Implementace informačního systému Univerzitní kliniky Rostock

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace informačního systému Univerzitní kliniky Rostock"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lukáš Vedral Implementace informačního systému Univerzitní kliniky Rostock Bakalářská práce 2009

2 Zadávací list Cíl bakalářské práce: Popište návrh vývoje a samotný vývoj vnitřního informačního systému pro Univerzitní kliniku Rostock. Detailně rozepište seznam komponent systému, jejich propojení a vlastní způsob komunikace mezi jednotlivými moduly. Dále popište Váš vlastní přínos projektu. V Praze, dne 20.dubna 2009 Podpis, razítko

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Implementace informačního systému Univerzitní kliniky Rostock zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury podle normy ČSN ISO 690. V Praze, dne 4.dubna 2009 Podpis

4 Obsah 1. Abstrakt Abstract Úvod Popis současného nemocničního informačního systému Popis projektu Popis vyvíjeného informačního systému I. AutoID zařízení A. Čárové kódy B. RFID čipy II. RFID čtečky III. Čtečky čárových kódů IV. Sun RFID Suite V. JMS VI. JCoupling VII. YAWL Engine - Workflow Management System VIII. YAWL Bridge IX. XML X. SAP IS-H* Med XI. PDMS COPRA XII. HL Podrobný popis JCoupling middleware Způsoby zasílání zpráv mezi koncovými zařízeními A. Vnitřní synchronizace přenosu B. Časová synchronizace

5 C. Zapouzdření (space coupling) II. Architektura JCouplingu III. Zpracování zprávy Popis vzorových scénářů I. Změna umístění pacienta II. Automatické přihlášení lékaře k pracovní stanici Případné problémy při implementaci a používání systému Možnosti budoucího rozšíření Závěr Přílohy Zdroje

6 1. Abstrakt Lékařská péče prošla v posledních desetiletích nebývalým rozmachem, stejně tak jako informatika. Protože však kvalitní lékařská péče je velmi drahou záležitostí, hledají se cesty, jak finančně a časově zefektivnit podpůrné lékařské procesy (zdravotní dokumentace, předepisování léků, ). Právě při zefektivňování a (semi-)automatizaci obdobných procesů v korporátním prostředí má informatika mnohaleté zkušenosti, které mohou být uplatněny i lékařské sféře. V rámci své odborné praxe ve společnosti Gecko mbh Rostock v průběhu letního semestru 2008 jsem se podílel na návrhu a vývoji podpůrného informačního systému pro univerzitní kliniku Rostock. V rámci své bakalářské práce bych chtěl popsat návrh jeho součástí a samotný vývoj, stejně tak jako možné problémy při samotném zavádění do ostrého provozu. 6

7 2. Abstract Medical care has developed and improved rapidly during the recent decades as well as the information science. However high quality medical care is very expensive and that s why executives are looking for ways to streamline support treatment processes (gathering medical records, drug prescription, ). In streamlining and (semi-)automation of similar processes in corporate environment has information science many years of experience, which can be applied also into medical sphere. I had participated on design and development of such information system for University Hospital in Rostock during my work placement at company Gecko mbh Rostock in winter term Within my bachelors work I would like to describe the process of designing the system and its parts, its development as well as possible problems that can occur during the initial loading into operation. 7

8 3. Úvod Jen málokterý z oborů lidské činnosti prodělal za uplynulých 30 let tak velké změny jako medicína a informatika. Zatímco na poli medicíny byly vynalezeny nové léčebné postupy a ohromným způsobem zkvalitněna kompletní zdravotní péče, informatika změnila tvář světa, jak ho vnímáme dnes. V průběhu uplynutých desetiletí začala pronikat a ovlivňovat snad všechny obory lidské činnosti. V současné době její vliv již takový, že si většinu běžného života bez ní nelze představit. Stejně tak jako bez pro nás již samozřejmé kvalitní zdravotní péče. Na druhou stranu však nyní čelí zdravotnictví ohromným výzvám. Nové, vysoce účinné léčebné postupy jsou nesmírně nákladné, a aby bylo možné udržet vysokou kvalitu lékařské péče, je nutné hledat cesty, jak šetřit. V posledních letech dochází k převodu jednotlivých státních léčebných zařízení do soukromých rukou, rušení nerentabilních nemocnic a k požadavkům na snižování nákladů. Na druhou stranu je požadováno udržení (nebo dokonce zvýšení) stávající úrovně zdravotní péče a zavádění nových (často velmi drahých) léčebných metod. Vzhledem k tomu, že tyto dva požadavky si vzájemně poměrně silně odporují, je nutné hledat cesty k úsporám jinde. Snižování běžných provozních nákladů často nestačí, proto je nutné zefektivnit celý provoz jednotlivých nemocničních zařízení, což je oblast činnosti, se kterou má informatika velmi bohaté zkušenosti. V současné době jsou k dosažení výše uvedených cílů používané workflow orientované informační systémy 1. Návrhu a implementace jednoho z nich jsem se zúčastnil v rámci své zahraniční pracovní stáže ve společnosti Gecko mbh v severoněmeckém Rostocku. Cílem celého projektu bylo vyvinout informační systém, který by snížil provozní náklady za udržení stávající kvality zdravotní péče a navíc umožnil efektivnější alokaci nejen vybavení, ale i personálu. Poté, co se ukáže, zda systém splní náročné bezpečnostní a provozní požadavky, bude implementován na Univerzitní klinice v Rostocku. 1 Jedná se o systémy, které podporují počítačovou implementaci jednotlivých toků činností a jejich plnou či alespoň částečnou automatizaci 8

9 4. Popis současného nemocničního informačního systému V současné době není na podporu zdravotní péče na Univerzitní klinice Rostock zaveden žádný informační systém, který by podporoval samotnou léčbu pacientů a využití jednotlivých zdrojů. Klinika využívá pouze program COPRA pro monitorování vitálních údajů pacientů na jednotkách intenzivní péče a také systém SAP IS-H* Med pro celkovou administraci 2. Například rozpisy prováděných operací a předepisování léku se provádí ručně do papírových tabulek. Ve své podstatě neexistuje žádná možnost, jak zpětně kontrolovat efektivitu léčby jednotlivých pacientů a také neexistují žádné podklady k tomu, jak by bylo možné případně upravit jednotlivé fáze léčby tak, aby byla zvýšena efektivita využití nemocničních zdrojů a navíc sníženy celkové náklady. Lékaři i ostatní nemocniční personál jsou nuceni bez softwarové podpory pořizovat rozsáhlé výkazy o poskytnuté péči, čímž se snižuje množství času, kdy se mohou věnovat svému hlavnímu úkolu léčbě pacientů. Velké množství těchto úkonů by bylo možné automatizovat, případně vypustit, pokud by byl nasazen kvalitní informační systém. Z tohoto důvodu byla Univerzitní klinikou Rostock oslovena společnost Gecko mbh s úkolem navrhnout informační systém, který by umožnil snížení provozních nákladů, monitorování vytíženosti personálu a zařízení a který by byl dostatečně modulární pro případné budoucí změny. Po pečlivé analýze bylo rozhodnuto vyvinout unikátní workflow orientovaný informační systém pro softwarovou podporu a monitorování samotné léčby a v rámci něj implementovat podporu autoid zařízení (čárové kódy, RFID čipy), které by umožnily získat lepší kontrolu nad využitím jednotlivých zdrojů. 2 Podrobnější informace o obou systémech naleznete v kapitole 4 - Popis vyvíjeného informačního systému 9

10 5. Popis projektu Zadavatelská organizace Systémový integrátor Universitätsklinik Rostock Gecko mbh Deutsche-Med-Platz Rostock Deutschland Gecko mbh je menší IT firma s cca 25 zaměstnanci, zabývá se především vývojem a administrací počítačových systémů založených zejména na technologii JAVA a.net. Na vývoji informačního systému pro Univerzitní kliniku Rostock spolupracuje 10 zaměstnanců firmy Gecko mbh a zhruba 17 zaměstnanců Queensland Institute of Technology v Brisbane vyvíjí a upravuje použitý workflow systém 3. Prací na tomto projektu jsem strávil svoji zahraniční pracovní stáž, která trvala od 1. srpna 2008 do 31. ledna Samotný projekt vývoje a implementace nového informačního systému trval od ledna 2008 do prosince Během první poloviny roku 2008 probíhal výběr jednotlivých komponent informačního systému a během mé praxe v druhé polovině roku 2008 začala práce na jejich úpravách, tak aby vyhovovaly navrženému účelu. Současně se pracovalo na návrhu jejich integrace, která měla proběhnout v první polovině roku V druhé polovině roku 2009 bylo plánováno předání systému, jeho zkušební provoz a řešení případných úprav. V době ukončení mé pracovní stáže v lednu 2009 byly jednotlivé části systému plně funkční, u všech modulů byl hotový i návrh jejich integrace, na které se právě začínalo pracovat. Mým hlavním úkolem byla práce na integraci workflow systému YAWL a middleware JCoupling 4 pomocí YAWL Bridge 5. Nejprve jsem musel provést studii proveditelnosti, zda je vůbec možná integrace těchto různorodých systémů. Poté, co tato studie ukázala, že propojení je z principu proveditelné, zbývalo mi navrhnout pomocí UML modelování samotnou architekturu tohoto propojení a vyřešit problémy s odlišným způsobem přístupu k uloženým datům v obou koncových aplikacích. Navíc bylo ze strany vedoucího 3 Popis workflow systému naleznete v kapitole 4.VII - YAWL Engine - Workflow Management System 4 Více informací naleznete v kapitole 4.VI - JCoupling 5 Více informací naleznete v kapitole 4.VIII YAWL Bridge 10

11 projektového týmu požadováno, abych se pokusil navrhnout YAWL Bridge tak, aby byl co nejvíce nezávislý na technologiích použitých pří přenosu a ukládání dat, aby ho bylo eventuálně možné použít i v rámci ostatních projektů. Samotný návrh a UML modelování YAWL Bridge jsem dokončil v prosinci 2008 a do konce ledna 2009 jsem pracoval na jeho naprogramování. Protože moje pracovní stáž skončila k 31. lednu 2009, nestihl jsem již tuto práci plně dokončit. Podle posledních dostupných informací probíhá vývoj systému dle stanoveného harmonogramu a očekává se ukončení celého projektu k 31. prosinci

12 6. Popis vyvíjeného informačního systému Protože se vyvíjený systém je poměrně komplexní řešení, bylo nutné při jeho vývoji brát ohledy na budoucí možné změny a rozšíření. Dále bylo nutno vzít v potaz, že určité části systému budou muset být v budoucnosti vyjmuty, popřípadě nahrazeny jinými. Proto bylo nutné již od začátku vyvíjet celý systém jako modulární, trvat na dodržovaní návrhových vzorů a pevně od sebe oddělit jednotlivé funkční vrstvy 6. Vyvíjený systém se tedy skládá z následujících části: I. AutoID zařízení AutoID zařízení umožňují jednoznačnou a automatickou identifikaci pacienta či zařízení. Většinou se jedná o zařízení na optické bázi čárové kódy, nebo zařízení, která mohou komunikovat i bez přímé viditelnosti RFID čipy. Ke každému typu AutoID zařízení je potřeba také příslušná čtečka, která umí přečíst uložené údaje a dále je zpracovat. A. Čárové kódy V případě čárových kódů je informace kódována do svislých černých pruhů a bílých mezer. Zjednodušeně řečeno informace (číslo, písmeno) je identifikováno nejen šířkou černého pruhu, ale také šířkou následující mezery. V případě kódování typu EAN (současný standard) poslední číslice je takzvaně kontrolní (modulo 10 musí být rovno nule, podobně jako například u bankovních účtů) a lze díky ní zjistit, zda byl kód přečten správně. Výhodou čárových kódu je jejich velká rozšířenost, standardizace a v neposlední řadě také mnohaleté zkušenosti při implementaci těchto zařízení. Na druhou stranu mají čárové kódy velmi podstatné nevýhody. Jednou z nich je nutnost přímé viditelnosti mezi samotným kódem a čtečkou. Zároveň použitím čárových kódů nelze dosáhnout naprosté automatizace aktualizace údajů v nemocničních databázových systémech. Protože při každé změně lokace je personál nucen ručně skenovat každé zařízení i pacienta, je výhoda jejich použití silně limitována. Další z nevýhod je také malé množství informací, které je možné do samotného kódu uložit. Vzhledem k omezeným rozměrům a tím i omezené kapacitě samotného kódu je možno uložit pouze identifikační číslo zařízení, či pacienta. Nelze již do samotného kódu ukládat další žádaná data, jako jsou pacientovo 6 Detalní grafické schéma vyvíjeného informačního systému naleznete v příloze 1 12

13 jméno, či jeho krevní skupina. Tyto data musí být při každém přístupu znovu načtena z nemocniční databáze. Obrázek 4-1 : čárový kód Zdroj: Wikipedia.org. Čárový kód [online]. 2006, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/čárový_kód#k.c3.b3dy_typu_ean>. B. RFID čipy RFID čipy jsou zařízení, které umožňují bezdrátovou identifikaci na vzdálenost několika desítek až stovek metrů bez nutnosti přímé viditelnosti mezi RFID čtečkou a čipem. Samotný čip se většinou skládá ze dvou částí integrovaného okruhu, ve kterém jsou uloženy informace, a antény. Pokud je anténa schopna pouze přijímat signál ze čtečky, jedná se o čip pasivní, pokud ho zvládne i sama vysílat, jedná se o čip aktivní. Tím je dána i možnost jejich využití. Pasivní čip nepotřebují ke své funkčnosti baterie, zaktivuje se pouze ve chvíli, kdy čtečka vysílá signál, a tím jí dovolí přečíst informace v nich uložené. Aktivní RFID čipy naopak samy vysílají signál a ke svému chodu tudíž potřebují přísun energie (většinou malou baterii). Vzhledem k vlastnímu vysílání signálu je dosah aktivních RFID čipů několikanásobně vyšší než pasivních. Zatímco dosah pasivních čipů je dle použité technologie a výkonu čtečky mezi 10 cm až 180 m, dosah aktivních RFID čipů se pohybuje v řádech stovek metrů. Vzhledem k použitým technologiím je do samotného RFID čipu možné uložit dostatečné množství informací (jméno pacienta, krevní skupinu, datum příchodu do nemocnice, ). Další potřebná data mohou být samozřejmě uložena v nemocniční databázi. Protože tyto údaje jsou většinou důvěrného charakteru a není možné vyloučit jejich potencionální zneužití, vyvstává nutnost šifrovat nejen data uložená v samotném RFID čipu, ale také celou přenosovou cestu. 13

14 Další z výhod RFID čipů je, že mohou být již pevně zabudovány do nemocničního zařízení přímo od výrobce. Tento krok poté usnadňuje řešení případných technických problémů, či oprav. Samotný pacient bude mít připevněn na pravé ruce náramek s RFID čipem, v případě že náramek nebude možno připevnit přímo na pravou ruku (např. z důvodu operace právě pravé ruky), bude čip přilepen lékařskou páskou na pravou část trupu pacienta. Obrázek 4-2 : detail RFID čipu Zdroj: Wikipedia.org. RFID [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rfid>. Možné problémy při nasazení RFID čipů v nemocničním prostředí Jednou z možných nevýhod nasazení RFID technologie je možné rušení nemocničních přístrojů. Podle studie Electromagnetic Interference From Radio Frequency Identification Inducing Potentially Hazardous Incidents in Critical Care Medical Equipment 7, způsobují RFID čtečky vysílající na frekvenci 868Mhz rušení kritických nemocničních přístrojů (např. přístroje na jednotkách intenzivní péče) již ze vzdálenosti 6 metrů od samotného nemocničního přístroje. Z těchto důvodů se nasazení RFID čipů a čteček používajících uvedenou frekvenci těchto místech nedoporučuje. Jedním způsobem řešení tohoto problému je změna frekvence. Podle zkušeností z testování se zdá, že čtečky operující na frekvencích v řádech GHz takovéto problémy nemají. Druhým a 7 3) VAN DER TOGT, Remko, et al. Electromagnetic Interference From Radio Frequency Identification Inducing Potentially Hazardous Incidents in Critical Care Medical Equipment. The Journal of the American Medical Association [online]. 2008, vol. 299, no. 24 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/299/24/2884>. 14

15 v současné době bezpečnějším řešením je na kritických místech namísto RFID čipů a čteček používat čárové kódy, které žádné takovéto interference nezpůsobují. Popřípadě je také možné zkombinovat obě tyto technologie. Mimo kritická místa používat bezdrátové RFID čipy a na kritických místech použít čárové kódy. Dochází tímto sice k redundanci údajů, ale vzhledem k dosud ne zcela vyjasněným bezpečnostním rizikům, je tento postup vhodnější. Obrázek 4-3 : kombinace čárového kódu a RFID čipu Zdroj: Wikipedia.org. RFID [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rfid>. 15

16 II. RFID čtečky RFID čtečky jsou zařízení, které umožňují čtení RFID čipů. Čtečka je připojená ke zdroji napětí a neustále vysílá signál. Poté, co se v dosahu signálu objeví RFID čip, jsou přečtena data v něm obsažená, uložena do paměti čtečky a následně přeposlána do aplikace na zpracování RFID údajů Sun RFID Suite. Jakmile čtečka obdrží z aplikace potvrzení o přijetí dat, jsou data ze čtečky vymazána. Ukládání do paměti samotné čtečky probíhá z bezpečnostních důvodů. Nelze vždy zaručit bezchybné doručení zprávy (pozměnění dat, chyba v síťovém připojení, pád samotného programu, ), a proto je zpráva ještě před samotným odesláním uložena a z paměti je smazána teprve poté, co čtečka obdrží potvrzení (ACK) o správném doručení. Ve chvíli, kdy jsou přečtena data z RFID čipu, vydá čtečka charakteristické pípnutí, které znamená, že data byla přečtena správně a během přenosu nedošlo k žádné chybě. Tato funkce je v nemocničním prostředí velmi důležitá v případě, že by data nebyla přečtena a tato chyba nebyla signalizována, došlo by k rozporům mezi daty uloženými v nemocničních systémech a aktuálním stavem, což by mohl mít nepříznivé následky pro následnou pacientovu léčbu. Obrázek 4-4 : RFID čtečka Comparison Aptus - Parallax [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://tlab.org/index.php?page=comparison-rfid-aptus-parallax>. 16

17 III. Čtečky čárových kódů Na rozdíl od RFID čteček musí být při čtení čárových kódu mezi kódem a samotnou čtečkou přímá viditelnost. Tím se snižuje dosah samotné čtečky na pouhých několik desítek centimetrů. Další z nevýhod je nutnost lidské obsluhy, čtečka musí být nasměrována na čárový kód, zapnuta a teprve poté je přečten obsah samotného kódu. Samotné zpracování obsahu kódu a jeho další zpracování probíhá obdobně jako v případě RFID čtečky, shodné je i charakteristické pípnutí po správném přečtení údajů. Obrázek 4-5 : čtečka čárových kódů Simple Scanner [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.barcodeman.com/altek/simple/>. IV. Sun RFID Suite Poté, co je RFID čip/čárový kód přečten čtečkou, je informace v něm obsažená nejprve uložena do paměti samotné čtečky a poté přeposlána do programu Sun RFID Suite. Spolu s přečtenými údaji z čipu se odesílá i identifikační číslo čtečky a timestamp, takže lze zpětně vysledovat pohyb vybavení či osob. Po doručení zprávy do programu Sun RFID Suite je zpráva nejprve uložena do místní repozitoře a zároveň je odesláno čtečce potvrzení o jejím doručení (ACK). Protože program Sun RFID Suite umožňuje implementaci vlastních interface, nezáleží na tom, zda byl čip přečten RFID čtečkou, či čtečkou čárových kódu. Pro každý typ čtečky se naprogramuje pouze vlastní interface, které musí splňovat jednotlivé parametry (tvar zprávy, jednoznačné ID odesílacího zařízení, ). Takto lze například v případě nutnosti naprogramovat systém tak, aby reagoval i na SMS zprávu zaslanou na připojenou mobilní bránu, či na v přesně zadaném formátu zaslaný na v systému zaregistrovanou ovou adresu. 17

18 Poté, co je zpráva uložena do místní repozitoře, proběhne její přeposlání pomocí JMS (Java Message Service) do připojeného middleware - JCouplingu. V. JMS JMS 8 je javovské API 9, které umožňuje komunikaci volně propojených programů na bázi zasílání zpráv - messagingu. Na rozdíl od přímého propojení navzájem komunikujících programů, které nabízí jen omezenou rozšiřitelnost a možnost provádění změn, je messaging velice univerzální. Odesílající program nemusí mít žádné informace o programu, který má zprávu přijmout, pouze ji odešle daným kanálem. Stejně tak program přijímající zprávu nemusí mít žádné informace o programu, který ji odeslal, stačí mu pouze naslouchat na daném kanálu. Další podstatnou výhodou je snadná implementace JMS do již stávajícího prostředí JMS je standardní součástí vydání Java Enterprise Edition (J2EE) a při jeho programování stačí v podstatě implementovat několik rozhraní. Protože JMS podporuje jak model přenos typu kanál (channel), tak i režim poskytovatel zájemce (publisher-subscriber) 10, bylo možné ho použít jako hlavní komunikační prostředek celého projektu. VI. JCoupling JCoupling je svojí funkcí typické middleware stojí mezi navzájem komunikujícími programy a stará se o synchronizaci spojení a doručování zpráv. V případě, že koncové systémy používají při komunikaci navzájem odlišné formáty zpráv, je nutné zprávu transformovat do takového formátu, aby jí přijímající systém porozuměl. Hlavní funkcí JCouplingu je tedy zprostředkovat různé typy komunikace mezi jednotlivými nemocničními programy. V současné době probíhají interakce mezi JCouplingem a následujícími programy: 1. Příjem zpráv ze Sun RFID Suite pomocí JMS kanálu. 8 Java Message Service 9 Application Programming Interface aplikační programové rozhraní 10 Viz kapitola 5.I.C - Zapouzdření 18

19 2. Obousměrná komunikace s YAWL Bridge přes JMS kanál 3. Zasílání zpráv ve formátu HL7 11 do PDMS COPRA 12 Obousměrná výměna HL7 zpráv s HIS SAP IS-H* Med 13 Postup zpracování zprávy je následující: poté, co middleware zprávu přijme, naloží s ní dle pravidel uložených pro daný typ přenosového kanálu rozhodne tedy o způsobu odeslání a příjmu, o časové synchronizaci a o tom, zda zpráva bude doručena pouze jedné aplikaci či více. Poté zprávu transformuje do formátu, který je pro příjemce srozumitelný a přepošle ji. 14 Obrázek 4-6 : Zjednodušené schéma přenosu zpráv Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 34.Vnitrofiremní publikace. 11 Viz kapitola 4.XII - HL7 12 Viz kapitola 4.XII - PDMS COPRA 13 Viz kapitola 4.X - HIS SAP IS-H* Med 14 Podrobné schéma interakce JCouplingu a koncových programů naleznete v příloze 2 19

20 Jedním ze základních požadavků při vývoji tohoto middleware byla snadná rozšiřitelnost o podporu nových přenosových kanálů. V současnosti se sice používá pouze JMS a HL7, ale po implementaci příslušného adaptéru lze pro přenos zprávy použít naprosto libovolný kanál. Tím je do budoucna umožněna v podstatě neomezená rozšiřitelnost. V případě přidání nového programu do nemocničního systému se naprogramuje pouze nový adaptér a tím se program propojí se stávajícím řešením. VII. YAWL Engine - Workflow Management System Pojem workflow (tok činností) rozčleňuje rozsáhlý proces (např. pobyt pacienta v nemocnici) na řadu podprocesů (např. přijetí, vyšetření, ), které je poté možné důkladně popsat a díky tomu nalézt vzájemné vazby. Poté, co jsou jednotlivé podprocesy důkladně popsány a objeveny vzájemné vazby, je možné jednotlivé optimalizovat pořadí a obsah jednotlivých podprocesů tak, aby se zvýšila celková rychlost, efektivita, popřípadě snížily náklady. K dílčí automatizaci jednotlivých kroků lze použít právě Workflow Management System (WMS). V rámci tohoto projektu byl zvolen YAWL Engine, který nabízí všechny standardní funkce a navíc podporuje velkou řadu workflow návrhových vzorů 15. Jeho velkou výhodou je použití standardního formátu XML 16, jak pro zápis, tak pro zpracování jednotlivých workflow. V průběhu běhu samotného engine lze pracovat s velkým množstvím jednotlivých workflow současně, je možné přidávat či odebírat jednotlivé služby nebo podporované komunikační kanály bez nutnosti restartu a celý systém také disponuje pokročilou správu uživatelských účtů a rolí. Další z výhod je množství dostupných pluginů pro různé komunikační kanály např. SMS a modul. Jednotlivá workflow lze tak iniciovat, popřípadě měnit jejich stavy prostým zasláním u nebo SMS na předem zvolenou adresu či telefonní číslo. Také je možné si takto nechávat posílat data o běhu samotného engine, popřípadě chybová hlášení. 15 Viz 14) Patterns [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW:< 16 Viz kapitola 4.IX - XML 20

21 Program také disponuje sadou připravených interface pro snadnou tvorbu pluginů (de facto Java servletů) pro vlastní komunikační kanály. Tato vlastnost byla využita zejména při tvorbě YAWL Bridge 17. Pro samotné spuštění jednotlivých workflow je nutné je nejdříve namodelovat pomocí YAWL Editoru a poté zaregistrovat v YAWL Engine. Jakmile je dané workflow spuštěno, YAWL Engine následně monitoruje průběh jednotlivých činností zvoleného workflow a jakmile je daná činnost ukončena, automaticky spouští činnost následující. 17 Viz kapitola 4.VIII - YAWL Bridge 21

22 Obrázek 4-7 : Přijetí pacienta část workflow modelovaná pomocí YAWL Editoru Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 37.Vnitrofiremní publikace. Obrázek 4-8 : Prostředí YAWL Engine pro správu jednotlivých workflow Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 35.Vnitrofiremní publikace. 22

23 VIII. YAWL Bridge Propojení middleware JCoupling a WMS YAWL Engine je zajištěno pomocí pluginu YAWL Bridge. Ve své podstatě se jedná o poměrně jednoduchý javový servlet, který byl vyvinut jako nadstavba běžného YAWL Engine. Tento servlet je nasazen na stejném aplikačním serveru jako YAWL Engine a při každém startu serveru dochází k automatické registraci tohoto pluginu u samotného YAWL Engine. Hlavní funkcí tohoto servletu je umožnit oboustrannou komunikaci mezi programy JCoupling a YAWL Engine. Zatímco JCoupling komunikuje především pomocí JMS kanálu, YAWL Engine zpracovává pouze XML zprávy. Jako součást tohoto pluginu bylo tedy nutno vyvinout specifický XML parser, který převede zprávu přijatou z JCouplingu do hierarchické XML struktury a poskytne ji samotnému YAWL Engine. Naopak, pokud YAWL Engine zašle do YAWL Bridge XML zprávu, je tato zpráva zpětně parsována, zbavena hierarchické struktury a odeslána do JCouplingu. Samotný příjem zpráv probíhá tak, že YAWL Bridge naslouchá na JMS kanálu, třídí zprávy pro jednotlivá workflow a poté je předává do YAWL Engine, kde jsou v závislosti na obsahu přiřazena probíhajícím workflow, či případně jsou na základě jejich příjmu iniciována nová workflow. Obrázek 4-9 : Schéma vzájemné komunikace mezi programy JCoupling, YAWL Bridge a YAWL Engine Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 27.Vnitrofiremní publikace. 23

24 IX. XML Programy YAWL Bridge a WMS 18 YAWL Engine spolu komunikují prostřednictvím výměny XML 19 zpráv, což je jeden ze současných standardů pro výměnu informací. Jeho hlavními výhodami jsou snadná rozšiřitelnost (autor si sám dle potřeby definuje své vlastní XML tagy) a díky jeho snadnému parsování také bezproblémový převod do jiných formátů (pdf, html, SQL skripty, HL7). Obrázek 4-10 : Ukázka části XML zápisu s údaji o pacientovi Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 29.Vnitrofiremní publikace. 18 Workflow Management System 19 Extensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk 24

25 Obrázek 4-11 : Hierarchické zobrazení XML Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 30.Vnitrofiremní publikace. Obrázek 4-12 : Údaje z XML zobrazené jako součást www stránky (pomocí JSP parseru) Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 30.Vnitrofiremní publikace. 25

26 X. SAP IS-H* Med SAP IS-H* Med je nemocniční informační systém 20, ve kterém jsou uložena veškerá administrační data o všech pacientech. Mezi tyto data patří například pacientovo jméno a příjmení, rodné číslo, krevní skupina, předepsané léky, podstoupená vyšetření, alergické reakce, délka pobytu v nemocnici, ale i třeba číslo oddělení a lůžka, na kterém pacient leží. V těchto údajích lze poté snadno vyhledávat a provádět jejich změny. Je také možné provádět různé reporty a zjišťovat náklady jednotlivých nemocničních oddělení. Jedná se ve své podstatě o nemocniční obdobu standardního SAPu. Pro přenos zpráv z/do tohoto systému je využit výše zmíněný formát zpráv HL7. SAP IS- H*Med disponuje mnoha pluginy, které umožňují jeho propojení s ostatními nemocničními systémy, jako je například COPRA. Obrázek 4-13 : Screenshot programu SAP IS-H* Med včetně jeho integrace s PDMS systémem COPRA COPRA System GmbH. Handbuch COPRA6-Benutzung. 1. Auflage. Sasbachwalden : COPRA System GmbH, c s. Dostupný z WWW: < 20 HIS - Hospital Information System 26

27 XI. PDMS COPRA Program PDMS 21 COPRA se používá především na jednotkách intenzivní péče k monitorování celkového zdravotního stavu pacienta a jeho základních životních funkcí. Poté, co je pacient připojen k nemocničním přístrojům na jednotce intenzivní péče a jeho osobní údaje vloženy do PDMS, začne se do databáze automaticky ukládat záznam o pacientově zdravotním stavu. Zároveň se také ukládají veškeré informace o lécích, které byly pacientovi podány. Tento záznam je poté možno procházet, vyhledávat v něm a analyzovat jednotlivé údaje. Obrázek 4-14 : Náhled záznamu pacientových základních životních funkcí v prostředí PDMS COPRA COPRA System GmbH. Handbuch COPRA6-Benutzung. 1. Auflage. Sasbachwalden : COPRA System GmbH, c s. Dostupný z WWW: < /COPRA-Handbuch.zip>. XII. HL7 Zatímco vzájemná komunikace programů YAWL Bridge a YAWL Engine probíhá formou výměny XML zpráv, při komunikaci mezi programem JCoupling a koncovými nemocničními systémy jsou zprávy zasílány ve formátu HL7. Jedná se o standardní formát pro výměnu zdravotnických informací, který je v současnosti využívá většina programů pro administraci a dokumentaci léčby. Tento standard přesně má přesně specifikovanou syntaxi a význam jednotlivých skupin znaků (podobně jako např. FTP). 21 Patient Data Monitoring System systém pro monitorování zdravotního stavu pacienta 27

28 Existují tři typy zprávy: A - Admission (přijetí pacienta), D - Discharge (pacientovo propuštění) a T - Transfer (převoz pacienta). Každá z těchto zpráv má poté přesně definované jednotlivé segmenty, jako jsou například MSH - Message Header (záhlaví zprávy) nebo PID - Patient Identification (popis pacienta). Jednotlivé segmenty se poté skládají z přesně stanoveného počtu pozic, přičemž každá pozice má pevně určený význam, místo mezery se používá znak ^ a jednotlivé pozice jsou od sebe odděleny pomocí znaku. Obrázek 4-15 : Příklad syntaxe části HL7 zprávy typu ADT se segmenty typu MSH a PID Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 7.Vnitrofiremní publikace překlad hodnot: Lukáš Vedral. Vzhledem k jednoznačné syntaxi není v případě nutnosti složité převést data z formátu HL7 na standardní XML dokument. Ve své podstatě stačí naprogramovat poměrně jednoduchý parser. 28

29 7. Podrobný popis JCoupling middleware Koncové aplikace spolu mohou komunikovat v zásadě dvěma způsoby přímým spojením, nebo zasíláním zpráv - messaging. V případě přímého spojení jsou spolu koncové aplikace těsně svázány, čímž je umožněna absolutní kontrola nad předávanými zprávami. Na druhou stranu má toto těsné svázání zásadní nevýhody. Jednou z nich je, že toto propojení nelze snadno realizovat v případě, že mezi sebou navzájem komunikují tři a více aplikací. Velmi rychle nám totiž vzrůstá počet přenosových kanálů a tím i náročnost na naprogramování, ale hlavně na následnou správu. Závažnějším důvodem je však, že pokud dojde i k dílčí změně jednoho z koncových programů, je často nutné zásadně upravit i program druhý. Z těchto důvodů se již od přímého spojení aplikací většinou upustilo a používá se messaging, který tyto problémy odstraňuje. V případě zasílání zpráv (messagingu) jsou aplikace jen volně propojené většinou obě používají shodné API (např. již zmíněný JMS), čímž je velice usnadněna jejich administrace. V případě nutnosti je možné jakýkoliv z koncových systémů vyměnit za jiný, který bude pouze používat stejné API a zachová stejný formát zaslané zprávy. Druhý systém poté není třeba nijak upravovat, navíc se o změně ani nedozví, protože bude pořád přijímat zprávy stejným kanálem ve stejném formátu. Použitím standardních API se tak zvyšuje modularita celého řešení, je tedy možné přidávat, odebírat či měnit jednotlivé komponenty, aniž by tyto změny měly negativní vliv na funkčnost celkového řešení. V případě, že je nutné zajistit vzájemnou komunikaci tří a více programů zároveň, je nejvhodnější použít middleware, které tuto službu převezme. V tomto případě již každá aplikace nebude mít n-1 kanálů na propojení s ostatními, ale pouze jeden kanál, který jí propojí s middleware. Samozřejmostí stále zůstává možnost použití standardních API. V případě, že koncové aplikace používají pro přenos zpráv odlišné formáty, je nutné uvnitř middleware vyvinout překladač, který umožní transformaci formátu přijaté zprávy na formát, kterému rozumí jednotlivé koncové aplikace. Teprve poté, co je zpráva přetransformována do nového formátu, dojde k jejímu odeslání. 29

30 Pro vzájemnou komunikaci aplikací je tedy vhodnější zvolit standardizované API, popřípadě vyvinout vlastní middleware. Jednou z otázek ale stále zůstává, jaký způsob zasílání zpráv mezi jednotlivými aplikacemi zvolit. 30

31 Způsoby zasílání zpráv mezi koncovými zařízeními V závislosti na požadované úrovni spolehlivosti při příjmu/odesílání zpráv lze volit z několika řešení. Platí ale podmínka, že pokud chceme spolehlivější přenos, musíme počítat se sníženou rychlostí (zvýší se nám RTT round trip time) a naopak, pokud upřednostníme rychlejší přenos, musíme si být vědomi snížené spolehlivosti. Podle studie Dimensions of Coupling in Middleware 22 existují následující možná řešení tohoto problému. A. Vnitřní synchronizace přenosu V první řadě je nutné specifikovat, jaký je stupeň synchronizace koncových zařízení při odeslání a příjmu zprávy. Nejedná se zde pouze o fakt, zda je komunikace potvrzovaná (jako v případě síťového protokolu TCP), či nepotvrzovaná (jako v případě UDP). I samotné odeslání, či příjem zprávy mohou mít několik podob. Blokované odeslání (blocking send) V případě blokovaného přenosu musí aplikace obsadit vnitřní přenosový kanál již před samotným odesláním zprávy a blokovat ho do té doby, dokud zpráva neopustí samotnou aplikaci, či její middleware. Tím je zamezeno tomu, aby ze samotného programu odešly ve shodnou dobu dvě různé zprávy stejným kanálem. Obrázek 5-1 : grafické znázornění blokovaného odeslání a jeho CPN 23 model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf> ) Aldred, Lachlan, et al. On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: CoopIS, DOA, and ODBASE. Vol. 3761/2005. Berlin : Springer Berlin / Heidelberg, ISBN On the Notion of Coupling in Communication Middleware, s CPN Coloured Petri Nets, barevné Petriho sítě více viz 12) Wikipedia.org. Petri net [online]. 2005, [cit ]. Anglicky. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/coloured_petri_net>. 31

32 Neblokované odeslání (non-blocking send) Při neblokovaném odeslání, aplikace pouze přiřadí dané zprávě vlastní kanál, který však pro ni již neblokuje. Pokud je tedy kanál obsazen, zpráva buď čeká do jeho uvolnění, nebo je možné, že se promíchá se zprávou, která je právě odesílána. Chování zprávy při neblokovaném odeslání závisí na naprogramovaní vlastní aplikace, a proto není jednoduché přesně vyjádřit, jaké následky může tento způsob odesílání mít. Obrázek 5-2 : grafické znázornění neblokovaného odeslání a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. Blokovaný příjem (blocking receive) Obdobně jako při blokovaném odeslání, koncová aplikace při blokovaném příjmu uzamkne přenosový kanál a uvolní ho teprve poté, co je celá zpráva doručena. Vnitřní přenosový kanál přijímající aplikace je uzamčen ve chvíli, kdy odesílající aplikace začne odesílat samotnou zprávu. Z tohoto důvodu musí být přijímající aplikace na příjem zprávy připravená, uvést vnitřní přenosový kanál do pohotovostního režimu a začít na něm naslouchat. Jak je z tohoto chování patrno, je sice dosaženo vyšší spolehlivosti, ale za cenu pomalejšího navázání samotného přenosu. 32

33 Obrázek 5-3 : grafické znázornění blokovaného příjmu a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. Neblokovaný příjem (non-blocking receive) V tomto případě na rozdíl od blokovaného příjmu přijímající aplikace neuzamyká přenosový kanál před začátkem přenosu, zpráva tedy může přijít v podstatě kdykoliv bez nutnosti toho, aby se na její příjem musela přijímající aplikace připravit. Zřejmou nevýhodu je, že stejně jako při neblokovaném odeslání může dojít k interferenci s jinou zprávou, která byla současně odeslána stejným kanálem. Obrázek 5-4 : grafické znázornění neblokovaného příjmu a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. 33

34 B. Časová synchronizace Dalším důležitým aspektem přenosu je časová synchronizace. Vyvstává otázka, zda je nutné, aby v okamžiku odeslání zprávy byla připojena nejen odesílající, ale i přijímající aplikace, jak je tomu například v peer-to-peer sítích (například: torrent, DC, ). Nebo naopak stačí, aby se ve chvíli odeslání zprávy byla připojena pouze odesílající aplikace a zpráva se uložila na serveru, popřípadě v middleware, odkud si jí bude moci přijímající aplikace v okamžiku, kdy se připojí, vyzvednout, jak je běžné v client-server řešeních (například: , instant messaging, ). Tato časová synchronizace se doplňuje s (ne)blokovaným příjmem a odesláním zprávy, celkem nám tedy vzniká 8 různých režimů přenosu (2 způsoby odeslání zprávy x 2 způsoby příjmu zprávy x 2 způsoby časové synchronizace přenosu). Synchronní přenos (time-coupled transfer) Při synchronním přenosu dat musí být v průběhu celého přenosu zprávy připojeny obě koncové aplikace. V případě odpojení jedné z koncových aplikací vyvstává tedy nutnost celý proces přenosu zprávy opakovat. Obrázek 5-5 : grafické znázornění synchronního přenosu a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. Asynchronní přenos (time-decoupled transfer) V případě asynchronního přenosu zprávy vstupuje mezi oba účastníky přenosu další vrstva middleware popřípadě server. Odesílají aplikace pošle zprávu do middleware, které si ji uloží do své paměti. Poté se middleware pokusí zprávu doručit příjemci. V případě, že je příjemce 34

35 dostupný, je mu zpráva odeslána a následně vymazána z paměti middleware. Pokud příjemce dostupný není, je zpráva v paměti uchována a middleware se ji pokusí doručit okamžitě poté, co se příjemce připojí. Použití middleware nabízí tedy větší nezávislost na vnějších podmínkách přenosu. Na druhou stranu ovšem dochází ke zpomalení celého procesu přenosu zprávy - zprávu je nejprve nutno poslat do middleware, zde uložit a teprve následně doručit koncové aplikaci. Obrázek 5-6 : grafické znázornění asynchronního přenosu a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. 35

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy.

Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy. SMS-Mail Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy. Z čeho se systém s programem SMS-Mail skládá : GSM brána Datové propojení

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

SMS komunikátor Návod k použití

SMS komunikátor Návod k použití SMS komunikátor Návod k použití 1 Úvod SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Jakub Ornstein obchodní konzultant jakub.ornstein@kodys.cz Kdo je Kodys? Komplexní služby v oblasti automatické identifikace a mobilních systémů sběru

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví SMS platby pro úhradu poplatků ve zdravotnictví Představení společnosti ATS Společnost Advanced Telecom Services působí na trhu hlasových služeb a mobilního marketingu od roku 1997. ATS patří mezi největší

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí Jméno a příjmení: Jan Tichava Osobní číslo: Studijní skupina: středa, 3 4 Obor: INIB INF E-mail: jtichava@students.zcu.cz Datum odevzdání: 19.12.06 Základní charakteristika Jednoduchá

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

HiPath Display Telephone Book

HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telepho Book Displejový telefonní seznam (DTB) pro HiPath 4000 a Hicom 300 Můžete ze svého telefonu volit všechna telefonní čísla ve Vaší podnikové síti a víte vždy, kdo zavolal v době Vaší

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 evito systém aktivního zdraví evito systém aktivního zdraví je unikátní online aplikace, ve které se sdružují a analyzují všechny výsledky vašich osobních i zdravotních

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz WatchDog Ušetřete peníze a přitom zvyšte produktivitu zaměstnanců Mějte přehled o produktivitě práce ve Vaší firmě Pracujete s citlivými údaji? Sledujte

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Moderní technologie identifikace v marketingu aneb, Naučme se vytěžit vlastní data Ing. Jan Bartoš, MBA Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Program prezentace 1) Kčemu jsou čárové

Více

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 Co to je NFC? NFC ve zkratce: NFC = Near Field Communication - Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdálenost Technologie

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz Hromadné odesílání e-mailů Praktické příklady www.money.cz 2 Money S4 Hromadné odesílání e-mailů Hromadné odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více