LIS musí umět podporovat (tj. musí být příslušné funkce, dialogy, moduly aj.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIS musí umět podporovat (tj. musí být příslušné funkce, dialogy, moduly aj.)"

Transkript

1 Požadavky národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře na funkce LIS, norma ISO a její vztah k LIS - informativní dokument pro tvůrce LIS Úvod: Národní akreditační standardy pro klinické laboratoře vycházejí z mezinárodní normy ISO 15189, která specifikuje požadavky na řízení jakosti klinické laboratoře. Pokrývá všechny typy vyšetření a určuje vedení laboratorních postupů tak, aby se zajistila jakost vyšetřování v klinických laboratořích. Vzhledem k tomu, že laboratoře jako svůj významný pracovní nástroj využívají laboratorní informační systémy (LIS), musí tyto informační systémy umožnit plnění všech úkolů, které vzniknou ze strany laboratorních pracovníků vůči LIS při naplňování požadavků národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře. Tento dokument je pouze informativní a je určen především tvůrcům LIS. Další podstatné informace jsou obsahem národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře C-04 až C-10. Symbolika použitá v textu: Vzhledem k obsáhlosti národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře i normy ISO 15189, jsou v následujícím textu uvedeny pouze ty odstavce normy, které se LIS týkají bezprostředně, odvozeně nebo fakultativně. Význam textu z hlediska LIS je odlišován velikostí a stylem zvoleného písma. Tato forma vyznačování se týká nejen jednotlivých odstavců, ale i jednotlivých vět. Je zvolena tato symbolika: LIS musí umět podporovat (tj. musí být příslušné funkce, dialogy, moduly aj.) LIS by měl umět podporovat (tj. příslušné funkce jsou vhodné pokud nejsou, řeší laboratoř jinak) LIS může vhodně podporovat (tj. příslušné funkce jsou fakultativní pokud nejsou, řeší laboratoř jinak) Nadpisy jednotlivých vybraných částí normy jsou do textu zařazeny pro lepší orientaci, jsou označeny podtržením. Poznámky autora jsou uváděny kurzívou - nejsou součástí normy ISO Pokud je potřeba některé požadavky normy ISO sumarizovat, komentovat nebo jinak vhodně zpracovat, jsou poznámky a komentáře autora uváděny kurzívou a tučným písmem současně - nejsou součástí normy ISO Takto jsou uváděny především komentáře k vybraným odstavcům. Komentáře jsou připojovány za jednotlivé odstavce nebo sumárně za více odstavců najednou.

2 Zkratky použité v textu: IS informační systém LIS laboratorní informační systém NIS nemocniční informační systém DS Datový standard MZ ČR sloužící ke vzájemné komunikaci zdravotnických IS DS2 DS verze 2.01 a výše (do verze DS3) - vydaný v květnu 2002 DS3 DS verze 3.01 a výše - vydaný v listopadu 2003 SOP standardní operační postupy Poznámka k překladu normy ISO 15189: Vzhledem k tomu, že vyhovující oficiální překlad k datu, kdy byl vytvořen tento text, neexistoval, byl realizován pracovní překlad, který se může od budoucího oficiálního vyhovujícího překladu mírně lišit. Vzhledem k informativnímu charakteru tohoto textu nebude uvedená skutečnost na závadu. Poznámka k úvodním kapitolám normy: Úvodní kapitoly normy: 1- Předmět, 2 - Normativní odkazy, 3 - Definice nemají vazbu k LIS. Prvním odstavcem, který má vazbu k LIS, je odstavec z kapitoly 4. - Manažerské požadavky. Tím následující text začíná.

3 Příručka jakosti Příručka jakosti musí popisovat systém jakosti a strukturu dokumentace používané v systému jakosti. Všichni pracovníci musí být instruováni o používání a aplikaci Příručky jakosti a všech odkazovaných dokumentů a o požadavcích na jejich implementaci. Příručka jakosti se musí udržovat pod pravomocí a odpovědností (viz Poznámka, část c) osobou, jíž management laboratoře přidělí odpovědnost za jakost. jakosti). Navrhovaný obsah příručky jakosti klinické laboratoře může zahrnovat: a) Úvod b) Popis klinické laboratoře, její legislativní identifikace, zdroje a hlavní povinnosti c) Politika jakosti d) Výuka a výcvik personálu e) Zabezpečování jakosti f) Řízení dokumentace g) Záznamy, jejich udržování a archivace h) Prostory a prostředí i) Řízení přístrojů, reagencií, spotřebního materiálu j) Postupy pro verifikaci vyšetřování k) Bezpečnost l) Vztahy k životnímu prostředí (např. transport, spotřební materiál, zacházení s odpady) - dodatky netýkající se výše uvedených údajů sub h) m) Výzkum a vývoj, je-li to vhodné. n) Seznam vyšetřovacích postupů o) Požadavkové listy, odběr primárních vzorků, zacházení s laboratorními vzorky p) Validace výsledků q) Řízení jakosti včetně mezilaboratorního porovnávání r) Laboratorní informační systém (viz Příloha B) s) Vydávání výsledků t) Opravy a vyřizování stížností u) Komunikace a jiné způsoby spolupráce s pacienty, zdravotníky a dodavateli v) Audity w) Etika (viz Příloha C) Příručka jakosti je samostatný (a základní) dokument, stojící mimo LIS. Odkazuje se na řadu jiných dokumentů, které sice také stojí mimo LIS, ale musí být v souhlasu s funkcemi a vlastnostmi LIS. V LISu tudíž musí být definovaný seznam vyšetřovacích postupů (jak je deklarovaný v Laboratorní příručce), LIS musí umět pracovat s příslušnými požadavkovými listy, musí podporovat agendy pro validaci výsledků, mezilaboratorní porovnávání, vydávání výsledků, opravy výsledků i příslušné komunikace. K LISu musí být také k dispozici příslušný manuál, na který bude realizován odkaz z Laboratorní příručky.

4 Vyšetřování smluvními laboratořemi Laboratoř musí mít efektivní dokumentovaný postup pro hodnocení a výběr smluvních laboratoří a konzultantů kteří poskytují hodnocení histopatologie, cytologie a podobných disciplín. Vedení laboratoře musí být zodpovědné, ve vhodných situacích po konzultaci s uživateli, za výběr a monitorování jakosti smluvních laboratoří a konzultantů. Laboratoř musí zajistit a musí umět prokázat, že smluvní laboratoř nebo smluvní konzultant jsou kompetentní k provádění požadovaných vyšetření Dohody se smluvními laboratořemi se musí periodicky prověřovat, aby se zajistilo, že a) požadavky, včetně preanalytických a postanalytických postupů jsou vhodně definované, dokumentované a srozumitelné, b) laboratoř dokáže tyto požadavky uspokojit a c) výběr vyšetřovacích metod odpovídá zamýšlenému použití a d) jsou jasně definované příslušné odpovědnosti pro interpretaci výsledků vyšetření. O těchto prověrkách se musí vést záznamy, které odpovídají národním, regionálním a lokálním požadavkům Laboratoř musí udržovat registr všech smluvních laboratoří které používá. Musí se vést registr o všech vzorcích odeslaných do jiné laboratoře. Pro uživatele služeb laboratoře musí být k dispozici název a adresa laboratoře, která je za výsledky vyšetření odpovědná. Duplikát laboratorního nálezu se ukládá jak v záznamech pacienta tak v trvalém souboru laboratoře. Odesílající laboratoří se v tomto smyslu rozumí laboratoř, která využívá služeb smluvní laboratoře Odesílající laboratoř a nikoli smluvní laboratoř musí vydat výsledky vyšetření a nálezů pocházejících ze smluvní laboratoře a to té osobě, která je požadovala. Tento nález musí zahrnovat všechny nezbytné elementy výsledků vydávaných smluvní laboratoří, beze změn, které by mohly ovlivnit klinickou interpretaci. To neznamená, že odesílající laboratoř musí vydat výsledky poskytnuté smluvní laboratoří slovo od slova nebo v přesném původním formátu, pokud to nevyžadují národní, regionální nebo lokální úpravy. Vedoucí odesílající laboratoře se může rozhodnout pro doplnění dalších interpretačních poznámek v kontextu pacienta a místního lékařského prostředí a rozšířit tak případné poznámky smluvní laboratoře. Autor těchto dodatečných poznámek musí být jasně identifikovatelný. Pravidla pro realizaci vyšetřování smluvními laboratořemi jsou popsána v příslušné laboratorní dokumentaci mimo LIS. Od LIS je pouze očekávána podpora některých činností, zejména realizace registru vzorků odeslaných do jiné laboratoře, jejich příslušné zpracování a vydání po návratu z jiné laboratoře a samozřejmě také příslušná archivace. Viz též odstavec

5 Vnější služby a dodávky Vedení laboratoře musí definovat a dokumentovat své strategie a postupy pro výběr a používání vnějších nakupovaných služeb, techniky a spotřebního materiálu, které mohou ovlivnit jakost jejích služeb. Nakoupené položky musí neustále splňovat požadavky laboratoře na jakost. Záznamy o provedených opatřeních se musí udržovat v souhlase s národními, regionálními nebo místními požadavky. Musí existovat postupy a kriteria pro inspekci, přijetí nebo odmítnutí a skladování spotřebního materiálu Nakoupená technika a zásoby spotřebního materiálu, které ovlivňují jakost služeb, se nesmí použít, dokud se neověří shoda s normativními specifikacemi nebo požadavky definované příslušnými postupy. To lze dosáhnout vyšetřováním vzorků kontroly jakosti a verifikací akceptovatelnosti výsledků. Pro verifikaci lze použít dokumentaci dodavatele o shodě s jeho systémem jakosti Musí být zajištěn systém řízené inventury zásob. Musí se vytvořit a udržovat vhodné záznamy o jakosti vnějších služeb, spotřebního materiálu a nakoupených výrobků, záznamy se musí uchovávat po dobu definovanou v systému řízení jakosti. Všechny tyto záznamy musí být dostupné prověrkám vedení laboratoře. Tento článek se týká nejen laboratorní techniky, ale také techniky výpočetní, LIS a souvisejících produktů i služeb (interpretační programy, komunikační nástroje atd.). Vyplývá z něj, že dodavatelé HW, SW i poskytovatelé příslušných služeb by měli připravit pro uživatele příslušné podklady a dokumenty usnadňující nejen výběr LIS, ale také jeho korektní zavedení do praxe a následné provozování.

6 Identifikace a řízení neshod, opravné úkony Vedení laboratoře musí vypracovat strategii a postupy, které se použijí v případě zjištění, že jakýkoli aspekt vyšetřování není v souhlase s vlastními postupy laboratoře nebo neodpovídají požadavkům systému jakosti nebo představám požadujícího klinika. Musí se zajistit, aby a) byly určené osoby zodpovědné za odstranění problému, b) byly definované postupy řešení, c) se zhodnotila medicínská významnost neshodných vyšetření a ve vhodných situacích se informoval požadující klinik, d) se v nezbytných situacích zastavilo další vyšetřování a vydávání výsledků, e) se okamžitě učinila nápravná opatření, f) se v nezbytných situacích znovu nahlásily výsledky již vydaných neshodných vyšetření nebo vhodně označily, g) byla definována zodpovědnost za autorizaci opakovaného vyšetření a h) byl každý případ neshodného vyšetření dokumentován a zaznamenán. Záznamy se musí prověřovat vedením laboratoře v určených pravidelných intervalech ke zjištění případných trendů a k iniciování preventivních opatření. Neshodná vyšetření nebo aktivity se objevují v mnoha různých oblastech a lze je identifikovat mnoha různými způsoby. Ty zahrnují stížnosti lékařů, indikace systému řízení jakosti, kalibraci přístrojů, kontrolu spotřebního materiálu, poznámky personálu, kontrolu vydávání výsledků a kontrolu certifikátů, prověrky vedením laboratoře a interní a externí audity Pokud se zjistí, že by se neshodná vyšetření mohla znovu vyskytnout nebo při pochybnostech o schopnostech laboratoře dodržet své vlastní strategie a postupy v rozsahu daném příručkou jakosti, musejí se implementovat postupy k identifikaci, dokumentaci a eliminaci klíčových příčin (viz podkapitoly 4.8 a 4.9) Laboratoř musí definovat a implementovat postupy pro vydávání výsledků v případě neshod, včetně prověrky takových výsledků. Tyto události se musí zaznamenávat Postupy opravných úkonů musejí zahrnovat takové postupy šetření, aby se zjistily základní příčiny problémů. Tyto postupy musejí vést k preventivním úkonům všude, kde je to možné. Opravné úkony musejí být přiměřené závažnosti problému a úměrné možným rizikům. Poznámka k překladu: V normě používaný termín "nonconformity" se zde záměrně překládá jako "neshoda", "neshodný" tak, jak se používá obecně v normách zabývajících se jakostí. Vyplývá to z definice jakosti, které odpovídá nejlépe význam "shoda s požadavky". "Nejakost" je pak "neshoda". Postupy a pravidla pro řešení neshod jsou zpracovány v dokumentaci mimo LIS. Od LIS je očekávána podpora při odhalování a následném řešení konkrétních neshod, jak vyplývá z výčtu v odstavci Zejména musí být k dispozici funkce umožňující pozastavení vyšetřování, zablokování vydání problematických výsledků, nové sdělení výsledků s patřičným zdůrazněním jejich významu (včetně další nové autorizace). S novým opravným vydáváním výsledku musí být učiněny také příslušné vhodné opravy v související databázi (souvisejících databázích) LIS, NIS, IS praktického lékaře atd. Při sdělování oprav a změn prostřednictvím DS musí být korektně nastaveny příslušné atributy v blocích typu VR. Neshody musí být patřičně dokumentovány a archivovány pro další zpracovávání viz 4.15 prověrka vedením.

7 Záznamy jakosti a technické záznamy Laboratoř musí vypracovat a udržovat postupy pro identifikaci, sběr, indexování, přístup, skladování, údržbu a bezpečné zacházení se záznamy jakosti a technickými záznamy Všechny záznamy musejí být čitelné a uložené tak, aby byly okamžitě obnovitelné. Prostory musejí zajišťovat vhodné prostředí, které umožňuje prevenci zničení, poškození, ztráty nebo neoprávněného přístupu. Záznamy lze udržovat na jakémkoli vhodném typu media s ohledem na národní, regionální nebo lokální legislativní požadavky Laboratoř musí mít strategii která definuje časový interval uchovávání různých záznamů týkajících se systému jakosti a výsledků vyšetření. Dobu uchovávání musí určovat povaha vyšetření nebo specificky povaha každého záznamu nebo jej v některých případech určuje statutární orgán. Tyto záznamy mohou zahrnovat ale nejsou omezeny na: a) požadavkové listy (včetně záznamů pacienta nebo chorobopisu, ale pouze pokud se používají jako požadavkové listy), b) výsledky vyšetření pacienta a výsledkové listy, c) tištěné výstupy z přístrojů, d) vyšetřovací postupy, e) laboratorní pracovní knihy a pracovní listy, f) záznamy o smlouvách, g) kalibrační funkce a konverzní faktory, h) záznamy o řízení jakosti, i) stížnosti a provedená opatření, j) záznamy a vnitřních a vnějších auditech, k) záznamy o vnějším posuzování jakosti mezilaboratorním porovnávání, l) záznamy o zlepšování jakosti, m) záznamy u údržbě přístrojů včetně záznamů o externí a interní kalibraci, n) dokumentace šarží, certifikátů k dodávkám, příbalové letáky, o) záznamy o mimořádných událostech a provedených opatřeních, p) záznamy o zácviku a kompetencích personálu. Pro LIS je jednoznačným požadavkem zajištění tvorby příslušných archivních souborů na vhodných mediích. Pro sofistikované LIS je samozřejmostí řada dalších archivačních funkcí. Některé z citovaných záznamů může také podporovat LIS.

8 Prověrka vedením Vedení laboratoře musí provádět prověrku laboratorního systému řízení jakosti a všech svých medicínských služeb včetně vyšetřování a poradenských aktivit aby se zajistila jejich trvalá vhodnost a efektivita v rámci podpory péče o pacienta a přijetí jakýchkoli nezbytných změn nebo zlepšení. Výsledky prověrky se musí včlenit do plánu, který zahrnuje cíle, konečné výsledky a akční plány pro příští rok. Typická perioda provádění prověrky vedením laboratoře je jedenkrát za každých 12 měsíců Prověrka řízení by se měla zabývat, ale neměla by být omezena na: a) záznamy řídicích pracovníků a supervizorů, b) výsledky současných vnitřních auditů, c) hodnocení externími orgány, d) výsledky mezilaboratorního porovnávání, e) jakékoli změny v objemu a typu práce a f) zpětné vazby, včetně stížností a jiných relevantních faktorů od lékařů, pacientů a jiných stran, g) indikátory jakosti pro monitorování příspěvku laboratoře k péči o pacienta, h) neshody, i) monitorování doby odezvy (turnaround time, TAT), j) výsledky procesů kontinuálního zlepšování a k) hodnocení dodavatelů. Poznámka Kratší intervaly se doporučují pro období zavádění systému jakosti. To umožní včas provést činnosti v oblastech, které vyžadují dodatky k systému řízení jakosti nebo jiných praktických otázkách Ve vhodném rozsahu se musí objektivně monitorovat a hodnotit jakost a přiměřenost příspěvku laboratoře k péči o pacienta. Poznámka Dostupná data se budou lišit podle typu a lokalizace laboratoře, např. laboratoře nemocniční, laboratoře kliniky nebo smluvní laboratoře Musejí se zaznamenávat nálezy a úkony, které vyplynuly z prověrek vedením laboratoře, personál laboratoře musí být informován o nálezech a rozhodnutích, které byly výsledkem prověrky. Vedení laboratoře musí zajistit, že jsou tyto úkony provedeny ve vhodném a odsouhlaseném časovém intervalu. Má-li mít laboratoř možnost kontrolovat doby odezvy a vhodně je analyzovat, musí LIS ukládat a archivovat příslušné potřebné časové údaje. Některé časy jsou z hlediska zaznamenávání povinné, jiné vhodné a některé pouze fakultativní (vhodnost nebo fakultativnost vyplývá z praxe příslušné laboratoře). Datumy a časy, které je nutné nebo vhodné evidovat kompletní výčet (fakultativní nejsou zvýrazněny): čas vzniku požadavku na vyšetření (v dokumentaci pacienta, v DS se nesděluje) čas plánovaného odběru vzorku nebo ukončení sběru (v dokumentaci pacienta, v DS se nesděluje) čas zaslání požadavků na vyšetření elektronickou cestou (vytvoření, odeslání, doručení a příjem souboru - eviduje se v DS) čas odběru vzorku nebo ukončení sběru v DS označováno jako událost (váže se k pacientovi, sděluje se povinně, v DS se sděluje v bloku vr) čas odeslání vzorku do laboratoře (tj. čas zahájení transportu, v DS se sděluje v bloku vr) čas doručení vzorku do laboratoře = čas zahájení zpracovávání vzorku laboratoří (tj. čas ukončení transportu, v DS se sděluje v bloku vr ) čas hlášení výjimečné hodnoty (jen v případě výjimečných hodnot - extrémní hodnota, extrémní změna aj., fakultativní) čas uvolnění výsledku laboratoří (plnohodnotný výsledek, který již může být od této chvíle sdělován) čas vytvoření nálezové sestavy určené k odeslání nebo k tisku (v DS se sděluje v bloku v) fakultativně může být sdělován i čas předpokládaného dodatečného dodání výsledku (tam, kde zpracování trvá déle - viz blok vrd v DS2)

9 Poznámka: Kromě těchto časových údajů jsou pro potřebu datového standardu DS 2 a výše zaznamenávány také časy, týkající se práce s přenášenými soubory: vytvoření souboru IS odesílatele (v DS se sděluje povinně v bloku dasta) odeslání souboru (eviduje odesílatel) doručení souboru (eviduje příjemce, v DS se sděluje v bloku pd - pokud se posílá zpět) přijmutí a zpracování souboru IS příjemce (eviduje příjemce) Z hlediska obousměrné komunikace s laboratoří jsou v datovém standardu sdělovány tyto základní časy: čas odběru vzorku (zaznamenává se i způsob získání času) čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (zaznamenává odesílatel nebo laboratoř - podle situace) čas převzetí vzorku laboratoří ke zpracování (zaznamenává laboratoř) čas vydání výsledku laboratoří (sděluje laboratoř) Povinný je z hlediska DS čas odběru vzorku (tzv. čas události). Z hlediska správné laboratorní práce je povinné zaznamenávání časů zahájení transportu (pokud transport zajišťuje laboratoř), čas převzetí vzorku laboratoří a čas vydání výsledků; (tyto časy nejsou z technických důvodů povinné v samotném DS). Poznámka: Problematika je velmi široká a varianty v praxi velmi pestré. Mnohé neběžné situace je nutno řešit individuálně. Příklad běžné situace: Na základě požadavku v dekurzu je proveden odběr (=čas odběru vzorku), vzorek je odeslán do laboratoře (=čas zahájení transportu) a elektronickou cestou jsou (před odběrem nebo po odběru) odeslány požadavky na vyšetření. Vzorek je doručen do laboratoře (=čas převzetí vzorku laboratoří ke zpracování) a postupně zpracováván. Jednotlivé výsledky jsou postupně laboratoří potvrzovány a pak uvolněny k odeslání(najednou nebo postupně) elektronickou cestou (=čas vydání výsledků). Je nutné si uvědomit, že mohou nastat různé neběžné situace: do laboratoře jsou zaslány požadavky na vyšetření a odběr provede pracovník laboratoře (pacient přijde do laboratoře nebo odběrový pracovník přijde za pacientem) vzorek je do laboratoře zasílán poštou (například konkrement) a transport trvá třeba i několik dní po odběru je vzorek uložen (např. na oddělení v neděli v lednici) a transportován až později (např. na mikrobiologii až v pondělí) nebo je ihned transportován na mikrobiologii a tam ho převezme služba a uloží do lednice k pondělnímu zahájení zpracování laboratoř je subdodavatelem jiné laboratoře (nutno řešit individuálně) laboratoř provede další vyšetření z původně dodaného vzorku (nutno řešit individuálně) Některé časy jsou v DS připraveny pro budoucí využívání, některé časy umí naplnit pouze sofistikovanější systémy. Všechny uváděné časové údaje lze sdělovat prostřednictvím datového standardu DS2 a výše. Problematika neshod je komentována v odstavcích 4.9 a v odstavci

10 Technické požadavky Pracovníci Vedení laboratoře musí pověřit pracovníky k určitým typům činností jako je odběr vzorků, vyšetřování, zacházení s určitými typy přístrojů včetně používání počítačů v rámci laboratorního informačního systému (viz dodatek B) Musí se vypracovat strategie, ve které se definuje, kdo může užívat počítačový systém, kdo má přístup pouze k datům pacientů a kdo je oprávněn zadávat výsledky pacientů, měnit výsledky, opravovat účtování a měnit počítačové programy (viz dodatek B a C). Je nutné, aby součástí LIS bylo řešení přístupových práv nejen k celému systému, ale zejména k jeho dílčím agendám. Samozřejmostí by mělo být ukládání informace, kdo kdy co realizoval. Poznámka: Z dalších odstavců 5.1 (které zde nejsou uváděny) vyplývají i další povinnosti vedoucích pracovníků, jako například zajišťovat vztah mezi diagnostickými daty a péčí pacienta, zajišťovat poradenství o výběru testů, k jejichž naplňování může LIS také vhodně přispívat. Poznámka: Ač norma některé činnosti a funkce nestanovuje ani nekomentuje, budou v ČR vyžadovány nebo doporučovány. Například pro potřebu manažerských informačních systémů i pro průběžné sledování efektivity a jakosti bude potřebná informace o jednotlivých pracovnících a jejich podílu na jednotlivých sledovaných činnostech i vydávaných výsledcích. I tyto požadavky by měl LIS umět uspokojit.

11 Laboratorní vybavení Poznámka: Ač norma některé činnosti a funkce nestanovuje ani nekomentuje, budou v ČR vyžadovány nebo doporučovány. Například pro potřebu manažerských informačních systémů i pro průběžné sledování efektivity a jakosti bude potřebná informace o vybraných přístrojích (zejména analyzátorech) a o jejich podílu na jednotlivých sledovaných činnostech i vydávaných výsledcích. I tyto požadavky by měl LIS umět uspokojit Pokud se používají počítače nebo automatické vyšetřovací systémy pro sběr, zpracovávání, zaznamenávání, vydávání výsledků, ukládání nebo obnovu dat vyšetřování, laboratoř musí zajistit, že: a) počítačový software, včetně software jako součásti vybavení, je dokumentován a validován z hlediska vhodnosti použití v daném vybavení, b) jsou vytvořeny a implementovány postupy pro neustálou ochranu celistvosti (integrity) dat, a c) počítače a automatická vybavení se udržují tak, aby se zajistila správná funkce a dále že je vytvořeno vhodné prostředí a podmínky pro obsluhu, aby se dosáhlo integrity výsledků vyšetření. Ač z odstavce vyplývá nutnost zajištění bodů a) až c) jako povinnost laboratoře, je zřejmé, že podklady k naplnění tohoto požadavku musí dodat tvůrce (dodavatel) LIS. Pokud laboratoř LIS vybírá, musí přihlížet k této skutečnosti. Pokud laboratoř již LIS rutinně provozuje, bude požadovat od jeho dodavatele příslušné dokumenty nebo podklady pro jejich vhodné vytvoření. Případná absence těchto dokumentů nebo funkcí v LIS musí vést k příslušným opatřením, v případě problematicky řešitelné absence klíčových funkcí je nutné zvažovat výměnu LIS Veškeré vybavení včetně hardware, software, referenčních materiálů, spotřebního materiálu, reagencií a analytických systémů musí být zabezpečeno před změnami nebo manipulacemi, které by mohly nežádoucím způsobem ovlivnit výsledky vyšetření. Z hlediska dodavatele LIS se odstavec týká pouze vlastního software a jeho vybavení a zabezpečení. Vše ostatní je především záležitostí laboratoře. Je také nutné, aby součástí LIS bylo řešení přístupových práv nejen k celému systému, ale zejména k jeho dílčím agendám. Samozřejmostí by mělo být ukládání informace o změnách typu kdo kdy co realizoval. Změny smí provádět pouze příslušný vyškolený a pověřený pracovník. Viz též odstavce 5.1. Poznámka: Bylo by vhodné, aby byly prováděné změny také patřičně kontrolovány. Je ale zřejmé, že lze kontrolovat pouze některé vztahy, vazby anebo pravidla.

12 Proces před vyšetřením (preanalytická fáze) Požadavkový list musí obsahovat dostatečné informace zajišťující identifikaci pacienta a oprávněné požadující osoby a zajišťující relevantní klinické údaje. Lze aplikovat národní, regionální a lokální požadavky. Požadavkový list nebo jeho elektronický ekivalent by měl mít natolik dostatečný prostor, aby zahrnoval nejméně: a) jednoznačnou identifikaci pacienta, b) jméno nebo jinou jednoznačnou identifikaci lékaře nebo jiné osoby právně oprávněné požadovat vyšetření nebo využívat lékařské informace, společně s určením adresy pro odeslání výsledkového listu. Je-li adresa požadujícího lékaře odlišná od adresy laboratoře, musí se adresa lékaře uvést jako součást požadavkového listu, c) popis typu primárního vzorku a anatomickou specifikaci místa odběru, je-li to vhodné, d) požadovaná vyšetření, e) klinické informace týkající se pacienta, které minimálně zahrnují pohlaví a datum narození pro interpretační účely, f) prostor pro datum a čas odběru primárního vzorku, a g) prostor pro zaznamenání data a času přijetí vzorků laboratoří. Požadavkový list musí být prodiskutován s uživateli služeb. Požadavkový list ( žádanku ) navrhuje laboratoř (většinou ve spolupráci s tvůrci LIS). Většina údajů z požadavkového listu (ze žádanky ) je zadávána do LIS (ručně, poloautomaticky nebo automaticky). Požadavkové listy mohou být také v elektronické podobě (podporované LIS). Ať je zvolena jakákoliv varianta, musí: LIS umožňovat zadání potřebných údajů, žádanka obsahovat údaje potřebné pro LIS. Je zřejmé, že v praxi jsou požadovány i další zde nevyjmenovávané údaje Manuál pro odběr primárních vzorků musí zahrnovat a) kopie nebo odkazy na 1) seznamy dostupných nabízených laboratorních vyšetření 2) ve vhodných případech formuláře o souhlasu, 3) informace a instrukce pro pacienty zabývající se jejich vlastní přípravou před odběrem vzorků, a 4) informaci pro uživatele laboratorních služeb o lékařských indikacích a vhodném výběru dostupných postupů. b) postupy pro 1) přípravu pacienta (například instrukce pro poskytovatele péče nebo flebotomisty), 2) identifikaci primárního vzorku, 3) odběr primárních vzorků (například flebotomie, punkce kůže, krev, moč a jiné tělesné tekutiny) spolu s popisem nádobek pro primární vzorky a jakýchkoli nezbytných přísad. c) instrukce pro 1) vyplnění požadavkového listu nebo elektronického požadavku, 2) typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat, 3) speciální časové požadavky pro odběr, jsou-li nutné, 4) jakékoli speciální zacházení mezi časem odběru a časem doručení do laboratoře (požadavky pro transport, chlazení, temperování, okamžité dodání atd.), 5) značení primárních vzorků, 6) klinické informace (např. anamnestické údaje o aplikaci léků),

13 7) detailní pozitivní identifikaci pacienta, od něhož se primární vzorek získal, 8) záznam totožnosti osoby odebírající primární vzorek, 9) bezpečnou likvidaci materiálů použitých při odběru. d) instrukce 1) pro skladování vyšetřovaných vzorků, 2) týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz, 3) pro dodatečné analýzy, a 4) pro opakovaná vyšetření při chybě v analýze nebo pro další vyšetření ze stejného primárního vzorku Manuál pro odběr primárních vzorků musí být součástí systému řízené dokumentace. Manuál není součástí LIS. Ač je vytvářen mimo LIS, musí LIS respektovat a naopak LIS musí pracovat s totožnými informacemi, které jsou deklarované v manuálu. V praxi je manuál vytvářen buď systémem SLP nebo individuálními nástroji uživatele. Pokud je manuál vytvářen za pomoci systému SLP, jsou k této práci nejen připraveny potřebné nástroje, ale je zajištěn i export potřebných údajů a vytvořených podkladů ze systému SLP do spolupracujícího LIS (seznam dostupných laboratorních vyšetření včetně podrobného popisu a dalších navazujících údajů jako například preanalytická fáze, stability, vazby nebo referenční meze atd.). Aplikuje-li se vhodně tento export ze systému SLP do spolupracujícího LIS, je zajištěno provázání příslušných údajů v manuálu a v LIS. Export může být také současně do NIS nebo IS praktického lékaře. Pokud není k vytváření manuálu používán systém SLP nebo není k dispozici spolupracující (tj. příslušně komunikující) LIS, musí být provázání příslušných údajů v manuálu a v LIS zajištěno ručně (nebo jinou vhodnou individuální cestou). Součástí DS3 budou datové bloky umožňující předávání informací typu "preanalytická fáze" k jednotlivým položkám lokálního laboratorního číselníku (sděluje se prostřednictvím odpovídajících položek NČLP). Problematika manuálu je podrobněji rozpracována v samostatném dokumentu U všech primárních vzorků musí existovat návaznost na identifikovaného jedince prostřednictvím požadavkového listu. Primární vzorky postrádající správnou identifikaci nesmí být laboratoří přijaty nebo zpracovávány. Pokud byly obtíže se získáním primárního vzorku nebo se jedná o nestabilní vzorky (např. mozkomíšní mok, biopsie, krevní plyny atd.), laboratoř může zahájit zpracování vzorku, ale nesmí vydat výsledky pokud požadující lékař nebo osoba odpovědná za odběr primárních vzorků nepřebere zodpovědnost za identifikaci a přijetí vzorku a/nebo dokud nezajistí správné informace. V tomto případě se má zaznamenat podpis osoby zodpovídající za primární vzorek nebo by měl být na požadavkové listě. existovat jednoznačná vazba mezi touto osobou a požadavkem. Pokud je toto pravidlo z jakéhokoli důvodu porušeno a vyšetření je provedeno, identifikace této zodpovědné osoby se má uvést v nálezu. Vzorky, které se se ukládají pro budoucí vyšetřování (například antivirové protilátky, metabolity se vztahem ke klinickým syndromům), by měly být rovněž identifikovatelné. Formát požadavkového listu (např. elektronický nebo v papírové formě) a způsob odesílání požadavku do laboratoře by se měl určit po diskusi s uživateli laboratoře. Realizaci požadavků vyplývajících z odstavce musí LIS vhodně podporovat. Rozsah příslušných funkcí LIS bude samozřejmě jiný tam, kde se pracuje s požadavkovým listem papírovým a kde s elektronickou verzí.

14 5.4.6 Laboratoř musí monitorovat, zda jsou primární vzorky transportovány do laboratoře a) během časového intervalu odpovídajícího povaze požadovaných vyšetření a příslušného laboratorního oboru, b) při teplotním rozsahu popsaném v manuálu pro odběr primárních vzorků a s určenými konzervačními činidly, aby se zajistila stabilita vzorků, c) a tak, aby se zajistila bezpečnost transportujících, veřejnosti a přijímající laboratoře. Tyto postupy musí odpovídat národním, regionálním nebo lokálním regulačním požadavkům. Realizaci požadavků vyplývajících z odstavce musí LIS vhodně podporovat. Automaticky může být kontrolován příslušný časový interval (po dosažení stavu, kdy jsou příslušné údaje korektně vyplňovány a kdy jsou v LIS k dispozici příslušné časové limity z manuálu pro odběr). LIS by měl umožnit také formalizované vkládání informací o překročení teploty při transportu nebo informace o jiných kolizích při transportu. Údaje by měly být později dále zpracovatelné, tudíž musí být vkládány formalizovaně a ne v sumární textové poznámce Všechny přijeté primární vzorky se musí evidovat v knize přijetí, pracovních listech, počítači nebo jiném srovnatelném systému. Musí se zaznamenat datum a čas přijetí vzorků a identifikace přijímajícího pracovníka. Požadavek tohoto odstavce je jednoznačný. Očekává se příslušná podpora LIS Musí se vypracovat a dokumentovat kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků. Pokud se vadné primární vzorky přijmou, musí se v konečném nálezu popsat povaha problému a v indikovaných případech upozornění na opatrnost při interpretaci výsledků. Požadavek tohoto odstavce se týká především laboratoře, LIS by měl umožňovat vložení formalizovaných informací a měl by umět s nimi příslušně pracovat (připomínat při interpretaci, zobrazit v nálezu, ukládat s výsledkem atd.) Laboratoř musí periodicky prověřovat své požadavky na objem vzorků žilní krve (a ostatních vzorků, např. mozkomíšního moku), aby se zajistilo, že se nebudou odebírat ani nedostatečné ani nadbytečné objemy vzorků. Požadavek tohoto odstavce je jednoznačný. Očekává se příslušná fakultativní podpora LIS Laboratoř musí mít v indikovaných případech dokumentované postupy pro přijímání, označování, zpracování a vydávání výsledků těch primárních vzorků, které laboratoř přijala jako specificky označené urgentní vzorky. Postup musí obsahovat detailní informace o jakémkoli speciálním označování požadavkových listů a přijatých primárních vzorků, mechanismus přenesení primárního vzorku na vlastní místo vyšetřování, popis jakýchkoli rychlých způsobů zpracování a jakýchkoli kriterií pro zvláštní vydávání výsledků. Požadavek tohoto odstavce se týká především laboratoře, LIS by měl umožňovat vložení potřebných informací a měl by umět s nimi příslušně pracovat (přednostní zpracování, patřičné vyznačení atd.) Podíly laboratorních vzorků musí být vysledovatelné k originálnímu primárnímu vzorku. Požadavek tohoto odstavce je jednoznačný. Očekává se příslušná podpora LIS.

15 Laboratoř musí mít písemně zpracovaná pravidla týkající se ústních požadavků na vyšetření pacienta Vzorky se musí skladovat po určenou dobu za takových podmínek, které zajišťují stabilitu vlastností vzorku a umožňují opakovaná vyšetření po vydání výsledku nebo dodatečná vyšetření. Požadavky těchto odstavců jsou jednoznačné. Očekává se příslušná fakultativní podpora LIS.

16 Vyšetřovací postupy Všechny postupy se musí dokumentovat a musí být k dispozici na pracovních místech pro příslušné pracovníky. Dokumentované postupy a nezbytné instrukce musí být dostupné v jazyce, který je pracovníkům laboratoře obecně srozumitelný. Na pracovních místech lze pro rychlou informaci používat karty nebo podobné systémy sumarizace klíčových informací za předpokladu, že je k dispozici kompletní manuál, na který lze odkázat. Karty nebo podobné systémy musí kompletnímu manuálu odpovídat. Jakýkoli takto zestručněný postup musí být součástí systému řízení dokumentace. Návody k použití (např. příbalové letáky) dodávané výrobci, se musí používat jako součást postupu, pokud laboratoř podle těchto návodů postupuje a pokud jsou v jazyce obecně srozumitelném pracovníkům laboratoře. Jakákoli odchylka se musí prověřit a dokumentovat. Dokumentovat se musí rovněž takové doplňující informace, které se mohou vyžadovat pro provedení postupu. U každé nové verze vyšetřovacích souprav, ve které se objevily větší změny reagencií nebo postupu, se musí provést kontrola všech znaků metody. Jakékoli změny postupu se musí datovat a autorizovat podobně jako u jiných postupů. Poznámka: Tato úvodní část odstavce se týká pouze laboratoře. Zařazena je jako úvod potřebný k následujícím bodů, které se týkají i LIS. Dokumentace může kromě identifikace dokumentu zahrnovat v indikovaných případech následující: a) účel vyšetření, b) princip postupu použitého pro vyšetření, c) specifikace provedení (včetně linearity, přesnosti, správnosti, standardní nejistoty, detekčního limitu, meřicího rozsahu, systematické chyby, analytické senzitivity a analytické specifičnosti), d) typ primárního vzorku (včetně odběrové nádoby a přísad), e) požadované vybavení a reagencie nebo vyšetřovací systém, f) kalibrační postupy, g) jednotlivé kroky postupu, h) postupy řízení jakosti, i) interference (např. lipémie, hemolýza, ikterita) a zkříženou reaktivitu, j) princip postupu výpočtu výsledků, k) biologické referenční intervaly, l) intervaly pro vydávání výsledků pacientů, m) varovné a kritické hodnoty, je-li to vhodné, n) klinickou interpretaci, o) bezpečnostní opatření, p) možné zdroje variability. Příručky v elektronické formě lze akceptovat za předpokladu, že obsahují výše uvedené informace. Vedoucí laboratoře zodpovídá za kompletnost a aktuálnost vyšetřovacích postupů a za jejich celkově prověření. Příslušnou dokumentaci vytváří laboratoř ve formě dokumentů typu SOP (standardní operační postupy)a příslušných kapitol Laboratorní příručky. Tato dokumentace není součástí LIS. Podstatné je, že LIS musí pracovat s totožnými informacemi, které jsou deklarované v dokumetaci! V praxi je dokumentace vytvářena buď systémem SLP nebo individuálními nástroji uživatele. Pokud je vytvářena za pomoci systému SLP, jsou k této práci nejen připraveny potřebné nástroje, ale je zajištěn i export většiny potřebných údajů a vytvořených podkladů ze systému SLP do spolupracujícího LIS. Aplikuje-li se vhodně tento export ze systému SLP do spolupracujícího LIS, je zajištěno provázání příslušných údajů v dokumentaci a v LIS. Export může být realizován též do spolupracujících NIS. Pokud není k této činnosti používán systém SLP nebo není k dispozici spolupracující (tj. příslušně komunikující) LIS, musí být provázání příslušných údajů v manuálu a v LIS zajištěno ručně (nebo jinou vhodnou individuální cestou). Viz též odstavec manuál pro odběr. Poznámky: Typ primárního vzorku (včetně odběrové nádobky a přísad) je v případě elektronického objednávání laboratorních vyšetření prostřednictvím datového standardu DS2 a výše údajem povinným a musí být zadáván ve formalizovaném tvaru za pomoci příslušného číselníku (řeší DS).

17 Biologické referenční intervaly jsou údaje v LIS povinné. Jejich přípravu a údržbu ve standardním tvaru zajišťuje nejen systém SLP, ale i program ČLP (je součástí DS2 a výše). Varovné a kritické hodnoty by měly být součástí LIS a měly by být využívány k vyhledávání těch nálezů, na které je třeba přednostně upozorňovat ošetřujícího lékaře. Je však vždy nanejvýš vhodné, aby toto upozornění bylo schváleno odpovědným pracovníkem laboratoře. Vytvoření sofistikovaných varovných a kritických mezí je problém, na jehož řešení nejsou dosud jednoznačné názory je věcí konkrétní laboratoře Musí se periodicky prověřovat biologické referenční intervaly. Má-li laboratoř důvod k domněnce, že určitý interval již neodpovídá referenční populaci, musí se provést vhodné vyšetření a případné korekce. Prověření biologických referenčních intervalů se také musí provést ve vhodných případech, kdy laboratoře mění vyšetřovací postup nebo postupy preanalytické fáze. Požadavek tohoto odstavce je jednoznačný. Očekává se příslušná podpora LIS (např. statistické zpracování zvolených údajů nebo alespoň vhodný export dat pro jejich následné zpracování mimo LIS atd.). Pro statistické zpracování externí lze použít pouze data anonymní (bez vazby na konkrétní pacienty) Laboratoř musí vypracovat seznam aktuálních vyšetřovacích postupů, včetně požadavků na odběry primárních vzorků a znaků metod a požadavků, který musí být na vyžádání k dispozici uživatelům laboratoře Pokud laboratoř změní vyšetřovací postup tak, že se mohou významně změnit výsledky nebo jejich interpretace, musí důsledky změn písemně vysvětlit uživatelům laboratorních služeb před tím, než ke změnám dojde. Tento požadavek lze splnit různými způsoby podle místních podmínek. Jedná se například o rozeslání informací, použití laboratorního zpravodaje nebo součást vlastního laboratorního nálezu. Požadavek na sdělení příslušných informací je jednoznačný. Očekává se příslušná fakultativní podpora LIS. Vlastní řešení problematiky není běžnou záležitostí LIS.

18 Zajištění jakosti vyšetřovacích postupů Laboratoř musí navrhnout vnitřní kontrolní systémy, které potvrzují dosažení zamýšlené jakosti výsledků Všude tam, kde je to vhodné a možné, musí laboratoř určit nejistotu svých měření. Musí se zohlednit významné složky nejistoty Musí se navrhnout a plnit program kalibrace měřicích systémů a verifikace pravdivosti, aby se zajistila návaznost na SI jednotky nebo na přirozenou konstantu. Kde není možné ani jedno z uvedených, musí se použít jiné prostředky pro zajištění důvěryhodnosti výsledků, které mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny jen na: a) účast ve vhodném programu mezilaboratorního porovnávání, b) použití vhodných referenčních materiálů, s certifikovanými údaji o charakteru materiálu, c) vyšetření nebo kalibrace jiným postupem, d) poměr reciprocity měření, e) standardy podložené obecným vzájemným souhlasem nebo metody jasně definované, specifikované, určené a vzájemně odsouhlasené všemi zúčastněnými stranami, f) dokumentace pokynů týkajících se reagencií, postupu nebo vyšetřovacího systému, pokud je návaznost zajištěna dodavatelem nebo výrobcem. Požadavky těchto odstavců jsou jednoznačné. Očekává se příslušná fakultativní podpora LIS, který může nabídnout pomoc při řešení některých úkolů. Poznámka: V ČR je užívání jednotek soustavy SI jednoznačně povinné Pro ta vyšetření, která se provádějí různými metodami nebo různou technikou a/nebo na různých místech, musí být definovaný mechanismus pro verifikaci porovnatelnosti výsledků v klinicky vhodných intervalech. Tyto verifikace se musí provádět v definovaných časových intervalech, které jsou pro charakteristiky postupu nebo přístroje vhodné Laboratoř musí dokumentovat, zaznamenávat a ve vhodných případech s výsledky těchto porovnávání pracovat. Identifikované problémy a nedostatky se musí řešit a musí se uchovávat záznamy o těchto řešeních Požadavky těchto odstavců jsou jednoznačné. Očekává se příslušná fakultativní podpora LIS.

19 Proces po vyšetření (postanalytické postupy) Oprávněná osoba musí systematicky prověřovat a autorizovat uvolňování výsledků vyšetření. Požadavek tohoto odstavce je jednoznačný. Očekává se příslušná podpora LIS. LIS nejen že vyhledává výsledky, které mohou být uvolněny, ale provádí i jejich automatické kontroly, interpretace a společně s potřebnými dalšími údaji je předkládá ke kontrole příslušnému laboratornímu pracovníkovi. K výsledkům LIS připojuje další ručně vkládané údaje (komentáře, poznámky atd.), časová razítka, podpisy a jiné potřebné informace.

20 Vydávání výsledků Vedení laboratoře musí být zodpovědné za vytvoření formátu nálezu. Formát nálezu (například elektronického nebo v papírové formě) a způsob jeho předávání z laboratoře by se měl určit v diskusi s uživateli laboratorních služeb Vedení laboratoře sdílí odpovědnost s požadující osobou za to, že nálezy obdrží vhodný jedinec během odsouhlaseného časového intervalu. Požadavky těchto odstavců jsou jednoznačné. Očekává se příslušná podpora LIS Výsledky musí (laboratoř) vydávat čitelné, bez chyb při přepisování a v indikovaných případech v SI jednotkách nebo v jednotkách s návazností na SI jednotky, a to pouze osobám oprávněným k získání a zacházení s lékařskými informacemi. Poznámka: Norma je mezinárodní, proto striktně nepožaduje jednotky SI, které jsou ovšem v ČR závazné (ze zákona). Nález musí také obsahovat, ale není jen omezen na: a) jasnou nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, b) identifikaci laboratoře, která výsledek vydala, c) jednoznačnou identifikaci a lokalizaci pacienta, kde je to možné, a adresu pro odeslání nálezu, d) jméno nebo jinou jednoznačnou identifikaci požadující osoby a adresu požadující osoby, e) datum a čas odběru primárního vzorku, je-li to dostupné a má-li to vztah k péči o pacienta, a čas přijetí vzorku laboratoří, f) datum a čas vydání nálezu - nejsou-li uvedeny na nálezu, datum a čas musí být na vyžádání snadno dostupný, g) zdroj a systém nebo typ primárního vzorku, spolu s poznámkami o kvalitě vzorku, která by mohla nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, h) výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné, i) biologické referenční intervaly, jsou-li dostupné, V některých situacích je vhodné distribuovat seznamy nebo tabulky referenčních intervalů všem uživatelům nebo na všechna místa, kam se odesílají nálezy. j) interpretaci výsledků, je-li to vhodné, k) jiné poznámky (např. kvalita nebo dostatečnost primárního vzorku, které mohly nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, výsledky a interpretace ze smluvních laboratoří, použití vývojových metod), Na nálezu by se měly označit vyšetření, která se provedla jako součást vývojového programu a pro které nejsou k dispozici žádné požadavky na analytické znaky měření. Kde jsou dostupné nebo to je možné, měla by se na vyžádání zajistit informace o detekčním limitu a nejistotě. l) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu. Tato informace se musí uchovávat v laboratoři. m) ve vhodných případech se musí předložit originální a korigované výsledky, a n) kde je to možné, podpis nebo autorizace osoby kontrolující nebo uvolňující nález Popis provedených vyšetření a jejich výsledků by měl ve vhodných situacích odpovídat syntaxi doporučené jednou nebo více následujícími organizacemi: International Council for Standardisation in Haematology (ICSH), International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC),

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Struktura Laboratorní příručky v papírové, hypertextové a elektronické podobě

Struktura Laboratorní příručky v papírové, hypertextové a elektronické podobě Struktura Laboratorní příručky v papírové, hypertextové a elektronické podobě Úvod Laboratorní příručku vydává laboratoř v první řadě pro zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb, v řadě druhé

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Národní akreditační standardy klinických laboratoří

Národní akreditační standardy klinických laboratoří Národní akreditační standardy klinických laboratoří vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Centrum pro řízení kvality SZÚ, 2005 Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Nové trendy v 21. století

Nové trendy v 21. století Problémy a perspektivy akreditace - klinických laboratoří Tomáš Zima Praha 14. února 2006 1 Nové trendy v 21. století llaboratorní automatizace, robotika a informatika lkonsolidace laboratoří lakreditace

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří

Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Květen 2014 Plnění požadavků normy ISO 15189:2012 Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Sharon S. Ehrmeyer, Ph.D. V dnešní globální společnosti je důležité vzájemné rozpoznání kvality

Více

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima)

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP), vypracoval J.Scharfen Projednáno

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Kontrola kvality, normy a akreditace L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Obsah Teorie kvality Definice Přehled norem Stav norem Druhy kontrol Kvalita Celkový souhrn vlastností a znaků výrobků nebo služeb,

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha

Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha DS a NČLP vývoj Vývoj započal v roce 1992 (zvažován EDIFACT, HL7,

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno 1 POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013 M. Matýšková OKH FN Brno 2 AKREDITACE ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍ ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zdravotnická laboratoř může být od 1.

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Validace souborů DS3

Validace souborů DS3 Validace souborů DS3 Verze: 1.33 1. Rozsah...1 1.1 Identifikace systému...1 1.2 Přehled systému...1 2. Přehled verzí a změny v nich...1 3. Použité dokumenty...2 4. Shrnutí údajů o programovém vybavení...4

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ

IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ Petr Šmídl DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY IN VITRO klinická biochemie hematologie imunochemie (včetně serologie a imunologie) histopatologie mikrobiologie PRÁVNÍ A NORMATIVNÍ

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace

Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace Michal Pokorný ICZ a.s. Brno, 2012 www.i.cz 1 Agenda Co je zdravotnická dokumentace Co je archiv zdravotnické dokumentace Představení řešení archivu

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec. Manuál pro označování akcí podpořených fondem Statutárního města Liberec Platné od 30. 1. 2009 Obsah Obsah... 2 Úvodní ustanovení...

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení) DIS-8 (verze 1) Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

J.Scharfen, OLMI ON Trutnov, a.s. - LFUK Hradec Králové - Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PS SLP)

J.Scharfen, OLMI ON Trutnov, a.s. - LFUK Hradec Králové - Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Požadavky na laboratorní informační systém v klinické mikrobiologii (LIMS) (diskuse k nepodkročitelným minimům ) NÁVRH K OPONENTUŘE VYVĚŠEN V RUBRICE PRACOVNÍ SKUPINY - PSSLP J.Scharfen, OLMI ON Trutnov,

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

7. Správná výrobní praxe (1)

7. Správná výrobní praxe (1) 7. Správná výrobní praxe (1) se se souhlasem souhlasem autora autora ál školy koly -techlogic techlogické Jeho Jeho žit bez bez souhlasu souhlasu autora autora je je ázá Správná výrobní praxe (SVP), Good

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více