HANA PÍCHOVÁ PŘÍPAD STALIN HISTORICKÁ A LITERÁRNÍ STUDIE STALINOVA POMNÍKU V PRAZE. Arbor vitae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANA PÍCHOVÁ PŘÍPAD STALIN HISTORICKÁ A LITERÁRNÍ STUDIE STALINOVA POMNÍKU V PRAZE. Arbor vitae"

Transkript

1 HANA PÍCHOVÁ PŘÍPAD STALIN HISTORICKÁ A LITERÁRNÍ STUDIE STALINOVA POMNÍKU V PRAZE Arbor vitae

2 Úvod Vzpomínka na pomník... a někteří historikové říkali, že pomníky jsou jako mušle na mořském břehu, když nastane odliv moře a paměti (Patrik Ouředník) 1 V roce 1991 byl na Letenské pláni v Praze na okraji rozlehlého parku nad Vltavou s úchvatnými výhledy na město, s Pražským hradem v pozadí a Starým Městem dole za řekou vztyčen tmavočervený pětadvacet metrů vysoký metronom. Navzdory silnému větru a finančním potížím, jež občas vedou k jeho znehybnění, obrací pravidelný rytmus metronomu pozornost k hudebním dějinám města i k nevyhnutelnému plynutí času. Jeho čas nicméně vypršel. Hodinový stroj s reverzním kyvadlem nebyl nikdy zamýšlen jako trvalý objekt a je předurčen k nahrazení. Mezi mnoha návrhy na nástupce byl kostel, vodní socha, hotel, multifunkční kulturní centrum a oceanárium. 2 Nejkontroverznějším z nich se stalo oceanárium. Péče o exotické ryby a vodní savce by nejspíš zemi bez přístupu k moři, jakou je Česká republika, působila obzvláštní potíže. Už sama myšlenka vybudovat útulek vodním živočichům v jedné z nejhodnotnějších a nejvyhledávanějších lokalit v Praze se jevila přinejmenším jako lehkovážná. A navíc tu byly spory o to, zda by akvárium vhodně připomínalo složitou historii místa. 3 Na místě, většině obyvatel Prahy známém jako U Stalina, stál kdysi největší generalissimův pomník v Evropě. Tvořilo ho devět postav. Byl patnáct metrů vysoký, měřil dvanáct metrů na šířku a dvacet dva metry na délku. Po sedm let dominoval panoramatu města. Jeho patnáctimetrový podstavec, dnes vyhrazený metronomu, je fyzickým mementem kultu osobnosti a čtyř dekád komunistické vlády v Československu. Způsob, jakým Češi otázku tohoto prostoru nakonec vyřeší, ukáže, jak se staví ke své historicky komplikované a traumatické minulosti. Problémy s prostorem, kde dříve stály sochy Stalina a dalších komunistických vůdců, se netýkají jen Prahy. Musela jim čelit i jiná města v bývalém Sovětském svazu a někdejším komunistickém bloku. Řešení se různí od vystavení dosud existujících soch v nově zřízených Stalinových parcích a vybavením jejich původních míst pamětními deskami až po kompletní zahlazení stop jejich existence. V Budapešti 1 Patrik Ouředník, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Volvox globator, Praha 2012, s K projektu společnosti Underwater World Oceanarium viz Ladislav Honeiser, Letná historie a vývoj prostoru, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Praha 2007, s K čemusi srovnatelnému, ale v opačném sledu, předtím došlo v Moskvě. Na Stalinův pokyn zde byla v roce 1931 vyhozena do povětří katedrála Krista Spasitele, jeden z největších pravoslavných chrámů na světě, postavený v roce Záměr vybudovat právě na tomto místě Palác sovětů, gigantickou stavbu se sto metrů vysokou Leninovou sochou, se sice nikdy neuskutečnil, po většinu Stalinovy vlády se však o něm intenzivně diskutovalo. Za Chruščova se prázdné místo změnilo v obrovský plavecký bazén. Zánik sovětské éry dovolil ruské pravoslavné církvi vznést na místo opětovný nárok. Nová katedrála byla dokončena v roce Stalo se tak v roce

3 byl například na místě někdejší Stalinovy sochy postaven Památník revoluce V Praze však, jak se zdá, se prostor po Stalinovi řešení vzpírá. Jako by měl gigantický symbol totality ještě stále pod kontrolou místo, kde kdysi stával. Možná je ale za komplikované vypořádání se s prostorem odpovědná bizarní historie pomníku. Monument jako jeden z nejpracnějších a technicky nejnáročnějších projektů své doby představoval nejen obrovskou finanční zátěž, ale stal se neúnosným břemenem i kvůli neustálým průtahům, jejichž důsledkem bylo politicky nešťastné načasování díla. Pomník byl dokončen dva roky po Stalinově smrti a pouhý rok před odhalením kultu osobnosti v Sovětském svazu. Krátce před slavností spáchal sebevraždu jeho tvůrce, sochař Otakar Švec. Jeho dílo budované na věčné časy ho dlouho nepřežilo. K nejkomplikovanější a mlčením nejvíce obestřené demolici sochařského objektu v českých dějinách došlo na příkaz Moskvy v roce Tím ale výčet absurdních a tragických událostí, jež pomník postihly, nekončí. Tyto početné nehody a chybné načasování jako by se proti tomuto symbolu 10 11

4 dojem než místo původní. Pomník bude dobře viditelný přímo ze Staroměstského náměstí, čímž se dávná minulost spojí s přítomností. Jeden historik umění v této souvislosti před časem poznamenal: Pokud jde o umístění v architektuře města, sloužil pražský pomník jako exemplární příklad stalinské dialektiky (vycházející z vulgárního hegeliánství) o negaci, překonání starých forem a pokračování některých jejich aspektů směrem k nové, vyšší syntéze. 146 Nové místo bylo sice hned k dispozici a stavební práce tak mohly být bezodkladně zahájeny, úkol přetvořit je v okrsek uctívající moskevského vládce a hlásající věčné přátelství se Sovětským svazem se však vzhledem k velikosti projektu ukázal být nečekaně složitý. Stalin, následovaný kohortou osmi postav, měl mít i s podstavcem plných třicet metrů na výšku, dvanáct na šířku a dvacet dva metry na délku. Jen jeho boty měly být dvoumetrové! 147 S ohledem na rozměry pomníku bylo třeba řešit složité materiální, technické a umělecké úkoly. Jelikož členové vládního výboru jejich náročnost ve své ideologické horlivosti podcenili, nutně docházelo k výrazným zpožděním jak ve stadiu příprav, tak i během vlastní stavby. Praha si na to, až její panorama ozdobí generalissimus, musela počkat nikoli dva plánované roky, nýbrž plných pět let. Jednu z prvních komplikací, jež vedla k výraznému časovému skluzu, způsobila volba materiálu. Sochař Otakar Švec a architekti Vlasta a Jiří Štursovi se rozhodli použít pro vnější část pomníku travertin, který pokládali za jediný vhodný kámen. Opřeli se přitom nejen o vlastní zkušenosti a erudici, ale především o autoritu akademického sochaře Otakara Velinského, pověřeného dohledem nad realizací díla. Sedmdesátiletý Velinský, bez něhož se v uplynulých desetiletích v Československu neobešel jediný důležitější sochařský projekt, předložil členům výboru vzorek světlého spišského travertinu a hájil tento kámen s odkazem na jeho snadnou opracovatelnost, trvanlivost 148 a krásnou patinu, jíž po letech nabývá. 149 Otevřeně se postavil stanovisku ministerského předsedy Zápotockého, který tvrdě prosazoval žulu, a to odvážnými slovy, že žula je dobrá tak na patníky, lze ji snésti jakžtakž na budovách, ale na pomnících nikdy. 150 Jeho argumentace byla natolik přesvědčivá, že členové vládního výboru nakonec travertin schválili, přestože jediný potenciálně vhodný lom se nacházel až ve Spišských Vlaších na Slovensku a byl ve zcela dezolátním stavu Sergiusz Michalski, Public Monuments: Art in Political Bondage, , Reaktion Books Ltd., London 1998, s Pomník se měl podle Michalského stát i počátkem stavby nové městské čtvrti ve stylu stalinské architektury v severozápadní části Prahy. 147 Vojenské boty jeho maďarského protějšku (zhruba stejných rozměrů) z dílny Sándora Mikuse jsou shodou okolností tím jediným, co v Budapešti po výbuchu lidového hněvu v roce 1956 ze Stalinovy bronzové sochy zůstalo. Dnes představují jeden z nejcennějších exponátů v Memento parku, působivém muzeu monumentální komunistické plastiky na samém okraji Budapešti. 148 Jako příklad odolnosti travertinu vůči povětrnostním vlivům uvádí i Svatopetrskou katedrálu v Římě, což Zápotockého nepřesvědčí a dožaduje se příkladů jeho užití v českých zemích a na Slovensku. Kopeckého naopak zmínka o Římě inspirovala k nápadu povolat do Prahy italské kameníky! V: Národní archiv v ČR, fond ÚPV, inv. č. 12 / (168 / 2) , Zápis o 1. schůzi vládního výboru pro postavení pomníku generalissimu J. V. Stalinovi, 11. července 1950, s Krásnou patinu mají podle Velinského například sochy na pražském paláci Adria nebo na Městské knihovně v Praze. Tamtéž, s. 11 a Tamtéž, s. 13. Za příklad nevhodného užití chladné a z hlediska zpracování i mimořádně nepřátelské žuly považuje Palackého pomník, který nepůsobí. 151 Národní archiv v ČR, Fond ÚPV inv. č. 12/ (168/2) , Usnesení 1. schůze vládního výboru pro postavení pomníku generalissimu J. V. Stalinovi v Praze, konané 11. července 1950, s. 3. Z některých formulací (zejména ministra V. Kopeckého) v zápisech ze schůzí vládního výboru i starší vládní komise pro koordinaci oslav je patrná nedůvěra ke schopnosti slovenské strany zadané úkoly zvládat

5 58 59

6 60 61

7 Návštěvníci se sice projevit mohli a směli autorům pokládat dotazy, nedělo se tak však anonymně, nýbrž až v diskusi. Ta následovala po stručném shrnutí, které o pomníku, jeho symbolice, ideovém významu a komplexním architektonickém řešení přednesli Otakar Švec s Jiřím Štursou. 167 Příliš nepřekvapuje, že v takto řízené debatě se otázky veřejnosti výrazněji neodlišovaly od podnětů ze strany vládního výboru: Je generalissimova postava dostatečně zdůrazněna? Neslijí se z pohledu zdálky jednotlivé postavy dohromady, že nebude dostatečně vidět Stalina? Proč se poslední figury dívají směrem dozadu? Nejsou poslední postavy trochu odbyté? Proč je Stalin v napoleonském postoji? Bude schodiště vedoucí k pomníku schůdné i v zimním období? Švecovi, jehož sochařský projekt byl politicky a umělecky tím nejbedlivěji sledovaným v dějinách národa, nezbývalo než odpovídat. Besedu ukončili svazáci z Rudého práva zpěvem tří písní: Sláva Moskvě, Leť slavíčku do Moskvy a Všichni jsme mladí. 168 Stavba V únoru 1952 byla stavba pomníku konečně zahájena. Nejprve byla vedena základová spára pod povrchem až na pevnou horninu skalního podkladu. Následně byla vybetonována základová deska, na níž vznikl dvoupodlažní sklepní prostor zpevněný železobetonovými sloupy. Základy měly posílit pevnost okraje svahu, aby pod vahou Stalina a jeho osmičlenného doprovodu nedošlo k jeho narušení. 169 Ukázalo se, že svah je třeba zabezpečit hned od počátku, protože místo muselo odolávat nekonečnému proudu vozidel s nákladem žuly o váze až šedesát tun. Celkem bylo třeba dopravit na Letnou žulových kvádrů, z nichž některé vážily více než čtyřicet tun. Tyto obří bloky dopravované ze vzdálených lomů v libereckém kraji na speciálních železničních vagonech nebo automobilových tahačích působily velké transportní potíže a přetěžovaly dopravní infrastrukturu. Některé silnice a mosty na trase do Prahy musely být na určitých místech rozšířeny a zesíleny, aby se přizpůsobily rozměrům a váze trajlerů s žulou. 170 Kromě toho bylo třeba k manipulaci s těžkými kvádry zkonstruovat a ze Slaného dopravit speciální jeřáb. 171 I tyto nepředvídané technické komplikace spojené s transportem žuly a manipulací s ní postup stavby pomníku podstatně zpomalily. Velké úsilí bylo nakonec 25. února 1953, v den pátého výročí komunistického převratu, korunováno úspěchem, když byl do podnože pomníku vložen první opracovaný žulový kvádr o váze sedmdesáti metrických centů. 172 Předseda vlády Antonín Zápotocký, který tuto významnou událost řídil, ocenil mimořádné pracovní výsledky a podtrhl ideový význam díla. Dějinné okolnosti se však proti pomníku spikly. Stalinova 167 Pozoruhodná je zejména poslední věta Švecova vystoupení: Reliéfy byly voleny proto, aby socha Stalinova vynikla. Působí jako soukromá polemika se členy vládního výboru, požadujícími neustále zvětšování Stalinovy figury. Jako by umělec unavený permanentními střety se zadavateli díla chtěl věřit tomu, že obyčejní návštěvníci výstavy jsou na rozdíl od nich schopni pochopit prostou, ale působivou logiku jeho řešení. V: Národní archiv v ČR, Fond ÚPV č. 12/ (168/2) , Zápis besedy o návrhu na Stalinův pomník v Praze, konané 19. prosince 1951, s Tamtéž, s. 3, 6. K dalším informacím o rozvržení exponátů na výstavě a negativní reakci veřejnosti na pomník viz Jan Šindelář, Stalinův pomník v Praze (diplomová práce), katedra dějin didaktiky dějepisu, PF UK, Praha 2009, s Podpěrnou funkci mělo i masivní schodiště zaříznuté do svahu. 170 Přes obavy z narušení svahu a jeho sesunutí do řeky byl na Letnou dopravován další kámen až ze Slovenska. Sloužil k složitým úpravám terénu v okolí pomníku. 171 Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha Litomyšl 1996, s Šindelář (Stalinův pomník v Praze, diplomová práce, katedra dějin didaktiky dějepisu, PF UK, Praha 2009, s. 213) přikládá schéma tohoto jedinečného dvouramenného jeřábu zasazeného přímo do konstrukce pomníku. 172 Národní archiv v ČR, fond ÚPV/T, 1573, Z historie pomníku generalissima J. V. Stalina, s

8 Na ztrátu svých životních úspor reagovali Čechoslováci demonstracemi po celé zemi. Stávky se rozšířily do továren a průmyslových závodů. 174 Práce ustala i na Letné. Právě zdejší dělníci, kteří často pracovali dvě směny po sobě a za svou práci pobírali s ohledem na politický význam pomníku mimořádně vysoké mzdy, ztratili nejvíc. Prezident tehdy osobně zasáhl, aby je zpacifikoval. Jako bývalý kameník znal mnohé z těch, kteří na Stalinovi pracovali. S řadou z nich se před lety podílel na opravách katedrály sv. Víta. Sochař Hugo Demartini, který byl na stavbě přes léto ještě jako student, vzpomíná na jeho návštěvu Letné a na nezvyklou otevřenost, s níž se na prezidenta mohli obrátit právě jen kameníci: Hele, Tondo, na ty řeči se ti vysereme, vy si vozíte prdele v tatraplánech, 175 a my tady dřeme jako hovada. 176 Zápotocký je nakonec přesvědčil a práce byla obnovena. 173 K tématu smrti obou vůdců a reakci komunistických básníků na tuto nečekanou událost viz kapitola I. 174 Dělníci v plzeňské automobilce Škoda protestovali s takovým nasazením, že vláda musela k potlačení nepokojů vyslat armádu a policejní sbory. O několik dní později se v Plzni konala jakási odvetná antidemonstrace, během níž byla Masarykově soše hozena na krk oprátka, socha stržena a sešrotována a na jejím místě byl vyhlouben bazén, aby se bývalý pomník nepřipomínal ani v terénu důslednost, o jaké se dřívějším bořitelům pomníků ani nesnilo. V: Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha Litomyšl 1996, s Masarykova socha byla součástí Památníku národního osvobození, který podle Klimešova přesvědčení posloužil Švecovi jako inspirace pro návrh Stalinova pomníku. K měnové reformě a revoltám proti ní viz Jiří Petráš a Libor Svoboda, Osm let po válce: Rok 1953 v Československu, ÚSTR, Praha Tatraplán byl v padesátých letech rozšířeným a na svou dobu mimořádně kvalitním reprezentačním vozem komunistických funkcionářů. Speciálně upravený exemplář této řady se stal v roce 1949 jedním z nejhodnotnějších darů Stalinovi k jeho sedmdesátinám. 176 Z rozhovoru s Demartinim v: Rudla Cainer, Žulový Stalin: osudy pomníku a jeho autora, ARSCI, Praha 2008, s smrt 5. března, o pouhých několik dnů později, způsobila, že pomník ztratil ještě před svým dokončením hlavní smysl. Nemohl už představovat dar generalissimovi. Ale ani československému prezidentu Klementu Gottwaldovi, který před více než třemi lety slavnostně poklepal na základní kámen, nebylo nakonec dopřáno, aby se těšil z vrcholného úspěchu socialistickorealistického umění. Věrně následoval sovětského vůdce i ve smrti, když pouhých devět dní nato, 14. března 1953 zemřel. Neočekávaný odchod obou komunistických vůdců neznamenal zastavení stavby. Práce na pomníku pokračovala bez přestávky, jako by její další postup mohl aspoň symbolicky smazat dvojí špatně načasovanou smrt. 173 K přerušení stavby však o pouhých několik měsíců později vedla měnová reforma. Ačkoli byla plánována ve vší tajnosti, začaly se v květnu šířit zvěsti o devalvaci, které mezi lidmi vyvolaly paniku a nespokojenost. Antonín Zápotocký, který již tehdy neřídil jenom pomník, ale jako druhý komunistický prezident stál v čele celé země, se rozhodl národ uklidnit a v rozhlasovém vystoupení ze 31. května jakoukoli změnu jednoznačně popřel. Příštího dne, 1. června, vláda vyhlásila měnovou reformu, zahájila distribuci nových bankovek vytištěných v Sovětském svazu a devalvovala československou korunu. Lidé si směli vyměnit 1500 starých korun v poměru 5 : 1, částky nad to pak v poměru 50 : 1. Byly tak znehodnoceny jejich životní pojistky, vázané vklady a veškeré cenné papíry

9 Do konce roku 1953 došlo k výraznému posunu ve stavbě. 177 Byla dokončena železobetonová konstrukce hlavního pomníkového tělesa, opěrné zdi i vnější obvod tzv. pentagonu, tj. pětiúhelníkem ohraničeného prostoru, v němž byl pomník umístěn, a pokračovalo se v jeho osazování žulovými kvádry, symbolicky zahájeném 25. února. 178 Symboly hrály důležitou roli, a tak blok, z něhož byla o několik měsíců později vytesána Stalinova hlava a který vážil padesát dvě tuny, byl na místo dopraven v den výročí Velké říjnové revoluce. 179 Práci nezpomalilo ani nepříznivé zimní počasí. Občas se pracovalo i na tři směny. Červnová stávka stavbu nijak výrazně nezasáhla. 177 Po Otakaru Velinském byl tou dobou pověřen odborným dohledem akademický sochař Antonín Nykl. 178 Národní archiv v ČR, fond ÚPV/T, 1573, Z historie pomníku generalissima J. V. Stalina, s Svému osvoboditeli československý lid, Orbis, Praha 1955, s. 13. Na Stalinově hlavě pracoval kamenosochař Horymír Povolný s Waltrem Wagenknechtem. Podle Povolného svědectví (v: Rudla Cainer, Žulový Stalin: osudy pomníku a jeho autora, ARSCI, Praha 2008, s. 277) byl do konstrukce pomníku nejprve pro kontrolu výsledného dojmu zasazen její sádrový model s patinou v barvě žuly, přivezený na stavbu z Kafkárny slavného ateliéru Bohumila Kafky, vybaveného nezbytnou točnou, který byl na pokyn vládního výboru zakoupen pro práci na modelech pomníku

10 74 75

11 Když se stavba blížila svému konci, vrátil Zápotocký svým kamarádům z kamenických dob jejich někdejší podporu tím, že dokázal odvrátit to, co by jinými komunistickými aparátčíky mohlo být vykládáno jako politická provokace. Jak vzpomíná Klimeš, příčinou incidentu byl poslední vylomený kvádr dopravený na staveniště, z něhož měla být vytesána Stalinova bota. V žulovém kvádru však byl nalezen kaz, takzvaná pecka. I když jsou takové vady v kameni poměrně časté, čelil vedoucí party kameníků Jaroslav Zelený vážnému problému. Na jedné straně by bylo kvůli rozměrům bloku a časové tísni obtížné kámen nahradit, na druhé straně však mohlo být 76 77

12 rozhodnutí použít defektní žulový kvádr vnímáno jako záměrné znetvoření Stalina s rizikem vězení pro všechny zúčastněné. Zelený v této prekérní situaci navštívil prezidenta a spoléhal na jeho kamenické zkušenosti a loajalitu k bývalým kamarádům. Zápotocký se v tomto případě projevil jako rozumný člověk, chápal, že z trhliny v kameni nelze nikoho vinit a že v práci je třeba pokračovat. Zeleného ubezpečil, že se o vadě nikdo nedozví, on o ní pomlčí a že navíc z horizontálního pohledu nebude vzhledem ke gigantickým rozměrům boty ani vidět. Věcnost přístupu, spíše než ideologický zápal, byla v případě stavby pomníku tím, co Zápotockého odlišovalo od ostatních členů vládního výboru. 180 Oficiálně byly na podzim 1954 práce na pomníku ukončeny. Stavba byla kolosální. Spotřebovalo se 14 tisíc tun žuly, trvala 495 pět pracovních dnů a bylo k ní třeba práce šesti set dělníků a třiadvaceti kameníků. 181 Byly zahájeny náročné parkové 180 Rozhovor s Klimešem v říjnu Poněkud odlišnou verzi incidentu s peckou podává Rudla Cainer v: Žulový Stalin: osudy pomníku a jeho autora, ARSCI, Praha 2008, s Pointa události je však totožná. 181 Národní archiv v ČR, fond ÚPV/T, 1573, Z historie pomníku generalissima J. V. Stalina, s. 7, a Svému osvoboditeli československý lid, Orbis, Praha 1955, s. 15. Ve skutečnosti ještě dílo na podzim 1954 zdaleka hotovo není. Dochází k dalším úpravám detailů plastiky, k tzv. korekturám, a to z lešení v případě Stalina, ze závěsných klecí v případě ostatních postav. Dokončují se též stavební práce v okolí pomníku

13 Macura připomíná ještě další paradox: sovětský a československý voják stojí na konci masivního sousoší tak, aby čelili Západu, starému světu, který, i když údajně bez vyhlídek, byl i nadále bezprostředně ohrožující. Ve skutečnosti však jejich pohled míří k Bubenči, na sever. 190 I umístění sochy podnítilo lid k ironickým komentářům: Kamenný Stalin přišel do Prahy, postavil se nad řeku a dívá se na nádherné město. Jenže přišel z východu. Tak proč stojí na západním břehu? Kdyby přicházel, musel by se zastavit u řeky, ale zády k městu. Takže zřejmě nepřichází. Ovšem když nepřichází, tak snad odchází? Jenže proč? Co se mu na socialistické Praze nelíbí? Sotva přešel Vltavu, a už se otáčí? Proč se dívá na východ? Anebo přišel a nostalgicky se jen tak ohlíží nazpět? Vladimír Macura, Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty , Pražská imaginace, Praha 1992, s Mariusz Szczygieł, Gottland, Dokořán Máj, Praha 2007, s

14

15

16

17 Příběh tří soch se proplétá dvěma na sobě nezávislými vyprávěními. První se odehrává především ve sklepním ateliéru a soustřeďuje se kolem luckého bojovníka. Druhé z nich se přesouvá ven a zaměřuje se paralelně na opravu sochy sv. Tadeáše a generálovu demolici. Za nepřítomností Stalinova jména v povídce lze možná hledat i vlastní Hrabalovy pochybnosti o dalším vývoji politické situace a obavu z cenzurního zásahu. Nicméně čtenářům jistě nepůsobila žádné potíže, protože v roce 1965, kdy byl Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet konečně vydán, měli mnozí z nich na veřejnou likvidaci pomníku ještě velice živou vzpomínku. Z uměleckého hlediska je navíc nepřítomný Stalin spíše předností, protože povídka se tak posouvá do obecnější roviny a stává se jakýmsi expresivním exemplem pořád odsunovaných začátků a současně i konců, tak typických právě pro dějiny Prahy. Co ovšem u čtenářů mohlo a může vyvolat jistý zmatek, je autorské vypravěčské podání založené na principu malířské koláže. Tato technika, experimentálně využívaná již surrealisty, kteří byli v období mezi dvěma světovými válkami v Československu velmi aktivní a vlivní, začala do Hrabalova díla, původně básnického, pronikat již od konce 30. let. 287 V prostředí Skupiny 42 ji spisovatel rozvíjel i v následujícím desetiletí, metodu však plně využil až v kruhu svých přátel z pražského undergroundu v padesátých letech, tedy v době, kdy byl surrealismus, stejně jako ostatní moderní směry, pokládán za nežádoucí a kdy režim po svých autorech požadoval prakticky výhradně jen socialistický realismus. Tento oficiální, rigidní a konformní styl Hrabal pochopitelně nikdy nepřijal, na realistický přístup ale nerezignoval. Jako vnímavému pozorovateli světa nadanému jedinečným darem vyprávění je Hrabalovi vlastní schopnost zaznamenat surovou realitu v rychlém sledu zdánlivě nesourodých momentek (jako v koláži) bezmála s fotografickou přesností. Totální realismus, jak se někdy zmíněný postup, původně využitý v poezii, označuje, 288 se díky Hrabalovi zabydluje i v próze. Ve Zradě zrcadel však Hrabalův leicastyl 289 vydal obzvlášť vzácné plody. Povídka zachytila demolici Stalinova pomníku v síti rozmanitých okolností s takovou přesností, že se stala přesvědčivým dokumentem o této události. Autenticitu Hrabalovy výpovědi dále prohlubuje již zmíněná technika koláže. Umožnila mu, aby stylistickými prostředky zdůraznil jedno ze základních témat příběhu, jímž je neschopnost fikčních postav konfrontovaných s náhlým odstraněním soch a rehabilitací jedné z nich číst a chápat politickou situaci konce kultu osobnosti. Pocit, jejž zažívají, že jsou vystaveni čemusi neočekávanému a neznámému, je čtenáři zprostředkován nejen v tematické rovině, ale i stylisticky kolážovým vyprávěním. Obě linie příběhu jsou rozstřihány, zpřeházeny a vyprávěny současně bez zřetelných logických přechodů. Střihy a fúze ve vyprávění ústí v nečekaná spojení 287 Více k Hrabalovi a surrealismu viz E. Frynta, Náčrt základů Hrabalovy prózy, v: Automat Svět, Mladá fronta, Praha 1966; Radko Pytlík, a neuvěřitelné se stalo skutkem, Emporius, Praha 1998; a Milan Jankovič, Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala, Torst, Praha Totální realismus představil ve své stejnojmenné básnické sbírce Egon Bondy, vůdčí postava pražského undergroundu, a do výtvarného umění ho po svém přenesl explosionalista Vladimír Boudník. Oba patřili k nejbližším Hrabalovým přátelům. 289 Hrabalův typický fotografický záznam reality takto jako první označil básník Emanuel Frynta. Hrabal k tomu v: Morytáty a legendy, Československý spisovatel, Praha 1968, s. 182, uvádí: Eman Frynta mi jednou řekl, že svými texty se snažím zachytit člověka na špici jeho hovorové situace, zrovna tak, jak se o to snaží fotograf momentkou. A dodal, že takový přístup k psaní by nazval: leicastyl. Škoda, že jsem na to nepřišel sám!

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/12_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Skloňování číslovek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Biografie středoevropských vůdců (komparace)

Biografie středoevropských vůdců (komparace) Biografie středoevropských vůdců (komparace) 1. Medailonky (str. 2 7) a) Klement Gottwald (Československo) b) Mátyás Rákosi (Maďarská lidová republika) c) Walter Ulbricht (Německá demokratická republika)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CJK4_2260_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU Na počátku roku 2014 byla započata spolupráce SPŠKS v Hořicích s NPÚ v Ústí nad Labem, jejímž cílem je vytvoření věrných kamenosochařských kopií 17 alabastrových

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. DUBEN 2005 Vzpomínky na Jana Pavla II. v nabídce České televize

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum zahájení: 17. září 2013 Kontrolovaný objekt: Kalvárie v Bohuňovicích, místní části Moravská Loděnice Kontrolu provedl: Jiří Baťa,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Obec Chotiněves Investiční záměr k realizaci dotace na akci OPRAVA POMNÍKU PADLÝM - JIŠTĚRPY Investiční záměr je součástí žádosti o účelovou dotaci předkládanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 Zachování

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více