Finanční analýza a řízení podnikových financí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza a řízení podnikových financí"

Transkript

1 Finanční analýza a řízení podnikových financí Ing. Vojtěch Kostiha, MBA Praha září 2014 Controller-Institut Contrast Consulting Praha, spol. s r.o. Vladimírova 233/12, Praha 4 Tel.: +42 (0)

2 Cíle podnikání Co je primárním cílem podnikání a podniků? Může mít podnik více cílů? Je-li cílů více, jsou vždy komplementární (doplňují se)? Mohou se cíle podniku vylučovat (být konkurenční)? Q 2

3 Management Všechny úspěšné podniky spojují tři věci: 1. Dobrý manažer (majitel) 2. Dobrý obchodní nápad 3. Kvalitní personál 3

4 Systémy účetnictví Objektivní Minulost Veřejné REGULOVANÉ Účetnictví NEREGULOVANÉ Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Nadnárodní úprava IFRS US GAAP Národní úprava ČR Nákladové účetnictví Controlling Subjektivní Budoucnost Neveřejné 4

5 Regulace účetnictví v kontinentální Evropě Národní účetnictví je podřízeno daním Regulace státem zákony vyhlášky účtové osnovy a postupy Nepružné a vzájemně nesrovnatelné systémy REGULACE JAK ÚČTOVAT 5

6 Regulace účetnictví v anglosaských zemích stát má minimální vliv true & fair (věrný obraz účetnictví) tradice účetní zásady a principy předpoklady regulace účetních výkazů REGULACE CO VYKAZOVAT 6

7 Regulace, co účtovat, vs regulace vykazování REGULACE JAK ÚČTOVAT REGULACE CO VYKAZOVAT 7

8 Účtování a vykazování ve finančním účetnictví ÚČETNÍ DOKLADY ÚČTOVÝ PŘEDPIS ÚČTOVÝ ROZVRH ÚČTOVÁNÍ ANALYTICKÁ EVIDENCE HLAVNÍ KNIHA DENÍK SYNTETICKÁ EVIDENCE PODROZVAHOVÁ EVIDENCE ROZVAHA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY VÝKAZ O PENĚZNÍCH TOCÍCH VÝKAZ O ZMĚ- NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU PŘÍLOHA VÝKAZY 8

9 Regulace účetnictví v České republice ZÁKON O ÚČETNICTVÍ (563/1991 Sb.) Předpoklady, metodika, zásady Závazné 1. linie 2. linie Vyhlášky MF Obsah výkazů Sestavení závěrky Podniky s akciemi na burzách ČÚS (České Účetní Standardy) IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) Vnitropodnikové normy, controlling, manažerské účetnictví 9

10 Co je to účetní závěrka? Povinně: rozvaha (bilance podniku) (balance sheet B/S) výkaz zisků a ztráty (profit & loss account P&L) příloha Nepovinně: přehled o peněžních tocích (cash flow - CF) přehled o změnách vlastního kapitálu (changes in equity) 10

11 Co je účetní závěrka dle IFRS (IAS 1)? rozvaha (bilance podniku) (balance sheet B/S) výkaz zisků a ztráty (profit & loss account P&L) přehled o peněžních tocích (cash flow - CF) přehled o změnách vlastního kapitálu (changes in equity) poznámky (notes) - vzorová účetní závěrka od PWC 11

12 Zveřejňovací povinnost Kdo ji má? mají všechny společnosti zapsané v Obchodním rejstříku akciové společnosti (Metrostav) společnosti s ručením omezeným komanditní společnosti veřejné obchodní společnosti a ostatní Co musí udělat? odevzdat účetní závěrku do Sbírky listin Obchodního rejstříku Ze serveru tedy lze získat účetní závěrky všech společností registrovaných v ČR 12

13 Audit Kritéria pro povinnost auditu aktiva celkem více než 40 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50. Obchodní společnosti a družstva => 2 kritéria. Akciové společnosti => 1 kritérium. 13

14 Trojbilanční systém Výkaz cash flow Rozvaha Výkaz zisku a ztráty (za období ) Aktiva (stav k ) Pasiva (za období ) + Peněžní příjmy - Peněžní výdaje Změna stavu peněz STÁLÁ AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA... Peněžní prostředky... VLASTNÍ KAPITÁL... Zisk / ztáta... CIZÍ KAPITÁL Výnosy - Náklady = Zisk / ztráta Peněžní prostředky k (-) Změna stavu peněz = Peněžní prostředky k Vlastní kapitál k (-) Zisk / Ztráta = Vlastní kapitál k PENĚŽNÍ TOKY FINANČNÍ POZICE VÝKONNOST 14

15 Rozvaha - bilance písemný přehled o majetku podniku a jeho zdrojích k určitému datu obsahuje: část identifikační (hlavička výkazu) část tabulkovou - názvy a náplň jednotlivých položek navazují na příslušné účty a jejich náplň dle účtové osnovy a postupů účtování 15

16 Rozvaha Bilanční princip strana výkazu, kde je zachycena struktura majetku se označuje jako Aktiva odpovídá na otázku: co máme? strana výkazu, kde je zobrazena struktura kapitálu se označuje jako Pasiva odpovídá na otázku: komu to patří? jedná se tedy o dvojí (duální) pohled na totéž, proto musí vždy platit základní bilanční pravidlo: Aktiva = Pasiva 16

17 Rozvaha Bilanční princip 17

18 Rozvaha Bilanční princip AKTIVA = Co máme? Pohledávky za upsané vlastní jmění PASIVA = Komu to patří? Vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Aktiva = Pasiva Základní kapitál Fondy ze zisku HV min. let HV běžného období Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem 18

19 Aktiva členění a řazení v rozvaze Aktiva jsou v rozvaze řazena dle likvidity dlouhodobý majetek (stálá aktiva) oběžná aktiva (oběžný majetek) přechodná aktiva zvláštní skupina aktiv 19

20 Aktiva dlouhodobý majetek 20

21 Aktiva stálá aktiva Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) slouží účetní jednotce déle než 1 rok během svého opotřebování nemění svoji formu ale dochází k jeho opotřebení, které se ve finančním účetnictví zohledňuje odpisy dlouhodobý majetek je členěn na: dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 21

22 Aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek jeho pořizovací cena je v jednotlivých případech vyšší než Kč software, licence, ocenitelná práva, povolenky na emise, atd. projekt GLOBE GLObal Business Excellence od se sem řadí i goodwill Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 22

23 Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek pozemky, stavby, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty bez ohledu na jejich pořizovací cenu samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je v jednotlivých případech vyšší než Kč Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 23

24 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (depreciation & amortization) Účetní odpisy Daňové odpisy Kalkulační odpisy Snížení hodnoty aktiv do nákladů tedy do Výkazu zisků a ztrát Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 24

25 Účetní odpisy Ke stanovení výše odpisů je třeba znát: pořizovací cenu zbytkovou hodnotu (zůstatkovou cenu) odhad doby používání neodpisují se pozemky a jiný majetek vymezený např. branným zákonem, autorským zákonem účetní jednotky sestavují odpisový plán 25

26 Daňové odpisy zákon o dani z příjmů stanoví pro každou majetkovou položku její životnost a určuje přípustné metody daňových odpisů (dle SKP standardní klasifikace produkce) daňové odpisy zahrnují variantu rovnoměrného odpisování a variantu zrychleného odpisu v případě, že se účetní odpisy nerovnají odpisům daňovým, vzniká tzv. odložená daň 26

27 Aktiva Dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než 1 rok půjčky poskytnuté účetní jednotkou s dobou splatnosti delší než 1 rok ostatní dlouhodobé cenné papíry: obligace, dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínované vklady se splatností delší než 1 rok Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 27

28 Aktiva oběžná aktiva (oběžný majetek) 28

29 Aktiva oběžná aktiva (oběžný majetek) majetek, který se při hospodářské činnosti postupně spotřebovává a mění formu existuje ve věcné podobě: suroviny, materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží nebo v peněžní podobě: peníze v pokladně a na účtech v bance, pohledávky, cenné papíry Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek 29

30 Oběh oběžného majetku Peněžní prostředky Nákup zboží,materiálu, energie, služeb Výplata mezd... Zásoby zboží materiálu nedokončené výroby Vlastní výroba produkce Prodej hotových výrobků Zásoby hotových výrobků Pohledávky Peněžní prostředky 30

31 Doba obratu peněz doba obratu zásob doba inkasa pohledávek doba odkladu plateb doba obratu peněz termín nákupu materiálu termín plateb termín prodeje termín obdržení peněz 31

32 Doba obratu peněz Podnik má začít vyrábět nový výrobek. Na výrobu 1 kusu potřebuje 1000 Kč (materiál a práce). Každý den bude vyrábět 200 kusů. Předpokládané roční tržby jsou 30 mil. Kč. Průměrná zásoba byla vypočtena ve výši 400 tis. Kč. Průměrná výše pohledávek 1,5 mil. Kč. Dodavatelské faktury podnik platí v průměru za 15 dní. Q Vypočtěte dobu obratu peněz a potřebu finančních prostředků. 32

33 Doba obratu peněz termín nákupu materiálu termín plateb termín prodeje termín obdržení peněz 33

34 Vzájemný vztah peněžních veličin pokladní hotovost + prostředky na běžných účtech = hotovost + vklady, pokladniční poukázky, krátkodobé cenné papíry = finanční majetek 34

35 Krátkodobý finanční majetek představuje možnost jak využívat dočasně volné finanční prostředky, účelem je zhodnotit volné prostředky tak aby přinesly úrok, důležité je z pohledu podniku posouzení likvidity daného finančního instrumentu, nejdůležitější je pak vyhodnocení rizikovosti kapitálového nástroje 35

36 Krátkodobý finanční majetek Instrument Výnos Riziko Likvidita Krátkodobé termínované vklady Státní pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy Buy & Sell Backs se státními cennými papíry High Yield Deposits Relativně nejvyšší výnos/likvidita/riziko Vyšší výnos/likvidita/riziko Středně vysoká míra výnosu/rizika/likvidity Nižší výnos/likvidita/riziko Relativně nejnižší výnos/likvidita/riziko vysoký výnos a vysokou likviditu lze označit za pozitivní, naproti tomu vysoké riziko je nežádoucí parametr 36

37 Cash pooling Vhodné u skupin společností (v holdingových strukturách) Většinou se vede u jednoho finančního ústavu Netting vlastní přebytky pokrývají vlastní nedostatky Debetní i kreditní úročení se sjednává předem a odvíjí se od referenčních sazeb kladný denní zůstatek = PRIBID marže banky záporný denní zůstatek = PRIBOR + marže banky 37

38 Koncern RWE Cash pooling 38

39 Cash pooling u skupiny RWE (Transgas) 39

40 Příklad na Cash pooling 1 Společnost ALFA ukládá 100 milionů CZK za sazbu 0,3% p.a. (Úrok: PRIBID O/N (0,47% p.a.) 0,17% p.a.) Společnost BETA čerpá 50 milionů CZK za sazbu 1% p.a. (Úrok: PRIBOR O/N (0,72% p.a.) + 0,28% p.a.) Spočítejte cash flow pro skupinu, ve které jsou firmy ALFA a BETA a) Pokud nevyužívá cash pooling b) Pokud využívá cash pooling 40

41 PRIBOR & PRIBID 41

42 Příklad na Cash pooling 1 Varianta bez cash poolingu Společnost ALFA obdrží za 1 rok úrok: 100 mil CZK x 0,3% p.a. = 0,3 mil CZK Společnost BETA zaplatí za 1 rok úrok 50 mil CZK x 1,0% p.a. = 0,5 mil CZK Celkový výsledek pro skupinu je: 0,3 mil CZK 0,5 mil CZK = - 0,2 mil CZK 42

43 Příklad na Cash pooling 1 Varianta s cash poolingem Na poolovém účtu je celkové saldo: 100 mil CZK 50 mil CZK = 50 mil CZK Které je úročeno sazbou 0,3% p.a. Celkový výsledek pro skupinu je: 50 mil CZK x 0,3% p.a. = + 0,15 mil CZK 43

44 Příklad na Cash pooling 2 Společnost ALFA ukládá 50 milionů CZK za sazbu 0,3% p.a. (Úrok: PRIBID O/N (0,47% p.a.) 0,17% p.a.) Společnost BETA čerpá 100 milionů CZK za sazbu 1% p.a. (Úrok: PRIBOR O/N (0,72% p.a.) + 0,28% p.a.) Spočítejte cash flow pro skupinu, ve které jsou firmy ALFA a BETA a) Pokud nevyužívá cash pooling b) Pokud využívá cash pooling 44

45 Příklad na Cash pooling 2 Varianta bez cash poolingu Společnost ALFA obdrží za 1 rok úrok: 50 mil CZK x 0,3% p.a. = 0,15 mil CZK Společnost BETA zaplatí za 1 rok úrok 100 mil CZK x 1,0% p.a. = 1,0 mil CZK Celkový výsledek pro skupinu je: 0,15 mil CZK 1,0 mil CZK = - 0,85 mil CZK 45

46 Příklad na Cash pooling 2 Varianta s cash poolingem Na poolovém účtu je celkové saldo: 50 mil CZK 100 mil CZK = - 50 mil CZK Které je úročeno sazbou 1,0% p.a. Celkový výsledek pro skupinu je: - 50 mil CZK x 1,0% p.a. = -0,5 mil CZK 46

47 Pasiva členění Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí kapitál Základní kapitál Rezervní a jiné fondy Zisk Závazky Úvěry Rezervy 47

48 Pasiva Základní kapitál tvorba základního kapitálu závisí na právní formě podnikání povinně se vytváří v k.s., s.r.o., a.s. Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy ze zisku HV min. let HV běžného období 48

49 Pasiva kapitálové fondy například emisní ážio oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy ze zisku HV min. let HV běžného období 49

50 Pasiva Rezervní fondy povinné rezervní fond (nedělitelný fond) dobrovolné statutární fondy, které jsou dány stanovami sociální fond, fond odměn, fond na pohoštění a dary Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy ze zisku HV min. let HV běžného období 50

51 Zákon 90/2012 o obchodních korporacích ( ) Opouští se povinnost vytvářet základní kapitál ve výši 200 tis. Kč, nově bude stačit i 1 Kč. Ruší se povinnost vytvářet rezervní fond. Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy ze zisku HV min. let HV běžného období 51

52 Pasiva Hospodářský výsledek vlastní zdroj financování HV běžného účetního období po zdanění musí být shodný s údajem ve Výkazu zisku a ztrát Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy ze zisku HV min. let Výkaz zisku a ztráty HV běžného období 52

53 Může být vlastní kapitál záporný? Ano! Pasiva společnosti Nestlé Zmrzlina, s.r.o. V tisících Kč PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 Změny základního kapitálu 0 0 Kapitálové fondy Emisní ážio 0 0 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy 0 0 Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let 0 0 Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

54 Pasiva Cizí zdroje kapitál, který si účetní jednotka opatřila od jiných právnických nebo fyzických osob a který jí byl zapůjčen na určitou dobu patří sem: rezervy, závazky a úvěry Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a výpomoci 54

55 Pasiva rezervy představují závazek vůči třetí osobě a představují výdaje peněz v budoucích obdobích rozlišujeme rezervy zákonné (daňově uznatelné) a ostatní (daňově neuznatelné) Tvorba do nákladů tedy do Výkazu zisků a ztrát Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a výpomoci 55

56 Pasiva rezervní fond vs. rezervy Rezervní fond je přerozdělením disponibilního zisku po zdanění a je součástí vlastního kapitálu. Tvorba rezerv zvyšuje náklady, čerpání a rozpuštění rezerv zvyšuje výnosy. Rezervy jsou součástí cizích zdrojů. 56

57 Pasiva závazky vyjadřují povinnost dlužníka vůči věřiteli zaplatit zapůjčený obnos z hlediska doby splatnosti se člení na dlouhodobé a krátkodobé ze závazků se neplatí úrok, z úvěrů ano Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a výpomoci 57

58 Pasiva úvěry v rozvaze se vykazují podle zůstatkové doby jejich splatnosti ke dni sestavení účetní závěrky z hlediska doby splatnosti se člení na dlouhodobé a krátkodobé Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a výpomoci 58

59 Finanční páka a daňový štít Podnik Alfa je podnik pracující bez cizího kapitálu (CK). Podnik Beta používá 50% cizího kapitálu. Cizí kapitál je představován úvěrem s úrokem 14% p.a. Každý z těchto podniků má celkový kapitál (pasiva) ve výši Kč. Výkon podniků je stejný, každý má zisk Kč. Daňová sazba ze zisku právnických osob je v dané zemi 35%. Vyplňte následující tabulku a zhodnoťte, který podnik by dostal lepší ohodnocení: 59

60 Finanční páka a daňový štít Podnik Pasiva VK CK EBIT i r EBT EBT / VK Daň π AT ROE Alfa Beta 60

61 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob Rok Sazba daně % % % 2006, % % % 2000, 2001, 2002, % 1998, % 1996, % % 1993, % 61

62 Finanční krize Před krizí V krizi 62

63 Provozní & finanční leasing obchodní operace mezi třemi subjekty: dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem důležité je právní vlastnictví předmětu (právní vlastník) není rozhodující, kdo předmět skutečně využívá klient vede předmět leasingu v podrozvahové evidenci (účty 75x) leasingové splátky se účtují přímo do nákladů (účet 518), ponižují tedy hospodářský výsledek 63

64 Faktoring & Forfaiting alternativní formy financování, při kterých musí být splněny určité podmínky Faktoring odkup krátkodobých pohledávek dnů preventivní metoda využívá se především pro snižování rizika při exportu na nekrytý úvěr Forfaiting odkup střednědobých a dlouhodobých zajištěných pohledávek od 90 dnů do 7 a více let 64

65 Rozvaha změny mezi obdobími Rozvaha na konci minulého období = Rozvaha na začátku běžného období Běžné účetní zápisy Rozvaha na konci běžného období 65

66 Příklad na sestavení rozvahy Příklad: Sestavte rozvahu (co nejpodrobněji) k , znáte-li tyto údaje, položku finanční majetek je nutné dopočítat: bankovní úvěry 400 cizí zdroje 1600 dlouhodobé pohledávky v zůstatkové ceně 1200 dlouhodobé závazky 100 finanční investice v zůstatkové ceně 200 DHM v pořizovací ceně 1500 DHM v zůstatkové ceně 1000 HV běžného úč. období 500 HV min. let 700 kapitálové fondy 100 krátkodobé pohledávky v zůstatkové ceně 100 krátkodobé závazky 900 DNM v zůstatkové ceně 800 oprávky DHM a DNM celkem k zákonné rezervy 200 Dlouhodobý majetek v zůstatkové ceně 2000 zásoby v zůstatkové ceně 300 opravná položka k dlouhodobým pohledávkám 100 základní kapitál

67 Rozvaha sestavení AKTIVA brutto korekce netto PASIVA Aktiva celkem Pasiva celkem 67

68 Oceňování majetku hodnota informací, které jsou získávány z účetnictví je ve velké míře závislá na způsobu, jakým jsou oceněny jednotlivé majetkové části účetnictví ČR je založeno na historických cenách z ocenění na bázi historických cen vznikají i tzv. tiché rezervy Např: Budova na Václavském náměstí je oceněna historickou cenou, přičemž její tržní cena je mnohonásobně vyšší. Z principu a) opatrnosti a b) ocenění historickými cenami dle zákona o účetnictví bude v rozvaze vykázána s nízkou cenou. Management podniku si je tichých rezerv většinou dobře vědom 68

69 Výkaz zisků a ztrát (Profit & Loss Account) Výkaz cash flow Rozvaha Výkaz zisku a ztráty (za období ) Aktiva (stav k ) Pasiva (za období ) + Peněžní příjmy - Peněžní výdaje Změna stavu peněz STÁLÁ AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA... Peněžní prostředky... VLASTNÍ KAPITÁL... Zisk / ztáta... CIZÍ KAPITÁL Výnosy - Náklady = Zisk / ztráta Peněžní prostředky k (-) Změna stavu peněz = Peněžní prostředky k Vlastní kapitál k (-) Zisk / Ztráta = Vlastní kapitál k PENĚŽNÍ TOKY FINANČNÍ POZICE VÝKONNOST 69

70 Výkaz zisků a ztrát umožňuje sledovat tvorbu hospodářského výsledku podává přehled o nákladech a výnosech za jednotlivé činnosti údaje se během roku kumulují tokové veličiny jako film příjem peněz nemusí být výnos (příjem úvěru) výdaj peněz nemusí být náklad (splátka úvěru) 70

71 Tři stupně výsledovky Provozní činnost Každodenní činnost související s předmětem podnikání, tj. prodej zboží či výroba výrobků a služeb Finanční činnost Činnosti nesouvisející s předmětem podnikání, např. náklady nebo výnosy z prodeje cenných papírů či poskytnutí půjček Mimořádná činnost Například výnosy ze změn účtování, škody, mimořádné rezervy. 71

72 Výkaz zisků a ztrát u výrobního podniku ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Výrobní náklady realizovaných výkonů Tržby za prodané výrobky a služby DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Spotřeba materiálu a energie Aktivace výkonů +/- Tržby za prodané výrobky a služby Změna stavu zásob +/- HRUBÁ MARŽE Správní režie Odbytová režie Náklady marketingu Náklady R&D PŘIDANÁ HODNOTA Mzdové náklady Odpisy Daně a poplatky Prodej dlouhodobých aktiv Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy PROVOZNÍ HV PROVOZNÍ HV Finanční náklady Finanční výnosy Finanční náklady Finanční výnosy FINANČNÍ HV FINANČNÍ HV HV Z BĚŽNÉ ČINNOSTI HV Z BĚŽNÉ ČINNOSTI Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádné výnosy MIMOŘÁDNÝ HV MIMOŘÁDNÝ HV HV ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ HV ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ 72

73 Výkaz zisků a ztrát u obchodního podniku Nákupní cena prodaného zboží ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Tržby za prodané zboží Nákupní cena prodaného zboží DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Tržby za prodané zboží HRUBÁ MARŽE Správní režie Odbytová režie Náklady marketingu Náklady R&D HRUBÁ MARŽE Mzdové náklady Odpisy Daně a poplatky Prodej dlouhodobých aktiv Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy PROVOZNÍ HV PROVOZNÍ HV Finanční náklady Finanční výnosy Finanční náklady Finanční výnosy FINANČNÍ HV FINANČNÍ HV HV Z BĚŽNÉ ČINNOSTI HV Z BĚŽNÉ ČINNOSTI Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádné výnosy MIMOŘÁDNÝ HV MIMOŘÁDNÝ HV HV ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ HV ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ 73

74 Výkaz zisků a ztrát u podniku (98%) Nákupní cena prodaného zboží DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Tržby za prodané zboží HRUBÁ MARŽE Spotřeba materiálu a energie Tržby za prodané výrobky a služby Aktivace výkonů +/- Změna stavu zásob +/- PŘIDANÁ HODNOTA Mzdové náklady Odpisy Daně a poplatky Prodej dlouhodobých aktiv Ostatní provozní náklady PROVOZNÍ HV Finanční náklady FINANČNÍ HV HV Z BĚŽNÉ ČINNOSTI Mimořádné náklady MIMOŘÁDNÝ HV HV ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy 74

75 Výkaz zisků a ztrát Tržby za prodej zboží - Náklady vynaložené na prodané zboží (COGS) = Obchodní marže Výkony (tržby z prodeje výrobků) + Ostatní výnosy (změna stavu zásob nedokončené výroby, aktivace) - Výkonová spotřeba (materiál, energie a služby, leasingové splátky) = Přidaná hodnota - Osobní náklady - Daně a poplatky - Odpisy + / - Výsledek z prodeje majetku = Provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy (např. výnosové úroky, výnosy z prodeje finančního majetku...) - Finanční náklady (např. nákladové úroky, náklady na faktoring, prodaný fin. majetek...) = Finanční výsledek Zde by měla vznikat většina nákladů a výnosů Zde je vidět práce finančních manažerů Výsledek hospodaření z běžné činnosti brutto (provozní + finanční) - Daň z příjmů za běžnou činnost = Výsledek hospodaření z běžné činnosti netto (po zdanění) + / - Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti netto (po zdanění) = Výsledek hospodaření za běžné účetní období 75

76 Akruální princip & Matching principle podniky sestavují rozvahu i výsledovku dle akruálního principu akruální princip = zásada okamžiku vymezení realizace o nákladech a výnosech se účtuje v okamžiku, kdy vznikají (nikoli tedy v okamžiku, kdy jsou za ně provedeny platby to sleduje Cash Flow) Př: Výnos vzniká v okamžiku fakturace za zboží nebo služby, nikoliv v okamžiku přijetí peněz za danou fakturu 76

77 Hospodářský výsledek a akruální princip Podnik ALFA v roce 2007 Vyrobil 1000 ks výrobků s průměrnými celkovými výrobními náklady 12 Kč/ks (tyto náklady zahrnují výrobní materiál, pomocný materiál, mzdy výrobních dělníků, spotřebu energie ve výrobě, odpisy výrobních zařízení apod.) Prodal 900 ks těchto výrobků za cenu 20 Kč/ks Náklady na obsluhu a řízení v roce 2007 činí Kč (např. mzdy administrativních pracovníků, odpisy správní budovy, odpisy HW a SW ve správě, spotřeba energie ve správě...). Jaký bude jeho výsledek hospodaření v roce 2007 (daně pro jednoduchost neuvažujeme)? 77

78 Metoda celkových nákladů Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží (COGS) Změna stavu zásob nedokončené výroby a hotových výrobků Obchodní marže (Krycí příspěvek) Administrativní režie (SG&AE) Hospodářský výsledek za

79 CAPEX Capital Expenditures jinak také investiční náklady, jsou náklady obchodní společnosti na pořízení nového a obnovu starého fyzického majetku, jako např. zařízení, nemovitosti, průmyslové a technické vybavení. Náklady vedené jako investiční, se stávají součástí pořizovací ceny a odepisují se několik let dle odpisového plánu, tzn. do nákladů se nedostávají rovnou, ale postupně Pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady 79

80 OPEX Operational Expenditures jinak také neinvestiční náklady, jsou nákldy obchodní společnosti na provoz fyzického majetku, jako např. zařízení, nemovitosti, průmyslové a technické vybavení. Tyto náklady se účtují do provozních nákladů a najdeme je ve výsledovce v řádku Služby. 80

81 TOC Total Costs of Ownership jinak také celkové náklady na vlastnění TOC (Total Cost of Ownership) = CAPEX + OPEX Příklad: Nová kopírka Náklady (výdaje) na pořízení kopírky (cena pořízení, doprava, clo, instalace, seřízení) = CAPEX Elektřina, papír, tonery, údržba a opravy = OPEX 81

82 Výkaz Cash Flow PENĚŽNÍ BÁZE AKRUÁLNÍ BÁZE Výkaz cash flow Rozvaha Výkaz zisku a ztráty (za období ) Aktiva (stav k ) Pasiva (za období ) + Peněžní příjmy - Peněžní výdaje Změna stavu peněz STÁLÁ AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA... Peněžní prostředky... VLASTNÍ KAPITÁL... Zisk / ztáta... CIZÍ KAPITÁL Výnosy - Náklady = Zisk / ztráta Peněžní prostředky k (-) Změna stavu peněz = Peněžní prostředky k Vlastní kapitál k (-) Zisk / Ztráta = Vlastní kapitál k PENĚŽNÍ TOKY FINANČNÍ POZICE VÝKONNOST 82

83 Cash Flow = Přehled o peněžních tocích vysvětluje přírůstky (+) a úbytky (-) peněžních prostředků a důvody těchto změn dle zvolených kritérií odděleně sleduje příjmy a výdaje není ze zákona povinný 83

84 Proč přehled o Cash Flow? (1) existence Akruálního principu neboli Zásady vymezení okamžiku realizace Příklad Dne vydal podnik fakturu na Kč (včetně 9% DPH) s datem zdanitelného plnění a s datem splatnosti Podnik je plátcem DPH. Kolik je výnos a kdy vznikne? 84

85 Proč přehled o Cash Flow? (2) existence Účetních převodů neboli Nepeněžních operací v provozní činnosti se za ně považují transakce, které ovlivňují hospodářský výsledek nemají přímý vliv na přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků odpisy dlouhodobého majetku (+) tvorba (+) a rozpouštění (-) rezerv tvorba (+) a rozpouštění (-) opravných položek 85

86 Rozdíl mezi HV a Cash flow Prodali jsme hotové výrobky za Kč. Materiálové a mzdové náklady byly Kč a byly ihned zaplaceny, odpisy Kč. Odběratelé zaplatili hotově 60% fakturované částky a zbytek zaplatí v příštím období. Daně platíme ve výši 20% ze zisku ve 2. období. 86

87 Rozdíl mezi HV a Cash flow HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CASH FLOW období 1 období 2 celkem období 1 období 2 celkem tržby náklady odpisy příjmy výdaje daň zisk daň čistý zisk cash flow 87

88 Odpovědnost za peněžní toky Provozní činnost Management podniku Investiční činnost Vlastníci podniku Finanční činnost Vlastníci podniku 88

89 Způsoby sestavování Cash Flow PŘÍMÁ METODA NEPŘÍMÁ METODA + / - PŘÍJMY z PROVOZNÍ ČINNOSTI - VÝDAJE z PROVOZNÍ ČINNOSTI = PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI = HV z BĚŽNÉ ČINNOSTI před ZDANĚNÍM + / - ÚPRAVY o NEPENĚŽNÍ OPERACE + / - ÚPRAVY o ZMĚNY V OBĚŽNÝCH AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH + / - ÚPRAVY o POLOŽKY NÁLEŽEJÍCÍ K JINÉ ČINNOSTI + / - PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI = ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 89

90 Záchytné body peněz Změna stavu rozvahové položky Vliv na peněžní prostředky klienta (cash flow) Pohledávky (31X) Úbytek Pohledávky (31X) Přírůstek Závazky (32X) Přírůstek Závazky (32X) Úbytek 90

91 Nepřímá metoda sestavování Cash flow Výsledek hospodaření podniku z běžné činnosti po zdanění Úpravy o nepeněžní operace +náklady, které nejsou zároveň výdaji -výdaje, které nejsou zároveň náklady + příjmy, které nejsou zároveň výnosy - výnosy, které nejsou zároveň příjmy Změny pracovního kapitálu +přírůstky krátkodobých závazků - úbytky krátkodobých závazků - přírůstky pohledávek a zásob + úbytky pohledávek a zásob Cash flow z provozní činnosti 91

92 Nepřímé sestavení Cash Flow Účetní zisk / ztráta (po zdanění) + Odpisy + Náklady na tvorbu dlouhodobých rezerv +/- Změny čistého pracovního kapitálu - Čistý výnos z prodeje investičního majetku + Náklady na prodej investičního majetku + Ostatní nepeněžní náklady - Ostatní nepeněžní výnosy = Cash Flow z provozní činnosti Příjmy z investiční činnosti - Výdaje na investiční činnost = Cash Flow z investiční činnosti Příjmy z finanční činnosti - Výdaje na finanční činnost = Cash Flow z finanční činnosti 92

93 Disponibilní peněžní toky po financování investic (+) Čisté toky z provozní činnosti (+) Čistý peněžní tok z investiční činnosti = Disponibilní peněžní tok po financování investic 93

94 Kladné disponibilní peněžní toky firma je schopna samostatného samofinancování. 1. firma vyplácí dividendy akcionářům či podíly na zisku svým společníkům 2. zvyšuje se výše peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pozná se v rozvaze) 3. klient snižuje svoji zadluženost, což se odráží ve snižování dluhů v rozvaze. 94

95 Záporné disponibilní peněžní toky firmě nestačí pro její investiční záměry peněžní toky vytvořené v provozní činnosti. 1. klient zvyšuje své zadlužení 2. akcionáři či společníci, popř. třetí osoby (dotace) vkládají do společnosti peněžní prostředky 3. klient snižuje své peněžní prostředky a jejich ekvivalenty, např. rozprodejem svých likvidních cenných papírů. 95

96 Příklad na Cash Flow Vraťme se k firmě ALFA, o níž víme, že v roce 2007 měla výsledek hospodaření Kč (zisk). Připomeňme, že firma vyrobila 100 ks výrobku s náklady 12 Kč / ks, které neprodala (přibyly jí tedy zásoby výrobků v nákladové ceně 1200 Kč). Dále víme, že Firma si vzala investiční úvěr na pořízení nového stroje v celkové pořizovací ceně Kč (platba v hotovosti), který v r uvedla do provozu. Celkové odpisy v roce 2007 činily 420 Kč (vč. odpisů nového stroje) V roce 2007 vyplatí firma dividendy ze zisku předcházejícího roku ve výši 150 Kč. Ostatní položky čistého pracovního kapitálu se pro jednoduchost nemění. Firma bude mít provozní Cash Flow (PCF), investiční CF (ICF) a finanční CF (FCF): 96

97 Příklad na Cash Flow (nepřímo) Provozní Cash flow Investiční Cash flow Finanční Cash flow Celkové Cash Flow 97

98 Příklad na Cash Flow 98

99 Součásti finanční analýzy analýza horizontální analýza vertikální analýza pomocí poměrových ukazatelů (např.): analýza ukazatelů rentability analýza ukazatelů aktivity analýza ukazatelů zadluženosti analýza ukazatelů likvidity analýza ukazatelů kapitálového trhu analýza soustav ukazatelů (např. Du Pontův rozklad) aplikace metod predikce finanční tísně podniku 99

100 Součásti finanční analýzy 100

101 Případová studie přejděte prosím na stranu 43 druhé části svých skript 101

102 Horizontální analýza první postupový krok při posuzování finančních výkazů předložených klientem porovnání jednotlivých položek v čase zjištění absolutních a relativních změn informuje o základních pohybech v jednotlivých položkách účetních výkazů a o intenzitě tohoto pohybu 102

103 Horizontální analýza - Aktiva obd. 2/obd.1 obd. 3/obd.2 obd. 4/obd.3 abs. rel. abs. rel. abs. rel. Aktiva celkem: ,1% ,8% ,2% Pohled za upsané vl.jmění: Stálá aktiva: 341 0,3% ,3% ,3% dlouhodobý nehmotný majetek ,2% ,9% ,3% dlouhodobý hmotný majetek 41 0,0% ,6% ,3% dlouhodobý finanční majetek 0 0,0% ,1% 0 0,0% z toho: podíl. cen papíry a vklady v podnicích s rozh.vlivem 0 0,0% ,1% 0 0,0% Oběžná aktiva: ,2% ,3% ,7% zásoby: ,0% ,9% ,9% dlouhodobé pohledávky: ,5% ,4% ,0% krátkodobé pohledávky: ,4% ,7% ,0% Finanční majetek: ,5% ,7% ,3% Ostatní aktiva: ,3% ,4% ,0% 103

104 Horizontální analýza - Aktiva obd. 2/obd.1 obd. 3/obd.2 obd. 4/obd.3 abs. rel. abs. rel. abs. rel. Aktiva celkem: ,1% ,8% ,2% Pohled za upsané vl.jmění: Stálá aktiva: 341 0,3% ,3% ,3% dlouhodobý nehmotný majetek ,2% ,9% ,3% dlouhodobý hmotný majetek 41 0,0% ,6% ,3% dlouhodobý finanční majetek 0 0,0% ,1% 0 0,0% z toho: podíl. cen papíry a vklady v podnicích s rozh.vlivem 0 0,0% ,1% 0 0,0% Oběžná aktiva: ,2% ,3% ,7% zásoby: ,0% ,9% ,9% dlouhodobé pohledávky: ,5% ,4% ,0% krátkodobé pohledávky: ,4% ,7% ,0% Finanční majetek: ,5% ,7% ,3% Ostatní aktiva: ,3% ,4% ,0% 104

105 Horizontální analýza - Pasiva obd. 2/obd.1 obd. 3/obd.2 obd. 4/obd.3 abs. rel. abs. rel. abs. rel. Pasíva celkem: ,1% ,8% ,2% Vlastní kapitál ,1% ,6% ,1% základní kapitál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% kapitálové fondy: ,4% 0 0,0% 0 0,0% fondy tvořené ze zisku: ,4% 984 4,4% ,2% hosp. výsl. min. let: ,1% ,5% ,0% hosp. výsl. účet. období: ,7% ,4% ,8% Cizí zdroje: ,0% ,6% ,0% rezervy: ,9% ,2% ,1% dlouhodobé závazky: ,2% ,1% ,8% krátkodobé závazky: ,2% ,1% ,5% bankovní úvěry a výpomoci: ,3% ,8% ,6% z toho: dlouhodobé bank.úvěry ,3% ,8% ,6% Ostatní pasíva: ,5% 475 9,5% ,3% 105

106 Horizontální analýza - Pasiva obd. 2/obd.1 obd. 3/obd.2 obd. 4/obd.3 abs. rel. abs. rel. abs. rel. Pasíva celkem: ,1% ,8% ,2% Vlastní kapitál ,1% ,6% ,1% základní kapitál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% kapitálové fondy: ,4% 0 0,0% 0 0,0% fondy tvořené ze zisku: ,4% 984 4,4% ,2% hosp. výsl. min. let: ,1% ,5% ,0% hosp. výsl. účet. období: ,7% ,4% ,8% Cizí zdroje: ,0% ,6% ,0% rezervy: ,9% ,2% ,1% dlouhodobé závazky: ,2% ,1% ,8% krátkodobé závazky: ,2% ,1% ,5% bankovní úvěry a výpomoci: ,3% ,8% ,6% z toho: dlouhodobé bank.úvěry ,3% ,8% ,6% Ostatní pasíva: ,5% 475 9,5% ,3% 106

107 Horizontální analýza Výkaz zisků a ztrát obd. 2/obd.1 obd. 3/obd.2 obd. 4/obd.3 abs. rel. abs. rel. abs. rel. Výkony a prodej zboží: ,9% ,5% ,4% z toho: trž. za prod. vl. výr.,služ. a zb.: ,0% ,3% ,6% Změna stavu vnitr. zás. vl. výr.: ,1% ,5% ,7% Aktivace: ,2% ,5% ,0% Výkon. spotř. a nákl. na prod. zb ,3% ,4% ,2% Přidaná hodnota: ,1% ,9% ,1% Osobní náklady: ,9% ,9% ,6% Odpisy nehm. a hm. inv. majetku: ,0% ,4% ,0% Zúčtování rezerv, opr. položek: a čas. rozl. provozních výnosů: ,9% ,9% ,9% Tvorba rezerv, oprav. položek a čas. rozl. provozních nákladů: ,1% ,9% ,3% Jiné provozní výnosy: ,8% ,0% ,6% Jiné provozní náklady: ,5% ,6% ,9% Provozní hosp. výsledek: 781 1,4% ,7% ,8% zúčtování rezerv a opr. položek: do finančních výnosů: ,2% ,7% ,0% Tvorba rezerv a opr. položek na finanční náklady: ,5% ,0% 0 Jiné finanční výnosy: ,0% ,8% ,4% Jiné finanční náklady: ,0% ,6% ,3% Hosp. výsledek z fin. operací včetně daně z příjmu z běž. činnosti: ,0% ,6% ,5% Hosp. výsledek za běž. činnost: ,2% ,4% ,8% Mimořádné výnosy: ,7% ,0% ,6% Mimořádné náklady: ,2% ,3% ,2% Mimořádný hosp. výsledek: ,0% ,1% ,4% Hosp. výsledek za účet. období: ,7% ,4% ,8% celkové výnosy ,7% ,6% ,8% celkové náklady ,2% ,4% ,0% HV ,7% ,4% ,8% 107

108 Horizontální analýza Výkaz zisků a ztrát obd. 2/obd.1 obd. 3/obd.2 obd. 4/obd.3 abs. rel. abs. rel. abs. rel. Výkony a prodej zboží: ,9% ,5% ,4% z toho: trž. za prod. vl. výr.,služ. a zb.: ,0% ,3% ,6% Změna stavu vnitr. zás. vl. výr.: ,1% ,5% ,7% Aktivace: ,2% ,5% ,0% Výkon. spotř. a nákl. na prod. zb ,3% ,4% ,2% Přidaná hodnota: ,1% ,9% ,1% Osobní náklady: ,9% ,9% ,6% Odpisy nehm. a hm. inv. majetku: ,0% ,4% ,0% Zúčtování rezerv, opr. položek: a čas. rozl. provozních výnosů: ,9% ,9% ,9% Tvorba rezerv, oprav. položek a čas. rozl. provozních nákladů: ,1% ,9% ,3% Jiné provozní výnosy: ,8% ,0% ,6% Jiné provozní náklady: ,5% ,6% ,9% Provozní hosp. výsledek: 781 1,4% ,7% ,8% zúčtování rezerv a opr. položek: do finančních výnosů: ,2% ,7% ,0% Tvorba rezerv a opr. položek na finanční náklady: ,5% ,0% 0 Jiné finanční výnosy: ,0% ,8% ,4% Jiné finanční náklady: ,0% ,6% ,3% Hosp. výsledek z fin. operací včetně daně z příjmu z běž. činnosti: ,0% ,6% ,5% Hosp. výsledek za běž. činnost: ,2% ,4% ,8% Mimořádné výnosy: ,7% ,0% ,6% Mimořádné náklady: ,2% ,3% ,2% Mimořádný hosp. výsledek: ,0% ,1% ,4% Hosp. výsledek za účet. období: ,7% ,4% ,8% celkové výnosy ,7% ,6% ,8% celkové náklady ,2% ,4% ,0% HV ,7% ,4% ,8% 108

109 Vývoj výnosů, nákladů a zisku Výnosy, náklady, zisk celkové výnosy celkové náklady HV obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 109

110 Vertikální analýza (rozbor struktury) druhý postupový krok při posuzování finančních výkazů předložených klientem zabývá se vždy jedním obdobím zkoumá, jak se na určité globální veličině podílí veličiny dílčí 110

111 Vertikální analýza - Aktiva obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Aktiva celkem: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pohled za upsané vl.jmění: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Stálá aktiva: 12,74% 15,06% 17,45% 17,82% nehmotný investiční majetek: 0,02% 0,07% 0,04% 0,02% hmotný investiční majetek: 12,67% 14,94% 17,25% 17,61% finanční investice: 0,05% 0,06% 0,17% 0,19% z toho: podíl. cen papíry a vklady v podnicích 0,05% s rozh.vlivem 0,06% 0,10% 0,11% Oběžná aktiva: 86,99% 84,86% 82,40% 81,93% zásoby: 54,58% 43,72% 45,22% 33,77% dlouhodobé pohledávky: 2,89% 1,89% 0,08% 0,00% krátkodobé pohledávky: 17,28% 33,26% 26,29% 26,34% Finanční majetek: 12,25% 5,99% 10,81% 21,82% Ostatní aktiva: 0,27% 0,08% 0,15% 0,25% 111

112 Vertikální analýza - Aktiva obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Aktiva celkem: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pohled za upsané vl.jmění: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Stálá aktiva: 12,74% 15,06% 17,45% 17,82% nehmotný investiční majetek: 0,02% 0,07% 0,04% 0,02% hmotný investiční majetek: 12,67% 14,94% 17,25% 17,61% finanční investice: 0,05% 0,06% 0,17% 0,19% z toho: podíl. cen papíry a vklady v podnicích 0,05% s rozh.vlivem 0,06% 0,10% 0,11% Oběžná aktiva: 86,99% 84,86% 82,40% 81,93% zásoby: 54,58% 43,72% 45,22% 33,77% dlouhodobé pohledávky: 2,89% 1,89% 0,08% 0,00% krátkodobé pohledávky: 17,28% 33,26% 26,29% 26,34% Finanční majetek: 12,25% 5,99% 10,81% 21,82% Ostatní aktiva: 0,27% 0,08% 0,15% 0,25% 112

113 Vertikální analýza Aktiva oborové srovnání podnik průměr podnik průměr dlouhodobé pohledávky: 0,08% 0,00% krátkodobé pohledávky: 26,29% 26,34% pohledávky celkem: 26,37% 26,34% Finanční analýza podnikové sféry v průmyslu a stavebnictví za rok 2004 aktuální analýzu naleznete na OKEČ DK 31 pohledávky strana

114 Vertikální analýza - Aktiva AKTIVA obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Ostatní aktiva: Oběžná aktiva: Stálá aktiva: 114

115 Vertikální analýza - Pasiva obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Pasíva celkem: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Vlastní jmění: 30,77% 39,54% 50,39% 50,44% základní jmění: 11,24% 13,25% 15,55% 17,31% kapitálové fondy: 14,58% 16,76% 19,67% 21,90% fondy tvořené ze zisku: 2,42% 3,37% 4,13% 3,39% hosp. výsl. min. let: 0,19% 1,88% 6,64% 0,00% hosp. výsl. účet. období: 2,34% 4,29% 4,41% 7,84% Cizí zdroje: 68,46% 59,71% 48,65% 47,68% rezervy: 2,67% 1,76% 1,98% 1,94% dlouhodobé závazky: 38,11% 27,30% 13,41% 7,05% krátkodobé závazky: 12,12% 18,59% 24,03% 31,16% bankovní úvěry a výpomoci: 15,56% 12,05% 9,23% 7,54% z toho: dlouhodobé bank.úvěry 15,56% 12,05% 9,23% 7,54% Ostatní pasíva: 0,77% 0,75% 0,96% 1,88% 115

116 Vertikální analýza - Pasiva obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Pasíva celkem: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Vlastní jmění: 30,77% 39,54% 50,39% 50,44% základní jmění: 11,24% 13,25% 15,55% 17,31% kapitálové fondy: 14,58% 16,76% 19,67% 21,90% fondy tvořené ze zisku: 2,42% 3,37% 4,13% 3,39% hosp. výsl. min. let: 0,19% 1,88% 6,64% 0,00% hosp. výsl. účet. období: 2,34% 4,29% 4,41% 7,84% Cizí zdroje: 68,46% 59,71% 48,65% 47,68% rezervy: 2,67% 1,76% 1,98% 1,94% dlouhodobé závazky: 38,11% 27,30% 13,41% 7,05% krátkodobé závazky: 12,12% 18,59% 24,03% 31,16% bankovní úvěry a výpomoci: 15,56% 12,05% 9,23% 7,54% z toho: dlouhodobé bank.úvěry 15,56% 12,05% 9,23% 7,54% Ostatní pasíva: 0,77% 0,75% 0,96% 1,88% 116

117 Vertikální analýza - Pasiva PASIVA obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Ostatní pasíva: Cizí zdroje: Vlastní kapitál 117

118 Vertikální analýza Výkaz zisků a ztrát obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Výkony a prodej zboží: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% z toho: trž. za prod. vl. výr.,služ. a zb.: 90,48% 96,93% 104,56% 99,41% Změna stavu vnitr. zás. vl. výr.: 7,56% 2,67% -4,66% 0,38% Aktivace: 1,96% 0,40% 0,10% 0,20% Výkon. spotř. a nákl. na prod. zb. 68,39% 72,86% 68,89% 71,09% Přidaná hodnota: 31,61% 27,14% 31,11% 28,91% Osobní náklady: 20,44% 17,03% 19,51% 17,88% Odpisy nehm. a hm. inv. majetku: 3,04% 3,21% 4,01% 3,08% Zúčtování rezerv, opr. položek: a čas. rozl. provozních výnosů: 7,08% 2,01% 1,06% 0,63% Tvorba rezerv, oprav. položek a čas. rozl. provozních nákladů: 3,84% 0,30% 1,81% 0,30% Jiné provozní výnosy: 5,26% 1,36% 0,42% 0,45% Jiné provozní náklady: 6,92% 1,26% 0,86% 1,43% Provozní hosp. výsledek: 9,71% 8,72% 6,41% 7,29% zůčtování rezerv a opr. položek: do finančních výnosů: 1,48% 0,02% 0,01% 0,00% Tvorba rezerv a opr. položek na finanční náklady: 1,50% 0,01% 0,00% 0,00% Jiné finanční výnosy: 1,05% 0,44% 1,22% 0,96% Jiné finanční náklady: 7,49% 4,78% 4,20% 2,86% Hosp. výsledek z fin. operací včetně daně z příjmu z běž. činnosti: -2,32% -4,44% -2,98% -1,90% Hosp. výsledek za běž. činnost: 3,40% 4,40% 3,44% 5,40% Mimořádné výnosy: 0,64% 0,19% 1,18% 0,41% Mimořádné náklady: 0,76% 0,27% 0,49% 0,23% Mimořádný hosp. výsledek: -0,27% -0,08% 0,69% 0,18% Hosp. výsledek za účet. období: 3,13% 4,32% 4,13% 5,57% 118

119 Vertikální analýza Výkaz zisků a ztrát obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Výkony a prodej zboží: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% z toho: trž. za prod. vl. výr.,služ. a zb.: 90,48% 96,93% 104,56% 99,41% Změna stavu vnitr. zás. vl. výr.: 7,56% 2,67% -4,66% 0,38% Aktivace: 1,96% 0,40% 0,10% 0,20% Výkon. spotř. a nákl. na prod. zb. 68,39% 72,86% 68,89% 71,09% Přidaná hodnota: 31,61% 27,14% 31,11% 28,91% Osobní náklady: 20,44% 17,03% 19,51% 17,88% Odpisy nehm. a hm. inv. majetku: 3,04% 3,21% 4,01% 3,08% Zúčtování rezerv, opr. položek: a čas. rozl. provozních výnosů: 7,08% 2,01% 1,06% 0,63% Tvorba rezerv, oprav. položek a čas. rozl. provozních nákladů: 3,84% 0,30% 1,81% 0,30% Jiné provozní výnosy: 5,26% 1,36% 0,42% 0,45% Jiné provozní náklady: 6,92% 1,26% 0,86% 1,43% Provozní hosp. výsledek: 9,71% 8,72% 6,41% 7,29% zůčtování rezerv a opr. položek: do finančních výnosů: 1,48% 0,02% 0,01% 0,00% Tvorba rezerv a opr. položek na finanční náklady: 1,50% 0,01% 0,00% 0,00% Jiné finanční výnosy: 1,05% 0,44% 1,22% 0,96% Jiné finanční náklady: 7,49% 4,78% 4,20% 2,86% Hosp. výsledek z fin. operací včetně daně z příjmu z běž. činnosti: -2,32% -4,44% -2,98% -1,90% Hosp. výsledek za běž. činnost: 3,40% 4,40% 3,44% 5,40% Mimořádné výnosy: 0,64% 0,19% 1,18% 0,41% Mimořádné náklady: 0,76% 0,27% 0,49% 0,23% Mimořádný hosp. výsledek: -0,27% -0,08% 0,69% 0,18% Hosp. výsledek za účet. období: 3,13% 4,32% 4,13% 5,57% Zde by měla vznikat většina nákladů a výnosů 119

120 Vertikální analýza Náklady obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Náklady: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Výkon. spotř. a nákl. na prod. zb.: 73,79% 63,63% 73,79% 69,40% Osobní náklady: 17,24% 19,01% 17,24% 19,65% Odpisy nehm. a hm. inv. maj.: 3,25% 2,83% 3,25% 4,04% Čas rozl. provozních nákladů: 0,31% 3,57% 0,31% 1,82% Jiné provozní náklady: 0,57% 6,44% 0,57% 0,86% Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady: 0,01% 1,40% 0,01% 0,00% Jiné finanční náklady: 4,84% 3,11% 4,84% 4,23% Hosp. výsledek za účetní období: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Náklady + hosp. výsledek za účetní období: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 120

121 Analýza poměrových ukazatelů Tradiční skupiny poměrových ukazatelů ukazatele rentability ukazatele aktivity ukazatele likvidity ukazatele zadluženosti ukazatele kapitálového trhu 121

122 Ukazatele rentability (Profitability indicators) rentabilita = konečný efekt podnikové činnosti / vstupy ROI (Return on Investment) = zisk / dlouh. inv. kapitál ROA (Return on Assets) = zisk / aktiva ROE (Return on Equity)= zisk / VK ROS (Return on Sales) = zisk / T nebo zisk/ výnosy Produkční síla podniku = EBIT / aktiva EBIT = Čistý Zisk (π) + Nákladové úroky + Daň splatná 122

123 Ukazatele rentability ROA, EBIT/A ROA (Return on Assets) = zisk / aktiva Produkční síla podniku = Aggregate invested funds profitability = EBIT / aktiva EBIT = Čistý Zisk (π) + Nákladové úroky + Daň splatná důležitý ukazatel při porovnávání podniků v různých daňových podmínkách a s různým podílem dluhů EBIT = Earnings Before Interest and Taxes tzv. nejširší forma zisku 123

124 Výsledovka a formy zisku 124

125 Ukazatele rentability EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization používá se v Komerční bance EBITDA = EBIT + Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku EBITDA = Čistý Zisk (π) + Nákladové úroky + Daň splatná + Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku EBITDA lze dále očistit o výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a o tvorbu a rozpouštění rezerv 125

126 Ukazatele rentability ROE ROE (Return on Equity) = zisk / VK hodnota ROE by měla z dlouhodobého pohledu být vyšší nebo rovna než je bezriziková sazba výnosnost cenných papírů garantovaných státem (2009 = 5,0%, 2013 = 2,0%) (2005 3,53%; ,77%) uplatňuje se zde mikroekonomická teorie oportunitních nákladů (tj. nákladů ušlé příležitosti) 126

127 Investice do dluhopisů ČR Zdroj: MF ČR 127

128 Ukazatele rentability ROS ROS (Return on Sales) = zisk / tržby možná modifikace: ROS (Return on Sales) = EBIT / tržby EBIT = Čistý Zisk (π) + Nákladové úroky + Daň splatná vylučuje se tak zkreslující vliv daní a úroků 128

129 Ukazatele rentability obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 ROA (Produkční síla) ROE ROS Produkční síla podniku = EBIT / aktiva ROE (Return on Equity)= čistý zisk / VK ROS (Return on Sales) = čistý zisk / T nebo zisk/ výnosy EBIT = Čistý Zisk (π) + Nákladové úroky + Daň splatná 129

130 Ukazatele rentability obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 ROA (Produkční síla) 4,6% 8,3% 7,5% 11,3% ROE 7,6% 10,8% 8,7% 16,0% ROS 3,5% 4,5% 4,0% 6,0% EBIT

131 Ukazatele rentability oborové srovnání podnik průměr podnik průměr ROA (Produkční síla) 7,5% 11,3% ROE 9,0% 16,0% ROS 4,0% 6,0% OKEČ DK 31 ROA strana 27 ROE strana 26 ROS strana 34 pozor nesrovnatelné (EBIT/Výnosy) 131

132 Ukazatele aktivity (Asset management indicators) informují o tom, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části (aktiva) ukazatele aktivity jsou dvojího typu: doby obratu (dny) počty obratu (násobky) 132

133 Ukazatele aktivity (Asset management indicators) 133

134 Ukazatele aktivity počty obratů Obrat aktiv = tržby / aktiva Obrat zásob = tržby / zásoby kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku vzhledem k tomu, že zásoby jsou rozvahová položka, doporučuje se k výpočtu použít průměrný stav zásob za období, aby se alespoň částečně odstranil statický charakter položky zásob Obrat pohledávek = tržby / pohledávky ukazatel udává v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky platí totéž co u zásob (lepší je průměrné číslo za období) Relativní vázanost DHM = DHM / tržby 134

135 Ukazatele aktivity doba obratu zásob Doba obratu zásob = zásoby / tržby / 365 výsledek říká, jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob obecně platí, že čím vyšší je obrat zásob a čím kratší je doba obratu zásob, tím lépe vzhledem k tomu, že zásoby jsou rozvahová položka a tržby výsledovková položka, doporučuje se k výpočtu použít průměrný denní stav zásob a průměrný denní stav tržeb, aby se alespoň částečně odstranil statický charakter položek Příklad: DOZ = 60 dnů interpretujeme takto: Šedesátidenní tržby musel podnik obětovat na to, aby si udržel takové průměrné zásoby, jaké měl 135

136 Ukazatele aktivity doba obratu pohledávek Doba obratu pohledávek = pohledávky / tržby / 365 výsledek říká, jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě pohledávek, respektive za jak dlouho jsou pohledávky spláceny z hodnoty ukazatele vyplývá, jak se podniku daří dodržovat stanovenou obchodně úvěrovou politiku Příklad: DOP = 30 dnů interpretujeme takto: Měsíční tržby musel podnik obětovat na to, aby si udržel takové průměrné pohledávky, jaké měl Podnik dostane v průměru zaplaceno za své pohledávky za jeden měsíc 136

137 Ukazatele aktivity obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 doba obratu zásob doba obratu pohledávek rel. vázanost DHM Doba obratu zásob = (zásoby / tržby) * 365 Doba obratu pohledávek = (pohledávky / tržby) * 365 Relativní vázanost DHM = DHM / tržby 137

138 Ukazatele zadluženosti obecně platí, že čím vyšší jsou hodnoty ukazatelů, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko jak věřitelů, tak akcionářů zadluženost I (Debt Equity) = cizí zdroje / VK zadluženost II (Debt Ratio) = cizí zdroje / A úrokové krytí (Interest Coverage) = EBIT / nákladové úroky ukazatel informuje o tom, kolikrát celkový efekt reprodukce převyšuje úrokové platby podniky, které dosahují vyššího růstu tržeb a zisku mohou ve větším rozsahu využívat cizí kapitál, protože budou schopny platit fixní částky úroků 138

139 Ukazatele zadluženosti obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 zadluženost I (debt equity) zadluženost II (total debt ratio) úrokové krytí (interest coverage) zadluženost I (Debt Equity) = cizí zdroje / VK zadluženost II (Total debt ratio) = cizí zdroje / A finanční páka (Gearing) = bankovní úvěry a výpomoci / VK doba splácení dluhu = EBITDA / bankovní úvěry a výpomoci úrokové krytí (Interest Coverage) = EBIT / nákladové úroky 139

140 Vertikální analýza - Pasiva PASIVA obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 Ostatní pasíva: Cizí zdroje: Vlastní kapitál 140

141 Asymetrie informací ekonomické subjekty na jedné straně trhu mají mnohem lepší informace než subjekty na druhé straně. zcela běžné v životě zákazník autoservisu pacient u lékaře personalista přijímající nového zaměstnance dlužníci a věřitelé 141

142 Asymetrie informací Nepříznivý výběr Na trhu dochází k výběru méně kvalitních partnerů či statků. Příklad: Banka má 10 klientů. 5 z nich je vzorných, 5 méně vzorných. Banka ví, že někteří klienti jsou vzorní a někteří rizikoví, jen neví kteří jsou kteří. Vzorní se tváří jako vzorní a špatní se tváří také jako vzorní. Vzorným je banka připravena nabídnout úrokovou míru 5%. Rizikovým klientům je banka připravena nabídnout úrokovou míru 20%. Protože neví, kteří klienti jsou kteří, nabízí plošně úrokovou míru 12,5%. Vzorní klienti nabídky nevyužijí, protože je pro ně nevýhodná, rizikoví klienti však ano, protože je pro ně výhodná. Asymetrická informace vede k nepříznivému výběru. 142

143 Asymetrie informací Morální hazard Lépe informovaní účastníci trhu zneužívají svých informací. Příklad 1: Banka půjčí klientovi na údajně bezrizikový projekt. Ten však získané peníze použije na projekt mnohem rizikovější, aniž by banku informoval. (skrytá akce) Příklad 2: Pojištění klienti pojišťovny se chovají rizikověji, než ti nepojištění. Lemon cars problem George Akerlof 143

144 Asymetrie informací Řešení Asymetrii informací lze v případě investic řešit v zejména: zvýšením informovanosti (sbíráme informace o klientech) využitím zajišťovacích instrumentů využitím spoluúčasti na investičním projektu, či na financování 144

145 5 C úvěrování poskytování finančních prostředků Capacity schopnost splácet Conditions ekonomické podmínky podnikání Captial - vlastní kapitál dlužníka Collateral zástava Character charakter dlužníka 145

146 Úvěry vs. Dluhopisy (Bonds) Dluhopisy na dlouhou ruku / arms length financing větší finanční obnosy než je možné získat od jedné banky asymetrii informací řeší ratingové agentury Fitch (www.fitchratings.com) Moody s (www.moodys.com) Standard & Poors (www.standardandpoors.com) Bankovní financování vztahové financování / relationship banking menší finanční obnosy na krátkodobé i dlouhodobé financování asymetrii informací řeší znalostí klienta vlastní finanční analýza a scoring 146

147 Struktura dluhu u společnosti Atlas Copco Q 147

148 Prodej a rating dluhů 148

149 Ukazatele likvidity (Liquidity indicators) běžná likvidita (current liquidity ratio) = (oběžná aktiva dlouhodobé pohledávky) / krátkodobé cizí zdroje pohotová likvidita (quick liquidity ratio / acid test ratio) = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé cizí zdroje okamžitá likvidita (cash liquidity ratio (CAR)) = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé cizí zdroje 149

150 Ukazatele likvidity obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 běžná likvidita pohotová likvidita okamžitá likvidita KCK běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky pohotová likvidita = (oběžná aktiva zásoby) / KZ okamžitá likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé závazky 150

151 Ukazatele likvidity oborové srovnání podnik průměr podnik průměr doporučené hodnoty běžná likvidita 3,43 2,63 pohotová likvidita 1,55 1,55 okamžitá likvidita 0,45 0,70 OKEČ DK 31 běžná likvidita strana 31 pohotová likvidita strana 32 peněžní likvidita strana

152 Zisk na akcii IAS 33 vyžaduje uvádět ve výkazu zisků a ztrát zisk na akcii Roční zisk na akcii = čistý zisk / počet akcií Ze zisku na akcii lze spočítat P/E Ratio P/E = Tržní cena akcie / Roční zisk na akcii 152

153 P/E Ratio P/E = Tržní cena akcie / Roční zisk na akcii Příklad: Akcie se obchoduje za 24 EUR / ks Roční zisk na akcii je 3 EUR / ks P/E = 24/3 EUR = 8 Každé vydělané 1 EUR mě stálo 8 EUR Mám-li dvě stejné firmy, pak ta s vyšším P/E je méně atraktivní investice. Porovnávat lze tedy více méně jen v rámci odvětví. Stejné firmy => Oxymoron 153

154 P/E Ratio v ČEZ, a.s. Dividenda po dani 40*0,85 = 34 Výnosnost 34/491 = 6,9% PE div = 491 / 40 = 12,

155 P/B Ratio Cena k účetní hodnotě akcie P/B = Tržní cena akcie / Účetní hodnota akcie Příklad: Akcie se obchoduje za 24 EUR / ks Akcií je Celková aktiva EUR Závazky EUR PB= Tržní cena akcie / (Aktiva Závazky) PB = /( ) = 2,4 Čím nižší PB tím větší možnost, že akcie je podhodnocená, nebo, že ve společnosti je něco v nepořádku 155

156 Výběr akcií 6 kritérií hodnotového screeningu 1) PE nižší než 15 2) PB nižší než 1,5 Nebo PE x PB nižší než 22,5 3) Nepřetržitá historie vyplácení dividend alespoň 10 let 4) Běžná likvidita vyšší než 2 a Debt/Equity nižší než 0,6 5) Stabilní a rostoucí zisky kolem a více než 4% 6) Společnost by měla mít určitou minimální velikost tržní kapitalizace (počet akcií x tržní cena akcie) více než 500 mil. USD. 156

157 Vyhodnocení soustav poměrových ukazatelů srovnání v čase time series analysis srovnání v prostoru cross sectional analysis mezipodnikové srovnávání srovnání se standardními hodnotami 157

158 Analýza čistého pracovního kapitálu 158

159 Analýza čistého pracovního kapitálu ČPK podniku jsou oběžná aktiva snížená o krátkodobý cizí kapitál podniku jeden z rozdílových ukazatelů reprezentuje část oběžného majetku financovaného z dlouhodobého kapitálu (vlastního i cizího) termín pracovní má vyjadřovat disponibilitu oběžným majetkem, jeho pružnost, pohyblivost, manévrovací prostor pro činnost podniku ČPK = oběžná aktiva krátkodobé závazky ČPK = vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy stálá aktiva 159

160 Analýza čistého pracovního kapitálu funguje-li podnik správně a má-li racionálně nastavený rozměr pracovního kapitálu, pak platí, že: pracovní kapitál se mění v závislosti na tržbách kdyby krátkodobý cizí kapitál převýšil oběžný majetek (což je krajně nežádoucí), vznikne tzv. nekrytý dluh (flowting debt) prioritou by vždy mělo být zajištění likvidity, respektive solventnosti doporučená hodnota poměru ČPK / OA je 1 / 3 160

161 Analýza čistého pracovního kapitálu obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 zásoby: krátkodobé pohledávky: finanční majetek krátkodobé závazky: krátkodobé úvěry ČPK ČPK je kladný ve všech obdobích, už to je dobrým znamením souvisí to s vysokými ukazateli likvidity otázka je, zda je ČPK využíván efektivně 161

162 Analýza čistého pracovního kapitálu zásoby: krátkodobé pohledávky: finanční majetek krátkodobé závazky: krátkodobé úvěry ČPK obd. 2/obd.1 obd. 3/obd.2 obd. 4/obd.3 abs. rel. abs. rel. abs. rel. provádí se standardní horizontální analýza 162

163 Analýza čistého pracovního kapitálu obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 ukazatel ČPK/OA ČPK /roční tržby ČPK /A ČZ / ČPK ČPK /denní tržby 163

164 Du Pontův rozklad umožňuje určit základní složky ovlivňující ROA event. ROE základní tvar rovnice: ROA Zisková marže Obrat celkových aktiv zisk aktiva zisk = * trzby trzby aktiva 164

165 Du Pontův rozklad rozšířená verze rovnice při financování i cizím kapitálem: rentabilita vlastního kapitálu je přímo úměrně závislá na základních činitelích efektivnosti ROE Pákový ukazatel zisk vlastní_ kapitál = zisk trzby * * trzby aktiva ROA aktiva vlastni_ kapital 165

166 Pyramida Du Pont Levá strana diagramu odvozuje a vysvětluje ziskovou marži Pravá strana diagramu využívá položek rozvahy a vysvětluje pákový ukazatel ČZ / VK * ROA A / VK / ČZ / V A / V CK / VK OstP / VK 1 - N / V CKkr / VK + CKdl / VK + + DM / V OA / V OstA / V 166

167 Modely predikce finanční tísně též identifikátory bankrotu k predikci a diagnóze finanční situace podniků existuje velké množství metod jedná se vždy o účelově vytvořené soustavy ukazatelů, jejichž cílem je rychle vyhodnocení situace podniku k těmto metodám patří např.: Altmanův index Rychlý test (Quick Test) autorem je P. Kralicek Index IN Indikátor bonity 167

168 Altmanův index hodnota kritéria Z se počítá pro i-tý podnik podle novějšího Altmanova modelu jako lineární funkce: Z i = 0,717 x X 1,i + 0,847 x X 2,i + 3,107 x X 3,i + 0,420 x X 4,i + 0,998 x X 5,i kde: X 1,i = ČPK / A X 2,i = nerozdělený zisk minulých let / A X 3,i = EBIT / A X 4,i = účetní hodnota akcií / účetní hodnota celkových dluhů X 5,i = T / A 168

169 Altmanův index - hodnocení Podle hodnoty Z nad 2,9 - příznak dobré finanční situace podniku pod 1,2 - příznaky bankrotu v intervalu od 1,2 do 2,9 - "šedá zóna" k bankrotu se nelze vyjádřit 169

170 Altmanův index váha ukazatele ukazatel obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 0,717 x1 0,720 0,644 0,583 0,847 x2 0, , , ,107 x3 0, , , ,42 x4 0, , , ,998 x5 0, , , Z 1, , ,

171 Index IN 99 Index Neumaierových index byl zpracován Inkou a Ivanem Neumaierovými je podobný Altmanově indexu, avšak zohledňuje váhy a ukazatele relevantní pro podmínky ČR, akcentuje pohled vlastníka z metodiky IN vychází i MPO při finanční analýze IN = - 0,017 x X 1 + 4,573 x X 2 + 0,481 x X 3 + 0,015 x X 4 kde: X 1 = A / cizí zdroje X 2 = hrubý zisk / A X 3 = A / T X 4 = běžná likvidita = OA / krátkodobé závazky 171

172 Index IN 99 Index Neumaierových index byl zpracován Inkou a Ivanem Neumaierovými je podobný Altmanově indexu, avšak zohledňuje váhy a ukazatele relevantní pro podmínky ČR, akcentuje pohled vlastníka z metodiky IN vychází i MPO při finanční analýze IN = - 0,017 x X 1 + 4,573 x X 2 + 0,481 x X 3 + 0,015 x X 4 kde: X 1 = A / cizí zdroje X 2 = hrubý zisk / A X 3 = A / T X 4 = běžná likvidita = OA / krátkodobé závazky 172

173 Index IN 99 hodnocení IN = - 0,017 x X 1 + 4,573 x X 2 + 0,481 x X 3 + 0,015 x X 4 IN99 < 0,684 netvoří hodnotu pro vlastníka 0,684 IN99 < 1,089 spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 1,089 IN99 < 1,420 nelze určit šedá zóna 1,420 IN99 = 2,070 spíše tvoří hodnotu pro vlastníka IN99 2,070 tvoří hodnotu pro vlastníka 173

174 Bonitní modely indikátor bonity Indikátor bonity se využívá hlavně v německy mluvících zemích. Pracuje se s 6 vybranými ukazateli: X1 = cash flow / cizí zdroje X2 = celková aktiva / cizí zdroje X3 = zisk před zdaněním / celková aktiva X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony X5 = zásoby / celkové výkony X6 = celkové výkony / celková aktiva 174

175 Bonitní modely indikátor bonity IB= 1,5.X1 + 0,08.X X3 +5.X4 +0,3.X5 + 0,1.X6 Čím je hodnota IB vyšší, tím je finančně-ekonomické hodnocení firmy lepší. Stupnice: -3 až -2 extrémně špatná -2 až -1 velmi špatná -1 až 0 špatná 0 až +1 určité problémy + 1 až +2 dobrá +2 až +3 velmi dobré +3 až +4 extrémně dobrá 175

176 Quick Test - Kralicek kvóta vlastního kapitálu doba splácení dluhu z CF VK / A (kr. záv. + dl. záv. +FM)/ bilanční CF cash flow v % tržeb CF/tržby ROA ČZ + úroky (1-daňová sazba) / A 176

177 Quick Test - Kralicek ukazatel výborný(1) velmi dobrý(2) dobrý(3) špatný(4) ohrožen insolvencí(5) kvóta vlastního kapitálu >30% >20% >10% >0% negativni doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5let < 12let >12let >30let cash flow v % tržeb >10% >8% >5% >0% negativni ROA >15% >12% >8% >0% negativni Přidělené známky obd.1 obd.2 obd.3 obd.4 kvóta vlastního kapitálu doba splácení dluhu z CF cash flow v % tržeb ROA průměrná známka 3,0 2,8 2,8 177

178 178

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy. Eva Marcoňová

Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy. Eva Marcoňová Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy Eva Marcoňová Bakalářská práce 2010 1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ

PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ OSTRAVA 2005 Název: Podnikové finance Autor: Ing. Kamila Beňová Vydání: první, 2005 Počet stran: 129 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Využití finanční páky při řízení českého podniku

Využití finanční páky při řízení českého podniku UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Katedra podnikové ekonomiky a financí Využití finanční páky při řízení českého podniku Diplomová práce Autor práce: Bc. Světla Trtíková Vedoucí práce: Ing.

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH

Více

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů Slovníček pojmů k jednotlivým modulům modul A ACT actual amortization Balance sheet bezriziková míra

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více