HISTORIE KLÍČŮ OD KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ. PhDr. Petr Valenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE KLÍČŮ OD KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ. PhDr. Petr Valenta"

Transkript

1 HISTORIE KLÍČŮ OD KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ PhDr. Petr Valenta Studie č říjen 2010

2 PI Obsah: ZHOTOVENÍ ČESKÝCH KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ A VÝJIMEČNÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ... 3 ULOŽENÍ KLENOTŮ NA KARLŠTEJNĚ A POČÁTKY TRADICE KLÍČŮ... 4 OBNOVENÁ TRADICE KLÍČŮ A ÚLOHA KLENOTŮ V ČESKÉM STÁTOPRÁVNÍM BOJI... 6 OSUDY KORUNY A KLÍČE VE 20. STOLETÍ... 9 ZÁVĚR: CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH MILNÍKŮ V HISTORII KLENOTŮ A KLÍČŮ... 12

3 PI Dlouhá historie klíčů, které uzamykají dveře do korunní síně ve svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, se bezprostředně odvíjí od vlastních osudů českých korunovačních klenotů. Uložení korunovačních klenotů a s ním spojené okázalé obřady měly odpovídat hodnotě a symbolickému významu, který je klenotům přisuzován. Z tohoto důvodu se je třeba zprvu pozastavit nad okolnostmi zhotovení korunovačních klenotů a objasnit záměry císaře a krále Karla IV. Zhotovení českých korunovačních klenotů a výjimečný způsob uložení Pozornost, kterou věnoval Karel IV. královským klenotům a korunovačnímu obřadu, byla přímo úměrná jeho celkovému snažení o povznesení významu Českého království v rámci středověké Evropy, a s tím souvisejícím upevnění Karlovy pozice v říšské politice. Nově zhotovené korunovační klenoty měly reprezentovat vážnost království. Ještě jako moravský markrabě nechal Karel zhotovit pro korunovační obřad novou korunu. 1 Ta se měla stát nejen symbolem Českého království ale i státoprávních vazeb všech zemí Koruny české. Záměrem Karla bylo zdůraznit kontinuitu lucemburské dynastie s přemyslovským rodem, k čemuž mu významným způsobem napomohla i nová koruna a způsob jejího uložení. Zasvěcena byla svatému Václavu, který byl již v přemyslovských dobách chápan nejen jako patron české země, ale i jako její jediný skutečný vládce, zatímco konkrétní přemyslovský kníže (a později král) představoval pouze jeho zástupce na pozemském světě. Právě na světcově lebce měla být koruna v kostele sv. Víta trvale uložena a snímána mohla být pouze u příležitosti královské korunovace, a to na jeden den. Tato skutečnost měla omezit jakéhokoli českého krále při blahovolném nakládání s korunou a naopak podtrhovala vztah koruny k české zemi. Výjimečný způsob ochrany koruny stvrdila i listina papeže Klimenta IV., který ji vydal v květnu 1346 na Karlovu žádost. Papež v tomto dokumentu vedle místa uložení koruny rovněž stanovil trest, který měl případně postihnout osobu, jež by se korunu rozhodl zciziti, zmrhati nebo v zástavu dáti 2. V takovém případě by viníka stihl trest exkomunikace z církve, což se fakticky rovnalo vyloučení jedince ze 1 Otázka, zda Karel IV. nechal zhotovit korunu novou či významným způsobem pozměnil podobu předchozí královské koruny, zůstává dosud nezodpovězena. Jisté je, že předešlé korunní klenoty sloužily při tvorbě nových minimálně jako zásadní inspirace. Srv. Např. Skýbová Anna, České královské korunovační klenoty, Panorama, Praha 1982, str Cit. dle Kuthan J. Šmied M., Korunovační řád českých králů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2009, str O papežské listině naposledy Bobková L., Velké dějiny zemí Koruny české, Paseka, Praha- Litomyšl 2003, str. 198 an.

4 PI středověké společnosti. Důležitost koruny a korunovačního aktu umocnil Karel IV. vydáním korunovačního řádu z roku O klíčích, které by zamykaly prostor s korunou, prameny Karlovy doby mlčí. Nezdá se pravděpodobné, že by existovaly. Karlův korunovační řád v kombinaci s papežskou bulou se zdál být dostatečnou zárukou bezpečného uložení koruny, zvláště při vědomí úcty kultu svatého Václava v tehdejších Čechách. Konkrétní péče o korunovační klenoty byla svěřena pražské metropolitní kapitule, která byla strážkyní hrobu svatého Václava. Za tuto službu získávala kapitula po korunovaci nemalý obnos 200 hřiven stříbra. Praxe uchovávání korunovačních klenotů (v průběhu Karlovy vlády inventáře zaznamenaly i královské žezlo a jablko) při významných chrámech byla ve středověké Evropě běžná a České království tak nepředstavovala výjimku. 4 Uložení klenotů na Karlštejně a počátky tradice klíčů Přelom 14. a 15. století přinesl změnu uložení korunovačních klenotů. Společenská atmosféra se za panování Karlova syna Václava IV. silně dramatizovala, což se odráželo i v konfliktech mezi jednotlivými politickými silami v zemi. Václav zápolil s českou šlechtou a stejně tak se musel vyrovnat s nároky jiných příslušníků lucemburské dynastie na královské tituly. Ještě významnější se zdá skutečnost, že na rozdíl od téměř harmonického vztahu císaře Karla s církví bylo panování Václava vyplněno hlubokými spory s pražskými arcibiskupy. Uložení hlavního symbolu královské moci pod správou církve se pravděpodobně nezdálo Václavovi nadále únosné. Bezpečnějším místem úschovy klenotů se měl stát hrad Karlštejn. Klidnému osudu klenotů v následujících letech však tato změna příliš nepomohla. Během husitských válek dokonce vyvezl císař Zikmund svatováclavskou korunu ze země. Právě návrat klenotů do království byl jednou z podmínek, kterou si kladli zástupci českých stavů při jednáních se Zikmundem v Jihlavě v roce Po ohledání klenotů a konstatování o jejich pravosti a nepoškozenosti se na Karlštejn česká koruna navrátila. 5 Právě v té době se poprvé objevuje existence klíčů, které klenoty zabezpečovaly. Změněná politická situace v pohusitských Čechách již nedovolovala omezovat nakládání s korunovačními klenoty pouze na královu osobu. Stejně tak byla ze způsobu uložení a 3 Tamtéž, str. 220 an. 4 Skýbová, České, str I po konci husitských válek však bylo změněno místo uložení koruny, kterou nejvyšší purkrabí Království českého Menhart z Hradce odvezl na svůj hrad Velhartice, který pokládal za bezpečnější. Srv. Skýbová, České, str. 37.

5 PI ochrany klenotů vyřazena církev. Významnějším politickým hráčem se staly stavy. Tato skutečnost se odrážela i ve způsobu ochrany klenotů. Ty byly uloženy na Karlštejně v kapli sv. Kříže a pro jejich ochranu byl zřízen nový úřad karlštejnských purkrabí. Šlo o dvě osoby, jednu z řad vysoké šlechty a druhou z předáků rytířského stavu. Purkrabí disponovali dostatečným hmotným zajištěním a zároveň se zavazovali k důslednému střežení klenotů. Přísaha byla dokonce obsažena i do Vladislavského zřízení zemského a její porušení by bylo trestáno ztrátou hrdla. Klíče od uzamčené a zapečetěné kaple nezůstávaly na Karlštejně, nýbrž se ustálil zvyk je uchovávat na Pražském hradě v místnosti zemských desek. Tak se při zesvětštění ochrany klenotů poprvé objevují klíče jako symbol jejich ochrany. 6 Tyto klíče však nemají přímou souvislost se sedmi klíči, kterými dodnes disponují významné osobnosti českého státu. Ničivý požár, který v roce 1541 vzplál v malostranském Šternberském paláci, se rozšířil i na Pražský hrad. Právě při něm klíče v místnosti zemských desek shořely. 7 Když byla poté kaple s klenoty při různých příležitostech otevírána, nebyly zmiňovány žádné konkrétní klíče ani osoby jejich majitelů. Kaple byla odpečetěna pod dohledem pánů z vyššího a nižšího stavu, čímž bylo dbáno na zamezení jakékoli újmy na koruně. Takto se například zemský sněm usnesl na jménech šesti osob z každého stavu, které dohlédly nad otevřením kaple u příležitosti návštěvy Karlštejna arciknížetem Ferdinandem (syn císaře Ferdinanda I.). 8 Uchovávat korunovační klenoty na Karlštejně se s vývojem vojenské techniky ukazovalo jako nepříliš bezpečné. Proto rozhodli představitelé protihabsburského stavovského povstání v roce 1619 o přesunu koruny zpět do Prahy, do místnosti zemských desek. Na Pražském hradě zůstaly klenoty i poté, co se podařilo císaři Ferdinandu II. obnovit královskou moc v Čechách. Zrušil úřad karlštejnských purkrabí, který již neměl své opodstatnění. Důvěře císaře se však netěšila ani katolická metropolitní kapitula. Klenoty se sice vrátily po více jak dvou staletích do katedrály, uloženy ale byly ve sklípku u svatováclavské kaple, od nějž si klíče ponechal sám panovník. 9 Peripetie korunovačních klenotů v následujících desetiletích byly příliš komplikované, než aby bylo kronikáři sledováno, zda se při nich vyskytovaly symbolické či praktické klíče od místa ukrytí. V rámci vojenských vpádů cizích armád do Čech se klenoty pohybovaly 6 Boněk J. Boněk. T., České korunovační klenoty, Eminent, Praha 2006, str. 69 an. 7 Skýbová, České, str. 40. O požáru Hradu podrobněji Vančura J., Pražský hrad, s Chytil K. Podlaha A., - Vrba K., Korunovační klenoty království českého, Archaeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1912, str Skýbová, České, str. 40.

6 PI nejčastěji na ose Praha Vídeň, úkryt však našly například i v Českých Budějovicích. 10 Obnovenou existenci klíčů, které mají přímou souvislost s těmi dnešními, nacházíme na konci 18. století. Obnovená tradice klíčů a úloha klenotů v českém státoprávním boji Císař Leopold II. ( ) se snažil během své krátké vlády revidovat některá radikální rozhodnutí svého předchůdce Josefa II. Plánoval rovněž zaujmout vřelejší postoj k jednotlivým zemím habsburské monarchie a jejich reprezentaci. České stavy se odhodlaly, vedle jiných požadavků, vznést žádost o návrat svatováclavské koruny zpět do Čech. (Josef II. českým králem nikdy korunován nebyl.) Český zemský sněm jako reprezentativní sbor království proto zvolil 17. července 1790 osm zástupců stavů, kteří odjeli o této záležitosti jednat do Vídně. Sněm rovněž rozhodl, že královské klenoty budou uloženy v bývalé sakristii nad jižním portálem katedrály. 11 V srpnu následujícího roku byly poté klenoty slavnostně převezeny do Prahy. Nedlouho předtím, 25. července 1791, zřídil císař na žádost českých stavů úřad dvou strážců koruny. Jeden byl ze stavu panského a druhý ze stavu rytířského. Ti skládali slib zemskému prezidiu a nejvyšší purkrabí každému z nich předal klíč od místa, kde byly klenoty přechovávány. Spolu s klenoty byl do tzv. korunní komory umístěn i korunní (Svatováclavský) archiv, který tvořily významné listiny vztahující se k historii země. I ten byl vzhledem ke své důležitosti uzamčen pěti zámky a klíče od nich získaly další významné osobnosti. Tak došlo ke spojení držitelů klíčů, kterých je od roku 1791 sedm v závislosti na změnách zemského zřízení se pouze mění osoby, které je uchovávají. V roce 1791 jím byl spolu se dvěma šlechtici i nejvyšší purkrabí Království českého, tedy osoba, která předsedala českému zemskému sněmu. Vedle nich pak pražský arcibiskup, děkan kapituly, prezident práva zemského a pražský purkmistr. 12 V září stejného roku se konala ve svatovítské katedrále korunovace Leopolda II. českým králem., která stvrzovala vstřícnější postoj císaře k požadavkům zemské reprezentace. Velkolepá 10 V této souvislosti je třeba připomenout, že nešlo o aspiraci Habsburků usurpovat české panovnické symboly v rezidenční Vídni a okázale dokazovat podmanění českých zemí. Důvody změny uložení byly ryze bezpečnostní.. 11 Po dvou zástupcích vyslal panský stav, rytířský stav, církev a města. Srv. Chytil K. Podlaha A., - Vrba K., Korunovační klenoty království českého, Archaeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1912, str Pro uložení klenotů byla zhotovena c.k. čalouníkem Sorbéem skříň, kterou navrhl architekt p. z Archetu. Srv. Chytil - Podlaha - Vrba, Korunovační, str. 18.

7 PI slavnost byla rovněž dalším stimulem pro probouzející se vlastenecké uvědomění české společnosti. 13 Na sklonku 18. století se tedy klenoty vrátily na tradiční místo ve svatováclavské kapli, kde jsou umístěny dodnes. Ve srovnání s původním záměrem císaře Karla IV. však byla situace již značně rozdílná. Nebyly uloženy na hlavě sv. Václava a starost o ně nenáležela pouze svatovítské kapitule. Přebrali ji představitelé země a státu, což bylo vzhledem k sekularizačním tendencím doby, jíž tvář vtiskly osvícenské reformy, příznačné. V první polovině 19. století bylo určení osob střežící klíče od klenotů pouze záležitostí císaře. Ten jmenoval čtyři hlavní držitele Nejvyššího purkrabího Království českého, nejvyššího zemského písaře a oba strážce koruny. Zbylé tři klíče pak měli přechovávat arcibiskup pražský, zástupce svatovítské kapituly a pražský purkmistr a to jako přívěšek jiných důstojenství, kteráž nejsou s ústavou zemskou v nižádném spojení. 14 Na počátku šedesátých let 19. století se měnil politický systém habsburské monarchie. Panovník jej rozšířil o parlamentní sbor a větší váhu měly získat jednotlivé zemské sněmy jako reprezentanti zemského zřízení. V souvislosti s ústavními změnami jednal o přerozdělení klíčů i zemský výbor, který podal v roce 1864 návrh českému zemskému sněmu na spravedlivější držbu klíčů. Z jednání vyplynulo následující určení držitelů klíčů: dva drželi zástupci vlády, které jmenoval císař. Šlo o místodržícího a korunního strážce z panského stavu. Další dvě osoby jmenoval zemský sněm. Klíč získal jeho předsedající - nejvyšší zemský maršálek. Nadále se tedy udržela tradice, kdy nejvyšší představitel zastupitelského sboru disponoval jedním z klíčů. Vedle něj pak klíče držel další strážce koruny (z rytířského stavu). Z církevních kruhů byly jako držitelé určení pražský arcibiskup a člen metropolitní kapituly. Pražský purkmistr disponoval sedmým klíčem jako představitel královského sídelního města. 15 V průběhu šedesátých let musely korunovační klenoty ještě jednou opustit své tradiční místo uložení. Stalo se tak v roce 1866, kdy Rakousko vedlo válku s Pruskem. Po prohrané bitvě u Sadové táhla pruská vojska na Prahu a korunovační klenoty byly z bezpečnostních důvodů převezeny do Vídně. Po uzavření míru se právě nejvyšší maršálek Adolf Auersperg stal formálně hlavní osobou při převozu klenotů zpět do Prahy. Nejprve vydal prohlášení 13 Korunovační slavnost byla silným zážitkem pro celouřadu tzv. obrozenců. Podle některých domněnek ji tajně sledovali z bočního kůru Mozart s Casanovou, kteří nebyli na obřad oficiálně pozváni, ačkoli se jednalo o dostatečně známé osobnosti veřejného a společenského života. Překážkou bylo jejich členství v zednářské lóži. Tuto skutečnost uvádí bez bližšího odkazu na prameny Mahler Z., Katedrála, Primus, Praha 1994, str Skýbová, České, str Srv. Skýbová, České královské, str. 43.

8 PI požadující navrácení klenotů z Vídně a posléze se postavil do čela delegace, která jela v srpnu 1867 jednat o navrácení svatováclavské koruny. Příjezd korunovačních klenotů 29. srpna zpět do Čech byl velkolepou slavností na podporu českého státoprávního boje. Česká společnost při ni demonstrovala spolu s historickou šlechtou svou nespokojenost nad přezíravým postojem vídeňské vlády k požadavkům země a jednáním vedoucím k rakousko-uherskému dualismu. Po příjezdu slavnostního vlaku byly slouženy mše v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně a ve svatovítské katedrále. Klenoty byly vystaveny na odiv veřejnosti a poté byly uloženy na provizorní místo ve sklepení kaple sv. Václava. Stav korunní komory byl shledán jako neodpovídající slavnostnímu uložení a místnost musela být rekonstruována. Úpravy korunní komory byly dokončeny v roce Během rekonstrukce byly vsazeny i nové vstupní dveře se železnými pláty a sedmi zámky, které zhotovil zámečník Gabriel Janoušek. 16 V roce 1868 od nich držely klíče následující osoby: Nejvyšší maršálek Království českého (předsedající zemskému sněmu), zástupce zemského výboru, c. k. místodržitel Království českého, zástupce presidia c. k. místodržitelství, arcibiskup pražský, děkan svatovítské kapituly a starosta měst pražských. 17 Následující desetiletí nemusely být klíče využity, neboť panování císaře (tedy i českého krále) mělo mít ještě dlouhého trvání. Občasné náznaky možné korunovace Františka Josefa českým králem vyprchaly vzhledem ke složité národnostní situaci v českých zemích do ztracena. Na rozdíl od předchozích obdobích nebylo nutné převážet klenoty ani z důvodu válečného nebezpečí, neboť habsburské monarchii mělo být dopřáno po konci války s Pruskem dlouhé období bez vojenských konfliktů na vlastním území. V roce 1911 se majitelé klíčů sešli v katedrále nikoli z důvodu dynastických či politických, nýbrž z potřeby ryze praktické. Stavitel Kamil Hilbert, který vedl dostavbu svatovítské katedrály, informoval zemského místodržícího knížete Františka Thuna o neutěšeném stavu přístupových dveří do korunní komory, neboť zámky na dveřích byly zrezivělé. Zemský místodržící se obrátil v této záležitosti na předsedajícího zemského sněmu, nejvyššího maršálka Ferdinanda prince z Lobkowitz, který byl jedním z držitelů klíčů. Výsledkem jednání bylo svolení s otevřením komory a provedením restaurátorských prací. Přestože se u této příležitosti sešlo všech sedm majitelů klíčů, zrezivělé zámky bylo možno otevřít až po 16 Opravou komory byla pověřena Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta, vedením prací Jan Kranner. Srv. Kol., České korunovační klenoty, Správa Pražského hradu, Praha 1998, str. 68. Údaj o autorství zámků srv. Poche E. Janáček J., Prahou krok za krokem, Orbis, Praha 1963, str Chytil - Podlaha - Vrba, Korunovační, str. 24.

9 PI zásahu zámečnického mistra Antonína Páva. Otevření komory bylo rovněž využito pro vědecký přezkum klenotů ze strany akademie věd. 18 Osudy koruny a klíče ve 20. století Rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatného československého státu si logicky vynutil i nové přerozdělení klíčů od korunovačních klenotů. Ačkoli bylo zřejmé, že vzhledem k přechodu na republikánské zřízení, nebudou klenoty sloužit ke korunovačním obřadům, nadále jim náležela pozornost a úcta české veřejnosti, která v nich viděla dávný symbol významu a nezávislosti českého státu. 8. dubna 1919 se sešli v korunní komoře držitelé klíčů aby po otevření schránky s uklidněním zjistili, že během světové války nedošlo k jejich poškození či snad dokonce zcizení. Během období první republiky byly použity klíče 20. září 1929, kdy byla komora otevřena a klenoty vystaveny na veřejnosti u příležitosti svatováclavského milénia v hlavní lodi katedrály. Vzhledem k roli, kterou parlamentu první republiky přisuzovala ústava, je zarážející, že předseda poslanecké sněmovny, stejně jako předseda senátu Národního shromáždění, u tohoto aktu chyběli a klíči nedisponovali. U příležitosti otevření korunní koruny se při svatováclavském miléniu sešly následující osoby: pražský arcibiskup Kordač, předseda vlády Udržal, zemský president Kubát, vicepresident zemského úřadu Šrom, přísedící zemského výboru Crha, světící biskup pražský Sedlák a pražský primátor Baxa. 11. října pak tytéž osoby korunní korunu uzamkly. 19 Situace, kdy klíče nebyly v držení významných osob prvorepublikového politického systému, si byli současníci vědomi a uvažovali proto o jejich přerozdělení. 20 V následujících letech však musel československý stát řešit praktičtější a akutnější problémy. Další použití klíče a otevření korunní komory již nebylo spojeno se slavnostním jubileem a veřejnou prezentací svatováclavské koruny. Postavení samostatného československého státu se v průběhu třicátých let dramaticky zhoršovalo především s ohledem na vývoj v sousedních státech, kde se k moci dostávaly totalitní a autoritativní režimy. V této souvislosti začal být zvažován přesun klenotů na bezpečnější a tajné místo v případě vypuknuvšího válečného konfliktu. Po obsazení Rakouska nacistickým Německem v březnu 1938 a následné květnové 18 Protokol z otevření korunní komory otiskl Chytil - Podlaha - Vrba, Korunovační, str IV. 19 O slavnostech informovala podrobně většina prvorepublikových deníků. Např. Národní politika , str. 3. Klenoty byly vystaveny ve vitríně zhotovené Josefem Gočárem. Při této příležitosti bylo restaurováno žezlo a královské jablko.max Švabinský zhotovil olejomalbu klenotů. Srv. Skýbová, České korunovační, str Tak naznačoval odborový rada ministerstva školství Zd. Wirth v oslavně laděném článku Včera byla otevřena pokladnice s korunovačními klenoty českými, Národní politika, , str 3.

10 PI mobilizaci byla otázka úschovy klenotů akutní. Odpovědné osoby se obávaly především případného bombardování Pražského hradu. Zabezpečovací akce získala tajnou zkratku KFC klenoty fascinující ceny. Její provedení si ale vyžádalo narušení staletých tradic spojených s uchováváním klenotů. Z logických důvodů musel být o akci informován co nejužší okruh osob. Převoz klenotů vyžadoval souhlas všech držitelů klíčů, hlavním slovo si však ponechal prezident republiky Edvard Beneš. 15. září 1938 se v korunní komoře sešlo všech sedm držitelů klíčů. Předseda vlády Milan Hodža vyzval držitele klíčů aby se jich na čas vzdali s tím, že se jedná pouze o dočasné opatření. Osoby byly ujištěny, že se nejedná o porušení jejich historické držby. Další osud klenotů jim však zůstal utajen. Při zpětném pohledu se nejeví zcela prozřetelné, že za místo úkrytu klenotů bylo vybráno Slovensko, a sice pobočka Národní banky v Žilině. 20. září 1938 tam klenoty skutečně dorazily, nicméně ihned po mnichovských událostech se 6. října vracely do Prahy. Tentokrát však byly uloženy v trezoru prezidenta republiky, s čímž bylo obeznámen pouze omezený okruh osob. 21 V roce 1940 oznámil říšský protektor Konstantin von Neurath státnímu prezidentovi Emilu Háchovi, že je třeba provést změnu držitelů klíčů s ohledem na nové státoprávní poměry, které zavládly po vyhlášení protektorátu. Vzhledem k tomu, že se v období protektorátu parlament nescházel, postrádal jeden z klíčů svého tradičního vlastníka. Klíč si ponechal pražský arcibiskup, tři klíče však přebral říšský protektor a zbylé tři převzal prezident Hácha. 22 Po svém příchodu do Prahy si R. Heydrich nechal shromáždit všech sedm klíčů. 19. listopadu 1941 vstoupil do korunní síně, aby si klenoty prohlédl. Příběh o nasazení královské koruny na jeho hlavu má pevné místo v české historické paměti, s definitivní jistotou však tato událost nebyla nikdy potvrzena. Jisté je, že si při této příležitosti ponechal 4 klíče a tři vrátil prezidentu Háchovi. Později se však ukázalo, že i od nich si nechal zhotovit kopie. 23 Z pohledu okupační moci se situace na frontě nevyvíjela příznivě, a proto bylo rozhodnuto o změně uložení korunovačních klenotů. V únoru 1944 byly přeneseny do Starého královského paláce, kde byly zazděny. O celé akci byla provedena důkladná dokumentace. Dle pořízených nákresů a přítomnosti zlatníka F. Grünwalda, který se snažil odhadnout jejich cenu, je možno odvozovat, že okupanti uvažovali o možnosti klenoty zpeněžit. Pouze z důvodu kvapného 21 Průběh převozu klenotů sleduje podrobně Skýbová, České korunovační, str Kol., České korunovační klenoty, str Srv. Skýbová, České, str. 47. Pro účel propagandy byly pořízeny fotografie Heydricha stojícího před klenoty, což se zdálo být dostatečným symbolem pokoření ze strany okupační moci.

11 PI opuštění Prahy pravděpodobně zanechal klenoty v úkrytu i K. H. Frank, který nakonec během svých výslechů stvrdil místo, kde se na hradě skrývají. 24 Po osvobození státu bylo novým rozdělením klíčů pověřeno ministerstvo vnitra, které podalo 25. září 1945 Úřadu předsednictva vlády návrh na ochranu a držbu klíčů. Tento návrh počítal s návratem klíčů do korunní komory a pravidelným vystavením klenotů 28. října. Dne 8. října 1945 schválila vláda ČSR následující držitele klíčů: národní shromáždění (po válce jednokomorové), prezident republiky, vláda ČSR, český zemský národní výbor, pražský arcibiskup, metropolitní kapitula a hlavní město Praha. Před oslavami státního svátku, 24. října 1945 převzali reprezentanti těchto institucí klíče v Trůnním sále Pražského hradu. 25 Nové státoprávní uspořádání vyplývající z přijetí ústavního zákona o československé federaci si znovu vynutil obměnu osob uchovávající klíče od korunní komory. Podle usnesení vlády České socialistické republiky ze 4. března 1970 byly klíče svěřeny: prezidentu ČSSR, předsedovi České národní rady, předsedovi vlády ČSR, předsedovi Federálního shromáždění, předsedovi vlády ČSSR, primátorovi hlavního města Prahy a pražskému arcibiskupovi. Žádný z klíčů tedy nepřipadl osobě pouze na základě stranické funkce. 26 Další, a do dnešní doby poslední, změnu držby klíčů přineslo rozdělení československého státu a vznik samostatné České republiky. Držitele klíčů určila vláda krátce po vzniku státu. Podle jejího usnesení ze 13. ledna 1993 náleží klíče prezidentu republiky, předsedovi vlády, pražskému arcibiskupovi, předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu, Metropolitní kapitole u Sv. Víta a pražskému primátorovi. 27 Závěr: Historie klíčů od dveří střežící korunovační klenoty je pouze o jedno století mladší, než je stáří samotné královské koruny zhotovené Karlem IV. Současné klíče, které uchovávají významné osoby politického a duchovního života, nemají přímou kontinuitu s jejich středověkými předchůdci. Novodobá historie klíčů začíná rokem 1791 a stojí tak téměř symbolicky u počátků českých státoprávních bojů a formování moderního českého národního uvědomění, kdy byl korunovačním klenotům (a symbolům s nimi spojenými) přikládán téměř sakrální význam stvrzující českou státní samostatnost. Proměny držby klíčů v průběhu 24 Kol., České korunovační klenoty, str Po zrušení zemského národního výboru přešel klíč 19. března 1949 ministru vnitra Tamtéž, str Kol., České korunovační klenoty, s. 81. Stejné rozdělení uvádí Poche E., Prahou krok za krokem, Panorama, Praha 1985, str Kol., České korunovační klenoty, s. 81.

12 PI komplikovaného českého 20. století pak lemují proměny ústavních systémů a společenského klimatu. Ať už bylo jméno či funkce zastupitelského sboru na našem území jakékoli, jeho předsedající patřil od konce 18. století obvykle mezi osoby, bez kterých není možné korunovační klenoty vyzdvihnout z jejich úkrytu ve svatováclavské kapli. Pozornost, která je aktu otevírání schránky s klenoty věnována, je pak důkazem přirozeného sdílení dávných tradic. Koruna Karla IV. je ostatně jednou ze čtyř středověkých královských korun, které se po celém světě dochovaly. Chronologický přehled významných milníků v historii klenotů a klíčů 1346 Papež Kliment VI. vydal bulu, která stanovila postih, jakým by byla trestána osoba, jež by neoprávněně sňala Karlem IV. nově zhotovenou korunu z hlavy sv. Václava. Koruna uložena v kostele sv. Víta. přelom 14. a 15. V důsledku sporů mezi králem Václavem IV., českou šlechtou a století pražským arcibiskupem byla koruna převezena na hrad Karlštejn. V průběhu husitských válek byla dokonce vyvezena ze země Klenoty uzamčeny v kapli sv. Kříže. Klíče byly uchovávány v místnostech zemských desek na Pražském hradě Požár Pražského hradu při kterém shořely klíče uzamykající klenoty uložené na Karlštejně Klenoty byly vráceny do katedrály sv. Víta do sklípku u svatováclavské kaple. Klíče od místnosti si uchoval panovník Císař Leopold II. zřídil úřad strážců koruny. Dvěma osobám byl předán klíč od komory, kde byly klenoty uloženy. Vedle koruny zde byl uložen i korunní archiv, který byl uzamčen zbývajícími pěti zámky. Klíč náležel i předsedajícímu zemského sněmu Po převozu korunovačních klenotů z Vídně byly zhotoveny nové dveře do korunní komory. Držiteli klíčů byli: Nejvyšší maršálek Království českého (předsedající zemského sněmu), zástupce zemského výboru, c. k. místodržitel Království českého, zástupce presidia c. k. místodržitelství, arcibiskup pražský, děkan svatovítské kapituly a starosta měst pražských.

13 PI září 1929 Korunní komoru otevřely u příležitosti svatováclavského milénia následující osoby: pražskému arcibiskup, předseda vlády, zemský president, vicepresident zemského úřadu, přísedící zemského výboru, světící biskup pražský a pražský primátor. 15. září 1938 Klíče od všech držitelů převzal prezident Beneš. Následně byly klenoty převezeny z bezpečnostních důvodů na Slovensko, odkud se však po několika dnech vrátily zpět do Prahy. Uloženy byly přímo v trezoru prezidenta republiky Říšský protektor Konstantin von Neurath změnil držitele klíčů. Klíč si ponechal pražský arcibiskup, tři klíče však přebral říšský protektor a zbylé tři převzal prezident Hácha. 19. listopad 1941 Po prohlídce korunovačních klenotů si Heydrich ponechal 4 klíče a tři vrátil prezidentu Háchovi. Později se však ukázalo, že i od nich si nechal zhotovit kopie 8. říjen 1945 Vláda ČSR schválila nové majitele klíčů od korunní komory. Byli jimi: národní shromáždění, prezident republiky, vláda ČSR, český zemský národní výbor, pražský arcibiskup, metropolitní kapitula a hlavní město Praha. 4. březen 1970 V návaznosti na zřízení československé federace se vláda usnesla na následujících držitelích klíčů: prezidentu ČSSR, předsedovi České národní rady, předsedovi vlády ČSR, předsedovi Federálního shromáždění, předsedovi vlády ČSSR, primátorovi hlavního města Prahy a pražském arcibiskupovi. 13. leden 1993 Usnesením vlády České republiky náleží klíče od korunní komory prezidentu republiky, předsedovi vlády, pražskému arcibiskupovi, předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu, Metropolitní kapitule u Sv. Víta a pražskému primátorovi.

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s památkou celonárodního

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 15. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_337 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_1B_20_Karel_IV. Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností císaře římského a českého

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_17_Lucemburkové_Karel_IV Vyučovací předmět: Dějepis

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a materiály: Lidé a čas (Dějepis) Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová Škola, s.r.o., 2011(VLD) Vlastivěda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1. Který císař vládl v Rakousko-Uhersku na počátku války? a) Karel I. b) František I. c) František Josef I. d) Karel II. 2. Jaký politický systém zavedl císař v monarchii

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

O3. 1 b Jednou z hlavních postav Oprásků je Zmikund/Zikmund Lucemburský. Kolik synů Karla

O3. 1 b Jednou z hlavních postav Oprásků je Zmikund/Zikmund Lucemburský. Kolik synů Karla Opráski sčeskí historje O1. 1 b Dle Oprásků odjel svatý Vojt ech/vojtěch raději chřtít smradlaví pohani, než aby se nechal zabít spolu s příbuzenstvem na Libici. Kam odjel a kde byl nakonec zabit? A. do

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Karel IV. základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Význam Karla IV. pro český stát Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 OBSAH ( 1989-1992) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 V III. Československá federace od listopadu 1989 do z á n ik u společného státu Čechů a Slováků

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 6 listů prezentace, 2 listy kvízu,

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více