TRANSAKČNÍ NÁKLADY ČESKÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ, MOŽNOSTI JEJICH SNIŽOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ STATISTIKY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSAKČNÍ NÁKLADY ČESKÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ, MOŽNOSTI JEJICH SNIŽOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ STATISTIKY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská katedra podnikové ekonomiky Sborník z mezinárodní vědecké konference (Proceedings of the International Scientific Conference) TRANSAKČNÍ NÁKLADY ČESKÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ, MOŽNOSTI JEJICH SNIŽOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ STATISTIKY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ Transaction costs of Czech businesses in insolvency proceedings, the possibility of their reduction and improvement of statistics of insolvency proceedings Květen 2012

2 Tento sborník Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení byl vytvořen s finanční podporou TA ČR (evidenční číslo projektu TD010093). Vědecká rada konference (Scientific board) prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha / Místopředseda správní rady Turnaround Management Association Česká republika, o.s. Mgr. Luboš Dörfl, soudce Vrchního soudu v Praze Externí recenzenti (External reviewers) doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., prorektor pro kvalitu a podnikatelské aktivity, Vysoká ekonómie a manažmentu v Bratislave doc. Ing. Michael Kroh, CSc., ekonomický expert JUDr. Tomáš Malý, insolvenční soudce, Krajský soud v Praze Organizační výbor (Organization committee) Ivana Vostřelová Ing. Miroslav Lorenc Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Publikace neprošla jazykovou úpravou. The publication did not pass proofreading. Publikace prošla recenzním řízením. The publication passed a review process. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Editoři sborníku: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. ISBN

3 Partneři konference (Conference partners)

4 Obsah Význam transakčních nákladů pro nadace... 5 Petr Boukal Companies related to the glass making industry and their financial health Dagmar Čámská - Jiří Hájek Restrukturalizace podniku Jiří Dědina Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Drahomíra Dubská Některé aspekty možnosti omezit přijímání cizích zdrojů ze strany podnikatelských osob Jiří Hnilica - Petr Ševčík Potřebná struktura informací o insolvenčních řízeních Eva Kislingerová Osobní bankrot a jeho řešení Monika Randáková - Jiřina Bokšová Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení Hana Ředinová - Marie Paseková Důvody diskvalifikace sanačního principu v insolvenční praxi Jaroslav Schönfeld - Luboš Smrčka Bad Debt Provisions and Impairment: How Behave Czech SMEs? Jiří Strouhal - Marie Paseková - Lubor Homolka 4

5 Význam transakčních nákladů pro nadace The Importance of the Transaction Cost for Foundations Petr Boukal * ABSTRAKT Řízení transakčních nákladů je důležité jak pro podniky, tak pro neziskové organizace. V případě neziskových organizací jde o významný faktor ovlivňující naplnění poslání neziskové organizace. U nadace transakční náklady působí na proces sdružování majetku za účelem podpory veřejně prospěšných projektů jiných neziskových subjektů. Jedná se o to, kolik majetku se podaří shromáždit a zejména, jak efektivně je s ním nakládáno. Řízení transakčních nákladů vyžaduje spolupráci více nadací. Lze doporučit např. společné investování nadací do cenných papírů, které tento proces zlevňuje. Příspěvek upozorňuje na podstatu nadace a význam společného investování s cílem snížit transakční náklady. Problematika transakčních nákladů musí být řešena ve všech fázích životního cyklu nadace včetně fáze její případné krize a likvidace. Klíčová slova: Nadace; Transakční náklady; Optimalizace. ABSTRACT Management of transaction costs is important for all organizations: businesses and nonprofit organizations. In the case of nonprofit organizations it is an important factor affecting the fulfillment of the mission of nonprofit organizations. The transaction costs in the foundation s are managed according to the process of pooling assets to support community projects of other nonprofit entities. The amount of the property is influenced by the managing of the transaction cost. The effective using of the property is influenced too. The cooperation among the foundations is very important for the effective managing of the transaction cost. A common foundation investment in securities can be recommended as the process of the reduction of the transaction cost. This is one of the important notices of this article. The transaction costs must be solved in all stages of the life cycle, including the foundation stage for crisis and its liquidation. Key words: Foundation; Transaction cost; Optimization. JEL classification: G30 * Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD Ing. Petr Boukal, Ph.D. odborný asistent; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky. 5

6 Vymezení podstaty nadace Nadace je účelovým sdružením majetku zřizovaným podle zákona o nadacích (227/1997 Sb.), jehož smyslem je dosahování obecně prospěšných cílů. Těmito cíli se míní zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic, vědy, vzdělání, sportu. Jde o poměrně obecné určení cílů, které umožňuje širší výklad. Rozhodně lze za obecně prospěšný cíl považovat podporu veřejné kulturní služby, jako je provozování divadla, hudby, výtvarného umění atd. V budoucnosti by nadace měly sehrát výraznou roli při financování českých nestátních neziskových organizací (dále NNO). To předpokládá nejen transparentní přidělování prostředků nadace na seriózní projekty NNO, ale i celkově efektivní řízení procesů v nadaci včetně optimalizace transakčních nákladů. Stručná statistika nadací Ve vývoji počtu nadací a nadačních fondů v letech lze pozorovat výrazný zlom v roce Právě tehdy vstoupil v platnost výše zmíněný zákon o nadacích a nadačních fondech. Proč vlastně byl zákon přijat a proč byly jeho dopady tak výrazné? Samostatný zákon o nadacích jako celek si vyžádaly opakující se pokusy zneužít formu nadace jako prostředek nabytí zdrojů z Nadačního investičního fondu, který byl založen jako podpora státu při zdrojovém vybavování obnovované nadační sítě v ČR, přičemž ne všichni nabyvatelé plánovali naplňování obecně prospěšných cílů. Kontrola serióznosti jednotlivých žadatelů vyvolávala transakční náklady, které byly poměrně vysoké. Odborné komise musely trávit mnoho hodin prověřováním řady subjektů. Pokud naopak tyto kontroly neprobíhaly precizně, mohly být prostředky přiděleny nepoctivému žadateli, čímž docházelo k tunelování Nadačního investičního fondu. Zmizelé prostředky, které pak skončily na nejrůznějších soukromých účtech a byly spotřebovány k soukromým účelům, lze rovněž považovat za náklady těchto procesů. Nadační síť nebyla podpořena a prostředky Nadačního investičního fondu byly vynaloženy zbytečně. Bylo nutné velmi rychle a jednoznačně vymezit, co je skutečně nadace, jaké má charakteristické rysy, kdo a jak ji může založit a jakými pravidly se řídí. Nebylo možné čekat na přijetí komplexního občanského zákoníku tak, jak ho má např. Německo, který po mnoha průtazích s největší pravděpodobností vstupuje v platnost od roku 2014, český stát potřeboval právní rámec pro obnovu nadací včetně jejich majetkové výbavy ihned (v roce 1997), aby ji mohl racionálně uskutečnit a, jak již bylo napsáno, zabránil zneužívání. Lze zpětně konstatovat, že zákon měl být schválen dříve (hned v roce 1990) před zahájením obnovy nadační sítě. Předešlo by se mnoha zbytečným ztrátám. Následující tabulka svědčí o naléhavosti daného problému. Tab. 1: Statistika počtu nadací a nadačních fondů v letech v ČR Statistika k datu Nadace Nadační fondy Počet 12/ ,00 Počet 11/ ,00 Počet 5/ Počet 12/ Počet 3/ Zdroj: Nový zákon o nadacích a nadačních fondech začal platit od Za první rok jeho platnosti se zaregistrovalo pouhé cca 1 % předchozího počtu subjektů nazývajících se 6

7 nadacemi. Za dva roky šlo o něco málo přes 5 %. V současné době působí cca 455 nadací (viz předchozí tabulka), což představuje cca 8,7 % počtu subjektů, které působily jako nadace bez zakotvení samostatným zákonem před rokem Neznamená to sice, že 90 % předchozích subjektů museli být nutně podvodníci, ale na druhou stranu tato krátká statistika potvrzuje důležitost průhledné legislativy při optimalizaci transakčních nákladů jednotlivých procesů. Když legislativa chybí (a bohužel není příliš možné spoléhat se na dostatečnou morální vyspělost účastníků procesů), transakční náklady (potřeba podrobné kontroly prostřednictvím komisí složených z drahých odborníků, s jejichž kontrolní prací souvisejí vysoké mzdové náklady) výrazně rostou. Pokud kontroly neproběhnou, lze za transakční náklady považovat sumu prostředků, které byly vyčleněny z Nadačního investičního fondu neoprávněně (výše zmíněné tunelování). Je otázka, zda se toto prostředí počátkem 90. let vyvinulo objektivně, nebo se ho někdo snažil vědomě nastavit, tyto spekulace již nejsou předmětem této stati. Transakční náklady nadace Transakčními náklady se obecně míní náklady na tržní transakce. Konkrétně může jít např. o náklady spojené s uzavíráním smluv, vyhledáváním obchodních partnerů, prověřováním věrohodnosti partnerů, získáváním informací o cenách apod. Výši transakčních nákladů ovlivňují aktuálně platné právní normy (viz výše). V případě nadací a jejich administrativních a transakčních nákladů, pokud jde o jejich další fungování po roce 1998, bude nutné vrátit se zpět k již několikrát zmiňovanému zákonu o nadacích a nadačních fondech. Zákon v této souvislosti mj. stanoví, že nadace smí použít majetek pouze v souladu s účelem a podmínkami, které jsou zveřejněny v nadační listině nebo ve statutu (nadační příspěvek), a na úhradu nákladů spojených se správou nadace zahrnující náklady vyplývající z jednotlivých rozhodnutí tohoto subjektu. Náklady související se správou nadace musí nadace vést striktně odděleně od nadačních příspěvků. Tyto náklady zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace včetně odměn za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora. Vymezované náklady související se správou nadace a v jejich rámci i transakční náklady jsou omezeny zákonem. Je nutné je řídit a optimalizovat jejich výši Konkrétně musí nadace v souvislosti s náklady na správu dodržet některé z následujících pravidel: celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit určité procento ročních celkových výnosů nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu, celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit určité procento hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků nebo celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit určité procento nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Výše zvolené pravidlo nelze měnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným obdobím přitom je kalendářní rok. Dodržení zvoleného pravidla je zákonná věc, k tomu je nutné přidat aplikaci, kdy se předpokládá, že seriózní nadace vykáže mnohem nižší hodnotu nákladů na správu, než vyhlašuje jako svůj limit. Je možné sledovat celkový trend úspor. Nadace zdůrazňují, že limit stanovený pro velikost správních nákladů nejen, že není překročen, ale nadace má velký prostor pod ním. Informace, že místo limitu 2,5 %, činily správní náklady maximálně 0,2 % nadačního jmění má velký marketingový význam. Okolí nadace pečlivě sleduje, jestli shromažďované prostředky nejsou vynakládány neefektivně, jestli nadace nespotřebovává příliš mnoho prostředků na procesy zajišťující její majetek (poplatky za vedení účtů atd.), který by měl spíše sloužit vyhlášeným veřejně prospěšným účelům. Drahý 7

8 provoz může být i faktorem vedoucím ke krizi nadace, protože vyvolává pochybnosti potencionálních podporovatelů o efektivitě využití poskytnutých prostředků. Vnější důvěra v nadaci je podmíněna transparentností finančních toků. Podporovatelé musí být průběžně informováni o využití právě jejich prostředků, nadace musí zveřejňovat jak zdrojový, tak projektový rozpočet. Musí být jasné, odkud zdroj pochází a na jaký účel je využit. Dále musí být transparentní, jaké náklady souvisejí s jednotlivými procesy. Tab. 2: Příklady nadací a limitace jejich správních nákladů Nadace poskytnuté nadační příspěvky (PNP) Limit nákladů na správu nadace (NNSN) Náklady na správu nadace (NNSN) NNSN/PNP Nadace ČEZ tis. Kč 15 % PNP tis. Kč 5,78 % NROS tis. Kč 20 % PNP tis. Kč 8,42 % Stejný trend (zajištění výrazně nižších transakčních nákladů v porovnání s hodnotou, kterou nadace předem deklaruje) lze doporučit také do oblasti transakčních nákladů. Zde je velký prostor např. v oblasti finančních investic. Všechny velké nadace investují do cenných papírů, s čímž transakční náklady bezprostředně souvisejí. Pokud by nadace investovaly každá zvlášť, každá zvlášť by zároveň platila různé poplatky, dílčí menší investice by se nemusely zhodnotit v takové výši, která by přicházela v úvahu u velkých investovaných objemů. Řešením v této oblasti je spolupráce nadací. Banky nabízejí možnosti společného investování nadací (viz dále), kterým při využití této nabídky mohou klesnout transakční náklady a vzrůst výnos z investice. Balancovaný fond nadací Nadace jako sdružení majetku se průběžně snaží svůj majetek zvětšovat tak, aby mohlo být podpořeno co nejvíce projektů NNO odpovídajících poslání nadace. S cílem zvětšit svůj majetek může nadace investovat prostředky tvořící nadační jmění, není nutné ponechávat tyto prostředky výhradně na zvláštním účtu banky. V souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech mohou být tyto prostředky použity na nákup instrumentů peněžního trhu, dluhopisů a jiných cenných papírů představující pohledávku, které jsou registrovány na veřejném trhu v členském státě OECD, podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných instrumentů do výše 30 %, podílových listů ostatních otevřených podílových fondů, popřípadě podílů vydaných jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, dluhopisů, jejichž emitenty jsou státy nebo centrální banky. Dále mohou nadace vynakládat prostředky na nákup nemovitostí. Rovněž mohou nakupovat investiční instrumenty v cizí měně, podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, mimo podílové fondy a jednotky kolektivního investování uvedené v zákonu o nadacích, dluhopisy, jejichž hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu ("rating"), provedené alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami, nedosahuje 8

9 nejméně stejné kvality jako rating České republiky nebo které nemají garanci státu anebo garanci jiného subjektu s ratingem dosahujícím nejméně stejné kvality jako rating České republiky a provedeným alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami. Celková hodnota investičních instrumentů uvedených v předchozím odstavci nesmí přesáhnout 30 % hodnoty nadačního jmění. S výše uvedeným investováním souvisejí transakční náklady. Např. nadace jako klient musí s bankou podepsat smlouvu na obstarání nákupu a prodeje cenného papíru. Banka potom zřídí portfoliový účet a zřídí podúčty peněz a cenných papírů. Za zřízení, vedení účtu a obstarání nákupů a prodejů cenných papírů si banka účtuje poplatky, resp. provize, jejichž výše je dána stanoveným sazebníkem banky. Pokud chce nadace tyto transakční náklady snížit, je vhodné spojit se s ostatními nadacemi a zajistit společné obchodování ve velkém. Malé objemy nákupů a prodejů provedené pro jednotlivé subjekty jsou, jak již bylo řečeno, nevýhodné, jde o nákladný proces. Každá nadace zvlášť musí posoudit dílčí výnosnost své finanční investice, zhodnotit kvalitu cenného papíru, do kterého má být investováno. To předpokládá analýzu ekonomické pozice a perspektivy emitenta daného cenného papíru. Takové analýzy musí provádět finanční odborník, pokud se má na jejich výsledky nadace spoléhat. A takové odborníky si musí nadace eventuálně zaplatit. Proto s cílem snížit transakční náklady Fórum dárců iniciovalo vznik tzv. Balancovaného fondu nadací. Jde o otevřený podílový fond umožňující společné investování nadací. Sdružuje 38 nadací (a nadačních fondů). Fond spravuje od roku 1999 společnost Pioneer Investments Austria GmbH, člen bankovní skupiny UniCredit. Do portfolia cenných papírů jsou zařazeny zejména dluhopisy, což snižuje rizikovost finančního investování. Výhodou je snížení nákladů na obhospodařování portfolia a rovněž zvýšení výnosu i v případě menších nákupů a prodejů. Finanční odborníci v tomto případě pracují za 38 nadací zároveň. Společný postup lze neziskovým organizacím doporučit všeobecněji při zachování maximální investiční opatrnosti. Tab. 3: Transakční náklady Balancovaného fondu nadací Charakteristika Hodnota Úplata za obhospodařování 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu Přirážka ke kupní ceně 0 % Srážka při zpětném odkupu 0 % Zdroj: Úplata za obhospodařování fondu činí maximálně 1 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu, přičemž fond stanovil konkrétní hodnotu 0,4 %. U transakčních nákladů je patrný stejný trend jako u administrativních nákladů nadací jako celku (viz výše). Další snížení transakčních nákladů v souvislosti s konkrétním příkladem Balancovaného fondu nadací je následující: zřízení a vedení účtu nadace zdarma, zřízení a vedení internetového bankovnictví zdarma, zvýhodněné transakce platebního styku, zvýhodněné úročení běžného účtu. 9

10 Pokud by např. nadace vložila na účet Kč a účet se úročil ročně 0,1 %, přibylo by nadaci za rok Kč. Zlepšené úročení (např. 0,15 %) by přineslo Kč. Podobné částky může přinést snížení nebo odpuštění poplatků za různé bankovní operace. Lze konstatovat, že řetězení uváděných úspor, případně dosažením vyššího zhodnocení může nadace získat navíc až desetitisíce korun, které pak uplatní ve prospěch projektů, s jejichž návrhy přicházejí NNO. Pravidla efektivního ekonomického řízení platí v oblasti transakčních nákladů stejně pro podniky i nadace, ostatní právní formy NNO nevyjímaje. Závěr Problematika transakčních nákladů je spojována na prvním místě s výdělečnými organizacemi, podniky. U neziskových organizací je situace stejná. Vhodnou volbou banky, vhodným nastavením bankovních produktů může nezisková organizace ušetřit, případně navíc získat poměrně vysoké prostředky. Jejich výše závisí na konkrétním příkladu, u velkých neziskových organizací může jít o poměrně vysoké částky. Jako příklad neziskové organizace jsou uvedeny nadace, účelové sdružení majetku. Efektivní řízení transakčních nákladů může nadaci přinášet mnohem větší možnost podpory konkrétních projektů. Pro státní rozpočet je to důležitá informace zdůrazňující jednu z poněkud opomíjených možností zvýšení míry nezávislosti NNO na veřejných rozpočtech. Literatura: [1] Boukal, P. (2009): Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha, Oeconomica, [2] Boukal, P (2010).: Dopady krize na nestátní neziskové organizace. In: Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha, Oeconomica [3] Hindls, R. Holman, R. Hronová, S.: (2003): Ekonomický slovník. Praha, C. H. Beck, [4] Kislingerová, E. (2010): Manažerské finance. Praha, C. H. Beck, [5] Rektořík, J. (2010): Organizace neziskového sektoru. Praha, Ekopress,

11 Companies related to the glass making industry and their financial health Dagmar Čámská * Jiří Hájek ** ABSTRACT The economic crisis of years 2008 and 2009 had a serious impact on the corporate sector worldwide. It is believed that the Czech glass making industry was hardly affected. This article evaluates if the whole industry branch was negatively affected or it is a case only of several ailing enterprises. The evaluation will be realized with the tool of bankruptcy models. Bankruptcy models are represented by Altman formula and index IN05. The second aim of the article is to show the branch resistance during economic crisis. The results for glass making industry will be compared with the results metallurgical industry. Key words: Glass making industry; Bankruptcy models; Czech Republic. JEL classification: G01, G30, G33. Introduction This article is focused on the development of the corporate financial health during economic crisis. The financial health is a crucial issue for every company otherwise any company is able to develop or survive on a market. Our research focuses on companies operating in one industry branch. The branch Manufacture of glass and glass products has been selected for this research. According to Classification of Economic Activities CZ-NACE it is the group CZ-NACE This industry branch was selected because it is believed that the Czech glass making industry was hardly affected in the crisis period. Klečka and Scholleová (2010) present a fall of glassworks in the Czech Republic. Problems of glass making firms are often mentioned as the first impact of the financial crisis on the Czech companies. Pileček, Červený and Klíma (2010) say that glass making industry was hardly affected because the amount of employees decreased from to in This article should evaluate if the whole industry branch was affected or it is only a case of several ailing enterprises such as Crystalex, Sklárny Bohemia and Sklárny Kavalier. The crisis period was very difficult time for the economy because almost all industry branches had to cope with the decline in a demand, with lack of financial liabilities due to bank reactions etc. More details could be found in Kislingerová (2009). The second aim of data analysis is to show the branch resistance during economic crisis. The branch Manufacture of glass and glass products is compared with the branch Manufacture of basic metals and fabricated metal products, foundry which is according to Classification of Economic Activities CZ-NACE the group CZ-NACE 24. This paper is one of the research outputs of project TD registered at Technology Agency of the Czech Republic. * Ph.D. candidate, Dagmar Čámská, teaching assistant, University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration, Department of Business Economics ** Ph.D. candidate, Jiří Hájek, Ph.D candidate, University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration, Department of Business Economics 11

12 Methodology The financial situation of companies will be analyzed with the help of value and bankruptcy models. These models are tools which can provide a quick answer about corporate financial health. A great contribution of this tool is its simplicity and removing subjectivity. An analyst is able to evaluate the enterprise with the use of accounting data in a short time. The most known models worldwide are Altman formulas. His first model was published in 1968 (Altman, 1968). Altman indices still belong to most often used worldwide and they have not been replaced by any other formulas. Equation and evaluation table (Altman, 2012) for companies which are not publicly listed are displayed bellow. Calculated value of Altman Z Score has to be evaluated according Chart 1. where EBIT S E RE NWC Z Score (1) A A L A A EBIT = Earnings Before Interest and Tax, A = Total Assets, S = Sales, E = Equity, L = Total Liabilities, RE = Retained Earnings, NWC = Net Working Capital. Chart 1: Evaluation of Z-Score Evaluation Z Score Unhealthy Z <1,8 Grey Zone 1,8<Z<2,99 Healthy 2,99<Z Source: Altman (2012) Especially for the Czech Republic Indexes IN were created as a national approach of bankruptcy. During the years family of indices grew. Until now IN 95, IN 99, IN 01 or IN 05 were developed. For purposes of the research the index IN 05, which was published as last, will be used. The formula of IN 05 and its evaluation are written bellow (Neumaierová, 2005). It is same as with Altman Z Score because calculated value of IN 05 has to be evaluated according special intervals which are shown in Chart 2. A EBIT EBIT R CA IN (2) L I A A STL where I = Interest, R = Revenues, CA = Current Assets, STL = Short-term Liabilities. and other see above. 12

13 Chart 2: Evaluation of IN 05 Evaluation IN 05 Unhealthy IN <0,9 Grey Zone 0,9<IN<1,6 Value Creation 1,6<IN Source: Neumaierová (2005) Values of Altman and IN indexes will be calculated for our data set. Data set contains glass making firms. Research results are based on statistical data processing. Especially tools of descriptive statistics will be used. These results will be compared with the results for another industry branch which is metallurgical production. Results for this industry branch are part of the output of the article for the conference Metal 2012 (Čámská et al., 2012). Experimental part Our research is based on corporate financial data which are included in basic financial statements. Data input comes from corporate databases. As the corporate databasis Albertina a Report was used. The time period covers the years As it is mentioned before the analysed industry branch is glass making industry CZ-NACE Our first criterion is that all companies dominantly operate in the group CZ-NACE The second criterion is the size of a company. We took a decision that we will analyze only companies with the annual turnover higher than 30 million CZK. The criterion of 30 million CZK turnover is used by the Confederation of Industry of the Czech Republic and it separates small and middle-sized companies. If we compare the value of this criterion with recommendations of EU (turnover of 10 million EUR) also small companies are included in the data sample. The only data transformation which was done is directly connected with the model IN 05. One ratio is defined as EBIT divided by interests (interest coverage). If enterprise does not use foreign sources or only small amount of liabilities this ratio increases sharply. Authors of this formula recommend to limit the value of these ratio by number 9. The second trouble is extreme values of the indicator interest coverage when the profit is negative and interest is very low. The value is then extremely negative what decreases IN 05. We omitted these observations where the indicator was lower than minus 100. Chart 3 shows number of companies included in the sample according the years after omitting observations how it is described above. Chart 3: Number of analyzed business units in data set Source: own calculation Next procedure is to calculate values of Altman Z Score and Index IN 05 for each company Results and discussion Aggregated results of Altman Z-Score and IN 05 calculation are displayed in Chart 4 and 5. The value represents mean of all values of prediction index. Altman Z-Score evaluates 13

14 companies a little bit higher than IN 05. The biggest difference between both indices is observable in the last year when IN 05 deteriorates although Altman Z-Score reaches the best zone. Values included in charts 4 and 5 show that means do not reflect an impact of the global economic crisis. Chart 4: Evaluation of Altman Z Score mean for all units Altman Value 2,5504 2,8539 2,6276 2,6803 2,9812 Verbal description grey zone grey zone grey zone grey zone healthy Source: own calculation Chart 5: Evaluation of IN 05 mean for all units IN Value 1,3751 1,4681 1,2384 1,2464 0,9736 Verbal description grey zone grey zone grey zone grey zone grey zone Source: own calculation Better results are displayed in charts 6 and 7 when companies are divided in three zones according evaluation of bankruptcy models. Altman Z-Score shows stable situation where we can hardly detect the impact of crisis. Results of IN 05 show that the situation of industry branch is worsening during years. Chart 6: Evaluation of Altman Z-Score for glass making industry Altman Healthy Grey zone Bankruptcy Source: own calculation Chart 7: Evaluation of IN 05 for glass making industry IN Healthy Grey zone Bankruptcy Source: own calculation Weakness is that data set is incomplete and it does not contain all enterprises. Klečka and Scholleová (2010) describe the situation of three companies during years , namely Crystalex, a.s., Sklárny Kavalier, a.s. and Sklo Bohemia, a.s. Only the company Sklárny Kavalier, a.s. is the part of our data set and this enterprise went in the liquidation in 2009 (according the webpage as the only company contained in used data set. The corporate databasis Albertina a Report works only with financial statements which were publicly published. Unfortunately companies in troubles do not often publish their statements. It is the case of other two mentioned companies above. 14

15 Results do not show us big differences during years if we take into account the Altman Z- Score evaluation. On the other hand IN 05 deteriorates and the bottom is reached during the crisis period. We are not able to confirm the hypothesis that the whole industry branch was negatively affected. It could be a case of several ailing enterprises which were unfortunately the biggest and most important inside industry. The conclusion of Klečka and Scholleová (2010) states that ailing companies had financial problems already before crisis. They were caught unprepared with no reserves and inappropriately set funding for crisis. The decrease in demand was the last. If we would like to assess the branch resistance during the economic crisis it is the best to compare results of glass making industry with another industry branch. Our selected branch is Manufacture of basic metals and fabricated metal products, foundry which is according to Classification of Economic Activities CZ-NACE the group CZ-NACE 24. We took a decision that we will analyze only companies with the annual turnover higher than 100 million CZK. The criterion of 100 million CZK turnover is used by the Confederation of Industry of the Czech Republic and it separates middle-sized and big companies. Capital intensity of production is higher for metallurgical production than for glass making industry. Number of companies included in the metallurgical sample according the years is displayed in Chart 8. Both samples are comparable in size. Chart 8: Number of analyzed business units in metallurgical data set Number of companies Source: own calculation The evaluation of both bankruptcy models is mentioned on Chart 9 and 10. Trends in both tables are same because there is a significant deterioration during the crisis period. It is not only a case of one index but both indices display comparable results. Comparing charts 9 and 10 for metallurgical industry with charts 6 and 7 for glass making industry proves that the resistance of the glass making industry was even higher than for metallurgical branch. Chart 9: Evaluation of Altman Z-Score for metallurgical industry Altman Healthy Grey zone Bankruptcy Source: own calculation Chart 10: Evaluation of IN 05 for glass metallurgical industry IN Healthy Grey zone Bankruptcy Source: own calculation 15

16 Conclusion This article analyzed the hypothesis if the industry branch Manufacture of glass and glass products was negatively affected as a whole by the crisis as it is often believed. Our results are not convincing and we are not able to confirm this hypothesis. It would be possible to confirm the hypothesis with the use of the index IN 05 but Altman Z-Score does not confirm. The data limitation was discussed in the previous chapter. The second aim was to show the glass making industry resistance compared with the resistance of another industry branch. We selected metallurgical industry. It seems that the resistance of the glass making industry is even higher than the resistance of metallurgical industry. Our results are based on the evaluation of two bankruptcy models Altman Z-Score and IN 05. Deeper analysis could be done with the help of other nonfinancial data such as product demand, employment in the industry etc. References: [1] Altman, E.I. (1968): Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 1968, 13, p [2] Altman, E.I. (2012). Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA (R) Models. Hanbook of Research in Empirical Finance. Cheltenham, UK, ed. C. Brooks, E. Elgar, p. 7-36, [3] Čámská, D. Hájek, J. Bobek, M. Kula, D. (2012): Companies related to the metallurgical production and thein financial health. Metal Brno, 6 p, (in printing process) [4] Kislingerová, E. (2009): Podnik v časech krize. Praha, Grada Publishing, [5] Klečka, J. Scholleová, H. (2010): Bankruptcy models enuntiation for Czech glass making firms. Economics and management, 2010, 15, p [6] Neumaier, I. Neumaierová, I. (2005): Index IN05. In Červinek, P.: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy. Brno, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně, p , [7] Pileček, J. Červený, M. Klíma, J. (2010): Vybrané poznatky dopadu hospodářské krize na situaci jednotlivých regionů České republiky. In kolektiv autorů: Výzkum pro řešení regionálních disparit v České republice. Ostrava, ATACO, p ,

17 Restrukturalizace podniku Enterprise reorganization Jiří Dědina * ABSTRAKT Restrukturalizace v odborné literatuře je chápaná z různých úhlů pohledu. Například s částečnou nebo komplexní restrukturalizací organizační architektury podniku, a to skokem nebo pozvolně, a to v dobách krize anebo expanze. Je tedy mnoho důvodů, proč je nutné přistoupit k restrukturalizaci podniku nebo její organizační jednotky. Klíčová slova: Restrukturalizace; Životní cyklus podniku; Lidské zdroje; Manažer; Fáze životního cyklu podniku. ABSTRACT Reorganization in specialized literature is understood from different angles. For example, with partial or complete reorganization of the organizational architecture of the enterprise in a radical way or gradually and in times of crisis, or expansion. Therefore there are many reasons why it is necessary to proceed with reorganization of the company or its organizational units. Key words: Reorganization; Business life cycle; Human resources; Manager; Life-cycle of an enterprise. JEL classification: M10, M22 Restrukturalizace a její význam Pojem restrukturalizace může mít několik významů. V odborné literatuře se můžeme s pojmem restrukturalizace setkat v širším pojetí. Můžeme tím pojmem rozumět změnu majetkové a kapitálové (finanční) struktury podniku [1] nebo celkové přeorganizování podniku [2]. Jiní autoři pod tímto pojmem rozumí ozdravení podniku, který se nachází v období krize [3], nebo jako komplexní změna celého podniku pod pojmem změna organizační architektury podniku [4]. Restrukturalizace je zpravidla chápána jako řešení krizové situace podniku za účelem jeho oživení. Restrukturalizace může být chápána i v jiném pojetí, například existuje i v podnicích, které žádné problémy nemají, ale neustále reagují a mění podmínky tak, aby si zvyšovali svoji konkurenceschopnost. * Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra managementu, 17

18 Podniky mohou realizovat restrukturalizaci z různých důvodů, například podnik prochází krizí, kterou musí management řešit. Nebo podnik je nucen řešit dílčí problémy, které se vyskytují během jeho života. Během života podniku dochází k problémům z hlediska řízení managementem, a to zejména na vrcholové úrovni řízení. K restrukturalizaci by mělo docházet například v oblasti lidských zdrojů z hlediska prevence proti případné krizi v pravidelných cyklech tak, aby se ovlivnila pozitivně křivka životního cyklu podniku do průběhu evolučního růstu. Restrukturalizace v oblasti lidských zdrojů a zákazníků Obměna manažerů jak týmových, tak vrcholových by měla kopírovat střídání dobrých a špatných časů pro podnik. V dobrých časech hledají podniky raději Budovatele, ve špatných Ořezávače nákladů. Podnik potřebuje manažery, kteří umějí měnit svůj styl řízení vedení, tj. kteří si uvědomují nutnost monitorovat náklady, ale zároveň dokážou budovat. Dochází k restrukturalizaci i v myšlení zákazníků, kteří se stále více orientují na kvalitu při optimální ceně. V dobách dobrých se manažer z hlediska odbornosti věnoval zejména marketingu a obchodu, jelikož jeho hlavním cílem byl růst podniku. Nyní podniky urychleně vybírají manažery v oblasti financí, kteří dovedou monitorovat projekty z hlediska nákladů a tak snáze najdou rezervy. Optimálním řešením restrukturalizace manažerských zdrojů je najít budovatele a ořezávače tak, aby rostly tržby při optimalizaci nákladů. Management tak využívá tzv. strategii analyzátora. Manažer a životní cyklus podniku Postavením manažera ve vztahu k životnímu cyklu podniku se v současné době musí zabývat mnoho vlastníků podniku, které se nacházejí v různých fázích životního cyklu. Z tohoto pohledu můžeme doporučit teoreticky rozdělit vývoj podniku do sedmi fází, z nichž každá je charakteristická určitým způsobem ke tvorbě struktury podniku, způsobu výroby, dobývání trhu, vztahem ke konkurenci nebo k využití zisku. Pro každé období je vhodný určitý typ chování manažera, anebo jiný typ člověka. V první počáteční fázi vzniku podniku stojí v čele manažer Prorok, který je tvůrcem idejí produktu nebo servisu. Na jeho zkušenostech, dostatečné informovanosti o situaci na trhu je závislá budoucnost podniku. Rozbíhá podnik. Ve druhé fázi vývoje vede podnik Dobyvatel, následuje Proroka. Je to Dobyvatel, který vede podnik k velkému růstu. Všechen zisk věnuje do rozvoje podniku. Ve třetí fázi Budovatel rozvíjí organizaci v období růstu podniku. Přechází od přikazování ke spolupráci a rozvoji týmové práce. Věří produktu, zefektivňuje způsob jeho výroby, prodeje a snaží se o dobývání dalších trhů. Dbá na jeho kvalitu a inovaci. Ve čtvrté fázi, kdy se podnik nachází na vrcholu svého vývoje, nastupuje Synergista, leader, vůdce, který udržuje pohyb směrem dopředu a využívá různých přístupů Proroka, Dobyvatele, Budovatele a Administrátora. Nejdůležitější činností pro něj je vytvářet nové a vylepšené produkty, servis a způsob výroby. Pohotové reakce jsou vyváženy neukvapeným plánováním. V této fázi je produkt relativně nejvýkonnější, maximalizuje zisky, má dostatek finančních zdrojů na inovace. Pátá fáze je charakterizována přesouváním pozornosti z expanze na jistoty. Manažer Administrátor je tvůrce integrovaného systému organizace. V této fázi je kladen důraz na maximalizaci finančního úspěchu podniku a na maximalizaci efektivnosti organizačních a 18

19 systémových struktur a využíváni finančních zdrojů. Dochází ke zvýšení diferenciace produktu a služeb a to vede ke zvýšení administrativy a nekontrolovatelně může přecházet v byrokracii a způsobuje úpadek tvořivosti a tvorby bohatství. Rozhodování se vzdaluje od bodu akce a tím se zhoršuje jeho kvalita. Důsledky rozhodování jsou pak nákladnější. V šesté fázi manažer Byrokrat zavádí těsná pouta kontroly, trestá a vyhání nové Proroky a Dobyvatele. Klesá důvěra mezi manažerem a zaměstnanci. Existuje mnoho specializovaných skupin z dřívější diferenciace. Organizace je složitá. Pro sedmou fázi je typické, že manažer Aristokrat nemá v tomto období dostatek nových investic na tvořivost, která by byla žádoucí. Komunikace je na bodě mrazu, vázne, dochází k vnitřním rozporům jak u manažerů, tak u zaměstnanců. Tato fáze může vést k zániku podniku, pokud nepřijde nový Prorok a Dobyvatel. Podnik ve svém vývoji nemusí projít všemi fázemi v tom pořadí, jak byly uvedeny, také mohou splývat. Zánik podniku je oddalován novými Proroky a Budovateli, kteří přicházejí v obdobích Administrátora, Dobyvatele nebo Aristokrata a prosazují nové ideje dalšího rozvoje podniku. Rozdělení vývoje podniku do několika fází je teoretické, neexistují ostré předěly mezi jednotlivými obdobími. Tato teorie umožňuje vyvarovat se některých základních chyb, usnadňuje orientaci tam, kde selžou vrozené dovednosti a intuice manažera. Nutnost restrukturalizace může být nutná z několika důvodů. Uvedu následující příčiny: Růst - expanze. Jestliže dochází k expanzivnímu růstu bez restrukturalizace, stává se, že nejvyšší vedoucí jsou stále více přetěžováni a rozhodují opožděně, jelikož se nestačí dobře informovat o dění v podniku. Pokles ekonomické účinnosti. Jestliže začnou klesat prodeje a zisky, nebo nedochází ke zvyšování zisku úměrně se zvyšováním odbytu, je restrukturalizace naléhavá. Klesající ekonomická účinnost způsobí, že nejvyšší vedení si přeje mít větší pravomoc a zdůvodňuje to tím, že musí přímo kontrolovat chod společnosti. To prý údajně má zabránit nesprávným rozhodnutím na nižších stupních vedení. Změny způsobu řízení a vedení. Jestliže se v celé oblasti daného průmyslu začíná prosazovat určitý styl řízení a vedení, většina společností, která má odlišný styl řízení a vedení, začne pravděpodobně uvažovat o změně. Změny vedoucích pracovníků. Nově uvedený manažer do nejvyšší funkce má sklon zavádět v podniku změny. Za prvé proto, že se domnívají, že musí učinit změnu, aby přesvědčili, že je lepší než předchozí vedení a že jejich jmenování do funkcí znamená zlepšení. Druhým důvodem může být to, že stávající organizační architektura nevyhovuje stylu jejich řízení a vedení. Vnější vlivy. Jde o události odehrávající se mimo podniky, které mohou vést k reorganizaci. Jsou to změny v činnosti konkurence, změny v prodejních možnostech, změny v politice vlády vůči podniku. Rozhodnutí o změně by však mělo vycházet ze zjištění nedostatku v organizaci, které vznikají v důsledku růstu, poklesu a jiných vnitřních nebo vnějších příčin. Může například dojít k tomu, že základní cíle společnosti již nejsou mnoha vedoucím jasné. To buď proto, že se během let změnily, nebo růst nebo pokles vytvořil takovou mezeru mezi vyšším a nižšími vedoucími, že už nevědí, co má být jejím cílem. Někdy jsou cíle společnosti všem jasné, ale mnozí vedoucí nevědí, jaké jsou cíle jejich podřízených a rozsah jejich odpovědnosti a pravomoci. 19

20 Existuje úplný nebo částečný nedostatek koordinace. Pracovní úsilí jednotlivých organizačních jednotek se může křížit. Nové návrhy výrobků se nedostanou dostatečně rychle do výroby. Cíle restrukturalizace Jestliže bylo rozhodnuto o provedení restrukturalizace, musí se stanovit cíle změny. Může jít o následující příklady cílů: - snížit administrativní výdaje - přiblížit rozhodování k místu jeho provádění - umožnit největší možnou odpovědnost - zajistit lepší prostředky pro koordinaci - snížit zatížení nejvyššího vedoucího i ostatních vedoucích - zkrátit řetězec příkazů Tento výčet cílů není vyčerpávající a všechny cíle nelze použít při jedné restrukturalizaci, protože některé z nich si odporují. Ve většině případů nelze decentralizovat rozhodování a současně snížit administrativní výdaje, neboť decentralizace často způsobuje zvýšení výdajů, i když může dlouhodobě přinášet zisk. Postup při restrukturalizaci Jestliže se rozhodnutí uskutečnit restrukturalizaci již učinilo, a že byly současně definovány cíle a omezení, vypadá postup při restrukturalizaci takto: - Stanoví se osoby, které restrukturalizaci provedou. - Popíše se dosavadní stav podniku. - Naplánuje se optimální stav podniku. - Ideální předpoklad podniku se přizpůsobí současným možnostem. - Vypracuje se schéma organizační architektury. - Vyhlásí se a realizuje se plán restrukturalizace. - Musí se získat podpora pracovníků pro nová opatření. Prvních šest kroků se provádí v uvedeném pořadí. Sedmý krok ve skutečnosti není poslední. Proto, aby lidé přijali změnu, je třeba je získat od samého začátku. Získání podpory musí zajišťovat určený pracovník. Ten zpracovává přehledy, plány a postupy. Poté se rozhodne o metodách rozboru dosavadní organizace a o tom, co je v současné době vhodné. Nakonec se změny vyhlásí a uvedou do chodu. Omezující podmínky pro restrukturalizaci Kromě vyjasnění si cílů podniku je nutné zohlednit ekonomické, technické a instituciální omezující podmínky pro restrukturalizaci. Existují také omezení daná nutností přihlížet ke schopnostem pracovníků, kteří jsou k dispozici. 20

Restrukturalizace podniku

Restrukturalizace podniku Restrukturalizace podniku Enterprise reorganization Jiří Dědina * ABSTRAKT Restrukturalizace v odborné literatuře je chápaná z různých úhlů pohledu. Například s částečnou nebo komplexní restrukturalizací

Více

Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví?

Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Corporate Sector in CR: What is the Role of Ownership in the Terminations of the Companies? Drahomíra Dubská * ABSTRAKT Empirická

Více

Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi

Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská katedra strategie Sborník z mezinárodní vědecké konference (Proceedings of the International Scientific Conference) Insolvence 2015: Šedé zóny

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence. pro řízení firmy. Bc. Eva Heroldová. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o.

Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence. pro řízení firmy. Bc. Eva Heroldová. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence pro řízení firmy Diplomová práce Bc. Eva Heroldová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2008

NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2008 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2008 3. mezinárodní vědecká konference SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Znojmo 20. 21. listopadu 2008 Příspěvky byly oponovány vedoucími jednotlivých sekcí:

Více

The Competitiveness of the CZ Food Industry

The Competitiveness of the CZ Food Industry Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR The Competitiveness of the CZ Food Industry Martin Plášil Josef Mezera a kolektiv č. 100 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ?

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2011 OBSAH SHRNUTÍ...4 SUMMARY...6 SEZNAM ZKRATEK...8 ÚVOD: NEPOKRYTÉ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report ...Banka na cestě do třetího tisíciletí...the Bank On the Road to the Third Millennium Obsah Table of Contents 3 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Highlights 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

TVORBA STRATEGIE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O. Diplomová práce

TVORBA STRATEGIE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa TVORBA STRATEGIE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O. The strategy creation case of Silesian hospital in Opava Diplomová

Více

ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010

ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 Redakční rada: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. šéfredaktor Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. výkonný redaktor Prof. RNDr. Olga Kontrišová, Doc. RNDr. Juraj Lesný,

Více

Podpora malých a středních podniků v EU a ČR

Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bakalářská práce Autor: Vlastimil Šesták Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bakalářská práce Autor: Jan Červenka Ekonomika a management malého

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Pojistné rozpravy 10

Pojistné rozpravy 10 Pojistné rozpravy 0 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 200 ISSN 0862 662 OBSAH Možnosti řešení rizik pojišťovacích institucí... 5 (The Possibility of Solution of Companies Risks Insurance) Ing. Eva Ducháčková,

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše Periodica Academica 2/2007 Nakladatelství Quentin Company Opera Collegii Karel Engliš VYBRANÉ ASPEKTY INTEGRACE DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A JEJICH DŮSLEDKY NA VÝKONNOST

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter. Diplomová práce. Role externího auditu v podniku

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter. Diplomová práce. Role externího auditu v podniku VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter Role externího auditu v podniku Diplomová práce 2015 Role externího auditu v podniku Diplomová práce Bc. Miroslav Bünter Vysoká škola

Více

rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1

rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1 rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1 Pojistné rozpravy 11 1 P O J I S T N Ě T E O R E T I C K Ý B U L L E T I N rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 2 2 Pojistné rozpravy 11 rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31

Více