Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka"

Transkript

1 Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka INMED

2 Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Kvalitní nemocniční informační systém nezbytná podmínka řádně vedeného managementu zdravotnického zařízení. Cílem managementu musí být posílení zodpovědnosti každého jednotlivého zdravotnického pracovníka. OČIMA ZDRAVOTNÍKA

3 Odpovědnost pracovníka k pacientovi ke kolektivu k zaměstnavateli vše ve vzájemné souhře

4 Priority systému poskytované zdravotní péče zlepšit zdraví pacienta poskytovat bezpečnou péči udržet ekonomickou rovnováhu

5 Naplnění předpokladů - cesta 1) legislativní správnosti 2) lidského přístupu, zdravého selského rozumu, respektování pravidel (pacient očima můj táta, moje dítě, já sám...) = osobní cesta realizace 3) pracovní procesy, NIS, interní audity = mechanismy realizace Je reálné respektovat a naplnit legislativní podmínky zodpovědného zdravotnického pracovníka v každodenní činnosti? Zdravotnictví je specifická služba ve společnosti. Co do dopadu odpovědnosti nemá srovnání s ostatními činnostmi.

6 SMYSL VŠEHO cesta k naplnění předpokladů lidský přístup UVĚDOMĚNÍ každý zdravotník současně pacientem Proč se stále ptají na totéž? Proč musím čekat, vzali někoho přede mnou? Proč se na to nikdo nezeptá? Není něco jiného, nedá se to léčit jinak? Já to nechci! Napsali si to, čte to někdo? Určitě to má chybně v NIS a teď se to ponese se mnou a nikdo to neopraví? Dostal jsem správné léky, nespletli to? Ví chirurg, co mi má operovat, vždyť mě nikdy neviděl? Ten internista mě vůbec nezná? Jsou přístroje v pořádku? Je to všechno sterilní? Proč sestra po výkonu nezavolá lékaře, když ta analgetika nefungují? Chce se mi zvracet! Sleduje mě někdo vůbec? Proč tu alespoň večer není klid. Nemůžu spát?! Sláva, jdu domů!!! Ta propouštěcí zpráva je asi někoho jiného, pouze jméno je moje?

7 Obecně platné právní předpisy Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

8 Specifické právní předpisy Zákony Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a úhradových vyhláškách Zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osob. údajů Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

9 Specifické právní předpisy Vyhlášky Vyhláška č. 92/2012 Sb., o minimálních požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravot. péče (min. hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí způsob tvorby a sledování) Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a řešení infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnického zařízení a ústavů sociální péče

10 Specifické právní předpisy Věstníky a ostatní doporučení Věstník MZ ČR, ročník 2012, částka 5, vydáno : Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (rizikové procesy pro všechny formy zdravotní péče, základem je 7 RBC) Pokyn SUKL LEK 9 zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnictví doporučení ČLK, ČAS, odborných společností doporučení zdravotnických pojišťoven

11 Interní systém hodnocení kvality poskytované péče (věstník MZ CR 2012) RBC 1 bezpečná identifikace pacienta RBC 2 bezpečnost při užívání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika RBC 3 prevence záměny pacienta, výkonu, strany při chirurgickém zákroku RBC 4 prevence pádu RBC 5 optimální způsob postupů hygieny rukou RBC 6 bezpečná komunikace RBC 7 bezpečné předávání pacientů

12 nemocniční informační systém Klíčové postavení v systému poskytované zdravotní péče má NIS průvodce pacienta nemocnicí ( ale i zdravotníka) Moderní NIS Posílení bezpečnosti poskytované zdravotnické služby = komplexní funkce - zdravotnická dokumentace, identifikace pacienta, medikace, stravování, sklady, další služby, účtování (naplnění RBC) Respektuje legislativní podmínky a průběžně reflektuje jejich změny Pružně reaguje na požadavky zdravotních pojišťoven a vytváří tak předpoklady zdravotnickému zařízení být rovnocenným partnerem v jednání se zdravotními pojišťovnami. Zajišťuje archivaci požadovanou ekonomickými i zdravotnickými předpisy Kdo je zodpovědný za poskytovanou péči zdravotnické zařízení, nebo dodavatel softwarového vybavení NIS?

13 NIS z pohledu zdravotnického zařízení Aktuální, legislativně správný Srozumitelný, přátelský, stabilní Komplexní Dokumentace Identifikace Medikace Archivace Sklady, recepty, vyžádaná péče Management Ekonomika

14 NIS z pohledu zdravotnického zařízení se stává Průvodcem pacienta Průvodcem zdravotníka

15 NIS z pohledu zdravotnického zařízení Průvodce pacienta zdravotnickým zařízením (legislativně) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravot. péče (min. hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí způsob tvorby a sledování) Věstník MZ ČR, ročník 2012, částka 5, vydáno : Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (rizikové procesy pro všechny formy zdravotní péče, základem je 7 RBC)

16 NIS z pohledu zdravotnického zařízení Průvodce pacienta zdravotnickým zařízením ( v realitě) Vlídné přijetí, čas na pacienta, srozumitelná informace, přehledná dokumentace Bezpečná identifikace RBC 1 věstník MZCR č.5/2012 Prevence záměny pacienta, strany RBC 3 Bezpečná komunikace RBC 6 Bezpečné předávání pacienta RBC 7 Bezpečnost při používání léčivých přípravků (všech) vyšší mírou rizikovosti RBC 2

17 NIS z pohledu zdravotnického zařízení Průvodce zaměstnance zdravotnickým zařízení ( legislativně) Obecně platné právní předpisy Specifické právní předpisy Zákony Specifické právní předpisy Vyhlášky Specifické právní předpisy - Věstníky a ostatní doporučení

18 NIS z pohledu zdravotnického zařízení Průvodce zaměstnance zdravotnickým zařízením ( realita ) Čas na pacienta Vyvolávací systém Naplnění RBC Jednoznačně vedená zdravotnická dokumentace Archivace Komunikace mezi zaměstnanci Komunikace s ostatními zdravotními systémy

19 Průvodce zaměstnance zdravotnickým zařízením ( realita ) Naplnění RBC Identifikace pacienta Bezpečné používání léčebných přípravků Prevence záměny pacienta Bezpečná komunikace Bezpečné předávání pacientů (prevence pádů, hygiena rukou)

20 Průvodce zaměstnance zdravotnickým zařízením ( realita) Jednoznačně vedená zdravotnická dokumentace Identifikace personálu Strukturované zápisy Archivace

21 Průvodce zaměstnance zdravotnickým zařízením ( realita) Komunikace mezi zdravotníky Sestra lékař Lékař/sestra-komplement medikace sklady Medikace - pojišťovna

22 Průvodce zaměstnance zdravotnickým zařízením (realita) Komunikace NIS s ostatními systémy PACS obrazová dokumentace Objednání stravy pacientů Vyvolávací systém pacientů

23 NIS z pohledu zdravotnického zařízení management Nástroj posílení skutečné zodpovědnosti každého zdravot. pracovníka Legislativní správnost dokumentovaného léčebného procesu Kontinuální sledování nákladů poskytované péče Kontinuální sledování čerpání nasmlouvaných objemů zdravotní péče Optimalizace poměrů - výkon-platba-pacient? nebo - pacient-výkon-platba? Otevřený systém ke komunikaci a předání dat (účetnictví, docházka ) Nástroj ukázněnosti procesu poskytované a dokumentované péče!

24 NIS slabiny Lidský faktor nenahraditelný Změny po aktualizacích číselníků a nových verzí Technická závislost na softwarové stabilitě, kvalitě spojení Doba implementace turbulentních legislativních změn Počítačová neochota a negramotnost zdravotnického personálu Obtíže komunikace a přenosu dat z externích systémů (QR kód, EAN kód)

25 Odpovědnost zdravotnického pracovníka k nezbytná změna myšlení proč to chci (papírová versus NIS forma) pacientovi Za výkon, medikaci, informace K zaměstnavateli a ekonomice Za správné vykázání výkonů, předpis Rp, vyžádaná péče Ke kolektivu Co indikuji a kdy

26 NIS krok po kroku 1/ příjem na recepci telefon osobní NIS 2/ vyvolávací systém NIS+S 3/identifikace pacienta NIS 4/ dokumentace, informace z historie a pacientovi NIS 5/ pohled do archivu NIS 7/ medikace NIS 8/ laboratoře NIS 9/ stravování NIS + S 10/ vyžádaná péče ///NIS 11/ Rp /// NIS 12/ sklady zdrav mater NIS+S 13/ ekonomika účetnictví NIS+S (chybí spokojenost, násled.komunikace s pacientem)

27 Důkazní břemeno na straně poskytovatele!!!

28 Je vše vykázáno a bude někým uhrazeno?

29 Je ještě čas na pacienta?

30 akreditace + interní audit kultivace NIS proces musí být odborný proces musí být lidský, empatický = cesta k nápravě kontinuální - poskytované zdravotní péče jsme tu pro pacienty

31 Interní audit Cíle shromažďování dat pochopení organizace minimalizace rizik odhalení cesty ke zlepšení vypracování plánu zvyšování kvality

32 Interní audit hodnocení kvality komplexní proces systematický proces sebekritické vyhodnocení vyhledání nejslabších míst zachování objektivity, kontinuity a sledování dynamiky změn

33 Proces implementace systému NIS u akreditovaného pracoviště respektování individuálních podmínek v konstrukci NIS příprava norem, směrnic a standardů zavedení do praxe prosadit změnu myšlení neděláme to pro normy, ale pro pacienta, pro bezpečí a proto chceme funkční NIS interní audit kvality rychlá a přímá zpětná odpověď kultivace všech systémů a procesů poskytované péče rozhodující ochota pracovníků realizovat rozhodující funkčnost NIS

34 Hlavním úkolem zdravotníků je poskytovat co nejbezpečnější, co nejlepší, co nejlidštější zdravotní péči vždy odpovídající posledním poznatkům vědy, a to za respektování úhrad a metodik zdravotních pojišťoven a možností zdravotnických zařízení. Je toto řešitelné?

35 Děkuji za pozornost

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE Dle Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dalších předpisů ČS legislativy TCert PRAVIDLA

Více

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005...5 3. Orgány zdravotní pojišťovny...7 3.1 Správní rada ZPŠ...7

Více

Akční plán plnění předběžné podmínky pro oblast zdraví (9.3)

Akční plán plnění předběžné podmínky pro oblast zdraví (9.3) Akční plán plnění předběžné podmínky pro oblast zdraví (9.3) 1 Úvod Předběžné podmínky jsou definovány Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních

Více

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: sekretariat@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Již toho bylo napsáno hodně o zdravotní péči, její dostupnosti a kvalitě, a snad ještě více o její ceně, nákladech, nedostatku financí a nesprávném

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS

NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS Verze 7.0 Strana 1 (celkem 23) Platnost k 1. 7. 2014 Obsah: Účel dokumentu - krycí list. 3 I. Představení Nemocnice Břeclav... 4 1. Statut organizace..

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více