Historie bryologického výzkumu Křivoklátska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie bryologického výzkumu Křivoklátska"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 31: , 2011 Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Historical overview of bryological research in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central Bohemia) Hana Franklová 1 a Jiří Kolbek 2 1 Jílovská 259, Dolní Břežany; 2 Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice; Abstract. The oldest published data and herbarium specimens of bryophytes in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve date back to the 1850s. The oldest records originate from the late 1800s and the early1900s collections of Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, and Velenovský, later non-systematic collections of the second half of the 20th century come from Šmarda, Aldorfová, Rivola and Vondráček. In Franklová and Kolbek carried out a detailed survey in 14 small-size Specially Protected Areas (nature reserves) and at other 15 interesting sites. They found 224 species of bryophytes (31 liverworts and 193 mosses), of which 10 were endangered species and 4 are data deficient taxa. Study on plant communities revealed 122 species of mosses and 29 liverworts with 8 endangered species, 233 species of bryophytes (204 mosses and 29 liverworts, of 17 endangered species) were recorded in the course of a bryological meeting in Key words: Czech Republic, Křivoklátsko Protected Landscape Area, endangered species, floristic composition, liverworts, mosses Historie bryologického výzkumu Křivoklátsko přitahovalo svým přírodním bohatstvím nejen milovníky přírody, ale také odborníky nejrůznějších přírodovědných oborů. Od druhé poloviny 19. století zde začínají botanici objevovat i mechorosty. Mezi jejich první sběratele v okolí Křivoklátu (Pürglitz) patřil G. Gintl, který své nálezy 133

2 BOHEMIA CENTRALIS 31 publikoval až v roce 1917 v práci Příspěvek k výskytu českých mechů. Velký počet druhů však postrádá lokality. Jedná se o sběry z let a v práci najdeme údaje o vlastních sběrech mechorostů (7 játrovek a 88 mechů), z nichž některé revidoval prof. Kavina. Velký počet druhů však postrádá lokality (sdělení prof. Váni). Do prvních desetiletích 20. století zde dále sbírali botanici Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, Velenovský a další, např. v roce 1888 Faustus, 1899 Podpěra, 1903 Sommer, 1916 Schustler, 1921 Klášterský, 1927 Hilitzer, 1927 Kavina a 1931 Preis. Mezi nejstarší lokality navštívené bryology patří Křivoklát a Berounka (Dědeček 1880, 1883, 1886). Jeho sběry cituje rovněž Bauer (1893). V údolí potoka Vůznice u Nové Huti sbírali hlavně Schiffner (1887, 1896) a Bauer (1898, 1899). Schiffner a Bauer vydali některé sběry ve svých exsikátech. Velenovský ve svých dílech Mechy české a Játrovky české uvádí mechorosty z lokalit Křivoklát a zřícenina hradu Týřov (Velenovský 1897, ), v jiné práci (Velenovský 1899) pak ještě výskyt druhů na Vraní skále u Zdic. Mechorosty v okolí Hracholusk, Skryjí a Týřova sbíral Maloch (1913, 1934). Po 2. světové válce uvádí Šmarda (1947) mechorosty z lokalit Křivoklátské lesy, Úpořské údolí, Týřov a Čertova skála. Vondráček (1957, 1967) zde sbíral v rámci bryologického průzkumu Plzeňska. V souvislosti s vyhlášením nových chráněných území v oblasti bryologicky pracoval Rivola (1974, 1976, 1982, 1986). Jedinou diplomovou práci, která se zabývá rozšířením mechorostů na Křivoklátsku (ve východní části území ohraničeném lokalitami Křivoklát, Nižbor, pramen Lánského potoka, Klíčava), zpracovala Aldorfová (1976). Důležitým zdrojem informací jsou literární údaje o souborném rozšíření jednotlivých druhů játrovek na celém území bývalého Československa (Duda et Váňa , ). Další poznatky k rozšíření jednotlivých druhů, zejména mechů, se nacházejí často v taxonomických, floristických a geobota-nických publikacích (Pospíšil 1967, 1968, 1979, 1980, 1981, 1983, 1989, 1990, Pilous 1971, Franklová 1990, Vondráček 1993) a v diplomových pracích (Zemanová 1968, Hauptová 1978, Havránková 1985, Kafková 1988, Šnajdrová 1988, Dvořáková 1990, Buryová 1996 atd.). Mezi staršími geobotanickými pracemi jsou bryologicky významné údaje Klikovy (Klika 1941, 1947, 1958), který uváděl ve fytocenologických snímcích i mechorosty. Od 70. let minulého století byl prováděn systematický výzkum Křivoklátska z hlediska rozšíření cévnatých rostlin Geobotanickým oddělením Botanického ústavu AV. Měl význam nejen pro data rozšíření cévnatých rostlin, ale i mechorostů (tab. 1). Ve fytocenologických snímcích terestrických společenstev se nacházejí často lokalizované údaje o jejich výskytu (Kolbek et al. 1999, 2001, 2003). Mechorosty ve fytocenologických snímcích nacházíme i v dalších pracích, např. Husová (1975), Kolbek (1978, 1983, 1985), Blažková (1979), Kolbek et al. (1980), Kolbek et Petříček (1985). Mechorosty, uvedené ve snímcích do roku 1981 určovala, některé i sbírala J. Zittová-Kurková. Od 90. let 20. století je určovala většinou H. Franklová. 134

3 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska V rámci výzkumu květeny a vegetace této oblasti od roku 1974 prováděli bryologický inventarizační průzkum vybraných území CHKO a BR Křivoklátsko autoři tohoto článku (Franklová et Kolbek, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005). Prozkoumali rozšíření mechů a játrovek ve 14 maloplošných přírodních rezervacích a na 15 dalších lokalitách (zejména na rašeliništích, zrašelinělých půdách a silicitových sucích). V roce 2005 se konalo na Křivoklátsku 12. jarní setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS. V článku z tohoto setkání uvádějí Kučera et al. (2005) seznam druhů nalezených na 12 navštívených lokalitách. Přehled bryofloristického průzkumu území Území Křivoklátska je z hlediska geologických, geomorfologických a fytogeografických poměrů velmi pestré. Převažuje květena lesní, bohatá je i flóra skalních stanovišť, luk i segetální a ruderální (Kolbek 1990). Zatímco rozšíření cévnatých rostlin bylo dlouhodobě, podrobně a systematicky zkoumáno, neplatí totéž o mechorostech. Po poměrně bohatých, byť nesystematických údajích mezi 80. léty 19. století a počátkem 20. století (viz výše), se v období počet literárních údajů podstatně snížil. Celkem bylo do roku 1970 na Křivoklátsku zjištěno asi 193 druhů mechorostů (37 játrovek, 156 mechů, 17 ohrožených a 2 nedokonale známé taxony). Pospíšil (1987), který ve své práci hodnotil intenzitu prozkoumanosti jednotlivých oblastí Československa, vycházel ve svém hodnocení Křivoklátska ze situace do roku 1970 a zařadil ho tak k územím s malou intenzitou prozkoumanosti. Po roce 1970 však dochází k podstatné změně v průzkumu Křivoklátska z několika důvodů. Rivola (1974, 1975, 1976, 1982, 1986) v rámci nově navržených chráněných území prováděl i bryologický průzkum. Největší počet mechorostů udává z lokalit Eremit, Velká Pleš a Týřov. Rivola (1974) uvádí např. z lokality Velká Pleš 19 druhů mechorostů, z toho 1 játrovku a 7 mechů nových pro území a 8 ohrožených druhů. Aldorfová (1976) v rámci zpracování diplomové práce nasbírala 206 druhů mechorostů (40 játrovek a 166 mechů). Objevila 16 nových druhů pro území (2 játrovky, 14 mechů, 2 ohrožené druhy) a nepotvrdila výskyt 21 druhů. Od roku 1974 H. Franklová a J. Kolbek nejdříve prováděli záchranný bryologický výzkum v okolí řeky Berounky v úseku Skryje Roztoky, z důvodu plánované výstavby přehrady. V pozdějších letech rozšířili bryologický inventarizační průzkum i na další vybraná území v rámci výzkumu květeny a vegetace CHKO a BR Křivoklátsko. Výběr zkoumaných lokalit byl proveden tak, aby byly zastoupeny co nejpestřejší biotopy a rostlinná společenstva území: Čertova a Kněžská skála (skalní společenstva, spility), Týřovické skály (NPR Týřov) a zřícenina hradu Týřov (komplex teplomilných společenstev, andezity), U Eremita (pěnovce), Jouglovka, Vraní skála, Zdická 135

4 BOHEMIA CENTRALIS 31 skalka u Kublova, Kamenec, Tři skalky, Dlouhá skála, Čertova skála u Zbirohu, Světovina (acidofilní lesní společenstva, tvrdé buližníkové suky, silicity), sedm rašeliništních biotopů v severní části CHKO včetně PR Prameny Klíčavy (rašeliniště a mokřady), Velká a Malá Pleš, Na Babě a Brdatka, Jezírka (lesní, lesostepní a stepní porosty), Červený kříž a Vyspalova seč (porosty subkontinentálních a subxerofilních doubrav), Lípa (suťové lesy), Kohoutov (bučiny), Skryjské kambrium (údolí Úpořského a Zbirožského potoka, sutě a niva potoka). Celkem bylo nalezeno 224 druhů mechorostů, z toho byl poprvé zjištěn výskyt 36 druhů (3 játrovky, 33 mechů, 6 ohrožených a 2 nedokonale známé taxony). Z historických nálezů byl potvrzen výskyt 33 druhů (4 játrovky, 29 mechů). V roce 2005 se konalo na Křivoklátsku 12. jarní setkání bryologickolichenologické sekce ČBS. Bylo navštíveno 12 lokalit (Kučera et al. 2005). Celkem bylo nasbíráno 233 druhů mechorostů, z toho bylo pro území objeveno 42 nových druhů (4 játrovky, 38 mechů) a ověřen byl skoro po 100 letech, výskyt 9 druhů (3 játrovky, 6 mechů). Bryologové z České republiky a ze zahraničí zde poprvé sbírali 12 ohrožených druhů a 2 nedokonale známé. V období , na základě excerpce literárních údajů, byl zjištěn výskyt cca 298 druhů mechorostů, z toho byl poprvé z území zjištěn výskyt 10 druhů játrovek, 112 mechů, 17 ohrožených a 6 nedokonale známých taxonů. Z historických sběrů (z konce 19. století) nebyl dosud potvrzen výskyt 32 druhů mechorostů (5 játrovek, 27 mechů). Po roce 2005 nebyla zatím zveřejněna z Křivoklátska jiná práce, která by se zabývala rozšířením mechorostů, avšak byl publikován nález jednoho nového druhu pro ČR (Müller et Kučera 2006). Podrobný bryologický průzkum nebyl zatím proveden na 9 maloplošných chráněných územích CHKO a BR Křivoklátsko (PR Dubensko, PR Kabečnice, PP Stará Ves, PR Stříbrný luh, PP Trubínský vrch, NPR Vůznice, PR Vysoký tok, PR Nezabudické skály a PP Valachov). Z lokality Vůznice však existují od roku 1970 jen ojedinělé sběry (Aldorfová 1976, Kučera et al. 2005). Stručná charakteristika bryoflóry a přehled nejzajímavějších taxonů, které byly zjištěny na Křivoklátsku od poloviny 19. století do roku 2005 Podle fytogeografického členění (Skalický 1988) je Křivoklátsko zařazeno do oblasti Mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, v jehož květeně převládají mezofyty nad termofyty. Jen malý severní výběžek náleží k fytogeografickému okresu 30 Jesenicko-rakovnická plošina, zatímco převážná část území náleží k fytogeografickému okresu 32 Křivoklátsko. Osou území je hluboké údolí Berounky, ve kterém se na převládajícím skalním podkladu s členitým reliéfem vhloubeným do algonkické paroviny vyskytují ekotopy s extrémními stanovištními podmínkami. V chladových kotlinách přítoků se 136

5 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska uplatňuje zvrat vegetačních stupňů. Z vegetačních stupňů převládá suprakolinní nad submontánním. Území je chudé na srážky (kontinentální charakter). Reliéf krajiny je svažitý, skalnatý, chudé půdy převažují nad živnými, krajina lesnatá převládá nad zemědělsky využívanou. Převládají horniny kyselé série; bazické horniny (spility, diabasy) se vyskytují většinou jednotlivě v okolí Berounky a v pásu při jihovýchodní hranici CHKO. Nejteplejší část je jihovýchodní, přiléhající k oblasti Českého krasu, zatímco nejchladnější a vegetačně nejchudší část se nachází na severozápadě (Kolbek et al. 1997). V bryoflóře Křivoklátska se nejvíce vyskytují běžné, temperátní lesní druhy, mezi nimiž jsou zastoupeny i druhy s těžištěm rozšíření v supramontánním či dokonce subalpínském až alpínském pásmu. Jde o taxony Anastrophyllum minutum, Nowellia curvifolia, Porella cordaeana, Andreaea rothii subsp. rothii, Brachythecium reflexum, Buxbaumia viridis, Dicranoweisia crispula, Hypnum pallescens, Plagiopus oederianus, Plagiothecium undulatum a Schistidium trichodon. Výrazný suboceánický element představuje druh Hylocomium brevirostre, nalezený teprve nedávno. Zároveň však v bryoflóře Křivoklátska najdeme četné teplomilné submediteránní prvky na výslunných skalách a stepích, např. Mannia fragrans, Syntrichia montana, Grimmia montana a Gymnostomum calcareum. Subkontinentální element představuje nedávno nalezený druh Neckera besseri. V bryoflóře Křivoklátska evidujeme 41 ohrožených druhů (5 játrovek, 36 mechů) a 7 nedokonale známých druhů podle pojetí práce Kučera et Váňa (2005), z nichž játrovky Metzgeria simplex (1899 Schiffner, cf. Duda et Váňa 1988: 99) a Fossombronia pusilla (Dědeček 1880, 1883, cf. Duda et Váňa 1976b: 100), sbírané v 19. století patří mezi nezvěstné (kategorie DD-va). Od roku 1970 byly nově zjištěné druhy játrovek: Jungermannia hyalina (LR-nt, Kolbek et al. 2003, det Kurková), Porella cordaeana (LR-nt, Kučera et al. 2005) a Riccia ciliifera (LR-nt, Rivola 1974, Kolbek 1978). Byl ověřen výskyt Frullania tamarisci (VU, Dědeček 1880, 1883, Gintl 1917, Kučera et al. 2005). Rivola (1974) uvádí z lokality Velká Pleš poslední údaj o výskytu druhu Mannia fragrans (LR-nt). Celkový počet a jména ohrožených a nedokonale známých druhů mechorostů zjištěných při bryologickém výzkumu různými autory v CHKO Křivoklátsko je obsažen v Tab. 1 a 2. Mezi nejzajímavější nálezy ohrožených druhů mechů patří např. Hylocomium brevirostre (CR, Kučera et al. 2005, druh recentně zaznamenaný jen na jedné lokalitě v Podyjí), Syntrichia fragilis (CR, Müller et Kučera 2006, jediná lokalita nově zjištěného druhu na našem území), Buxbaumia viridis (EN, Kučera et al. 2005, první nález druhů na Křivoklátsku), Dicranum viride (EN, Kučera et al. 2005, první nález na Křivoklátsku), Orthotrichum patens (VU, Kučera et al. 2005, první nález na Křivoklátsku), Zygodon rupestris (EN, Kučera et al. 2005, vzácný druh recentně nalezený jen ve středních Čechách, na Zbraslavi a v pražské Šárce), Andreaea rothii subsp. rothii (VU, Kučera et al. 2005, horský druh, jde o nejníže položenou lokalitu u nás). Herbářové položky druhů Tortula atrovirens (CR, 137

6 BOHEMIA CENTRALIS 31 Tab. 1. Ohrožené a nedokonale známé taxony mechorostů zjištěné při studiu vegetace CHKO a BR Křivoklátsko. Table 1. Endangered and poorly known taxa of mosses found in the study of vegetation Křivoklátsko PLA and BR. druh / species použité jméno společenstvo / community lokalita / locality ohrožení / threat rok / year autor / Vegetace / str. / / used name author(s) Vegetation page Campylium stellatum Caricetum rostratae Lány, Nový Dvůr LR-nt 2001 Kučera T., Kolbek J. Eurhynchium Cirriphyllum Aceri-Carpinetum aegopodietosum Broumy DD 1970 Husová M flotowianum reichenbachianum Jungermannia Impatienti-Dryopteridetum filicis-maris Kublov, Zbiroh LR-nt 1999, 2002 Kolbek J., 3 34 hyalina dryopteridetosum dilatatae Boublík K., Černý T. Plagiopus oederianus Plagiopus oederi Primulo veris-seslerietum calcariae Týřovice EN 1974 Kolbek J Plagiopus oederianus Plagiopus oederi Saxifrago aizoidis-seslerietum Račice EN 1974 Kolbek J calcariae Ptychodium plicatum Lescuraea plicata Arunco-Aceretum abietetosum Nižbor EN 1977 Kolbek J Rhodobryum Rhodobryum Arunco-Aceretum abietetosum Pustověty LR-nt 1984 Kolbek J ontariense spathulatum Scorpidium revolvens Drepanocladus Juncetum effusi osada Šubrt DD 1989 Rydlo J revolvens Trichostomum Trichostomum Saxifrago aizoidis-seslerietum Račice DD-va 1974 Kolbek J brachydontium mutabile calcariae Kategorie ohrožení (Kučera et Váňa 2005): CR kriticky ohrožené taxony vystavené mimořádnému riziku vyhynutí v přírodě, EN silně ohrožené taxony vystavené velkému riziku vyhynutí ve volné přírodě, VU ohrožené a zranitelné taxony, LR-nt taxony zatím nejsou ohrožené, ale blíží se ke splnění některého z kriterií pro zařazení mezi předcházející kategorie. Ostatní kategorie: DD nedokonale známé taxony, u kterých nebylo možné shromáždit potřebné informace pro zhodnocení míry ohrožení, DD-va taxony, které mohou být v budoucnosti nalezeny a může být zhodnoceno jejich ohrožení. Publikované Vegetace, díl 1 (Kolbek et al. 1999), 2 (2001), 3 (2003). Mechorosty určovala J. Kurková. Trichostomum brachydontium je taxonomicky kritický druh, podobně jako druhy Plagiopus oederianus, Ptychodium plicatum a Scorpidium revolvens (neodpovídá ekologie) jsou většinou špatně určované. Revize správného určení těchto druhů, nebyla zatím provedená z důvodu nedohledání herbářových položek. Není proto možné potvrdit jejich správné určení. 138

7 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Tab. 2. Ohrožené a nedokonale známé druhy mechorostů zjištěné při bryologickém výzkumu v CHKO a BR Křivoklátsko. Table 2. Endangered and poorly known moss taxa found in the Křivoklátsko PLA and BR during bryological research. (chráněné) území / (protected) area počet mechů / number of mosses počet játrovek/ number of liveworts počet ohrožených a nedokonale známých druhů / number of endangered and poorly known species seznam ohrožených a nedokonale znamých druhů / list of endangered and poorly known species autor / author(s) Čertova skála Bryum archangelicum (DD) Franklová et Kolbek Čertova skála Frullania tamarisci (VU), Gymnostomum calcareum (VU), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Hymenostylium recurvirostrum (LR-nt), Rhynchostegiella tenella (LR-nt), Schistidium elegantulum subsp. elegantulum (DD) Kučera et al Čertova skála Kolbek et Petříček 1985 Kněžská skála Franklová et Kolbek Kněžská skála 8 Kolbek et Petříček 1985 U Eremita Franklová et Kolbek Velká Pleš Campylium stellatum (LR-nt), Riccia ciliifera (LR-nt) Franklová et Kolbek Velká Pleš Riccia ciliifera (LR-nt) Horáková in Franklová et Kolbek Malá Pleš Dicranella subulata (VU), Grimmia montana (LR-nt) Franklová et Kolbek Malá Pleš 56 8 Kučera et al Velká Pleš Buxbaumia aphylla (VU), Bryum alpinum Kučera et al (LR-nt), Grimmia montana (LR-nt) Velká Pleš Mannia fragrans (LR-nt), Riccia ciliifera Rivola 1974 (LR-nt) Skryjské kambrium Tortula atrovirens (CR) Franklová et Kolbek Skryje-Šlovice Gymnostomum calcareum (VU), Bryum Kučera et al alpinum (LR-nt) Skryje a okolí Blažková 1979 Skryje Maloch 1934 Lípa Franklová et Kolbek Týřov Franklová et Kolbek Týřov, hrad Franklová et Kolbek Týřovické skály Riccia ciliifera (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Franklová et Kolbek Týřovické skály 1 Buxbaumia viridis (EN) Franklová in Kučera et al Týřov (A, B, C) Kučera et al A) Týřov: Prostřední potok B) Týřov: Úpořský potok Hylocomium brevirostre (CR), Buxbaumia viridis (EN), Dicranum viride (EN), Andreaea rothii subsp. rothii (VU) Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Frullania tamarisci (VU), Porella cordaeana (LR-nt), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Schistidium pruinosum (LR-nt) Kučera et al Kučera et al

8 BOHEMIA CENTRALIS 31 C) Týřov: Vosník Podmol (Týřovické skály) Kučera et al Dicranum muehlenbeckii (EN), Anomodon rugelii (VU), Hypnum pratense (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD), Pogonatum nanum (DD) Maloch 1934 Týřovice 1 Serpoleskea confervoides (LR-nt) Maloch 1934 Týřov 1 Plagiothecium latebricola (VU) Velenovský 1897 u Berounky pod Týřovem?? 1 Sphagnum obtusum (LR-nt) Šmarda in Pilous 1971 Kohoutov Franklová et Kolbek 2000 Kohoutov Žan et al Jouglovka Franklová et Kolbek 2001 Vraní skála Franklová et Kolbek 2001 Zdická skalka Franklová et Kolbek 2001 Vraní skála?? 1 Orthotrichum rupestre (LR-nt) Velenovský 1899 Svatá Kučera et al Vraní skála Kučera et al Klíčava a další rašel. biotopy Franklová a Kolbek 2002 Klíčava Sphagnum warnstorfii (LR-nt), Tomenthypnum nitens (LR-nt) Franklová a Kolbek 2002 Červený kříž Serpoleskea subtilis (LR-nt) Franklová et Kolbek 2004 Na Babě Serpoleskea subtilis (LR-nt) Franklová et Kolbek 2005 Bradatka Serpoleskea subtilis (LR-nt), Didymodon spadiceus (DD) Franklová et Kolbek 2005 Na Babě a Aldorfová 1976 Brdatka Bradatka Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Grimmia trichophylla (LR-nt), Schistidium confusum (DD) Kučera et al Nový Jáchymov, Kučera et al Prostřední rybník Vůznice Dicranum viride (EN), Zygodon rupestris (EN), Frullania tamarisci (VU), Buxbaumia aphylla (VU), Orthotrichum patens (VU), Weissia squarrosa (VU), Grimmia trichophylla (LR-nt), Serpoleskea subtilis (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Kučera et al Vůznice 1 Metzgeria simplex (DD-va) Schiffner 1900 sub M. conjugata var. elongata (Duda et Váňa 1988/2) Vůznice Hymenostylium recurvirostrum (LR-nt), Eurhynchium striatulum (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Křivoklát 7 Hylocomium brevirostre (CR), Helodium blandowii (EN), Frullania tamarisci (VU), Dicranella subulata (VU), Hamatocaulis vernicosus (VU), Campylium stellatum (LR-nt), Eurhynchium pulchellum (DD) Řevničov, prameny Klíčavy Velenovský 1894 Gintl Hamatocaulis vernicosus (VU) Jakšičová 2004, Bryonora 12/2004 Ploskov Brachythecium campestre (LR-nt) Aldorfová 1976 Sýkořice Encalypta ciliata (LR-nt) Aldorfová 1976 Jáchymov Plagiomnium medium (LR-nt) Kučera et al

9 Vysvětlivky k tab. 2. / Explanations to tab. 2. Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Mechorosty z prací Franklová et Kolbek (, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005) určovala H. Franklová. Kategorie ohrožení (Kučera et Váňa 2005): CR kriticky ohrožené taxony vystavené mimořádnému riziku vyhynutí v přírodě, EN silně ohrožené taxony vystavené velkému riziku vyhynutí ve volné přírodě, VU ohrožené a zranitelné taxony, LR-nt taxony zatím nejsou ohrožené, ale blíží se ke splnění některého z kriterií pro zařazení mezi předcházející kategorie. Ostatní kategorie: DD nedokonale známé taxony, u kterých nebylo možné shromáždit potřebné informace pro zhodnocení míry ohrožení, DD-va taxony, které mohou být v budoucnosti nalezeny a může být zhodnoceno jejich ohrožení. Moss species referred by Franklová et Kolbek (, 2000, 2001, 2002, 2005) were determined by H. Franklová. Categories of threats (Kučera et Váňa 2005): CR Critically Endangered, EN Endangered, VU Vulnerable, LR-nt Lower Risk near threatened Other categories: DD Data Deficient, DD-va Data Deficient vanished. Franklová et Kolbek ) a Didymodon spadiceus (DD, Franklová et Kolbek 2005), revidoval v roce 2004 J. Kučera. U kriticky ohrožených druhů Ptychodium plicatum (EN), Plagiopus oederianus (EN), nezvěstného druhu Trichostomum brachydontium (DD-va) a nedokonale známého taxonu Scorpidium revolvens (DD) (viz tab. 1), které určovala J. Kurková, se jedná pravděpodobně o chybné určení, které není možné ověřit z důvodu nedostupnosti herbářových položek. Jinak by se jednalo o jediné recentní nálezy v Čechách (Kučera et Váňa 2005). Závěr Systematický bryologický průzkum v CHKO a BR Křivoklátsko skončil i přes malé finanční nároky v roce Na základě dostupných herbářových položek a publikovaných údajů můžeme v současné době konstatovat, že prozkoumanost území není z hlediska druhové skladby a rozšíření mechorostů dokončená. Dodnes nebyla prozkoumána např. všechna maloplošná chráněná území, natož další zajímavé lokality se specifickou vegetací. Souhrn Nejvíce herbářových položek a literárních údajů týkajících se rozšíření mechorostů na Křivoklátsku pochází z druhé poloviny 19. století a z počátku 20. století. Mechorosty zde sbírali např. Dědeček, Schiffner, Bauer, Maloch, Velenovský, Šmarda a další. Celkem byl zjištěn, na základě excerpce literárních 141

10 BOHEMIA CENTRALIS 31 údajů z tohoto období, výskyt cca 193 druhů mechorostů (37 játrovek, 156 mechů, 17 ohrožených a 2 nedokonale známých taxonů). V 70. letech 20. století zde sbírali Aldorfová, Rivola a Vondráček. V létech provedli Franklová a Kolbek detailní systematický průzkum 14 maloplošných chráněných území a 15 dalších vybraných lokalit. Celkem bylo nalezeno 224 druhů mechorostů (31 játrovek, 193 mechů). Z toho byl zjištěn výskyt 10 ohrožených a 4 nedokonale známých taxonů. Další druhy byly sbírány při vegetačním výzkumu rostlinných společenstev, 151 mechorostů (29 játrovek a 122 mechů, 8 ohrožených druhů). Během bryologického setkání v roce 2005 bylo sebráno celkem 233 druhů mechorostů (29 játrovek, 204 mechů, 17 ohrožených a 5 nedokonale známých taxonů). Celkem byl v období 1970 až 2005 zjištěn výskyt cca 298 druhů mechorostů (46 játrovek, 252 mechů, 32 ohrožených a 6 nedokonale známých taxonů). Poděkování Autoři děkují Mgr. J. Kučerovi, Ph.D., za cenné údaje a opravy textu. Prof. RNDr. J. Váňovi, DrSc., děkujeme za připomínky k textu. Druhý z autorů zpracoval příspěvek v rámci výzkumného záměru AV0Z Literatura Aldorfová J. (1976): Mechorosty Křivoklátska. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Bauer E. (1893): Beiträge zur Moosflora Westböhmens und des Erzgebirges. Lotos, Prag, 41: Bauer E. (1898): Neue und interessante Moose der böhmischen Flora. All. Bot. Z., Karlsruhe, 6: 95 et 96. Bauer E. (1899): Neue Beiträge zur Moosflora von Mittelböhmen. Lotos, Prag, 47: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-festucetum rubrae eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. Preslia, Praha, 51: Buryová B. (1996): Rozšíření druhů rodu Philonotis v České republice. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Dědeček J. (1880): Beiträge zur Literaturgeschichte und Verbreitung der Lebermoose in Böhmen. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 29: Dědeček J. (1883): Mechy jatrovkovité (Hepaticae) květeny české. Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, sect. bot., 5/4: Dědeček J. (1886): Die Lebermoose (Musci Hepatici) Böhmens. Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Prag, sect. bot., 5/4: Duda J. et Váňa J. ( ): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei IV XXI. Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A 18(1969a): (IV); 19(1970b): (VIII); 22(1973b): (XIV); 23(1974b): (XVI); 24(1975a): (XVII); 25(1976a): (XIX); 25(1976b): (XX); 26(1977a): (XXI). Duda J. et Váňa J. ( ): Rozšíření játrovek v Československu XXV LXIII. Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A 28(1979a): (XXV); 29(1980a): (XXVII); 31(1982c): (XXXV); 34(1985a): 1 20 (XLII); 37(1988a): (LI); 37(1988b): (LII); 37(1988c): 142

11 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska (LIII); 38(1989a): (LIV); 38(1989b): (LV); 39(1990b): (LVIII); 41(1992a): (LXI); 41(1992c): (LXIII). Dvořáková B. (1990): Rozšíření a charakteristika rodu Calliergon Kindb. v ČSFR. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Franklová H. (1990): Rozšíření druhů rodu Dicranum Hedw. v Československu I. Čas. Nár. Muz., Praha, 162: Franklová H. et Kolbek J. (): Bryologický inventarizační průzkum vybraných území CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: Franklová H. et Kolbek J. (2000): Mechorosty Národní přírodní rezervace Kohoutov v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34(1999): Franklová H. et Kolbek J. (2001): Mechorosty tvrdých buližníkových suků v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: Franklová H. et Kolbek J. (2002): Mechorosty rašeliništních biotopů v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 37: Franklová H. et Kolbek J. (2004): Mechorosty Přírodní rezervace Červený kříž a okolí Vyspalovy seče v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: Franklová H. et Kolbek J. (2005): Mechorosty Přírodních rezervací Na Babě a Brdatka v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: Gintl G. (1917): Příspěvek k výskytu Českých mechů. Čas. Mus. Král. Čes., Praha, 91: Hauptová M. (1978): Rozšíření rodu Pottia (Reichnb.) Ehrh. ex Fürnr. na území Československa. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Havránková K. (1985): Rozšíření gemiferních druhů rodu Pohlia Hedw. tvořící gemy na lodyžkách na území Československa. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Husová M. (1975): Suťové a roklinové lesy na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 4: Kafková O. (1988): Rozšíření druhů rodu Neckera Hedw. v Československu. Ms. [Dipl. Práce Přírod. Fak. UK, Praha] Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. Separ. Ex: Věst. Král. Čes. Spol. Nauk, Praha, tř. mat.-přír., (1941): Klika J. (1947): Příspěvek k rozšíření teplomilné květeny na Křivoklátsku. Příroda, Praha, 39/3: Klika J. (1958): Fytocenologické poměry polesí Dřevíč a Žlubinec na Křivoklátsku. Acta Univ. Carol.-Biol., Praha, 5(1958): Kolbek J. (1978): Beitrag zur Kenntnis des Woodsio-Asplenietum und Asplenietum septentrionalis in Böhmen. Preslia, Praha, 50: Kolbek J. (1983): Geobotanické poznámky k výskytu Saxifraga rosacea v okolí ventarol na Křivoklátsku. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 18: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Preslia, Praha, 57: Kolbek J. (1990): Připravovaná květena CHKO Křivoklátsko. In: Rivola M. et al., Současný stav a cíle botanického výzkumu CHKO Křivoklátsko, Praha, s Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. Studie ČSAV, Praha, no. 1: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 14: Kolbek J. et al. (1997): Potential natural vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko. Potenciální přirozená vegetace Biosférické rezervace Křivoklátsko. Academia, Praha, s Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. AOPK ČR et BÚ AV ČR, Praha, s Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. Academia, Praha, s Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha, s

12 BOHEMIA CENTRALIS 31 Kučera J. et Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda, Praha, 23: Kučera J., Müller F. et Plášek V. (2005): Mechorosty zaznamenané v průběhu 12. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v CHKO Křivoklátsko. Bryonora, Praha, 35: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. Okresní a obecní zastupitelstvo v Plzni, tiskárna Českého deníku, Plzeň, s Maloch F. (1934): Rostlinné útvary a společenstva rakovnického okresu. Věstn. Mus. Spolku Města Rakovníka, Rakovník, 24: Müller F. et Kučera J. (2006): Syntrichia fragilis Czech Republic. In: New national and regional bryophyte records, 13., J. of Bryol., London, 28: Pilous Z. (1971): Bryophyta. Mechorosty. Sphagnidae Mechy rašeliníkové. In: Flora ČSSR, ser. C1: 1 413, Academia, Praha. Pospíšil V. (1967): Über die Variabilität und Verbreitung der Moosart Thuidium abietinum Br. eur. incl. subsp. hystricosum (Mitt.) Kindb. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 52: Pospíšil V. (1968): Können die moose Camptothecium lutescens (Hedw.) B.S.G., Entodon orthocarpus (Brid.) Lindb., Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. und Thuidium abietinum (Hedw.) B.S.G. auf dem Gebiet der Tschechoslowakei präglaziale Relikte sein? Čas. Mor. Muz., Brno, vědy přír., 53: Pospíšil V. (1979): Verbreitung des Laubmooses Pseudoephemerum nitidum (Hedw.) Reim. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 64: Pospíšil V. (1980): Die Laubmoose Eurhynchium angustirete (Broth.) Kop., E. striatum (Hedw.) Schimp. und E. pulchellum (Hedw.) Jenn. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 65: Pospíšil V. (1981): Die Laubmoose Mnium spinulosum B.S.G., M. spinosum (Voit) Schwaegr. und M. hornum Hedw. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 66: Pospíšil V. (1983): Die Laubmoose Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr, Neckera webbiana (Mont.) Düll und Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 68: Pospíšil V. (1987): Ein Abriss des Standes der bryofloristischen Erforschung in der Tschechoslowakei auf Grund der Materialdokumentation. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 72: Pospíšil V. (1989): Die Laubmoose Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde und Aphanorhegma patents (Hedw.) Lindb., ihre Verbreitung und Gefährdung in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 74: Pospíšil V. (1990): Die Laubmoose Heterocladium heteropterum B.S.G. und H. dimorphum (Brid.) B.S.G. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. Muz., Brno, vědy přír., 75: Rivola M. (1974): Mechorosty Velké Pleše na Křivoklátsku. Ochr. Přír., Praha, 1: 4. Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 4: Rivola M. (1976): Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku. Bohemia centralis, Praha, 5: Rivola M. (1982): Vegetace středočeských pěnovců. Preslia, Praha, 54: Rivola M. (1986): Mechorosty (Fragmenta bryologica). Bohemia centralis, Praha, 15: Schiffner V. (1887): Beiträge zur Kenntniss der Moosflora Böhmens. I. Lotos, Prag, 35: Schiffner V. (1896): Bryologische Mitteilungen aus Mittelböhmen. I. Lebermoose (Hepaticae). Oesterr. Bot. Z., Wien, 46: Skalický V. (1988): Regionálně-fytogeografické členění. In: Hejný S. et Slavík B. [red.], Květena České socialistické republiky 1, Praha, s Šmarda J. (1947): Mechová a lišejníková společenstva ČSR. Čas. Morav. Mus. Zem., Brno, vědy přír., 31: Šnajdrová I. (1988): Rozšíření a charakteristika rodu Anomodon Hook. et Tayl v ČSSR. Ms. [Dipl. Práce Přír. Fak. UK, Praha] Velenovský J. (1897): Mechy české. Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, 5/16: Velenovský J. (1899): Bryologické příspěvky z Čech Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, 8/27:

13 Hana Franklová a Jiří Kolbek: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Velenovský J. ( ): Játrovky české. Část I., II., III. Rozpr. Čes. Akad. Věd., Praha, cl. 2, 10/12(1901): 1 49, Tab. 1 4; 11/3(1902): 1 24, Tab. 5 8; 12/4(1903): 1 38, Tab Vondráček M. (1957): Příspěvek k rozšíření mechů na Plzeňsku. Preslia, Praha, 29: Vondráček M. (1967): Mechy na Plzeňsku. Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, přír., 1: Vondráček M. (1993): Revize a rozšíření druhů rodu Orthotrichum Hedw. v České a Slovenské republice (Musci). Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, přír., 85: Zemanová H. (1968): Rozšíření druhů rodu Dicranum Hedw. v Československu. Ms. [Dipl. Práce Přír. Fak. UK, Praha] Žán M. et al. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. Ms. [Inventar. průzkum, depon. in: Správa CHKO Křivoklátsko] Recenzovali: Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D. 145

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites.

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Bryonora 35 (2005) 21 relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Literatura: Hanel L. (1997): Geologie a geomorfologie. Veronica 11/1:

Více

Jak citovat literaturu

Jak citovat literaturu Jak citovat literaturu Citace ve vědecké literatuře Citace literárních pramenů odlišují vědeckou literaturu od všeho ostatního tištěného slova. Citování literatury tak, jak je běžné v současné literatuře,

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na lokalitách Lipová-lázně a Lázně Jeseník v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Magda Zmrhalová, Revoluční 192, 788 15 Velké Losiny,

Více

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Ivan Novotný Svaťa Kubešová Moravské zemské muzeum, Brno Studované území nadmořská výška: 615 630 m migmatické ruly migmatity, pískovce a

Více

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok Acta rerum naturalium 1: 11 16, 2005 ISSN 1801-5972 Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok Bryophytes of the Nature reserve Zaječí skok TOMÁŠ BERKA Slavíčkova 22, CZ 586 02 Jihlava, e-mail: tomas.berka@email.cz

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol.

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol. 40 Bryonora 50 (2012) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XX. Interesting bryofloristic records, XX Zbyněk H r a d í l e k (ed.) Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

9. Bryologický víkend 2015

9. Bryologický víkend 2015 9. Bryologický víkend 2015 9. Bryologický víkend, 24. 26. 4. 2015 Úvodem Obsah Milé účastnice, milí účastníci bryologického víkendu, Několik fotografií z exkurzí a laboratoře 3 4 také letos Vám a ostatním

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. v CHKO Orlické hory v roce 2010 2010 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

Bryoflora of selected areas in the Protected Landscape Area Blaník (Central Bohemia)

Bryoflora of selected areas in the Protected Landscape Area Blaník (Central Bohemia) Bryonora 35 (2005) 17 Jílek B. (1956): K fytocenologii rybničních společenstev. Preslia 28: 66 77. Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblößten Teichbodens in Mitteleuropa. Beihefte zum Botanischen

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH Bryonora 54 (2014) 11 MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH Bryophytes recorded in course of the 26th Bryological and Lichenological Days (2013)

Více

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice. Vítězslav PLÁŠEK

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice. Vítězslav PLÁŠEK Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 185-192, 2007 ISBN 978-80-86166-23-0 Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice Vítězslav PLÁŠEK

Více

Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích

Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity CZ.1.07/2.2.00/28.0149 Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích

Více

MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY

MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY Táňa Štechová, Eva Holá, Ester Ekrtová, Alžběta Manukjanová a Jan Kučera MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY METODIKA AOPK ČR PRAHA 2014 Táňa Štechová, Eva Holá, Ester

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE BRYONORA / 58 (2016) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE th Bryophytes recorded during the 20 Spring Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

70 Bryonora 46 (2010)

70 Bryonora 46 (2010) 70 Bryonora 46 (2010) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XVI. Interesting bryofloristic records, XVI Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice. Jana Procházková

Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice. Jana Procházková Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice Jana Procházková Co mě přivedlo do údolí Černé Ostravice Víťa Plášek tajemné Orthotrichum moravicum cíle práce: o provést inventarizační průzkum epifytické bryoflóry

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA

MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA BRYONORA / 57 (2016) MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA Bryophytes of oak forests in the Podyjí National Park as exemplified by the Lipina locality 1,2 1,2 Markéta Táborská

Více

BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH. Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts

BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH. Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts 52 Bryonora 46 (2011) BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts Táňa Š t e c h o v á 1, Alţběta M a n u k j a n o v á 1, Alţběta Č e

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH 34 Bryonora 50 (2012) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 19th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI

MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI Bryonora 35 (2005) 9 MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI Bryophytes of fishpond bottoms and storage ponds in the Českobudějovická pánev basin (Czech Republic) Viera Horáková 1, Svatava

Více

Bryonora 39 (2007) 25

Bryonora 39 (2007) 25 Bryonora 39 (2007) 25 Svěrák T. (1905): Mechy listnaté na Opavsku. Věstník Matice Opavské 1905: 49 60. Šmarda J. (1947): k výskytu mechorostů horské povahy na Českomoravské vysočině. Příroda 40: 32 35,

Více

Mechorosty (nejen) krkonošské tundry. Jan Kučera Katedra botaniky

Mechorosty (nejen) krkonošské tundry. Jan Kučera Katedra botaniky Mechorosty (nejen) krkonošské tundry Jan Kučera Katedra botaniky mechorosty vývojově nesourodá skupina tří linií vyšších rostlin játrovky, mechy, hlevíky mechorosty a jejich život na Zemi hendikepy: málo

Více

Metodika floristického výzkumu

Metodika floristického výzkumu Metodika floristického výzkumu Volba území Záleží na cíli výzkumu. Může to být např. katastr obce jiný administrativní celek (okres, kraj) chráněné území orografický celek jinak přírodně ohraničené území

Více

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku 37 Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku The bryofloristic survey of the bog complex surrounding the Nature Reserve Hůrky near Plzeň (Czech Republic)

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

8. Bryologický víkend 2014

8. Bryologický víkend 2014 8. Bryologický víkend 2014 8. Bryologický víkend, 26. 27. 4. 2014 Úvodem Obsah Milí účastníci letošního bryologického víkendu, vážení potenciální zájemci o seznámení se s mechorosty, nahlížíme za oponu

Více

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI BRYONORA / 58 (016) 1 3 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Zbyněk Hradílek, Svatava Kubešo- 4 5 6 1 vá, Jitka Laburdová, Filip Lysák,

Více

26 Bryonora 36 (2005)

26 Bryonora 36 (2005) 26 Bryonora 36 (2005) Usnea filipendula (B. Wagner) Česká rep (5942c), Slavkovský les: na kmeni Salix caprea na břehu Kladského rybníka u vsi Kladská, 800 m n.m., 7.8.2005 leg. B. Wagner, herb. B. Wagner.

Více

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš KUČERA J., KUBEŠOVÁ S., MARKOVÁ I. & VICHEROVÁ E. 2013: Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. Opera Corcontica 50: 207 214. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš A contribution to

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. na 11 vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a:

O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Publikované práce O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Stebel, A. & Plášek, V. (2001): Dicranoweisia cirrata and Orthodicranum tauricum (Musci) in the Polish and Czech part

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA

THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA Bryonora 36 (2005) 1 THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA Bryoflóra pískovcové oblasti Hradčanské stěny Frank M ü l l e r 1 & Stefan R ä t z

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Co je to fytocenologie?

Co je to fytocenologie? Co je to fytocenologie? nauka o rostlinných společenstvech, vegetačních typech phyton rostlina, cenóza společenstvo zaměřena na klasifikaci vegetace a popis abiotického stanoviště zdůrazňuje druhové složení

Více

Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí Jana Tkáčiková Muzeum regionu Valašsko Svatava Kubešová Moravské zemské muzeum lokalita zámek Lešná nález 2011 rekonstrukce

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na Šumpersku a Rýmařovsku v roce 2011 2011 Štěpán Koval Monitoring, zpracování výsledků a fotodokumentace Štěpán Koval Štěpán

Více

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Author of the map: Jitka Štěpánková Map produced on: 12-05-2016 Database records used for producing the distribution map of Aposeris foetida published

Více

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus milensis

Více

Bryonora, Praha, 33 (2004) 5

Bryonora, Praha, 33 (2004) 5 Bryonora, Praha, 33 (2004) 5 Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003). Preslia 75: 193 222. Nyholm E. (1993): Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc.

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ

MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ Mosses of cemeteries in the city of Brno 1 2 1 2 Klára Hrdinová, Jaroslav Kafka, Magdalena Pellarová, Jan Řezáč, 3 Svatava Kubešová 1 2 Gymnázium Brno, Křenová, Křenová 36, CZ-602

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Devět skal Datum

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY)

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY) MECHOROSTY autotrofní, výtrusné rostliny, chlorofyl typu a+b, ß-karoten, xantofyly, asimilačním produktem je škrob heteromorfická rodozměna,tj. střídání gametofytu (haploidní fáze) a sporofytu (diploidní

Více

Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014

Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 2014 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace a grafické zpracování

Více

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková Historie botanického výzkumu Českého krasu Jarmila Kubíková Čtyři období výzkumu Prvé období: Floristika v 18. a 19. století a počátky fytocenologie v první polovině 20.století Druhé období: 1950 až 1970

Více

Bryonora 38 (2006) 47

Bryonora 38 (2006) 47 Bryonora 38 (2006) 47 Müller J. (1949): Parmelia mougeotii Schaer. v československém Slezsku. Přírodovědecký Sborník Ostravského Kraje 10: 361 363. Müller J. (1951): Výsledky botanického výzkumu vápenců

Více

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V.

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Štícha Mapa struktury porostu na TVP 1 v NPR Velká Pleš v CHKO Křivoklátsko

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Julie Jandová, Jiří Košnar, Sva- tava Kubešová, Monika Kyselá, Jitka Laburdová, Alžběta Manukjanová,

Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Julie Jandová, Jiří Košnar, Sva- tava Kubešová, Monika Kyselá, Jitka Laburdová, Alžběta Manukjanová, BRYONORA / 56 (2015) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU TERÉNNÍCH BRYOLOGICKÝCH KURZŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY NA ŠUMAVĚ V ROCE 2014 Bryophytes recorded during the field bryological courses of the University

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě

Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace a grafické zpracování zprávy

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,

Více

34 Bryonora 44 (2009)

34 Bryonora 44 (2009) 34 Bryonora 44 (2009) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XIV. Interesting bryofloristic records, XIV Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Drátenická skála

Více

Štechová T. et al: Bryoflóra vybraných rašelinišť, p.

Štechová T. et al: Bryoflóra vybraných rašelinišť, p. Obr. 1. Přesná poloha navštívených lokalit. 1. PP Horská louka u Háje, 2. Kovářská, 3. svahy Plešivce, 4. PP Rýžovna, 5. Břehy Černé, 6. louka 800 m V Špičáku, 7. louka 1 km SV Špičáku, 8. Louka 850 m

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Mechorosty (Fragmenta bryologica)

Mechorosty (Fragmenta bryologica) Bohemia centralis, Praha, 15, 79 88, 1986 Mechorosty (Fragmenta bryologica) Die Moose (Fragmenta bryologica) Milan RIVOLA I když pracoviště odborných zařízení státní ochrany přírody nejsou určena k tomu,

Více

Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník)

Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 1-10, 2005 Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník) Úvod Vítězslav P l á š e k Bryophytes of National Nature Monument Rešovské vodopády waterfalls (Nízký Jeseník

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty)

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Bohemia centralis 20: 29-34, 1991 Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav- Čejetičky (Choboty) Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Emanuel OPRAVIL POPIS

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny Název práce Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny Mgr. Karel Houdek houdek@knc.czu.cz

Více

Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci ochrany přírody?

Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci ochrany přírody? Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci ochrany přírody? Karel Matějka IDS, Praha 23. 4. 2015 Na úvod: základním pojmem je struktura

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Doporučený postup citování bibliografických podkladů použitých při zpracovávání dokumentů SDO pro EVL autor: Ludvík Škapec datum: 14.2.2013

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 11 th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section

Více

Distribution of the Cinclidotus P. Beauv. species in the Czech Republic

Distribution of the Cinclidotus P. Beauv. species in the Czech Republic 20 Bryonora 39 (2007) Santesson R., Moberg R., Nordin A, Tønsberg T. & Vitikainen O. (2004): Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia. Museum of Evolution, Uppsala University. [389 pp.] Servít

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

: 1804-2732. 5 / 2014. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

: 1804-2732. 5 / 2014. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : 1804-2732. 5 / 2014 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 20 Received: 30.8.2014 Acta Carp. Occ., 5: 20 23, 2014 Accepted: 14.11.2014 ISSN: 1804 2732 Mech Plagiopus oederianus

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Bílá skála Datum

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016.

Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016. Vážení přátelé, právě otvíráte publikaci s nabídkou výukových programů pro školní rok 2015-2016. Kdo ji pro Vás připravil? Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko ve spolupráci s AOPK ČR, RP Střední Čechy

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ

BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ BIOLOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY ČESKÉ BUDĚJOVICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ EVA HOLÁ 2006 VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. JAN KUČERA PhD. Holá, E. (2006): Bryoflóra horního

Více