SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010"

Transkript

1 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, PRAHA 4 IČ: DIČ: CZ Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č tel.: , fax: , bezplatná linka:

2 OBSAH KATALOGU SEMINÁŘŮ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů...14 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob...15 Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele...16 Mezinárodní daňové vztahy v oblasti daně z příjmů...17 Daň z příjmů právnických osob v roce 2010 a Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010, úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů...19 Konzultační a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2010 a v roce Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2010 a v roce Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2010 a v roce Aktuality daně z příjmů fyzických osob...24 Daňové přiznání fyzických osob za rok Daňové přiznání soukromých lékařů a provozovatelů lékáren za rok Aktuální otázky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků...27 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a roční zúčtování za zdaňovací období Jak se vyhnout chybám ve mzdovém účetnictví, řešení složitých praktických příkladů ve všech oblastech mzdového účetnictví a připravované změny od Důchodové pojištění v praxi zaměstnavatelů...30 Nemocenské pojištění v roce Zdravotní pojištění po Nemocenské, sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce

3 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Poskytování náhrad cestovních výdajů, nejčastější problémy...34 DPH v roce 2010 a změny od roku Změny v uplatňování DPH od roku Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2010 a změny od roku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny od roku DPH u přeshraničních služeb a změny od roku Změny v předpisech EU v oblasti DPH k a jejich promítnutí do zákona o DPH...40 Zákon o DPH a připravovaná novela na rok Daň z nemovitostí pro rok 2011 včetně daňového přiznání...42 Nový daňový řád aneb jak nově v oblasti správy daní a poplatků...43 Společnost s ručením omezeným v kostce účetní, daňové a právní aspekty související se vznikem a hospodářským životem s.r.o. a jejích společníků...44 Účetní závěrka podnikatelů za rok Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část...46 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část...47 Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví...48 Účetnictví pro manažery a neúčetní odborníky umíte využít informace z účetnictví?...49 Komponentní odpisování dlouhodobých aktiv dle IFRS a českých účetních předpisů...50 Jak porozumět finančnímu účetnictví bez účtování...51 Účetní a daňové dopady novely obchodního zákoníku pro kapitálové společnosti...52 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé...53 Pohledávky z účetního a daňového pohledu...54 Účetní přístupy k řešení kursových rozdílů (aneb posouzení variantních postupů)...55 Inventarizace jako součást přípravy na účetní závěrku k Roční účetní závěrka pro podnikatele k (auditované společnosti)...57 DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích...59 Inventarizace majetku a závazků v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích v souladu s novelou zákona o účetnictví a prováděcí vyhláškou v roce Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace...61 Roční účetní závěrka pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace za rok

4 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Hospodaření s majetkem a zajištění inventarizace majetku a závazků k Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, ÚSC, PO, státní fondy) k Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu)...65 Jak postupovat při kontrole hospodaření (zjišťovací fáze kontroly/auditu)...66 Jak popsat kontrolní a auditní zjištění...67 Kontrola příjmů a majetku (příklady zjišťovaných nedostatků)...68 Porušení rozpočtové kázně v praxi...69 OBCHODNÍ PRÁVO Centrální depozitář je tu a s ním revoluce v právní úpravě i praxi vedení evidence zaknihovaných cenných papírů...70 Jednatel, představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit, likvidátor...71 Převod obchodního podílu/akcií...72 Obchodní právo v judikatuře prvního pololetí Obchodní zákoník po četných novelizacích z roku 2009 a 2010 nekončící legislativní smršť v obchodním právu...74 Přeměny obchodních společností vybrané praktické problémy (právní, daňové a účetní)...75 Aktuální problémy změny a zániku obchodních závazků...76 Aktuální problémy práva obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi...77 Obchodní kupní smlouva...78 Obce a kraje jako účastníci právních vztahů podle občanského a obchodního zákoníku...79 Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně...80 Nekalá soutěž v ČR a EU...81 Právní aspekty reklamy...82 Vybraná témata právní a etické regulace reklamy (Lex skripta condicio, sine qua sane)...83 Uzavírání kupní smlouvy se zahraničním partnerem, smluvní ustanovení související se závazkem...84 Aktuální otázky mezinárodního přepravního práva...85 Směnka a její použití v obchodní a jiné praxi...86 PROCESNÍ, OBČANSKÉ A SPRÁVNÍ PRÁVO Exekuční řád po novelách...87 Efektivní řízení pohledávek...88 Insolvenční řízení...89 Insolvenčním řízením krok po kroku z pohledu věřitele a uplatňování jeho pohledávek se zřetelem k aktuálním poznatkům soudní praxe...90 Občanský soudní řád vyhodnocení poznatků soudní praxe z posledních novelizací, aktuální judikatura k tzv. rozhodčím doložkám...91 Procesní úkony účastníků občanského soudního řízení s důrazem na náležitosti žalob a jiných podání se zřetelem k poznatkům soudní praxe z posledních novelizací O.S.Ř; pravomoc soudu a rozhodčí řízení (rozhodčí doložky)

5 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Rozhodování sporů o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu škody podle občanského zákoníku a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem...93 Dědictví v soudní praxi...94 Převody nemovitostí...95 Právní režim stavby na cizím pozemku...96 Čas a jeho význam v občanském právu...97 Katastr nemovitostí a novely katastrálních předpisů...98 Listiny o nemovitostech jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí...99 Katastr nemovitostí v judikatuře soudů Ústavní stížnost praktické otázky řízení o ústavní stížnosti Řízení před správními orgány a správními soudy v praxi správních soudů Soudní kontrola činnosti a nečinnosti orgánů veřejné správy jak se s orgány veřejné správy kvalifikovaně soudit? Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Správní řízení postup správních orgánů Správní řízení Stavební zákon ve vazbě na správní řád Stavební řád povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona Stavební řád stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě podle stavebního zákona Stavební zákon stavební řád a prováděcí předpisy v praxi Územní plánování podle stavebního zákona a prováděcích předpisů Vyvlastňování pozemků a staveb Legislativa a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Veřejné cesty na soukromých pozemcích AUTORSKÉ PRÁVO Autorský zákon TRESTNÍ PRÁVO Hospodářské trestné činy Trestní zákoník vybrané problémy Přestupkové řízení Projednávání přestupků ve vztahu ke správnímu řízení PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní právo aktuálně a bez chyb Zákoník práce v soudní praxi Jak se vyhnout chybám a omylům v personálních písemnostech Problémy v zákoníku práce a jejich řešení v praxi Průvodce pro mzdové účetní a personalisty pracovněprávními předpisy ve druhém pololetí CLA Preferenční obchod České republiky Změny v provádění Intrastatu pro rok

6 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Realizujete E-dovoz? Elektronické celní řízení Způsob vyplňování elektronických celních prohlášení a JSD a procesní postupy v celním řízení podle celních předpisů EU BYDLENÍ Nájem bytu a nebytových prostor Vlastnictví bytů a nebytových prostor Vlastnictví a správa domů a bytů z pohledu bytového družstva související právní, daňové, účetní otázky Vlastnictví a správa domů a bytů z pohledu společenství vlastníků jednotek související právní, daňové, účetní otázky Odpovědi na nejčastější dotazy ke správě domů a bytů DALŠÍ PRÁVNÍ NORMY Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí Ochrana osobních údajů v praxi Ochranné známky Spisová služba v listinné a v elektronické podobě odborná správa dokumentů od jejich vzniku po trvalé uložení či vyřazení Doručování písemností a datové schránky v praxi a další novinky Veřejná podpora v otázkách a odpovědích Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a dalších navazujících předpisů Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury podle stavu aktuální judikatury Zákon o veřejných zakázkách novelizace roku Jak napadnout veřejnou zakázku aneb kuchařka pro nespokojené dodavatele a jejich právní zástupce Zákon o sociálních službách (aktuální právní úprava) a informace o připravovaných změnách Problematika občanských průkazů a cestovních dokladů po novelách Matrika a správní řízení na úseku matrik Místní poplatky v otázkách a odpovědích a postup při přechodu výkonu správy místních poplatků z dosavadní procesní úpravy na nový daňový řád Vše o daňovém řádu v souvislosti s výkonem správy místních poplatků Jak nově postupovat v oblasti zavádění, vyměřování a placení místních poplatků s účinností od Živnostenský zákon a správní řád souvislosti Novinky v legislativě oboru vodovodů a kanalizací Velká novela vodního zákona Právní problematika hluku

7 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ ZÁŘÍ 2010 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ Velká novela vodního zákona Stavební zákon ve vazbě na správní řád DPH v roce 2010 a změny od roku Doručování písemností a datové schránky v praxi a další novinky Místní poplatky v otázkách a odpovědích a postup při přechodu výkonu správy místních poplatků z dosavadní procesní úpravy na nový daňový řád Preferenční obchod České republiky Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ŘÍJEN Účetní a daňové dopady novely obchodního zákoníku pro kapitálové společnosti Centrální depozitář je tu a s ním revoluce v právní úpravě i v praxi vedení evidence zaknihovaných cenných papírů Převody nemovitostí Inventarizace majetku a závazků v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích v souladu s novelou zákona o účetnictví a prováděcí vyhláškou v roce Porušení rozpočtové kázně v praxi Občanský soudní řád vyhodnocení poznatků soudní praxe z posledních novelizací, aktuální judikatura k tzv. rozhodčím doložkám Komponentní odpisování dlouhodobých aktiv dle IFRS a českých účetních předpisů DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny od roku Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu) 1. den Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Ochrana osobních údajů v praxi Hospodářské trestné činy Jak se vyhnout chybám a omylům v personálních písemnostech Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Uzavírání kupní smlouvy se zahraničním partnerem, smluvní ustanovení související se závazkem Veřejné cesty na soukromých pozemcích Odpovědi na nejčastější dotazy ke správě domů a bytů Jednatel, představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit, likvidátor Soudní kontrola činnosti a nečinnosti orgánů veřejné správy jak se s orgány veřejné správy kvalifikovaně soudit? Jak porozumět finančnímu účetnictví bez účtování

8 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu) 2. den Nekalá soutěž v ČR a EU Přestupkové řízení Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele Vybraná témata právní a etické regulace reklamy (Lex skripta condicio, sine qua sane( Efektivní řízení pohledávek Zákoník práce v soudní praxi Poskytování náhrad cestovních výdajů nejčastější problémy Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Inventarizace jako součást přípravy na účetní závěrku k Ochranné známky Společnost s ručením omezeným v kostce účetní, daňové a právní aspekty související se vznikem a hospodářským životem s.r.o. a jejích společníků Převod obchodního podílu/akcií Obchodní kupní smlouva Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Katastr nemovitostí a novely katastrálních předpisů Legislativa a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Nájem bytu a nebytových prostor Jak nově postupovat v oblasti zavádění, vyměřování a placení místních poplatků s účinností od Nový daňový řád aneb jak nově v oblasti správy daní a poplatků Hospodaření s majetkem a zajištění inventarizace majetku a závazků k LISTOPAD DPH v roce 2010 a změny od roku Problémy v zákoníku práce a jejich řešení v praxi Směnka a její použití v obchodní a jiné praxi Insolvenčním řízením krok po kroku z pohledu věřitele a uplatňování jeho pohledávek se zřetelem k aktuálním poznatkům soudní praxe Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Ústavní stížnost praktické otázky řízení o ústavní stížnosti Autorský zákon Realizujete E-dovoz? Elektronické celní řízení Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Právní aspekty reklamy Stavební řád povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona Novinky v legislativě oboru vodovodů a kanalizací Aktuální problémy práva obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi

9 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Aktuality daně z příjmů fyzických osob DPH u přeshraničních služeb a změny od roku Právní režim stavby na cizím pozemku Jak postupovat při kontrole hospodaření (zjišťovací fáze kontroly/auditu) Aktuální otázky mezinárodního přepravního práva Listiny o nemovitostech jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí Spisová služba v listinné a v elektronické podobě odborná správa dokumentů od jejich vzniku po trvalé uložení či vyřazení Veřejná podpora v otázkách a odpovědích Živnostenský zákon a správní řád souvislosti Konzultační a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2010 a v roce Zákon o DPH a připravovaná novela na rok Obchodní právo v judikatuře prvního pololetí Zákon o veřejných zakázkách novelizace roku Exekuční řád po novelách Stavební zákon stavební řád a prováděcí předpisy v praxi Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a dalších navazujících předpisů Velká novela vodního zákona Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Mezinárodní daňové vztahy v oblasti daně z příjmů Správní řízení Důchodové pojištění v praxi zaměstnavatelů Nemocenské pojištění v roce Trestní zákoník vybrané problémy Způsob vyplňování elektronických celních prohlášení a JSD a procesní postupy v celním řízení podle celních předpisů EU Rozhodování sporů o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu škody podle občanského zákoníku a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Daň z nemovitostí pro rok 2011 včetně daňového přiznání Obce a kraje jako účastníci právních vztahů podle občanského a obchodního zákoníku Vyvlastňování pozemků a staveb Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí Jak napadnout veřejnou zakázku aneb kuchařka pro nespokojené dodavatele a jejich právní zástupce Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok Změny v provádění Intrastatu pro rok Insolvenční řízení Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2010 a v roce Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Projednávání přestupků ve vztahu ke správnímu řízení Jak nově postupovat v oblasti zavádění, vyměřování a placení místních poplatků s účinností od

10 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2010 a změny od roku Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Jak se vyhnout chybám ve mzdovém účetnictví, řešení složitých praktických příkladů ve všech oblastech mzdového účetnictví a připravované změny od Poskytování náhrad cestovních výdajů nejčastější problémy Obchodní zákoník po četných novelizacích z roku 2009 a 2010 nekončící legislativní smršť v obchodním právu Zdravotní pojištění po Jak popsat kontrolní a auditní zjištění Stavební řád stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě podle stavebního zákona Matrika a správní řízení na úseku matrik Právní problematika hluku Dědictví v soudní praxi PROSINEC Změny v uplatňování DPH od roku Roční účetní závěrka pro podnikatele k (auditované společnosti) Daň z příjmů právnických osob v roce 2010 a Katastr nemovitostí v judikatuře soudů Řízení před správními orgány a správními soudy v praxi správních soudů Pracovní právo aktuálně a bez chyb Účetnictví pro manažery a neúčetní odborníky umíte využít informace z účetnictví? Čas a jeho význam v občanském právu Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2010 a v roce Daňové přiznání soukromých lékařů a provozovatelů lékáren za rok Účetní přístupy k řešení kursových rozdílů (aneb posouzení variantních postupů) Vlastnictví a správa domů a bytů z pohledu bytového družstva související právní, daňové, účetní otázky Procesní úkony účastníků občanského soudního řízení s důrazem na náležitosti žalob a jiných podání se zřetelem k poznatkům soudní praxe z posledních novelizací O. S. Ř.; Pravomoc soudu a rozhodčí řízení (rozhodčí doložky) Roční účetní závěrka pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace za rok Kontrola příjmů a majetku (příklady zjišťovaných nedostatků) 1. den Stavební zákon ve vazbě na správní řád Celní problematika a provádění Intrastatu Doručování písemností a datové schránky v praxi a další novinky Zákon o sociálních službách aktuální právní úprava a informace o připravovaných změnách Daňové přiznání fyzických osob za rok Zákon o DPH a připravovaná novela na rok

11 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Aktuální problémy změny a zániku obchodních závazků Pohledávky z účetního a daňového pohledu Správní řízení postup správních orgánů Územní plánování podle stavebního zákona a prováděcích předpisů Problematika občanských průkazů a cestovních dokladů po novelách Vše o daňovém řádu v souvislosti s výkonem správy místních poplatků Změny v předpisech EU v oblasti DPH k a jejich promítnutí do zákona o DPH Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 včetně praktických příkladů Přeměny obchodních společností vybrané praktické problémy (právní, daňové a účetní) Průvodce pro mzdové účetní a personalisty pracovněprávními předpisy ve druhém pololetí Vlastnictví a správa domů a bytů z pohledu společenství vlastníků jednotek související právní, daňové, účetní otázky Nový daňový řád aneb jak nově v oblasti správy daní a poplatků Nemocenské, sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, ÚSC, PO, státní fondy) k Kontrola příjmů a majetku (příklady zjišťovaných nedostatků) 2. den Vlastnictví bytů a nebytových prostor Aktuální otázky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Účetní závěrka podnikatelů za rok Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a roční zúčtování za zdaňovací období Změny v uplatňování DPH od roku INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vybraný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 11

12 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8,30 hodin do 9,00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od 10,30 do 11,00 hodin (ubytování účastníků od 9,00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas písemně či telefonicky informování o změně místa či data konání e, o změně lektora, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení: budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu; Kongresové centrum Praha (KCP), 5. května 65, Praha 4 metrem trasa C, výstup stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum); Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 550 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 800 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za samostatný pokoj. Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme písemně nebo telefonicky cca tři dny před zahájením e. Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od 11,00 do 19,00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9,00 do 18,00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9,00 do 13,00 hod. (event. do 14,00) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd.. 8. Písemné materiály: Součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Education Society, London. Účastníci ů označených logem proto mají možnost získat mezinárodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 12

13 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY MAJETKU V ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ 1. termín: 21. říjen 2010 čtvrtek 9,00 do cca 15,30 hod. 2. termín: 29. listopad 2010 pondělí 9,00 do cca 15,30 hod. Seminář je zaměřen na řešení problémů spojených s uplatňováním daňových a účetních odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku v základu daně z příjmů ve zdaňovacím období 2010 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění k datu konání e. Komentář k právní úpravě daňových a účetních odpisů uznatelných v základu daně z příjmů se zaměří zejména na: obecný princip uplatňování účetních odpisů v základu daně z příjmů, uplatňování oceňovacího rozdílu a goodwille k nabytému majetku, hmotný majetek: vymezení hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů: samostatné movité věci, i když jsou pevně spojeny s nemovitostí vytváření a odpisování souborů movitých věcí nedílné součásti stavebního díla pěstitelské celky, zvířata jiný hmotný majetek, hmotný majetek vyloučený z odpisování, uplatnění ročních odpisů při zahájení odpisování (popř. předčasném ukončení) a při pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, podmínky pro uplatnění mimořádných odpisů, umožnění odpisování poplatníkům s právem hospodaření s majetkem zřizovatele, určení vstupních cen (vliv dotací na vstupní cenu, postup při stanovení vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny), Ing. Helena KELBLOVÁ podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku. 14 vyvolané investice a jejich promítnutí do vstupních cen, vliv zvoleného způsobu odpisování na dobu a průběh odpisování, postup v případě změny odpisové skupiny nebo změny sazby (koeficientu), pokračování v odpisování včetně režimu u majetku nabytého z EU vkladem, posuzování technického zhodnocení hmotného majetku, souběžné provádění oprav a technického zhodnocení, nehmotný majetek: vymezení nehmotného majetku, komentář k možným režimům odpisování, postup při technickém zhodnocení nehmotného majetku, vazba na změny ve vymezení dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví, odpisy při nájmu podniku, aktuální informace o připravovaných změnách. V odpolední části odpovědi na dotazy posluchačů. Poznámka: Odborný program obou termínů je totožný.

14 DANĚ, ÚČETNICTVÍ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE (NÁKLADY) U PRÁVNICKÝCH OSOB 4. listopad 2010 čtvrtek 9,00 cca 15,30 hod. Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2010, u obchodních společností a družstev. Tento je určen zejména pro ekonomické a daňové poradce, ekonomy a účetní obchodních společností a družstev. Odborný program e Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně. Základní charakteristika daňově připočitatelných a odčitatelných položek: výdaje (náklady) nevymezené (uznatelné podle 24 odst. 1), výdaje (náklady) uznatelné až zaplacením, výdaje (náklady) limitované prodejní cenou, výdaje (náklady) limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením, výdaje (náklady) neuznatelné podle 25. Komentář k vybraným problematickým ustanovením v oblasti uznatelných a neuznatelných výdajů v 23, 24 a 25, např.: oceňovací rozdíly a způsob jejich uplatnění v daňových výdajích, podmínky, za nichž lze u nájemce uplatňovat výdaje (náklady) související s užíváním najatého hmotného majetku (údržba a opravy, odpisy TZ, daňová zůstatková cena TZ). Informace o připravovaných změnách. V odpolední části odpovědi na dotazy posluchačů. Ing. Helena KELBLOVÁ podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 15

15 DANĚ, ÚČETNICTVÍ ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ U ZAMĚSTNANCE A U ZAMĚSTNAVATELE 18. říjen 2010 pondělí 9,00 cca 14,00 hod. Seminář je zaměřen na hlavní druhy zaměstnaneckých výhod (benefitů) a jejich posuzování z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Komentář bude zaměřen zejména na tyto okruhy problémů: vymezení zaměstnaneckých výhod, které u zaměstnance nejsou předmětem daně nebo se jedná o příjmy od daně osvobozené, slevy z ceny jako příjem u zaměstnance, oceňování nepeněžních plnění, problematika poukázek hrazených z FKSP nebo ze sociálních fondů umožňujících zaměstnancům čerpání různých služeb a pravidla při jejich používání, posuzování výdajů (nákladů) na vzdělávání zaměstnanců, nepeněžní plnění spočívající v možnosti použití rekreačních, zdravotnických, předškolních a tělovýchovných zařízení, příspěvků na sportovní a kulturní akce, posuzování úhrad za vstupní a jiné lékařské prohlídky, řešení cestovních náhrad poskytovaných podle zákoníku práce, včetně zajištění stravování zaměstnavatelem, používání motorových vozidel pro soukromé účely, přechodné ubytování, řešení výdajů (nákladů) na stravování zaměstnanců, poskytování nápojů a občerstvení na pracovišti, zaměstnanecké výhody poskytované formou pojistného na životní pojištění a příspěvků zaměstnavatele na penzijní pojištění, daňový režim u tzv. manažerského motivačního pojištění, sociální výpomoci, poskytování darů, poskytování pracovního oblečení, okamžik zdanění při bezúplatném nabytí zaměstnaneckých opcí jako práva na koupi cenných papírů za zvýhodněnou cenu, úrokově zvýhodněné zaměstnanecké půjčky, zaměstnanecké spoření. Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Helena KELBLOVÁ podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Katarína DOBEŠOVÁ odbor legislativy daně z příjmů ze závislé činnosti Ministerstva financí, podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd 16

16 DANĚ, ÚČETNICTVÍ MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ 12. listopad 2010 pátek 9,00 do cca 14,00 hod. Na i bude podán praktický výklad daní z příjmů ve vztahu k zahraničí, probrána bude problematika zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů. V průběhu přednášky budou citovány konkrétní ustanovení zákona o daních z příjmů, konkrétní ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění a budou činěny odkazy na vybrané pokyny MF ČR. Obsah e Úvod: mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, smlouvy o zamezení dvojího zdanění (důvody pro jejich sjednávání, přehled, aplikace, komplexnost, struktura, atd.). Konkrétní obsah jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, jejich vztah k vnitrostátním právním předpisům, například: problematika stálých provozoven, problematika institutu zajištění daně, problematika institutu srážkové daně, zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků, zdaňování příjmů plynoucích z výkonu závislé činnosti, metody vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, zdroj příjmů, apod. Aktuální stav zákon o daních z příjmů, vzorový model smlouvy o zamezení dvojímu zdanění OECD. Odpovědi na dotazy účastníků. Ing. Václav ZÍKA vedoucí oddělení mezinárodních daňových vztahů a legislativy daňových rezerv Ministerstva financí VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd 17

17 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2010 A prosinec 2010 čtvrtek 9,00 cca 16,00 hod. V případě přijetí změn v oblasti zdaňování příjmů právnických osob do data konání e budou do výkladu tyto změny zahrnuty, případně budou účastníci informováni o připravovaných změnách. STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ výsledek hospodaření před zdaněním položky zvyšující výsledek hospodaření povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, neuhrazení sociálního a zdravotního pojištění srážené zaměstnancům položky snižující výsledek hospodaření uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd. položky, které se nezahrnují do základu daně částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani... definice osob spojených, ceny obvyklé DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů problematika cenných papírů problematika pohledávek, závazků, nájemné propagační předměty, dary, reprezentace úroky z úvěrů a půjček, finanční náklady, smluvní sankce, pokuty, penále likvidace nepotřebných zásob, škody DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ VE SMYSLU SMĚRNIC RADY ES, osvobození dividend, podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ minimální doba nájmu předčasné ukončené leasingových smluv podmínky při předčasném odkoupení naleasovaného majetku včetně stanovení kupní ceny předmětného majetku zkrácený finanční leasing HMOTNÝ MAJETEK odpisování hmotného majetku (mimořádné odpisy majetku) stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku odpisování budov a staveb, vyvolané investice nehmotný majetek (software) opravy a technické zhodnocení majetku (nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace majetku) SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI uplatnění daňové ztráty, náklady na projekty výzkumu a vývoje transformační pohledávky a závazky snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Ing. Ilona SOUČKOVÁ vedoucí oddělení Metodika a výkon daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 18

18 DANĚ, ÚČETNICTVÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2010 ÚPRAVY VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ, STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ A VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI VČETNĚ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ 13. prosinec 2010 pondělí 9,00 cca 16,00 hod. Odborný program e Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním Položky zvyšující hospodářský výsledek částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy odstupné za byty při nedodržení podmínek, dodanění závazků 36 měsíců po lhůtě splatnosti nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity (úroky, finanční náklady, pohledávky, opravné položky, rezervy, finanční leasing) Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (problematika odpisování majetku, vyvolaná investice, mimořádné odpisy zkrácení doby odpisování majetku v 1. a 2. odpisové skupině) Položky snižující hospodářský výsledek příjmy, které nejsou předmětem daně příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů) příjmy nezahrnované do základu daně podle 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy Základ daně Odčitatelné položky od základu daně (uplatnění daňové ztráty z předchozích let, náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje) Položky snižující základ daně (odečet na dary, snižující položka u neziskových subjektů) Slevy na dani Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů Ing. Ilona SOUČKOVÁ vedoucí oddělení Metodika a výkon daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 19

19 DANĚ, ÚČETNICTVÍ konzultační KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ A PANELOVÁ DISKUSE K UPLATŇOVÁNÍ A VZÁJEMNÝM VAZBÁM PŘEDPISŮ O DPH, DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ V ROCE 2010 A V ROCE listopad 2010 středa 9,00 cca 17,00 hod. ZÁKON O DPH výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání e a změny připravované pro rok Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH praktické problémy v oblasti stanovení základu daně, včetně připravovaných změn při opravách základu a výše daně od praktické problémy a změny v oblasti sazeb daně od praktické dopady změn v oblasti odpočtu daně, včetně změn při uplatňování odpočtu v poměrné výši a při vyrovnání a úpravě odpočtu daně od připravované změny při přenesení daňové povinnosti na příjemce služby od ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2010, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev. Komentář k vybraným aktuálním problémům ve zdanění právnických osob: dodaňování neuhrazených závazků tvorba opravných položek a odpis pohledávek po změnách od , zejména u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení motivační programy a benefity pro zaměstnance osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí. Informace o připravovaných změnách k naplňování Programového prohlášení vlády. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2011 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a obchodního práva a informacím k účetní závěrce za rok Výklad bude zaměřen zejména na: výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví případné změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2011 případné změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2011 vybrané problémy účetní závěrky za rok 2010, například povinnost a způsob zveřejňování údajů z účetní závěrky, oceňování aktiv a jejich vykazování další účetní aktuality a informace k připravovaným změnám v účetní legislativě. Účastníci e obdrží podkladové materiály včetně prezentací k i v tištěné formě, podle níž budou prováděny výklady a vysvětlovány praktické aplikace zákonů. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Václav BENDA (specialista na oblast DPH) DPH Ing. Vlastimil BACHOR (ved. odd. legislativy daně z příjmů práv. osob MF) daň z příjmů Ing. Petr RYNEŠ (vedoucí pracovník EURO-Trend Audit, a. s.) účetnictví Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 20

20 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE VAZBĚ NA ÚČETNICTVÍ V ROCE 2010 A V ROCE listopad 2010 čtvrtek 9,00 cca 16,00 hod. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2011 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám v dani z příjmů a v obchodním právu a informacím k účetní závěrce za rok Výklad bude zaměřen zejména na: výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví, případné změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2011, případné změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2011, vybrané problémy účetní závěrky za rok 2010, například povinnost a způsob zveřejňování údajů z účetní závěrky, oceňování aktiv, cash flow, dalším účetním aktualitám a informacím k připravovaným změnám v účetní legislativě. ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Obsahem této části e bude stručný výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2010, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev. Komentář k vybraným aktuálním problémům ve zdanění právnických osob: dodaňování neuhrazených závazků, tvorba opravných položek a odpis pohledávek po změnách od , zejména u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, motivační programy a benefity pro zaměstnance, osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí. Informace o připravovaných změnách k naplňování Programového prohlášení vlády. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Vlastimil BACHOR daň z příjmů vedoucí oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílí na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Ing. Petr RYNEŠ účetnictví auditor, vedoucí pracovník firmy EURO Trend Audit, a. s Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 21

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 13. 1. 2015 ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Petr ČECH,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě - lá vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů tradičně ovliv - ňuje vývoj legislativy reagujeme na revoluci

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě - lávací agentura pořádat v prvním pololetí roku 2013. Nabídku ů tradičně ovlivňuje aktuální legislativa reagujeme zejména

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více