BANKOVNÍ INSTITUT. Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BANKOVNÍ INSTITUT. Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 BANKOVNÍ INSTITUT Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Konzultační přednáška : Přednášející : MUDr Miloš Miniberger 1

2 OBSAH : 1. Definice informačního systému 2. Pojem biomedicínské informatiky. 3. Obrazový archivační a komunikační systém ( PACS ). 4. Přenos medicínských dat ( Telemedicína ) 5. Nemocniční informační systém ( NIS ) 6. Národní zdravotnický informační systém (NZIS) 2

3 Motto: Řízení znalostí Informace, znalosti a poznání (Zpracováno podle Kunstová R.: Informatika pro ekonomy, VŠE Praha ISBN It is not enough to have a good mind, the main is to use It well. (René Descartes) (Nestačí mít dobrou mysl. Hlavní věc je ji správně používat 3

4 Informace, znalost a poznání Informace - z latinského in-formo dávat podobu, formovat utvářet Informace, resp. Znalosti se staly v současném hospodářském prostředí jedním z nejcennějších podnikových zdrojů (Peter Drucker) Konceptuální informace - informace prezentována pomocí jazyka ve formě dat Znalost Kognitivní proces 4

5 Interakce člověka s okolím Analogové signály přijímané receptory REÁLNÁ SITUACE, jako entita, proces, obecně SYSTÉM Přirozená interakce člověka s okolním prostředím efektory (Zprostředkované) Lidské aktivity (příjemce informace) Nervový systém a jeho projev implicit ní 5

6 Kruhový charakter informačních procesů Aktivity člověka (příjemce či uživatele informace) iniciované přijímanou informací a interpretované vlastní znalostí, mají různý charakter: Vlastní fyzické činnosti Racionální poznání a rozhodování Tvorba složitých systémů Přetváření individuálních znalostí Produkce konceptuálních informací 6

7 Informace a znalosti Různá pojetí znalostí: základem je implicitní znalost, ostatní mají charakter metafory ZNALOST Vnitřní/skrytá - implicitní Individuální/unikátní Vlastní zkušenosti, schopnosti a hodnoty (interakce s okolím) Skupinová/sdílená Konkrétní kultura a/nebo styl práce a komunikace Vnější vyjádřená - explicitní Koncepty (pojmy) vyjádřené vhodnou formou (jazykem) Společně sdílené modely a příběhy Implicitní znalost má individuální charakter, její hodnota spočívá v lidské schopnosti vytvářet nové koncepty, nové myšlenky a interpretace a vztahuje se přímo k informacím používaným v rozhodování 7

8 Informační a znalostní management Zahrnuje mj. tyto aktivity: Učení se z chyb, tj. analýza a vyhodnocování výsledků chybných rozhodnutí známých nedostatků Cílevědomé učení se ze zkušeností jiných úspěšných firem Podpora flexibilních a širokých znalostí a zkušeností změnou pracovních činností Týmová práce a skupinové řešení problémů, včetně zainteresování expertů a akademiků Výsledkem je pak nejen tvořivá schopnost využívat a formovat nové informace, ale také porozumět IS a participovat na jeho tvorbě 8

9 Základní pojmy Informace : Informace (z lat. in-formatio,, utváření, ztvárnění) V přeneseném slova smyslu nehmotná skutečnost, znalost, kterou lze dále předávat ústně, písemně, v současnosti i elektronickou cestou ( analogově i digitálně ). Informatika : Věda o informacích a jejich zpracování. Zabývá se jejich strukturou, správou, uchováváním, získáváním, šířením a přenosem angl. information science. Informační systém : Systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací i dat. Systémy mohou mít : klasickou podobu ( text na papíře ) digitální formu ( data v paměti počítače ). 9

10 IS ve zdravotnictví Využití informačních systémů ve zdravotnictví : NIS nemocniční informační systém PACS obrazový archivační a komunikační systém. Dále EIS-ekonomický IS, ISS-pro stravování, LIS-lékárenský IS, MIS-manažerský IS PIS- personální IS, ambulantní IS, dopravní IS, laboratorní IS apod. - server o zdravotnické informatice. systém 10

11 Biomedicína Biomedicína = Teoretická medicína, je termín, který zahrnuje znalosti a výzkum oblastí humánní i veterinární medicíny i preklinických oborů, jako jsou biofyzika, biochemie, chemie, biologie, histologie, genetika, embryologie, anatomie, fyziologie, patologie, zoologie, botanika a mikrobiologie. V přeneseném slova smyslu pak moderní medicína opírající se o vědecké poznatky ( na rozdíl od tradiční empirické medicíny, která vychází ze zkušeností ) Biomedicínské inženýrství představuje aplikaci technických postupů v medicíně a biologii. Diagnosticky zaměřená část BMI využívá chemické a fyzikální principy k měření projevů biologických systémů. Terapeutická část BMI využívá inženýrských postupů v konstrukci přístrojů nahrazujících či podporujících funkci orgánů a v konstrukci terapeutických přístrojů. Biomedicine 11

12 Biomedicínská informatika Biomedicínská informatika zahrnuje všechny oblasti informatiky v biomedicíně a je samostatným interdisciplinárním oborem s vlastním studijním programem jak na západoevropských univerzitách a v USA, tak i v dalších zemích (např. Kanada, Brazílie, Austrálie). V České republice : Katedry biomedicínské informatiky : - Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT Brno Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP Oddělení biomedicínské informatiky Ústavu informatiky AVČR Biomedicínská laboratoř FTVS UK Praha Centrum biomedicínské informatiky 2 LF UK Praha Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací. a další 12

13 PACS Picture archiving and communication system Obrazový archivační a komunikační systém : je kombinací hardwaru a softwaru zaměřených na krátkodobé a dlouhodobé ukládání, vyhledávání, správu, distribuci a prezentaci obrazové informace. Elektronické obrazy a zprávy jsou zde přenášeny digitálně. Univerzální formát pro PACS je DICOM : Digital Imaging and Communications in Medicine). Lze užít i standardních formátů jako např. PDF (Portable Document Format). 13

14 4 komponenty PACS 1. Zobrazovací metody: Výpočetní tomografie - CT, Magnetická rezonance - MR, Digitální radiografie ( rentgen) DR Digitální ultrasonografie DUSG ( digit. výstup ) Digitální mamografie DMG Pozitronová emisní tomografie PET 2. Zabezpečené sítě pro přenos informací o pacientech. 3. Pracovní stanice pro vyhodnocování obrazových informací. 4. Archiv pro ukládání obrazových, eventuelně i textových dat. 14

15 V kombinaci s dostupnými a rozvíjejícími se webovými technologiemi, má PACS schopnost poskytovat včasný a efektivní přístup k obrázkům, eventuelně k interpretaci souvisejících dat. PACS překonává fyzické i časové bariéry předchozích forem medicínských zobrazovacích metod. archiving_and_communication_system 15

16 Pracovní stanice ( Workstation ) 1. monitor obvykle velkorozměrový, 21 s LCD obrazovkou a vysokým rozlišením. 2. počítač buď v rámci vlastní zobrazovací modality - nebo v rámci systému PACS na vlastním oddělení zobrazovacích metod - nebo na vzdálených klinických pracovištích 3. Dnes obvykle ve formě PACSu ( DICOM verze 3 ) sloučeného s NISem ( různé softwarové produkty ). 16

17 Pracovní stanice (workstation ) PACS ( ) 17

18 Formát DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine Digitální zobrazování a komunikace v medicíně. je standard pro zpracování, ukládání, tisk a předávání informací v medicínském zobrazování. DICOM soubory mohou být vyměňovány mezi dvěma subjekty, které jsou schopné přijímat obraz pacienta a data v tomto formátu. 18

19 Formát DICOM pokr. Držitelem autorských práv k této normě je National Electrical Manufacturers Association (NEMA Standard PS3, norma ISO 12052). DICOM umožňuje integraci skenerů, serverů s datovým úložištěm, pracovních stanic, tiskáren a síťového hardware od různých výrobců do archivačního a komunikačního systému (PACS). DICOM byl široce přijat v nemocnicích a začíná pronikat i do ordinací ambulantních specialistů. 19

20 Formát DICOM pokr. DICOM v 3.0 je třetí verze standardu, vyvinutým American College of radiologie (ACR) a National Electrical Manufacturers Association (NEMA). V roce 1985 první standard, ACR / NEMA 300. V roce 1988 druhá verze. ACR / NEMA v 2.0 První rozsáhlé nasazení ACR / NEMA technologie provedla v roce 1992 americká armáda a letectvo jako součást MDIS 20

21 Formát DICOM pokr. Medical diagnostic imaging support ( lékařské diagnostické zobrazovací podpory). V roce 1993 byla vydána třetí verze standardu. Jeho jméno pak bylo změněno na DICOM, ve snaze definovat jej jako mezinárodní standard. DICOMový datový objekt se skládá z několika atributů, jako je jméno, ID ( identifikační číslo pacienta ) apod., a pouze jeden speciální atribut obsahující obrazová data. Obrazová i textová data tvoří skupinu a nelze je navzájem oddělit. 21

22 Telemedicína Telemedicína je rychle se rozvíjející aplikace klinické medicíny, kdy jsou zdravotní údaje pacienta předávány mezi dvěma vzdálenými subjekty na dálku prostřednictvím telefonu či internetu a někdy i ostatních sítí za účelem konzultace, zkoušky, eventuelně v rámci lékařské konference či kongresu. 22

23 Historie Historie : kouřové signály v afrických vesnicích varovaly lidi, aby zůstali daleko za vesnicí v případě vážného onemocnění. Na začátku 20. století komunikují nemocní lidé s lékařem z Royal Flying Doctor Service of Australia radiotelefonem, napájeným dynamem z bicyklu. 23

24 Telemedicína pokr. Druhy sběru dat: 1. Asynchronní : ( Store and forward ): Lékař hodnotí data zpětně v režimu offline ( radiologie ) 2.Vzdálené sledování (self-monitoring ) sledování pacienta na dálku pomocí technologických zařízení ( EKG, diabetes apod. ) 3.Interaktivní služby : komunikace lékaře s pacientem v reálném čase. Formy : Teleradiologie, telekardiologie, telepsychiatrie, telestomatologie apod. 24

25 Telemedicína v ČR Metropolitní PACS Brno : Vybudování metropolitního archívu medicínských obrazových informací získávaných z nemocničních modalit jako je ultrazvuk (USG), digitální mamograf (DMG) počítačový tomograf (CT), magnetická rezonance (MR), jeho zpřístupnění prostřednictvím počítačové sítě. Projekty BAPS a MeDiMed 25

26 Telemedicína v ČR pokr. Metropolitní PACS Praha : Odlišné řešení, než v Brně. Požadavek MZd na bezpečnost, univerzálnost a jednoduchost řešení. 1.etapa : Koordinátor - Všeobecná fakultní nemocnice Praha (VFN), kde byl umístěn KU - komunikační uzel. Další účastníci : Fakultní nemocnice Bulovka a Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) Praha. 2.etapa : Připojení dalších zdravotnických zařízení. ( ZZ ), vznik regionálních KU, ve VFN centrální uzel (KCU). Projekt epacs. Využití sítě internetu Spojení pomocí VPN tunelů 26

27 Projekty BAP a MeDiMed 1993 : Masarykova univerzita + Vysoké učení technické Brno : Vznik privátní počítačové sítě BAPS (Brněnská akademická počítačová síť ) s využitím optických kabelů. Postupně přenosová rychlost zvýšena z 10Mb/s na 155 Mb/s : Začátek budování metropolitního digitálního zobrazovacího systému v medicíně ( MeDiMed ) Síť CESNET 2 : Národní počítačová vysokorychlostní síť, propojující největší univerzitní města v ČR pomocí okruhů s vysokými přenosovými rychlostmi. Mezi uživatele patří vysoké školy, AVČR, nemocnice, knihovny, event. střední školy. Je napojena na celoevropskou síť GEANT. Je k ní připojen i BAPS. 27

28 Projekty BAP a MeDiMed pokr zaveden PACS v reálném čase ( možnost přenosu dynamické informace ) v témže roce došlo také k připojení prvních modalit typu ultrazvuk za účelem možnosti konfrontace ultrazvukového vyšetření specialisty na prenatální intrauterinní diagnostiku plodů a kardiologickou diagnostiku novorozenců mezi Fakultní porodnicí a FDN Brno ( dnes obě v FN Brno ). Přenos přes optokabelovou technologii BAPS. U ultrazvuků s analogovým výstupem byla nutná konverze do formátu DICOM1. V roce 2000 připojena magnetické rezonance, a to ve Fakultní nemocnice u Sv. Anny (FN USA). s již výstupem DICOM. Dnes je BAPS připojena k síti CESNET 2. Průkopníci projektu : nadšenci z ÚVT MU, MOÚ, FN USA. 28

29 Pilotní PACS Brno 29

30 Síť CESNET 2 30

31 Projekt epacs Analogie u a epacsu. VPN tunel : Propojení dvou virtuálních privátních sítí ( Virtual private network ) pomocí internetu. Data lze odeslat jen z vůle odesílatele. Není umožněn přístup z nemocniční informační sítě ( NIS ) jednoho zdravotnického zařízení do druhého. DICOM verze 3.0. Komunikační centrální uzel ( KCU ) ve VFN. Komunikační uzly ( KU ) v jednotlivých ZZ. KU je vybaven softwarem, instalovaným na vyhrazeném zabezpečeném serveru, plnícím tyto funkce : 31

32 Projekt epacs pokr. Propojení VPN tunelem s KCU, přidělování příslušných adres dle konfigurace, odesílání a přijímání DICOM paketů. Dnes desítky ZZ v České republice ( hlavně lůžkových ), dále IKEM Praha, MFF UK Praha, PF UK Praha. První zahraniční účastník : Addenbrooke's Hospital, University of Cambridge, Department of Medicine Firma : ICZ Praha Průkopníci projektu : MUDr Bc Martin Horák ( tehdy FNB Praha). Ing Jiří Haase MBA ( VFN Praha). 32

33 Projekt epacs 1. etapa 33

34 Projekt epacs 2. etapa 34

35 NIS Nemocniční informační systém Nemocniční Informační systém je obsáhlý, snadno ovladatelný, ekonomicky a klinicky řízený systém zdravotní péče. Vyznačuje se efektivním zpracováním pacientské dokumentace s využitím podpory pro všechny potřebné činnosti spojené s výkonem lékařské praxe. Programové vybavení NIS je psáno tak, aby nebylo závislé na žádném jediném konkrétním výrobci, ale aby ho bylo možné provozovat na široké škále SW i HW platforem. Operační systémy řídících počítačů: Linux. UnixWare. Windows NT. NetWare. Operační systémy pracovních stanic: Speciální firmware pro bezdiskové a bezdisketové pracovní stanice MS DOS, MS Windows 95/98/2000/NT. 35

36 NIS schema : Klinický informační systém CLINICOM v Městské nemocnici Ostrava www. cvis.cz 36

37 Příklad NIS Nemocniční informační systém CLINICOM ( SMS Brno s.r.o. ) systém s modulárním řešením a postrelační databazí Caché firmy InterSystems. Maximální nezávislost na budoucím způsobu účtování péče a plná adaptibilita NIS na v daném období platný způsob financování (výkonový systém, DRG, paušální platby atd.). Modulární systém s velkým stupněm možností uživatelského přizpůsobení umožňuje snadné propojení s jinými IS zdravotnického zařízení. Předdefinované nastavení standardních komunikačních protokolů používaných ve zdravotnictví (HL7, EDIFACTS a dalších). 37

38 Příklad NIS pokr. Funkce : 1. správa pacientů ( elektronický chorobopis ) 2. správa výkonů ( evidence provedených léčebných zákroků ) 3. komunikace ( žádanky k vyšetření, výsledky vyšetření ) Umožňuje sledovat ekonomiku nemocnice. Data z NIS hodnocena pomocí manažerského informačního systému DSS ( Decision Support System ) Specializované moduly systému CLINICOM Modul CC Porodnice Modul CC OptimDRG Modul CC Rehabilitace Modul CC JIP Modul CC Ošetřovatelská péče Modul CC Protokoly péče Modul CC Medikace Modul MemoMXS 38

39 Příklad NIS pokr. Uživatelská rozhraní systému CLINICOM: Care center (poskytuje uživateli jednoduchý pohled na informace o zvoleném pacientovi, jako je plán péče, žádanky, nálezy, informace o vyšetření či textovou medicínskou dokumentaci. NetAcess : představuje jednoduchý zabezpečený externí přístup k lékařským informacím prostřednictvím Internetu / Intranetu a umožňuje tak uživatelům přístup k datům NIS nejen z lokální sítě nemocnice, ale také z každého místa, které disponuje připojením na Internet 39

40 NZIS Národní zdravotnický informační systém (dále jen "NZIS") je systém, určený ke sběru a zpracování zdravotnických údajů a informací, k vedení Národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany dat a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu. Řízení a koordinace plnění úkolů NZIS, včetně činností souvisejících s jeho rozvojem a zdokonalováním, je základním účelem a předmětem činnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen "ÚZIS ČR"). 40

41 ÚZIS Úloha ÚZIS ČR ( a NZIS ) je definována v zákoně č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu a ve znění pozdějších předpisů - 67c. ÚZIS ČR je též součástí státní statistické služby a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě a ve znění pozdějších předpisů. ÚZIS ČR při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úkoly správce a zpracovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů, pokud Ministerstvo zdravotnictví nebo ÚZIS ČR nepověří podle tohoto zákona jiného zpracovatele. 41

42 Závěr 42

MEFANET report 01. Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková Daniel Schwarz Lenka Šnajdrová Čestmír Štuka

MEFANET report 01. Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková Daniel Schwarz Lenka Šnajdrová Čestmír Štuka Edukační sborník 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

XXVII. konference EurOpen.CZ 3. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

XXVII. konference EurOpen.CZ 3. Vážené kolegyně, vážení kolegové, XXVII. konference EurOpen.CZ 3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že Vás mohu opět pozvat na konferenci EurOpen.CZ, tentokrát již XXVII. (když už jsme si zvykli na římské číslování). Konference

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Projektování informačních systémů

Projektování informačních systémů Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350/4 Projektování informačních systémů Sylaby ke kurzu Helena Kučerová 2007 Obsah 1. Úvod...2 2. Systémová teorie a metodologie...3 2.1 Systémová

Více

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE ZDRAVOTNÍK A INFORMACE Témata vzdělávacího programu 1.1 1.2 1.3 1.4 Elektronická identifikace Ukládání zdravotnických dat Ochrana zdravotnických dat Elektronická preskripce 2.1 2.2 2.3 2.4 Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lukáš Kosejk Analýza dokumentové komunikace v soukromé lékařské ordinaci Bakalářská práce

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Již toho bylo napsáno hodně o zdravotní péči, její dostupnosti a kvalitě, a snad ještě více o její ceně, nákladech, nedostatku financí a nesprávném

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 29 V Praze dne 5. května 2010 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ, o.p.s.),

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti Informace a využití výpočetní techniky v managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Otakar Král a kol. Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2004 Publikace

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Obsah: Úvod... 4 1. Služby asistovaného života pro seniory... 5 1.1. Vymezení pojmů... 5 1.2. Přínos rozvoje ICT a AS pro seniory...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12.

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. Verze 2 2 Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015 Historie verzí Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. 2015 2 19. 2. 2013 31. 12. 2015 Schvalovací doložka

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

MEFANET 2009. konference

MEFANET 2009. konference konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů 25. 27. listopadu 2009 Brno Hotel Voroněž konference

Více

Informační systémy Policie ČR

Informační systémy Policie ČR Informační systémy Policie ČR Information systems of the Police of the Czech Republic Bc.Tomáš Jaborský Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 7 Světové informační služby Lucie Vavříková Určeno pro projekt: Název: Studium informační vědy

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více