HISTORIE KLÍČŮ OD KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ. PhDr. Petr Valenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE KLÍČŮ OD KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ. PhDr. Petr Valenta"

Transkript

1 HISTORIE KLÍČŮ OD KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ PhDr. Petr Valenta Studie č říjen 2010

2 PI Obsah: ZHOTOVENÍ ČESKÝCH KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ A VÝJIMEČNÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ... 3 ULOŽENÍ KLENOTŮ NA KARLŠTEJNĚ A POČÁTKY TRADICE KLÍČŮ... 4 OBNOVENÁ TRADICE KLÍČŮ A ÚLOHA KLENOTŮ V ČESKÉM STÁTOPRÁVNÍM BOJI... 6 OSUDY KORUNY A KLÍČE VE 20. STOLETÍ... 9 ZÁVĚR: CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH MILNÍKŮ V HISTORII KLENOTŮ A KLÍČŮ... 12

3 PI Dlouhá historie klíčů, které uzamykají dveře do korunní síně ve svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, se bezprostředně odvíjí od vlastních osudů českých korunovačních klenotů. Uložení korunovačních klenotů a s ním spojené okázalé obřady měly odpovídat hodnotě a symbolickému významu, který je klenotům přisuzován. Z tohoto důvodu se je třeba zprvu pozastavit nad okolnostmi zhotovení korunovačních klenotů a objasnit záměry císaře a krále Karla IV. Zhotovení českých korunovačních klenotů a výjimečný způsob uložení Pozornost, kterou věnoval Karel IV. královským klenotům a korunovačnímu obřadu, byla přímo úměrná jeho celkovému snažení o povznesení významu Českého království v rámci středověké Evropy, a s tím souvisejícím upevnění Karlovy pozice v říšské politice. Nově zhotovené korunovační klenoty měly reprezentovat vážnost království. Ještě jako moravský markrabě nechal Karel zhotovit pro korunovační obřad novou korunu. 1 Ta se měla stát nejen symbolem Českého království ale i státoprávních vazeb všech zemí Koruny české. Záměrem Karla bylo zdůraznit kontinuitu lucemburské dynastie s přemyslovským rodem, k čemuž mu významným způsobem napomohla i nová koruna a způsob jejího uložení. Zasvěcena byla svatému Václavu, který byl již v přemyslovských dobách chápan nejen jako patron české země, ale i jako její jediný skutečný vládce, zatímco konkrétní přemyslovský kníže (a později král) představoval pouze jeho zástupce na pozemském světě. Právě na světcově lebce měla být koruna v kostele sv. Víta trvale uložena a snímána mohla být pouze u příležitosti královské korunovace, a to na jeden den. Tato skutečnost měla omezit jakéhokoli českého krále při blahovolném nakládání s korunou a naopak podtrhovala vztah koruny k české zemi. Výjimečný způsob ochrany koruny stvrdila i listina papeže Klimenta IV., který ji vydal v květnu 1346 na Karlovu žádost. Papež v tomto dokumentu vedle místa uložení koruny rovněž stanovil trest, který měl případně postihnout osobu, jež by se korunu rozhodl zciziti, zmrhati nebo v zástavu dáti 2. V takovém případě by viníka stihl trest exkomunikace z církve, což se fakticky rovnalo vyloučení jedince ze 1 Otázka, zda Karel IV. nechal zhotovit korunu novou či významným způsobem pozměnil podobu předchozí královské koruny, zůstává dosud nezodpovězena. Jisté je, že předešlé korunní klenoty sloužily při tvorbě nových minimálně jako zásadní inspirace. Srv. Např. Skýbová Anna, České královské korunovační klenoty, Panorama, Praha 1982, str Cit. dle Kuthan J. Šmied M., Korunovační řád českých králů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2009, str O papežské listině naposledy Bobková L., Velké dějiny zemí Koruny české, Paseka, Praha- Litomyšl 2003, str. 198 an.

4 PI středověké společnosti. Důležitost koruny a korunovačního aktu umocnil Karel IV. vydáním korunovačního řádu z roku O klíčích, které by zamykaly prostor s korunou, prameny Karlovy doby mlčí. Nezdá se pravděpodobné, že by existovaly. Karlův korunovační řád v kombinaci s papežskou bulou se zdál být dostatečnou zárukou bezpečného uložení koruny, zvláště při vědomí úcty kultu svatého Václava v tehdejších Čechách. Konkrétní péče o korunovační klenoty byla svěřena pražské metropolitní kapitule, která byla strážkyní hrobu svatého Václava. Za tuto službu získávala kapitula po korunovaci nemalý obnos 200 hřiven stříbra. Praxe uchovávání korunovačních klenotů (v průběhu Karlovy vlády inventáře zaznamenaly i královské žezlo a jablko) při významných chrámech byla ve středověké Evropě běžná a České království tak nepředstavovala výjimku. 4 Uložení klenotů na Karlštejně a počátky tradice klíčů Přelom 14. a 15. století přinesl změnu uložení korunovačních klenotů. Společenská atmosféra se za panování Karlova syna Václava IV. silně dramatizovala, což se odráželo i v konfliktech mezi jednotlivými politickými silami v zemi. Václav zápolil s českou šlechtou a stejně tak se musel vyrovnat s nároky jiných příslušníků lucemburské dynastie na královské tituly. Ještě významnější se zdá skutečnost, že na rozdíl od téměř harmonického vztahu císaře Karla s církví bylo panování Václava vyplněno hlubokými spory s pražskými arcibiskupy. Uložení hlavního symbolu královské moci pod správou církve se pravděpodobně nezdálo Václavovi nadále únosné. Bezpečnějším místem úschovy klenotů se měl stát hrad Karlštejn. Klidnému osudu klenotů v následujících letech však tato změna příliš nepomohla. Během husitských válek dokonce vyvezl císař Zikmund svatováclavskou korunu ze země. Právě návrat klenotů do království byl jednou z podmínek, kterou si kladli zástupci českých stavů při jednáních se Zikmundem v Jihlavě v roce Po ohledání klenotů a konstatování o jejich pravosti a nepoškozenosti se na Karlštejn česká koruna navrátila. 5 Právě v té době se poprvé objevuje existence klíčů, které klenoty zabezpečovaly. Změněná politická situace v pohusitských Čechách již nedovolovala omezovat nakládání s korunovačními klenoty pouze na královu osobu. Stejně tak byla ze způsobu uložení a 3 Tamtéž, str. 220 an. 4 Skýbová, České, str I po konci husitských válek však bylo změněno místo uložení koruny, kterou nejvyšší purkrabí Království českého Menhart z Hradce odvezl na svůj hrad Velhartice, který pokládal za bezpečnější. Srv. Skýbová, České, str. 37.

5 PI ochrany klenotů vyřazena církev. Významnějším politickým hráčem se staly stavy. Tato skutečnost se odrážela i ve způsobu ochrany klenotů. Ty byly uloženy na Karlštejně v kapli sv. Kříže a pro jejich ochranu byl zřízen nový úřad karlštejnských purkrabí. Šlo o dvě osoby, jednu z řad vysoké šlechty a druhou z předáků rytířského stavu. Purkrabí disponovali dostatečným hmotným zajištěním a zároveň se zavazovali k důslednému střežení klenotů. Přísaha byla dokonce obsažena i do Vladislavského zřízení zemského a její porušení by bylo trestáno ztrátou hrdla. Klíče od uzamčené a zapečetěné kaple nezůstávaly na Karlštejně, nýbrž se ustálil zvyk je uchovávat na Pražském hradě v místnosti zemských desek. Tak se při zesvětštění ochrany klenotů poprvé objevují klíče jako symbol jejich ochrany. 6 Tyto klíče však nemají přímou souvislost se sedmi klíči, kterými dodnes disponují významné osobnosti českého státu. Ničivý požár, který v roce 1541 vzplál v malostranském Šternberském paláci, se rozšířil i na Pražský hrad. Právě při něm klíče v místnosti zemských desek shořely. 7 Když byla poté kaple s klenoty při různých příležitostech otevírána, nebyly zmiňovány žádné konkrétní klíče ani osoby jejich majitelů. Kaple byla odpečetěna pod dohledem pánů z vyššího a nižšího stavu, čímž bylo dbáno na zamezení jakékoli újmy na koruně. Takto se například zemský sněm usnesl na jménech šesti osob z každého stavu, které dohlédly nad otevřením kaple u příležitosti návštěvy Karlštejna arciknížetem Ferdinandem (syn císaře Ferdinanda I.). 8 Uchovávat korunovační klenoty na Karlštejně se s vývojem vojenské techniky ukazovalo jako nepříliš bezpečné. Proto rozhodli představitelé protihabsburského stavovského povstání v roce 1619 o přesunu koruny zpět do Prahy, do místnosti zemských desek. Na Pražském hradě zůstaly klenoty i poté, co se podařilo císaři Ferdinandu II. obnovit královskou moc v Čechách. Zrušil úřad karlštejnských purkrabí, který již neměl své opodstatnění. Důvěře císaře se však netěšila ani katolická metropolitní kapitula. Klenoty se sice vrátily po více jak dvou staletích do katedrály, uloženy ale byly ve sklípku u svatováclavské kaple, od nějž si klíče ponechal sám panovník. 9 Peripetie korunovačních klenotů v následujících desetiletích byly příliš komplikované, než aby bylo kronikáři sledováno, zda se při nich vyskytovaly symbolické či praktické klíče od místa ukrytí. V rámci vojenských vpádů cizích armád do Čech se klenoty pohybovaly 6 Boněk J. Boněk. T., České korunovační klenoty, Eminent, Praha 2006, str. 69 an. 7 Skýbová, České, str. 40. O požáru Hradu podrobněji Vančura J., Pražský hrad, s Chytil K. Podlaha A., - Vrba K., Korunovační klenoty království českého, Archaeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1912, str Skýbová, České, str. 40.

6 PI nejčastěji na ose Praha Vídeň, úkryt však našly například i v Českých Budějovicích. 10 Obnovenou existenci klíčů, které mají přímou souvislost s těmi dnešními, nacházíme na konci 18. století. Obnovená tradice klíčů a úloha klenotů v českém státoprávním boji Císař Leopold II. ( ) se snažil během své krátké vlády revidovat některá radikální rozhodnutí svého předchůdce Josefa II. Plánoval rovněž zaujmout vřelejší postoj k jednotlivým zemím habsburské monarchie a jejich reprezentaci. České stavy se odhodlaly, vedle jiných požadavků, vznést žádost o návrat svatováclavské koruny zpět do Čech. (Josef II. českým králem nikdy korunován nebyl.) Český zemský sněm jako reprezentativní sbor království proto zvolil 17. července 1790 osm zástupců stavů, kteří odjeli o této záležitosti jednat do Vídně. Sněm rovněž rozhodl, že královské klenoty budou uloženy v bývalé sakristii nad jižním portálem katedrály. 11 V srpnu následujícího roku byly poté klenoty slavnostně převezeny do Prahy. Nedlouho předtím, 25. července 1791, zřídil císař na žádost českých stavů úřad dvou strážců koruny. Jeden byl ze stavu panského a druhý ze stavu rytířského. Ti skládali slib zemskému prezidiu a nejvyšší purkrabí každému z nich předal klíč od místa, kde byly klenoty přechovávány. Spolu s klenoty byl do tzv. korunní komory umístěn i korunní (Svatováclavský) archiv, který tvořily významné listiny vztahující se k historii země. I ten byl vzhledem ke své důležitosti uzamčen pěti zámky a klíče od nich získaly další významné osobnosti. Tak došlo ke spojení držitelů klíčů, kterých je od roku 1791 sedm v závislosti na změnách zemského zřízení se pouze mění osoby, které je uchovávají. V roce 1791 jím byl spolu se dvěma šlechtici i nejvyšší purkrabí Království českého, tedy osoba, která předsedala českému zemskému sněmu. Vedle nich pak pražský arcibiskup, děkan kapituly, prezident práva zemského a pražský purkmistr. 12 V září stejného roku se konala ve svatovítské katedrále korunovace Leopolda II. českým králem., která stvrzovala vstřícnější postoj císaře k požadavkům zemské reprezentace. Velkolepá 10 V této souvislosti je třeba připomenout, že nešlo o aspiraci Habsburků usurpovat české panovnické symboly v rezidenční Vídni a okázale dokazovat podmanění českých zemí. Důvody změny uložení byly ryze bezpečnostní.. 11 Po dvou zástupcích vyslal panský stav, rytířský stav, církev a města. Srv. Chytil K. Podlaha A., - Vrba K., Korunovační klenoty království českého, Archaeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, Praha 1912, str Pro uložení klenotů byla zhotovena c.k. čalouníkem Sorbéem skříň, kterou navrhl architekt p. z Archetu. Srv. Chytil - Podlaha - Vrba, Korunovační, str. 18.

7 PI slavnost byla rovněž dalším stimulem pro probouzející se vlastenecké uvědomění české společnosti. 13 Na sklonku 18. století se tedy klenoty vrátily na tradiční místo ve svatováclavské kapli, kde jsou umístěny dodnes. Ve srovnání s původním záměrem císaře Karla IV. však byla situace již značně rozdílná. Nebyly uloženy na hlavě sv. Václava a starost o ně nenáležela pouze svatovítské kapitule. Přebrali ji představitelé země a státu, což bylo vzhledem k sekularizačním tendencím doby, jíž tvář vtiskly osvícenské reformy, příznačné. V první polovině 19. století bylo určení osob střežící klíče od klenotů pouze záležitostí císaře. Ten jmenoval čtyři hlavní držitele Nejvyššího purkrabího Království českého, nejvyššího zemského písaře a oba strážce koruny. Zbylé tři klíče pak měli přechovávat arcibiskup pražský, zástupce svatovítské kapituly a pražský purkmistr a to jako přívěšek jiných důstojenství, kteráž nejsou s ústavou zemskou v nižádném spojení. 14 Na počátku šedesátých let 19. století se měnil politický systém habsburské monarchie. Panovník jej rozšířil o parlamentní sbor a větší váhu měly získat jednotlivé zemské sněmy jako reprezentanti zemského zřízení. V souvislosti s ústavními změnami jednal o přerozdělení klíčů i zemský výbor, který podal v roce 1864 návrh českému zemskému sněmu na spravedlivější držbu klíčů. Z jednání vyplynulo následující určení držitelů klíčů: dva drželi zástupci vlády, které jmenoval císař. Šlo o místodržícího a korunního strážce z panského stavu. Další dvě osoby jmenoval zemský sněm. Klíč získal jeho předsedající - nejvyšší zemský maršálek. Nadále se tedy udržela tradice, kdy nejvyšší představitel zastupitelského sboru disponoval jedním z klíčů. Vedle něj pak klíče držel další strážce koruny (z rytířského stavu). Z církevních kruhů byly jako držitelé určení pražský arcibiskup a člen metropolitní kapituly. Pražský purkmistr disponoval sedmým klíčem jako představitel královského sídelního města. 15 V průběhu šedesátých let musely korunovační klenoty ještě jednou opustit své tradiční místo uložení. Stalo se tak v roce 1866, kdy Rakousko vedlo válku s Pruskem. Po prohrané bitvě u Sadové táhla pruská vojska na Prahu a korunovační klenoty byly z bezpečnostních důvodů převezeny do Vídně. Po uzavření míru se právě nejvyšší maršálek Adolf Auersperg stal formálně hlavní osobou při převozu klenotů zpět do Prahy. Nejprve vydal prohlášení 13 Korunovační slavnost byla silným zážitkem pro celouřadu tzv. obrozenců. Podle některých domněnek ji tajně sledovali z bočního kůru Mozart s Casanovou, kteří nebyli na obřad oficiálně pozváni, ačkoli se jednalo o dostatečně známé osobnosti veřejného a společenského života. Překážkou bylo jejich členství v zednářské lóži. Tuto skutečnost uvádí bez bližšího odkazu na prameny Mahler Z., Katedrála, Primus, Praha 1994, str Skýbová, České, str Srv. Skýbová, České královské, str. 43.

8 PI požadující navrácení klenotů z Vídně a posléze se postavil do čela delegace, která jela v srpnu 1867 jednat o navrácení svatováclavské koruny. Příjezd korunovačních klenotů 29. srpna zpět do Čech byl velkolepou slavností na podporu českého státoprávního boje. Česká společnost při ni demonstrovala spolu s historickou šlechtou svou nespokojenost nad přezíravým postojem vídeňské vlády k požadavkům země a jednáním vedoucím k rakousko-uherskému dualismu. Po příjezdu slavnostního vlaku byly slouženy mše v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně a ve svatovítské katedrále. Klenoty byly vystaveny na odiv veřejnosti a poté byly uloženy na provizorní místo ve sklepení kaple sv. Václava. Stav korunní komory byl shledán jako neodpovídající slavnostnímu uložení a místnost musela být rekonstruována. Úpravy korunní komory byly dokončeny v roce Během rekonstrukce byly vsazeny i nové vstupní dveře se železnými pláty a sedmi zámky, které zhotovil zámečník Gabriel Janoušek. 16 V roce 1868 od nich držely klíče následující osoby: Nejvyšší maršálek Království českého (předsedající zemskému sněmu), zástupce zemského výboru, c. k. místodržitel Království českého, zástupce presidia c. k. místodržitelství, arcibiskup pražský, děkan svatovítské kapituly a starosta měst pražských. 17 Následující desetiletí nemusely být klíče využity, neboť panování císaře (tedy i českého krále) mělo mít ještě dlouhého trvání. Občasné náznaky možné korunovace Františka Josefa českým králem vyprchaly vzhledem ke složité národnostní situaci v českých zemích do ztracena. Na rozdíl od předchozích obdobích nebylo nutné převážet klenoty ani z důvodu válečného nebezpečí, neboť habsburské monarchii mělo být dopřáno po konci války s Pruskem dlouhé období bez vojenských konfliktů na vlastním území. V roce 1911 se majitelé klíčů sešli v katedrále nikoli z důvodu dynastických či politických, nýbrž z potřeby ryze praktické. Stavitel Kamil Hilbert, který vedl dostavbu svatovítské katedrály, informoval zemského místodržícího knížete Františka Thuna o neutěšeném stavu přístupových dveří do korunní komory, neboť zámky na dveřích byly zrezivělé. Zemský místodržící se obrátil v této záležitosti na předsedajícího zemského sněmu, nejvyššího maršálka Ferdinanda prince z Lobkowitz, který byl jedním z držitelů klíčů. Výsledkem jednání bylo svolení s otevřením komory a provedením restaurátorských prací. Přestože se u této příležitosti sešlo všech sedm majitelů klíčů, zrezivělé zámky bylo možno otevřít až po 16 Opravou komory byla pověřena Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta, vedením prací Jan Kranner. Srv. Kol., České korunovační klenoty, Správa Pražského hradu, Praha 1998, str. 68. Údaj o autorství zámků srv. Poche E. Janáček J., Prahou krok za krokem, Orbis, Praha 1963, str Chytil - Podlaha - Vrba, Korunovační, str. 24.

9 PI zásahu zámečnického mistra Antonína Páva. Otevření komory bylo rovněž využito pro vědecký přezkum klenotů ze strany akademie věd. 18 Osudy koruny a klíče ve 20. století Rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatného československého státu si logicky vynutil i nové přerozdělení klíčů od korunovačních klenotů. Ačkoli bylo zřejmé, že vzhledem k přechodu na republikánské zřízení, nebudou klenoty sloužit ke korunovačním obřadům, nadále jim náležela pozornost a úcta české veřejnosti, která v nich viděla dávný symbol významu a nezávislosti českého státu. 8. dubna 1919 se sešli v korunní komoře držitelé klíčů aby po otevření schránky s uklidněním zjistili, že během světové války nedošlo k jejich poškození či snad dokonce zcizení. Během období první republiky byly použity klíče 20. září 1929, kdy byla komora otevřena a klenoty vystaveny na veřejnosti u příležitosti svatováclavského milénia v hlavní lodi katedrály. Vzhledem k roli, kterou parlamentu první republiky přisuzovala ústava, je zarážející, že předseda poslanecké sněmovny, stejně jako předseda senátu Národního shromáždění, u tohoto aktu chyběli a klíči nedisponovali. U příležitosti otevření korunní koruny se při svatováclavském miléniu sešly následující osoby: pražský arcibiskup Kordač, předseda vlády Udržal, zemský president Kubát, vicepresident zemského úřadu Šrom, přísedící zemského výboru Crha, světící biskup pražský Sedlák a pražský primátor Baxa. 11. října pak tytéž osoby korunní korunu uzamkly. 19 Situace, kdy klíče nebyly v držení významných osob prvorepublikového politického systému, si byli současníci vědomi a uvažovali proto o jejich přerozdělení. 20 V následujících letech však musel československý stát řešit praktičtější a akutnější problémy. Další použití klíče a otevření korunní komory již nebylo spojeno se slavnostním jubileem a veřejnou prezentací svatováclavské koruny. Postavení samostatného československého státu se v průběhu třicátých let dramaticky zhoršovalo především s ohledem na vývoj v sousedních státech, kde se k moci dostávaly totalitní a autoritativní režimy. V této souvislosti začal být zvažován přesun klenotů na bezpečnější a tajné místo v případě vypuknuvšího válečného konfliktu. Po obsazení Rakouska nacistickým Německem v březnu 1938 a následné květnové 18 Protokol z otevření korunní komory otiskl Chytil - Podlaha - Vrba, Korunovační, str IV. 19 O slavnostech informovala podrobně většina prvorepublikových deníků. Např. Národní politika , str. 3. Klenoty byly vystaveny ve vitríně zhotovené Josefem Gočárem. Při této příležitosti bylo restaurováno žezlo a královské jablko.max Švabinský zhotovil olejomalbu klenotů. Srv. Skýbová, České korunovační, str Tak naznačoval odborový rada ministerstva školství Zd. Wirth v oslavně laděném článku Včera byla otevřena pokladnice s korunovačními klenoty českými, Národní politika, , str 3.

10 PI mobilizaci byla otázka úschovy klenotů akutní. Odpovědné osoby se obávaly především případného bombardování Pražského hradu. Zabezpečovací akce získala tajnou zkratku KFC klenoty fascinující ceny. Její provedení si ale vyžádalo narušení staletých tradic spojených s uchováváním klenotů. Z logických důvodů musel být o akci informován co nejužší okruh osob. Převoz klenotů vyžadoval souhlas všech držitelů klíčů, hlavním slovo si však ponechal prezident republiky Edvard Beneš. 15. září 1938 se v korunní komoře sešlo všech sedm držitelů klíčů. Předseda vlády Milan Hodža vyzval držitele klíčů aby se jich na čas vzdali s tím, že se jedná pouze o dočasné opatření. Osoby byly ujištěny, že se nejedná o porušení jejich historické držby. Další osud klenotů jim však zůstal utajen. Při zpětném pohledu se nejeví zcela prozřetelné, že za místo úkrytu klenotů bylo vybráno Slovensko, a sice pobočka Národní banky v Žilině. 20. září 1938 tam klenoty skutečně dorazily, nicméně ihned po mnichovských událostech se 6. října vracely do Prahy. Tentokrát však byly uloženy v trezoru prezidenta republiky, s čímž bylo obeznámen pouze omezený okruh osob. 21 V roce 1940 oznámil říšský protektor Konstantin von Neurath státnímu prezidentovi Emilu Háchovi, že je třeba provést změnu držitelů klíčů s ohledem na nové státoprávní poměry, které zavládly po vyhlášení protektorátu. Vzhledem k tomu, že se v období protektorátu parlament nescházel, postrádal jeden z klíčů svého tradičního vlastníka. Klíč si ponechal pražský arcibiskup, tři klíče však přebral říšský protektor a zbylé tři převzal prezident Hácha. 22 Po svém příchodu do Prahy si R. Heydrich nechal shromáždit všech sedm klíčů. 19. listopadu 1941 vstoupil do korunní síně, aby si klenoty prohlédl. Příběh o nasazení královské koruny na jeho hlavu má pevné místo v české historické paměti, s definitivní jistotou však tato událost nebyla nikdy potvrzena. Jisté je, že si při této příležitosti ponechal 4 klíče a tři vrátil prezidentu Háchovi. Později se však ukázalo, že i od nich si nechal zhotovit kopie. 23 Z pohledu okupační moci se situace na frontě nevyvíjela příznivě, a proto bylo rozhodnuto o změně uložení korunovačních klenotů. V únoru 1944 byly přeneseny do Starého královského paláce, kde byly zazděny. O celé akci byla provedena důkladná dokumentace. Dle pořízených nákresů a přítomnosti zlatníka F. Grünwalda, který se snažil odhadnout jejich cenu, je možno odvozovat, že okupanti uvažovali o možnosti klenoty zpeněžit. Pouze z důvodu kvapného 21 Průběh převozu klenotů sleduje podrobně Skýbová, České korunovační, str Kol., České korunovační klenoty, str Srv. Skýbová, České, str. 47. Pro účel propagandy byly pořízeny fotografie Heydricha stojícího před klenoty, což se zdálo být dostatečným symbolem pokoření ze strany okupační moci.

11 PI opuštění Prahy pravděpodobně zanechal klenoty v úkrytu i K. H. Frank, který nakonec během svých výslechů stvrdil místo, kde se na hradě skrývají. 24 Po osvobození státu bylo novým rozdělením klíčů pověřeno ministerstvo vnitra, které podalo 25. září 1945 Úřadu předsednictva vlády návrh na ochranu a držbu klíčů. Tento návrh počítal s návratem klíčů do korunní komory a pravidelným vystavením klenotů 28. října. Dne 8. října 1945 schválila vláda ČSR následující držitele klíčů: národní shromáždění (po válce jednokomorové), prezident republiky, vláda ČSR, český zemský národní výbor, pražský arcibiskup, metropolitní kapitula a hlavní město Praha. Před oslavami státního svátku, 24. října 1945 převzali reprezentanti těchto institucí klíče v Trůnním sále Pražského hradu. 25 Nové státoprávní uspořádání vyplývající z přijetí ústavního zákona o československé federaci si znovu vynutil obměnu osob uchovávající klíče od korunní komory. Podle usnesení vlády České socialistické republiky ze 4. března 1970 byly klíče svěřeny: prezidentu ČSSR, předsedovi České národní rady, předsedovi vlády ČSR, předsedovi Federálního shromáždění, předsedovi vlády ČSSR, primátorovi hlavního města Prahy a pražskému arcibiskupovi. Žádný z klíčů tedy nepřipadl osobě pouze na základě stranické funkce. 26 Další, a do dnešní doby poslední, změnu držby klíčů přineslo rozdělení československého státu a vznik samostatné České republiky. Držitele klíčů určila vláda krátce po vzniku státu. Podle jejího usnesení ze 13. ledna 1993 náleží klíče prezidentu republiky, předsedovi vlády, pražskému arcibiskupovi, předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu, Metropolitní kapitole u Sv. Víta a pražskému primátorovi. 27 Závěr: Historie klíčů od dveří střežící korunovační klenoty je pouze o jedno století mladší, než je stáří samotné královské koruny zhotovené Karlem IV. Současné klíče, které uchovávají významné osoby politického a duchovního života, nemají přímou kontinuitu s jejich středověkými předchůdci. Novodobá historie klíčů začíná rokem 1791 a stojí tak téměř symbolicky u počátků českých státoprávních bojů a formování moderního českého národního uvědomění, kdy byl korunovačním klenotům (a symbolům s nimi spojenými) přikládán téměř sakrální význam stvrzující českou státní samostatnost. Proměny držby klíčů v průběhu 24 Kol., České korunovační klenoty, str Po zrušení zemského národního výboru přešel klíč 19. března 1949 ministru vnitra Tamtéž, str Kol., České korunovační klenoty, s. 81. Stejné rozdělení uvádí Poche E., Prahou krok za krokem, Panorama, Praha 1985, str Kol., České korunovační klenoty, s. 81.

12 PI komplikovaného českého 20. století pak lemují proměny ústavních systémů a společenského klimatu. Ať už bylo jméno či funkce zastupitelského sboru na našem území jakékoli, jeho předsedající patřil od konce 18. století obvykle mezi osoby, bez kterých není možné korunovační klenoty vyzdvihnout z jejich úkrytu ve svatováclavské kapli. Pozornost, která je aktu otevírání schránky s klenoty věnována, je pak důkazem přirozeného sdílení dávných tradic. Koruna Karla IV. je ostatně jednou ze čtyř středověkých královských korun, které se po celém světě dochovaly. Chronologický přehled významných milníků v historii klenotů a klíčů 1346 Papež Kliment VI. vydal bulu, která stanovila postih, jakým by byla trestána osoba, jež by neoprávněně sňala Karlem IV. nově zhotovenou korunu z hlavy sv. Václava. Koruna uložena v kostele sv. Víta. přelom 14. a 15. V důsledku sporů mezi králem Václavem IV., českou šlechtou a století pražským arcibiskupem byla koruna převezena na hrad Karlštejn. V průběhu husitských válek byla dokonce vyvezena ze země Klenoty uzamčeny v kapli sv. Kříže. Klíče byly uchovávány v místnostech zemských desek na Pražském hradě Požár Pražského hradu při kterém shořely klíče uzamykající klenoty uložené na Karlštejně Klenoty byly vráceny do katedrály sv. Víta do sklípku u svatováclavské kaple. Klíče od místnosti si uchoval panovník Císař Leopold II. zřídil úřad strážců koruny. Dvěma osobám byl předán klíč od komory, kde byly klenoty uloženy. Vedle koruny zde byl uložen i korunní archiv, který byl uzamčen zbývajícími pěti zámky. Klíč náležel i předsedajícímu zemského sněmu Po převozu korunovačních klenotů z Vídně byly zhotoveny nové dveře do korunní komory. Držiteli klíčů byli: Nejvyšší maršálek Království českého (předsedající zemského sněmu), zástupce zemského výboru, c. k. místodržitel Království českého, zástupce presidia c. k. místodržitelství, arcibiskup pražský, děkan svatovítské kapituly a starosta měst pražských.

13 PI září 1929 Korunní komoru otevřely u příležitosti svatováclavského milénia následující osoby: pražskému arcibiskup, předseda vlády, zemský president, vicepresident zemského úřadu, přísedící zemského výboru, světící biskup pražský a pražský primátor. 15. září 1938 Klíče od všech držitelů převzal prezident Beneš. Následně byly klenoty převezeny z bezpečnostních důvodů na Slovensko, odkud se však po několika dnech vrátily zpět do Prahy. Uloženy byly přímo v trezoru prezidenta republiky Říšský protektor Konstantin von Neurath změnil držitele klíčů. Klíč si ponechal pražský arcibiskup, tři klíče však přebral říšský protektor a zbylé tři převzal prezident Hácha. 19. listopad 1941 Po prohlídce korunovačních klenotů si Heydrich ponechal 4 klíče a tři vrátil prezidentu Háchovi. Později se však ukázalo, že i od nich si nechal zhotovit kopie 8. říjen 1945 Vláda ČSR schválila nové majitele klíčů od korunní komory. Byli jimi: národní shromáždění, prezident republiky, vláda ČSR, český zemský národní výbor, pražský arcibiskup, metropolitní kapitula a hlavní město Praha. 4. březen 1970 V návaznosti na zřízení československé federace se vláda usnesla na následujících držitelích klíčů: prezidentu ČSSR, předsedovi České národní rady, předsedovi vlády ČSR, předsedovi Federálního shromáždění, předsedovi vlády ČSSR, primátorovi hlavního města Prahy a pražském arcibiskupovi. 13. leden 1993 Usnesením vlády České republiky náleží klíče od korunní komory prezidentu republiky, předsedovi vlády, pražskému arcibiskupovi, předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu, Metropolitní kapitule u Sv. Víta a pražskému primátorovi.

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Význam Karla IV. pro český stát Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Koruna Svaté říše římské národa německého Nová série zlatých 100eurových mincí Rakouské mincovny

Koruna Svaté říše římské národa německého Nová série zlatých 100eurových mincí Rakouské mincovny Rakousko. 100 euro ve zlatě, 2008. Ryzost 986, 16 g, 30 mm. Vydání 30 000 kusů, výhradně v kvalitě proof. Výtvarník: Thomas Pesendorfer. Mincovna: Rakouská mincovna, Vídeň. Rakouská mincovna a.s. Na hodnotové

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více