Autorita v raněnovověké historiografii: diskurs a subjekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorita v raněnovověké historiografii: diskurs a subjekty"

Transkript

1 Autorita v raněnovověké historiografii: diskurs a subjekty Návrh projektu doktorské disertační práce Školitel: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. Řešitel: Jana Česká

2 Charakteristika tématu a dosavadní stav poznání Historiografická díla vzniklá před ustavením historické vědy se v dnešním paradigmatu dichotomie literatury fikce a literatury faktu nacházejí na území nikoho. A přestože povahu historiografie per se přehodnocují z obou stran pomyslných barikád literární vědci i historikové, k tzv. lingvistickému obratu v historiografii se zatím samotní lingvisté vyjadřují nepřímo a sporadicky. Také v otázce, jak se liší práce současníků od práce jejich předchůdců, narážíme především pro nedostatek představy o druhém na vcelku nezmapované území, jemuž je věnována pozornost spíše mimoděčně. Zatímco se tedy historická věda vyrovnává s tropologickým rozborem Haydena Whitea a pečlivou sebekritikou nachází moderní dějepisectví (srov. Horský, 2009; Bláhová Sládek, 2007), manifestaci moci jazyka v pohledu zpět, v diachronním kontextu považuje obdobné jevy většinou pouze za nedůvěryhodnost či nekritičnost autora, přičemž potřebný prostředek k analýze, tj. propracovaná historická stylistika, jí, přinejmenším v českém prostředí, schází: tj. nemáme k dispozici monografii a za nejsoustavnější můžeme považovat studie Jaroslava Kolára (1999). Navrhovaný disertační projekt chce s tímto vědomím i s ohledem na interdisciplinaritu problematiky přistoupit k otázce, již považuje za klíčovou v poznání diskursu předvědecké historiografie, tedy k roli autority v konstrukci a kompilaci historického díla. V dnešním pojetí odlišuje historiografický text od např. historického románu modalita vyprávění a reference, k níž je vztahován (srov. Cohnová, 2009). Reference ovšem v předvědeckém kontextu měla povahu argumentu, zdroj informací autor nacházel v jemu předchůdném vyprávění s filosofií blízkou co je psáno, je dáno a právě míra a diskursivní proměna autority pro něj v této rovnici rozhodovala o kritice pramene. Na výsledný charakter díla neměla však vliv jen autorita zdroje, ale i emancipace role autora a jeho individualizace v literárním procesu (tj. autorita, jíž požíval). Věnuje-li se dnes pozornost historickým historiografickým dílům, opomíjí se (často z pragmatických důvodů) problematika odlišení vnětextového a textového podávajícího subjektu; jako exemplární lze užít Kroniku českou Hájka z Libočan, jíž se teprve v současnosti dostává pozornosti jakožto literárnímu dílu, zatímco s jejím textem se nadále zachází v kontextu historiografickém Hájek píše, Hájek myslí. Na jednu stranu chceme autoru věřit, sděluje-li nám zásadní informace o sobě či své době, čerpáme-li u toho ale z textu samotného, musíme zároveň jeho projevy a sdělení považovat za komunikát subjektu textového. Edukativnost či interpretativnost textu jistě není konstruována pouze z podávající pozice, přesto si i sama o sobě zaslouží pozornost souvislost jejích projevů (a vývojových proměn) s postavením uspořadatele sdělovaných informací a se samotnou měrou stylizace díla. Prameny Fenomén autority v předvědeckém historiografickém textu je samozřejmě problematikou příliš rozsáhlou. Pro účely práce je potřeba zkoumaný materiál účinně zúžit, a to nejen po stránce rozsahu zkoumaného období, ale též zvoleného kánonu textů. Navrhovaná sonda se zaměří na 16. až 17. století, v nichž došlo v českém prostředí k masivnímu rozvoji knihtisku a, 2

3 jak napovídají některé novější práce, i k postupnému ustálení role rukopisné literatury (srov. např. Andrlová Fidlerová, 2013a; 2013b; Ezellová, 2003). S vědomím celku kulturního pole se práce tedy nebude zaměřovat jen na tištěnou produkci a využije mj. i dosavadních nálezů Repertoria rukopisů 17. a 18. století (Linda et al., 2003-). Na druhou stranu si však bude klást omezení tematická, jazyková a v určitém ohledu žánrová, neboť k analýze bude volit díla 1) pojednávající dějiny českých zemí či k nim se vážící; 2) jazykově česká, a to kromě překladové literatury z pera původně zahraničních autorů; 3) spadající do širokých kategorií kronika a historie. S vědomím, že ve třetím bodě se projekt pohybuje ve vágním prostoru konfliktu mezi dobovými označeními a současnými systematizujícími snahami. Účelem třetího vymezení je však především oddělení literatury označitelné jako egodokumenty, jejichž problematiku je vhodné chápat spíše v kontextu současných snah o podchycení povahy autobiografií. Šíře vymezení zároveň umožňuje nevnášet do výběru materiálu další proměnné. Vzhledem k nedořešenosti otázky žánrového systému novověké literatury (k níž nejlépe Kolár, 1999: 9 16, ) se pro tvorbu koherentní skupiny textů jeví jako nejvhodnější postup argumentace nad jednotlivými texty a až druhotně tvorba kánonu na základě nejfrekventovanějších rysů. Výsledkem výběru bude množina textů s nejvyšší pravděpodobností rozsahem překračující realizovatelnou mez. Pro sondu budou u rozsáhlých děl vybírány ucelené pasáže odpovídající kompozici vlastní analyzovaným textům (explicitně uváděné kapitoly, oddíly ap.), nepřekračující však listů. Cíle Práce si bude klást za cíl analýzu 1) podávajících subjektů v komunikační situaci historiografického díla. 2) korelace mezi dobovým rétorickým diskursem a jeho textovými realizacemi v podobě konkrétních historiografických děl, a to především v jejich celkové výstavbě a v předpokládané progresi interpretativní (či edukativní) složky díla související s emancipací role autora v dobovém kulturním kontextu a s případným zaměřením na přijímající subjekty. 3) volnosti či závaznosti pramenů, resp. autorit, z nichž se čerpá, a to především jejich implicitního i explicitního hodnocení, tj. analýzu reflexe zdroje, v kontextu srovnání s dobovým rétorickým diskursem. Obecnějším cílem disertační práce bude přispět k tvorbě aparátu historické stylistiky, který by přihlížel k interdisciplinaritě tématu a k samotné proměnlivosti a dějinné a kulturní podmíněnosti zkoumaného materiálu nejen v jeho vlastním vývoji, ale i v ohledu na pojmosloví rozkolísané napříč obory (zde především literární teorie a lingvistiky, dále i rétoriky a kulturní historie), které bude v práci popsáno a, do možné míry, pro účely navrhované metodologie vhodně sjednoceno. Metodika Jedna složka disertační práce tedy tkví v rozboru dostupného pojmosloví, sestávajícího předně z pojmů (variace významu realizovaného nejčastěji jako:) autor/tvůrce, autorita, diskurs, interpretace (interpretativnost), komunikační kontext, reference, 3

4 vypravěč/narátor/produktor (resp. subjekt), styl; k nimž srov. např.: Auer, 2014; Cohnová, 2009; Haman, 1993; Hausenblas, 1996; Hrabal, 2011; Kirby, 1992; Pier, 2006; Smith, 2009; Wodaková Meyer, Při druhé složce, stylovém rozboru historiografického díla, za vzory poslouží práce Řepy (2006) a Činátla (2011), k nimž bude však zapotřebí přistupovat jako k inspiracím, neboť vycházejí z pozic literárněvědných (potažmo historických) a mapují prostor novějšího materiálu (s jeho vlastními specifiky). Pro analýzu fenoménu autority bude záhodno přihlédnout k rozsáhlým studiím Storchové (2002; 2011) a její koncepci literárního pole humanismu, dále pak k příručkám zpracovávajícím dobový rétorický úzus (např. Bauerová, 1986; Hon, 2011; Plett, 2004) a k dosavadním znalostem o dobovém procesu vzdělávání (Winter, 1901). Jak již bylo řečeno, projekt si klade za cíl též přispět k rozpracování metod historické stylistiky; za tímto účelem se inspiruje v nemnohých zahraničních pracích, za něž zde uveďme článek Ully Fix (1991). Při analýze kompozice a procesu tvorby textu také neopomene dle potřeby a možností čerpat z novodobých lingvistických metod a přístupů, zejména stylistiky (Čechová Krčmová Minářová, 2008; Jeffries McIntyre, 2010), textové syntaxe (Janich, 2008), stylistiky textu (Macurová, 1993), pragmatické lingvistiky (Auer, 2014), dále též metodiky analýzy diskursu (Wodaková Meyer, 2002), kulturní historie (Burke, 1998) a naratologie (White, 2010). Výběrová literatura ANDRLOVÁ FIDLEROVÁ, A. 2013a. Lidové rukopisné modlitební knihy raného novověku. Český lid. Roč. 100, č. 4. ANDRLOVÁ FIDLEROVÁ, A. 2013b. Rukopisná kultura Čech 17. a 18. století v zrcadle muzejních sbírek. Folia historica Bohemica. Roč. 28, č. 1. AUER, P Jazyková interakce. Přel. a adaptoval Nekvapil, J. et al. Praha: NLN. BAUEROVÁ, B Jesuitische ars rhetorica im Zeitalter der Glaubenskämpfe. Frankfurt am M. Bern New York: Peter Lang. BLÁHOVÁ, K. SLÁDEK, O. (eds.) O psaní dějin: teoretické a metodologické problémy literární historie. Praha: Academia. BURKE, P The European Renaissance: Centers and Peripheries. Oxford Malden, Mass.: Blackwell. COHNOVÁ, D Co dělá fikci fikcí. Praha: Academia. ČECHOVÁ, M. KRČMOVÁ, M. MINÁŘOVÁ, E Současná stylistika. Praha: NLN. ČINÁTL, K Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Praha: Argo. EZELLOVÁ, M. J Social authorship and the advent of print. Baltimore: Johns Hopkins University Press. FIX, U Vorbemerkungen zu Theorie und Methodologie einer historischen Stilistik. Zeitschrift für Germanistik. NF 1. 4

5 HAMAN, A Subjekt ve filozofii a umění moderní doby. In Proměny subjektu. Díl I. Praha: ÚČL AV ČR. HAUSENBLAS, K Od tvaru k smyslu textu: stylistické reflexe a interpretace. Praha: UK. HON, J Aemulatio in Kommunikationsraum des frühneuzeitlichen Prosaromans. In MÜLLER, J-D. et al. (ed). Aemulatio: Kulturen des Wettstreits in Text und Bild ( ). Berlin: De Gruyter. HORSKÝ, J Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha: Argo. HRABAL, J Fokalizace: analýza naratologické kategorie. Praha: Dauphin. JANICH, N. (ed) Textlinguistik: 15 Einführungen. Tübingen: Narr. JEFFRIES, L. MCINTYRE, D Stylistics. Cambridge New York: Cambridge University Press. KIRBY, J. T Toward a Rhetoric of Poetics: Rhetor as Author and Narrator. The Journal of Narrative Technique. Roč. 22, č. 1. KOLÁR, J Návraty bez konce. Brno: Atlantis. LINDA, J. et al. (ed.) Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. Díl I/1 II/2. Praha: Karolinum. MACUROVÁ, A Subjekty a text. In Proměny subjektu. Díl I. Praha: ÚČL AV ČR. PIER, J Sémiotika narativu. Brno Praha: ÚČL AV ČR. PLETT, H. F Rhetoric and Renaissance Culture. Berlin New York: De Gruyter. ŘEPA, M Poetika českého dějepisectví. Brno: Host. SMITH, C. R Rhetoric and Human Consciousness: a History. Prospect Hights, Ill.: Waveland University. STORCHOVÁ, L Role náboženství v dějinné konstrukci a naraci české humanistické historiografie. Praha: FF UK. Diplomní práce. STORCHOVÁ, L Paupertate styloque connecti: utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha: Scriptorium. WHITE, H Tropika diskursu: kulturně kritické eseje. Praha: Karolinum. WINTER, Z Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století: kulturně-historický obraz. Praha: Česká akademia císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. WODAKOVÁ, R. MEYER, M Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage. 5

Teatralita veřejných událostí

Teatralita veřejných událostí revue současného myšlení o divadelní kultuře ročník 17 Teatralita veřejných událostí Předsedkyně redakční rady Šárka Havlíčková Kysová (Masarykova univerzita, Brno) Redakční rada Veronika Ambros (University

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři,

Z obsahu. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, Pro zdravotníky a pacienty není rozhodně jednoduché se orientovat ve spleti různých a často vzájemně si odporujících návrhů na reformy, změny organizace a financování zdravotnických systémů.

Více

Sbor ník příspěvků ze sympo zia

Sbor ník příspěvků ze sympo zia INTERMEDIALITA: SLOVO OBRAZ ZVUK Sbor ník příspěvků ze sympo zia Jan Schneider, Lenka Kr ausová (ed.) Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 1. vydání Editoři Jan Schneider, Lenka Krausová, 2008 ISBN 978-80-244-2054-7

Více

ÚSPĚŠNÁ APLIKACE KVALITATIVNÍCH METODOLOGIÍ V PSYCHOTERAPII

ÚSPĚŠNÁ APLIKACE KVALITATIVNÍCH METODOLOGIÍ V PSYCHOTERAPII ÚSPĚŠNÁ APLIKACE KVALITATIVNÍCH METODOLOGIÍ V PSYCHOTERAPII Zamyšlení nad monografií: Tomáš Řiháček, Ivo Čermák, Roman Hytych a kolektiv: Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Masarykova univerzita,

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol.

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. 249. publikace Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Brno 2007 Edice: Pedagogický

Více

Usta ad Albim BOHEMICA

Usta ad Albim BOHEMICA Usta ad Albim BOHEMICA rok 2012 ročník XII, číslo 2 ISSN 1802-825X Adresa redakce: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra bohemistiky České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem

Více

Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu KAROLINUM

Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu KAROLINUM Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu KAROLINUM Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Časopis Jazykovědného sdružení České republiky roč. LI 2014 č. 1 a 2 http://jazykovednesdruzeni.cz/jaz_akt.htm ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY ročník LI (2014),

Více

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum Alice Gojová (eds.) Ostrava 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních

Více

ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU

ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU 97 ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU Marek LAPČÍK Abstrakt Obvyklé přístupy k analýze TV zpravodajství se zabývají rozborem informací/interpretací, vztahujících se k událostem,

Více

ODBORNÝ TEXT RADOVAN PLÁŠEK

ODBORNÝ TEXT RADOVAN PLÁŠEK EDITACE A KOEDITACE TEXTU NĚKOLIK POZNÁMEK (NEJEN) K JAZYKOVÉ STRÁNCE ODBORNÉHO TEXTU OBSAHOVĚ-LOGICKÉ VZTAHY TEXT A JEHO SOUDRŽNOST POJMOVOST, DEFINOVÁNÍ, INTERTEXTOVOST ANATOMIE VÝKLADOVÉ (KOMPILAČNÍ)

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY KULTURNÍ IDENTITA ČESKÝCH EMIGRANTŮ Z LET 1968 1969 VE VÍDNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE VYPRACOVALA:

Více

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T.

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T. Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T Obor: Interkulturní germanistika Plzeň 2007 1 Úvod Žádost o akreditaci

Více

Úvodem k monotematickému číslu Analýza promluv a textů, analýza diskurzu

Úvodem k monotematickému číslu Analýza promluv a textů, analýza diskurzu Úvodem k monotematickému číslu Analýza promluv a textů, analýza diskurzu V tomto monotematickém čísle 1 se autoři zabývají promluvami, texty, resp. diskurzy. Toto vágní označení má signalizovat, že zde

Více

MODEL TVORBY KURIKULA VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MODEL TVORBY KURIKULA VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 98 MODEL TVORBY KURIKULA VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Abstrakt: Studie vymezuje a charakterizuje dílčí cíl 6 projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání. Cílem dílčího projektu je identifikovat

Více

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012 Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012 SZZk se skládá ze dvou hlavních částí: A. Obhajoby diplomové práce, B. Zkoušky z níže uvedených

Více

FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU

FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU Ročník 21, 2009, č. 4 (76) Články FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU Radomír D. Kokeš Úvod Teorie vyprávění má počátky už v Aristotelově Poetice, ale jako samostatná vědní disciplína byla

Více

Brněnská versus pražská sociologická škola: mýtus a skutečnost*

Brněnská versus pražská sociologická škola: mýtus a skutečnost* Brněnská versus pražská sociologická škola: mýtus a skutečnost* DUŠAN JANÁK** Slezská univerzita v Opavě The Brno versus the Prague School of Sociology: Myth and Reality Abstract: This article compares

Více

Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace

Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Lucie Kondrátová Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace Diplomová práce Praha 2013 Autor práce: Lucie Kondrátová

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Zrození autobiografického subjektu. Máchův intimní deník a moderní básnické deníky ve vztahu k romantické ideji subjektivismu

Zrození autobiografického subjektu. Máchův intimní deník a moderní básnické deníky ve vztahu k romantické ideji subjektivismu 161 marciniakova@gmail.com Zrození autobiografického subjektu. Máchův intimní deník a moderní básnické deníky ve vztahu k romantické ideji subjektivismu ABSTRACT. Marciniak Hanna, Zrození autobiografického

Více

Průvodce a jeho dvojenec

Průvodce a jeho dvojenec 90 ČESKÁ LITERATURA 1/2014 Josef Šebek RECENZE Průvodce a jeho dvojenec Vladimír Macura Alice Jedličková (edd.): Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host 2012. 840 stran. Mezi příručkami

Více

Společenská odpovědnost firem a andragogika

Společenská odpovědnost firem a andragogika Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Společenská odpovědnost firem a andragogika Autoreferát k disertační práci PhDr. Dana Pokorná Školitelka: doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Více

ČESKOSLOVENSKO 38 89 METODIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE

ČESKOSLOVENSKO 38 89 METODIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE ČESKOSLOVENSKO 38 89 METODIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE Československo 38 89: Metodika využití počítačové simulace Verze 1.2 (aktualizováno k 7. 5. 2015) Autor: Mgr. Jaroslav Pinkas Odborný redaktor:

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku Disertační práce Vedoucí práce:

Více

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Obor Mezinárodní vztahy Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Více

BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE*

BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE* AUC THEOLOGICA 2014 roč. 4, č. 2 Pag. 179 195 BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE* JAROSLAV BROŽ ABSTRAKT Článek nabízí přehled stavu metod biblického bádání na počátku 21. sto letí.

Více

Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda

Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda Richard Změlík Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda Model a realizace autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské lexikografie Richard Změlík Kvantitativně-korpusová

Více