HANA PÍCHOVÁ PŘÍPAD STALIN HISTORICKÁ A LITERÁRNÍ STUDIE STALINOVA POMNÍKU V PRAZE. Arbor vitae

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANA PÍCHOVÁ PŘÍPAD STALIN HISTORICKÁ A LITERÁRNÍ STUDIE STALINOVA POMNÍKU V PRAZE. Arbor vitae"

Transkript

1 HANA PÍCHOVÁ PŘÍPAD STALIN HISTORICKÁ A LITERÁRNÍ STUDIE STALINOVA POMNÍKU V PRAZE Arbor vitae

2 Úvod Vzpomínka na pomník... a někteří historikové říkali, že pomníky jsou jako mušle na mořském břehu, když nastane odliv moře a paměti (Patrik Ouředník) 1 V roce 1991 byl na Letenské pláni v Praze na okraji rozlehlého parku nad Vltavou s úchvatnými výhledy na město, s Pražským hradem v pozadí a Starým Městem dole za řekou vztyčen tmavočervený pětadvacet metrů vysoký metronom. Navzdory silnému větru a finančním potížím, jež občas vedou k jeho znehybnění, obrací pravidelný rytmus metronomu pozornost k hudebním dějinám města i k nevyhnutelnému plynutí času. Jeho čas nicméně vypršel. Hodinový stroj s reverzním kyvadlem nebyl nikdy zamýšlen jako trvalý objekt a je předurčen k nahrazení. Mezi mnoha návrhy na nástupce byl kostel, vodní socha, hotel, multifunkční kulturní centrum a oceanárium. 2 Nejkontroverznějším z nich se stalo oceanárium. Péče o exotické ryby a vodní savce by nejspíš zemi bez přístupu k moři, jakou je Česká republika, působila obzvláštní potíže. Už sama myšlenka vybudovat útulek vodním živočichům v jedné z nejhodnotnějších a nejvyhledávanějších lokalit v Praze se jevila přinejmenším jako lehkovážná. A navíc tu byly spory o to, zda by akvárium vhodně připomínalo složitou historii místa. 3 Na místě, většině obyvatel Prahy známém jako U Stalina, stál kdysi největší generalissimův pomník v Evropě. Tvořilo ho devět postav. Byl patnáct metrů vysoký, měřil dvanáct metrů na šířku a dvacet dva metry na délku. Po sedm let dominoval panoramatu města. Jeho patnáctimetrový podstavec, dnes vyhrazený metronomu, je fyzickým mementem kultu osobnosti a čtyř dekád komunistické vlády v Československu. Způsob, jakým Češi otázku tohoto prostoru nakonec vyřeší, ukáže, jak se staví ke své historicky komplikované a traumatické minulosti. Problémy s prostorem, kde dříve stály sochy Stalina a dalších komunistických vůdců, se netýkají jen Prahy. Musela jim čelit i jiná města v bývalém Sovětském svazu a někdejším komunistickém bloku. Řešení se různí od vystavení dosud existujících soch v nově zřízených Stalinových parcích a vybavením jejich původních míst pamětními deskami až po kompletní zahlazení stop jejich existence. V Budapešti 1 Patrik Ouředník, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Volvox globator, Praha 2012, s K projektu společnosti Underwater World Oceanarium viz Ladislav Honeiser, Letná historie a vývoj prostoru, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Praha 2007, s K čemusi srovnatelnému, ale v opačném sledu, předtím došlo v Moskvě. Na Stalinův pokyn zde byla v roce 1931 vyhozena do povětří katedrála Krista Spasitele, jeden z největších pravoslavných chrámů na světě, postavený v roce Záměr vybudovat právě na tomto místě Palác sovětů, gigantickou stavbu se sto metrů vysokou Leninovou sochou, se sice nikdy neuskutečnil, po většinu Stalinovy vlády se však o něm intenzivně diskutovalo. Za Chruščova se prázdné místo změnilo v obrovský plavecký bazén. Zánik sovětské éry dovolil ruské pravoslavné církvi vznést na místo opětovný nárok. Nová katedrála byla dokončena v roce Stalo se tak v roce

3 byl například na místě někdejší Stalinovy sochy postaven Památník revoluce V Praze však, jak se zdá, se prostor po Stalinovi řešení vzpírá. Jako by měl gigantický symbol totality ještě stále pod kontrolou místo, kde kdysi stával. Možná je ale za komplikované vypořádání se s prostorem odpovědná bizarní historie pomníku. Monument jako jeden z nejpracnějších a technicky nejnáročnějších projektů své doby představoval nejen obrovskou finanční zátěž, ale stal se neúnosným břemenem i kvůli neustálým průtahům, jejichž důsledkem bylo politicky nešťastné načasování díla. Pomník byl dokončen dva roky po Stalinově smrti a pouhý rok před odhalením kultu osobnosti v Sovětském svazu. Krátce před slavností spáchal sebevraždu jeho tvůrce, sochař Otakar Švec. Jeho dílo budované na věčné časy ho dlouho nepřežilo. K nejkomplikovanější a mlčením nejvíce obestřené demolici sochařského objektu v českých dějinách došlo na příkaz Moskvy v roce Tím ale výčet absurdních a tragických událostí, jež pomník postihly, nekončí. Tyto početné nehody a chybné načasování jako by se proti tomuto symbolu 10 11

4 dojem než místo původní. Pomník bude dobře viditelný přímo ze Staroměstského náměstí, čímž se dávná minulost spojí s přítomností. Jeden historik umění v této souvislosti před časem poznamenal: Pokud jde o umístění v architektuře města, sloužil pražský pomník jako exemplární příklad stalinské dialektiky (vycházející z vulgárního hegeliánství) o negaci, překonání starých forem a pokračování některých jejich aspektů směrem k nové, vyšší syntéze. 146 Nové místo bylo sice hned k dispozici a stavební práce tak mohly být bezodkladně zahájeny, úkol přetvořit je v okrsek uctívající moskevského vládce a hlásající věčné přátelství se Sovětským svazem se však vzhledem k velikosti projektu ukázal být nečekaně složitý. Stalin, následovaný kohortou osmi postav, měl mít i s podstavcem plných třicet metrů na výšku, dvanáct na šířku a dvacet dva metry na délku. Jen jeho boty měly být dvoumetrové! 147 S ohledem na rozměry pomníku bylo třeba řešit složité materiální, technické a umělecké úkoly. Jelikož členové vládního výboru jejich náročnost ve své ideologické horlivosti podcenili, nutně docházelo k výrazným zpožděním jak ve stadiu příprav, tak i během vlastní stavby. Praha si na to, až její panorama ozdobí generalissimus, musela počkat nikoli dva plánované roky, nýbrž plných pět let. Jednu z prvních komplikací, jež vedla k výraznému časovému skluzu, způsobila volba materiálu. Sochař Otakar Švec a architekti Vlasta a Jiří Štursovi se rozhodli použít pro vnější část pomníku travertin, který pokládali za jediný vhodný kámen. Opřeli se přitom nejen o vlastní zkušenosti a erudici, ale především o autoritu akademického sochaře Otakara Velinského, pověřeného dohledem nad realizací díla. Sedmdesátiletý Velinský, bez něhož se v uplynulých desetiletích v Československu neobešel jediný důležitější sochařský projekt, předložil členům výboru vzorek světlého spišského travertinu a hájil tento kámen s odkazem na jeho snadnou opracovatelnost, trvanlivost 148 a krásnou patinu, jíž po letech nabývá. 149 Otevřeně se postavil stanovisku ministerského předsedy Zápotockého, který tvrdě prosazoval žulu, a to odvážnými slovy, že žula je dobrá tak na patníky, lze ji snésti jakžtakž na budovách, ale na pomnících nikdy. 150 Jeho argumentace byla natolik přesvědčivá, že členové vládního výboru nakonec travertin schválili, přestože jediný potenciálně vhodný lom se nacházel až ve Spišských Vlaších na Slovensku a byl ve zcela dezolátním stavu Sergiusz Michalski, Public Monuments: Art in Political Bondage, , Reaktion Books Ltd., London 1998, s Pomník se měl podle Michalského stát i počátkem stavby nové městské čtvrti ve stylu stalinské architektury v severozápadní části Prahy. 147 Vojenské boty jeho maďarského protějšku (zhruba stejných rozměrů) z dílny Sándora Mikuse jsou shodou okolností tím jediným, co v Budapešti po výbuchu lidového hněvu v roce 1956 ze Stalinovy bronzové sochy zůstalo. Dnes představují jeden z nejcennějších exponátů v Memento parku, působivém muzeu monumentální komunistické plastiky na samém okraji Budapešti. 148 Jako příklad odolnosti travertinu vůči povětrnostním vlivům uvádí i Svatopetrskou katedrálu v Římě, což Zápotockého nepřesvědčí a dožaduje se příkladů jeho užití v českých zemích a na Slovensku. Kopeckého naopak zmínka o Římě inspirovala k nápadu povolat do Prahy italské kameníky! V: Národní archiv v ČR, fond ÚPV, inv. č. 12 / (168 / 2) , Zápis o 1. schůzi vládního výboru pro postavení pomníku generalissimu J. V. Stalinovi, 11. července 1950, s Krásnou patinu mají podle Velinského například sochy na pražském paláci Adria nebo na Městské knihovně v Praze. Tamtéž, s. 11 a Tamtéž, s. 13. Za příklad nevhodného užití chladné a z hlediska zpracování i mimořádně nepřátelské žuly považuje Palackého pomník, který nepůsobí. 151 Národní archiv v ČR, Fond ÚPV inv. č. 12/ (168/2) , Usnesení 1. schůze vládního výboru pro postavení pomníku generalissimu J. V. Stalinovi v Praze, konané 11. července 1950, s. 3. Z některých formulací (zejména ministra V. Kopeckého) v zápisech ze schůzí vládního výboru i starší vládní komise pro koordinaci oslav je patrná nedůvěra ke schopnosti slovenské strany zadané úkoly zvládat

5 58 59

6 60 61

7 Návštěvníci se sice projevit mohli a směli autorům pokládat dotazy, nedělo se tak však anonymně, nýbrž až v diskusi. Ta následovala po stručném shrnutí, které o pomníku, jeho symbolice, ideovém významu a komplexním architektonickém řešení přednesli Otakar Švec s Jiřím Štursou. 167 Příliš nepřekvapuje, že v takto řízené debatě se otázky veřejnosti výrazněji neodlišovaly od podnětů ze strany vládního výboru: Je generalissimova postava dostatečně zdůrazněna? Neslijí se z pohledu zdálky jednotlivé postavy dohromady, že nebude dostatečně vidět Stalina? Proč se poslední figury dívají směrem dozadu? Nejsou poslední postavy trochu odbyté? Proč je Stalin v napoleonském postoji? Bude schodiště vedoucí k pomníku schůdné i v zimním období? Švecovi, jehož sochařský projekt byl politicky a umělecky tím nejbedlivěji sledovaným v dějinách národa, nezbývalo než odpovídat. Besedu ukončili svazáci z Rudého práva zpěvem tří písní: Sláva Moskvě, Leť slavíčku do Moskvy a Všichni jsme mladí. 168 Stavba V únoru 1952 byla stavba pomníku konečně zahájena. Nejprve byla vedena základová spára pod povrchem až na pevnou horninu skalního podkladu. Následně byla vybetonována základová deska, na níž vznikl dvoupodlažní sklepní prostor zpevněný železobetonovými sloupy. Základy měly posílit pevnost okraje svahu, aby pod vahou Stalina a jeho osmičlenného doprovodu nedošlo k jeho narušení. 169 Ukázalo se, že svah je třeba zabezpečit hned od počátku, protože místo muselo odolávat nekonečnému proudu vozidel s nákladem žuly o váze až šedesát tun. Celkem bylo třeba dopravit na Letnou žulových kvádrů, z nichž některé vážily více než čtyřicet tun. Tyto obří bloky dopravované ze vzdálených lomů v libereckém kraji na speciálních železničních vagonech nebo automobilových tahačích působily velké transportní potíže a přetěžovaly dopravní infrastrukturu. Některé silnice a mosty na trase do Prahy musely být na určitých místech rozšířeny a zesíleny, aby se přizpůsobily rozměrům a váze trajlerů s žulou. 170 Kromě toho bylo třeba k manipulaci s těžkými kvádry zkonstruovat a ze Slaného dopravit speciální jeřáb. 171 I tyto nepředvídané technické komplikace spojené s transportem žuly a manipulací s ní postup stavby pomníku podstatně zpomalily. Velké úsilí bylo nakonec 25. února 1953, v den pátého výročí komunistického převratu, korunováno úspěchem, když byl do podnože pomníku vložen první opracovaný žulový kvádr o váze sedmdesáti metrických centů. 172 Předseda vlády Antonín Zápotocký, který tuto významnou událost řídil, ocenil mimořádné pracovní výsledky a podtrhl ideový význam díla. Dějinné okolnosti se však proti pomníku spikly. Stalinova 167 Pozoruhodná je zejména poslední věta Švecova vystoupení: Reliéfy byly voleny proto, aby socha Stalinova vynikla. Působí jako soukromá polemika se členy vládního výboru, požadujícími neustále zvětšování Stalinovy figury. Jako by umělec unavený permanentními střety se zadavateli díla chtěl věřit tomu, že obyčejní návštěvníci výstavy jsou na rozdíl od nich schopni pochopit prostou, ale působivou logiku jeho řešení. V: Národní archiv v ČR, Fond ÚPV č. 12/ (168/2) , Zápis besedy o návrhu na Stalinův pomník v Praze, konané 19. prosince 1951, s Tamtéž, s. 3, 6. K dalším informacím o rozvržení exponátů na výstavě a negativní reakci veřejnosti na pomník viz Jan Šindelář, Stalinův pomník v Praze (diplomová práce), katedra dějin didaktiky dějepisu, PF UK, Praha 2009, s Podpěrnou funkci mělo i masivní schodiště zaříznuté do svahu. 170 Přes obavy z narušení svahu a jeho sesunutí do řeky byl na Letnou dopravován další kámen až ze Slovenska. Sloužil k složitým úpravám terénu v okolí pomníku. 171 Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha Litomyšl 1996, s Šindelář (Stalinův pomník v Praze, diplomová práce, katedra dějin didaktiky dějepisu, PF UK, Praha 2009, s. 213) přikládá schéma tohoto jedinečného dvouramenného jeřábu zasazeného přímo do konstrukce pomníku. 172 Národní archiv v ČR, fond ÚPV/T, 1573, Z historie pomníku generalissima J. V. Stalina, s

8 Na ztrátu svých životních úspor reagovali Čechoslováci demonstracemi po celé zemi. Stávky se rozšířily do továren a průmyslových závodů. 174 Práce ustala i na Letné. Právě zdejší dělníci, kteří často pracovali dvě směny po sobě a za svou práci pobírali s ohledem na politický význam pomníku mimořádně vysoké mzdy, ztratili nejvíc. Prezident tehdy osobně zasáhl, aby je zpacifikoval. Jako bývalý kameník znal mnohé z těch, kteří na Stalinovi pracovali. S řadou z nich se před lety podílel na opravách katedrály sv. Víta. Sochař Hugo Demartini, který byl na stavbě přes léto ještě jako student, vzpomíná na jeho návštěvu Letné a na nezvyklou otevřenost, s níž se na prezidenta mohli obrátit právě jen kameníci: Hele, Tondo, na ty řeči se ti vysereme, vy si vozíte prdele v tatraplánech, 175 a my tady dřeme jako hovada. 176 Zápotocký je nakonec přesvědčil a práce byla obnovena. 173 K tématu smrti obou vůdců a reakci komunistických básníků na tuto nečekanou událost viz kapitola I. 174 Dělníci v plzeňské automobilce Škoda protestovali s takovým nasazením, že vláda musela k potlačení nepokojů vyslat armádu a policejní sbory. O několik dní později se v Plzni konala jakási odvetná antidemonstrace, během níž byla Masarykově soše hozena na krk oprátka, socha stržena a sešrotována a na jejím místě byl vyhlouben bazén, aby se bývalý pomník nepřipomínal ani v terénu důslednost, o jaké se dřívějším bořitelům pomníků ani nesnilo. V: Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha Litomyšl 1996, s Masarykova socha byla součástí Památníku národního osvobození, který podle Klimešova přesvědčení posloužil Švecovi jako inspirace pro návrh Stalinova pomníku. K měnové reformě a revoltám proti ní viz Jiří Petráš a Libor Svoboda, Osm let po válce: Rok 1953 v Československu, ÚSTR, Praha Tatraplán byl v padesátých letech rozšířeným a na svou dobu mimořádně kvalitním reprezentačním vozem komunistických funkcionářů. Speciálně upravený exemplář této řady se stal v roce 1949 jedním z nejhodnotnějších darů Stalinovi k jeho sedmdesátinám. 176 Z rozhovoru s Demartinim v: Rudla Cainer, Žulový Stalin: osudy pomníku a jeho autora, ARSCI, Praha 2008, s smrt 5. března, o pouhých několik dnů později, způsobila, že pomník ztratil ještě před svým dokončením hlavní smysl. Nemohl už představovat dar generalissimovi. Ale ani československému prezidentu Klementu Gottwaldovi, který před více než třemi lety slavnostně poklepal na základní kámen, nebylo nakonec dopřáno, aby se těšil z vrcholného úspěchu socialistickorealistického umění. Věrně následoval sovětského vůdce i ve smrti, když pouhých devět dní nato, 14. března 1953 zemřel. Neočekávaný odchod obou komunistických vůdců neznamenal zastavení stavby. Práce na pomníku pokračovala bez přestávky, jako by její další postup mohl aspoň symbolicky smazat dvojí špatně načasovanou smrt. 173 K přerušení stavby však o pouhých několik měsíců později vedla měnová reforma. Ačkoli byla plánována ve vší tajnosti, začaly se v květnu šířit zvěsti o devalvaci, které mezi lidmi vyvolaly paniku a nespokojenost. Antonín Zápotocký, který již tehdy neřídil jenom pomník, ale jako druhý komunistický prezident stál v čele celé země, se rozhodl národ uklidnit a v rozhlasovém vystoupení ze 31. května jakoukoli změnu jednoznačně popřel. Příštího dne, 1. června, vláda vyhlásila měnovou reformu, zahájila distribuci nových bankovek vytištěných v Sovětském svazu a devalvovala československou korunu. Lidé si směli vyměnit 1500 starých korun v poměru 5 : 1, částky nad to pak v poměru 50 : 1. Byly tak znehodnoceny jejich životní pojistky, vázané vklady a veškeré cenné papíry

9 Do konce roku 1953 došlo k výraznému posunu ve stavbě. 177 Byla dokončena železobetonová konstrukce hlavního pomníkového tělesa, opěrné zdi i vnější obvod tzv. pentagonu, tj. pětiúhelníkem ohraničeného prostoru, v němž byl pomník umístěn, a pokračovalo se v jeho osazování žulovými kvádry, symbolicky zahájeném 25. února. 178 Symboly hrály důležitou roli, a tak blok, z něhož byla o několik měsíců později vytesána Stalinova hlava a který vážil padesát dvě tuny, byl na místo dopraven v den výročí Velké říjnové revoluce. 179 Práci nezpomalilo ani nepříznivé zimní počasí. Občas se pracovalo i na tři směny. Červnová stávka stavbu nijak výrazně nezasáhla. 177 Po Otakaru Velinském byl tou dobou pověřen odborným dohledem akademický sochař Antonín Nykl. 178 Národní archiv v ČR, fond ÚPV/T, 1573, Z historie pomníku generalissima J. V. Stalina, s Svému osvoboditeli československý lid, Orbis, Praha 1955, s. 13. Na Stalinově hlavě pracoval kamenosochař Horymír Povolný s Waltrem Wagenknechtem. Podle Povolného svědectví (v: Rudla Cainer, Žulový Stalin: osudy pomníku a jeho autora, ARSCI, Praha 2008, s. 277) byl do konstrukce pomníku nejprve pro kontrolu výsledného dojmu zasazen její sádrový model s patinou v barvě žuly, přivezený na stavbu z Kafkárny slavného ateliéru Bohumila Kafky, vybaveného nezbytnou točnou, který byl na pokyn vládního výboru zakoupen pro práci na modelech pomníku

10 74 75

11 Když se stavba blížila svému konci, vrátil Zápotocký svým kamarádům z kamenických dob jejich někdejší podporu tím, že dokázal odvrátit to, co by jinými komunistickými aparátčíky mohlo být vykládáno jako politická provokace. Jak vzpomíná Klimeš, příčinou incidentu byl poslední vylomený kvádr dopravený na staveniště, z něhož měla být vytesána Stalinova bota. V žulovém kvádru však byl nalezen kaz, takzvaná pecka. I když jsou takové vady v kameni poměrně časté, čelil vedoucí party kameníků Jaroslav Zelený vážnému problému. Na jedné straně by bylo kvůli rozměrům bloku a časové tísni obtížné kámen nahradit, na druhé straně však mohlo být 76 77

12 rozhodnutí použít defektní žulový kvádr vnímáno jako záměrné znetvoření Stalina s rizikem vězení pro všechny zúčastněné. Zelený v této prekérní situaci navštívil prezidenta a spoléhal na jeho kamenické zkušenosti a loajalitu k bývalým kamarádům. Zápotocký se v tomto případě projevil jako rozumný člověk, chápal, že z trhliny v kameni nelze nikoho vinit a že v práci je třeba pokračovat. Zeleného ubezpečil, že se o vadě nikdo nedozví, on o ní pomlčí a že navíc z horizontálního pohledu nebude vzhledem ke gigantickým rozměrům boty ani vidět. Věcnost přístupu, spíše než ideologický zápal, byla v případě stavby pomníku tím, co Zápotockého odlišovalo od ostatních členů vládního výboru. 180 Oficiálně byly na podzim 1954 práce na pomníku ukončeny. Stavba byla kolosální. Spotřebovalo se 14 tisíc tun žuly, trvala 495 pět pracovních dnů a bylo k ní třeba práce šesti set dělníků a třiadvaceti kameníků. 181 Byly zahájeny náročné parkové 180 Rozhovor s Klimešem v říjnu Poněkud odlišnou verzi incidentu s peckou podává Rudla Cainer v: Žulový Stalin: osudy pomníku a jeho autora, ARSCI, Praha 2008, s Pointa události je však totožná. 181 Národní archiv v ČR, fond ÚPV/T, 1573, Z historie pomníku generalissima J. V. Stalina, s. 7, a Svému osvoboditeli československý lid, Orbis, Praha 1955, s. 15. Ve skutečnosti ještě dílo na podzim 1954 zdaleka hotovo není. Dochází k dalším úpravám detailů plastiky, k tzv. korekturám, a to z lešení v případě Stalina, ze závěsných klecí v případě ostatních postav. Dokončují se též stavební práce v okolí pomníku

13 Macura připomíná ještě další paradox: sovětský a československý voják stojí na konci masivního sousoší tak, aby čelili Západu, starému světu, který, i když údajně bez vyhlídek, byl i nadále bezprostředně ohrožující. Ve skutečnosti však jejich pohled míří k Bubenči, na sever. 190 I umístění sochy podnítilo lid k ironickým komentářům: Kamenný Stalin přišel do Prahy, postavil se nad řeku a dívá se na nádherné město. Jenže přišel z východu. Tak proč stojí na západním břehu? Kdyby přicházel, musel by se zastavit u řeky, ale zády k městu. Takže zřejmě nepřichází. Ovšem když nepřichází, tak snad odchází? Jenže proč? Co se mu na socialistické Praze nelíbí? Sotva přešel Vltavu, a už se otáčí? Proč se dívá na východ? Anebo přišel a nostalgicky se jen tak ohlíží nazpět? Vladimír Macura, Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty , Pražská imaginace, Praha 1992, s Mariusz Szczygieł, Gottland, Dokořán Máj, Praha 2007, s

14

15

16

17 Příběh tří soch se proplétá dvěma na sobě nezávislými vyprávěními. První se odehrává především ve sklepním ateliéru a soustřeďuje se kolem luckého bojovníka. Druhé z nich se přesouvá ven a zaměřuje se paralelně na opravu sochy sv. Tadeáše a generálovu demolici. Za nepřítomností Stalinova jména v povídce lze možná hledat i vlastní Hrabalovy pochybnosti o dalším vývoji politické situace a obavu z cenzurního zásahu. Nicméně čtenářům jistě nepůsobila žádné potíže, protože v roce 1965, kdy byl Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet konečně vydán, měli mnozí z nich na veřejnou likvidaci pomníku ještě velice živou vzpomínku. Z uměleckého hlediska je navíc nepřítomný Stalin spíše předností, protože povídka se tak posouvá do obecnější roviny a stává se jakýmsi expresivním exemplem pořád odsunovaných začátků a současně i konců, tak typických právě pro dějiny Prahy. Co ovšem u čtenářů mohlo a může vyvolat jistý zmatek, je autorské vypravěčské podání založené na principu malířské koláže. Tato technika, experimentálně využívaná již surrealisty, kteří byli v období mezi dvěma světovými válkami v Československu velmi aktivní a vlivní, začala do Hrabalova díla, původně básnického, pronikat již od konce 30. let. 287 V prostředí Skupiny 42 ji spisovatel rozvíjel i v následujícím desetiletí, metodu však plně využil až v kruhu svých přátel z pražského undergroundu v padesátých letech, tedy v době, kdy byl surrealismus, stejně jako ostatní moderní směry, pokládán za nežádoucí a kdy režim po svých autorech požadoval prakticky výhradně jen socialistický realismus. Tento oficiální, rigidní a konformní styl Hrabal pochopitelně nikdy nepřijal, na realistický přístup ale nerezignoval. Jako vnímavému pozorovateli světa nadanému jedinečným darem vyprávění je Hrabalovi vlastní schopnost zaznamenat surovou realitu v rychlém sledu zdánlivě nesourodých momentek (jako v koláži) bezmála s fotografickou přesností. Totální realismus, jak se někdy zmíněný postup, původně využitý v poezii, označuje, 288 se díky Hrabalovi zabydluje i v próze. Ve Zradě zrcadel však Hrabalův leicastyl 289 vydal obzvlášť vzácné plody. Povídka zachytila demolici Stalinova pomníku v síti rozmanitých okolností s takovou přesností, že se stala přesvědčivým dokumentem o této události. Autenticitu Hrabalovy výpovědi dále prohlubuje již zmíněná technika koláže. Umožnila mu, aby stylistickými prostředky zdůraznil jedno ze základních témat příběhu, jímž je neschopnost fikčních postav konfrontovaných s náhlým odstraněním soch a rehabilitací jedné z nich číst a chápat politickou situaci konce kultu osobnosti. Pocit, jejž zažívají, že jsou vystaveni čemusi neočekávanému a neznámému, je čtenáři zprostředkován nejen v tematické rovině, ale i stylisticky kolážovým vyprávěním. Obě linie příběhu jsou rozstřihány, zpřeházeny a vyprávěny současně bez zřetelných logických přechodů. Střihy a fúze ve vyprávění ústí v nečekaná spojení 287 Více k Hrabalovi a surrealismu viz E. Frynta, Náčrt základů Hrabalovy prózy, v: Automat Svět, Mladá fronta, Praha 1966; Radko Pytlík, a neuvěřitelné se stalo skutkem, Emporius, Praha 1998; a Milan Jankovič, Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala, Torst, Praha Totální realismus představil ve své stejnojmenné básnické sbírce Egon Bondy, vůdčí postava pražského undergroundu, a do výtvarného umění ho po svém přenesl explosionalista Vladimír Boudník. Oba patřili k nejbližším Hrabalovým přátelům. 289 Hrabalův typický fotografický záznam reality takto jako první označil básník Emanuel Frynta. Hrabal k tomu v: Morytáty a legendy, Československý spisovatel, Praha 1968, s. 182, uvádí: Eman Frynta mi jednou řekl, že svými texty se snažím zachytit člověka na špici jeho hovorové situace, zrovna tak, jak se o to snaží fotograf momentkou. A dodal, že takový přístup k psaní by nazval: leicastyl. Škoda, že jsem na to nepřišel sám!

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

KVĚTEN 2014 FILMOVÉ TIPY

KVĚTEN 2014 FILMOVÉ TIPY ! KVĚTEN 2014 FILMOVÉ TIPY !! PEVNOST NĚŽNÁ REVOLUCE Hraný film o střetu člověka s všemocnou mašinerií moci. Drahomíra Vihanová Strhující dokument o pamětních událostech listopadu 1989. Jiří Střecha, Petr

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

pocta železnici Václav Fiala výstava v nově otevřené galerii Kuns(t)räumen v Bayerisch Eisenstein

pocta železnici Václav Fiala výstava v nově otevřené galerii Kuns(t)räumen v Bayerisch Eisenstein pocta železnici Václav Fiala výstava v nově otevřené galerii Kuns(t)räumen v Bayerisch Eisenstein 2013 ² Návrh Realizace Tisková zpráva INFORMAČNÍ CENTRUM BAVORSKÝ LES ŠUMAVA www.ic-bavorskyles-sumava.cz

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu.

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. V. Šalamov, Rukavice 1 Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Občanské sdružení shalamov.ru Ústav

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Zachraňte Karlův Most...?

Zachraňte Karlův Most...? Zachraňte Karlův Most...? démonizovaná rekonstrukce Karlova mostu ve srovnávacích fotografiích Od září roku 2009 běží na internetu petice Zachraňte Karlův most. Tato petice představuje ukázkovou manipulaci

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

Česká heraldika. Metodický pokyn. dru13_ceska_heraldika

Česká heraldika. Metodický pokyn. dru13_ceska_heraldika Česká heraldika Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina

Více

MgA. Marek Škubal. Ateliér kamenosochařství

MgA. Marek Škubal. Ateliér kamenosochařství Ve dnech 13. 16. května 2015 se v německém Norimberku konal další ročník známého veletrhu Stone Tech, který je zaměřen na zpracování kamene a pravidelně přináší přehlídku nejnovějších trendů ze světa kamenoprůmyslu.

Více

Historie lesoparku a Parkhotelu

Historie lesoparku a Parkhotelu Historie lesoparku a Parkhotelu Ve Smržovce byl na konci devatenáctého století a hlavně v první polovině dvacátého století velmi aktivní Zahradní a okrašlovací spolek (Anpflanzung und Verchönerungsverein)

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Československo: Dubčekova přestávka (dokument CIA 13.6.1968)

Československo: Dubčekova přestávka (dokument CIA 13.6.1968) Československo: Dubčekova přestávka (dokument CIA 13.6.1968) Na stránkách CIA se může veřejnost seznámit s některými dokumenty - produkty této tajné služby -, které byly po letech odtajněny. Jedním z nich

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM:

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA. Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy. EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava

IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA. Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy. EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava ČASY MĚST, FSS BRNO 2015 1 OSTRAVA NOVÁ OSTRAVA PORUBA STARÁ PORUBA OSTRAVA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Národní památník na Vítkově Národopisné muzeum Nová budova Národního muzea Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích kontakt NÁRODNÍ PAMÁTNÍK

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Národní OKO nad Prahou

Národní OKO nad Prahou Národní OKO nad Prahou Vlastimil Ježek 1 Dnešní Národní knihovna České republiky je většinou neodmyslitelně spojována se svým sídlem, které jako právnická osoba užívá (byť pod různými názvy) od roku 1777.

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky

Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky AD Notam č. 5/2010, str. 20 až 21. Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky Odbornou konferencí na téma Novodobá advokátní etika a slavnostním večerem

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 63/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více