Farní knihovna Val. Klobouky fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní knihovna Val. Klobouky fond"

Transkript

1 Farní knihovna Val. Klobouky fond Historie Dějiny pravěku a starověku. 1. díl. Státní pedagogické nakl., Praha s. Poznámka: učebnice dějepisu Dějiny pravěku a starověku. 2. díl. Státní pedagogické nakl., Praha s Poznámka: učebnice dějepisu. Poznámka: Obsahuje 5 vloţených map a 1 sloţenou tabulkovou přílohu. Alberti, P.: Papeţové. Přerov : Nový národ, díl (1. část). 288 s. Přerov : Nový národ, díl (2. část). 300 s. Bednaříková, J.: Frankové a Evropa. Praha: Vyšehrad, s., il., obr. příl., faksim. Anotace: Podíl antického dědictví, barbarských kořenů a křesťanství na vzniku a rozvoji franského státu, nejvýznamnějšího státního útvaru raněfeudální Evropy, na jehoţ základech se zrodila civilizace křesťanského Západu. Autorka navazuje na svou předchozí práci Stěhování národů. Na základě analýzy velkého mnoţství dobových pramenů (kroniky, legendy, církevní i právní dokumenty atd.) popisuje vývoj franského kmenového svazu a kontakty Franků s vyspělou římskou civilizací. Mimořádnou pozornost věnuje přijetí křesťanství a christianizaci franské společnosti. Konstatuje, ţe Frankové se stali vedoucí silou křesťanského západu díky vyuţití ţivotaschopných prvků antického vývoje, tradičních institucí rodově kmenového zřízení a podpory církve, která působila jako jednotící prvek společnosti, morální autorita a opora panovnické moci. Beranová, M.: Jídlo a pití za Rudolfa II. MAXDORF, Praha 1997, 207 s. ISBN: Boček, J.: Čas korunního prince. Praha H. Bohdan: Řád německých rytířů. Praha 2009 Butler, R.: Hitlerovi šakali. Praha : Naše vojsko (edice Fakta a svědectví), s., [16] s. obr. příl. ISBN: Poznámka: Obsahuje bibliografii.

2 Canon, G.F.: Tajemství ţivota a smrti lady Diany. Praha : ETC ve spolupráci s deníkem Blesk (1. vyd.), s., il., [16] s. obr. (fot.) příl., portréty ISBN: Anotace: Tato broţovaná kniha si nečiní nároky postihnout všechny peripetie Dianina ţivotního dramatu. Je pouze malým příspěvkem do velké celospolečenské diskuse, jejímţ tématem je ţivot a smrt této úchvatné a obdivuhodné ţeny. Colvin, J.: Rozhodující bitvy. Nakl. BB, Praha 2004, 313 s. + obr. příl. ISBN: Častulík, R.: Dějiny knihovny ve Valašských Kloboukách. Val. Klobouky, Radim Častulik 2009, 32 s. ISBN: Anotace: Publikace vědeckou formou seznamuje s podrobnou historií městské knihovny ve Val. Kloboukách, mapuje její vývoj od pol. 19. stol. do současnosti. Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. Česal, A.: Labyrintem středověku: kouzla a rituály starých cechů. Praha : XYZ, s., il., faksim.

3 J. Divácký: Izrael soudců a králů. Praha 2006 Drejs, J.: Za Heyrichem stín. Praha: Naše vojsko, s. Poznámka: 3. vydání Fernau, J.: Zdraví vás Caesar. Praha 2001 J. Finkelstein: David a Šalamoun. Praha 2010 Franzen, A.: Malé církevní dějiny. Praha : Zvon, s. Galandaruer, J.: František Ferdinand d Este. Praha : Svoboda-Libertas, s., il., portréty, faksim. Poznámka: První vydání J. Le Goff: Intelektuálové ve středověku. Praha 1999 Grant, M.: Ţidé v římském světě. Vyd. Jiří Buchal, Praha s., mapy, genealog. tab., 1. vyd. v českém jazyce. Anotace: Tato kniha se zabývá obdobím, ve kterém se ţidovské náboţenství zformovalo do své konečné podoby a v němţ Ţidé uskutečnili dvě heroické, leč katastrofou končící revoluce proti římské nadvládě.kromě toho se v oné době z judaismu zrodilo i křesťanství, jehoţ stoupenci se v průběhu jednoho století po Jeţíšově smrti od ţidovství zcela osamostatnili. Michael Grant popisuje velkolepost obrovské římské říše, do jejíţ vlády spadaly tyto pohnuté a výjimečné dějinné události. ISBN: Graubner, J.: Kněţské osobnosti: medailony kněţí Arcidiecéze olomoucké ve 20. století. Olomouc : Matice cyrilometodějská, s., il. (portréty). ISBN: Anotace: Mezi kněţími Arcidiecéze olomoucké najdeme řadu skutečně zajímavých osobností: světce a kandidáty svatořečení, mučedníky a svědky víry, skutečné pastýře, ale i národní obrozence a politiky, vědce světového formátu i objevitele, spisovatele a umělce. Tato kniha nám přibliţuje osudy 48 z nich. Doby totalitních reţimů 20. století přinesly kněţím utrpení v neuvěřitelné podobě a míře znemoţnění pastorace, poniţování, otrockou práci, věznění, týrání, újmy na zdraví, ztráty ţivota.

4 O tom všem velmi střízlivě vypovídají rozsáhlé tabulky na konci knihy. Ty obsahují seznamy diecézních kněţí vězněných a jinak perzekvovaných ve 20. století podle současného stavu evidence Arcibiskupství olomouckého. Hajduk, A.: Turínske plátno. Bratislava : Vydavatelstvo Q 111, s., il. Anotace: Vědecká monografie se zabývá jednou z největších historických záhad zda turínské plátno je to plátno, kterým bylo zabaleno mrtvé tělo Jeţíše Krista. Hamšík, D.: Heinrich Himmler: druhý muţ třetí říše. Praha : Nakl. UNIVERS, s., [8] s. obr. (fot.) příl. ISBN: X Vydavatelská poznámka: 2. vyd., v nakl. UNIVERS 1. vyd. Poznámka: Na předsádce a přídeští (vpředu i vzadu) fotografie Anotace: Jedna z nejpodrobnějších historických biografií o nacistických pohlavárech Třetí říše zachycuje ţivotní křiţovatky Heinricha Himmlera ( ), jednoho z nejmocnějších nacistických předáků (říšského vedoucího SS a šéfa gestapa). Himmler byl spoluodpovědný za genocidu Ţidů v nacistických koncentračních táborech a za další zločiny proti lidskosti a humanitě. Hlinka, B.: Nenávistní penězokazi. Praha : Panorama, s., obr. příl. Hofmann, B.: A kdo vás zabije. Přerov : Společenské podniky, s.

5 Chmela, T.: Ploština. Příběh psaný ohněm. Nymburk : Nakladatelství VEGAL, s., il., portréty, plány. ISBN: Jančář, R. Lekeš st., T.: 100 let místní dráhy Újezd-Luhačovice. Luhačovice : Město Luhačovice (edice Prameny), s., il., portréty, faksim. Poznámka: 1. vydání ISBN: Kadlec, M.: Almanach na počest 60. výročí letecké bitvy Bílé Karpaty. Slavičín : Město Slavičín, s., il Kadlec, V.: Podivné konce našich prezidentů. Praha : Kruh, s., obr. příl. Koldinská, M.: Kaţdodennost renesančního aristokrata. Praha : Paseka, s. Kubánek, P.: Dal signál k atentátu na Heydricha Uh. Hradiště : E. Uher, s. Küng, H.: Malé dějiny katolické církve. Prah: Vyšehrad, s. Löwe, G.: ABC antiky. Ivo Ţelezný, Praha 1999, 467 s. Markschies, Ch.: Mezi dvěma světy: dějiny antického křesťanství. Praha: Vyšehrad, 2005, 252 s. ISBN: Mezník, J.: Lucemburská Morava. Nakl. Lidové noviny, Praha 1999 ISBN: Mikulec, J.: Leopold I. Ţivot a vláda barokního Habsburka. Paseka, Praha 1997, 244 s. ISBN: Anotace: zevrubná vědecká biografie jednoho z nejmocnějších habsburských panovníků na českém trůně.

6 Morton, A.: Diana : její pravdivý příběh. Praha : COLUMBUS, s. ISBN: Nicola, U.: Obrazové dějiny filozofie. Euromedia Group, Praha s. ISBN: Odehnal, P.: Z příběhů města Valašské Klobouky. Město Val. Klobouky 2005, 94 s. Pekař, J.: Dějiny československé. Praha : Akropolis, s., mapa Druhé vydání ISBN: Petráková, B.: Lázeňská módní abeceda: výstava o historii lázeňské módy: Hala Vincentka , Muzeum Luhačovického Zálesí Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy ve spolupráci s MěDK Elektra Luhačovice a Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma, [10] s., il., portréty. Poznámka: Název převzat z obálky ISBN: (v knize neuvedeno) Pleszczyński, A.: Vyšehrad rezidence českých panovníků. Roman Míšek, Praha 2002, 261 s. ISBN: Přikryl, J.: Z bojů za svobodu na jihovýchodní Moravě. Gottwaldov 1984 Rádl, E.: Válka Čechů s Němci. Praha : Melantrich, s. ISBN: Raffalt, R.: Velcí římští císaři. NS Svoboda, Praha 2001, 252 s. ISBN: Rüpke, J.: Náboţenství Římanů. Vyšehrad, Praha 2007, 341 s.

7 ISBN: Segert, S.: Starověké dějiny Ţidů. Svoboda, Praha 1995, 310 s. ISBN: Spiegel, P.: Kdo jsou Ţidé? Brno: Společnost pro odbornou literaturu, s. ISBN: Soukup, L.: Chvíle s Janem Masarykem. Praha : Karlova univerzita? 117 s., obr. příl. Suetonius: Ţivotopisy dvanácti císařů. Svoboda, Praha 1974, 582 s. Suvorov, V.: Proč Sovětský svaz prohrál druhou světovou válku. Díl I. Naše vojsko, Praha 2008, 369 s. ISBN: Šolle, M.: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyšehrad, Praha s. ISBN: Švihálek, V. Brzobohatý, D.: 850 let Mladotic Slavičín: Městský národní výbor Slavičín s Vlastivědným krouţkem, s., il., fot., mapy Poznámka: vydáno u příleţitosti 850. výročí první písemné zprávy obce Mladotic. Vároš, M.: Osudy zlatých pokladů. Praha : Albatros, s., il., barev. obr. příl. Vodička, P.: Kavalíři, puritáni, kralovrazi. Praha 2009 Vurm, B.: Rudolf II. a jeho Praha. Anagrem, Ostrava 1997, 136 s. ISBN:

8 Woods, T.E.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha : Res claritas, Vyd s., [16] s. barev. obr. příl. il., portréty ISBN: Poznámka: Obsahuje bibliografii a bibliografické poznámky. Zamarovský, V.: Objevení Tróje. Naše vojsko, Praha 1962, 315 s. Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století. Ústřední církevní nakl., Praha s.

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Regionální fond farní knihovny

Regionální fond farní knihovny Regionální fond farní knihovny Monografie Balejka, J.: Pod ochranou Panny Marie svatohostýnské. Vizovice: Lípa, 1995. 79 s. Balejka, J.: Zápisky letce. Brno : Helena Coufalíková 2008. 95 s. Bařinka, A.:

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Dvořák, Otomar 1951- Největší české záhady :záhadné a neuvěřitelné jevy dávné a nedávné minulosti /Otomar Dvořák - Praha : XYZ, 2007. - 254 s. :il., faksim. ;22 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-87021-99-6

Více

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře Cyrilometodějský Velehrad v literatuře V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. U příležitosti tohoto výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výběrovou

Více

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN HELENA SOUKUPOVÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU filosofie a teologie beletrie kuchařky ZDRAVÍ a životní styl dárkové publikace audioknihy ŽIVOT A LEGENDA SVATÁ ANEŽKA

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Liška, Vladimír, 1955- Nejděsivější místa české historie :po stopách tajemných míst s ozvěnou času /Vladimír Liška - V Praze : XYZ, 2012. - 259 s. :il. ;19 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-7388-619-6

Více

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA ZAMAROVSKÉHO Knihy Aeneas. Aeneovy osudy a činy podle Vergiliova eposu Aeneidy. Pro čtenáře od 12 let. 2. vyd. Praha : Albatros, 1991. 143 s.

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 02 Poch, Josef, 1899-1964 Z kulturních dějin národního obrození :(knihovna J.A. Seydla) /Josef Poch - Vyd. 1. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954. - 74 s. :obr. příl. - MDT: 02. knihovnictví,

Více

Ústav hudební vědy. Sdruţená uměnovědná studia. Kult svatého Jana Nepomuckého a jeho projevy v umění barokní Prahy

Ústav hudební vědy. Sdruţená uměnovědná studia. Kult svatého Jana Nepomuckého a jeho projevy v umění barokní Prahy Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdruţená uměnovědná studia Markéta Ţiţková Kult svatého Jana Nepomuckého a jeho projevy v umění barokní Prahy Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Kukal, Zdeněk Záhada bermudského trojúhelníku :fantazie a skutečnost /Zdeněk Kukal - 1. vyd. - Praha : Horizont, 1985. - 231 s. :Obr., fot.(některé barev.), tb., mp., grafy - MDT: 001.9. Záhady.

Více

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Kolektiv autorů 2009 Obsah : Úvod - str. 3 I. Závěr 2. světové války, partyzáni, Ploština

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Liška, Vladimír, 1955- Nejděsivější místa české historie :po stopách tajemných míst s ozvěnou času /Vladimír Liška - V Praze : XYZ, 2012. - 259 s. :il. ;19 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-7388-619-6

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 061 Callaey, Eduardo R., 1958- Historický klíč k románu Ztracený symbol /Eduardo R. Callaey, Ana Lía Alvarezová ; [přeložila Hana Jovanovičová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2010. - 218 s. :il., portréty,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 1 Adamová, Lenka, 1951- Základy filosofie, etiky :základy společenských věd : pro střední školy /Lenka Adamová, Vladislav Dudák, Václav Ventura - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 149 s. ;21 cm

Více

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bankovní institut vysoká škola Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bakalářská práce Kornelie Komjatiová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Komparace lidských práv na

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ PŘÍNOS ŽIDOVSKÉ KULTURY A JEJÍCH HODNOT ČESKÉ SPOLEČNOSTI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ PŘÍNOS ŽIDOVSKÉ KULTURY A JEJÍCH HODNOT ČESKÉ SPOLEČNOSTI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Humanitní studia Anglický jazyk PŘÍNOS

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Däniken, Erich von 1935- Znamení z vesmíru /Erich von Däniken - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1998. - (Záhady) - 284 s. :Čb. fot., literatura - MDT: 001.9. - ISBN: 80-7202-408-6. UFO, mimozemšťané, Záhady.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Náboţenský cestovní ruch v České republice (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petra Kostýlková 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je pŧvodní a vypracovala

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

ročník XI /2012 platné od roku 2012. Dozvíte se, jak si vypočítat starobní důchod, jaké jsou podmínky nároku na řádný i předčasný důchod

ročník XI /2012 platné od roku 2012. Dozvíte se, jak si vypočítat starobní důchod, jaké jsou podmínky nároku na řádný i předčasný důchod Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 23. 1. 5. 2. 2012 1 2 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy 96 stran brožovaná A5 139 Kč

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Diplomová práce Autor: Dobromil Přib Finance Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D.

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Fond školní knihovny - Dějepis

Fond školní knihovny - Dějepis ČESKÉ DĚJINY - STŘEDOVĚK 4324 Čornej P. 30. 7. 1419 První pražská defenestrace Dny, které tvořily české dějiny 4393 Hoensch J. K. Lucemburkové 4164 Charvát P. Zrod českého státu (568-1055) 1505 Kejř J.

Více