Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace"

Transkript

1 Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Jaroslav Balík b, Jan Mádl c, Václav Koutný c a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o Panenské Břežany, b) SVUM Praha, a.s., P.O.Box 17, Praha 9 - Běchovice c) České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, Zikova 4, Praha 6 Abstract Copper alloys containing lead are used in water supply mains. These alloys are the best material for this application due to their high resistivity against drinking water corosion and their good strength. Lead bearing copper alloys are casted easily, some of them are hot and cold formed without problems and could be machined at high speeds. Therefore relatively low cost machine components can be manufactured from these alloys. Copper alloys are known to work as a strong biostatic agent agains many patological micro-organisms thus they contribute to drinking water purification. The lead content in currently used copper alloys is in the range from 0,5 to 7,0 wt. %. Giving the actual level of knowledge the presence of lead in machinable copper alloys is inevitable. The USA government accepted a standard restricting Pb content in alloys comming into contact with drinking water. Due to the large activity of the ecological movement and later research works have been opened in USA and later in Europe. The research has been aimed at finding suitable lead-free copper alloys as a substitution of casting and wrought lead bearing copper alloys for plumbing systems. One of the alternatives of significant restiction or full elimination of lead as alloying element in machinable copper alloys is to substitute this element fully or only partially by non-toxic elements such as bismuth or bismuth in combination with further elements. The objective of the paper is, by modifying the content of alloying elements and the production technology, to achieve for these α + β alloys a machinability, plasticity and corrosion resistance comparable with currently produced lead containing copper alloys CuZn40Pb2 and CuZn39Pb3. 1. Úvod Současný stav obrobitelných slitin na bázi mědi Slitiny mědi se zinkem, tzv. α + β mosazi, jsou běžně používány pro výrobu součástek vodovodních instalací a dalších výrobků přicházejících do styku s vodou. Pro zlepšení obrobitelnosti se do těchto materiálů leguje olovo. Pro uvedené výrobky se nejčastěji používají obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3, v Evropských normách označované CW617N a CW614N. Obsah olova v těchto tzv. středně a vysokoolovnatých mosazích je v rozsahu od 1,6 do 3,5 hm. %. Tyto mosazi jsou ideálními strojírenskými materiály pro výrobu součástek složitých tvarů. Snadno se odlévají, dobře se lisují a zápustkově kovou za tepla. Pro vysoký obsah olova mohou byt snadno třískově obráběny vysokými rychlostmi, dovolující efektivní výrobu součástek na obráběcích automatech. Již relativně malé snížení obsahu olova v mosazích výrazně zhoršuje jejich obrobitelnost. Např. Evropské normy pro měděné slitiny sice uvádějí mosazi s obsahem olova kolem 1 % (CuZn38Pb1-CW607N a CuZn39Pb1-CW611N), ale deklaruje se u nich snížená obrobitelnost, která se může projevit v potížích při zpracování na obráběcích automatech. Nutno zdůraznit, že nízkoolovnaté mosazi vykazují též horší kujnost při zápustkovém kování oproti mosazím s obsahem Pb nad 2 %.

2 V současnosti je legování dostatečného množství olova do obrobitelných mosazí obráběných na automatech nezbytné. Ze zavedených technických mosazí neexistuje slitina, která by se svou obrobitelností vyrovnala obrobitelnosti středně a vysokoolovnatým mosazím CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. Z důvodů silné toxicity se úroveň povoleného obsahu olova v pitné vodě snižuje. Například ve Spojených státech byl obsah olova v pitné vodě snížen na úroveň 15 µg/l [1,2]. Podle nové směrnice Evropského společenství (ES) 98/83/EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu z října 1998 bude dovolený obsah olova v pitné vodě omezen v horizontu 15 let na hodnotu 10 µg/l, s okamžitým snížením na povolenou hodnotu 25 µg/l [3]. Z této směrnice ES vychází Vyhláška Ministerstva zdravotnictví (MZ) č.376 z [4], která stanovuje požadavky na pitnou vodu. Vyhláška omezuje obsah olova v pitné vodě na stejné hodnoty jako výše zmíněná směrnice ES. Vyhláška MZ č. 37/2001 z 8. ledna 2001 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou [5] již zohledňuje zpřísněné požadavky na obsah olova ve vodě. V paragrafu 9 této vyhlášky je v mědích a slitinách mědi (mosazích a bronzech) přicházejících do přímého styku s vodou, omezen obsah olova do max. 1 %. Dle prováděcího zákona č. 258/2000 je nutné dát všechny výrobky přicházející do styku s vodou do souladu s těmito hygienickými požadavky dle Vyhlášky č. 37 do 1.července Je zřejmé, že nejčastěji používané obrobitelné olovnaté mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3 požadavkům Vyhlášky č. 37 nevyhovují, neboť jejich obsah olova přesahuje předepsanou úroveň 1 hm. %. Nutno poznamenat, že ani nízkoolovnaté mosazi normalizované v Evropských normách CuZn38Pb1-CW607N a CuZn39Pb1-CW611N, které vykazují, jak již bylo uvedeno, podstatně horší obrobitelnost Vyhlášce č. 37 nevyhovují, neboť obsah olova u nich může přesáhnout 1 %. Jedna z možností, jak řešit problém podstatného snížení či odstranění Pb v obrobitelných měděných slitinách je úplná nebo částečná náhrada olova netoxickým nizkotavitelným vizmutem. Náš výzkum se zaměřil na vliv vizmutu v množství 1 až 2 % v měděných slitinách. U α+β mosazí byl komplexně studován vliv vizmutu na strukturu, mechanické a technologické vlastnosti a na korozní odolnost. Zjištěné vlastnosti se porovnávaly s vlastnostmi technické obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 - CW617, která je, vedle mosazi CuZn39Pb3, nejčastěji používaným materiálem pro vodovodní armatury a další výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. 2. Experiment Stacionárním litím do grafitových nebo kovových kokil byly odlity odlitky z experimentálních α+β mosazí s obsahy Zn v rozmezí 35 až 40 hm. % a s obsahy vizmutu od 1,5 do 2,4 %. Některé z těchto slitin byly modifikovány fosforem ( 0,25 %), cínem (1,0 %) nebo křemíkem (0,8 %). U některých slitin bylo vedle vizmutu (1,5 %) legováno i olovo (max. 1 %). Dále byly připraveny dva odlitky z komerční olovnaté obrobitelné slitiny CuZn40Pb2. Tato slitina sloužila jako srovnávací, referenční materiál (tab. 1). Hmotnost odlitků se pohybovala od 5 do 80 kg. Některé odlitky se kovaly zápustkovým kováním za tepla na výkovky různých tvarů, z jiných byly připraveny průtlačným lisováním za tepla tyče o průměru 25 mm, které se dále táhly za studena na tyče průměru 24 mm. Na provedení experimentu spolupracovaly tyto firmy : KO Čelákovice, a.s., Kovárna Ing. M.Kupka - J.Jindra v České Třebové a Armaturka Vranova Lhota, a.s. Na vzorcích experimentálních vizmutových mosazí a komerční slitině CuZn40Pb2 v různých stavech po odlití či lisování a tažení byly komplexně studovány jejich strukturní a mechanické

3 vlastnosti společně s obrobitelností a korozní odolností. Paralelně byla zjišťována obrobitelnost i u slitiny CuZn30 - CW505L (tzv. nábojnicová mosaz) bez obsahu nízkotavitelných kovů. Tab. 1 Chemické složení experimentálních slitin a referenční komerční slitiny CuZn40Pb2 ve hm. % Slitina Označení Cu P Bi Sn Si Pb Zn CuZn38Bi1,5P A 60,35 0,23 1,57 <0,005 <0,005 0,005 37,85 CuZn40Bi1,5P A1 57,8 0,22 1,70 <0,005 <0,005 0,30 39,98 CuZn36SnBi2 B 60,85 0,22 2,135 0,96 <0,005 0,004 35,83 CuZn35Si0,75Bi1,5 C 62,55 0,235 1,68 <0,005 0,78 <0,004 34,8 CuZn39Bi1,5 D 59,0 <0,01 1,65 <0,005 <0,005 <0,004 39,35 CuZn40Bi1,5 D1 58,2 <0,01 1,51 <0,01 <0,005 0,12 40,12 CuZn40Bi1,5 D3 57,0 <0,001 1,68 <0,01 <0,01 0,28 41,04 CuZn40Bi1,5 P 58,1 <0,01 1,51 <0,01 <0,005 1,05 39,34 CuZn40Bi2Pb0,3 P1 58,0 <0,01 2,38 <0,01 <0,005 0,31 39,31 CuZn40Pb2-CW 617N M 59,10 0,027 <0,04 0,21 <0,005 2,27 38,18 CuZn40Pb2-CW 617N E1 59,25 <0,005 <0,04 0,03 <0,005 2,08 38,64 3. Výsledky a diskuse Všechny odlitky a tvářené hutní výrobky (výkovky, výlisky a výtažky) vykazovaly typickou α + β strukturu. Rozbor ukázal, že rozložení fází Bi ve struktuře odlitků ze slitin A, sd, D1 a fází Bi+Pb ve slitině P bylo obdobné jako rozložení fází Pb v odlitku M technické slitiny CuZn40Pb2. Podobně jako fáze olova ve struktuře CuZn40Pb2, tvořily fáze vizmutu (respektive Bi+Pb) v experimentálních slitinách CuZnBi-Me převážně kulové fáze, rozložené na hranicích zrn (obr. 1). Stejně jako fáze Pb, tvořily fáze vizmutu ve struktuře výlisků a výtažků, řetězce drobných zpravidla kulových částic, rovnoběžné s podélnou osou lisovaných nebo tažených tyčí. Oproti olovnatým fázím, měly fáze s vizmutem poněkud větší sklon se spojovat do souvislých protažených "tyčinkovitých" fází. Částice Bi Obr. 1: Rozložení částic fází bohatých vizmutem v α + β struktuře mosazi CuZn40Bi1,5 (slitina D)

4 Mechanické vlastnosti za pokojové teploty z experimentálních vizmutových mosazí a technické olovnaté mosazi CuZn40Pb2 se sledovaly jak u odlitků, tak u výkovků, výlisků a výtažků (tab. 2). Z tabulky je patrné, že mosazi s vizmutem mají poněkud nižší tažnost oproti kovárenské mosazi CuZn40Pb2. Snížení plastických vlastností α+β mosazí za pokojové teploty vlivem přítomnosti vizmutu oproti olovu není tak dramatické jako v případě mědi [6].. Tab.2 Mechanické vlastnosti odlitků, výlisků a výtažků z experimentálních vizmutových mosazí a referenční technické slitiny CuZn40Pb2 Slitina Označení Rp0,2 Rm A5 Z [MPa] [%] Odlitky CuZn38Bi1,5P A CuZn39Bi1,5 D CuZn40Bi1,5 D CuZn40Pb2 M Výlisky pr. 25 mm CuZn40Bi1,5P A1L CuZn40Bi1,5 D3L CuZn40Pb2 E1L Výtažky pr. 24,5 a 25 mm CuZn40Bi1,5P A1H (red.4 %) CuZn40Bi1,5 D3H (red.4 %) CuZn40Pb2 E1H (red.10 %) Plastické vlastnosti za tepla vizmutových a olovnatých mosazí. se zjišťovaly pomocí tahových zkoušek za tepla. Pro experiment se použily dvě experimentální slitiny CuZn40Bi1,5 (D1) a CuZn40Bi1,5 (P) a technická olovnatá mosaz CuZn40Pb2 (M) běžného složení. Zkušební tyče o rozměru měřené části 6 25 mm byly deformovány rychlostmi a 0.33 s -1 při teplotách 700 a 780 C. Výsledky těchto testů jsou podrobně uvedeny v [6]. Na jejich základě lze konstatovat technologickou přijatelnost náhrady olova vizmutem, alespoň pokud jde o vysokoteplotní plasticitu. Deformační napětí experimentálních vizmutových mosazí D1 a P bylo vždy nižší oproti referenční mosazi M. Rovněž jejich tažnost byla při 700 C nižší, na úrovni cca 20-30% oproti 45-50% pro olovnatou mosaz. Při 780 C byla naopak tažnost vizmutové mosazi vyšší (pro rychlost 0.33s -1 ) nebo srovnatelná (pro rychlost 0,002 s -1 ) vůči tažnosti referenční olovnaté mosazi. Hlavní část homogenní deformace zkušebních tyčí probíhá při "záporném zpevnění" δσ δε < 0. Tím je vyloučeno, aby se skluzové napětí kompletně řídilo konstitutivním zákonem typu σ ( ε, ε! ), neboť v takovém případě by geometrická stabilita deformace byla dána Considereho podmínkou: σ ε[ ε, ε! ] σ (1 + ε) ( > 0) a při jejím porušení (těsně za bodem maximálního zatížení) by došlo k zaškrcování vzorku. Pro odpevňovací mechanismy připadají v našem případě v úvahu dynamické zotavení dislokací, dynamická rekrystalizace a skluz po hranicích zrn Při podrobné analýze tahových

5 ε [%] M 700 o C; 0.002s -1 P 700 o C; 0.002s -1 D1 700 o C; 0.002s ε [%] M 780 o C; 0.002s -1 P 780 o C; 0.002s -1 D1 780 o C; 0.002s ε max [%] % Bi % Pb Obr. 3: Deformace při maximálním napětí pro Cu-Pb-Bi. T def = 250 C, vnější rychlost deformace s ε [%] ε [%] Obr. 2: Oscilace skluzového napětí pro zkoušené typy vizmutových a olovnaté mosazí. Důkaz probíhající dynamické rekrystalizace diagramů lze identifikovat více či méně výrazné oscilace skluzového napětí - viz obr. 2, jejichž amplituda závisí na konkrétní slitině a podmínkách deformace. Takové chování nikdy neprovází ty deformační procesy, v nichž rozhodující roli hraje dynamické zotavení nebo skluz po hranicích zrn. Avšak v případě souhry dislokačního zpevnění s dynamickou rekrystalizací a pro vhodné deformační podmínky jsou oscilace napětí dobře známé, takže takový mechanismus pokládáme za určující i pro náš případ. Metalografické analýzy provedené na deformovaných materiálech potvrdily roli dynamické rekrystalizace.tím ovšem nejsou vyloučeny minoritní vlivy dynamického zotavení, nebo skluzu po hranicích zrn. Plastické vlastnosti za tepla mědi s obsahem olova a vizmutu. K ověření vlivu obsahu olova a vizmutu v čisté mědi na plastické vlastnosti za tepla byl proveden tento experiment. Studovaly se plastické vlastnosti za tepla čisté mědí na jedné straně a mědi s různým obsahem olova do 0,8 hm. % a vizmutu do 0,05 %. Pro zkoušky byly zvoleny dvě úrovně teplot 600 C (olova a vizmut tekuté) a 250 C (olovo a vizmut tuhé). Deformační rychlosti byly a 0.01 s -1. Složení testovaných slitin bylo následující: Cu99,99 Cu0.067Pb0.021Bi Cu0.16Pb0.006Bi Cu1.08Pb0.011Bi Cu0.046Bi Cu0.11Bi Cu0.99Bi Tažnost ε max při maximálním napětí (jež se přibližně shodují s deformacemi do lomu) pro teplotu 250 C a rychlost s -1 testovaných slitin je uvedena na obr. 3. Z důvodu chybějících dat jsou některé oblasti tohoto grafu aproximovány.

6 Ukázalo se, že přísada olova vede k omezení plastických vlastností mědi za tepla. S rostoucím obsahem Pb do 0,8 % se tažnost za tepla mědi postupně snižuje. Toto snížení není ale tak dramatické jako v případě vizmutu. Oproti olovu již velmi malý obsah vizmutu při absenci olova potlačí tažnost mědi prakticky úplně. Je zajímavé, že přítomnost olova má schopnost jistým způsobem neutralisovat škodlivý vliv vizmutu na plastické vlastnosti (obr. 3). Vysvětlení tohoto efektu lze provést na základě rozdílných úrovních mezifázové (povrchové) energie částic čistého olova a vizmutu vůči měděné matrici. Dostatečně nízká hodnota této energie v případě vizmutu (0,35 N.m -1 [7]) vede ke smáčení hranic zrn a ke "katastrofické" mezikrystalické křehkosti mědi za tepla již při velmi malých obsazích Bi. Oproti tomu u olova je vyšší povrchová energii (0,45 N.m -1 [7]), což vede k formování globulárních částic Pb na hranicích, takže tažnost mědi za tepla není tolik dotčena. Je pravděpodobné, že neutralisační efekt Pb vůči vizmutu spočívá v tom, že vizmut za přítomnosti olova nevytvoří vlastní fáze, nýbrž se v olovu rozpouští za vzniku fází PbBi. Povrchová energii fází PbBi vůči měděné matrici je vyšší než u vizmutu, takže vznikají globulární částice této fáze. Přítomnost olova tak snižuje negativní vliv vizmutu ke vzniku katastrofické mezikrystalické křehkosti mědi za tepla. Obrobitelnost se zkoušela na vzorcích odlitků, výkovků a výlisků jak z experimentálních slitin, tak na vzorcích z referenčních olovnatých mosazi CuZn40Pb2 a také z mosazi CuZn30. Zkoušky obrobitelnosti byly provedeny dvojím způsobem: a) Soustružením na sucho nožem 25x25 ON P30 (ISO 2R) s úhlem nastavení 45 o, úhlem čela γ = 6 o a úhlem hřbetu α = 8 o, s těmito řeznými podmínkami: hloubkou řezu a = 2 mm, posuvem s = 0,05 mm/ot. a řeznou rychlostí v = 100 m/min. Při zkoušce se hodnotil tvar třísek a její sklon k lámavosti (dělení) a drsnost obrobeného povrchu. b) Vrtáním konstantní posuvovou silou s vrtákem o pr. 6 mm, s otáčkami 850 min. -1 a hmotností závaží 3 kg. Princip zkoušky spočíval ve sledování času, potřebného pro vyvrtání díry o délce 7 mm. Čím kratší je doba nutná pro vrtání, tím lepší je obrobitelnost. Vedle toho se při vrtání, podobně jako při soustružení, odebírala tříska a hodnotil se její sklon k dělení. Při soustružení vzorků experimentálních α+β mosazí s obsahem vizmutu od 1,5 do 2,4 % a vzorků komerční slitiny CuZn40Pb2 ve stavech po odlití či tváření za tepla lisováním nebo kováním se tvar třísek jednotlivých materiálů příliš nelišil. Všechny uvedené materiály vykazovaly drobnou lámavou třísku (samostatné elementy) ve tvaru válečků, tyčinek, jehel či šupin a úlomků (obr.4 ). a) b) c) Obr. 4: Třísky při soustružení odlitků: A - slitina CuZn40Bi1,5P (a), M - slitina CuZn40Pb2 (b), a Ms70 - slitina CuZn30 (c)

7 Odlitky (Castings) Výlisky (Extruded rod) Výtažky (Drawing stocks) 4,5 Drsnost povrchu (Surface roughness) Ra 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 A B C D1 P P1 M A1 D3 E1 Ms70 A1 D3 E1 Materiál(Material) Obr. 5: Drsnost obrobeného povrchu Ra odlitků, výlisků a výtažků z experimentálních α+β mosazí s obsahem 1,5 % Bi nebo 1,5 %Bi + 1 % Pb a komerční slitiny CuZn40Pb2 a bezolovnaté slitiny CuZn30 Důležitý vliv fází nízkotavitelných kovů Bi nebo Pb ve struktuře mosazí na tvar třísky plyne z obr. 4. Tříska vznikající při soustružení odlitků z mosazi bez přítomnosti těchto nízkotavitelných fází se neláme, je spojitá a tvoří zcuchané smotky nebo spojité spirály (obr.4c). Výsledky měření drsnosti obrobeného povrchu jsou na obr. 5. Z grafu je patrné, že drsnost povrchu experimentálních slitin s Bi byla srovnatelná s drsností povrchu komerční slitiny CuZn40Pb2. Zatímco u odlitků z komerční slitiny byla drsnost obrobeného povrchu poněkud menší (R a ~ 3,24 µm) oproti většině odlitkům z experimentální slitiny (R a ~ 3,3-4,14 µm), u výlisků a výtažků tomu bylo naopak. Experimentální slitiny u všech tvářených výrobků vykazovaly menší drsnost obrobeného povrchu (R a ~1,02-1,15 µm) než stejné výrobky z komerční olovnaté slitiny CuZn40Pb2 (R a ~1,2-1,48 µm) (obr. 6) Směr řezu Direction of cutting Posuv materiálu Feed a) b) Obr. 6: Nerovnosti a nespojitosti obrobeného povrchu lisovaných tyčí pr. 24,5 mm po soustružení pro:a) experimentální slitina D3 (CuZn40Bi1,5) b) komerční slitina E1 (CuZn40Pb2)

8 Obr. 7: Struktura odlitku experiment. Bi slitiny D (CuZn39Bi1,5) s částicemi fáze Bi a rozhraním odzinkované povrchové vrstvy jdoucí přednostně po oblastech β / fáze (zv. 500x) Odolnost proti odzinkování byla stanovena podle metodiky ČSN ISO 6509 na odlitcích a výkovcích experimentálních vizmutových mosazí A, B, C a D, referenční olovnaté mosazi CuZn40Pb2 (M a E1) a arsenové mosazi S. Podstata zkoušky spočívala v metalografickém měření odzinkované vrstvy po expozici zkoušeného materiálu v 1 % roztoku chloridu měďnatého po dobu 24 h při teplotě 75 C (obr. 7). Výsledky zkoušky jsou v tab. 3. Z tabulky je zřejmé, že odlitky A a D z experimentálních vizmutových mosazí a výkovky ze slitiny D vykazovaly lepší odolnost proti odzinkování než odlitky z technické olovnaté mosazi CuZn40Pb2. Ve své odolnosti proti odzinkování se vyrovnají tzv. arzenovým mosazím, do kterých je As záměrně legován pro zvýšení odolnosti proti této korozi. Tab.3 Maximální hloubka odzinkování experimenálních vizmutových mosazí A, B, C, D, referenčních olovnatých mosazí CuZn40Pb2 (M a E1) a arsenové mosazi CuZn36Pb2As Slitina Označení Maximální hloubka odzinkování [mm] Odlitek Výkovek CuZn38Bi1,5P A 0,25 0,58 CuZn36SnBi2 B 0,34 0,24 CuZn35Si0,75Bi1,5 C 0,42 0,46 CuZn39Bi1,5 D 0,31 0,20 CuZn40Pb2 M 0,60 - CuZn40Pb2 E1-1,30 CuZn36Pb2As *) S - 0,35 *) Cu 61,9 %, Pb 2,08 %, As 0,11 %, Sn 0,03 %, zbytek Zn Kujnost a zpracovatelnost. Po laboratorních a poloprovozních testech nových experimentálních vizmutových mosazí jsme přikročili ke zkouškám jejich zpracovatelnosti na reálné konečné výrobky. Při zkouškách zápustkového kování se postupovalo od tvarově jednoduchých výkovků po tvarově složité výkovky, kované několika rázy. Byl zvolen i výkovek, sloužící pro výrobu pláště bytových vodoměru pro pitnou vodu (obr.8). Zkoušky zápustkového kování proběhly ve spolupráci s Kovárnou Ing. M.Kupka - J.Jindra v České Třebové. Byla zkoušena kujnost odlitků z experimentálních slitin D1, D3 a P a porovnávána s kujností odlitku z referenční slitiny CuZn40Pb2 (M). Kvalita výkovků z experimentálních slitin byla srovnatelná s kvalitou výkovků z referenční olovnaté slitiny CuZn40Pb2. V Armaturce Vranova Lhota, a.s. byly výkovky na obráběcích automatech třískově obrobeny na konečný rozměr. Zkoušky zpracovatelnosti třískovým obráběním na obráběcích automatech proběhlo bez problémů. Kvalita obrobeného povrchu výrobků z experimentálních vizmutových mosazí byla srovnatelná s kvalitou povrchu výrobků z olovnaté mosazi CuZn40Pb2.

9 Obr. 8: Plášť vodoměru jako modelový výrobek z experimentální slitiny CuZn40Bi1,5 4. Souhrn a) U systému Cu-Zn s vyšším obsahem Zn nad 38 % (α+β mosazi) lze samotným netoxickým vizmutem nebo v kombinaci s malým množstvím olova zvýšit obrobitelnosti tohoto systému podobně jako olovem. b) Vizmut vytváří ve struktuře odlitků α+β mosazí téměř kulové fáze rozložené převážně na hranicích zrn. Plastické vlastností za studena sledovaných experimentálních vizmutových mosazí CuZnBi s obsahem Zn od 38 do 41 hm. % a Bi od 1,5 do 2 hm. % se pohybují od 16 do 30 % v závislosti na stavu materiálu. Jejich plasticita je dostatečně vysoká pro použití těchto slitin jako konstrukční materiál pro součástky vodovodních instalací. c) Plastické vlastnosti za vysokých teplot jsou u experimentálních vizmutových mosazí stejné nebo vyšší než u mosazi CuZn40Pb2. d) Odolnost proti odzinkování experimentálních vizmutových α+β mosazí je na stejné úrovni nebo vyšší než u olovnatých α+β mosazí s přibližně stejným obsahem zinku. e) Experimentální vizmutové α+β mosazi lze zápustkově kovat na výkovky složitých tvarů. Výkovky lze třískově obrábět na obráběcích automatech na konečné výrobky s kvalitou srovnatelnou s kvalitou výrobků z olovnatých obrobitelných mosazí CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. f) Experimentální vizmutové α+β mosazi představují možnou bezolovnatou alternativu k olovnatým automatovým mosazím CuZn40Pb2 - CW617N a CuZn39Pb3 - CW614N, jejichž použití pro styk s vodou se postupně omezuje. Poděkování: Práce byly řešeny v rámci projektu GA ČR č. 106/99/1476. Autoři děkují vedení a pracovníkům firem Kovohutě Čelákovice, a.s., Kovárna Ing. M.Kupka - J.Jindra v České Třebové a Armaturka Vranova Lhota, a.s. za to, že umožnily v provozu svých firem provést testy nových experimentálních slitin.

10 LITERATURA [1] DRESHER,W.H.- PETERS,D.T.: Metall,46,11,1992, s.1142 [2] DRESHER,W.H.- PETERS,D.T.: Metall,47,1,1993, s.26 [3] COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC on the quality of water intended for human cosumption [4] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.376 z , kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsh a četnost její kontroly, SZ č,376/2000, Částka 103, s.4879 [5] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 z o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, SZ č.37/2001, Částka 13, s.645 [6] FALTUS, J - BALÍK, J.: Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření: in. Proc. of 9.Inter. Metallurg. Symposium METAL2000, ed.prnka T., Tanger, Ostrava 2000, ISNB , paper 603 [7] PLEWES,J.T.- LOIACONO,D.N.: Advan. Mater.Process., 1991, 10,s.23.

Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování

Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování Abstrakt Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování Jiří Faltus, Peter Sláma, Eva Bendíková VÚK Panenské Břežany, s.r.o., 250 70 Odolena Voda, ČR, E-mail: vuk@volny.cz Práce, prezentované

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES Jiří Faltus, Eva Bendíková VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany 50, 250 70

Více

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b)

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o, 5 7 Panenské Břežany b) Katedra fyziky kovů, MFF Univesity Karlovy, Ke Karlovu

Více

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS Jirí Faltus a Jan Mádl b Václav Koutný b Peter Sláma a a VÚK Panenské Brežany, s.r.o.,

Více

STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING

STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING STUDIUM VLASTNOSTÍ MODELOVÝCH SLITIN MĚDI BEZ OLOVA URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus, Peter Sláma, Eva Bendíková a) VÚK Panenské

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Ivana Stulíková b, Michal Hájek b, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Karel Plaček

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovou společností HOFMEISTER s.r.o. a řešení průmyslového projektu FI-IM4/226, který

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Katalog barevných kovů

Katalog barevných kovů CÍNOVÝ BRONZ Katalog barevných kovů 2015 2016 BRONZ MOSAZ MĚĎ OBSAH BRONZ BRONZ 4 35 CÍNOVÝ CuSn12, CuSn7Zn4Pb7, CuSn5Zn5Pb5, CuSn12Ni2, CuSn11Pb2, CuSn10 4 21 HLINÍKOVÝ CuAl10Fe5Ni5, CuAl10Ni5Fe4, CuAl10Fe3Mn2,

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT Tematické okruhy pro ústní maturity STT 1 ) Statické zkoušky pro zjišťování pevnosti materiálu druhy zkoušek, zkušební zařízení zkušební vzorky grafické závislosti, vyhodnocení zkoušek, výpočetní vztahy

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli

Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli Autoři: F. Grosman Politechnika Slaska Katowice D. Cwiklak Politechnika Slaska Katowice E. Hadasik Politechnika Slaska Katowice

Více

Výpočet strojního času soustružení

Výpočet strojního času soustružení Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

Inovační vrták pro strojírenský sektor

Inovační vrták pro strojírenský sektor Vrtáky z tvrdokovu Inovační vrták pro strojírenský sektor PLUS8, NĚMECKÁ TECHNOLOGIE S ITALSKÝM SRDCEM. Výrobní zařízení a Centra pro výzkum a vývoj v Evropě a Severní Americe umožňují firmě Cruing nabízet

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023 HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023 EVALUATION OF FATIGUE PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOYS AA6082, AA6262 AND AA6023 Jiří Faltus a) Jan Siegl b) Vladivoj Očenášek

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I STANOVENÍ SIL A PRÁCE PŘI P I TVÁŘEN ENÍ Většina výpočtů pro stanovení práce a sil pro tváření jsou empirické vzorce, které jsou odvozeny z celé řady experimentálních měření. Faktory, které ovlivňují velikost

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES Abstrakt Jiří Faltus, Petr Homola, Peter Sláma VÚK Panenské Břežany a.s.,

Více

Průměr vrtáku [mm] 11 06, 05, 01, 16 emulze 30-40 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2. 3 emulze 26 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3. 43 emulze 33 0,3 0,3

Průměr vrtáku [mm] 11 06, 05, 01, 16 emulze 30-40 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2. 3 emulze 26 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3. 43 emulze 33 0,3 0,3 Obráběný materiál Malá hloubka vrtán Středn hloubka vrtán Velká hloubka vrtán Extrémně velká hloubka vrtán Chlazen Řezná rychlost [m/min] Průměr vrtáku [mm] 2 4 6 9 12 16 25 40 50 63 75 80 Doporučený posuv

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI Jiří Faltus, Eva Bendíková, Jaromír Uhlíř a) a) VÚK Panenské

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015 ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015 Jiří Faltus a), Jan Siegl b), Vladivoj Očenášek a) Klára Dalíková

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA Obsah: 1) Teorie tváření 2) Druhy mřížek 3) Vady mřížek 4) Mechanismus plastické deformace 5) Vliv teploty na plastickou deformaci 6) Způsoby ohřevu materiálu 7) Stroje

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

závito eznénástroje toolsfor threading

závito eznénástroje toolsfor threading závito eznénástroje toolsfor threading Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 2 28 102 104 84 90 114 115 105 113 101 75 83 29 74 91 100 Druhé vydání / Second edition SYSTÉM BAREVNÝCH KROUŽKŮ COLOUR RING SYSTEM

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Teorie třískového obrábění

Teorie třískového obrábění Teorie třískového obrábění 1.1 Fyzikální podstata procesu obrábění Fyzikální podstatou obrábění je řezání, při kterém je oddělováno jisté množství materiálu, tzv. přídavek na obrábění, mechanickým účinkem

Více

VLIV POVRCHU NA UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU. Antonín Kříž

VLIV POVRCHU NA UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU. Antonín Kříž 23. 25.11.2010, Jihlava, Česká republika VLIV POVRCHU NA UŽITNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovou společností HOFMEISTER s.r.o. a řešení

Více

DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK

DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK Jan Jersák Technická univerzita v Liberci

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES METAL 2004 Hradec nad Moravicí VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES Karel Hrbácek a Božena Podhorná b Antonín Joch a

Více

Práce a síla při řezání

Práce a síla při řezání Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření závitů. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření závitů. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tváření závitů Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15 ALUPLUS 1 Obsah L profily nerovnoramenné......................................................2 L profily rovnoramenné........................................................3 T profily..................................................................3

Více

Obrobený povrch a jeho vliv na užitné vlastnosti Antonín Kříž

Obrobený povrch a jeho vliv na užitné vlastnosti Antonín Kříž Obrobený povrch a jeho vliv na užitné vlastnosti Antonín Kříž Seminář Inovace řezných nástrojů a technologií obrábění Cech brusičů a výrobců nástrojů HOFMEISTER s.r.o. - výrobce speciálního nářadí ZČU

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) 1) New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region, ZČU-Plzeň, Univerzitní 8,

Více

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT Antonín Kříž Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Příspěvek vznikl ve spolupráci s firmou GTW TECHNIK

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

- tvárná litina, temperovaná litina - hliník legovaný - slitiny mědi (drobivá tříska) - spheroidal graphite cast iron, malleable

- tvárná litina, temperovaná litina - hliník legovaný - slitiny mědi (drobivá tříska) - spheroidal graphite cast iron, malleable TŘÍDĚNÍ PODLE BAREVNÉHO OZNAČENÍ ASSORTMENT ACCORDING TO COLOUR-RING Bez barevného označení / No ring - dobře obrobitelné oceli do 800 N/mm 2 - hliník legovaný - slitiny mědi (drobivá tříska) - easily

Více

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů Medzinárodná konferencia Defektoskopia 2009 Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů Petr Liškutín Pavel Mazal František Vlašic Obsah úvod charakteristiky Al a Mg

Více