TRANSAKČNÍ NÁKLADY ČESKÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ, MOŽNOSTI JEJICH SNIŽOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ STATISTIKY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSAKČNÍ NÁKLADY ČESKÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ, MOŽNOSTI JEJICH SNIŽOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ STATISTIKY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská katedra podnikové ekonomiky Sborník z mezinárodní vědecké konference (Proceedings of the International Scientific Conference) TRANSAKČNÍ NÁKLADY ČESKÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ, MOŽNOSTI JEJICH SNIŽOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ STATISTIKY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ Transaction costs of Czech businesses in insolvency proceedings, the possibility of their reduction and improvement of statistics of insolvency proceedings Květen 2012

2 Tento sborník Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení byl vytvořen s finanční podporou TA ČR (evidenční číslo projektu TD010093). Vědecká rada konference (Scientific board) prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha / Místopředseda správní rady Turnaround Management Association Česká republika, o.s. Mgr. Luboš Dörfl, soudce Vrchního soudu v Praze Externí recenzenti (External reviewers) doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., prorektor pro kvalitu a podnikatelské aktivity, Vysoká ekonómie a manažmentu v Bratislave doc. Ing. Michael Kroh, CSc., ekonomický expert JUDr. Tomáš Malý, insolvenční soudce, Krajský soud v Praze Organizační výbor (Organization committee) Ivana Vostřelová Ing. Miroslav Lorenc Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Publikace neprošla jazykovou úpravou. The publication did not pass proofreading. Publikace prošla recenzním řízením. The publication passed a review process. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Editoři sborníku: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. ISBN

3 Partneři konference (Conference partners)

4 Obsah Význam transakčních nákladů pro nadace... 5 Petr Boukal Companies related to the glass making industry and their financial health Dagmar Čámská - Jiří Hájek Restrukturalizace podniku Jiří Dědina Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Drahomíra Dubská Některé aspekty možnosti omezit přijímání cizích zdrojů ze strany podnikatelských osob Jiří Hnilica - Petr Ševčík Potřebná struktura informací o insolvenčních řízeních Eva Kislingerová Osobní bankrot a jeho řešení Monika Randáková - Jiřina Bokšová Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení Hana Ředinová - Marie Paseková Důvody diskvalifikace sanačního principu v insolvenční praxi Jaroslav Schönfeld - Luboš Smrčka Bad Debt Provisions and Impairment: How Behave Czech SMEs? Jiří Strouhal - Marie Paseková - Lubor Homolka 4

5 Význam transakčních nákladů pro nadace The Importance of the Transaction Cost for Foundations Petr Boukal * ABSTRAKT Řízení transakčních nákladů je důležité jak pro podniky, tak pro neziskové organizace. V případě neziskových organizací jde o významný faktor ovlivňující naplnění poslání neziskové organizace. U nadace transakční náklady působí na proces sdružování majetku za účelem podpory veřejně prospěšných projektů jiných neziskových subjektů. Jedná se o to, kolik majetku se podaří shromáždit a zejména, jak efektivně je s ním nakládáno. Řízení transakčních nákladů vyžaduje spolupráci více nadací. Lze doporučit např. společné investování nadací do cenných papírů, které tento proces zlevňuje. Příspěvek upozorňuje na podstatu nadace a význam společného investování s cílem snížit transakční náklady. Problematika transakčních nákladů musí být řešena ve všech fázích životního cyklu nadace včetně fáze její případné krize a likvidace. Klíčová slova: Nadace; Transakční náklady; Optimalizace. ABSTRACT Management of transaction costs is important for all organizations: businesses and nonprofit organizations. In the case of nonprofit organizations it is an important factor affecting the fulfillment of the mission of nonprofit organizations. The transaction costs in the foundation s are managed according to the process of pooling assets to support community projects of other nonprofit entities. The amount of the property is influenced by the managing of the transaction cost. The effective using of the property is influenced too. The cooperation among the foundations is very important for the effective managing of the transaction cost. A common foundation investment in securities can be recommended as the process of the reduction of the transaction cost. This is one of the important notices of this article. The transaction costs must be solved in all stages of the life cycle, including the foundation stage for crisis and its liquidation. Key words: Foundation; Transaction cost; Optimization. JEL classification: G30 * Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD Ing. Petr Boukal, Ph.D. odborný asistent; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky. 5

6 Vymezení podstaty nadace Nadace je účelovým sdružením majetku zřizovaným podle zákona o nadacích (227/1997 Sb.), jehož smyslem je dosahování obecně prospěšných cílů. Těmito cíli se míní zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic, vědy, vzdělání, sportu. Jde o poměrně obecné určení cílů, které umožňuje širší výklad. Rozhodně lze za obecně prospěšný cíl považovat podporu veřejné kulturní služby, jako je provozování divadla, hudby, výtvarného umění atd. V budoucnosti by nadace měly sehrát výraznou roli při financování českých nestátních neziskových organizací (dále NNO). To předpokládá nejen transparentní přidělování prostředků nadace na seriózní projekty NNO, ale i celkově efektivní řízení procesů v nadaci včetně optimalizace transakčních nákladů. Stručná statistika nadací Ve vývoji počtu nadací a nadačních fondů v letech lze pozorovat výrazný zlom v roce Právě tehdy vstoupil v platnost výše zmíněný zákon o nadacích a nadačních fondech. Proč vlastně byl zákon přijat a proč byly jeho dopady tak výrazné? Samostatný zákon o nadacích jako celek si vyžádaly opakující se pokusy zneužít formu nadace jako prostředek nabytí zdrojů z Nadačního investičního fondu, který byl založen jako podpora státu při zdrojovém vybavování obnovované nadační sítě v ČR, přičemž ne všichni nabyvatelé plánovali naplňování obecně prospěšných cílů. Kontrola serióznosti jednotlivých žadatelů vyvolávala transakční náklady, které byly poměrně vysoké. Odborné komise musely trávit mnoho hodin prověřováním řady subjektů. Pokud naopak tyto kontroly neprobíhaly precizně, mohly být prostředky přiděleny nepoctivému žadateli, čímž docházelo k tunelování Nadačního investičního fondu. Zmizelé prostředky, které pak skončily na nejrůznějších soukromých účtech a byly spotřebovány k soukromým účelům, lze rovněž považovat za náklady těchto procesů. Nadační síť nebyla podpořena a prostředky Nadačního investičního fondu byly vynaloženy zbytečně. Bylo nutné velmi rychle a jednoznačně vymezit, co je skutečně nadace, jaké má charakteristické rysy, kdo a jak ji může založit a jakými pravidly se řídí. Nebylo možné čekat na přijetí komplexního občanského zákoníku tak, jak ho má např. Německo, který po mnoha průtazích s největší pravděpodobností vstupuje v platnost od roku 2014, český stát potřeboval právní rámec pro obnovu nadací včetně jejich majetkové výbavy ihned (v roce 1997), aby ji mohl racionálně uskutečnit a, jak již bylo napsáno, zabránil zneužívání. Lze zpětně konstatovat, že zákon měl být schválen dříve (hned v roce 1990) před zahájením obnovy nadační sítě. Předešlo by se mnoha zbytečným ztrátám. Následující tabulka svědčí o naléhavosti daného problému. Tab. 1: Statistika počtu nadací a nadačních fondů v letech v ČR Statistika k datu Nadace Nadační fondy Počet 12/ ,00 Počet 11/ ,00 Počet 5/ Počet 12/ Počet 3/ Zdroj: Nový zákon o nadacích a nadačních fondech začal platit od Za první rok jeho platnosti se zaregistrovalo pouhé cca 1 % předchozího počtu subjektů nazývajících se 6

7 nadacemi. Za dva roky šlo o něco málo přes 5 %. V současné době působí cca 455 nadací (viz předchozí tabulka), což představuje cca 8,7 % počtu subjektů, které působily jako nadace bez zakotvení samostatným zákonem před rokem Neznamená to sice, že 90 % předchozích subjektů museli být nutně podvodníci, ale na druhou stranu tato krátká statistika potvrzuje důležitost průhledné legislativy při optimalizaci transakčních nákladů jednotlivých procesů. Když legislativa chybí (a bohužel není příliš možné spoléhat se na dostatečnou morální vyspělost účastníků procesů), transakční náklady (potřeba podrobné kontroly prostřednictvím komisí složených z drahých odborníků, s jejichž kontrolní prací souvisejí vysoké mzdové náklady) výrazně rostou. Pokud kontroly neproběhnou, lze za transakční náklady považovat sumu prostředků, které byly vyčleněny z Nadačního investičního fondu neoprávněně (výše zmíněné tunelování). Je otázka, zda se toto prostředí počátkem 90. let vyvinulo objektivně, nebo se ho někdo snažil vědomě nastavit, tyto spekulace již nejsou předmětem této stati. Transakční náklady nadace Transakčními náklady se obecně míní náklady na tržní transakce. Konkrétně může jít např. o náklady spojené s uzavíráním smluv, vyhledáváním obchodních partnerů, prověřováním věrohodnosti partnerů, získáváním informací o cenách apod. Výši transakčních nákladů ovlivňují aktuálně platné právní normy (viz výše). V případě nadací a jejich administrativních a transakčních nákladů, pokud jde o jejich další fungování po roce 1998, bude nutné vrátit se zpět k již několikrát zmiňovanému zákonu o nadacích a nadačních fondech. Zákon v této souvislosti mj. stanoví, že nadace smí použít majetek pouze v souladu s účelem a podmínkami, které jsou zveřejněny v nadační listině nebo ve statutu (nadační příspěvek), a na úhradu nákladů spojených se správou nadace zahrnující náklady vyplývající z jednotlivých rozhodnutí tohoto subjektu. Náklady související se správou nadace musí nadace vést striktně odděleně od nadačních příspěvků. Tyto náklady zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace včetně odměn za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora. Vymezované náklady související se správou nadace a v jejich rámci i transakční náklady jsou omezeny zákonem. Je nutné je řídit a optimalizovat jejich výši Konkrétně musí nadace v souvislosti s náklady na správu dodržet některé z následujících pravidel: celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit určité procento ročních celkových výnosů nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu, celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit určité procento hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků nebo celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit určité procento nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Výše zvolené pravidlo nelze měnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným obdobím přitom je kalendářní rok. Dodržení zvoleného pravidla je zákonná věc, k tomu je nutné přidat aplikaci, kdy se předpokládá, že seriózní nadace vykáže mnohem nižší hodnotu nákladů na správu, než vyhlašuje jako svůj limit. Je možné sledovat celkový trend úspor. Nadace zdůrazňují, že limit stanovený pro velikost správních nákladů nejen, že není překročen, ale nadace má velký prostor pod ním. Informace, že místo limitu 2,5 %, činily správní náklady maximálně 0,2 % nadačního jmění má velký marketingový význam. Okolí nadace pečlivě sleduje, jestli shromažďované prostředky nejsou vynakládány neefektivně, jestli nadace nespotřebovává příliš mnoho prostředků na procesy zajišťující její majetek (poplatky za vedení účtů atd.), který by měl spíše sloužit vyhlášeným veřejně prospěšným účelům. Drahý 7

8 provoz může být i faktorem vedoucím ke krizi nadace, protože vyvolává pochybnosti potencionálních podporovatelů o efektivitě využití poskytnutých prostředků. Vnější důvěra v nadaci je podmíněna transparentností finančních toků. Podporovatelé musí být průběžně informováni o využití právě jejich prostředků, nadace musí zveřejňovat jak zdrojový, tak projektový rozpočet. Musí být jasné, odkud zdroj pochází a na jaký účel je využit. Dále musí být transparentní, jaké náklady souvisejí s jednotlivými procesy. Tab. 2: Příklady nadací a limitace jejich správních nákladů Nadace poskytnuté nadační příspěvky (PNP) Limit nákladů na správu nadace (NNSN) Náklady na správu nadace (NNSN) NNSN/PNP Nadace ČEZ tis. Kč 15 % PNP tis. Kč 5,78 % NROS tis. Kč 20 % PNP tis. Kč 8,42 % Stejný trend (zajištění výrazně nižších transakčních nákladů v porovnání s hodnotou, kterou nadace předem deklaruje) lze doporučit také do oblasti transakčních nákladů. Zde je velký prostor např. v oblasti finančních investic. Všechny velké nadace investují do cenných papírů, s čímž transakční náklady bezprostředně souvisejí. Pokud by nadace investovaly každá zvlášť, každá zvlášť by zároveň platila různé poplatky, dílčí menší investice by se nemusely zhodnotit v takové výši, která by přicházela v úvahu u velkých investovaných objemů. Řešením v této oblasti je spolupráce nadací. Banky nabízejí možnosti společného investování nadací (viz dále), kterým při využití této nabídky mohou klesnout transakční náklady a vzrůst výnos z investice. Balancovaný fond nadací Nadace jako sdružení majetku se průběžně snaží svůj majetek zvětšovat tak, aby mohlo být podpořeno co nejvíce projektů NNO odpovídajících poslání nadace. S cílem zvětšit svůj majetek může nadace investovat prostředky tvořící nadační jmění, není nutné ponechávat tyto prostředky výhradně na zvláštním účtu banky. V souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech mohou být tyto prostředky použity na nákup instrumentů peněžního trhu, dluhopisů a jiných cenných papírů představující pohledávku, které jsou registrovány na veřejném trhu v členském státě OECD, podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných instrumentů do výše 30 %, podílových listů ostatních otevřených podílových fondů, popřípadě podílů vydaných jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, dluhopisů, jejichž emitenty jsou státy nebo centrální banky. Dále mohou nadace vynakládat prostředky na nákup nemovitostí. Rovněž mohou nakupovat investiční instrumenty v cizí měně, podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, mimo podílové fondy a jednotky kolektivního investování uvedené v zákonu o nadacích, dluhopisy, jejichž hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu ("rating"), provedené alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami, nedosahuje 8

9 nejméně stejné kvality jako rating České republiky nebo které nemají garanci státu anebo garanci jiného subjektu s ratingem dosahujícím nejméně stejné kvality jako rating České republiky a provedeným alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami. Celková hodnota investičních instrumentů uvedených v předchozím odstavci nesmí přesáhnout 30 % hodnoty nadačního jmění. S výše uvedeným investováním souvisejí transakční náklady. Např. nadace jako klient musí s bankou podepsat smlouvu na obstarání nákupu a prodeje cenného papíru. Banka potom zřídí portfoliový účet a zřídí podúčty peněz a cenných papírů. Za zřízení, vedení účtu a obstarání nákupů a prodejů cenných papírů si banka účtuje poplatky, resp. provize, jejichž výše je dána stanoveným sazebníkem banky. Pokud chce nadace tyto transakční náklady snížit, je vhodné spojit se s ostatními nadacemi a zajistit společné obchodování ve velkém. Malé objemy nákupů a prodejů provedené pro jednotlivé subjekty jsou, jak již bylo řečeno, nevýhodné, jde o nákladný proces. Každá nadace zvlášť musí posoudit dílčí výnosnost své finanční investice, zhodnotit kvalitu cenného papíru, do kterého má být investováno. To předpokládá analýzu ekonomické pozice a perspektivy emitenta daného cenného papíru. Takové analýzy musí provádět finanční odborník, pokud se má na jejich výsledky nadace spoléhat. A takové odborníky si musí nadace eventuálně zaplatit. Proto s cílem snížit transakční náklady Fórum dárců iniciovalo vznik tzv. Balancovaného fondu nadací. Jde o otevřený podílový fond umožňující společné investování nadací. Sdružuje 38 nadací (a nadačních fondů). Fond spravuje od roku 1999 společnost Pioneer Investments Austria GmbH, člen bankovní skupiny UniCredit. Do portfolia cenných papírů jsou zařazeny zejména dluhopisy, což snižuje rizikovost finančního investování. Výhodou je snížení nákladů na obhospodařování portfolia a rovněž zvýšení výnosu i v případě menších nákupů a prodejů. Finanční odborníci v tomto případě pracují za 38 nadací zároveň. Společný postup lze neziskovým organizacím doporučit všeobecněji při zachování maximální investiční opatrnosti. Tab. 3: Transakční náklady Balancovaného fondu nadací Charakteristika Hodnota Úplata za obhospodařování 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu Přirážka ke kupní ceně 0 % Srážka při zpětném odkupu 0 % Zdroj: Úplata za obhospodařování fondu činí maximálně 1 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu, přičemž fond stanovil konkrétní hodnotu 0,4 %. U transakčních nákladů je patrný stejný trend jako u administrativních nákladů nadací jako celku (viz výše). Další snížení transakčních nákladů v souvislosti s konkrétním příkladem Balancovaného fondu nadací je následující: zřízení a vedení účtu nadace zdarma, zřízení a vedení internetového bankovnictví zdarma, zvýhodněné transakce platebního styku, zvýhodněné úročení běžného účtu. 9

10 Pokud by např. nadace vložila na účet Kč a účet se úročil ročně 0,1 %, přibylo by nadaci za rok Kč. Zlepšené úročení (např. 0,15 %) by přineslo Kč. Podobné částky může přinést snížení nebo odpuštění poplatků za různé bankovní operace. Lze konstatovat, že řetězení uváděných úspor, případně dosažením vyššího zhodnocení může nadace získat navíc až desetitisíce korun, které pak uplatní ve prospěch projektů, s jejichž návrhy přicházejí NNO. Pravidla efektivního ekonomického řízení platí v oblasti transakčních nákladů stejně pro podniky i nadace, ostatní právní formy NNO nevyjímaje. Závěr Problematika transakčních nákladů je spojována na prvním místě s výdělečnými organizacemi, podniky. U neziskových organizací je situace stejná. Vhodnou volbou banky, vhodným nastavením bankovních produktů může nezisková organizace ušetřit, případně navíc získat poměrně vysoké prostředky. Jejich výše závisí na konkrétním příkladu, u velkých neziskových organizací může jít o poměrně vysoké částky. Jako příklad neziskové organizace jsou uvedeny nadace, účelové sdružení majetku. Efektivní řízení transakčních nákladů může nadaci přinášet mnohem větší možnost podpory konkrétních projektů. Pro státní rozpočet je to důležitá informace zdůrazňující jednu z poněkud opomíjených možností zvýšení míry nezávislosti NNO na veřejných rozpočtech. Literatura: [1] Boukal, P. (2009): Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha, Oeconomica, [2] Boukal, P (2010).: Dopady krize na nestátní neziskové organizace. In: Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha, Oeconomica [3] Hindls, R. Holman, R. Hronová, S.: (2003): Ekonomický slovník. Praha, C. H. Beck, [4] Kislingerová, E. (2010): Manažerské finance. Praha, C. H. Beck, [5] Rektořík, J. (2010): Organizace neziskového sektoru. Praha, Ekopress,

11 Companies related to the glass making industry and their financial health Dagmar Čámská * Jiří Hájek ** ABSTRACT The economic crisis of years 2008 and 2009 had a serious impact on the corporate sector worldwide. It is believed that the Czech glass making industry was hardly affected. This article evaluates if the whole industry branch was negatively affected or it is a case only of several ailing enterprises. The evaluation will be realized with the tool of bankruptcy models. Bankruptcy models are represented by Altman formula and index IN05. The second aim of the article is to show the branch resistance during economic crisis. The results for glass making industry will be compared with the results metallurgical industry. Key words: Glass making industry; Bankruptcy models; Czech Republic. JEL classification: G01, G30, G33. Introduction This article is focused on the development of the corporate financial health during economic crisis. The financial health is a crucial issue for every company otherwise any company is able to develop or survive on a market. Our research focuses on companies operating in one industry branch. The branch Manufacture of glass and glass products has been selected for this research. According to Classification of Economic Activities CZ-NACE it is the group CZ-NACE This industry branch was selected because it is believed that the Czech glass making industry was hardly affected in the crisis period. Klečka and Scholleová (2010) present a fall of glassworks in the Czech Republic. Problems of glass making firms are often mentioned as the first impact of the financial crisis on the Czech companies. Pileček, Červený and Klíma (2010) say that glass making industry was hardly affected because the amount of employees decreased from to in This article should evaluate if the whole industry branch was affected or it is only a case of several ailing enterprises such as Crystalex, Sklárny Bohemia and Sklárny Kavalier. The crisis period was very difficult time for the economy because almost all industry branches had to cope with the decline in a demand, with lack of financial liabilities due to bank reactions etc. More details could be found in Kislingerová (2009). The second aim of data analysis is to show the branch resistance during economic crisis. The branch Manufacture of glass and glass products is compared with the branch Manufacture of basic metals and fabricated metal products, foundry which is according to Classification of Economic Activities CZ-NACE the group CZ-NACE 24. This paper is one of the research outputs of project TD registered at Technology Agency of the Czech Republic. * Ph.D. candidate, Dagmar Čámská, teaching assistant, University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration, Department of Business Economics ** Ph.D. candidate, Jiří Hájek, Ph.D candidate, University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration, Department of Business Economics 11

12 Methodology The financial situation of companies will be analyzed with the help of value and bankruptcy models. These models are tools which can provide a quick answer about corporate financial health. A great contribution of this tool is its simplicity and removing subjectivity. An analyst is able to evaluate the enterprise with the use of accounting data in a short time. The most known models worldwide are Altman formulas. His first model was published in 1968 (Altman, 1968). Altman indices still belong to most often used worldwide and they have not been replaced by any other formulas. Equation and evaluation table (Altman, 2012) for companies which are not publicly listed are displayed bellow. Calculated value of Altman Z Score has to be evaluated according Chart 1. where EBIT S E RE NWC Z Score (1) A A L A A EBIT = Earnings Before Interest and Tax, A = Total Assets, S = Sales, E = Equity, L = Total Liabilities, RE = Retained Earnings, NWC = Net Working Capital. Chart 1: Evaluation of Z-Score Evaluation Z Score Unhealthy Z <1,8 Grey Zone 1,8<Z<2,99 Healthy 2,99<Z Source: Altman (2012) Especially for the Czech Republic Indexes IN were created as a national approach of bankruptcy. During the years family of indices grew. Until now IN 95, IN 99, IN 01 or IN 05 were developed. For purposes of the research the index IN 05, which was published as last, will be used. The formula of IN 05 and its evaluation are written bellow (Neumaierová, 2005). It is same as with Altman Z Score because calculated value of IN 05 has to be evaluated according special intervals which are shown in Chart 2. A EBIT EBIT R CA IN (2) L I A A STL where I = Interest, R = Revenues, CA = Current Assets, STL = Short-term Liabilities. and other see above. 12

13 Chart 2: Evaluation of IN 05 Evaluation IN 05 Unhealthy IN <0,9 Grey Zone 0,9<IN<1,6 Value Creation 1,6<IN Source: Neumaierová (2005) Values of Altman and IN indexes will be calculated for our data set. Data set contains glass making firms. Research results are based on statistical data processing. Especially tools of descriptive statistics will be used. These results will be compared with the results for another industry branch which is metallurgical production. Results for this industry branch are part of the output of the article for the conference Metal 2012 (Čámská et al., 2012). Experimental part Our research is based on corporate financial data which are included in basic financial statements. Data input comes from corporate databases. As the corporate databasis Albertina a Report was used. The time period covers the years As it is mentioned before the analysed industry branch is glass making industry CZ-NACE Our first criterion is that all companies dominantly operate in the group CZ-NACE The second criterion is the size of a company. We took a decision that we will analyze only companies with the annual turnover higher than 30 million CZK. The criterion of 30 million CZK turnover is used by the Confederation of Industry of the Czech Republic and it separates small and middle-sized companies. If we compare the value of this criterion with recommendations of EU (turnover of 10 million EUR) also small companies are included in the data sample. The only data transformation which was done is directly connected with the model IN 05. One ratio is defined as EBIT divided by interests (interest coverage). If enterprise does not use foreign sources or only small amount of liabilities this ratio increases sharply. Authors of this formula recommend to limit the value of these ratio by number 9. The second trouble is extreme values of the indicator interest coverage when the profit is negative and interest is very low. The value is then extremely negative what decreases IN 05. We omitted these observations where the indicator was lower than minus 100. Chart 3 shows number of companies included in the sample according the years after omitting observations how it is described above. Chart 3: Number of analyzed business units in data set Source: own calculation Next procedure is to calculate values of Altman Z Score and Index IN 05 for each company Results and discussion Aggregated results of Altman Z-Score and IN 05 calculation are displayed in Chart 4 and 5. The value represents mean of all values of prediction index. Altman Z-Score evaluates 13

14 companies a little bit higher than IN 05. The biggest difference between both indices is observable in the last year when IN 05 deteriorates although Altman Z-Score reaches the best zone. Values included in charts 4 and 5 show that means do not reflect an impact of the global economic crisis. Chart 4: Evaluation of Altman Z Score mean for all units Altman Value 2,5504 2,8539 2,6276 2,6803 2,9812 Verbal description grey zone grey zone grey zone grey zone healthy Source: own calculation Chart 5: Evaluation of IN 05 mean for all units IN Value 1,3751 1,4681 1,2384 1,2464 0,9736 Verbal description grey zone grey zone grey zone grey zone grey zone Source: own calculation Better results are displayed in charts 6 and 7 when companies are divided in three zones according evaluation of bankruptcy models. Altman Z-Score shows stable situation where we can hardly detect the impact of crisis. Results of IN 05 show that the situation of industry branch is worsening during years. Chart 6: Evaluation of Altman Z-Score for glass making industry Altman Healthy Grey zone Bankruptcy Source: own calculation Chart 7: Evaluation of IN 05 for glass making industry IN Healthy Grey zone Bankruptcy Source: own calculation Weakness is that data set is incomplete and it does not contain all enterprises. Klečka and Scholleová (2010) describe the situation of three companies during years , namely Crystalex, a.s., Sklárny Kavalier, a.s. and Sklo Bohemia, a.s. Only the company Sklárny Kavalier, a.s. is the part of our data set and this enterprise went in the liquidation in 2009 (according the webpage as the only company contained in used data set. The corporate databasis Albertina a Report works only with financial statements which were publicly published. Unfortunately companies in troubles do not often publish their statements. It is the case of other two mentioned companies above. 14

15 Results do not show us big differences during years if we take into account the Altman Z- Score evaluation. On the other hand IN 05 deteriorates and the bottom is reached during the crisis period. We are not able to confirm the hypothesis that the whole industry branch was negatively affected. It could be a case of several ailing enterprises which were unfortunately the biggest and most important inside industry. The conclusion of Klečka and Scholleová (2010) states that ailing companies had financial problems already before crisis. They were caught unprepared with no reserves and inappropriately set funding for crisis. The decrease in demand was the last. If we would like to assess the branch resistance during the economic crisis it is the best to compare results of glass making industry with another industry branch. Our selected branch is Manufacture of basic metals and fabricated metal products, foundry which is according to Classification of Economic Activities CZ-NACE the group CZ-NACE 24. We took a decision that we will analyze only companies with the annual turnover higher than 100 million CZK. The criterion of 100 million CZK turnover is used by the Confederation of Industry of the Czech Republic and it separates middle-sized and big companies. Capital intensity of production is higher for metallurgical production than for glass making industry. Number of companies included in the metallurgical sample according the years is displayed in Chart 8. Both samples are comparable in size. Chart 8: Number of analyzed business units in metallurgical data set Number of companies Source: own calculation The evaluation of both bankruptcy models is mentioned on Chart 9 and 10. Trends in both tables are same because there is a significant deterioration during the crisis period. It is not only a case of one index but both indices display comparable results. Comparing charts 9 and 10 for metallurgical industry with charts 6 and 7 for glass making industry proves that the resistance of the glass making industry was even higher than for metallurgical branch. Chart 9: Evaluation of Altman Z-Score for metallurgical industry Altman Healthy Grey zone Bankruptcy Source: own calculation Chart 10: Evaluation of IN 05 for glass metallurgical industry IN Healthy Grey zone Bankruptcy Source: own calculation 15

16 Conclusion This article analyzed the hypothesis if the industry branch Manufacture of glass and glass products was negatively affected as a whole by the crisis as it is often believed. Our results are not convincing and we are not able to confirm this hypothesis. It would be possible to confirm the hypothesis with the use of the index IN 05 but Altman Z-Score does not confirm. The data limitation was discussed in the previous chapter. The second aim was to show the glass making industry resistance compared with the resistance of another industry branch. We selected metallurgical industry. It seems that the resistance of the glass making industry is even higher than the resistance of metallurgical industry. Our results are based on the evaluation of two bankruptcy models Altman Z-Score and IN 05. Deeper analysis could be done with the help of other nonfinancial data such as product demand, employment in the industry etc. References: [1] Altman, E.I. (1968): Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 1968, 13, p [2] Altman, E.I. (2012). Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA (R) Models. Hanbook of Research in Empirical Finance. Cheltenham, UK, ed. C. Brooks, E. Elgar, p. 7-36, [3] Čámská, D. Hájek, J. Bobek, M. Kula, D. (2012): Companies related to the metallurgical production and thein financial health. Metal Brno, 6 p, (in printing process) [4] Kislingerová, E. (2009): Podnik v časech krize. Praha, Grada Publishing, [5] Klečka, J. Scholleová, H. (2010): Bankruptcy models enuntiation for Czech glass making firms. Economics and management, 2010, 15, p [6] Neumaier, I. Neumaierová, I. (2005): Index IN05. In Červinek, P.: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy. Brno, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně, p , [7] Pileček, J. Červený, M. Klíma, J. (2010): Vybrané poznatky dopadu hospodářské krize na situaci jednotlivých regionů České republiky. In kolektiv autorů: Výzkum pro řešení regionálních disparit v České republice. Ostrava, ATACO, p ,

17 Restrukturalizace podniku Enterprise reorganization Jiří Dědina * ABSTRAKT Restrukturalizace v odborné literatuře je chápaná z různých úhlů pohledu. Například s částečnou nebo komplexní restrukturalizací organizační architektury podniku, a to skokem nebo pozvolně, a to v dobách krize anebo expanze. Je tedy mnoho důvodů, proč je nutné přistoupit k restrukturalizaci podniku nebo její organizační jednotky. Klíčová slova: Restrukturalizace; Životní cyklus podniku; Lidské zdroje; Manažer; Fáze životního cyklu podniku. ABSTRACT Reorganization in specialized literature is understood from different angles. For example, with partial or complete reorganization of the organizational architecture of the enterprise in a radical way or gradually and in times of crisis, or expansion. Therefore there are many reasons why it is necessary to proceed with reorganization of the company or its organizational units. Key words: Reorganization; Business life cycle; Human resources; Manager; Life-cycle of an enterprise. JEL classification: M10, M22 Restrukturalizace a její význam Pojem restrukturalizace může mít několik významů. V odborné literatuře se můžeme s pojmem restrukturalizace setkat v širším pojetí. Můžeme tím pojmem rozumět změnu majetkové a kapitálové (finanční) struktury podniku [1] nebo celkové přeorganizování podniku [2]. Jiní autoři pod tímto pojmem rozumí ozdravení podniku, který se nachází v období krize [3], nebo jako komplexní změna celého podniku pod pojmem změna organizační architektury podniku [4]. Restrukturalizace je zpravidla chápána jako řešení krizové situace podniku za účelem jeho oživení. Restrukturalizace může být chápána i v jiném pojetí, například existuje i v podnicích, které žádné problémy nemají, ale neustále reagují a mění podmínky tak, aby si zvyšovali svoji konkurenceschopnost. * Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra managementu, 17

18 Podniky mohou realizovat restrukturalizaci z různých důvodů, například podnik prochází krizí, kterou musí management řešit. Nebo podnik je nucen řešit dílčí problémy, které se vyskytují během jeho života. Během života podniku dochází k problémům z hlediska řízení managementem, a to zejména na vrcholové úrovni řízení. K restrukturalizaci by mělo docházet například v oblasti lidských zdrojů z hlediska prevence proti případné krizi v pravidelných cyklech tak, aby se ovlivnila pozitivně křivka životního cyklu podniku do průběhu evolučního růstu. Restrukturalizace v oblasti lidských zdrojů a zákazníků Obměna manažerů jak týmových, tak vrcholových by měla kopírovat střídání dobrých a špatných časů pro podnik. V dobrých časech hledají podniky raději Budovatele, ve špatných Ořezávače nákladů. Podnik potřebuje manažery, kteří umějí měnit svůj styl řízení vedení, tj. kteří si uvědomují nutnost monitorovat náklady, ale zároveň dokážou budovat. Dochází k restrukturalizaci i v myšlení zákazníků, kteří se stále více orientují na kvalitu při optimální ceně. V dobách dobrých se manažer z hlediska odbornosti věnoval zejména marketingu a obchodu, jelikož jeho hlavním cílem byl růst podniku. Nyní podniky urychleně vybírají manažery v oblasti financí, kteří dovedou monitorovat projekty z hlediska nákladů a tak snáze najdou rezervy. Optimálním řešením restrukturalizace manažerských zdrojů je najít budovatele a ořezávače tak, aby rostly tržby při optimalizaci nákladů. Management tak využívá tzv. strategii analyzátora. Manažer a životní cyklus podniku Postavením manažera ve vztahu k životnímu cyklu podniku se v současné době musí zabývat mnoho vlastníků podniku, které se nacházejí v různých fázích životního cyklu. Z tohoto pohledu můžeme doporučit teoreticky rozdělit vývoj podniku do sedmi fází, z nichž každá je charakteristická určitým způsobem ke tvorbě struktury podniku, způsobu výroby, dobývání trhu, vztahem ke konkurenci nebo k využití zisku. Pro každé období je vhodný určitý typ chování manažera, anebo jiný typ člověka. V první počáteční fázi vzniku podniku stojí v čele manažer Prorok, který je tvůrcem idejí produktu nebo servisu. Na jeho zkušenostech, dostatečné informovanosti o situaci na trhu je závislá budoucnost podniku. Rozbíhá podnik. Ve druhé fázi vývoje vede podnik Dobyvatel, následuje Proroka. Je to Dobyvatel, který vede podnik k velkému růstu. Všechen zisk věnuje do rozvoje podniku. Ve třetí fázi Budovatel rozvíjí organizaci v období růstu podniku. Přechází od přikazování ke spolupráci a rozvoji týmové práce. Věří produktu, zefektivňuje způsob jeho výroby, prodeje a snaží se o dobývání dalších trhů. Dbá na jeho kvalitu a inovaci. Ve čtvrté fázi, kdy se podnik nachází na vrcholu svého vývoje, nastupuje Synergista, leader, vůdce, který udržuje pohyb směrem dopředu a využívá různých přístupů Proroka, Dobyvatele, Budovatele a Administrátora. Nejdůležitější činností pro něj je vytvářet nové a vylepšené produkty, servis a způsob výroby. Pohotové reakce jsou vyváženy neukvapeným plánováním. V této fázi je produkt relativně nejvýkonnější, maximalizuje zisky, má dostatek finančních zdrojů na inovace. Pátá fáze je charakterizována přesouváním pozornosti z expanze na jistoty. Manažer Administrátor je tvůrce integrovaného systému organizace. V této fázi je kladen důraz na maximalizaci finančního úspěchu podniku a na maximalizaci efektivnosti organizačních a 18

19 systémových struktur a využíváni finančních zdrojů. Dochází ke zvýšení diferenciace produktu a služeb a to vede ke zvýšení administrativy a nekontrolovatelně může přecházet v byrokracii a způsobuje úpadek tvořivosti a tvorby bohatství. Rozhodování se vzdaluje od bodu akce a tím se zhoršuje jeho kvalita. Důsledky rozhodování jsou pak nákladnější. V šesté fázi manažer Byrokrat zavádí těsná pouta kontroly, trestá a vyhání nové Proroky a Dobyvatele. Klesá důvěra mezi manažerem a zaměstnanci. Existuje mnoho specializovaných skupin z dřívější diferenciace. Organizace je složitá. Pro sedmou fázi je typické, že manažer Aristokrat nemá v tomto období dostatek nových investic na tvořivost, která by byla žádoucí. Komunikace je na bodě mrazu, vázne, dochází k vnitřním rozporům jak u manažerů, tak u zaměstnanců. Tato fáze může vést k zániku podniku, pokud nepřijde nový Prorok a Dobyvatel. Podnik ve svém vývoji nemusí projít všemi fázemi v tom pořadí, jak byly uvedeny, také mohou splývat. Zánik podniku je oddalován novými Proroky a Budovateli, kteří přicházejí v obdobích Administrátora, Dobyvatele nebo Aristokrata a prosazují nové ideje dalšího rozvoje podniku. Rozdělení vývoje podniku do několika fází je teoretické, neexistují ostré předěly mezi jednotlivými obdobími. Tato teorie umožňuje vyvarovat se některých základních chyb, usnadňuje orientaci tam, kde selžou vrozené dovednosti a intuice manažera. Nutnost restrukturalizace může být nutná z několika důvodů. Uvedu následující příčiny: Růst - expanze. Jestliže dochází k expanzivnímu růstu bez restrukturalizace, stává se, že nejvyšší vedoucí jsou stále více přetěžováni a rozhodují opožděně, jelikož se nestačí dobře informovat o dění v podniku. Pokles ekonomické účinnosti. Jestliže začnou klesat prodeje a zisky, nebo nedochází ke zvyšování zisku úměrně se zvyšováním odbytu, je restrukturalizace naléhavá. Klesající ekonomická účinnost způsobí, že nejvyšší vedení si přeje mít větší pravomoc a zdůvodňuje to tím, že musí přímo kontrolovat chod společnosti. To prý údajně má zabránit nesprávným rozhodnutím na nižších stupních vedení. Změny způsobu řízení a vedení. Jestliže se v celé oblasti daného průmyslu začíná prosazovat určitý styl řízení a vedení, většina společností, která má odlišný styl řízení a vedení, začne pravděpodobně uvažovat o změně. Změny vedoucích pracovníků. Nově uvedený manažer do nejvyšší funkce má sklon zavádět v podniku změny. Za prvé proto, že se domnívají, že musí učinit změnu, aby přesvědčili, že je lepší než předchozí vedení a že jejich jmenování do funkcí znamená zlepšení. Druhým důvodem může být to, že stávající organizační architektura nevyhovuje stylu jejich řízení a vedení. Vnější vlivy. Jde o události odehrávající se mimo podniky, které mohou vést k reorganizaci. Jsou to změny v činnosti konkurence, změny v prodejních možnostech, změny v politice vlády vůči podniku. Rozhodnutí o změně by však mělo vycházet ze zjištění nedostatku v organizaci, které vznikají v důsledku růstu, poklesu a jiných vnitřních nebo vnějších příčin. Může například dojít k tomu, že základní cíle společnosti již nejsou mnoha vedoucím jasné. To buď proto, že se během let změnily, nebo růst nebo pokles vytvořil takovou mezeru mezi vyšším a nižšími vedoucími, že už nevědí, co má být jejím cílem. Někdy jsou cíle společnosti všem jasné, ale mnozí vedoucí nevědí, jaké jsou cíle jejich podřízených a rozsah jejich odpovědnosti a pravomoci. 19

20 Existuje úplný nebo částečný nedostatek koordinace. Pracovní úsilí jednotlivých organizačních jednotek se může křížit. Nové návrhy výrobků se nedostanou dostatečně rychle do výroby. Cíle restrukturalizace Jestliže bylo rozhodnuto o provedení restrukturalizace, musí se stanovit cíle změny. Může jít o následující příklady cílů: - snížit administrativní výdaje - přiblížit rozhodování k místu jeho provádění - umožnit největší možnou odpovědnost - zajistit lepší prostředky pro koordinaci - snížit zatížení nejvyššího vedoucího i ostatních vedoucích - zkrátit řetězec příkazů Tento výčet cílů není vyčerpávající a všechny cíle nelze použít při jedné restrukturalizaci, protože některé z nich si odporují. Ve většině případů nelze decentralizovat rozhodování a současně snížit administrativní výdaje, neboť decentralizace často způsobuje zvýšení výdajů, i když může dlouhodobě přinášet zisk. Postup při restrukturalizaci Jestliže se rozhodnutí uskutečnit restrukturalizaci již učinilo, a že byly současně definovány cíle a omezení, vypadá postup při restrukturalizaci takto: - Stanoví se osoby, které restrukturalizaci provedou. - Popíše se dosavadní stav podniku. - Naplánuje se optimální stav podniku. - Ideální předpoklad podniku se přizpůsobí současným možnostem. - Vypracuje se schéma organizační architektury. - Vyhlásí se a realizuje se plán restrukturalizace. - Musí se získat podpora pracovníků pro nová opatření. Prvních šest kroků se provádí v uvedeném pořadí. Sedmý krok ve skutečnosti není poslední. Proto, aby lidé přijali změnu, je třeba je získat od samého začátku. Získání podpory musí zajišťovat určený pracovník. Ten zpracovává přehledy, plány a postupy. Poté se rozhodne o metodách rozboru dosavadní organizace a o tom, co je v současné době vhodné. Nakonec se změny vyhlásí a uvedou do chodu. Omezující podmínky pro restrukturalizaci Kromě vyjasnění si cílů podniku je nutné zohlednit ekonomické, technické a instituciální omezující podmínky pro restrukturalizaci. Existují také omezení daná nutností přihlížet ke schopnostem pracovníků, kteří jsou k dispozici. 20

Restrukturalizace podniku

Restrukturalizace podniku Restrukturalizace podniku Enterprise reorganization Jiří Dědina * ABSTRAKT Restrukturalizace v odborné literatuře je chápaná z různých úhlů pohledu. Například s částečnou nebo komplexní restrukturalizací

Více

Význam transakčních nákladů pro nadace

Význam transakčních nákladů pro nadace Význam transakčních nákladů pro nadace The Importance of the Transaction Cost for Foundations Petr Boukal * ABSTRAKT Řízení transakčních nákladů je důležité jak pro podniky, tak pro neziskové organizace.

Více

Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví?

Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Corporate Sector in CR: What is the Role of Ownership in the Terminations of the Companies? Drahomíra Dubská * ABSTRAKT Empirická

Více

Současné problémy managementu změny podniku Contemporary problems of enterprise change management

Současné problémy managementu změny podniku Contemporary problems of enterprise change management Současné problémy managementu změny podniku Contemporary problems of enterprise change management JIŘÍ DĚDINA Panevropská vysoká škola v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania, katedra medzinárodného

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Cenová statistika a pojišťovnictví v České republice

Cenová statistika a pojišťovnictví v České republice Cenová statistika a pojišťovnictví v České republice Alojz Nemeček MP-konzult, s. r. o., Hradec Králové V roce 2000 provedl Český statistický úřad (ČSÚ) revizi cenových indexů v průmyslu a stavebnictví.

Více

Několik poznámek k problematice incidenčních sporů v insolvenčních řízeních

Několik poznámek k problematice incidenčních sporů v insolvenčních řízeních Několik poznámek k problematice incidenčních sporů v insolvenčních řízeních A few notes to the issue of incidental disputes in insolvency proceedings Jiří Hnilica * Petr Ševčík ** ABSTRAKT Práce se zabývá

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. člen Národní ekonomické rady Vlády ČR (NERV), ředitel EEIP,a.s. předseda Mezinárodní obchodní komory

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více