumentů provedená spolehlivými prostředky (například fotokopie nebo faksimile) považována za originál, není-li to ze zákona zakázáno, a 2) veškeré oprávněné produkty objednané na základě této Smlouvy se řídí jejími podmínkami. Jestliže IBM stáhne z marketingu některý oprávněný produkt, pak tento produkt nebudete mít nadále možnost získat na základě této Smlouvy. Jestliže IBM stáhne z marketingu některý program nebo některou verzi programu, nesmíte v den nebo po dni, kdy stažení z marketingu vstoupí v platnost, bez předchozího písemného souhlasu IBM, který Vám IBM bezdůvodně neodepře, zvýšit úroveň jeho užívání za hranice oprávnění, kterých jste nabyli. Výroční datum je první den měsíce, který následuje po výročí data účinnosti, ledaže by datum účinnosti bylo prvním dnem měsíce, ve kterém událost výročí data účinnosti připadá na výroční datum. Program zahrnuje níže uvedené komponenty včetně originálu a všech úplných nebo dílčích kopií: 1) strojově čitelné instrukce a data, 2) komponenty, 3) audio-vizuální obsah (jako jsou obrazy, text, nahrávky nebo obrázky), 4) související licencované materiály a 5) licenční dokumenty nebo klíče a dokumentace. Výrazem období se rozumí doba, která začíná buď dnem, kdy IBM přijme Vaši první objednávku (v případě prvního období), nebo výročním datem (v případě následných období), a končí v den, který bezprostředně předchází následujícímu výročnímu datu. 1. Oprávněné produkty Oprávněné produkty smí být užívány pouze v rámci Vašeho podniku a nesmí být dále prodávány, pronajímány, ani převáděny třetím stranám. Jakýkoli pokus o jednání v rozporu s těmito ustanoveními je považován za neplatný. Kromě toho nesmí být oprávněné produkty používány k poskytování komerčních hostitelských služeb nebo jiných komerčních služeb v oblasti informačních technologií třetím stranám. Pokud v důsledku přesunu oprávněného produktu přes hranici vyměří libovolný příslušný orgán clo, daň, odvod nebo poplatek (včetně daní vybíraných srážkou, poplatků, cel nebo jiných daňových povinností souvisejících s importem nebo exportem tohoto oprávněného produktu), vyjadřujete svůj souhlas s tím, že převezmete odpovědnost a uhradíte všechny tyto daně, cla, odvody či jiné poplatky. Do této kategorie nepatří daně vycházející z čistého příjmu IBM. Pokud IBM nestanoví jinak, poskytuje programy třetích stran a údržbu softwaru třetích stran (dle definice v níže uvedeném oddílu Registrace a podpora softwaru) BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. Avšak jiní výrobci, vývojáři, dodavatelé nebo vydavatelé programů Vám mohou poskytovat své vlastní záruky. 1.1 Programy IBM Dokument o oprávnění (Proof of Entitlement): IBM stanoví oprávněné užívání programu v Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement) (označovaném rovněž PoE ). Příklady měření úrovně oprávněného užívání zahrnují, mimo jiné, počet kopií, procesorů nebo uživatelů. Tyto Dokumenty o oprávnění (Proof of Entitlement) doložené odpovídající fakturou nebo účetním dokladem představují důkaz o Vaší úrovni oprávněného užívání. Po dobu platnosti této smlouvy a po dobu následujících dvou let má IBM právo ověřovat, zda plníte podmínky této smlouvy, a to ve Vašich prostorách, během normální pracovní doby a způsobem, který bude jen minimálně rušit Vaši obchodní činnost. K tomuto účelu je IBM oprávněna využít služeb nezávislého auditora, za předpokladu, že k tomu bude mít Váš předchozí souhlas, jehož udělení bezdůvodně neodepřete Verze a platformy: Programy a související uživatelskou dokumentaci smíte používat v jakékoli komerčně dostupné verzi národního jazyka a až do úrovně použití, ke které Vás opravňuje příslušný Dokument o oprávnění (Proof of Entitlement). Jste oprávněni používat programy(y), který(é) získáte na základě této Smlouvy, na Z /2008 Strana 2 z 17

3 jakékoliv platformě nebo operačním systému, pro který IBM aktuálně vytváří programový kód dostupný na základě programu Passport Advantage, ledaže by program byl v době, kdy jej zakoupíte, označen jako program vyžadující specifickou platformu nebo operační systém Povýšení typu IBM Trade-up: Licence na určité programy, které nahrazují oprávněné programy IBM, lze získat za sníženou cenu. Souhlasíte s tím, že po nainstalování náhradních programů ukončíte používání nahrazených programů IBM Povýšení typu Competitive Trade-up: Licence na určité programy, které nahrazují oprávněné programy třetích stran (viz níže uvedený oddíl 1.2. Níže uvedené programy třetích stran lze získat za sníženou cenu. Souhlasíte s tím, že po nainstalování náhradních programů ukončíte používání nahrazených programů třetích stran Licence: Programy IBM zakoupené na základě této Smlouvy se řídí podmínkami smlouvy IPLA. Dojde-li k rozporu mezi podmínkami této Smlouvy a podmínkami smlouvy IPLA, včetně dokumentu Licenční informace ( LI ) tvořícího součást IPLA, platí podmínky této Smlouvy. Smlouva IPLA a příslušné dokumenty Licenční informace jsou dostupné na Internetu na adrese ibm.com/software/sla. 1.2 Programy třetích stran Licence Na programy třetích stran, které získáte na základě této Smlouvy, se vztahují podmínky licenční smlouvy třetí strany pro koncové uživatele, která je k těmto programům připojena. Pokud se vyskytne rozpor mezi podmínkami této Smlouvy a podmínkami licenčních smluv třetích stran pro koncové uživatele, mají přednost podmínky této Smlouvy. IBM není smluvní stranou vzhledem k licenční smlouvě třetí strany pro koncové uživatele a nepřebírá žádné závazky na základě takové smlouvy. 1.3 Registrace a podpora softwaru, vybraná podpora Registrace a podpora softwaru Pro všechny programy IBM s licencí poskytovanou v rámci smlouvy IPLA poskytuje IBM registraci softwaru a podporu ( Registrace a podpora IBM ). Registrace a podpora softwaru se nabízí jako jednotná nabídka, která není k dispozici pro samostatné komponenty. IBM nenabízí Registraci a podporu softwaru IBM pro programy třetích stran, ani pro programy, jejichž licence byla poskytnuta v rámci licenční smlouvy IBM pro programy bez záruky (společně Vybrané programy ). Třetí strany mohou případně poskytovat registraci a podporu softwaru ( Registrace a podpora softwaru třetích stran ) v případě licencí na programy třetích stran, a to na základě podmínek třetích stran. Pro účely této smlouvy znamená Registrace a podpora softwaru jak registraci a podporu softwaru IBM, tak registraci a podporu softwaru třetích stran. Registrace a podpora softwaru IBM začíná dnem zakoupení a končí posledním dnem příslušného měsíce následujícího roku, ledaže by datum zakoupení připadlo na první den měsíce. V takovémto případě končí krytí posledním dnem měsíce, 12 měsíců od data zakoupení. Během účinnosti registrace a podpory softwaru IBM pro licenci na program IBM: a. Vám IBM poskytne přístup a oprávnění k používání nejaktuálnější komerčně dostupné verze, vydání nebo aktualizace, budou-li nějaké dostupné. b. Vám IBM poskytne asistenci v případě Vašich 1) otázek týkajících se rutinního provozu, krátkodobé instalace a použití (otázky typu "jak na to") a 2) otázek týkajících se kódu ( podpora ). Tato podpora pro konkrétní verzi nebo vydání programu je zpřístupněna pouze do té doby, než IBM nebo třetí strana (podle toho, co je relevantní) zruší podporu této verze či tohoto vydání programu. Pokud je podpora zrušena, musíte aktualizovat podporovanou verzi nebo podporované vydání programu, aby Vám mohla být podpora poskytována i nadále. Strategie IBM Software Support Lifecycle je dostupná na webové adrese Z /2008 Strana 3 z 17

4 c. IBM poskytuje asistenci prostřednictvím telefonu a (pokud je to možné) prostřednictvím elektronického přístupu, a to pouze Vašim pracovníkům technické podpory informačních systémů (IS) a v průběhu běžné pracovní doby (zveřejněných hodin hlavní směny) Vašeho střediska IBM podpory. (Tato asistence není dostupná pro Vaše koncové uživatele.) IBM poskytuje asistenci pro chyby závažnosti 1. stupně 24 hodin denně, 365 dní v roce. Podrobné informace získáte v příručce podpory IBM Software Support Handbook, která je k dispozici na adrese ibm.com/software/support. d. IBM vás může požádat o zajištění dálkového přístupu k vašemu systému, aby vám mohla být poskytnuta pomoc při zjišťování příčiny softwarového problému. V případě dálkového přístupu IBM s vaším svolením nesete i nadále plnou odpovědnost za přiměřenou ochranu svého systému a všech příslušných dat Vybraná podpora Registrace a podpora softwaru IBM nezahrnuje asistenci pro 1) návrh a vývoj aplikací, 2) užívání programů IBM v jiném provozním prostředí, než jaké je pro ně specifikováno, 3) selhání způsobená produkty, za které IBM nenese podle této Smlouvy odpovědnost. Programy vybrané jako vhodné pro Vybranou podporu jsou uvedeny na seznamu Vybraná podpora začíná dnem zakoupení a končí posledním dnem příslušného měsíce následujícího roku, ledaže by datum zakoupení připadlo na první den měsíce. V takovémto případě končí krytí posledním dnem měsíce, 12 měsíců od data zakoupení. Po dobu účinnosti Vybrané podpory pro vybraný program: a. IBM vám poskytne případné nové opravy chyb ve vybraném programu. b. IBM vám poskytne asistenci v případě Vašich 1) rutinních a časově méně náročných otázek týkajících se instalace a použití (otázky typu "jak na to") a 2) otázek týkajících se kódu. Vybraná podpora pro konkrétní verzi nebo vydání programu je k dispozici pouze do té doby, než IBM zruší vybranou podporu této verze, vydání či úpravy programu. Pokud je Vybraná podpora zrušena, musíte přejít na podporovanou verzi nebo podporované vydání programu, aby Vám mohla být taková podpora poskytována i nadále. Strategie IBM Software Support Lifecycle (Životní cyklus podpory softwaru) se na Vybranou podporu nevztahuje. c. IBM vám může poskytovat asistenci při návrhu a vyvíjení aplikací na základě úrovně vaší registrace. d. IBM vám může poskytovat asistenci telefonicky nebo prostřednictvím elektronického přístupu, v závislosti na vaší lokalitě a získané úrovni registrace. Tato asistence se poskytuje pouze Vašim pracovníkům technické podpory informačních systémů (IS) v průběhu běžné pracovní doby (zveřejněných hodin hlavní směny) Vašeho střediska podpory IBM. Podrobné informace týkající se Vybrané podpory získáte v příručce podpory IBM Software Support Handbook, která je k dispozici na adrese ibm.com/software/support. e. IBM vás může požádat o zajištění dálkového přístupu k vašemu systému, aby vám mohla být poskytnuta pomoc při zjišťování příčiny softwarového problému. V případě dálkového přístupu IBM s vaším svolením nesete i nadále plnou odpovědnost za přiměřenou ochranu svého systému a všech příslušných dat. IBM ZARUČUJE, ŽE ZAJISTÍREGISTRACI A PODPORU SOFTWARUIBM A VYBRANOU PODPORU S VYUŽITÍM PŘIMĚŘENÉ PÉČE A KVALIFIKACE. TATO ZÁRUKA JE VAŠÍ VÝHRADNÍ ZÁRUKOU A NAHRAZUJE VEŠKERÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Na základě této Smlouvy IBM neposkytuje licence pro Vybrané programy. Z /2008 Strana 4 z 17

5 1.3.3 Automatické každoroční prodloužení Registrace a podpory softwaru a Vybrané podpory Registraci a podporu softwaru nebo Vybranou podporu, u které má dojít k vypršení platnosti, můžete prodloužit prostřednictvím písemné autorizace k prodloužení (např. pomocí objednávky, objednacím dopisem, nákupní objednávkou), a to ještě před datem vypršení v souladu s podmínkami této Smlouvy. POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍDO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI, REGISTRACE A PODPORA SOFTWARU A VYBRANÁ PODPORA JE AUTOMATICKY PRODLOUŽENA DO DALŠÍHO VÝROČNÍHO DATA NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK SMLOUVY ZA AKTUÁLNĚ PLATNÝCH POPLATKŮ ZA PRODLOUŽENÍ, POKUD IBM PŘED DATEM UKONČENÍ PLATNOSTI NEOBDRŽÍ BUĎ PŘÍMO OD VÁS, NEBO OD VAŠEHO PRODEJCE (PODLE TOHO, CO JE RELEVANTNÍ) PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ, ŽE SI PRODLOUŽENÍ NEPŘEJETE PROVÉST. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO POPLATKY ZA PRODLOUŽENÍ UHRADÍTE. Zakoupenou Registraci a podporu softwaru nebo Vybranou podporu prodlouženou k výročnímu datu lze prodloužit na další období krytí v délce 12 úplných měsíců. Registraci a podporu softwaru nebo Vybranou podporu zakoupenou v jiné než výroční datum lze prodloužit k dalšímu výročnímu datu na dodatečné období krytí kratší než 12 úplných měsíců, za poměrnou cenu, čímž dojde k prodloužení krytí do dalšího výročního data. Jestliže se rozhodnete neprodlužovat období poskytování Registrace a podpory softwaru pro některé nebo pro všechny Vaše licence na programy a po určité době si budete přát znovu zakoupit krytí pro některé z těchto licencí na programy, musíte si zakoupit obnovu krytí Registrace a podpory softwaru IBM nebo obnovu Registrace a podpory softwaru třetí strany, podle toho, co je relevantní Zrušení Registrace a podpory softwaru nebo Vybrané podpory pro konkrétní program Jste srozuměni s tím, že pokud IBM nebo třetí strana (podle toho, co je relevantní) zruší Registraci a podporu softwaru nebo Vybranou podporu pro určitý program, pak: a. IBM nebude prodlužovat Registraci a podporu softwaru nebo Vybranou podporu dostupnou pro daný program; b. a jestliže jste prodloužili Registraci a podporu softwaru IBM pro danou licenci na daný program IBM před datem oznámení o zrušení, IBM bude, podle svého uvážení, buďto pokračovat v poskytování Registrace a podpory softwaru IBM nebo Vybrané podpory pro danou licenci na daný program až do konce aktuálního období krytí, nebo Vám poskytne poměrnou náhradu. Jestliže jste si prodloužili Registraci a podporu softwaru třetí strany pro daný program od třetí strany před datem oznámení, třetí strana bude pokračovat v poskytování Registrace a podpory softwaru třetí strany pro danou licenci k programu od třetí strany až do konce aktuálního období krytí. Jinak můžete získat poměrnou náhradu. 1.4 Licence na dobu určitou (licence FTL) IBM volitelně uděluje licence na určité programy na dobu určitou. Doba určitá znamená, že dobou trvání licence je omezené období určené IBM v Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement, PoE), počínaje datem, kdy IBM přijala Vaši objednávku, nebo kalendářním dnem po datu uplynutí platnosti předchozí smlouvy na dobu určitou; nebo kalendářním dnem následujícím po výročním datu, podle toho, co je relevantní. Registrace a podpora softwaru je součástí každé licence na dobu určitou a je v platnosti až do skončení příslušné doby určité Automatické prodloužení licencí na dobu určitou Licenci na dobu určitou, u které má dojít k vypršení platnosti, můžete prodloužit prostřednictvím písemné autorizace k prodloužení (např. pomocí objednávky, objednacím dopisem, nákupní objednávkou), a to ještě před datem vypršení v souladu s podmínkami této Smlouvy. V PŘÍPADĚ, ŽE IBM TAKOVOU AUTORIZACI NEOBDRŽÍK DATU VYPRŠENÍ PLATNOSTI, LICENCE NA DOBU URČITOU S PROŠLOU PLATNOSTÍ JSOU AUTOMATICKY PRODLUŽOVÁNY O DOBU, KTERÁ SE ROVNÁ DOBĚ PRÁVĚ UPLYNULÉ, A TO V SOULADU S PODMÍNKAMI Z /2008 Strana 5 z 17

6 SMLOUVY A ZA POPLATKY ZA PRODLOUŽENÍ, KTERÉ V DANÉ DOBĚ PLATÍ PRO TYTO LICENCE NA PROGRAM, POKUD IBM PŘED DATEM UKONČENÍ PLATNOSTI NEOBDRŽÍ BUĎ PŘÍMO OD VÁS, NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO PRODEJCE, PODLE KONKRÉTNÍ SITUACE, PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ, ŽE O PRODLOUŽENÍ JIŽ NEMÁTE ZÁJEM. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO POPLATKYZA PRODLOUŽENÍ UHRADÍTE. Pokud se rozhodnete neprodlužovat licenci na dobu určitou, zavazujete se k tomu, že program přestanete dnem ukončení platnosti licence používat. Pokud se po datu ukončení platnosti rozhodnete pokračovat v používání programu, musíte uhradit poplatky platné pro původní licenci na dobu určitou, nikoli poplatek za prodloužení licence na dobu určitou Součinnost výročního data Pouze v případě doby určité v trvání šesti a více měsíců mohou být původní nebo následné doby určité uzavřené k jinému datu, než je výroční datum, prodlouženy k následujícímu výročnímu datu na další období, a to za poměrných poplatků za prodloužení, za účelem prodloužení doby určité až do následujícího výročního data Zrušení licence na dobu určitou na konkrétní program Jste srozuměni s tím, že pokud IBM nebo třetí strana (podle toho, co je relevantní) zruší poskytování licence na dobu určitou pro určitý program, pak: a. nemáte možnost prodloužit licenci na dobu určitou pro tento program; b. a pokud jste prodloužili licenci na dobu určitou pro příslušný program před oznámením o výpovědi, budete moci, podle výlučného rozhodnutí IBM nebo třetí strany, buďto (a) pokračovat v užívání programu za licenčních podmínek na dobu určitou až do konce aktuálně platné doby určité, nebo (b) obdržet poměrnou náhradu. 2. Podnik Podnik je právní subjekt, který z více než 50 % vlastní původní společnost, je vlastněn původní společností nebo je ve společném vlastnictví s původní společností. Původní společnost je právní subjekt, který je oprávněn realizovat a spravovat tuto Smlouvu jménem některého podniku. Původní společnost nemusí být nutně společností a může se jednat o celý podnik. 3. Středisko Středisko znamená jakoukoli definovanou entitu, jako je fyzické místo nebo organizační jednotka, např. oddělení, divize, pobočka nebo nákladové středisko Vašeho podniku. Středisko původní společnosti je definováno jako původní středisko. Každé středisko, které se následně přihlásí do programu na základě této Smlouvy, je definováno jako dodatečné středisko. Kromě zakoupení oprávněných produktů od společnosti IBM si mohou původní středisko a dodatečná střediska vybrat primárního obchodního partnera, od kterého budou nakupovat oprávněné produkty. Středisko se může kdykoliv rozhodnout, že vymění svého primárního obchodního partnera, za předpokladu, že měsíc předem o této skutečnosti písemně vyrozumí IBM. IBM poskytne primárnímu obchodnímu partnerovi pro každé středisko přístup ke kompletním informacím o prodloužení Registrace a podpory softwaru daného střediska, včetně prodloužení Registrace a podpory softwaru v případě oprávnění, která původně nebyla získána pro středisko od primárního obchodního partnera. Původní společnost na straně zákazníka odpovídá za to, že všechna střediska budou plnit podmínky této Smlouvy. Z /2008 Strana 6 z 17

7 4. Zakoupení oprávněných produktů Chcete-li získat dodatečná oprávnění k používání programů na základě programu Passport Advantage, musíte již mít zakoupený programový kód. Záruka vrácení peněz, kterou poskytuje IBM, se vztahuje pouze na první licenci na program IBM. Pokud je licence k programu IBM poskytnuta na dobu určitou a toto období podléhá prodloužení, peníze vám mohou být vráceny pouze v případě, že vrátíte program a příslušný dokument PoE během prvních 30 dnů po uplynutí počáteční lhůty. Na základě programu Passport Advantage je každému oprávněnému produktu, včetně CEO kategorie produktů, přiřazena bodová hodnota Suggested Volume Price ( SVP ). CEO kategorie produktů (skupiny oprávněných produktů) můžete zakoupit na bázi "pro uživatele". Jste povinni zakoupit svoji první CEO kategorii produktů ( Primární kategorie produktů ) pro všechny uživatele v rámci Vašeho podniku, přičemž počet uživatelů, pro který ji zakoupíte, nesmí být nižší, než je počet uživatelů uvedený v tabulce CEO kategorií produktů na adrese ibm.com/software/passportadvantage. Uživatel je jednotlivec, kterému byl přiřazen stroj schopný kopírování, používání nebo šíření použití programů. Jste oprávněni zakoupit další CEO kategorie produktů, jestliže splníte požadavek minimálního počtu uživatelů stanovený pro CEO kategorii produktů v tabulce CEO kategorií produktů na adrese ibm.com/software/passportadvantage. Dodatečné CEO kategorie produktů však nemusíte pořizovat pro všechny uživatele v rámci Vašeho podniku. Uživatel smí používat kterýkoliv nebo všechny programy zahrnuté do vybrané CEO kategorie produktů. Avšak všechny programy IBM, které se používají pro klientský přístup, musí být zakoupeny ze stejné CEO kategorie produktů, do níž patří serverový program, ke kterému je prováděn přístup. CEO kategorie produktů: Přidání a odstranění IBM je oprávněna přidat oprávněné produkty do kterékoliv CEO kategorie produktů nebo odstranit oprávněné produkty z kterékoliv CEO kategorie produktů. Pokud IBM odstraní některý oprávněný produkt z CEO kategorie produktů, smíte odstraněný oprávněný produkt i nadále používat, avšak Vaše míra užívání nesmí překročit počet uživatelů přihlášených před odstraněním. Zvýšení počtu uživatelů V případě, že zvýšíte počet uživatelů, musíte si zakoupit oprávnění k užívání CEO kategorie produktů pro každého nového uživatele. Snížení počtu uživatelů V případě, že se celkový počet uživatelů sníží, jste povinni oznámit tuto skutečnost písemně IBM před dalším výročním datem. Snížení může být výsledkem reorganizace, restrukturalizace nebo prodeje jednoho či více Vašich středisek. Snížení počtu uživatelů, které je dočasné nebo sezónní povahy, není pokládáno za snížení. Výsledkem snížení počtu uživatelů může být nižší úroveň SVP. Pokud se celkový počet oprávněných užívání CEO kategorie produktů sníží pod minimální počet uživatelů stanovený pro danou CEO kategorii, nesmíte prodloužit registraci a podporu softwaru IBM na bázi CEO kategorie produktů. 5. Úroveň RSVP Výchozí úroveň Relationship SVP ( RSVP ) je stanovena na základě bodové hodnoty první objednávky. Výchozí objednávka musí znít na minimálně 500 bodů. Pokud si během období zakoupíte dodatečné oprávněné produkty, můžete dosáhnout vyšších úrovní RSVP. Vyšší úroveň RSVP se použije pouze v případě, že zakoupíte dodatečné oprávněné produkty po dosažení vyšší úrovně, s výjimkou případu, kdy bodová hodnota jednotlivé objednávky sama o sobě převyšuje body požadované pro vyšší úroveň SVP. V takovém případě se na objednávku vztahuje vyšší úroveň SVP. Ke každému prvnímu a ke každému následnému výročnímu datu se na základě nákupů oprávněných produktů během předchozího období stanoví úroveň RSVP. Jestliže bude v následném období bodová hodnota oprávněných produktů zakoupených v průběhu daného období nižší, než bodová hodnota nutná Z /2008 Strana 7 z 17

8 k udržení aktuální úrovně RSVP, pak bude k dalšímu výročnímu datu úroveň RSVP snížena, aby odpovídala aktuální úrovni nákupů oprávněných produktů, avšak ne více než o jednu úroveň RSVP. Tabulka úrovní RSVP: Úroveň RSVP BL D E F G H Body < Prodejci Pokud si prostřednictvím prodejce/ů IBM objednáte oprávněné produkty na základě této smlouvy, IBM není odpovědná za 1) jejich aktivity, 2) žádné další závazky, které mají vůči Vám, nebo 3) jakékoliv produkty nebo služby, které Vám dodávají na základě jejich smluv. Jestliže zakoupíte oprávněné produkty od některého prodejce, pak cenu a platební podmínky určuje příslušný prodejce. a. Jestliže zakoupíte oprávněné produkty od prodejce/ů IBM, musíte platbu uhradit přímo danému prodejci. b. Pokud zakoupíte oprávněné produkty od IBM, (1) účtované částky jsou splatné po obdržení faktury. Zavazujete se provést příslušnou úhradu, včetně případných úroků z prodlení. Není-li platba provedena do 30 dnů od data fakturace (nebo - v případě čtvrtletních zálohových plateb či opakujících se poplatků - do 60 dnů od data fakturace), může být vyžadován úrok z prodlení; a (2) Pokud libovolný úřední orgán uvalí clo, daň, dávku nebo poplatek (s výjimkou těch, které jsou založeny na čistém příjmu IBM) na oprávněné produkty, pak souhlasíte s tím, že zaplatíte tuto částku, jak určí IBM, nebo že předložíte dokumenty dokládající skutečnost, že jste takové platby zproštěni. c. Částka k úhradě za licenci k programu může v závislosti na typu licence představovat buď jednorázový poplatek, nebo poplatek za dobu určitou. 8. Vzájemná odpovědnost Obě smluvní strany souhlasí, že podle této Smlouvy: a. žádné z vyměněných informací nejsou důvěrné. Pokud kterákoliv ze smluvních stran vyžaduje výměnu důvěrných informací, bude tato výměna provedena v souladu s podepsanou smlouvou o utajení informací. b. smluvní strany spolu mohou komunikovat elektronickým způsobem a taková komunikace je akceptovatelná jako podepsaná listina v rozsahu, který je přípustný podle použitelné legislativy. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že pro veškerou elektronickou komunikaci je k ověření identity odesilatele a pravosti dokumentu postačující identifikační kód (označovaný jako ID uživatele ), který je součástí e elektronického dokumentu. c. IBM Vám uděluje pouze uvedené licence a práva. Nejsou Vám uděleny žádné další licence ani práva (včetně licencí nebo práv na základě patentů). 4. Všechna ustanovení této smlouvy se aplikují v míře, ve které nejsou zakázány příslušnými právními předpisy. 9. Převod Tuto smlouvu nesmíte převést zcela ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu IBM. Jakýkoliv pokus o převedení bez souhlasu je neplatný. IBM bezdůvodně neodepře udělení tohoto souhlasu. Úplný nebo dílčí převod této Smlouvy v rámci podniku, jehož částí je kterákoli ze smluvních stran, nebo převod na nástupnickou organizaci vzniklou sloučením nebo koupí, nevyžaduje souhlas druhé smluvní strany. IBM smí rovněž převést svá práva na platby na základě této smlouvy, aniž by od Vás musela Z /2008 Strana 8 z 17

9 získat souhlas. Za převod pro IBM není považováno vzdání se části obchodní činnosti nějakým způsobem, který podobně ovlivní všechny její zákazníky. 10. Změny smluvních podmínek IBM smí změnit podmínky této Smlouvy, pokud tři měsíce předem předá původní společnosti na straně zákazníka písemné oznámení prostřednictvím dopisu nebo elektronické pošty. Uvedená změna se vztahuje k datu, které IBM specifikuje v oznámení. Souhlasíte s tím, že pokud před datem účinnosti uvedeným v písemném oznámení od IBM písemně nesdělíte IBM svůj nesouhlas s touto změnou, bude se tento postup považovat za Váš souhlas. IBM je oprávněna kdykoli přidat nebo stáhnout z oběhu oprávněné produkty a nebo změnit hodnotu SVP kteréhokoliv oprávněného produktu. V ostatních případech musí být změna podepsána jak původní společností na straně zákazníka, tak původní společností na straně IBM, jinak není platná. Dodatečné nebo odlišné podmínky uvedené na kterékoliv objednávce nebo písemném sdělení od Vás jsou neplatné. 11. Ukončení smlouvy Původní společnost na straně zákazníka smí ukončit tuto Smlouvu bez udání příčiny podáním jednoměsíční písemné výpovědi. Původní společnost na straně IBM smí ukončit tuto Smlouvu podáním tříměsíční písemné výpovědi. Jestliže jste zakoupili nebo prodloužili Registraci a podporu softwaru IBM pro kterékoli programy IBM před oznámením o zrušení, IBM bude, podle svého uvážení, buď pokračovat v poskytování Registrace a podpory softwaru IBM pro tyto programy až do konce aktuálního období krytí, nebo Vám poskytne poměrnou náhradu. Jestliže jste zakoupili nebo prodloužili Registraci a podporu softwaru třetí strany pro kterékoli programy od třetí strany před oznámením o zrušení, třetí strana může pokračovat v poskytování Registrace a podpory softwaru třetí strany pro danou licenci k programu od třetí strany až do konce aktuálního období krytí. Pokud tak poskytovatel licence, který je třetí stranou, neučiní, můžete získat poměrnou náhradu. Smlouva bude považována za ukončenou ze strany zákazníka, jestliže ani původní společnost, ani žádný z jejích zúčastněných podniků nezadá objednávky na oprávněné produkty po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců a nebude mít v platnosti registraci a podporu softwaru. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto Smlouvu, jestliže druhá smluvní strana neplní některé z podmínek smlouvy, za předpokladu, že je straně, která neplní podmínky smlouvy, podáno písemné oznámení a poskytnuta přiměřená doba na splnění. Veškeré podmínky, které svou povahou přesahují ukončení Smlouvy, zůstávají v platnosti až do jejich úplného splnění a přecházejí na příslušné následníky a právní nástupce. 12. Geografický rozsah Podmínky této smlouvy platí pro země, kde 1) IBM obchoduje se svými oprávněnými produkty přímo, nebo 2) její oprávněné produkty byly jinak ohlášeny jako dostupné jiným způsobem. Z /2008 Strana 9 z 17

10 Část 2 - Specifická ustanovení pro jednotlivé země Podmínky této Smlouvy se vztahují na všechny země s výjimkou toho, že níže uvedené podmínky představují dodatky pro určité země, které nahrazují nebo modifikují podmínky uvedené v článku 1 pro uvedenou zemi. AMERIKA ANGUILLA, ANTIGUA/BARBUDA, ARUBA, BARBADOS, BERMUDY, BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY, KAJMANSKÉ OSTROVY, DOMINIKA, GRENADA, GUYANA, SVATÝ KRYŠTOF, SVATÁ LUCIE, ST. MAARTEN, SVATÝ VINCENC, TORTOLA, BELIZE, BOLÍVIE, KOSTARIKA, DOMININIKÁNSKÁ REPUBLIKA, SALVADOR, HAITI, HONDURAS, GUATEMALA, NIKARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, BRAZÍLIE, MEXIKO, URUGUAY, CHILE, ARGENTINA, EKVÁDOR, KOLUMBIE, PERU, VENEZUELA, BAHAMY, JAMAJKA, NIZOZEMSKÉ ANTILY, SURINAM, TRINIDAD & TOBAGO, OSTROVY CAICOS A TURKS, MONTSERRAT. 1. Oprávněné produkty Následující nahrazuje odstavec začínající slovy "POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍ DO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI" v oddílu Automatické každoroční prodloužení Registrace a podpory softwaru a Vybrané podpory: IBM za dodatečnou úhradu prodlouží Registraci a podporu softwaru jejíž platnost končí, a to pro všechny Vaše licence na programy, resp. Vybranou podporu pro všechny vaše licence na vybrané programy, až do dalšího výročního data, jestliže IBM nebo Váš prodejce obdrží (1) Vaši objednávku na prodloužení (např. objednávkový formulář, nákupní objednávku) před datem uplynutí aktuálního období krytí nebo (2) Vaši platbu během 30 dní od data, kdy jste obdrželi fakturu za Registraci a podporu softwaru nebo Vybranou podporu, podle toho, co je relevantní, na další období krytí. Následující nahrazuje odstavec začínající slovy POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍ DO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI" v oddílu Automatické prodloužení licence na dobu určitou.: IBM prodlouží, za dodatečnou úhradu, licenci na dobu určitou, jejíž platnost končí, pro všechny Vaše licence na programy na stejnou dobu trvání, jako tomu bylo u licence s prošlou platností, za předpokladu, že IBM nebo Váš prodejce obdrží (1) Vaši objednávku na prodloužení (například objednávkový formulář, dopis s objednávkou, nákupní objednávku) před datem uplynutí aktuálního období nebo (2) Vaši platbu během 30 dnů od přijetí faktury na licenci na dobu určitou vztahující se na další období. ARGENTINA, CHILE, KOLUMBIE, EKVÁDOR, MEXIKO, PERU, VENEZUELA, URUGUAY Následující text nahrazuje bod 7b(1) : Částky jsou splatné po přijetí faktury a musí být uhrazeny způsobem uvedeným v souvisejícím dokumentu. Měnou pro úhradu splatných částek je americký dolar (USD) nebo ekvivalent v místní měně, v souladu s níže uvedeným textem: 1. Pokud země provádí svoji obchodní činnost na trhu volně směnitelné měny, obě smluvní strany se zavazují, že budou akceptovat platbu v příslušné národní měně země, přepočítanou prostřednictvím oficiálního měnového kurzu, který bude zveřejněn bankou uvedenou v souvisejícím dokumentu k datu provedení platby. 2. Pokud vláda země zavede jakékoli omezení na trhu volně směnitelné měny, zavazujete se, že budete provádět platby vůči IBM v amerických dolarech (USD) na bankovní účet v New Yorku, NY, USA, který IBM stanoví v souvisejícím dokumentu, za předpokladu, že taková platba není nepřípustná na základě právních předpisů dané země. Pokud místní právní předpisy takovou platbu nepřipouštějí, zavazujete se, že zaplatíte částku uvedenou v souvisejícím dokumentu v národní měně, přepočítanou prostřednictvím oficiálního měnového kurzu, který je používán pro převod dividend a čistých výnosů zahraničním investorům za hranice země. Zavazujete se provést příslušnou úhradu, včetně případných úroků z prodlení. Úrok z prodlení je vypočítán a splatný v amerických dolarech (USD), a to ve výši dvou procent (nebo v maximální Z /2008 Strana 10 z 17

11 BRAZÍLIE míře, kterou připouštějí místní právní předpisy, pokud se jedná o méně než dvě procenta) z dlužné částky splatné za každé třicetidenní období, za které každá dlužná částka zůstává neuhrazená. Následující text nahrazuje bod 7b(1) : Splatné částky jsou vyjádřeny v místní měně. Částky jsou splatné po přijetí faktury a musí být uhrazeny v místní měně, kterou IBM stanoví v souvisejícím dokumentu. Zavazujete se provést příslušnou úhradu, včetně případných úroků z prodlení. Na dlužné částky se vztahuje finanční úprava založená na indexu inflace nazvaném "General Price Index", jak jej vypočítala organizace Getulio Vargas Foundation (IGP-M/FGV) plus úrok ve výši jednoho procenta měsíčně, obojí vypočítáno na bázi "pro rata die". Úrok z prodlení bude vypočítán z výsledné dlužné částky při použití následující úrokové míry: 1. dvě procenta z dlužné částky splatné za první třicetidenní období, během něhož dlužná částka zůstala neuhrazena, 2. plus deset procent za každé následné třicetidenní období, během něhož zůstala neuhrazena jakákoli dlužná částka. 8. Vzájemná odpovědnost Následující text nahrazuje bod 8b: b. obě smluvní strany smí navzájem komunikovat elektronickým způsobem a taková komunikace je akceptovatelná jako podepsaná listina. K ověření identity odesilatele a pravosti dokumentu je dostačující identifikační kód (nazývaný jako uživatelský ID ) obsažený v elektronickém dokumentu. 10. Změny smluvních podmínek Následující text nahrazuje čtvrtou větu tohoto oddílu: MEXIKO IBM smí kdykoli přidat nebo stáhnout z oběhu oprávněné produkty. IBM smí za předpokladu předchozího oznámení zvýšit SVP. Možnosti IBM zvyšovat takové poplatky, sazby a minimální hodnoty podléhají požadavkům brazilských právních předpisů. 10. Změny smluvních podmínek Za třetí větu je přidán následující text: U oprávněných produktů oceněných v mexické měně smí společnost IBM zvýšit SVP za předpokladu, že podá 15 dní předem písemné oznámení. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 1. Oprávněné produkty Následující věta se přidává za konec odstavce začínajícího slovy "POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍ DO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI " v oddílu Automatické každoroční prodloužení Registrace a podpory softwaru a Vybrané podpory: JSTE OPRÁVNĚNI KDYKOLI PO PRVNÍM VÝROČNÍM DATU UKONČIT REGISTRACI A PODPORU SOFTWARU PRO PROGRAM NEBO VYBRANOU PODPORU PRO LICENCI NA VYBRANÝ PROGRAM PODÁNÍM JEDNOMĚSÍČNÍ PÍSEMNÉ VÝPOVĚDI BUĎ PŘÍMO IBM, NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJCE IBM, PODLE TOHO, CO JE RELEVANTNÍ, JESTLIŽE IBM NEOBDRŽELA VAŠI PÍSEMNOU AUTORIZACI (např. objednávkový formulář, dopis s objednávkou, nákupní objednávku) K PRODLOUŽENÍ REGISTRACE A Z /2008 Strana 11 z 17

12 PODPORY SOFTWARU NEBO VYBRANÉ PODPORY U NÍŽ KONČÍ PLATNOST. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MÁTE NÁROK NA POMĚRNOU REFUNDACI. Následující věta se přidává na konec odstavce začínajícího slovy POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍ DO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI" v oddílu Automatické prodloužení licence na dobu určitou: ASIE A OBLAST PACIFIKU AUSTRÁLIE KDYKOLI PO UPLYNUTÍ POČÁTEČNÍHO OBDOBÍ JSTE OPRÁVNĚNI UKONČIT LICENCI NA PROGRAM NA DOBU URČITOU (LICENCI FTL) PODÁNÍM JEDNOMĚSÍČNÍ PÍSEMNÉ VÝPOVĚDI BUĎ PŘÍMO IBM, NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO PRODEJCE IBM, PODLE TOHO, CO JE RELEVANTNÍ, JESTLIŽE IBM NEOBDRŽELA VAŠI PÍSEMNOU AUTORIZACI (např. objednávkový formulář, dopis s objednávkou, nákupní objednávku) K PRODLOUŽENÍ VAŠÍ LICENCE NA DOBU URČITOU, U NÍŽ KONČÍ PLATNOST. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MÁTE NÁROK NA POMĚRNOU REFUNDACI. Následující odstavec se přidává za bod 7b: Všechny poplatky nebo jiné částky splatné podle této smlouvy jsou specifikovány tak, aby zahrnovaly příslušné daně týkající se zboží a služeb ( GST ). Následující odstavec kompletně nahrazuje bod 7b(2): Jestliže nějaká vláda nebo úřad uvalí na Smlouvu nebo na oprávněný produkt samotný nějaké clo, daň (jinou než daň z příjmu), dávku nebo poplatek, které nejsou jinak zahrnuty ve splatné částce, souhlasíte, že je zaplatíte poté, co Vám je společnost IBM vyfakturuje. Pokud se sazba daně ze zboží a služeb změní, IBM smí upravit poplatek nebo jinou splatnou částku tak, aby byla zohledněna tato změna, a to od data, kdy daná změna nabude právní účinnosti. KAMBODŽA, LAOS, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA, VIETNAM, BANGLADÉŠ, BHÚTÁN, NEPÁL, BRUNEJ, FIDŽI, HONG KONG, INDIE, INDONÉSIE, KOREJSKÁ REPUBLIKA, MACAO, MALAJSIE, MALEDIVY, MONGOLSKO, BARMA ( MYANMAR), PAPUA NOVÁ GUINEA, FILIPÍNY, SAMOA, ŠALAMOUNOVY OSTROVY,SRÍ LANKA, TCHAJ-WAN, THAJSKO, VÁNOČNÍ OSTROVY, KOKOSOVÉ OSTROVY, COOKOVY OSTROVY, VÝCHODNÍ TIMOR, HEARDŮV OSTROV A MCDONALDOVY OSTROVY, KIRIBATI, NAURU, NIUE, OSTROV NORFOLK, TOKELAU, TONGA A TUVALU 1. Oprávněné produkty Následující text nahrazuje odstavec začínající slovy "POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍ DO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI " v oddílu Automatické každoroční prodloužení Registrace a podpory softwaru a Vybrané podpory: IBM za dodatečnou úhradu prodlouží Registraci a podporu softwaru jejíž platnost končí, a to pro všechny Vaše licence na programy, resp. Vybranou podporu pro všechny vaše licence na vybrané programy, až do dalšího výročního data, jestliže IBM nebo Váš prodejce obdrží (1) Vaši objednávku na prodloužení (např. objednávkový formulář, nákupní objednávku) před datem uplynutí aktuálního období krytí nebo (2) Vaši platbu během 30 dní od data, kdy jste obdrželi fakturu za Registraci a podporu softwaru nebo Vybranou podporu, podle toho, co je relevantní, na další období krytí. Následující text nahrazuje odstavec začínající slovy "POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍ DO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI " v oddílu Automatické prodloužení licence na dobu určitou: IBM prodlouží, za dodatečnou úhradu, licenci na dobu určitou, jejíž platnost končí, pro všechny Vaše licence na programy na stejnou dobu trvání, jako tomu bylo u licence s prošlou platností, za předpokladu, že IBM nebo Váš prodejce obdrží (1) Vaši objednávku na prodloužení (například objednávkový formulář, dopis s objednávkou, nákupní objednávku) před datem uplynutí aktuálního Z /2008 Strana 12 z 17

13 období nebo (2) Vaši platbu během 30 dnů od přijetí faktury na licenci na dobu určitou vztahující se na další období. INDONÉSIE 11. Ukončení smlouvy Před poslední odstavec je přidán následující odstavec: Obě smluvní strany se v tomto ohledu zříkají ustanovení článku 1266 indonéského občanského zákoníku v míře, v jaké ustanovení článku vyžaduje soudní rozhodnutí o ukončení smlouvy vytvářející vzájemné závazky. JAPONSKO 2. Středisko Následující odstavec se přidává za pátý odstavec tohoto oddílu: V případě, že IBM obdrží v souvislosti s plněním této Smlouvy osobní údaje, zavazuje se k tomu, že bude s těmito osobními údaji zacházet v souladu s přílohou nazvanou Ustanovení o zacházení s osobními údaji nebo Memorandem o porozumění v oblasti zacházení s osobními údaji podepsaném oběma smluvními stranami. Doplňuje se následující věta: Zavazujete se provést úhradu do 30 dnů od data vystavení faktury. 11. Ukončení smlouvy K této části je přidán následující odstavec: Pokud se veškeré nebo podstatná část aktiv, úvěrů nebo obchodní činnosti kterékoliv ze smluvních stran změní takovým způsobem, který by znemožňoval další plnění dané smluvní strany, pak smí druhá smluvní strana ukončit tuto Smlouvu za předpokladu předchozího písemného oznámení. EVROPA, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA (EMEA) ZEMĚ EMEA Následující text nahrazuje bod 7b(1) pro následující země, s výjimkami, jež jsou výslovně uvedeny níže: Účtované částky jsou splatné po obdržení faktury. Zavazujete se provést příslušnou úhradu, včetně případných úroků z prodlení. Není-li platba provedena do 30 dnů od data fakturace (nebo - v případě čtvrtletních zálohových plateb či opakujících se poplatků - do 60 dnů od data fakturace), může být vyžadován úrok z prodlení. Úrok z prodlení bude vypočítán takto: Belgie a Lucembursko: Následující text nahrazuje první větu ve druhém odstavci výše uvedeného textu pro země EMEA: Libovolná částka po termínu splatnosti uvedeném na faktuře IBM bude předmětem úroku z prodlení ve výši 1 % za každých 30 dnů prodlení, které bude vypočítáno z nezaplaceného zbytku faktury vč. DPH, dokud faktura nebude uhrazena v plné výši. Úrok z prodlení bude splatný vždy na konci příslušného období 30 dnů. Dánsko a Švédsko: Úrok v souladu se zákonem o úrocích z prodlení poměrně dle počtu dní prodlení. Z /2008 Strana 13 z 17

14 Estonsko, Lotyšsko a Litva: Finsko: Francie: 2 % měsíčně poměrně podle počtu dní prodlení. Úrok v souladu se Zákonem o úrocích poměrně dle počtu dní prodlení. V souladu se zákonem ze dne jsou veškeré úroky z prodlení splatné ke dni následujícímu po datu platby uvedeném na faktuře bez nutnosti na toto upomínat, přičemž se použije sazba rovná sazbě Evropské centrální banky platné pro aktuální operace refinancování navýšené o 7 bazických bodů. Německo: Úrok z prodlení bude vypočten v souladu se zákonnou sazbou platnou v Německu. Ve druhém odstavci výše uvedeného textu pro země EMEA se oba výskyty slovního spojení datum faktury nahrazují textem: Řecko: datum splatnosti Následující text nahrazuje výše uvedený text pro země EMEA: Itálie: Účtované částky jsou splatné po obdržení faktury. Není-li platba provedena do 30 dnů od data fakturace, může být vyžadován úrok z prodlení. Úrok z prodlení bude vypočten podle počtu dnů prodlení od data splatnosti faktury, a to na základě maximální sazby pro úrok z prodlení povolený zákonem. Následující text nahrazuje poslední odstavec výše uvedeného textu pro země EMEA: Úrok z prodlení bude vypočten podle počtu dnů prodlení na základě základní úrokové sazby zveřejněné Italskou bankovní asociací (ABI) s účinností k poslednímu dni měsíce, kdy byla platba přijata společností IBM, s navýšením o tři bazické body. V případě neprovedení platby nebo částečného provedení platby a následného formálního postupu vymáhání pohledávky nebo soudního vymáhání, které může IBM iniciovat, bude úrok z prodlení vypočten od data splatnosti faktury na základě základní úrokové sazby zveřejněné Italskou bankovní asociací (ABI) s účinností k poslednímu dni měsíce, kdy byla platba splatná, s navýšením o tři bazické body. IBM může pohledávku převést na faktoringovou společnost; v takovém případě Vás budeme písemně informovat. Nizozemsko: Druhá a třetí věta v podmínkách pro EVROPU, STŘEDNÍ VÝCHOD A AFRIKU (EMEA) se nahrazují textem: Norsko: Není-li platba provedena v termínu 30 dnů od data fakturace, budete v prodlení, aniž by bylo nutné zasílat Vám upomínku upozorňující na tuto skutečnost. V takovém případě budete vystaveni úroku z prodlení ve výši 1 % měsíčně. Úrok v souladu se zákonem o úrocích z prodlení poměrně dle počtu dní prodlení. Jihoafrická republika, Namibie, Lesotho, Svazijsko: Z /2008 Strana 14 z 17

15 Takový úrok z prodlení bude akumulován s každým dalším dnem prodlení od data, kdy měla být platba přijata společností IBM, a bude vypočten jako 2 % (dvě procenta) nad platnou základní úrokovou sazbou (banky určené společností IBM) z příslušné dlužné částky. Španělsko: Takový úrok z prodlení bude vypočten na základě sazby 1 % z dlužné částky měsíčně, poměrně podle počtu dnů prodlení. Velká Británie a Irsko: Takový úrok z prodlení bude vypočten na základě měsíční sazby 2 % z fakturované částky, nebo jak upravuje příslušný zákon. Velká Británie, Irsko, Jihoafrická republika, Namibie, Lesotho, Svazijsko: Doplňuje se následující: V případě, že neuhradíte společnosti IBM jakoukoliv platbu vyplývající z této smlouvy, práva IBM na úrok z prodlení doplňují ostatní stávající práva IBM. IBM si vyhrazuje právo vyžadovat platbu předem nebo vyžadovat jiné zajištění platby. ALBÁNIE, ARMÉNIE, ÁZERBÁJDŽÁN, BĚLORUSKO, BOSNA A HERCEGOVINA, BULHARSKO, CHORVATSKO, GRUZIE, MAĎARSKO, KAZACHSTÁN, KYRGYZSTÁN, MAKEDONIE, MOLDÁVIE, ČERNÁ HORA, POLSKO, RUMUNSKO, RUSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, TÁDŽIKISTÁN, TURKMENISTÁN, UKRAJINA, UZBEKISTÁN, JORDÁNSKO, KEŇA, LIBANON, LIBÉRIE, PÁKISTÁN, SIERRA LEONE, SOMÁLSKO, ZÁPADNÍ BŘEH/PÁSMO GAZY, JEMEN, BAHRAJN, KUVAJT, OMÁN, KATAR, SAÚDSKÁ ARÁBIE, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 1. Oprávněné produkty Následující text nahrazuje odstavec začínající slovy "POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍ DO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI " v oddílu1.3.3 Automatické každoroční prodloužení Registrace a podpory softwaru a Vybrané podpory: IBM za dodatečnou úhradu prodlouží Registraci a podporu softwaru jejíž platnost končí, a to pro všechny Vaše licence na programy, resp. Vybranou podporu pro všechny vaše licence na vybrané programy, až do dalšího výročního data, jestliže IBM nebo Váš prodejce obdrží (1) Vaši objednávku na prodloužení (např. objednávkový formulář, nákupní objednávku) před datem uplynutí aktuálního období krytí nebo (2) Vaši platbu během 30 dní od data, kdy jste obdrželi fakturu za Registraci a podporu softwaru nebo Vybranou podporu, podle toho, co je relevantní, na další období krytí. Následující text nahrazuje odstavec začínající slovy "POKUD IBM TAKOVOUTO AUTORIZACI NEOBDRŽÍ DO DATA VYPRŠENÍ PLATNOSTI " v oddílu Automatické prodloužení licence na dobu určitou: IBM prodlouží, za dodatečnou úhradu, licenci na dobu určitou, jejíž platnost končí, pro všechny Vaše licence na programy na stejnou dobu trvání, jako tomu bylo u licence s prošlou platností, za předpokladu, že IBM nebo Váš prodejce obdrží (1) Vaši objednávku na prodloužení (například objednávkový formulář, dopis s objednávkou, nákupní objednávku) před datem uplynutí aktuálního období nebo (2) Vaši platbu během 30 dnů od přijetí faktury na licenci na dobu určitou vztahující se na další období. RAKOUSKO a NĚMECKO 1. Oprávněné produkty Odstraňuje se druhý odstavec. Následující text se přidává na konec a je součástí bodu 1.2. Programy třetích stran: Záruka: Z /2008 Strana 15 z 17

16 (1) Záruka je poskytována na dobu 12 měsíců počínaje datem dodávky. Zákazníci mají přinejmenším nárok na reklamování vad v rámci omezeného období, které stanoví zákon. (1) IBM zaručuje, že každý program třetí strany, je-li používán v určeném provozním prostředí, se vztahuje k jeho funkcím a splňuje příslušné specifikace. V případě, že je program třetí strany dodán bez specifikací, IBM pouze zaručuje, že informace o programu třetí strany správně popisují program třetí strany a že program třetí strany může být použit v souladu s informacemi o programu třetí strany. (2) IBM nezaručuje nepřerušený nebo bezchybný provoz programu třetí strany a nezaručuje ani, že opraví všechny vady programu. Zákazník je odpovědný za výsledky užívání programu třetí strany. (3) Podle uvážení IBM smí záruku poskytovat rovněž samotný poskytovatel licence. (4) V případě, že IBM není schopna opravit vadu, jež se vyskytla v době záruky, během přiměřeného časového období, a dokonce ani po uplynutí příslušného respektního období, zákazník je oprávněn vzhledem k této vadě (dle vlastního uvážení) žádat snížení ceny nebo zrušení smlouvy. V případě menších vad nebo odchylek není zákazník oprávněn požadovat zrušení smlouvy. (5) Kromě toho se aplikuje ustanovení o omezení odpovědnosti. (6) Avšak jiní výrobci, vývojáři, dodavatelé nebo vydavatelé programů Vám mohou poskytovat své vlastní záruky. RAKOUSKO Následující text nahrazuje výše uvedený text pro země EMA v bodě 7b(1): Částka v plné výši je splatná bez odpočitatelných položek po přijetí faktury. Zavazujete se provést příslušnou úhradu, včetně případných úroků z prodlení. Není-li fakturovaná částka zaslána na účet IBM ve lhůtě 30 dnů, IBM může po datu splatnosti účtovat úrok z prodlení ve výši dohodnuté v souvisejícím dokumentu. RAKOUSKO, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, LOTYŠSKO, LITVA, NORSKO, ŠVÉDSKO: Vynechává se následující text v bodě 7b(2): (s výjimkou těch, které jsou založeny na čistém příjmu IBM) BELGIE, FRANCIE, VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO, JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA, NAMIBIE, LESOTHO, SVAZIJSKO: Odstraňuje se 7b(2). EGYPT 8. Vzájemná odpovědnost Odstraňuje se 8b. FRANCIE 10. Změny smluvních podmínek K tomuto oddílu je přidán následující text: Jestliže nesouhlasíte se změnou, můžete ukončit transakci tím, že tuto skutečnost oznámíte IBM, a to písemně během patnácti dnů od data, kdy Vás IBM obeznámila se změnou. Z /2008 Strana 16 z 17

17 Všechny zprávy budou zasílány druhé smluvní straně doporučenou poštou. 11. Ukončení smlouvy Ke čtvrtému odstavci je přidán následující text: Všechny zprávy budou zasílány druhé smluvní straně doporučenou poštou. NIZOZEMSKO Přidávají se následující odstavce k bodu 7b(1): Vaši platbu můžeme použít oproti jiným, Vámi neuhrazeným fakturám. V případě, že neuhradíte jakoukoliv platbu vyplývající z této smlouvy, naše práva na úrok z prodlení doplňují naše ostatní stávající práva. Vyhrazujeme si právo rozhodnout se ohledně uzavření smlouvy s Vámi na základě Vaší solventnosti a vyžadovat platbu předem nebo vyžadovat jiné zajištění platby. Vaše povinnost zaplatit je bezpodmínečná a nevztahují se na ní žádné odpočty, slevy, protinároky, krytí, přerušení protipohledávek, odklady či srážky. Následující text nahrazuje bod 7b(2) : Souhlasíte s tím, že není-li na faktuře uvedeno jinak, jste povinni uhradit veškeré daně a poplatky bez ohledu na jejich bližší určení. JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA, NAMIBIE, LESOTHO, SVAZIJSKO Doplní se následující věta: V případě platby šekem se platba považuje za uskutečněnou pouze v případě, že šek byl obdržen společností IBM a účtovaná částka byla připsána autorizovanou bankou IBM na náš příslušný účet. ŠVÝCARSKO 1. Oprávněné produkty Přidává se následující text k bodu 1.2. Programy třetích stran: IBM nepřebírá naprosto žádnou odpovědnost a neuděluje žádnou záruku. 8. Vzájemná odpovědnost Odstraňuje se 8b. TURECKO Následující text nahrazuje bod 7b(1) Účtované částky jsou splatné po obdržení faktury. Zavazujete se provést příslušnou úhradu, včetně případných úroků z prodlení. Není-li platba provedena v termínu 30 dnů od data fakturace, může být vyžadován úrok z prodlení. Ke konci tohoto oddílu se doplňuje: Máte povinnost uhradit veškeré bankovní poplatky (vč. např. poplatků za akreditiv, provizí, kolků a prodloužení splatnosti) účtované na území Turecka i mimo něj. Z /2008 Strana 17 z 17

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Express Část 1 Všeobecné podmínky

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Express Část 1 Všeobecné podmínky Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Express Část 1 Všeobecné podmínky Podmínkami Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage Express ( Smlouva ) se řídí tato transakce, v rámci které získáváte určité

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách Celkem si chřipka pandemic H1N1 2009 vyžádala ve světě 1688 obětí, onemocnělo

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby CENÍK hlasové služby VoIP 2014 Ve špičce (7:00-19:00 hod.) Mimo špičku (19:00-7:00 hod., So, Ne, svátky) Hovory v síti zdarma zdarma Pevné linky v ČR 0,80 Kč / min 0,60 Kč / min Mobilní sítě v ČR 1,90

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Volání ve VPN 0,- Kč / minutu (čísla s našim tarifem) Volání mimo VPN 1,- Kč / minutu (čísla bez našeho tarifu) SMS do všech sítí 1,- Kč / minutu MMS

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015 Nové tarify FedEx Platné od. ledna 0 Nezáleží na tom, zda je vaše zásilka lehká nebo těžká, zda je urgentní nebo zase tolik nespěchá, FedEx má vždy to správné řešení. Využijte výhod cenově výhodné a vysoce

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002 Ceník pro cenový plán platný od 1.2.2002 1. Vnitrostátní hovory a služby Služba Jednorázové platby Kč Zřízení HTS 3 500 Přeložení HTS 1 750 Cena za používání Kč/měs HTS samostatné připojení 799 HTS podvojné

Více

Ceník služeb Cena s DPH

Ceník služeb Cena s DPH Ceník služeb Cena s DPH Aktivace účtu 168,06 Kč 200,00 Kč Aktivace dalšího čísla k účtu 42,01 Kč 50,00 Kč Aktivace hlasové schránky zdarma zdarma Aktivace faxové schránky 25,21 Kč 30,00 Kč Odeslání informační

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení Všechny ceny uvedené v této p íloze jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno jinak. Telefonní p ipojení 1 Dohoda o ú tování cen za z ízení služby 1.1 Smluvní strany si v níže uvedené

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem.

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem. Stránka 1/5 SkyFon 40 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1. 1. 2013. Ceny jsou bez 21 % DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 21% DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 Vnistrostátní styk: Listovní zásilky a balíky: Max. hmotnost do 20g 50g 500g 1kg 5kg 10kg 15kg Psaní (do 31.12.2000) 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč Dopisnice

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Tarif STANDARD a EXTRA

Tarif STANDARD a EXTRA Tarif STANDARD a EXTRA Tarif VIP a BUSINESS Země Pevná Mobil Pevná Mobil AFGHÁNISTÁN 10,00 9,00 8,00 7,80 ALJAŠKA 4,50 4,50 3,50 3,50 ALBÁNIE 7,00 15,00 5,50 15,00 ALŽÍRSKO 15,00 15,00 14,00 14,20 AMERICKÁ

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 6 Milada Horáková Ivana Macounová duben 2001 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - Agenda mezinárodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník je platný od 1. 4. 2015 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník TTQ www.ttq.cz mobil@ttq.cz Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Mezinárodní

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více