Historie bryologického výzkumu Křivoklátska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie bryologického výzkumu Křivoklátska"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 31: , 2011 Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Historical overview of bryological research in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central Bohemia) Hana Franklová 1 a Jiří Kolbek 2 1 Jílovská 259, Dolní Břežany; 2 Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice; Abstract. The oldest published data and herbarium specimens of bryophytes in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve date back to the 1850s. The oldest records originate from the late 1800s and the early1900s collections of Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, and Velenovský, later non-systematic collections of the second half of the 20th century come from Šmarda, Aldorfová, Rivola and Vondráček. In Franklová and Kolbek carried out a detailed survey in 14 small-size Specially Protected Areas (nature reserves) and at other 15 interesting sites. They found 224 species of bryophytes (31 liverworts and 193 mosses), of which 10 were endangered species and 4 are data deficient taxa. Study on plant communities revealed 122 species of mosses and 29 liverworts with 8 endangered species, 233 species of bryophytes (204 mosses and 29 liverworts, of 17 endangered species) were recorded in the course of a bryological meeting in Key words: Czech Republic, Křivoklátsko Protected Landscape Area, endangered species, floristic composition, liverworts, mosses Historie bryologického výzkumu Křivoklátsko přitahovalo svým přírodním bohatstvím nejen milovníky přírody, ale také odborníky nejrůznějších přírodovědných oborů. Od druhé poloviny 19. století zde začínají botanici objevovat i mechorosty. Mezi jejich první sběratele v okolí Křivoklátu (Pürglitz) patřil G. Gintl, který své nálezy 133

2 BOHEMIA CENTRALIS 31 publikoval až v roce 1917 v práci Příspěvek k výskytu českých mechů. Velký počet druhů však postrádá lokality. Jedná se o sběry z let a v práci najdeme údaje o vlastních sběrech mechorostů (7 játrovek a 88 mechů), z nichž některé revidoval prof. Kavina. Velký počet druhů však postrádá lokality (sdělení prof. Váni). Do prvních desetiletích 20. století zde dále sbírali botanici Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, Velenovský a další, např. v roce 1888 Faustus, 1899 Podpěra, 1903 Sommer, 1916 Schustler, 1921 Klášterský, 1927 Hilitzer, 1927 Kavina a 1931 Preis. Mezi nejstarší lokality navštívené bryology patří Křivoklát a Berounka (Dědeček 1880, 1883, 1886). Jeho sběry cituje rovněž Bauer (1893). V údolí potoka Vůznice u Nové Huti sbírali hlavně Schiffner (1887, 1896) a Bauer (1898, 1899). Schiffner a Bauer vydali některé sběry ve svých exsikátech. Velenovský ve svých dílech Mechy české a Játrovky české uvádí mechorosty z lokalit Křivoklát a zřícenina hradu Týřov (Velenovský 1897, ), v jiné práci (Velenovský 1899) pak ještě výskyt druhů na Vraní skále u Zdic. Mechorosty v okolí Hracholusk, Skryjí a Týřova sbíral Maloch (1913, 1934). Po 2. světové válce uvádí Šmarda (1947) mechorosty z lokalit Křivoklátské lesy, Úpořské údolí, Týřov a Čertova skála. Vondráček (1957, 1967) zde sbíral v rámci bryologického průzkumu Plzeňska. V souvislosti s vyhlášením nových chráněných území v oblasti bryologicky pracoval Rivola (1974, 1976, 1982, 1986). Jedinou diplomovou práci, která se zabývá rozšířením mechorostů na Křivoklátsku (ve východní části území ohraničeném lokalitami Křivoklát, Nižbor, pramen Lánského potoka, Klíčava), zpracovala Aldorfová (1976). Důležitým zdrojem informací jsou literární údaje o souborném rozšíření jednotlivých druhů játrovek na celém území bývalého Československa (Duda et Váňa , ). Další poznatky k rozšíření jednotlivých druhů, zejména mechů, se nacházejí často v taxonomických, floristických a geobota-nických publikacích (Pospíšil 1967, 1968, 1979, 1980, 1981, 1983, 1989, 1990, Pilous 1971, Franklová 1990, Vondráček 1993) a v diplomových pracích (Zemanová 1968, Hauptová 1978, Havránková 1985, Kafková 1988, Šnajdrová 1988, Dvořáková 1990, Buryová 1996 atd.). Mezi staršími geobotanickými pracemi jsou bryologicky významné údaje Klikovy (Klika 1941, 1947, 1958), který uváděl ve fytocenologických snímcích i mechorosty. Od 70. let minulého století byl prováděn systematický výzkum Křivoklátska z hlediska rozšíření cévnatých rostlin Geobotanickým oddělením Botanického ústavu AV. Měl význam nejen pro data rozšíření cévnatých rostlin, ale i mechorostů (tab. 1). Ve fytocenologických snímcích terestrických společenstev se nacházejí často lokalizované údaje o jejich výskytu (Kolbek et al. 1999, 2001, 2003). Mechorosty ve fytocenologických snímcích nacházíme i v dalších pracích, např. Husová (1975), Kolbek (1978, 1983, 1985), Blažková (1979), Kolbek et al. (1980), Kolbek et Petříček (1985). Mechorosty, uvedené ve snímcích do roku 1981 určovala, některé i sbírala J. Zittová-Kurková. Od 90. let 20. století je určovala většinou H. Franklová. 134

3 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska V rámci výzkumu květeny a vegetace této oblasti od roku 1974 prováděli bryologický inventarizační průzkum vybraných území CHKO a BR Křivoklátsko autoři tohoto článku (Franklová et Kolbek, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005). Prozkoumali rozšíření mechů a játrovek ve 14 maloplošných přírodních rezervacích a na 15 dalších lokalitách (zejména na rašeliništích, zrašelinělých půdách a silicitových sucích). V roce 2005 se konalo na Křivoklátsku 12. jarní setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS. V článku z tohoto setkání uvádějí Kučera et al. (2005) seznam druhů nalezených na 12 navštívených lokalitách. Přehled bryofloristického průzkumu území Území Křivoklátska je z hlediska geologických, geomorfologických a fytogeografických poměrů velmi pestré. Převažuje květena lesní, bohatá je i flóra skalních stanovišť, luk i segetální a ruderální (Kolbek 1990). Zatímco rozšíření cévnatých rostlin bylo dlouhodobě, podrobně a systematicky zkoumáno, neplatí totéž o mechorostech. Po poměrně bohatých, byť nesystematických údajích mezi 80. léty 19. století a počátkem 20. století (viz výše), se v období počet literárních údajů podstatně snížil. Celkem bylo do roku 1970 na Křivoklátsku zjištěno asi 193 druhů mechorostů (37 játrovek, 156 mechů, 17 ohrožených a 2 nedokonale známé taxony). Pospíšil (1987), který ve své práci hodnotil intenzitu prozkoumanosti jednotlivých oblastí Československa, vycházel ve svém hodnocení Křivoklátska ze situace do roku 1970 a zařadil ho tak k územím s malou intenzitou prozkoumanosti. Po roce 1970 však dochází k podstatné změně v průzkumu Křivoklátska z několika důvodů. Rivola (1974, 1975, 1976, 1982, 1986) v rámci nově navržených chráněných území prováděl i bryologický průzkum. Největší počet mechorostů udává z lokalit Eremit, Velká Pleš a Týřov. Rivola (1974) uvádí např. z lokality Velká Pleš 19 druhů mechorostů, z toho 1 játrovku a 7 mechů nových pro území a 8 ohrožených druhů. Aldorfová (1976) v rámci zpracování diplomové práce nasbírala 206 druhů mechorostů (40 játrovek a 166 mechů). Objevila 16 nových druhů pro území (2 játrovky, 14 mechů, 2 ohrožené druhy) a nepotvrdila výskyt 21 druhů. Od roku 1974 H. Franklová a J. Kolbek nejdříve prováděli záchranný bryologický výzkum v okolí řeky Berounky v úseku Skryje Roztoky, z důvodu plánované výstavby přehrady. V pozdějších letech rozšířili bryologický inventarizační průzkum i na další vybraná území v rámci výzkumu květeny a vegetace CHKO a BR Křivoklátsko. Výběr zkoumaných lokalit byl proveden tak, aby byly zastoupeny co nejpestřejší biotopy a rostlinná společenstva území: Čertova a Kněžská skála (skalní společenstva, spility), Týřovické skály (NPR Týřov) a zřícenina hradu Týřov (komplex teplomilných společenstev, andezity), U Eremita (pěnovce), Jouglovka, Vraní skála, Zdická 135

4 BOHEMIA CENTRALIS 31 skalka u Kublova, Kamenec, Tři skalky, Dlouhá skála, Čertova skála u Zbirohu, Světovina (acidofilní lesní společenstva, tvrdé buližníkové suky, silicity), sedm rašeliništních biotopů v severní části CHKO včetně PR Prameny Klíčavy (rašeliniště a mokřady), Velká a Malá Pleš, Na Babě a Brdatka, Jezírka (lesní, lesostepní a stepní porosty), Červený kříž a Vyspalova seč (porosty subkontinentálních a subxerofilních doubrav), Lípa (suťové lesy), Kohoutov (bučiny), Skryjské kambrium (údolí Úpořského a Zbirožského potoka, sutě a niva potoka). Celkem bylo nalezeno 224 druhů mechorostů, z toho byl poprvé zjištěn výskyt 36 druhů (3 játrovky, 33 mechů, 6 ohrožených a 2 nedokonale známé taxony). Z historických nálezů byl potvrzen výskyt 33 druhů (4 játrovky, 29 mechů). V roce 2005 se konalo na Křivoklátsku 12. jarní setkání bryologickolichenologické sekce ČBS. Bylo navštíveno 12 lokalit (Kučera et al. 2005). Celkem bylo nasbíráno 233 druhů mechorostů, z toho bylo pro území objeveno 42 nových druhů (4 játrovky, 38 mechů) a ověřen byl skoro po 100 letech, výskyt 9 druhů (3 játrovky, 6 mechů). Bryologové z České republiky a ze zahraničí zde poprvé sbírali 12 ohrožených druhů a 2 nedokonale známé. V období , na základě excerpce literárních údajů, byl zjištěn výskyt cca 298 druhů mechorostů, z toho byl poprvé z území zjištěn výskyt 10 druhů játrovek, 112 mechů, 17 ohrožených a 6 nedokonale známých taxonů. Z historických sběrů (z konce 19. století) nebyl dosud potvrzen výskyt 32 druhů mechorostů (5 játrovek, 27 mechů). Po roce 2005 nebyla zatím zveřejněna z Křivoklátska jiná práce, která by se zabývala rozšířením mechorostů, avšak byl publikován nález jednoho nového druhu pro ČR (Müller et Kučera 2006). Podrobný bryologický průzkum nebyl zatím proveden na 9 maloplošných chráněných územích CHKO a BR Křivoklátsko (PR Dubensko, PR Kabečnice, PP Stará Ves, PR Stříbrný luh, PP Trubínský vrch, NPR Vůznice, PR Vysoký tok, PR Nezabudické skály a PP Valachov). Z lokality Vůznice však existují od roku 1970 jen ojedinělé sběry (Aldorfová 1976, Kučera et al. 2005). Stručná charakteristika bryoflóry a přehled nejzajímavějších taxonů, které byly zjištěny na Křivoklátsku od poloviny 19. století do roku 2005 Podle fytogeografického členění (Skalický 1988) je Křivoklátsko zařazeno do oblasti Mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, v jehož květeně převládají mezofyty nad termofyty. Jen malý severní výběžek náleží k fytogeografickému okresu 30 Jesenicko-rakovnická plošina, zatímco převážná část území náleží k fytogeografickému okresu 32 Křivoklátsko. Osou území je hluboké údolí Berounky, ve kterém se na převládajícím skalním podkladu s členitým reliéfem vhloubeným do algonkické paroviny vyskytují ekotopy s extrémními stanovištními podmínkami. V chladových kotlinách přítoků se 136

5 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska uplatňuje zvrat vegetačních stupňů. Z vegetačních stupňů převládá suprakolinní nad submontánním. Území je chudé na srážky (kontinentální charakter). Reliéf krajiny je svažitý, skalnatý, chudé půdy převažují nad živnými, krajina lesnatá převládá nad zemědělsky využívanou. Převládají horniny kyselé série; bazické horniny (spility, diabasy) se vyskytují většinou jednotlivě v okolí Berounky a v pásu při jihovýchodní hranici CHKO. Nejteplejší část je jihovýchodní, přiléhající k oblasti Českého krasu, zatímco nejchladnější a vegetačně nejchudší část se nachází na severozápadě (Kolbek et al. 1997). V bryoflóře Křivoklátska se nejvíce vyskytují běžné, temperátní lesní druhy, mezi nimiž jsou zastoupeny i druhy s těžištěm rozšíření v supramontánním či dokonce subalpínském až alpínském pásmu. Jde o taxony Anastrophyllum minutum, Nowellia curvifolia, Porella cordaeana, Andreaea rothii subsp. rothii, Brachythecium reflexum, Buxbaumia viridis, Dicranoweisia crispula, Hypnum pallescens, Plagiopus oederianus, Plagiothecium undulatum a Schistidium trichodon. Výrazný suboceánický element představuje druh Hylocomium brevirostre, nalezený teprve nedávno. Zároveň však v bryoflóře Křivoklátska najdeme četné teplomilné submediteránní prvky na výslunných skalách a stepích, např. Mannia fragrans, Syntrichia montana, Grimmia montana a Gymnostomum calcareum. Subkontinentální element představuje nedávno nalezený druh Neckera besseri. V bryoflóře Křivoklátska evidujeme 41 ohrožených druhů (5 játrovek, 36 mechů) a 7 nedokonale známých druhů podle pojetí práce Kučera et Váňa (2005), z nichž játrovky Metzgeria simplex (1899 Schiffner, cf. Duda et Váňa 1988: 99) a Fossombronia pusilla (Dědeček 1880, 1883, cf. Duda et Váňa 1976b: 100), sbírané v 19. století patří mezi nezvěstné (kategorie DD-va). Od roku 1970 byly nově zjištěné druhy játrovek: Jungermannia hyalina (LR-nt, Kolbek et al. 2003, det Kurková), Porella cordaeana (LR-nt, Kučera et al. 2005) a Riccia ciliifera (LR-nt, Rivola 1974, Kolbek 1978). Byl ověřen výskyt Frullania tamarisci (VU, Dědeček 1880, 1883, Gintl 1917, Kučera et al. 2005). Rivola (1974) uvádí z lokality Velká Pleš poslední údaj o výskytu druhu Mannia fragrans (LR-nt). Celkový počet a jména ohrožených a nedokonale známých druhů mechorostů zjištěných při bryologickém výzkumu různými autory v CHKO Křivoklátsko je obsažen v Tab. 1 a 2. Mezi nejzajímavější nálezy ohrožených druhů mechů patří např. Hylocomium brevirostre (CR, Kučera et al. 2005, druh recentně zaznamenaný jen na jedné lokalitě v Podyjí), Syntrichia fragilis (CR, Müller et Kučera 2006, jediná lokalita nově zjištěného druhu na našem území), Buxbaumia viridis (EN, Kučera et al. 2005, první nález druhů na Křivoklátsku), Dicranum viride (EN, Kučera et al. 2005, první nález na Křivoklátsku), Orthotrichum patens (VU, Kučera et al. 2005, první nález na Křivoklátsku), Zygodon rupestris (EN, Kučera et al. 2005, vzácný druh recentně nalezený jen ve středních Čechách, na Zbraslavi a v pražské Šárce), Andreaea rothii subsp. rothii (VU, Kučera et al. 2005, horský druh, jde o nejníže položenou lokalitu u nás). Herbářové položky druhů Tortula atrovirens (CR, 137

6 BOHEMIA CENTRALIS 31 Tab. 1. Ohrožené a nedokonale známé taxony mechorostů zjištěné při studiu vegetace CHKO a BR Křivoklátsko. Table 1. Endangered and poorly known taxa of mosses found in the study of vegetation Křivoklátsko PLA and BR. druh / species použité jméno společenstvo / community lokalita / locality ohrožení / threat rok / year autor / Vegetace / str. / / used name author(s) Vegetation page Campylium stellatum Caricetum rostratae Lány, Nový Dvůr LR-nt 2001 Kučera T., Kolbek J. Eurhynchium Cirriphyllum Aceri-Carpinetum aegopodietosum Broumy DD 1970 Husová M flotowianum reichenbachianum Jungermannia Impatienti-Dryopteridetum filicis-maris Kublov, Zbiroh LR-nt 1999, 2002 Kolbek J., 3 34 hyalina dryopteridetosum dilatatae Boublík K., Černý T. Plagiopus oederianus Plagiopus oederi Primulo veris-seslerietum calcariae Týřovice EN 1974 Kolbek J Plagiopus oederianus Plagiopus oederi Saxifrago aizoidis-seslerietum Račice EN 1974 Kolbek J calcariae Ptychodium plicatum Lescuraea plicata Arunco-Aceretum abietetosum Nižbor EN 1977 Kolbek J Rhodobryum Rhodobryum Arunco-Aceretum abietetosum Pustověty LR-nt 1984 Kolbek J ontariense spathulatum Scorpidium revolvens Drepanocladus Juncetum effusi osada Šubrt DD 1989 Rydlo J revolvens Trichostomum Trichostomum Saxifrago aizoidis-seslerietum Račice DD-va 1974 Kolbek J brachydontium mutabile calcariae Kategorie ohrožení (Kučera et Váňa 2005): CR kriticky ohrožené taxony vystavené mimořádnému riziku vyhynutí v přírodě, EN silně ohrožené taxony vystavené velkému riziku vyhynutí ve volné přírodě, VU ohrožené a zranitelné taxony, LR-nt taxony zatím nejsou ohrožené, ale blíží se ke splnění některého z kriterií pro zařazení mezi předcházející kategorie. Ostatní kategorie: DD nedokonale známé taxony, u kterých nebylo možné shromáždit potřebné informace pro zhodnocení míry ohrožení, DD-va taxony, které mohou být v budoucnosti nalezeny a může být zhodnoceno jejich ohrožení. Publikované Vegetace, díl 1 (Kolbek et al. 1999), 2 (2001), 3 (2003). Mechorosty určovala J. Kurková. Trichostomum brachydontium je taxonomicky kritický druh, podobně jako druhy Plagiopus oederianus, Ptychodium plicatum a Scorpidium revolvens (neodpovídá ekologie) jsou většinou špatně určované. Revize správného určení těchto druhů, nebyla zatím provedená z důvodu nedohledání herbářových položek. Není proto možné potvrdit jejich správné určení. 138

7 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Tab. 2. Ohrožené a nedokonale známé druhy mechorostů zjištěné při bryologickém výzkumu v CHKO a BR Křivoklátsko. Table 2. Endangered and poorly known moss taxa found in the Křivoklátsko PLA and BR during bryological research. (chráněné) území / (protected) area počet mechů / number of mosses počet játrovek/ number of liveworts počet ohrožených a nedokonale známých druhů / number of endangered and poorly known species seznam ohrožených a nedokonale znamých druhů / list of endangered and poorly known species autor / author(s) Čertova skála Bryum archangelicum (DD) Franklová et Kolbek Čertova skála Frullania tamarisci (VU), Gymnostomum calcareum (VU), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Hymenostylium recurvirostrum (LR-nt), Rhynchostegiella tenella (LR-nt), Schistidium elegantulum subsp. elegantulum (DD) Kučera et al Čertova skála Kolbek et Petříček 1985 Kněžská skála Franklová et Kolbek Kněžská skála 8 Kolbek et Petříček 1985 U Eremita Franklová et Kolbek Velká Pleš Campylium stellatum (LR-nt), Riccia ciliifera (LR-nt) Franklová et Kolbek Velká Pleš Riccia ciliifera (LR-nt) Horáková in Franklová et Kolbek Malá Pleš Dicranella subulata (VU), Grimmia montana (LR-nt) Franklová et Kolbek Malá Pleš 56 8 Kučera et al Velká Pleš Buxbaumia aphylla (VU), Bryum alpinum Kučera et al (LR-nt), Grimmia montana (LR-nt) Velká Pleš Mannia fragrans (LR-nt), Riccia ciliifera Rivola 1974 (LR-nt) Skryjské kambrium Tortula atrovirens (CR) Franklová et Kolbek Skryje-Šlovice Gymnostomum calcareum (VU), Bryum Kučera et al alpinum (LR-nt) Skryje a okolí Blažková 1979 Skryje Maloch 1934 Lípa Franklová et Kolbek Týřov Franklová et Kolbek Týřov, hrad Franklová et Kolbek Týřovické skály Riccia ciliifera (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Franklová et Kolbek Týřovické skály 1 Buxbaumia viridis (EN) Franklová in Kučera et al Týřov (A, B, C) Kučera et al A) Týřov: Prostřední potok B) Týřov: Úpořský potok Hylocomium brevirostre (CR), Buxbaumia viridis (EN), Dicranum viride (EN), Andreaea rothii subsp. rothii (VU) Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Frullania tamarisci (VU), Porella cordaeana (LR-nt), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Schistidium pruinosum (LR-nt) Kučera et al Kučera et al

8 BOHEMIA CENTRALIS 31 C) Týřov: Vosník Podmol (Týřovické skály) Kučera et al Dicranum muehlenbeckii (EN), Anomodon rugelii (VU), Hypnum pratense (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD), Pogonatum nanum (DD) Maloch 1934 Týřovice 1 Serpoleskea confervoides (LR-nt) Maloch 1934 Týřov 1 Plagiothecium latebricola (VU) Velenovský 1897 u Berounky pod Týřovem?? 1 Sphagnum obtusum (LR-nt) Šmarda in Pilous 1971 Kohoutov Franklová et Kolbek 2000 Kohoutov Žan et al Jouglovka Franklová et Kolbek 2001 Vraní skála Franklová et Kolbek 2001 Zdická skalka Franklová et Kolbek 2001 Vraní skála?? 1 Orthotrichum rupestre (LR-nt) Velenovský 1899 Svatá Kučera et al Vraní skála Kučera et al Klíčava a další rašel. biotopy Franklová a Kolbek 2002 Klíčava Sphagnum warnstorfii (LR-nt), Tomenthypnum nitens (LR-nt) Franklová a Kolbek 2002 Červený kříž Serpoleskea subtilis (LR-nt) Franklová et Kolbek 2004 Na Babě Serpoleskea subtilis (LR-nt) Franklová et Kolbek 2005 Bradatka Serpoleskea subtilis (LR-nt), Didymodon spadiceus (DD) Franklová et Kolbek 2005 Na Babě a Aldorfová 1976 Brdatka Bradatka Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Grimmia trichophylla (LR-nt), Schistidium confusum (DD) Kučera et al Nový Jáchymov, Kučera et al Prostřední rybník Vůznice Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Frullania tamarisci (VU), Buxbaumia aphylla (VU), Orthotrichum patens (VU), Weissia squarrosa (VU), Grimmia trichophylla (LR-nt), Serpoleskea subtilis (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Kučera et al Vůznice 1 Metzgeria simplex (DD-va) Schiffner 1900 sub M. conjugata var. elongata (Duda et Váňa 1988/2) Vůznice Hymenostylium recurvirostrum (LR-nt), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Křivoklát 7 Hylocomium brevirostre (CR), Helodium blandowii (EN), Frullania tamarisci (VU), Dicranella subulata (VU), Hamatocaulis vernicosus (VU), Campylium stellatum (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Řevničov, prameny Klíčavy Velenovský 1894 Gintl Hamatocaulis vernicosus (VU) Jakšičová 2004, Bryonora 12/2004 Ploskov Brachythecium campestre (LR-nt) Aldorfová 1976 Sýkořice Encalypta ciliata (LR-nt) Aldorfová 1976 Jáchymov Plagiomnium medium (LR-nt) Kučera et al

9 Vysvětlivky k tab. 2. / Explanations to tab. 2. Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Mechorosty z prací Franklová et Kolbek (, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005) určovala H. Franklová. Kategorie ohrožení (Kučera et Váňa 2005): CR kriticky ohrožené taxony vystavené mimořádnému riziku vyhynutí v přírodě, EN silně ohrožené taxony vystavené velkému riziku vyhynutí ve volné přírodě, VU ohrožené a zranitelné taxony, LR-nt taxony zatím nejsou ohrožené, ale blíží se ke splnění některého z kriterií pro zařazení mezi předcházející kategorie. Ostatní kategorie: DD nedokonale známé taxony, u kterých nebylo možné shromáždit potřebné informace pro zhodnocení míry ohrožení, DD-va taxony, které mohou být v budoucnosti nalezeny a může být zhodnoceno jejich ohrožení. Moss species referred by Franklová et Kolbek (, 2000, 2001, 2002, 2005) were determined by H. Franklová. Categories of threats (Kučera et Váňa 2005): CR Critically Endangered, EN Endangered, VU Vulnerable, LR-nt Lower Risk near threatened Other categories: DD Data Deficient, DD-va Data Deficient vanished. Franklová et Kolbek ) a Didymodon spadiceus (DD, Franklová et Kolbek 2005), revidoval v roce 2004 J. Kučera. U kriticky ohrožených druhů Ptychodium plicatum (EN), Plagiopus oederianus (EN), nezvěstného druhu Trichostomum brachydontium (DD-va) a nedokonale známého taxonu Scorpidium revolvens (DD) (viz tab. 1), které určovala J. Kurková, se jedná pravděpodobně o chybné určení, které není možné ověřit z důvodu nedostupnosti herbářových položek. Jinak by se jednalo o jediné recentní nálezy v Čechách (Kučera et Váňa 2005). Závěr Systematický bryologický průzkum v CHKO a BR Křivoklátsko skončil i přes malé finanční nároky v roce Na základě dostupných herbářových položek a publikovaných údajů můžeme v současné době konstatovat, že prozkoumanost území není z hlediska druhové skladby a rozšíření mechorostů dokončená. Dodnes nebyla prozkoumána např. všechna maloplošná chráněná území, natož další zajímavé lokality se specifickou vegetací. Souhrn Nejvíce herbářových položek a literárních údajů týkajících se rozšíření mechorostů na Křivoklátsku pochází z druhé poloviny 19. století a z počátku 20. století. Mechorosty zde sbírali např. Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, Velenovský, Šmarda a další. Celkem byl zjištěn, na základě excerpce literárních 141

10 BOHEMIA CENTRALIS 31 údajů z tohoto období, výskyt cca 193 druhů mechorostů (37 játrovek, 156 mechů, 17 ohrožených a 2 nedokonale známých taxonů). V 70. letech 20. století zde sbírali Aldorfová, Rivola a Vondráček. V létech provedli Franklová a Kolbek detailní systematický průzkum 14 maloplošných chráněných území a 15 dalších vybraných lokalit. Celkem bylo nalezeno 224 druhů mechorostů (31 játrovek, 193 mechů). Z toho byl zjištěn výskyt 10 ohrožených a 4 nedokonale známých taxonů. Další druhy byly sbírány při vegetačním výzkumu rostlinných společenstev, 151 mechorostů (29 játrovek a 122 mechů, 8 ohrožených druhů). Během bryologického setkání v roce 2005 bylo sebráno celkem 233 druhů mechorostů (29 játrovek, 204 mechů, 17 ohrožených a 5 nedokonale známých taxonů). Celkem byl v období 1970 až 2005 zjištěn výskyt cca 298 druhů mechorostů (46 játrovek, 252 mechů, 32 ohrožených a 6 nedokonale známých taxonů). Poděkování Autoři děkují Mgr. J. Kučerovi, Ph.D., za cenné údaje a opravy textu. Prof. RNDr. J. Váňovi, DrSc., děkujeme za připomínky k textu. Druhý z autorů zpracoval příspěvek v rámci výzkumného záměru AV0Z Literatura Aldorfová J. (1976): Mechorosty Křivoklátska. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Bauer E. (1893): Beiträge zur Moosflora Westböhmens und des Erzgebirges. Lotos, Prag, 41: Bauer E. (1898): Neue und interessante Moose der böhmischen Flora. All. Bot. Z., Karlsruhe, 6: 95 et 96. Bauer E. (1899): Neue Beiträge zur Moosflora von Mittelböhmen. Lotos, Prag, 47: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-festucetum rubrae eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. Preslia, Praha, 51: Buryová B. (1996): Rozšíření druhů rodu Philonotis v České republice. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Dědeček J. (1880): Beiträge zur Literaturgeschichte und Verbreitung der Lebermoose in Böhmen. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 29: Dědeček J. (1883): Mechy jatrovkovité (Hepaticae) květeny české. Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, sect. bot., 5/4: Dědeček J. (1886): Die Lebermoose (Musci Hepatici) Böhmens. Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, sect. bot., 5/4: Duda J. et Váňa J. ( ): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei IV XXI. Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A 18(1969a): (IV); 19(1970b): (VIII); 22(1973b): (XIV); 23(1974b): (XVI); 24(1975a): (XVII); 25(1976a): (XIX); 25(1976b): (XX); 26(1977a): (XXI). Duda J. et Váňa J. ( ): Rozšíření játrovek v Československu XXV LXIII. Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A 28(1979a): (XXV); 29(1980a): (XXVII); 31(1982c): (XXXV); 34(1985a): 1 20 (XLII); 37(1988a): (LI); 37(1988b): (LII); 37(1988c): 142

11 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska (LIII); 38(1989a): (LIV); 38(1989b): (LV); 39(1990b): (LVIII); 41(1992a): (LXI); 41(1992c): (LXIII). Dvořáková B. (1990): Rozšíření a charakteristika rodu Calliergon Kindb. v ČSFR. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Franklová H. (1990): Rozšíření druhů rodu Dicranum Hedw. v Československu I. Čas. Nár. Muz., Praha, 162: Franklová H. et Kolbek J. (): Bryologický inventarizační průzkum vybraných území CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: Franklová H. et Kolbek J. (2000): Mechorosty Národní přírodní rezervace Kohoutov v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34(1999): Franklová H. et Kolbek J. (2001): Mechorosty tvrdých buližníkových suků v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: Franklová H. et Kolbek J. (2002): Mechorosty rašeliništních biotopů v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 37: Franklová H. et Kolbek J. (2004): Mechorosty Přírodní rezervace Červený kříž a okolí Vyspalovy seče v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: Franklová H. et Kolbek J. (2005): Mechorosty Přírodních rezervací Na Babě a Brdatka v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: Gintl G. (1917): Příspěvek k výskytu Českých mechů. Čas. Mus. Král. Čes., Praha, 91: Hauptová M. (1978): Rozšíření rodu Pottia (Reichnb.) Ehrh. ex Fürnr. na území Československa. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Havránková K. (1985): Rozšíření gemiferních druhů rodu Pohlia Hedw. tvořící gemy na lodyžkách na území Československa. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Husová M. (1975): Suťové a roklinové lesy na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 4: Kafková O. (1988): Rozšíření druhů rodu Neckera Hedw. v Československu. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. Separ. Ex: Věst. Král. Čes. Spol. Nauk, Praha, tř. mat.-přír., (1941): Klika J. (1947): Příspěvek k rozšíření teplomilné květeny na Křivoklátsku. Příroda, Praha, 39/3: Klika J. (1958): Fytocenologické poměry polesí Dřevíč a Žlubinec na Křivoklátsku. Acta Univ. Carol.-Biol., Praha, 5(1958): Kolbek J. (1978): Beitrag zur Kenntnis des Woodsio-Asplenietum und Asplenietum septentrionalis in Böhmen. Preslia, Praha, 50: Kolbek J. (1983): Geobotanické poznámky k výskytu Saxifraga rosacea v okolí ventarol na Křivoklátsku. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 18: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Preslia, Praha, 57: Kolbek J. (1990): Připravovaná květena CHKO Křivoklátsko. In: Rivola M. et al., Současný stav a cíle botanického výzkumu CHKO Křivoklátsko, Praha, s Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. Studie ČSAV, Praha, no. 1: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 14: Kolbek J. et al. (1997): Potential natural vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko. Potenciální přirozená vegetace Biosférické rezervace Křivoklátsko. Academia, Praha, s Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. AOPK ČR et BÚ AV ČR, Praha, s Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. Academia, Praha, s Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha, s

12 BOHEMIA CENTRALIS 31 Kučera J. et Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda, Praha, 23: Kučera J., Müller F. et Plášek V. (2005): Mechorosty zaznamenané v průběhu 12. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v CHKO Křivoklátsko. Bryonora, Praha, 35: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. Okresní a obecní zastupitelstvo v Plzni, tiskárna Českého deníku, Plzeň, s Maloch F. (1934): Rostlinné útvary a společenstva rakovnického okresu. Věstn. Mus. Spolku Města Rakovníka, Rakovník, 24: Müller F. et Kučera J. (2006): Syntrichia fragilis Czech Republic. In: New national and regional bryophyte records, 13., J. of Bryol., London, 28: Pilous Z. (1971): Bryophyta. Mechorosty. Sphagnidae Mechy rašeliníkové. In: Flora ČSSR, ser. C1: 1 413, Academia, Praha. Pospíšil V. (1967): Über die Variabilität und Verbreitung der Moosart Thuidium abietinum Br. eur. incl. subsp. hystricosum (Mitt.) Kindb. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 52: Pospíšil V. (1968): Können die moose Camptothecium lutescens (Hedw.) B.S.G., Entodon orthocarpus (Brid.) Lindb., Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. und Thuidium abietinum (Hedw.) B.S.G. auf dem Gebiet der Tschechoslowakei präglaziale Relikte sein? Čas. Mor. Muz., Brno, vědy přír., 53: Pospíšil V. (1979): Verbreitung des Laubmooses Pseudoephemerum nitidum (Hedw.) Reim. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 64: Pospíšil V. (1980): Die Laubmoose Eurhynchium angustirete (Broth.) Kop., E. striatum (Hedw.) Schimp. und E. pulchellum (Hedw.) Jenn. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 65: Pospíšil V. (1981): Die Laubmoose Mnium spinulosum B.S.G., M. spinosum (Voit) Schwaegr. und M. hornum Hedw. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 66: Pospíšil V. (1983): Die Laubmoose Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr, Neckera webbiana (Mont.) Düll und Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 68: Pospíšil V. (1987): Ein Abriss des Standes der bryofloristischen Erforschung in der Tschechoslowakei auf Grund der Materialdokumentation. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 72: Pospíšil V. (1989): Die Laubmoose Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde und Aphanorhegma patents (Hedw.) Lindb., ihre Verbreitung und Gefährdung in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 74: Pospíšil V. (1990): Die Laubmoose Heterocladium heteropterum B.S.G. und H. dimorphum (Brid.) B.S.G. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 75: Rivola M. (1974): Mechorosty Velké Pleše na Křivoklátsku. Ochr. Přír., Praha, 1: 4. Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 4: Rivola M. (1976): Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 5: Rivola M. (1982): Vegetace středočeských pěnovců. Preslia, Praha, 54: Rivola M. (1986): Mechorosty (Fragmenta bryologica). Bohemia centralis, Praha, 15: Schiffner V. (1887): Beiträge zur Kenntniss der Moosflora Böhmens. I. Lotos, Prag, 35: Schiffner V. (1896): Bryologische Mitteilungen aus Mittelböhmen. I. Lebermoose (Hepaticae). Oesterr. Bot. Z., Wien, 46: Skalický V. (1988): Regionálně-fytogeografické členění. In: Hejný S. et Slavík B. [red.], Květena České socialistické republiky 1, Praha, s Šmarda J. (1947): Mechová a lišejníková společenstva ČSR. Čas. Morav. Mus. Zem., Brno, vědy přír., 31: Šnajdrová I. (1988): Rozšíření a charakteristika rodu Anomodon Hook. et Tayl v ČSSR. Ms. [Dipl. Práce Přír. Fak. UK, Praha] Velenovský J. (1897): Mechy české. Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, 5/16: Velenovský J. (1899): Bryologické příspěvky z Čech Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, 8/27:

13 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Velenovský J. ( ): Játrovky české. Část I., II., III. Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, cl. 2, 10/12(1901): 1 49, Tab. 1 4; 11/3(1902): 1 24, Tab. 5 8; 12/4(1903): 1 38, Tab Vondráček M. (1957): Příspěvek k rozšíření mechů na Plzeňsku. Preslia, Praha, 29: Vondráček M. (1967): Mechy na Plzeňsku. Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, přír., 1: Vondráček M. (1993): Revize a rozšíření druhů rodu Orthotrichum Hedw. v České a Slovenské republice (Musci). Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, přír., 85: Zemanová H. (1968): Rozšíření druhů rodu Dicranum Hedw. v Československu. Ms. [Dipl. Práce Přír. Fak. UK, Praha] Žán M. et al. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. Ms. [Inventar. průzkum, depon. in: Správa CHKO Křivoklátsko] Recenzovali: Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D. 145

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites.

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Bryonora 35 (2005) 21 relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Literatura: Hanel L. (1997): Geologie a geomorfologie. Veronica 11/1:

Více

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 17(2): 29 56, (2010) 2010 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260, ISBN 978-80-86076-57-7 Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Bryophytes and Lichens

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Acta rerum naturalium 3: 11 20, 2007 ISSN 1803-1587 Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Floristic and vegetation research of Velký Špičák National Nature

Více

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature Bryonora 46 (2010) 5 Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradìlek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae)

Více

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R.J. 2011: Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera Corcontica 48: 69 78 Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Downy willow (Salix lapponum

Více

A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Obsah Botanické citace Zoologické citace Ostatní >>Další (A2.5 Obecná ochrana přírody) A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ V této kapitole jsou uvedeny vybrané literární i nepublikované prameny

Více

Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras)

Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 201-227, 2006 Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras) 1 Úvod Martin D a n č á k & Martin Duchoslav Flora and vegetation of the Špraněk National

Více

Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko)

Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) Bohemia centralis, Praha, 31: 121 131, 2011 Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) Macrofungi in the Lípa Nature Reserve and Kohoutov National Nature

Více

5 Vyhodnocení činnosti

5 Vyhodnocení činnosti 5 Vyhodnocení činnosti 5.1 Monitoring a výzkum Historie výzkumu Českého Švýcarska V následujícím přehledu je stručně uvedena historie výzkumné činnosti v oborech botanika, zoologie, geologie/geomorfologie,

Více

K poznání flóry Osoblažska Zuzana Mruzíková

K poznání flóry Osoblažska Zuzana Mruzíková K poznání flóry Osoblažska Zuzana Mruzíková Stav současného poznání Osoblažska lze z botanického hlediska považovat za neuspokojivý. Osoblažský výběžek patří neprávem k poměrně opomíjeným regionům České

Více

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy)

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Acta rerum naturalium 4: 31 42, 2008 ISSN 1803-1587 Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok

Více

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les)

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Západočeské entomologické listy (2011), 2: 44 50 ISSN 1804-3062 Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Libor Dvořák Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, 353 01

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.5 Tvorba databáze

Více

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském

Více

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PR Modlivý důl - přehledová mapa TopoL 3.11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní rezervaci Modlivý důl

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic)

Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic) Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 201 212, 2011 ISSN 1210-6100 Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika) Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech

Více

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému 1 ÚVOD Městské prostředí bývá v podvědomí lidí chápáno jako protiklad přírodního prostředí. Některé jeho aspekty - vysoká koncentrace obyvatel, dopravy, průmyslu, vysoký podíl zpevněných ploch, spolu se

Více

Acta rerum naturalium 1: 117 125, 2005 ISSN 1801-5972

Acta rerum naturalium 1: 117 125, 2005 ISSN 1801-5972 Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae) Water Beetles of the Ponds in the

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice

Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice Silva Gabreta vol. 14 (3) p. 199 220 Vimperk, 2008 Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice Historical landscape structure and husbandry in spring area of the Blanice River

Více

Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice

Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 17 27, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice (Podorlicko) Lichens of Natural Reserve U Houkvice (Podorlicko,

Více

I. Přehled významných území ochrany přírody... 3. 1.1 Kategorie velkoplošných chráněných území:... 4

I. Přehled významných území ochrany přírody... 3. 1.1 Kategorie velkoplošných chráněných území:... 4 Obsah I. Přehled významných území ochrany přírody... 3 1.1 Kategorie velkoplošných chráněných území:... 4 1.2 Kategorie maloplošných chráněných území:... 4 1.3 NP Šumava... 5 1.4 CHKO Český les... 7 1.5

Více

Pískovcové krajiny: fenomén jako předmět ochrany

Pískovcové krajiny: fenomén jako předmět ochrany Pískovcové krajiny: fenomén jako předmět ochrany OBSAH Handrij Härtel: Pískovcové krajiny: fenomén jako předmět ochrany 1 Lenka Šoltysová: CHKO Český ráj vize na dalších 50 let 3 Vojen Ložek: Český ráj

Více

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. odbor ekologie lesa Lidická 25/27, 602 00 Brno

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. odbor ekologie lesa Lidická 25/27, 602 00 Brno Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. odbor ekologie lesa Lidická 25/27, 602 00 Brno Návrh koncepce soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v 1.-3. lesním vegetačním

Více

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007 ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových

Více

P O D F A R S K Ý M L E S E M

P O D F A R S K Ý M L E S E M PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI P O D F A R S K Ý M L E S E M Ing. Jiří Wimmer České Budějovice, 2014 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční

Více

ČESKÁ GEOGRAFIE V OBDOBÍ ROZVOJE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ČESKÁ GEOGRAFIE V OBDOBÍ ROZVOJE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Univerzita Palackého v Olomouci ČESKÁ GEOGRAFIE V OBDOBÍ ROZVOJE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Sborník příspěvků výroční konference České geografické společnosti Aleš Létal, Zdeněk Szczyrba, Miroslav Vysoudil

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více