Historie je učitelkou lidstva, pokud to lidé chtějí a připustí. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie je učitelkou lidstva, pokud to lidé chtějí a připustí. prof. RNDr. Ivo Volf, CSc."

Transkript

1 Historie je učitelkou lidstva, pokud to lidé chtějí a připustí prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010

2 Historie je učitelkou lidstva, pokud to lidé chtějí a připustí Základem dobré a úspěšné výuky (nejen) fyziky je především nutnost žáky hned od počátku zaujmout, ať již obsahovou stránkou nebo formou předávání poznatků, které jsme zdědili po předcházejících generacích. To se může stát vhodným motivačním experimentem nebo alespoň odkazem na historický základ, z něhož nové vědomosti kdysi v minulosti vyrostly. V obou případech se však musí učitel při své předběžné přípravě na příslušnou vyučovací hodinu seznámit s historickými dokumenty, ať už se týkají teoretické nebo experimentální části problému, s nímž bude žáky při vyučovací hodině seznamovat. Doposud byl problém učitele v tom, že jsme neměli dostatečnou zásobu literatury o historii fyziky, která by se hodila učiteli fyziky na základní nebo na střední škole, a současně by bylo přístupná po stránce jazykové. Přitom zkušenosti učitelů hovoří o tom, že historický přístup k výkladu fyzikální problematiky je velmi účinný. Kdysi v minulosti jsem studoval problematiku existence informačních kanálů mezi učitelem a žákem právě při výuce fyziky; ukazuje se, že kromě tohoto spojení se objevuje a poté navazuje i kontakt emocionální. Zatímco informační kanály jsou přeplněny a v případě fyziky někdy mají u žáků i brzdicí faktor, emocionální spojení, vybuzované exkluzivitou problematiky pro žáky, faktorem zajímavosti obsahu či prováděnými experimenty se mohou dotknout jednotlivých žáků a umožnit jim i zpětně, že když se emocionální stav excituje, nese to s sebou i možnost rekognoskace informací, které byly poskytovány souběžně. Je to něco jako podmíněný reflex v psychologii: nepodstatný impuls v emocionálním vnímání spustí obnovení informace, která byla předávána v této souvislosti. Učitel by měl být tedy vybaven dostatečnými náměty, a to se v několika posledních letech opravdu podařilo. Jmenujme nejprve několik prací profesora fyziky na jaderné fakultě ČVUT Ivan Krause, některé práce dalších autorů a na naší katedře fyziky zajímavé fyzikální úlohy, navazující na historické události z dějin fyziky, které vytváří naše doktorandka Kateřina Balcarová a s nimiž máte možnost se seznámit na webovské stránce Protože základem poznání je jednak dostatek informací, a na to navazující metody jejich využívání v praktické činnosti (v našem případě při výuce fyziky), uvádíme několik knih, v nichž může najít učitel inspiraci. Kraus, I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 1. Starověk a středověk. Praha, nakladatelství ČVUT 2006, 228 s. ISBN Z obsahu: Milétští učitelé lásky k moudrosti (Thalés, Anaximandros, Anaximenés). Bájeslovný mág z ostrova Samu (Pýthagorás, Alkmaion). O jsoucnu moudrých eleatů a Zenónových aporiích (Xenofanés, Parmenidés, Melissos, Zénón). Básník proti filosofům (Hérakleitos, Empedoklés, Anaxagorás). Atomisté a první nepřírodní filosofové (Leukippos, Démokritos, Prótagorás, Georgiás). Nejúrodnější léta řecké filosofie (Sókratés, Platón, Aristotelés). Jak dosáhnout opravdového štěstí Hélenistické filosofické školy). Alexandrijský chrám múz. Učení Římané z přelomu letopočtu (Vitruvius, Seneca mladší, Pliniové). Odkaz antických

3 fyziků. Obhajoba temného tisíciletí. Vzdělanost je největší hodnotou. Pozvánka na tři slavná evropská vysoká učení. Fyzikální objevy středověkých učenců. Kraus, I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 2. Od Leonarda ke Goethovi. Praha, nakladatelství ČVUT 2009, 276 s. ISBN Z obsahu: Nejlepším učitelem je vlastní zkušenost (Leonardo da Vinci). Královský fyzik i fizikus (William Gilbert). Nesmrtelné dílo z nejvzdálenějšího zákoutí světa (Mikoláš Koperník). Konec aristotelismu nejen v Čechách (Tadeáš Hájek z Hájku). Nolanus je Nullanus, Nullus et Nihil (Giordano Bruno). Raději býti než zdáti se (Tycho Brahe). Špatně placený astronom císaře Rudolfa II. (Johannes Kepler). Odvolat nebo stát se mučedníkem? (Galileo Galilei). Georg Pawer de Glachau (Georgius Agricola). Milovník ohňových umění (Lazarus Ercker). Mladé město starého stříbra (Freiberg). Čím se chlubí malá Paříž (Lipsko). Vyprávění o sněhové hoře (Schneeberg). Pozvánka na Lutherovu svatbu (Wittenberg). Perla saského Kurfiřtství (Zwickau), Sciencia potestas est Francis Bacon). Cesty od pochybnosti k jistotě (René Descartes). Kariéra v době pobělohorské (Jan Marek Marků). Už žádný strach ze vzduchoprázdna (Evangelista Torricelli, Otto von Guericke). Otroctví geniality (Blaise Pascal). Sedmý syn vévody z Corku (Robert Boyle). Jak rozumět podobenství o hřivnách (Christian Huygens). Ut tensio sic vis (Robert Hooke). Nesmrtelnost za 780 anglických liber (Univerzita Johna Harwarda). Ozdoba lidského rodu (Isaac Newton). Aristotelés novověku (Gottfried Wilhelm Leibnitz). Život ve službách věd (Edmond Halley). Těm, kteří se vydávají na lodích na moře (John Harrison). Nejzasloužilejší z Američanů (Benjamin Franklin). Slunce ruské vědy (Michail VASILJEVIČ Lomonosov). Je nemožné, abychom cokoli znali (Johann Wolfgang Goethe). Kraus, I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 3. Století elektřiny. Praha, nakladatelství ČVUT s. ISBN Z obsahu: Počátek elektrického věku (Luigi Galvani). Na císařově výsluní (Alassandro Volta). Zakladatel francouzské experimentální fyziky (Charles Augustin Coulomb). Newton elektřiny (André Marie Ampére). Dánský národní hrdina (Hans Christian Oersted). Pauca sed matura (Karl Friedrich Gauss). Nikdo není doma prorokem (Georg Simon Ohm). Work, finish, publish (Michael Faraday). Na lovca i zvěr běžit (Emilij Christianovič Lenz). Studentským objevem ke hvězdné kariéře (Gustav Robert Kirchhoff). Zda byl to Bůh, kdo psal to znamení (James Clerk Maxwell). Teoretickým fyzikem díky nepřízni osudu (Oliver Heavisides). Konec tajemství elektromagnetických vln (Heinrich Rudolf Hertz). Nadějí emigrantů je humanita (Ivan Puluj). Český Edison (František Křižík). Američtí elektrotechnici srbského původu (Nikola Tesla a Michajlo Idvorský Pupin). Zkrocení páry (James Watt). Vševědoucí Evropan (Thomas Young). Jak využít hybné síly ohně (Nicolas Léonard Sadi Carnot). Fyzik, který uměl postavit most i lokomotivu (Benoit Clapeyron). Musíme konat skutky, pokud je den (James Prescott Joule). Mecenáš těch, kdo jsou nejvíce užiteční (Alfred Filip Bernhard Nobel).

4 Kraus, I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 4. Romantici a klasikové. Praha, nakladatelství ČVUT s. ISBN Z obsahu: Romantici a klasikové (Wilhelm Ostwald). Znovuzrození atomové teorie (Lavoisier, Gay-Lussac, Charles, Dalton, Avogadro). Věda, pro kterou stojí zato žít i zemřít (Siméon Denis Poisson). Schůzky se světlem (Augustin Jean Fresnel). Šťastným být a jiné blažit (Bernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano). Nepřesné řešení neskutečného problému (Christian Andreas Doppler). Jméno řeky v adresáři Fyziků (William Thomson Lord Keplvin, baron z Largasu). Fyzikové z Leidenu (Johannes Diderik van der Waals, Heike Kammerling Onnes). Nic není praktičtějšího než dobrá teorie (Hermann von Helholtz, Ludwig Boltzmann). Modré z nebe (John Tyndall, John William Strutt třetí baron Rayleigh). Dvě medaile do jedné rodiny (Joseph John a Georg Paget Thomsonovi). Nobelova cena za výzkum vlivu magnetismu na záření (Heindrik Antoon Lorentz, Pieter Zeeman). Fyzik z arcibiskupského zámku (Ernst Walfried Josef Wenzel Mach). O životě největšího z klasiků (Wilhelm Conrad Röntgen). Náhoda poslouží připravenému (Příběh paprsků X). Dějiny žijí díky osobnostem (Jules Henri Poincaré, Antoin Henri Becquerel). Genové bohatství rodiny Curiových (Marie a Pierre, jejich děti, vnuci a pravnuci). Žák Marie Curiové (František Běhounek). Splněné přání (Lise Meitnerová, Otto Hahn). Soubor čtyř prací, které na sebe navazují, představují podstatný materiál k pochopení historie fyziky a jejích přírodovědných či technických aplikací a vývoj filosofického pohled na náš svět. Kraus, I.: Dějiny evropských objevů a vynálezů. Od Homéra k Einsteinovi. Praha, Academia 2001, 330 s. ISBN Z obsahu: Je k naší velké škodě, jestliže a priori pohrdáme technickými znalostmi našich předků; dožít se třetího tisíciletí není totéž jako získat schopnosti děda Vševěda. Vážit si více odkazu minulých generací, nebylo by zapotřebí objevovat věci mnohdy již dávno objevené. Práce představuje eseje, publikované ve víkendové příloze Hospodářských novin; knížka vyšla na přání čtenářů jako souhrn materiálů z historie fyziky. Velmi působivě napsané kapitoly z historie fyzikální vědy a jejích technických aplikací se může stát zdrojem zajímavých (a hodnověrných) informací pro učitele fyziky, toužících vykládat fyziku zajímavě i pro žáky o fyziku se málo zajímající. Kraus, I.: Fyzika od Thaleta k Newtonovi. Kapitoly z dějin fyziky. Praha, Academia 2007, 329 s. ISBN Z obsahu: Dětství evropské fyziky Kdo proslavil starověkou Eleu, Učenci z Alexandrijského útulku umění a věd, Antičtí encyklopedisté. Léta dospívání Islám a antická učenost, Kdo byl kdo ve středověké fyzice. Fyzika v prvních stoletích své zralosti známí fyzikové a matematici v 15. až 18. století. Pro historii platí to, co prý řekl Galileo Galilei Nikdy jsem nepotkal člověka tak hloupého, abych se od něj nemohl něčemu naučit. V práci nacházíme informace i

5 o vybraných přírodovědcích, kteří se narodili, žili a pracovali na území Českých zemí, např. Marek Marci. Štoll, I.: Dějiny fyziky. Praha, Prometheus s. ISBN Z obsahu: Po krátkém úvodu (Člověk a příroda) se autor zabývá jednotlivými vývojovými etapami fyzikální vědy od přírodní filosofie až po moderní fyziku. Kapitola Stará fyzika (starý východ, řecká věda, středověk a renesance), následuje Klasická fyzika (vědecká revoluce 17. Století, Dynamika, Elektromagnetismus, Světlo a teplo), dále Moderní fyzika (Kvanta a relativita, atom, jádro a částice, kosmonautika spoluautor M. Grün). Důležité jsou přílohy: milníky v dějinách fyziky kalendárium, Nobelovy ceny za fyziku, seznam základních klasických děl v dějinách fyziky). Ochoa, G., Corey, M.: Dějiny v datech. Věda. Praha, Knižní klub a Eminent, 2000, 363 s. ISBN , Z obsahu: Publikace byla přeložena z anglického originálu The Timelin Book of Science, jde tedy o kalendář výsledků objevů, vynálezů a vědeckých výsledků z přírodních věd, případně technických aplikací. Může velmi dobře sloužit učiteli fyziky jakožto zdroj hodnověrných informací tomu učiteli fyziky, který chce zpestřit poněkud jednotvárné postupy uváděné v učebnicích fyziky. Informace jsou seřazeny podle časové osy, na konci publikace je uveden jmenný a předmětový rejstřík. Do textu mezi kalendářní data jsou vloženy drobné zajímavé informace. Houdek, F., Tůma, J.: Objevy a vynálezy tisíciletí. 111 milníků přírodovědy, techniky a medicíny. Praha, nakladatelství Lidových novin s. ISBN Z obsahu: Kniha se zajímá o historii objevů a vynálezů; vychází z myšlenky, že meritorní stránka objevů a vynálezů je popsána v učebnicích nebo v odborné literatuře, ale stejně tak je zajímavý původ odkud se vzaly, kdo přispěl na jejich cestě objevu a aplikace. Zahrnuje období od roku 1276 do roku Většina článků v knížce je nakonec doplněna přehledem událostí, které z daným objevem či vynálezem souvisejí, pod názvem Významné momenty rozvoje, popř. Některé události ze života Eckertová, L.: Cesty poznávání ve fyzice. Praha, Prometheus s. ISBN Autorka známá z vědecké práce v oblasti fyzikálních věd se ve své práci zabývá obecnými předpoklady poznání, experimenty, zákony a teoriemi, představami o hmotě. Popisuje nové cesty fyziky ve 20. Století. Svou práci končí statí o deterministickém chaosu. Na závěr ve čtyřech dodatcích se zabývá teorií elektromagnetického pole, kvantovou mechanikou, teorií relativity a fyzikálními statistikami, jako připomenutí nejdůležitějších věci čtenáři, který již mnohé s plynutím času zapomněl.

6 Mayer, D.: Pohledy do minulosti elektrotechniky. Objevy, myšlenky, vynálezy, osobnosti. České Budějovice, nakladatelství Kopp s, ISBN Práce z pera profesora teoretické a experimentální elektrotechniky historií elektrotechniky, jejíž lůno nacházíme ve fyzice. Jednotlivé kapitoly: Úsvit elektrotechniky, Předklasická elektrodynamika, Vznik klasické elektrodynamiky, Počátky teorie elektrických obvodů, Vývoj elektrických měřicích přístrojů, Dějiny sdělovací elektrotechniky, Dějiny silnoproudé elektrotechniky, Počátky české elektrotechnické inženýrské školy. Uvedeme zajímavé citáty: D. Bernal Ve vědě více než v kterémkoliv lidském oboru je třeba prozkoumat minulost, abychom pochopili přítomnost a ovládli budoucnost. T.A. Edison Když jsem chtěl něco objevit, nejprve jsem si prostudoval všechno, co bylo v tomto problému dosaženo v minulosti.

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ELEKTŘINA

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ELEKTŘINA ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ELEKTŘINA ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ELEKTŘINA OBSAH 3 OBSAH Ebonitová tyč a liščí ohon Ivan Laube 7 Žabí stehýnka Pavel Augusta 17 Začalo to v Milan Polák 27 Elektrické zdroje Jan

Více

Metodika Podpora výuky

Metodika Podpora výuky Metodika Podpora výuky Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Podpora výuky pod vedením Miroslava Brzeziny.

Více

FILOZOFII A TECHNIKU. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

FILOZOFII A TECHNIKU. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy FYZIKA, JAKO VĚDA SJEDNOCUJÍCÍ PŘÍRODNÍ VĚDY, FILOZOFII A TECHNIKU prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Fyzika jako věda v sjednocující filosofii, přírodní

Více

13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století

13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století 13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století Zatímco v barokním umění vrcholí náboženské vzepětí, z hlediska vědy je 17. století považováno za velké století vědy zrodilo se v něm již zcela necírkevní

Více

MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST

MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST 1 MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST Od magnetitu a kompasu k magnetickému disku a spinovému tranzistoru. Svatopluk Krupička, Fyzikální ústav AV ČR říjen 2007 2 I. ČÁST CO JE MAGNETISMUS? Pohledy do jeho

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE Učebnice učitele Jiří Hejduk Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Úvod... 5 Metodika... 5 Čas...5 Segmentace třídy...5 Příklady

Více

Fundamentální experiment ve fyzice ELEKTRODYNAMIKA. Mgr. Josef Horálek

Fundamentální experiment ve fyzice ELEKTRODYNAMIKA. Mgr. Josef Horálek Fundamentální experiment ve fyzice ELEKTRODYNAMIKA Fyzikální experiment Před Galileem poznatky objevovány náhodně spekulací jako např. Aristotelovo řešení úlohy o koncové rychlosti tělesa padajícího volným

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Základy statistiky Aplikace v technických a ekonomických oborech měření a zjišťování teoretické modely empirické modely základy induktivní statistiky počítačové

Více

ŽENY VE VĚDĚ. Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0013

ŽENY VE VĚDĚ. Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0013 ŽENY VE VĚDĚ Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0013 ŽENY VE VĚDĚ OBSAH Úvod... 3 Kvíz... 4 Hypatia alexandrijská... 6 Margaret Cavendish... 7

Více

ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ ČEŠI NA POLI VĚDY

ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ ČEŠI NA POLI VĚDY ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ ČEŠI NA POLI VĚDY Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0013 ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ ČEŠI NA POLI VĚDY OBSAH Úvod... 3 Kvíz... 4 Tadeáš hájek

Více

Obsah. Úvod... 4 Hra... 5

Obsah. Úvod... 4 Hra... 5 Ženy ve vědě Obsah Úvod... 4 Hra... 5 Hypatia Alexandrijská... 8 Laura Maria Caterina Bassi... 11 Maria Gaetana Agnesi... 14 Caroline Lucretia Herschel... 17 Augusta Ada Lovelace... 20 Sofia Kovalevská...

Více

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ UNIVERZITA OBRANY KATEDRA EKONOMETRIE UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ STUDIUM PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ RNDr. Oldřich KŘÍŽ Mgr. Jiří NEUBAUER, Ph.D. Mgr. Marek SEDLAČÍK, Ph.D. B r n o 2

Více

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47 Obsah Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3 Současné otázky 12 Studie ruského myšlení 26 Prameny spirituality 40 Societas 47 Studijní texty Centra Aletti 62 Hlas Velehradu 80 Slovo a obraz 88 Čeští jezuité 96

Více

Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava)

Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava) Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava) Tato kniha byla zpracována za podpory projektu SAFETY AGENT Posilování partnerství v oblasti

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Oddělení fyziky KMT PŘÍSPĚVEK EXPERIMENTŮ K VÝUCE FYZIKY PŘI DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ VE FYZIKÁLNÍ MEDICÍNĚ Rigorózní práce Plzeň, 2014 Doc. Ing. Jaroslav

Více

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN HELENA SOUKUPOVÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU filosofie a teologie beletrie kuchařky ZDRAVÍ a životní styl dárkové publikace audioknihy ŽIVOT A LEGENDA SVATÁ ANEŽKA

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

THE PERSONALITY OF A CHURCH SCHOOL TEACHER LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR DE UNA ESCUELA ECLESIASTICA

THE PERSONALITY OF A CHURCH SCHOOL TEACHER LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR DE UNA ESCUELA ECLESIASTICA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ OSOBNOST UČITELE

Více

Historie přírodních věd

Historie přírodních věd Historie přírodních věd A je tady konec! Toto je opravdu poslední etapa naší cesty zpátky do minulosti, po stopách, kterými se ubíraly přírodní vědy. Možná jste rádi, možná někteří i litujete. Minule jsme

Více

edice aliter svazek 24 Keith Devlin

edice aliter svazek 24 Keith Devlin edice aliter svazek 24 Keith Devlin Sedm největších nevyřešených otázek matematiky Přeložil Luboš Pick Nakladatelství Dokořán a Argo Praha 2005 Z anglického originálu The Millenium Problems. The Seven

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

sah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah o Obsah 2 Úvodní slovo Ing. Ivana Vymyslického. 6 Ernst Mach fyzik, optik a filozof. 10 Marketing v oční optice. Oční optika

Více

Nakladatelství ACADEMIA. EDIčNí plán 2013 / 2014

Nakladatelství ACADEMIA. EDIčNí plán 2013 / 2014 Nakladatelství ACADEMIA EDIčNí plán 2013 / 2014 ACADEMIA Vážení a milí čtenáři, toto úvodní slovo píši ve chvíli, kdy není jisté, jaká bude uzákoněna sazba DpH na knihy od 1. ledna 2013, není jisté, kdo

Více

ročník XI /2012 platné od roku 2012. Dozvíte se, jak si vypočítat starobní důchod, jaké jsou podmínky nároku na řádný i předčasný důchod

ročník XI /2012 platné od roku 2012. Dozvíte se, jak si vypočítat starobní důchod, jaké jsou podmínky nároku na řádný i předčasný důchod Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 23. 1. 5. 2. 2012 1 2 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy 96 stran brožovaná A5 139 Kč

Více

Novalis a jeho Hymny k poctě noci

Novalis a jeho Hymny k poctě noci Jan Dostal Novalis a jeho Hymny k poctě noci Anthroposofická studie I Novalis, to je pevnina, to je neobjevený nebo aspoň ze značné části neprobádaný kus země. Florian Roder, Novalis, Stuttgart 1992 Co

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

úterní ženy mezi bylinami a řepou

úterní ženy mezi bylinami a řepou ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 15. 9. 28. 9. 2014 18 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz úterní ženy mezi bylinami a řepou Monika Peetzová Festival

Více