SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010"

Transkript

1 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, PRAHA 4 IČ: DIČ: CZ Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č tel.: , fax: , bezplatná linka:

2 OBSAH KATALOGU SEMINÁŘŮ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů...14 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob...15 Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele...16 Mezinárodní daňové vztahy v oblasti daně z příjmů...17 Daň z příjmů právnických osob v roce 2010 a Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010, úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů...19 Konzultační a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2010 a v roce Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2010 a v roce Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2010 a v roce Aktuality daně z příjmů fyzických osob...24 Daňové přiznání fyzických osob za rok Daňové přiznání soukromých lékařů a provozovatelů lékáren za rok Aktuální otázky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků...27 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a roční zúčtování za zdaňovací období Jak se vyhnout chybám ve mzdovém účetnictví, řešení složitých praktických příkladů ve všech oblastech mzdového účetnictví a připravované změny od Důchodové pojištění v praxi zaměstnavatelů...30 Nemocenské pojištění v roce Zdravotní pojištění po Nemocenské, sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce

3 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Poskytování náhrad cestovních výdajů, nejčastější problémy...34 DPH v roce 2010 a změny od roku Změny v uplatňování DPH od roku Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2010 a změny od roku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny od roku DPH u přeshraničních služeb a změny od roku Změny v předpisech EU v oblasti DPH k a jejich promítnutí do zákona o DPH...40 Zákon o DPH a připravovaná novela na rok Daň z nemovitostí pro rok 2011 včetně daňového přiznání...42 Nový daňový řád aneb jak nově v oblasti správy daní a poplatků...43 Společnost s ručením omezeným v kostce účetní, daňové a právní aspekty související se vznikem a hospodářským životem s.r.o. a jejích společníků...44 Účetní závěrka podnikatelů za rok Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část...46 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část...47 Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví...48 Účetnictví pro manažery a neúčetní odborníky umíte využít informace z účetnictví?...49 Komponentní odpisování dlouhodobých aktiv dle IFRS a českých účetních předpisů...50 Jak porozumět finančnímu účetnictví bez účtování...51 Účetní a daňové dopady novely obchodního zákoníku pro kapitálové společnosti...52 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé...53 Pohledávky z účetního a daňového pohledu...54 Účetní přístupy k řešení kursových rozdílů (aneb posouzení variantních postupů)...55 Inventarizace jako součást přípravy na účetní závěrku k Roční účetní závěrka pro podnikatele k (auditované společnosti)...57 DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích...59 Inventarizace majetku a závazků v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích v souladu s novelou zákona o účetnictví a prováděcí vyhláškou v roce Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace...61 Roční účetní závěrka pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace za rok

4 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Hospodaření s majetkem a zajištění inventarizace majetku a závazků k Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, ÚSC, PO, státní fondy) k Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu)...65 Jak postupovat při kontrole hospodaření (zjišťovací fáze kontroly/auditu)...66 Jak popsat kontrolní a auditní zjištění...67 Kontrola příjmů a majetku (příklady zjišťovaných nedostatků)...68 Porušení rozpočtové kázně v praxi...69 OBCHODNÍ PRÁVO Centrální depozitář je tu a s ním revoluce v právní úpravě i praxi vedení evidence zaknihovaných cenných papírů...70 Jednatel, představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit, likvidátor...71 Převod obchodního podílu/akcií...72 Obchodní právo v judikatuře prvního pololetí Obchodní zákoník po četných novelizacích z roku 2009 a 2010 nekončící legislativní smršť v obchodním právu...74 Přeměny obchodních společností vybrané praktické problémy (právní, daňové a účetní)...75 Aktuální problémy změny a zániku obchodních závazků...76 Aktuální problémy práva obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi...77 Obchodní kupní smlouva...78 Obce a kraje jako účastníci právních vztahů podle občanského a obchodního zákoníku...79 Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně...80 Nekalá soutěž v ČR a EU...81 Právní aspekty reklamy...82 Vybraná témata právní a etické regulace reklamy (Lex skripta condicio, sine qua sane)...83 Uzavírání kupní smlouvy se zahraničním partnerem, smluvní ustanovení související se závazkem...84 Aktuální otázky mezinárodního přepravního práva...85 Směnka a její použití v obchodní a jiné praxi...86 PROCESNÍ, OBČANSKÉ A SPRÁVNÍ PRÁVO Exekuční řád po novelách...87 Efektivní řízení pohledávek...88 Insolvenční řízení...89 Insolvenčním řízením krok po kroku z pohledu věřitele a uplatňování jeho pohledávek se zřetelem k aktuálním poznatkům soudní praxe...90 Občanský soudní řád vyhodnocení poznatků soudní praxe z posledních novelizací, aktuální judikatura k tzv. rozhodčím doložkám...91 Procesní úkony účastníků občanského soudního řízení s důrazem na náležitosti žalob a jiných podání se zřetelem k poznatkům soudní praxe z posledních novelizací O.S.Ř; pravomoc soudu a rozhodčí řízení (rozhodčí doložky)

5 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Rozhodování sporů o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu škody podle občanského zákoníku a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem...93 Dědictví v soudní praxi...94 Převody nemovitostí...95 Právní režim stavby na cizím pozemku...96 Čas a jeho význam v občanském právu...97 Katastr nemovitostí a novely katastrálních předpisů...98 Listiny o nemovitostech jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí...99 Katastr nemovitostí v judikatuře soudů Ústavní stížnost praktické otázky řízení o ústavní stížnosti Řízení před správními orgány a správními soudy v praxi správních soudů Soudní kontrola činnosti a nečinnosti orgánů veřejné správy jak se s orgány veřejné správy kvalifikovaně soudit? Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Správní řízení postup správních orgánů Správní řízení Stavební zákon ve vazbě na správní řád Stavební řád povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona Stavební řád stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě podle stavebního zákona Stavební zákon stavební řád a prováděcí předpisy v praxi Územní plánování podle stavebního zákona a prováděcích předpisů Vyvlastňování pozemků a staveb Legislativa a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Veřejné cesty na soukromých pozemcích AUTORSKÉ PRÁVO Autorský zákon TRESTNÍ PRÁVO Hospodářské trestné činy Trestní zákoník vybrané problémy Přestupkové řízení Projednávání přestupků ve vztahu ke správnímu řízení PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní právo aktuálně a bez chyb Zákoník práce v soudní praxi Jak se vyhnout chybám a omylům v personálních písemnostech Problémy v zákoníku práce a jejich řešení v praxi Průvodce pro mzdové účetní a personalisty pracovněprávními předpisy ve druhém pololetí CLA Preferenční obchod České republiky Změny v provádění Intrastatu pro rok

6 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Realizujete E-dovoz? Elektronické celní řízení Způsob vyplňování elektronických celních prohlášení a JSD a procesní postupy v celním řízení podle celních předpisů EU BYDLENÍ Nájem bytu a nebytových prostor Vlastnictví bytů a nebytových prostor Vlastnictví a správa domů a bytů z pohledu bytového družstva související právní, daňové, účetní otázky Vlastnictví a správa domů a bytů z pohledu společenství vlastníků jednotek související právní, daňové, účetní otázky Odpovědi na nejčastější dotazy ke správě domů a bytů DALŠÍ PRÁVNÍ NORMY Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí Ochrana osobních údajů v praxi Ochranné známky Spisová služba v listinné a v elektronické podobě odborná správa dokumentů od jejich vzniku po trvalé uložení či vyřazení Doručování písemností a datové schránky v praxi a další novinky Veřejná podpora v otázkách a odpovědích Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a dalších navazujících předpisů Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury podle stavu aktuální judikatury Zákon o veřejných zakázkách novelizace roku Jak napadnout veřejnou zakázku aneb kuchařka pro nespokojené dodavatele a jejich právní zástupce Zákon o sociálních službách (aktuální právní úprava) a informace o připravovaných změnách Problematika občanských průkazů a cestovních dokladů po novelách Matrika a správní řízení na úseku matrik Místní poplatky v otázkách a odpovědích a postup při přechodu výkonu správy místních poplatků z dosavadní procesní úpravy na nový daňový řád Vše o daňovém řádu v souvislosti s výkonem správy místních poplatků Jak nově postupovat v oblasti zavádění, vyměřování a placení místních poplatků s účinností od Živnostenský zákon a správní řád souvislosti Novinky v legislativě oboru vodovodů a kanalizací Velká novela vodního zákona Právní problematika hluku

7 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ ZÁŘÍ 2010 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ Velká novela vodního zákona Stavební zákon ve vazbě na správní řád DPH v roce 2010 a změny od roku Doručování písemností a datové schránky v praxi a další novinky Místní poplatky v otázkách a odpovědích a postup při přechodu výkonu správy místních poplatků z dosavadní procesní úpravy na nový daňový řád Preferenční obchod České republiky Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ŘÍJEN Účetní a daňové dopady novely obchodního zákoníku pro kapitálové společnosti Centrální depozitář je tu a s ním revoluce v právní úpravě i v praxi vedení evidence zaknihovaných cenných papírů Převody nemovitostí Inventarizace majetku a závazků v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích v souladu s novelou zákona o účetnictví a prováděcí vyhláškou v roce Porušení rozpočtové kázně v praxi Občanský soudní řád vyhodnocení poznatků soudní praxe z posledních novelizací, aktuální judikatura k tzv. rozhodčím doložkám Komponentní odpisování dlouhodobých aktiv dle IFRS a českých účetních předpisů DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny od roku Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu) 1. den Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Ochrana osobních údajů v praxi Hospodářské trestné činy Jak se vyhnout chybám a omylům v personálních písemnostech Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Uzavírání kupní smlouvy se zahraničním partnerem, smluvní ustanovení související se závazkem Veřejné cesty na soukromých pozemcích Odpovědi na nejčastější dotazy ke správě domů a bytů Jednatel, představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit, likvidátor Soudní kontrola činnosti a nečinnosti orgánů veřejné správy jak se s orgány veřejné správy kvalifikovaně soudit? Jak porozumět finančnímu účetnictví bez účtování

8 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu) 2. den Nekalá soutěž v ČR a EU Přestupkové řízení Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele Vybraná témata právní a etické regulace reklamy (Lex skripta condicio, sine qua sane( Efektivní řízení pohledávek Zákoník práce v soudní praxi Poskytování náhrad cestovních výdajů nejčastější problémy Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Inventarizace jako součást přípravy na účetní závěrku k Ochranné známky Společnost s ručením omezeným v kostce účetní, daňové a právní aspekty související se vznikem a hospodářským životem s.r.o. a jejích společníků Převod obchodního podílu/akcií Obchodní kupní smlouva Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Katastr nemovitostí a novely katastrálních předpisů Legislativa a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Nájem bytu a nebytových prostor Jak nově postupovat v oblasti zavádění, vyměřování a placení místních poplatků s účinností od Nový daňový řád aneb jak nově v oblasti správy daní a poplatků Hospodaření s majetkem a zajištění inventarizace majetku a závazků k LISTOPAD DPH v roce 2010 a změny od roku Problémy v zákoníku práce a jejich řešení v praxi Směnka a její použití v obchodní a jiné praxi Insolvenčním řízením krok po kroku z pohledu věřitele a uplatňování jeho pohledávek se zřetelem k aktuálním poznatkům soudní praxe Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Ústavní stížnost praktické otázky řízení o ústavní stížnosti Autorský zákon Realizujete E-dovoz? Elektronické celní řízení Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Právní aspekty reklamy Stavební řád povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona Novinky v legislativě oboru vodovodů a kanalizací Aktuální problémy práva obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi

9 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Aktuality daně z příjmů fyzických osob DPH u přeshraničních služeb a změny od roku Právní režim stavby na cizím pozemku Jak postupovat při kontrole hospodaření (zjišťovací fáze kontroly/auditu) Aktuální otázky mezinárodního přepravního práva Listiny o nemovitostech jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí Spisová služba v listinné a v elektronické podobě odborná správa dokumentů od jejich vzniku po trvalé uložení či vyřazení Veřejná podpora v otázkách a odpovědích Živnostenský zákon a správní řád souvislosti Konzultační a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2010 a v roce Zákon o DPH a připravovaná novela na rok Obchodní právo v judikatuře prvního pololetí Zákon o veřejných zakázkách novelizace roku Exekuční řád po novelách Stavební zákon stavební řád a prováděcí předpisy v praxi Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a dalších navazujících předpisů Velká novela vodního zákona Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Mezinárodní daňové vztahy v oblasti daně z příjmů Správní řízení Důchodové pojištění v praxi zaměstnavatelů Nemocenské pojištění v roce Trestní zákoník vybrané problémy Způsob vyplňování elektronických celních prohlášení a JSD a procesní postupy v celním řízení podle celních předpisů EU Rozhodování sporů o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu škody podle občanského zákoníku a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Daň z nemovitostí pro rok 2011 včetně daňového přiznání Obce a kraje jako účastníci právních vztahů podle občanského a obchodního zákoníku Vyvlastňování pozemků a staveb Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí Jak napadnout veřejnou zakázku aneb kuchařka pro nespokojené dodavatele a jejich právní zástupce Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok Změny v provádění Intrastatu pro rok Insolvenční řízení Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2010 a v roce Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Projednávání přestupků ve vztahu ke správnímu řízení Jak nově postupovat v oblasti zavádění, vyměřování a placení místních poplatků s účinností od

10 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2010 a změny od roku Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Jak se vyhnout chybám ve mzdovém účetnictví, řešení složitých praktických příkladů ve všech oblastech mzdového účetnictví a připravované změny od Poskytování náhrad cestovních výdajů nejčastější problémy Obchodní zákoník po četných novelizacích z roku 2009 a 2010 nekončící legislativní smršť v obchodním právu Zdravotní pojištění po Jak popsat kontrolní a auditní zjištění Stavební řád stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě podle stavebního zákona Matrika a správní řízení na úseku matrik Právní problematika hluku Dědictví v soudní praxi PROSINEC Změny v uplatňování DPH od roku Roční účetní závěrka pro podnikatele k (auditované společnosti) Daň z příjmů právnických osob v roce 2010 a Katastr nemovitostí v judikatuře soudů Řízení před správními orgány a správními soudy v praxi správních soudů Pracovní právo aktuálně a bez chyb Účetnictví pro manažery a neúčetní odborníky umíte využít informace z účetnictví? Čas a jeho význam v občanském právu Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2010 a v roce Daňové přiznání soukromých lékařů a provozovatelů lékáren za rok Účetní přístupy k řešení kursových rozdílů (aneb posouzení variantních postupů) Vlastnictví a správa domů a bytů z pohledu bytového družstva související právní, daňové, účetní otázky Procesní úkony účastníků občanského soudního řízení s důrazem na náležitosti žalob a jiných podání se zřetelem k poznatkům soudní praxe z posledních novelizací O. S. Ř.; Pravomoc soudu a rozhodčí řízení (rozhodčí doložky) Roční účetní závěrka pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace za rok Kontrola příjmů a majetku (příklady zjišťovaných nedostatků) 1. den Stavební zákon ve vazbě na správní řád Celní problematika a provádění Intrastatu Doručování písemností a datové schránky v praxi a další novinky Zákon o sociálních službách aktuální právní úprava a informace o připravovaných změnách Daňové přiznání fyzických osob za rok Zákon o DPH a připravovaná novela na rok

11 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Aktuální problémy změny a zániku obchodních závazků Pohledávky z účetního a daňového pohledu Správní řízení postup správních orgánů Územní plánování podle stavebního zákona a prováděcích předpisů Problematika občanských průkazů a cestovních dokladů po novelách Vše o daňovém řádu v souvislosti s výkonem správy místních poplatků Změny v předpisech EU v oblasti DPH k a jejich promítnutí do zákona o DPH Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 včetně praktických příkladů Přeměny obchodních společností vybrané praktické problémy (právní, daňové a účetní) Průvodce pro mzdové účetní a personalisty pracovněprávními předpisy ve druhém pololetí Vlastnictví a správa domů a bytů z pohledu společenství vlastníků jednotek související právní, daňové, účetní otázky Nový daňový řád aneb jak nově v oblasti správy daní a poplatků Nemocenské, sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, ÚSC, PO, státní fondy) k Kontrola příjmů a majetku (příklady zjišťovaných nedostatků) 2. den Vlastnictví bytů a nebytových prostor Aktuální otázky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Účetní závěrka podnikatelů za rok Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a roční zúčtování za zdaňovací období Změny v uplatňování DPH od roku INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vybraný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 11

12 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8,30 hodin do 9,00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od 10,30 do 11,00 hodin (ubytování účastníků od 9,00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas písemně či telefonicky informování o změně místa či data konání e, o změně lektora, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení: budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu; Kongresové centrum Praha (KCP), 5. května 65, Praha 4 metrem trasa C, výstup stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum); Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 550 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 800 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za samostatný pokoj. Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme písemně nebo telefonicky cca tři dny před zahájením e. Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od 11,00 do 19,00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9,00 do 18,00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9,00 do 13,00 hod. (event. do 14,00) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd.. 8. Písemné materiály: Součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Education Society, London. Účastníci ů označených logem proto mají možnost získat mezinárodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 12

13 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY MAJETKU V ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ 1. termín: 21. říjen 2010 čtvrtek 9,00 do cca 15,30 hod. 2. termín: 29. listopad 2010 pondělí 9,00 do cca 15,30 hod. Seminář je zaměřen na řešení problémů spojených s uplatňováním daňových a účetních odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku v základu daně z příjmů ve zdaňovacím období 2010 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění k datu konání e. Komentář k právní úpravě daňových a účetních odpisů uznatelných v základu daně z příjmů se zaměří zejména na: obecný princip uplatňování účetních odpisů v základu daně z příjmů, uplatňování oceňovacího rozdílu a goodwille k nabytému majetku, hmotný majetek: vymezení hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů: samostatné movité věci, i když jsou pevně spojeny s nemovitostí vytváření a odpisování souborů movitých věcí nedílné součásti stavebního díla pěstitelské celky, zvířata jiný hmotný majetek, hmotný majetek vyloučený z odpisování, uplatnění ročních odpisů při zahájení odpisování (popř. předčasném ukončení) a při pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, podmínky pro uplatnění mimořádných odpisů, umožnění odpisování poplatníkům s právem hospodaření s majetkem zřizovatele, určení vstupních cen (vliv dotací na vstupní cenu, postup při stanovení vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny), Ing. Helena KELBLOVÁ podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku. 14 vyvolané investice a jejich promítnutí do vstupních cen, vliv zvoleného způsobu odpisování na dobu a průběh odpisování, postup v případě změny odpisové skupiny nebo změny sazby (koeficientu), pokračování v odpisování včetně režimu u majetku nabytého z EU vkladem, posuzování technického zhodnocení hmotného majetku, souběžné provádění oprav a technického zhodnocení, nehmotný majetek: vymezení nehmotného majetku, komentář k možným režimům odpisování, postup při technickém zhodnocení nehmotného majetku, vazba na změny ve vymezení dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví, odpisy při nájmu podniku, aktuální informace o připravovaných změnách. V odpolední části odpovědi na dotazy posluchačů. Poznámka: Odborný program obou termínů je totožný.

14 DANĚ, ÚČETNICTVÍ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE (NÁKLADY) U PRÁVNICKÝCH OSOB 4. listopad 2010 čtvrtek 9,00 cca 15,30 hod. Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2010, u obchodních společností a družstev. Tento je určen zejména pro ekonomické a daňové poradce, ekonomy a účetní obchodních společností a družstev. Odborný program e Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně. Základní charakteristika daňově připočitatelných a odčitatelných položek: výdaje (náklady) nevymezené (uznatelné podle 24 odst. 1), výdaje (náklady) uznatelné až zaplacením, výdaje (náklady) limitované prodejní cenou, výdaje (náklady) limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením, výdaje (náklady) neuznatelné podle 25. Komentář k vybraným problematickým ustanovením v oblasti uznatelných a neuznatelných výdajů v 23, 24 a 25, např.: oceňovací rozdíly a způsob jejich uplatnění v daňových výdajích, podmínky, za nichž lze u nájemce uplatňovat výdaje (náklady) související s užíváním najatého hmotného majetku (údržba a opravy, odpisy TZ, daňová zůstatková cena TZ). Informace o připravovaných změnách. V odpolední části odpovědi na dotazy posluchačů. Ing. Helena KELBLOVÁ podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 15

15 DANĚ, ÚČETNICTVÍ ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ U ZAMĚSTNANCE A U ZAMĚSTNAVATELE 18. říjen 2010 pondělí 9,00 cca 14,00 hod. Seminář je zaměřen na hlavní druhy zaměstnaneckých výhod (benefitů) a jejich posuzování z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Komentář bude zaměřen zejména na tyto okruhy problémů: vymezení zaměstnaneckých výhod, které u zaměstnance nejsou předmětem daně nebo se jedná o příjmy od daně osvobozené, slevy z ceny jako příjem u zaměstnance, oceňování nepeněžních plnění, problematika poukázek hrazených z FKSP nebo ze sociálních fondů umožňujících zaměstnancům čerpání různých služeb a pravidla při jejich používání, posuzování výdajů (nákladů) na vzdělávání zaměstnanců, nepeněžní plnění spočívající v možnosti použití rekreačních, zdravotnických, předškolních a tělovýchovných zařízení, příspěvků na sportovní a kulturní akce, posuzování úhrad za vstupní a jiné lékařské prohlídky, řešení cestovních náhrad poskytovaných podle zákoníku práce, včetně zajištění stravování zaměstnavatelem, používání motorových vozidel pro soukromé účely, přechodné ubytování, řešení výdajů (nákladů) na stravování zaměstnanců, poskytování nápojů a občerstvení na pracovišti, zaměstnanecké výhody poskytované formou pojistného na životní pojištění a příspěvků zaměstnavatele na penzijní pojištění, daňový režim u tzv. manažerského motivačního pojištění, sociální výpomoci, poskytování darů, poskytování pracovního oblečení, okamžik zdanění při bezúplatném nabytí zaměstnaneckých opcí jako práva na koupi cenných papírů za zvýhodněnou cenu, úrokově zvýhodněné zaměstnanecké půjčky, zaměstnanecké spoření. Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Helena KELBLOVÁ podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Katarína DOBEŠOVÁ odbor legislativy daně z příjmů ze závislé činnosti Ministerstva financí, podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd 16

16 DANĚ, ÚČETNICTVÍ MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ 12. listopad 2010 pátek 9,00 do cca 14,00 hod. Na i bude podán praktický výklad daní z příjmů ve vztahu k zahraničí, probrána bude problematika zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů. V průběhu přednášky budou citovány konkrétní ustanovení zákona o daních z příjmů, konkrétní ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění a budou činěny odkazy na vybrané pokyny MF ČR. Obsah e Úvod: mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, smlouvy o zamezení dvojího zdanění (důvody pro jejich sjednávání, přehled, aplikace, komplexnost, struktura, atd.). Konkrétní obsah jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, jejich vztah k vnitrostátním právním předpisům, například: problematika stálých provozoven, problematika institutu zajištění daně, problematika institutu srážkové daně, zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků, zdaňování příjmů plynoucích z výkonu závislé činnosti, metody vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, zdroj příjmů, apod. Aktuální stav zákon o daních z příjmů, vzorový model smlouvy o zamezení dvojímu zdanění OECD. Odpovědi na dotazy účastníků. Ing. Václav ZÍKA vedoucí oddělení mezinárodních daňových vztahů a legislativy daňových rezerv Ministerstva financí VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd 17

17 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2010 A prosinec 2010 čtvrtek 9,00 cca 16,00 hod. V případě přijetí změn v oblasti zdaňování příjmů právnických osob do data konání e budou do výkladu tyto změny zahrnuty, případně budou účastníci informováni o připravovaných změnách. STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ výsledek hospodaření před zdaněním položky zvyšující výsledek hospodaření povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, neuhrazení sociálního a zdravotního pojištění srážené zaměstnancům položky snižující výsledek hospodaření uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd. položky, které se nezahrnují do základu daně částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani... definice osob spojených, ceny obvyklé DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů problematika cenných papírů problematika pohledávek, závazků, nájemné propagační předměty, dary, reprezentace úroky z úvěrů a půjček, finanční náklady, smluvní sankce, pokuty, penále likvidace nepotřebných zásob, škody DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ VE SMYSLU SMĚRNIC RADY ES, osvobození dividend, podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ minimální doba nájmu předčasné ukončené leasingových smluv podmínky při předčasném odkoupení naleasovaného majetku včetně stanovení kupní ceny předmětného majetku zkrácený finanční leasing HMOTNÝ MAJETEK odpisování hmotného majetku (mimořádné odpisy majetku) stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku odpisování budov a staveb, vyvolané investice nehmotný majetek (software) opravy a technické zhodnocení majetku (nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace majetku) SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI uplatnění daňové ztráty, náklady na projekty výzkumu a vývoje transformační pohledávky a závazky snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Ing. Ilona SOUČKOVÁ vedoucí oddělení Metodika a výkon daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 18

18 DANĚ, ÚČETNICTVÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2010 ÚPRAVY VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ, STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ A VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI VČETNĚ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ 13. prosinec 2010 pondělí 9,00 cca 16,00 hod. Odborný program e Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním Položky zvyšující hospodářský výsledek částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy odstupné za byty při nedodržení podmínek, dodanění závazků 36 měsíců po lhůtě splatnosti nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity (úroky, finanční náklady, pohledávky, opravné položky, rezervy, finanční leasing) Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (problematika odpisování majetku, vyvolaná investice, mimořádné odpisy zkrácení doby odpisování majetku v 1. a 2. odpisové skupině) Položky snižující hospodářský výsledek příjmy, které nejsou předmětem daně příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů) příjmy nezahrnované do základu daně podle 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy Základ daně Odčitatelné položky od základu daně (uplatnění daňové ztráty z předchozích let, náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje) Položky snižující základ daně (odečet na dary, snižující položka u neziskových subjektů) Slevy na dani Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů Ing. Ilona SOUČKOVÁ vedoucí oddělení Metodika a výkon daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 19

19 DANĚ, ÚČETNICTVÍ konzultační KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ A PANELOVÁ DISKUSE K UPLATŇOVÁNÍ A VZÁJEMNÝM VAZBÁM PŘEDPISŮ O DPH, DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ V ROCE 2010 A V ROCE listopad 2010 středa 9,00 cca 17,00 hod. ZÁKON O DPH výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání e a změny připravované pro rok Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH praktické problémy v oblasti stanovení základu daně, včetně připravovaných změn při opravách základu a výše daně od praktické problémy a změny v oblasti sazeb daně od praktické dopady změn v oblasti odpočtu daně, včetně změn při uplatňování odpočtu v poměrné výši a při vyrovnání a úpravě odpočtu daně od připravované změny při přenesení daňové povinnosti na příjemce služby od ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2010, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev. Komentář k vybraným aktuálním problémům ve zdanění právnických osob: dodaňování neuhrazených závazků tvorba opravných položek a odpis pohledávek po změnách od , zejména u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení motivační programy a benefity pro zaměstnance osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí. Informace o připravovaných změnách k naplňování Programového prohlášení vlády. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2011 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a obchodního práva a informacím k účetní závěrce za rok Výklad bude zaměřen zejména na: výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví případné změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2011 případné změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2011 vybrané problémy účetní závěrky za rok 2010, například povinnost a způsob zveřejňování údajů z účetní závěrky, oceňování aktiv a jejich vykazování další účetní aktuality a informace k připravovaným změnám v účetní legislativě. Účastníci e obdrží podkladové materiály včetně prezentací k i v tištěné formě, podle níž budou prováděny výklady a vysvětlovány praktické aplikace zákonů. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Václav BENDA (specialista na oblast DPH) DPH Ing. Vlastimil BACHOR (ved. odd. legislativy daně z příjmů práv. osob MF) daň z příjmů Ing. Petr RYNEŠ (vedoucí pracovník EURO-Trend Audit, a. s.) účetnictví Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 20

20 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE VAZBĚ NA ÚČETNICTVÍ V ROCE 2010 A V ROCE listopad 2010 čtvrtek 9,00 cca 16,00 hod. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2011 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám v dani z příjmů a v obchodním právu a informacím k účetní závěrce za rok Výklad bude zaměřen zejména na: výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví, případné změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2011, případné změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2011, vybrané problémy účetní závěrky za rok 2010, například povinnost a způsob zveřejňování údajů z účetní závěrky, oceňování aktiv, cash flow, dalším účetním aktualitám a informacím k připravovaným změnám v účetní legislativě. ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Obsahem této části e bude stručný výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2010, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev. Komentář k vybraným aktuálním problémům ve zdanění právnických osob: dodaňování neuhrazených závazků, tvorba opravných položek a odpis pohledávek po změnách od , zejména u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, motivační programy a benefity pro zaměstnance, osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí. Informace o připravovaných změnách k naplňování Programového prohlášení vlády. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Vlastimil BACHOR daň z příjmů vedoucí oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílí na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Ing. Petr RYNEŠ účetnictví auditor, vedoucí pracovník firmy EURO Trend Audit, a. s Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 21

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře v Olomouci, v Brně, ale i ve

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, 602 00 Brno, telefon: 541 592 384, fax: 541 592 384 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu:

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013 1. VOX a.s. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 tel.: 226 539 670, 777 741 777 e-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz www.vox.cz

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více