Historie bryologického výzkumu Křivoklátska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie bryologického výzkumu Křivoklátska"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 31: , 2011 Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Historical overview of bryological research in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central Bohemia) Hana Franklová 1 a Jiří Kolbek 2 1 Jílovská 259, Dolní Břežany; 2 Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice; Abstract. The oldest published data and herbarium specimens of bryophytes in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve date back to the 1850s. The oldest records originate from the late 1800s and the early1900s collections of Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, and Velenovský, later non-systematic collections of the second half of the 20th century come from Šmarda, Aldorfová, Rivola and Vondráček. In Franklová and Kolbek carried out a detailed survey in 14 small-size Specially Protected Areas (nature reserves) and at other 15 interesting sites. They found 224 species of bryophytes (31 liverworts and 193 mosses), of which 10 were endangered species and 4 are data deficient taxa. Study on plant communities revealed 122 species of mosses and 29 liverworts with 8 endangered species, 233 species of bryophytes (204 mosses and 29 liverworts, of 17 endangered species) were recorded in the course of a bryological meeting in Key words: Czech Republic, Křivoklátsko Protected Landscape Area, endangered species, floristic composition, liverworts, mosses Historie bryologického výzkumu Křivoklátsko přitahovalo svým přírodním bohatstvím nejen milovníky přírody, ale také odborníky nejrůznějších přírodovědných oborů. Od druhé poloviny 19. století zde začínají botanici objevovat i mechorosty. Mezi jejich první sběratele v okolí Křivoklátu (Pürglitz) patřil G. Gintl, který své nálezy 133

2 BOHEMIA CENTRALIS 31 publikoval až v roce 1917 v práci Příspěvek k výskytu českých mechů. Velký počet druhů však postrádá lokality. Jedná se o sběry z let a v práci najdeme údaje o vlastních sběrech mechorostů (7 játrovek a 88 mechů), z nichž některé revidoval prof. Kavina. Velký počet druhů však postrádá lokality (sdělení prof. Váni). Do prvních desetiletích 20. století zde dále sbírali botanici Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, Velenovský a další, např. v roce 1888 Faustus, 1899 Podpěra, 1903 Sommer, 1916 Schustler, 1921 Klášterský, 1927 Hilitzer, 1927 Kavina a 1931 Preis. Mezi nejstarší lokality navštívené bryology patří Křivoklát a Berounka (Dědeček 1880, 1883, 1886). Jeho sběry cituje rovněž Bauer (1893). V údolí potoka Vůznice u Nové Huti sbírali hlavně Schiffner (1887, 1896) a Bauer (1898, 1899). Schiffner a Bauer vydali některé sběry ve svých exsikátech. Velenovský ve svých dílech Mechy české a Játrovky české uvádí mechorosty z lokalit Křivoklát a zřícenina hradu Týřov (Velenovský 1897, ), v jiné práci (Velenovský 1899) pak ještě výskyt druhů na Vraní skále u Zdic. Mechorosty v okolí Hracholusk, Skryjí a Týřova sbíral Maloch (1913, 1934). Po 2. světové válce uvádí Šmarda (1947) mechorosty z lokalit Křivoklátské lesy, Úpořské údolí, Týřov a Čertova skála. Vondráček (1957, 1967) zde sbíral v rámci bryologického průzkumu Plzeňska. V souvislosti s vyhlášením nových chráněných území v oblasti bryologicky pracoval Rivola (1974, 1976, 1982, 1986). Jedinou diplomovou práci, která se zabývá rozšířením mechorostů na Křivoklátsku (ve východní části území ohraničeném lokalitami Křivoklát, Nižbor, pramen Lánského potoka, Klíčava), zpracovala Aldorfová (1976). Důležitým zdrojem informací jsou literární údaje o souborném rozšíření jednotlivých druhů játrovek na celém území bývalého Československa (Duda et Váňa , ). Další poznatky k rozšíření jednotlivých druhů, zejména mechů, se nacházejí často v taxonomických, floristických a geobota-nických publikacích (Pospíšil 1967, 1968, 1979, 1980, 1981, 1983, 1989, 1990, Pilous 1971, Franklová 1990, Vondráček 1993) a v diplomových pracích (Zemanová 1968, Hauptová 1978, Havránková 1985, Kafková 1988, Šnajdrová 1988, Dvořáková 1990, Buryová 1996 atd.). Mezi staršími geobotanickými pracemi jsou bryologicky významné údaje Klikovy (Klika 1941, 1947, 1958), který uváděl ve fytocenologických snímcích i mechorosty. Od 70. let minulého století byl prováděn systematický výzkum Křivoklátska z hlediska rozšíření cévnatých rostlin Geobotanickým oddělením Botanického ústavu AV. Měl význam nejen pro data rozšíření cévnatých rostlin, ale i mechorostů (tab. 1). Ve fytocenologických snímcích terestrických společenstev se nacházejí často lokalizované údaje o jejich výskytu (Kolbek et al. 1999, 2001, 2003). Mechorosty ve fytocenologických snímcích nacházíme i v dalších pracích, např. Husová (1975), Kolbek (1978, 1983, 1985), Blažková (1979), Kolbek et al. (1980), Kolbek et Petříček (1985). Mechorosty, uvedené ve snímcích do roku 1981 určovala, některé i sbírala J. Zittová-Kurková. Od 90. let 20. století je určovala většinou H. Franklová. 134

3 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska V rámci výzkumu květeny a vegetace této oblasti od roku 1974 prováděli bryologický inventarizační průzkum vybraných území CHKO a BR Křivoklátsko autoři tohoto článku (Franklová et Kolbek, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005). Prozkoumali rozšíření mechů a játrovek ve 14 maloplošných přírodních rezervacích a na 15 dalších lokalitách (zejména na rašeliništích, zrašelinělých půdách a silicitových sucích). V roce 2005 se konalo na Křivoklátsku 12. jarní setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS. V článku z tohoto setkání uvádějí Kučera et al. (2005) seznam druhů nalezených na 12 navštívených lokalitách. Přehled bryofloristického průzkumu území Území Křivoklátska je z hlediska geologických, geomorfologických a fytogeografických poměrů velmi pestré. Převažuje květena lesní, bohatá je i flóra skalních stanovišť, luk i segetální a ruderální (Kolbek 1990). Zatímco rozšíření cévnatých rostlin bylo dlouhodobě, podrobně a systematicky zkoumáno, neplatí totéž o mechorostech. Po poměrně bohatých, byť nesystematických údajích mezi 80. léty 19. století a počátkem 20. století (viz výše), se v období počet literárních údajů podstatně snížil. Celkem bylo do roku 1970 na Křivoklátsku zjištěno asi 193 druhů mechorostů (37 játrovek, 156 mechů, 17 ohrožených a 2 nedokonale známé taxony). Pospíšil (1987), který ve své práci hodnotil intenzitu prozkoumanosti jednotlivých oblastí Československa, vycházel ve svém hodnocení Křivoklátska ze situace do roku 1970 a zařadil ho tak k územím s malou intenzitou prozkoumanosti. Po roce 1970 však dochází k podstatné změně v průzkumu Křivoklátska z několika důvodů. Rivola (1974, 1975, 1976, 1982, 1986) v rámci nově navržených chráněných území prováděl i bryologický průzkum. Největší počet mechorostů udává z lokalit Eremit, Velká Pleš a Týřov. Rivola (1974) uvádí např. z lokality Velká Pleš 19 druhů mechorostů, z toho 1 játrovku a 7 mechů nových pro území a 8 ohrožených druhů. Aldorfová (1976) v rámci zpracování diplomové práce nasbírala 206 druhů mechorostů (40 játrovek a 166 mechů). Objevila 16 nových druhů pro území (2 játrovky, 14 mechů, 2 ohrožené druhy) a nepotvrdila výskyt 21 druhů. Od roku 1974 H. Franklová a J. Kolbek nejdříve prováděli záchranný bryologický výzkum v okolí řeky Berounky v úseku Skryje Roztoky, z důvodu plánované výstavby přehrady. V pozdějších letech rozšířili bryologický inventarizační průzkum i na další vybraná území v rámci výzkumu květeny a vegetace CHKO a BR Křivoklátsko. Výběr zkoumaných lokalit byl proveden tak, aby byly zastoupeny co nejpestřejší biotopy a rostlinná společenstva území: Čertova a Kněžská skála (skalní společenstva, spility), Týřovické skály (NPR Týřov) a zřícenina hradu Týřov (komplex teplomilných společenstev, andezity), U Eremita (pěnovce), Jouglovka, Vraní skála, Zdická 135

4 BOHEMIA CENTRALIS 31 skalka u Kublova, Kamenec, Tři skalky, Dlouhá skála, Čertova skála u Zbirohu, Světovina (acidofilní lesní společenstva, tvrdé buližníkové suky, silicity), sedm rašeliništních biotopů v severní části CHKO včetně PR Prameny Klíčavy (rašeliniště a mokřady), Velká a Malá Pleš, Na Babě a Brdatka, Jezírka (lesní, lesostepní a stepní porosty), Červený kříž a Vyspalova seč (porosty subkontinentálních a subxerofilních doubrav), Lípa (suťové lesy), Kohoutov (bučiny), Skryjské kambrium (údolí Úpořského a Zbirožského potoka, sutě a niva potoka). Celkem bylo nalezeno 224 druhů mechorostů, z toho byl poprvé zjištěn výskyt 36 druhů (3 játrovky, 33 mechů, 6 ohrožených a 2 nedokonale známé taxony). Z historických nálezů byl potvrzen výskyt 33 druhů (4 játrovky, 29 mechů). V roce 2005 se konalo na Křivoklátsku 12. jarní setkání bryologickolichenologické sekce ČBS. Bylo navštíveno 12 lokalit (Kučera et al. 2005). Celkem bylo nasbíráno 233 druhů mechorostů, z toho bylo pro území objeveno 42 nových druhů (4 játrovky, 38 mechů) a ověřen byl skoro po 100 letech, výskyt 9 druhů (3 játrovky, 6 mechů). Bryologové z České republiky a ze zahraničí zde poprvé sbírali 12 ohrožených druhů a 2 nedokonale známé. V období , na základě excerpce literárních údajů, byl zjištěn výskyt cca 298 druhů mechorostů, z toho byl poprvé z území zjištěn výskyt 10 druhů játrovek, 112 mechů, 17 ohrožených a 6 nedokonale známých taxonů. Z historických sběrů (z konce 19. století) nebyl dosud potvrzen výskyt 32 druhů mechorostů (5 játrovek, 27 mechů). Po roce 2005 nebyla zatím zveřejněna z Křivoklátska jiná práce, která by se zabývala rozšířením mechorostů, avšak byl publikován nález jednoho nového druhu pro ČR (Müller et Kučera 2006). Podrobný bryologický průzkum nebyl zatím proveden na 9 maloplošných chráněných územích CHKO a BR Křivoklátsko (PR Dubensko, PR Kabečnice, PP Stará Ves, PR Stříbrný luh, PP Trubínský vrch, NPR Vůznice, PR Vysoký tok, PR Nezabudické skály a PP Valachov). Z lokality Vůznice však existují od roku 1970 jen ojedinělé sběry (Aldorfová 1976, Kučera et al. 2005). Stručná charakteristika bryoflóry a přehled nejzajímavějších taxonů, které byly zjištěny na Křivoklátsku od poloviny 19. století do roku 2005 Podle fytogeografického členění (Skalický 1988) je Křivoklátsko zařazeno do oblasti Mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, v jehož květeně převládají mezofyty nad termofyty. Jen malý severní výběžek náleží k fytogeografickému okresu 30 Jesenicko-rakovnická plošina, zatímco převážná část území náleží k fytogeografickému okresu 32 Křivoklátsko. Osou území je hluboké údolí Berounky, ve kterém se na převládajícím skalním podkladu s členitým reliéfem vhloubeným do algonkické paroviny vyskytují ekotopy s extrémními stanovištními podmínkami. V chladových kotlinách přítoků se 136

5 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska uplatňuje zvrat vegetačních stupňů. Z vegetačních stupňů převládá suprakolinní nad submontánním. Území je chudé na srážky (kontinentální charakter). Reliéf krajiny je svažitý, skalnatý, chudé půdy převažují nad živnými, krajina lesnatá převládá nad zemědělsky využívanou. Převládají horniny kyselé série; bazické horniny (spility, diabasy) se vyskytují většinou jednotlivě v okolí Berounky a v pásu při jihovýchodní hranici CHKO. Nejteplejší část je jihovýchodní, přiléhající k oblasti Českého krasu, zatímco nejchladnější a vegetačně nejchudší část se nachází na severozápadě (Kolbek et al. 1997). V bryoflóře Křivoklátska se nejvíce vyskytují běžné, temperátní lesní druhy, mezi nimiž jsou zastoupeny i druhy s těžištěm rozšíření v supramontánním či dokonce subalpínském až alpínském pásmu. Jde o taxony Anastrophyllum minutum, Nowellia curvifolia, Porella cordaeana, Andreaea rothii subsp. rothii, Brachythecium reflexum, Buxbaumia viridis, Dicranoweisia crispula, Hypnum pallescens, Plagiopus oederianus, Plagiothecium undulatum a Schistidium trichodon. Výrazný suboceánický element představuje druh Hylocomium brevirostre, nalezený teprve nedávno. Zároveň však v bryoflóře Křivoklátska najdeme četné teplomilné submediteránní prvky na výslunných skalách a stepích, např. Mannia fragrans, Syntrichia montana, Grimmia montana a Gymnostomum calcareum. Subkontinentální element představuje nedávno nalezený druh Neckera besseri. V bryoflóře Křivoklátska evidujeme 41 ohrožených druhů (5 játrovek, 36 mechů) a 7 nedokonale známých druhů podle pojetí práce Kučera et Váňa (2005), z nichž játrovky Metzgeria simplex (1899 Schiffner, cf. Duda et Váňa 1988: 99) a Fossombronia pusilla (Dědeček 1880, 1883, cf. Duda et Váňa 1976b: 100), sbírané v 19. století patří mezi nezvěstné (kategorie DD-va). Od roku 1970 byly nově zjištěné druhy játrovek: Jungermannia hyalina (LR-nt, Kolbek et al. 2003, det Kurková), Porella cordaeana (LR-nt, Kučera et al. 2005) a Riccia ciliifera (LR-nt, Rivola 1974, Kolbek 1978). Byl ověřen výskyt Frullania tamarisci (VU, Dědeček 1880, 1883, Gintl 1917, Kučera et al. 2005). Rivola (1974) uvádí z lokality Velká Pleš poslední údaj o výskytu druhu Mannia fragrans (LR-nt). Celkový počet a jména ohrožených a nedokonale známých druhů mechorostů zjištěných při bryologickém výzkumu různými autory v CHKO Křivoklátsko je obsažen v Tab. 1 a 2. Mezi nejzajímavější nálezy ohrožených druhů mechů patří např. Hylocomium brevirostre (CR, Kučera et al. 2005, druh recentně zaznamenaný jen na jedné lokalitě v Podyjí), Syntrichia fragilis (CR, Müller et Kučera 2006, jediná lokalita nově zjištěného druhu na našem území), Buxbaumia viridis (EN, Kučera et al. 2005, první nález druhů na Křivoklátsku), Dicranum viride (EN, Kučera et al. 2005, první nález na Křivoklátsku), Orthotrichum patens (VU, Kučera et al. 2005, první nález na Křivoklátsku), Zygodon rupestris (EN, Kučera et al. 2005, vzácný druh recentně nalezený jen ve středních Čechách, na Zbraslavi a v pražské Šárce), Andreaea rothii subsp. rothii (VU, Kučera et al. 2005, horský druh, jde o nejníže položenou lokalitu u nás). Herbářové položky druhů Tortula atrovirens (CR, 137

6 BOHEMIA CENTRALIS 31 Tab. 1. Ohrožené a nedokonale známé taxony mechorostů zjištěné při studiu vegetace CHKO a BR Křivoklátsko. Table 1. Endangered and poorly known taxa of mosses found in the study of vegetation Křivoklátsko PLA and BR. druh / species použité jméno společenstvo / community lokalita / locality ohrožení / threat rok / year autor / Vegetace / str. / / used name author(s) Vegetation page Campylium stellatum Caricetum rostratae Lány, Nový Dvůr LR-nt 2001 Kučera T., Kolbek J. Eurhynchium Cirriphyllum Aceri-Carpinetum aegopodietosum Broumy DD 1970 Husová M flotowianum reichenbachianum Jungermannia Impatienti-Dryopteridetum filicis-maris Kublov, Zbiroh LR-nt 1999, 2002 Kolbek J., 3 34 hyalina dryopteridetosum dilatatae Boublík K., Černý T. Plagiopus oederianus Plagiopus oederi Primulo veris-seslerietum calcariae Týřovice EN 1974 Kolbek J Plagiopus oederianus Plagiopus oederi Saxifrago aizoidis-seslerietum Račice EN 1974 Kolbek J calcariae Ptychodium plicatum Lescuraea plicata Arunco-Aceretum abietetosum Nižbor EN 1977 Kolbek J Rhodobryum Rhodobryum Arunco-Aceretum abietetosum Pustověty LR-nt 1984 Kolbek J ontariense spathulatum Scorpidium revolvens Drepanocladus Juncetum effusi osada Šubrt DD 1989 Rydlo J revolvens Trichostomum Trichostomum Saxifrago aizoidis-seslerietum Račice DD-va 1974 Kolbek J brachydontium mutabile calcariae Kategorie ohrožení (Kučera et Váňa 2005): CR kriticky ohrožené taxony vystavené mimořádnému riziku vyhynutí v přírodě, EN silně ohrožené taxony vystavené velkému riziku vyhynutí ve volné přírodě, VU ohrožené a zranitelné taxony, LR-nt taxony zatím nejsou ohrožené, ale blíží se ke splnění některého z kriterií pro zařazení mezi předcházející kategorie. Ostatní kategorie: DD nedokonale známé taxony, u kterých nebylo možné shromáždit potřebné informace pro zhodnocení míry ohrožení, DD-va taxony, které mohou být v budoucnosti nalezeny a může být zhodnoceno jejich ohrožení. Publikované Vegetace, díl 1 (Kolbek et al. 1999), 2 (2001), 3 (2003). Mechorosty určovala J. Kurková. Trichostomum brachydontium je taxonomicky kritický druh, podobně jako druhy Plagiopus oederianus, Ptychodium plicatum a Scorpidium revolvens (neodpovídá ekologie) jsou většinou špatně určované. Revize správného určení těchto druhů, nebyla zatím provedená z důvodu nedohledání herbářových položek. Není proto možné potvrdit jejich správné určení. 138

7 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Tab. 2. Ohrožené a nedokonale známé druhy mechorostů zjištěné při bryologickém výzkumu v CHKO a BR Křivoklátsko. Table 2. Endangered and poorly known moss taxa found in the Křivoklátsko PLA and BR during bryological research. (chráněné) území / (protected) area počet mechů / number of mosses počet játrovek/ number of liveworts počet ohrožených a nedokonale známých druhů / number of endangered and poorly known species seznam ohrožených a nedokonale znamých druhů / list of endangered and poorly known species autor / author(s) Čertova skála Bryum archangelicum (DD) Franklová et Kolbek Čertova skála Frullania tamarisci (VU), Gymnostomum calcareum (VU), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Hymenostylium recurvirostrum (LR-nt), Rhynchostegiella tenella (LR-nt), Schistidium elegantulum subsp. elegantulum (DD) Kučera et al Čertova skála Kolbek et Petříček 1985 Kněžská skála Franklová et Kolbek Kněžská skála 8 Kolbek et Petříček 1985 U Eremita Franklová et Kolbek Velká Pleš Campylium stellatum (LR-nt), Riccia ciliifera (LR-nt) Franklová et Kolbek Velká Pleš Riccia ciliifera (LR-nt) Horáková in Franklová et Kolbek Malá Pleš Dicranella subulata (VU), Grimmia montana (LR-nt) Franklová et Kolbek Malá Pleš 56 8 Kučera et al Velká Pleš Buxbaumia aphylla (VU), Bryum alpinum Kučera et al (LR-nt), Grimmia montana (LR-nt) Velká Pleš Mannia fragrans (LR-nt), Riccia ciliifera Rivola 1974 (LR-nt) Skryjské kambrium Tortula atrovirens (CR) Franklová et Kolbek Skryje-Šlovice Gymnostomum calcareum (VU), Bryum Kučera et al alpinum (LR-nt) Skryje a okolí Blažková 1979 Skryje Maloch 1934 Lípa Franklová et Kolbek Týřov Franklová et Kolbek Týřov, hrad Franklová et Kolbek Týřovické skály Riccia ciliifera (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Franklová et Kolbek Týřovické skály 1 Buxbaumia viridis (EN) Franklová in Kučera et al Týřov (A, B, C) Kučera et al A) Týřov: Prostřední potok B) Týřov: Úpořský potok Hylocomium brevirostre (CR), Buxbaumia viridis (EN), Dicranum viride (EN), Andreaea rothii subsp. rothii (VU) Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Frullania tamarisci (VU), Porella cordaeana (LR-nt), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Schistidium pruinosum (LR-nt) Kučera et al Kučera et al

8 BOHEMIA CENTRALIS 31 C) Týřov: Vosník Podmol (Týřovické skály) Kučera et al Dicranum muehlenbeckii (EN), Anomodon rugelii (VU), Hypnum pratense (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD), Pogonatum nanum (DD) Maloch 1934 Týřovice 1 Serpoleskea confervoides (LR-nt) Maloch 1934 Týřov 1 Plagiothecium latebricola (VU) Velenovský 1897 u Berounky pod Týřovem?? 1 Sphagnum obtusum (LR-nt) Šmarda in Pilous 1971 Kohoutov Franklová et Kolbek 2000 Kohoutov Žan et al Jouglovka Franklová et Kolbek 2001 Vraní skála Franklová et Kolbek 2001 Zdická skalka Franklová et Kolbek 2001 Vraní skála?? 1 Orthotrichum rupestre (LR-nt) Velenovský 1899 Svatá Kučera et al Vraní skála Kučera et al Klíčava a další rašel. biotopy Franklová a Kolbek 2002 Klíčava Sphagnum warnstorfii (LR-nt), Tomenthypnum nitens (LR-nt) Franklová a Kolbek 2002 Červený kříž Serpoleskea subtilis (LR-nt) Franklová et Kolbek 2004 Na Babě Serpoleskea subtilis (LR-nt) Franklová et Kolbek 2005 Bradatka Serpoleskea subtilis (LR-nt), Didymodon spadiceus (DD) Franklová et Kolbek 2005 Na Babě a Aldorfová 1976 Brdatka Bradatka Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Grimmia trichophylla (LR-nt), Schistidium confusum (DD) Kučera et al Nový Jáchymov, Kučera et al Prostřední rybník Vůznice Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Frullania tamarisci (VU), Buxbaumia aphylla (VU), Orthotrichum patens (VU), Weissia squarrosa (VU), Grimmia trichophylla (LR-nt), Serpoleskea subtilis (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Kučera et al Vůznice 1 Metzgeria simplex (DD-va) Schiffner 1900 sub M. conjugata var. elongata (Duda et Váňa 1988/2) Vůznice Hymenostylium recurvirostrum (LR-nt), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Křivoklát 7 Hylocomium brevirostre (CR), Helodium blandowii (EN), Frullania tamarisci (VU), Dicranella subulata (VU), Hamatocaulis vernicosus (VU), Campylium stellatum (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Řevničov, prameny Klíčavy Velenovský 1894 Gintl Hamatocaulis vernicosus (VU) Jakšičová 2004, Bryonora 12/2004 Ploskov Brachythecium campestre (LR-nt) Aldorfová 1976 Sýkořice Encalypta ciliata (LR-nt) Aldorfová 1976 Jáchymov Plagiomnium medium (LR-nt) Kučera et al

9 Vysvětlivky k tab. 2. / Explanations to tab. 2. Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Mechorosty z prací Franklová et Kolbek (, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005) určovala H. Franklová. Kategorie ohrožení (Kučera et Váňa 2005): CR kriticky ohrožené taxony vystavené mimořádnému riziku vyhynutí v přírodě, EN silně ohrožené taxony vystavené velkému riziku vyhynutí ve volné přírodě, VU ohrožené a zranitelné taxony, LR-nt taxony zatím nejsou ohrožené, ale blíží se ke splnění některého z kriterií pro zařazení mezi předcházející kategorie. Ostatní kategorie: DD nedokonale známé taxony, u kterých nebylo možné shromáždit potřebné informace pro zhodnocení míry ohrožení, DD-va taxony, které mohou být v budoucnosti nalezeny a může být zhodnoceno jejich ohrožení. Moss species referred by Franklová et Kolbek (, 2000, 2001, 2002, 2005) were determined by H. Franklová. Categories of threats (Kučera et Váňa 2005): CR Critically Endangered, EN Endangered, VU Vulnerable, LR-nt Lower Risk near threatened Other categories: DD Data Deficient, DD-va Data Deficient vanished. Franklová et Kolbek ) a Didymodon spadiceus (DD, Franklová et Kolbek 2005), revidoval v roce 2004 J. Kučera. U kriticky ohrožených druhů Ptychodium plicatum (EN), Plagiopus oederianus (EN), nezvěstného druhu Trichostomum brachydontium (DD-va) a nedokonale známého taxonu Scorpidium revolvens (DD) (viz tab. 1), které určovala J. Kurková, se jedná pravděpodobně o chybné určení, které není možné ověřit z důvodu nedostupnosti herbářových položek. Jinak by se jednalo o jediné recentní nálezy v Čechách (Kučera et Váňa 2005). Závěr Systematický bryologický průzkum v CHKO a BR Křivoklátsko skončil i přes malé finanční nároky v roce Na základě dostupných herbářových položek a publikovaných údajů můžeme v současné době konstatovat, že prozkoumanost území není z hlediska druhové skladby a rozšíření mechorostů dokončená. Dodnes nebyla prozkoumána např. všechna maloplošná chráněná území, natož další zajímavé lokality se specifickou vegetací. Souhrn Nejvíce herbářových položek a literárních údajů týkajících se rozšíření mechorostů na Křivoklátsku pochází z druhé poloviny 19. století a z počátku 20. století. Mechorosty zde sbírali např. Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, Velenovský, Šmarda a další. Celkem byl zjištěn, na základě excerpce literárních 141

10 BOHEMIA CENTRALIS 31 údajů z tohoto období, výskyt cca 193 druhů mechorostů (37 játrovek, 156 mechů, 17 ohrožených a 2 nedokonale známých taxonů). V 70. letech 20. století zde sbírali Aldorfová, Rivola a Vondráček. V létech provedli Franklová a Kolbek detailní systematický průzkum 14 maloplošných chráněných území a 15 dalších vybraných lokalit. Celkem bylo nalezeno 224 druhů mechorostů (31 játrovek, 193 mechů). Z toho byl zjištěn výskyt 10 ohrožených a 4 nedokonale známých taxonů. Další druhy byly sbírány při vegetačním výzkumu rostlinných společenstev, 151 mechorostů (29 játrovek a 122 mechů, 8 ohrožených druhů). Během bryologického setkání v roce 2005 bylo sebráno celkem 233 druhů mechorostů (29 játrovek, 204 mechů, 17 ohrožených a 5 nedokonale známých taxonů). Celkem byl v období 1970 až 2005 zjištěn výskyt cca 298 druhů mechorostů (46 játrovek, 252 mechů, 32 ohrožených a 6 nedokonale známých taxonů). Poděkování Autoři děkují Mgr. J. Kučerovi, Ph.D., za cenné údaje a opravy textu. Prof. RNDr. J. Váňovi, DrSc., děkujeme za připomínky k textu. Druhý z autorů zpracoval příspěvek v rámci výzkumného záměru AV0Z Literatura Aldorfová J. (1976): Mechorosty Křivoklátska. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Bauer E. (1893): Beiträge zur Moosflora Westböhmens und des Erzgebirges. Lotos, Prag, 41: Bauer E. (1898): Neue und interessante Moose der böhmischen Flora. All. Bot. Z., Karlsruhe, 6: 95 et 96. Bauer E. (1899): Neue Beiträge zur Moosflora von Mittelböhmen. Lotos, Prag, 47: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-festucetum rubrae eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. Preslia, Praha, 51: Buryová B. (1996): Rozšíření druhů rodu Philonotis v České republice. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Dědeček J. (1880): Beiträge zur Literaturgeschichte und Verbreitung der Lebermoose in Böhmen. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 29: Dědeček J. (1883): Mechy jatrovkovité (Hepaticae) květeny české. Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, sect. bot., 5/4: Dědeček J. (1886): Die Lebermoose (Musci Hepatici) Böhmens. Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, sect. bot., 5/4: Duda J. et Váňa J. ( ): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei IV XXI. Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A 18(1969a): (IV); 19(1970b): (VIII); 22(1973b): (XIV); 23(1974b): (XVI); 24(1975a): (XVII); 25(1976a): (XIX); 25(1976b): (XX); 26(1977a): (XXI). Duda J. et Váňa J. ( ): Rozšíření játrovek v Československu XXV LXIII. Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A 28(1979a): (XXV); 29(1980a): (XXVII); 31(1982c): (XXXV); 34(1985a): 1 20 (XLII); 37(1988a): (LI); 37(1988b): (LII); 37(1988c): 142

11 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska (LIII); 38(1989a): (LIV); 38(1989b): (LV); 39(1990b): (LVIII); 41(1992a): (LXI); 41(1992c): (LXIII). Dvořáková B. (1990): Rozšíření a charakteristika rodu Calliergon Kindb. v ČSFR. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Franklová H. (1990): Rozšíření druhů rodu Dicranum Hedw. v Československu I. Čas. Nár. Muz., Praha, 162: Franklová H. et Kolbek J. (): Bryologický inventarizační průzkum vybraných území CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: Franklová H. et Kolbek J. (2000): Mechorosty Národní přírodní rezervace Kohoutov v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34(1999): Franklová H. et Kolbek J. (2001): Mechorosty tvrdých buližníkových suků v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: Franklová H. et Kolbek J. (2002): Mechorosty rašeliništních biotopů v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 37: Franklová H. et Kolbek J. (2004): Mechorosty Přírodní rezervace Červený kříž a okolí Vyspalovy seče v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: Franklová H. et Kolbek J. (2005): Mechorosty Přírodních rezervací Na Babě a Brdatka v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: Gintl G. (1917): Příspěvek k výskytu Českých mechů. Čas. Mus. Král. Čes., Praha, 91: Hauptová M. (1978): Rozšíření rodu Pottia (Reichnb.) Ehrh. ex Fürnr. na území Československa. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Havránková K. (1985): Rozšíření gemiferních druhů rodu Pohlia Hedw. tvořící gemy na lodyžkách na území Československa. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Husová M. (1975): Suťové a roklinové lesy na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 4: Kafková O. (1988): Rozšíření druhů rodu Neckera Hedw. v Československu. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. Separ. Ex: Věst. Král. Čes. Spol. Nauk, Praha, tř. mat.-přír., (1941): Klika J. (1947): Příspěvek k rozšíření teplomilné květeny na Křivoklátsku. Příroda, Praha, 39/3: Klika J. (1958): Fytocenologické poměry polesí Dřevíč a Žlubinec na Křivoklátsku. Acta Univ. Carol.-Biol., Praha, 5(1958): Kolbek J. (1978): Beitrag zur Kenntnis des Woodsio-Asplenietum und Asplenietum septentrionalis in Böhmen. Preslia, Praha, 50: Kolbek J. (1983): Geobotanické poznámky k výskytu Saxifraga rosacea v okolí ventarol na Křivoklátsku. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 18: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Preslia, Praha, 57: Kolbek J. (1990): Připravovaná květena CHKO Křivoklátsko. In: Rivola M. et al., Současný stav a cíle botanického výzkumu CHKO Křivoklátsko, Praha, s Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. Studie ČSAV, Praha, no. 1: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 14: Kolbek J. et al. (1997): Potential natural vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko. Potenciální přirozená vegetace Biosférické rezervace Křivoklátsko. Academia, Praha, s Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. AOPK ČR et BÚ AV ČR, Praha, s Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. Academia, Praha, s Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha, s

12 BOHEMIA CENTRALIS 31 Kučera J. et Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda, Praha, 23: Kučera J., Müller F. et Plášek V. (2005): Mechorosty zaznamenané v průběhu 12. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v CHKO Křivoklátsko. Bryonora, Praha, 35: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. Okresní a obecní zastupitelstvo v Plzni, tiskárna Českého deníku, Plzeň, s Maloch F. (1934): Rostlinné útvary a společenstva rakovnického okresu. Věstn. Mus. Spolku Města Rakovníka, Rakovník, 24: Müller F. et Kučera J. (2006): Syntrichia fragilis Czech Republic. In: New national and regional bryophyte records, 13., J. of Bryol., London, 28: Pilous Z. (1971): Bryophyta. Mechorosty. Sphagnidae Mechy rašeliníkové. In: Flora ČSSR, ser. C1: 1 413, Academia, Praha. Pospíšil V. (1967): Über die Variabilität und Verbreitung der Moosart Thuidium abietinum Br. eur. incl. subsp. hystricosum (Mitt.) Kindb. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 52: Pospíšil V. (1968): Können die moose Camptothecium lutescens (Hedw.) B.S.G., Entodon orthocarpus (Brid.) Lindb., Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. und Thuidium abietinum (Hedw.) B.S.G. auf dem Gebiet der Tschechoslowakei präglaziale Relikte sein? Čas. Mor. Muz., Brno, vědy přír., 53: Pospíšil V. (1979): Verbreitung des Laubmooses Pseudoephemerum nitidum (Hedw.) Reim. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 64: Pospíšil V. (1980): Die Laubmoose Eurhynchium angustirete (Broth.) Kop., E. striatum (Hedw.) Schimp. und E. pulchellum (Hedw.) Jenn. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 65: Pospíšil V. (1981): Die Laubmoose Mnium spinulosum B.S.G., M. spinosum (Voit) Schwaegr. und M. hornum Hedw. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 66: Pospíšil V. (1983): Die Laubmoose Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr, Neckera webbiana (Mont.) Düll und Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 68: Pospíšil V. (1987): Ein Abriss des Standes der bryofloristischen Erforschung in der Tschechoslowakei auf Grund der Materialdokumentation. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 72: Pospíšil V. (1989): Die Laubmoose Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde und Aphanorhegma patents (Hedw.) Lindb., ihre Verbreitung und Gefährdung in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 74: Pospíšil V. (1990): Die Laubmoose Heterocladium heteropterum B.S.G. und H. dimorphum (Brid.) B.S.G. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 75: Rivola M. (1974): Mechorosty Velké Pleše na Křivoklátsku. Ochr. Přír., Praha, 1: 4. Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 4: Rivola M. (1976): Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 5: Rivola M. (1982): Vegetace středočeských pěnovců. Preslia, Praha, 54: Rivola M. (1986): Mechorosty (Fragmenta bryologica). Bohemia centralis, Praha, 15: Schiffner V. (1887): Beiträge zur Kenntniss der Moosflora Böhmens. I. Lotos, Prag, 35: Schiffner V. (1896): Bryologische Mitteilungen aus Mittelböhmen. I. Lebermoose (Hepaticae). Oesterr. Bot. Z., Wien, 46: Skalický V. (1988): Regionálně-fytogeografické členění. In: Hejný S. et Slavík B. [red.], Květena České socialistické republiky 1, Praha, s Šmarda J. (1947): Mechová a lišejníková společenstva ČSR. Čas. Morav. Mus. Zem., Brno, vědy přír., 31: Šnajdrová I. (1988): Rozšíření a charakteristika rodu Anomodon Hook. et Tayl v ČSSR. Ms. [Dipl. Práce Přír. Fak. UK, Praha] Velenovský J. (1897): Mechy české. Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, 5/16: Velenovský J. (1899): Bryologické příspěvky z Čech Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, 8/27:

13 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Velenovský J. ( ): Játrovky české. Část I., II., III. Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, cl. 2, 10/12(1901): 1 49, Tab. 1 4; 11/3(1902): 1 24, Tab. 5 8; 12/4(1903): 1 38, Tab Vondráček M. (1957): Příspěvek k rozšíření mechů na Plzeňsku. Preslia, Praha, 29: Vondráček M. (1967): Mechy na Plzeňsku. Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, přír., 1: Vondráček M. (1993): Revize a rozšíření druhů rodu Orthotrichum Hedw. v České a Slovenské republice (Musci). Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, přír., 85: Zemanová H. (1968): Rozšíření druhů rodu Dicranum Hedw. v Československu. Ms. [Dipl. Práce Přír. Fak. UK, Praha] Žán M. et al. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. Ms. [Inventar. průzkum, depon. in: Správa CHKO Křivoklátsko] Recenzovali: Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D. 145

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites.

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Bryonora 35 (2005) 21 relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Literatura: Hanel L. (1997): Geologie a geomorfologie. Veronica 11/1:

Více

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Ivan Novotný Svaťa Kubešová Moravské zemské muzeum, Brno Studované území nadmořská výška: 615 630 m migmatické ruly migmatity, pískovce a

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš KUČERA J., KUBEŠOVÁ S., MARKOVÁ I. & VICHEROVÁ E. 2013: Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. Opera Corcontica 50: 207 214. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš A contribution to

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

34 Bryonora 44 (2009)

34 Bryonora 44 (2009) 34 Bryonora 44 (2009) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XIV. Interesting bryofloristic records, XIV Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 17(2): 29 56, (2010) 2010 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260, ISBN 978-80-86076-57-7 Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Bryophytes and Lichens

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2010-2011 Informační a vzdělávací středisko BUDY KŘIVOKLÁT Foto č.1: Budova IVS Budy Foto č.2: Dvoulůžkové pokoje

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature Bryonora 46 (2010) 5 Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradìlek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae)

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě RNDr. Alena Hájková Frýdek - Místek Ing. Zdenka Prymusová Ostravské muzeum Karpatské druhy na SV Moravě překračující orografické

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny. historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny. historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy Ochranou přírody a krajiny se rozumí péče státu, právnických

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny)

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) Systém játrovek Marchantiophyta monofyletická skupina systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) systém molekulární markery problémy molekulární klasifikace

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK12EV_db_R_ZZ_www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Ekologická osvětová databáze Rostliny Karlovarského kraje Evidenční číslo

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2:

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2: Foto 1: Vrch Litice se stejnojmenným hradem v jádru meandru Divoké Orlice; pohled od SSV (k článku na str. 3). Photo1: Litice hill with Litice castle in the meander core of the Divoká Orlice River; view

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inţenýrství Ţivotní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inţenýrství Ţivotní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inţenýrství Ţivotní prostředí (143 ZIPR) 10. přednáška Ochrana přírody a krajiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území -chráněné druhy Ing. Martin Dočkal, Ph.D. ČVUT v Praze f. Stavební katedra hydromeliorací

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 197-202 ISBN: 80-86046-75-3 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK National nature reserve Králický Sněžník František VANĚK 1, Romana PRAUSOVÁ 2 1 František

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava

Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava V Ostravě se nachází celkem 10 maloplošně chráněných území 1 národní přírodní rezervace (NPR), 1 národní přírodní památka (NPP), 4 přírodní

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV -

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Předkládaný systém vzdělávání je tvořen okruhem témat,

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011 NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP Tisková informace, Valašské Meziříčí, NET4GAS: Generální partner ČSOP Program NET4GAS Blíž přírodě zahájen v roce 2007: společnost NET4GAS se stala

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Biodiverzita - krátký výňatek z publikace Šumava a její perspektivy II

Biodiverzita - krátký výňatek z publikace Šumava a její perspektivy II Biodiverzita - krátký výňatek z publikace Šumava a její perspektivy II Motto: Biodiverzita je považována za zdroj budoucnosti. Rostliny a živočichové naštěstí nejsou pod vlivem ideologie, pouze utilitaristicky

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains MÁLKOVÁ J. & MATĚJKA K. 2004: Klíčivost vybraných travních dominant Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Jiří Kmet Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Děvín je jedním z nejnavštěvovanějších míst Pavlovských vrchů. (foto Petr Macháček, Regionální muzeum

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Příspěvek k poznání roupců (Diptera: Asilidae) Národních parků Podyjí a Thayatal a několika lokalit Znojemska

Příspěvek k poznání roupců (Diptera: Asilidae) Národních parků Podyjí a Thayatal a několika lokalit Znojemska THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 101 108. ISSN 1212-3560 Příspěvek k poznání roupců (Diptera: Asilidae) Národních parků Podyjí a Thayatal a několika lokalit Znojemska Contribution to the knowledge of robber

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 28 (2001): 207-213 ISBN: 80-85031- 39-6 Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 Expansion of Cloudet Yellow

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 9.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev HORÁKOVÁ V., HOLÁ E. & NOVOZÁMSKÁ E. 2012: Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) - nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. Opera Corcontica 49: 197 203 Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel

Více

Site description Geographic coordinates Altitude (m a.s.l.) Previously reported taxa from the locality. Date Collector(s) Number of individuals

Site description Geographic coordinates Altitude (m a.s.l.) Previously reported taxa from the locality. Date Collector(s) Number of individuals Kabátová K., Vít P. & Suda J. (2014): Species boundaries and hybridization in Central-European water lilies (Nymphaea) as inferred from genome size and morphometric data. Preslia 86: 131 154. Electronic

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO ROBUST 2004 c JČMF 2004 PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO Milena Kovářová Klíčová slova: Mokré Louky, klimatologie, stanice meteorologická, ekosystém mokřadní, teplota vzduchu,

Více

Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000

Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000 Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000 Cíl snímkování Pro péči o chráněná území je monitoring významným zdrojem poznatků,

Více