Implementace informačního systému Univerzitní kliniky Rostock

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace informačního systému Univerzitní kliniky Rostock"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lukáš Vedral Implementace informačního systému Univerzitní kliniky Rostock Bakalářská práce 2009

2 Zadávací list Cíl bakalářské práce: Popište návrh vývoje a samotný vývoj vnitřního informačního systému pro Univerzitní kliniku Rostock. Detailně rozepište seznam komponent systému, jejich propojení a vlastní způsob komunikace mezi jednotlivými moduly. Dále popište Váš vlastní přínos projektu. V Praze, dne 20.dubna 2009 Podpis, razítko

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Implementace informačního systému Univerzitní kliniky Rostock zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury podle normy ČSN ISO 690. V Praze, dne 4.dubna 2009 Podpis

4 Obsah 1. Abstrakt Abstract Úvod Popis současného nemocničního informačního systému Popis projektu Popis vyvíjeného informačního systému I. AutoID zařízení A. Čárové kódy B. RFID čipy II. RFID čtečky III. Čtečky čárových kódů IV. Sun RFID Suite V. JMS VI. JCoupling VII. YAWL Engine - Workflow Management System VIII. YAWL Bridge IX. XML X. SAP IS-H* Med XI. PDMS COPRA XII. HL Podrobný popis JCoupling middleware Způsoby zasílání zpráv mezi koncovými zařízeními A. Vnitřní synchronizace přenosu B. Časová synchronizace

5 C. Zapouzdření (space coupling) II. Architektura JCouplingu III. Zpracování zprávy Popis vzorových scénářů I. Změna umístění pacienta II. Automatické přihlášení lékaře k pracovní stanici Případné problémy při implementaci a používání systému Možnosti budoucího rozšíření Závěr Přílohy Zdroje

6 1. Abstrakt Lékařská péče prošla v posledních desetiletích nebývalým rozmachem, stejně tak jako informatika. Protože však kvalitní lékařská péče je velmi drahou záležitostí, hledají se cesty, jak finančně a časově zefektivnit podpůrné lékařské procesy (zdravotní dokumentace, předepisování léků, ). Právě při zefektivňování a (semi-)automatizaci obdobných procesů v korporátním prostředí má informatika mnohaleté zkušenosti, které mohou být uplatněny i lékařské sféře. V rámci své odborné praxe ve společnosti Gecko mbh Rostock v průběhu letního semestru 2008 jsem se podílel na návrhu a vývoji podpůrného informačního systému pro univerzitní kliniku Rostock. V rámci své bakalářské práce bych chtěl popsat návrh jeho součástí a samotný vývoj, stejně tak jako možné problémy při samotném zavádění do ostrého provozu. 6

7 2. Abstract Medical care has developed and improved rapidly during the recent decades as well as the information science. However high quality medical care is very expensive and that s why executives are looking for ways to streamline support treatment processes (gathering medical records, drug prescription, ). In streamlining and (semi-)automation of similar processes in corporate environment has information science many years of experience, which can be applied also into medical sphere. I had participated on design and development of such information system for University Hospital in Rostock during my work placement at company Gecko mbh Rostock in winter term Within my bachelors work I would like to describe the process of designing the system and its parts, its development as well as possible problems that can occur during the initial loading into operation. 7

8 3. Úvod Jen málokterý z oborů lidské činnosti prodělal za uplynulých 30 let tak velké změny jako medicína a informatika. Zatímco na poli medicíny byly vynalezeny nové léčebné postupy a ohromným způsobem zkvalitněna kompletní zdravotní péče, informatika změnila tvář světa, jak ho vnímáme dnes. V průběhu uplynutých desetiletí začala pronikat a ovlivňovat snad všechny obory lidské činnosti. V současné době její vliv již takový, že si většinu běžného života bez ní nelze představit. Stejně tak jako bez pro nás již samozřejmé kvalitní zdravotní péče. Na druhou stranu však nyní čelí zdravotnictví ohromným výzvám. Nové, vysoce účinné léčebné postupy jsou nesmírně nákladné, a aby bylo možné udržet vysokou kvalitu lékařské péče, je nutné hledat cesty, jak šetřit. V posledních letech dochází k převodu jednotlivých státních léčebných zařízení do soukromých rukou, rušení nerentabilních nemocnic a k požadavkům na snižování nákladů. Na druhou stranu je požadováno udržení (nebo dokonce zvýšení) stávající úrovně zdravotní péče a zavádění nových (často velmi drahých) léčebných metod. Vzhledem k tomu, že tyto dva požadavky si vzájemně poměrně silně odporují, je nutné hledat cesty k úsporám jinde. Snižování běžných provozních nákladů často nestačí, proto je nutné zefektivnit celý provoz jednotlivých nemocničních zařízení, což je oblast činnosti, se kterou má informatika velmi bohaté zkušenosti. V současné době jsou k dosažení výše uvedených cílů používané workflow orientované informační systémy 1. Návrhu a implementace jednoho z nich jsem se zúčastnil v rámci své zahraniční pracovní stáže ve společnosti Gecko mbh v severoněmeckém Rostocku. Cílem celého projektu bylo vyvinout informační systém, který by snížil provozní náklady za udržení stávající kvality zdravotní péče a navíc umožnil efektivnější alokaci nejen vybavení, ale i personálu. Poté, co se ukáže, zda systém splní náročné bezpečnostní a provozní požadavky, bude implementován na Univerzitní klinice v Rostocku. 1 Jedná se o systémy, které podporují počítačovou implementaci jednotlivých toků činností a jejich plnou či alespoň částečnou automatizaci 8

9 4. Popis současného nemocničního informačního systému V současné době není na podporu zdravotní péče na Univerzitní klinice Rostock zaveden žádný informační systém, který by podporoval samotnou léčbu pacientů a využití jednotlivých zdrojů. Klinika využívá pouze program COPRA pro monitorování vitálních údajů pacientů na jednotkách intenzivní péče a také systém SAP IS-H* Med pro celkovou administraci 2. Například rozpisy prováděných operací a předepisování léku se provádí ručně do papírových tabulek. Ve své podstatě neexistuje žádná možnost, jak zpětně kontrolovat efektivitu léčby jednotlivých pacientů a také neexistují žádné podklady k tomu, jak by bylo možné případně upravit jednotlivé fáze léčby tak, aby byla zvýšena efektivita využití nemocničních zdrojů a navíc sníženy celkové náklady. Lékaři i ostatní nemocniční personál jsou nuceni bez softwarové podpory pořizovat rozsáhlé výkazy o poskytnuté péči, čímž se snižuje množství času, kdy se mohou věnovat svému hlavnímu úkolu léčbě pacientů. Velké množství těchto úkonů by bylo možné automatizovat, případně vypustit, pokud by byl nasazen kvalitní informační systém. Z tohoto důvodu byla Univerzitní klinikou Rostock oslovena společnost Gecko mbh s úkolem navrhnout informační systém, který by umožnil snížení provozních nákladů, monitorování vytíženosti personálu a zařízení a který by byl dostatečně modulární pro případné budoucí změny. Po pečlivé analýze bylo rozhodnuto vyvinout unikátní workflow orientovaný informační systém pro softwarovou podporu a monitorování samotné léčby a v rámci něj implementovat podporu autoid zařízení (čárové kódy, RFID čipy), které by umožnily získat lepší kontrolu nad využitím jednotlivých zdrojů. 2 Podrobnější informace o obou systémech naleznete v kapitole 4 - Popis vyvíjeného informačního systému 9

10 5. Popis projektu Zadavatelská organizace Systémový integrátor Universitätsklinik Rostock Gecko mbh Deutsche-Med-Platz Rostock Deutschland Gecko mbh je menší IT firma s cca 25 zaměstnanci, zabývá se především vývojem a administrací počítačových systémů založených zejména na technologii JAVA a.net. Na vývoji informačního systému pro Univerzitní kliniku Rostock spolupracuje 10 zaměstnanců firmy Gecko mbh a zhruba 17 zaměstnanců Queensland Institute of Technology v Brisbane vyvíjí a upravuje použitý workflow systém 3. Prací na tomto projektu jsem strávil svoji zahraniční pracovní stáž, která trvala od 1. srpna 2008 do 31. ledna Samotný projekt vývoje a implementace nového informačního systému trval od ledna 2008 do prosince Během první poloviny roku 2008 probíhal výběr jednotlivých komponent informačního systému a během mé praxe v druhé polovině roku 2008 začala práce na jejich úpravách, tak aby vyhovovaly navrženému účelu. Současně se pracovalo na návrhu jejich integrace, která měla proběhnout v první polovině roku V druhé polovině roku 2009 bylo plánováno předání systému, jeho zkušební provoz a řešení případných úprav. V době ukončení mé pracovní stáže v lednu 2009 byly jednotlivé části systému plně funkční, u všech modulů byl hotový i návrh jejich integrace, na které se právě začínalo pracovat. Mým hlavním úkolem byla práce na integraci workflow systému YAWL a middleware JCoupling 4 pomocí YAWL Bridge 5. Nejprve jsem musel provést studii proveditelnosti, zda je vůbec možná integrace těchto různorodých systémů. Poté, co tato studie ukázala, že propojení je z principu proveditelné, zbývalo mi navrhnout pomocí UML modelování samotnou architekturu tohoto propojení a vyřešit problémy s odlišným způsobem přístupu k uloženým datům v obou koncových aplikacích. Navíc bylo ze strany vedoucího 3 Popis workflow systému naleznete v kapitole 4.VII - YAWL Engine - Workflow Management System 4 Více informací naleznete v kapitole 4.VI - JCoupling 5 Více informací naleznete v kapitole 4.VIII YAWL Bridge 10

11 projektového týmu požadováno, abych se pokusil navrhnout YAWL Bridge tak, aby byl co nejvíce nezávislý na technologiích použitých pří přenosu a ukládání dat, aby ho bylo eventuálně možné použít i v rámci ostatních projektů. Samotný návrh a UML modelování YAWL Bridge jsem dokončil v prosinci 2008 a do konce ledna 2009 jsem pracoval na jeho naprogramování. Protože moje pracovní stáž skončila k 31. lednu 2009, nestihl jsem již tuto práci plně dokončit. Podle posledních dostupných informací probíhá vývoj systému dle stanoveného harmonogramu a očekává se ukončení celého projektu k 31. prosinci

12 6. Popis vyvíjeného informačního systému Protože se vyvíjený systém je poměrně komplexní řešení, bylo nutné při jeho vývoji brát ohledy na budoucí možné změny a rozšíření. Dále bylo nutno vzít v potaz, že určité části systému budou muset být v budoucnosti vyjmuty, popřípadě nahrazeny jinými. Proto bylo nutné již od začátku vyvíjet celý systém jako modulární, trvat na dodržovaní návrhových vzorů a pevně od sebe oddělit jednotlivé funkční vrstvy 6. Vyvíjený systém se tedy skládá z následujících části: I. AutoID zařízení AutoID zařízení umožňují jednoznačnou a automatickou identifikaci pacienta či zařízení. Většinou se jedná o zařízení na optické bázi čárové kódy, nebo zařízení, která mohou komunikovat i bez přímé viditelnosti RFID čipy. Ke každému typu AutoID zařízení je potřeba také příslušná čtečka, která umí přečíst uložené údaje a dále je zpracovat. A. Čárové kódy V případě čárových kódů je informace kódována do svislých černých pruhů a bílých mezer. Zjednodušeně řečeno informace (číslo, písmeno) je identifikováno nejen šířkou černého pruhu, ale také šířkou následující mezery. V případě kódování typu EAN (současný standard) poslední číslice je takzvaně kontrolní (modulo 10 musí být rovno nule, podobně jako například u bankovních účtů) a lze díky ní zjistit, zda byl kód přečten správně. Výhodou čárových kódu je jejich velká rozšířenost, standardizace a v neposlední řadě také mnohaleté zkušenosti při implementaci těchto zařízení. Na druhou stranu mají čárové kódy velmi podstatné nevýhody. Jednou z nich je nutnost přímé viditelnosti mezi samotným kódem a čtečkou. Zároveň použitím čárových kódů nelze dosáhnout naprosté automatizace aktualizace údajů v nemocničních databázových systémech. Protože při každé změně lokace je personál nucen ručně skenovat každé zařízení i pacienta, je výhoda jejich použití silně limitována. Další z nevýhod je také malé množství informací, které je možné do samotného kódu uložit. Vzhledem k omezeným rozměrům a tím i omezené kapacitě samotného kódu je možno uložit pouze identifikační číslo zařízení, či pacienta. Nelze již do samotného kódu ukládat další žádaná data, jako jsou pacientovo 6 Detalní grafické schéma vyvíjeného informačního systému naleznete v příloze 1 12

13 jméno, či jeho krevní skupina. Tyto data musí být při každém přístupu znovu načtena z nemocniční databáze. Obrázek 4-1 : čárový kód Zdroj: Wikipedia.org. Čárový kód [online]. 2006, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/čárový_kód#k.c3.b3dy_typu_ean>. B. RFID čipy RFID čipy jsou zařízení, které umožňují bezdrátovou identifikaci na vzdálenost několika desítek až stovek metrů bez nutnosti přímé viditelnosti mezi RFID čtečkou a čipem. Samotný čip se většinou skládá ze dvou částí integrovaného okruhu, ve kterém jsou uloženy informace, a antény. Pokud je anténa schopna pouze přijímat signál ze čtečky, jedná se o čip pasivní, pokud ho zvládne i sama vysílat, jedná se o čip aktivní. Tím je dána i možnost jejich využití. Pasivní čip nepotřebují ke své funkčnosti baterie, zaktivuje se pouze ve chvíli, kdy čtečka vysílá signál, a tím jí dovolí přečíst informace v nich uložené. Aktivní RFID čipy naopak samy vysílají signál a ke svému chodu tudíž potřebují přísun energie (většinou malou baterii). Vzhledem k vlastnímu vysílání signálu je dosah aktivních RFID čipů několikanásobně vyšší než pasivních. Zatímco dosah pasivních čipů je dle použité technologie a výkonu čtečky mezi 10 cm až 180 m, dosah aktivních RFID čipů se pohybuje v řádech stovek metrů. Vzhledem k použitým technologiím je do samotného RFID čipu možné uložit dostatečné množství informací (jméno pacienta, krevní skupinu, datum příchodu do nemocnice, ). Další potřebná data mohou být samozřejmě uložena v nemocniční databázi. Protože tyto údaje jsou většinou důvěrného charakteru a není možné vyloučit jejich potencionální zneužití, vyvstává nutnost šifrovat nejen data uložená v samotném RFID čipu, ale také celou přenosovou cestu. 13

14 Další z výhod RFID čipů je, že mohou být již pevně zabudovány do nemocničního zařízení přímo od výrobce. Tento krok poté usnadňuje řešení případných technických problémů, či oprav. Samotný pacient bude mít připevněn na pravé ruce náramek s RFID čipem, v případě že náramek nebude možno připevnit přímo na pravou ruku (např. z důvodu operace právě pravé ruky), bude čip přilepen lékařskou páskou na pravou část trupu pacienta. Obrázek 4-2 : detail RFID čipu Zdroj: Wikipedia.org. RFID [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rfid>. Možné problémy při nasazení RFID čipů v nemocničním prostředí Jednou z možných nevýhod nasazení RFID technologie je možné rušení nemocničních přístrojů. Podle studie Electromagnetic Interference From Radio Frequency Identification Inducing Potentially Hazardous Incidents in Critical Care Medical Equipment 7, způsobují RFID čtečky vysílající na frekvenci 868Mhz rušení kritických nemocničních přístrojů (např. přístroje na jednotkách intenzivní péče) již ze vzdálenosti 6 metrů od samotného nemocničního přístroje. Z těchto důvodů se nasazení RFID čipů a čteček používajících uvedenou frekvenci těchto místech nedoporučuje. Jedním způsobem řešení tohoto problému je změna frekvence. Podle zkušeností z testování se zdá, že čtečky operující na frekvencích v řádech GHz takovéto problémy nemají. Druhým a 7 3) VAN DER TOGT, Remko, et al. Electromagnetic Interference From Radio Frequency Identification Inducing Potentially Hazardous Incidents in Critical Care Medical Equipment. The Journal of the American Medical Association [online]. 2008, vol. 299, no. 24 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/299/24/2884>. 14

15 v současné době bezpečnějším řešením je na kritických místech namísto RFID čipů a čteček používat čárové kódy, které žádné takovéto interference nezpůsobují. Popřípadě je také možné zkombinovat obě tyto technologie. Mimo kritická místa používat bezdrátové RFID čipy a na kritických místech použít čárové kódy. Dochází tímto sice k redundanci údajů, ale vzhledem k dosud ne zcela vyjasněným bezpečnostním rizikům, je tento postup vhodnější. Obrázek 4-3 : kombinace čárového kódu a RFID čipu Zdroj: Wikipedia.org. RFID [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rfid>. 15

16 II. RFID čtečky RFID čtečky jsou zařízení, které umožňují čtení RFID čipů. Čtečka je připojená ke zdroji napětí a neustále vysílá signál. Poté, co se v dosahu signálu objeví RFID čip, jsou přečtena data v něm obsažená, uložena do paměti čtečky a následně přeposlána do aplikace na zpracování RFID údajů Sun RFID Suite. Jakmile čtečka obdrží z aplikace potvrzení o přijetí dat, jsou data ze čtečky vymazána. Ukládání do paměti samotné čtečky probíhá z bezpečnostních důvodů. Nelze vždy zaručit bezchybné doručení zprávy (pozměnění dat, chyba v síťovém připojení, pád samotného programu, ), a proto je zpráva ještě před samotným odesláním uložena a z paměti je smazána teprve poté, co čtečka obdrží potvrzení (ACK) o správném doručení. Ve chvíli, kdy jsou přečtena data z RFID čipu, vydá čtečka charakteristické pípnutí, které znamená, že data byla přečtena správně a během přenosu nedošlo k žádné chybě. Tato funkce je v nemocničním prostředí velmi důležitá v případě, že by data nebyla přečtena a tato chyba nebyla signalizována, došlo by k rozporům mezi daty uloženými v nemocničních systémech a aktuálním stavem, což by mohl mít nepříznivé následky pro následnou pacientovu léčbu. Obrázek 4-4 : RFID čtečka Comparison Aptus - Parallax [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://tlab.org/index.php?page=comparison-rfid-aptus-parallax>. 16

17 III. Čtečky čárových kódů Na rozdíl od RFID čteček musí být při čtení čárových kódu mezi kódem a samotnou čtečkou přímá viditelnost. Tím se snižuje dosah samotné čtečky na pouhých několik desítek centimetrů. Další z nevýhod je nutnost lidské obsluhy, čtečka musí být nasměrována na čárový kód, zapnuta a teprve poté je přečten obsah samotného kódu. Samotné zpracování obsahu kódu a jeho další zpracování probíhá obdobně jako v případě RFID čtečky, shodné je i charakteristické pípnutí po správném přečtení údajů. Obrázek 4-5 : čtečka čárových kódů Simple Scanner [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.barcodeman.com/altek/simple/>. IV. Sun RFID Suite Poté, co je RFID čip/čárový kód přečten čtečkou, je informace v něm obsažená nejprve uložena do paměti samotné čtečky a poté přeposlána do programu Sun RFID Suite. Spolu s přečtenými údaji z čipu se odesílá i identifikační číslo čtečky a timestamp, takže lze zpětně vysledovat pohyb vybavení či osob. Po doručení zprávy do programu Sun RFID Suite je zpráva nejprve uložena do místní repozitoře a zároveň je odesláno čtečce potvrzení o jejím doručení (ACK). Protože program Sun RFID Suite umožňuje implementaci vlastních interface, nezáleží na tom, zda byl čip přečten RFID čtečkou, či čtečkou čárových kódu. Pro každý typ čtečky se naprogramuje pouze vlastní interface, které musí splňovat jednotlivé parametry (tvar zprávy, jednoznačné ID odesílacího zařízení, ). Takto lze například v případě nutnosti naprogramovat systém tak, aby reagoval i na SMS zprávu zaslanou na připojenou mobilní bránu, či na v přesně zadaném formátu zaslaný na v systému zaregistrovanou ovou adresu. 17

18 Poté, co je zpráva uložena do místní repozitoře, proběhne její přeposlání pomocí JMS (Java Message Service) do připojeného middleware - JCouplingu. V. JMS JMS 8 je javovské API 9, které umožňuje komunikaci volně propojených programů na bázi zasílání zpráv - messagingu. Na rozdíl od přímého propojení navzájem komunikujících programů, které nabízí jen omezenou rozšiřitelnost a možnost provádění změn, je messaging velice univerzální. Odesílající program nemusí mít žádné informace o programu, který má zprávu přijmout, pouze ji odešle daným kanálem. Stejně tak program přijímající zprávu nemusí mít žádné informace o programu, který ji odeslal, stačí mu pouze naslouchat na daném kanálu. Další podstatnou výhodou je snadná implementace JMS do již stávajícího prostředí JMS je standardní součástí vydání Java Enterprise Edition (J2EE) a při jeho programování stačí v podstatě implementovat několik rozhraní. Protože JMS podporuje jak model přenos typu kanál (channel), tak i režim poskytovatel zájemce (publisher-subscriber) 10, bylo možné ho použít jako hlavní komunikační prostředek celého projektu. VI. JCoupling JCoupling je svojí funkcí typické middleware stojí mezi navzájem komunikujícími programy a stará se o synchronizaci spojení a doručování zpráv. V případě, že koncové systémy používají při komunikaci navzájem odlišné formáty zpráv, je nutné zprávu transformovat do takového formátu, aby jí přijímající systém porozuměl. Hlavní funkcí JCouplingu je tedy zprostředkovat různé typy komunikace mezi jednotlivými nemocničními programy. V současné době probíhají interakce mezi JCouplingem a následujícími programy: 1. Příjem zpráv ze Sun RFID Suite pomocí JMS kanálu. 8 Java Message Service 9 Application Programming Interface aplikační programové rozhraní 10 Viz kapitola 5.I.C - Zapouzdření 18

19 2. Obousměrná komunikace s YAWL Bridge přes JMS kanál 3. Zasílání zpráv ve formátu HL7 11 do PDMS COPRA 12 Obousměrná výměna HL7 zpráv s HIS SAP IS-H* Med 13 Postup zpracování zprávy je následující: poté, co middleware zprávu přijme, naloží s ní dle pravidel uložených pro daný typ přenosového kanálu rozhodne tedy o způsobu odeslání a příjmu, o časové synchronizaci a o tom, zda zpráva bude doručena pouze jedné aplikaci či více. Poté zprávu transformuje do formátu, který je pro příjemce srozumitelný a přepošle ji. 14 Obrázek 4-6 : Zjednodušené schéma přenosu zpráv Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 34.Vnitrofiremní publikace. 11 Viz kapitola 4.XII - HL7 12 Viz kapitola 4.XII - PDMS COPRA 13 Viz kapitola 4.X - HIS SAP IS-H* Med 14 Podrobné schéma interakce JCouplingu a koncových programů naleznete v příloze 2 19

20 Jedním ze základních požadavků při vývoji tohoto middleware byla snadná rozšiřitelnost o podporu nových přenosových kanálů. V současnosti se sice používá pouze JMS a HL7, ale po implementaci příslušného adaptéru lze pro přenos zprávy použít naprosto libovolný kanál. Tím je do budoucna umožněna v podstatě neomezená rozšiřitelnost. V případě přidání nového programu do nemocničního systému se naprogramuje pouze nový adaptér a tím se program propojí se stávajícím řešením. VII. YAWL Engine - Workflow Management System Pojem workflow (tok činností) rozčleňuje rozsáhlý proces (např. pobyt pacienta v nemocnici) na řadu podprocesů (např. přijetí, vyšetření, ), které je poté možné důkladně popsat a díky tomu nalézt vzájemné vazby. Poté, co jsou jednotlivé podprocesy důkladně popsány a objeveny vzájemné vazby, je možné jednotlivé optimalizovat pořadí a obsah jednotlivých podprocesů tak, aby se zvýšila celková rychlost, efektivita, popřípadě snížily náklady. K dílčí automatizaci jednotlivých kroků lze použít právě Workflow Management System (WMS). V rámci tohoto projektu byl zvolen YAWL Engine, který nabízí všechny standardní funkce a navíc podporuje velkou řadu workflow návrhových vzorů 15. Jeho velkou výhodou je použití standardního formátu XML 16, jak pro zápis, tak pro zpracování jednotlivých workflow. V průběhu běhu samotného engine lze pracovat s velkým množstvím jednotlivých workflow současně, je možné přidávat či odebírat jednotlivé služby nebo podporované komunikační kanály bez nutnosti restartu a celý systém také disponuje pokročilou správu uživatelských účtů a rolí. Další z výhod je množství dostupných pluginů pro různé komunikační kanály např. SMS a modul. Jednotlivá workflow lze tak iniciovat, popřípadě měnit jejich stavy prostým zasláním u nebo SMS na předem zvolenou adresu či telefonní číslo. Také je možné si takto nechávat posílat data o běhu samotného engine, popřípadě chybová hlášení. 15 Viz 14) Patterns [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW:< 16 Viz kapitola 4.IX - XML 20

21 Program také disponuje sadou připravených interface pro snadnou tvorbu pluginů (de facto Java servletů) pro vlastní komunikační kanály. Tato vlastnost byla využita zejména při tvorbě YAWL Bridge 17. Pro samotné spuštění jednotlivých workflow je nutné je nejdříve namodelovat pomocí YAWL Editoru a poté zaregistrovat v YAWL Engine. Jakmile je dané workflow spuštěno, YAWL Engine následně monitoruje průběh jednotlivých činností zvoleného workflow a jakmile je daná činnost ukončena, automaticky spouští činnost následující. 17 Viz kapitola 4.VIII - YAWL Bridge 21

22 Obrázek 4-7 : Přijetí pacienta část workflow modelovaná pomocí YAWL Editoru Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 37.Vnitrofiremní publikace. Obrázek 4-8 : Prostředí YAWL Engine pro správu jednotlivých workflow Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 35.Vnitrofiremní publikace. 22

23 VIII. YAWL Bridge Propojení middleware JCoupling a WMS YAWL Engine je zajištěno pomocí pluginu YAWL Bridge. Ve své podstatě se jedná o poměrně jednoduchý javový servlet, který byl vyvinut jako nadstavba běžného YAWL Engine. Tento servlet je nasazen na stejném aplikačním serveru jako YAWL Engine a při každém startu serveru dochází k automatické registraci tohoto pluginu u samotného YAWL Engine. Hlavní funkcí tohoto servletu je umožnit oboustrannou komunikaci mezi programy JCoupling a YAWL Engine. Zatímco JCoupling komunikuje především pomocí JMS kanálu, YAWL Engine zpracovává pouze XML zprávy. Jako součást tohoto pluginu bylo tedy nutno vyvinout specifický XML parser, který převede zprávu přijatou z JCouplingu do hierarchické XML struktury a poskytne ji samotnému YAWL Engine. Naopak, pokud YAWL Engine zašle do YAWL Bridge XML zprávu, je tato zpráva zpětně parsována, zbavena hierarchické struktury a odeslána do JCouplingu. Samotný příjem zpráv probíhá tak, že YAWL Bridge naslouchá na JMS kanálu, třídí zprávy pro jednotlivá workflow a poté je předává do YAWL Engine, kde jsou v závislosti na obsahu přiřazena probíhajícím workflow, či případně jsou na základě jejich příjmu iniciována nová workflow. Obrázek 4-9 : Schéma vzájemné komunikace mezi programy JCoupling, YAWL Bridge a YAWL Engine Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 27.Vnitrofiremní publikace. 23

24 IX. XML Programy YAWL Bridge a WMS 18 YAWL Engine spolu komunikují prostřednictvím výměny XML 19 zpráv, což je jeden ze současných standardů pro výměnu informací. Jeho hlavními výhodami jsou snadná rozšiřitelnost (autor si sám dle potřeby definuje své vlastní XML tagy) a díky jeho snadnému parsování také bezproblémový převod do jiných formátů (pdf, html, SQL skripty, HL7). Obrázek 4-10 : Ukázka části XML zápisu s údaji o pacientovi Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 29.Vnitrofiremní publikace. 18 Workflow Management System 19 Extensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk 24

25 Obrázek 4-11 : Hierarchické zobrazení XML Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 30.Vnitrofiremní publikace. Obrázek 4-12 : Údaje z XML zobrazené jako součást www stránky (pomocí JSP parseru) Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 30.Vnitrofiremní publikace. 25

26 X. SAP IS-H* Med SAP IS-H* Med je nemocniční informační systém 20, ve kterém jsou uložena veškerá administrační data o všech pacientech. Mezi tyto data patří například pacientovo jméno a příjmení, rodné číslo, krevní skupina, předepsané léky, podstoupená vyšetření, alergické reakce, délka pobytu v nemocnici, ale i třeba číslo oddělení a lůžka, na kterém pacient leží. V těchto údajích lze poté snadno vyhledávat a provádět jejich změny. Je také možné provádět různé reporty a zjišťovat náklady jednotlivých nemocničních oddělení. Jedná se ve své podstatě o nemocniční obdobu standardního SAPu. Pro přenos zpráv z/do tohoto systému je využit výše zmíněný formát zpráv HL7. SAP IS- H*Med disponuje mnoha pluginy, které umožňují jeho propojení s ostatními nemocničními systémy, jako je například COPRA. Obrázek 4-13 : Screenshot programu SAP IS-H* Med včetně jeho integrace s PDMS systémem COPRA COPRA System GmbH. Handbuch COPRA6-Benutzung. 1. Auflage. Sasbachwalden : COPRA System GmbH, c s. Dostupný z WWW: < 20 HIS - Hospital Information System 26

27 XI. PDMS COPRA Program PDMS 21 COPRA se používá především na jednotkách intenzivní péče k monitorování celkového zdravotního stavu pacienta a jeho základních životních funkcí. Poté, co je pacient připojen k nemocničním přístrojům na jednotce intenzivní péče a jeho osobní údaje vloženy do PDMS, začne se do databáze automaticky ukládat záznam o pacientově zdravotním stavu. Zároveň se také ukládají veškeré informace o lécích, které byly pacientovi podány. Tento záznam je poté možno procházet, vyhledávat v něm a analyzovat jednotlivé údaje. Obrázek 4-14 : Náhled záznamu pacientových základních životních funkcí v prostředí PDMS COPRA COPRA System GmbH. Handbuch COPRA6-Benutzung. 1. Auflage. Sasbachwalden : COPRA System GmbH, c s. Dostupný z WWW: < /COPRA-Handbuch.zip>. XII. HL7 Zatímco vzájemná komunikace programů YAWL Bridge a YAWL Engine probíhá formou výměny XML zpráv, při komunikaci mezi programem JCoupling a koncovými nemocničními systémy jsou zprávy zasílány ve formátu HL7. Jedná se o standardní formát pro výměnu zdravotnických informací, který je v současnosti využívá většina programů pro administraci a dokumentaci léčby. Tento standard přesně má přesně specifikovanou syntaxi a význam jednotlivých skupin znaků (podobně jako např. FTP). 21 Patient Data Monitoring System systém pro monitorování zdravotního stavu pacienta 27

28 Existují tři typy zprávy: A - Admission (přijetí pacienta), D - Discharge (pacientovo propuštění) a T - Transfer (převoz pacienta). Každá z těchto zpráv má poté přesně definované jednotlivé segmenty, jako jsou například MSH - Message Header (záhlaví zprávy) nebo PID - Patient Identification (popis pacienta). Jednotlivé segmenty se poté skládají z přesně stanoveného počtu pozic, přičemž každá pozice má pevně určený význam, místo mezery se používá znak ^ a jednotlivé pozice jsou od sebe odděleny pomocí znaku. Obrázek 4-15 : Příklad syntaxe části HL7 zprávy typu ADT se segmenty typu MSH a PID Zdroj: KUHR, Jan-Christian, Gecko mbh.. Automation of COPRA 6 - Related Manual Workflow Tasks. [s.l.] : [s.n.], Gecko mbh., s 7.Vnitrofiremní publikace překlad hodnot: Lukáš Vedral. Vzhledem k jednoznačné syntaxi není v případě nutnosti složité převést data z formátu HL7 na standardní XML dokument. Ve své podstatě stačí naprogramovat poměrně jednoduchý parser. 28

29 7. Podrobný popis JCoupling middleware Koncové aplikace spolu mohou komunikovat v zásadě dvěma způsoby přímým spojením, nebo zasíláním zpráv - messaging. V případě přímého spojení jsou spolu koncové aplikace těsně svázány, čímž je umožněna absolutní kontrola nad předávanými zprávami. Na druhou stranu má toto těsné svázání zásadní nevýhody. Jednou z nich je, že toto propojení nelze snadno realizovat v případě, že mezi sebou navzájem komunikují tři a více aplikací. Velmi rychle nám totiž vzrůstá počet přenosových kanálů a tím i náročnost na naprogramování, ale hlavně na následnou správu. Závažnějším důvodem je však, že pokud dojde i k dílčí změně jednoho z koncových programů, je často nutné zásadně upravit i program druhý. Z těchto důvodů se již od přímého spojení aplikací většinou upustilo a používá se messaging, který tyto problémy odstraňuje. V případě zasílání zpráv (messagingu) jsou aplikace jen volně propojené většinou obě používají shodné API (např. již zmíněný JMS), čímž je velice usnadněna jejich administrace. V případě nutnosti je možné jakýkoliv z koncových systémů vyměnit za jiný, který bude pouze používat stejné API a zachová stejný formát zaslané zprávy. Druhý systém poté není třeba nijak upravovat, navíc se o změně ani nedozví, protože bude pořád přijímat zprávy stejným kanálem ve stejném formátu. Použitím standardních API se tak zvyšuje modularita celého řešení, je tedy možné přidávat, odebírat či měnit jednotlivé komponenty, aniž by tyto změny měly negativní vliv na funkčnost celkového řešení. V případě, že je nutné zajistit vzájemnou komunikaci tří a více programů zároveň, je nejvhodnější použít middleware, které tuto službu převezme. V tomto případě již každá aplikace nebude mít n-1 kanálů na propojení s ostatními, ale pouze jeden kanál, který jí propojí s middleware. Samozřejmostí stále zůstává možnost použití standardních API. V případě, že koncové aplikace používají pro přenos zpráv odlišné formáty, je nutné uvnitř middleware vyvinout překladač, který umožní transformaci formátu přijaté zprávy na formát, kterému rozumí jednotlivé koncové aplikace. Teprve poté, co je zpráva přetransformována do nového formátu, dojde k jejímu odeslání. 29

30 Pro vzájemnou komunikaci aplikací je tedy vhodnější zvolit standardizované API, popřípadě vyvinout vlastní middleware. Jednou z otázek ale stále zůstává, jaký způsob zasílání zpráv mezi jednotlivými aplikacemi zvolit. 30

31 Způsoby zasílání zpráv mezi koncovými zařízeními V závislosti na požadované úrovni spolehlivosti při příjmu/odesílání zpráv lze volit z několika řešení. Platí ale podmínka, že pokud chceme spolehlivější přenos, musíme počítat se sníženou rychlostí (zvýší se nám RTT round trip time) a naopak, pokud upřednostníme rychlejší přenos, musíme si být vědomi snížené spolehlivosti. Podle studie Dimensions of Coupling in Middleware 22 existují následující možná řešení tohoto problému. A. Vnitřní synchronizace přenosu V první řadě je nutné specifikovat, jaký je stupeň synchronizace koncových zařízení při odeslání a příjmu zprávy. Nejedná se zde pouze o fakt, zda je komunikace potvrzovaná (jako v případě síťového protokolu TCP), či nepotvrzovaná (jako v případě UDP). I samotné odeslání, či příjem zprávy mohou mít několik podob. Blokované odeslání (blocking send) V případě blokovaného přenosu musí aplikace obsadit vnitřní přenosový kanál již před samotným odesláním zprávy a blokovat ho do té doby, dokud zpráva neopustí samotnou aplikaci, či její middleware. Tím je zamezeno tomu, aby ze samotného programu odešly ve shodnou dobu dvě různé zprávy stejným kanálem. Obrázek 5-1 : grafické znázornění blokovaného odeslání a jeho CPN 23 model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf> ) Aldred, Lachlan, et al. On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: CoopIS, DOA, and ODBASE. Vol. 3761/2005. Berlin : Springer Berlin / Heidelberg, ISBN On the Notion of Coupling in Communication Middleware, s CPN Coloured Petri Nets, barevné Petriho sítě více viz 12) Wikipedia.org. Petri net [online]. 2005, [cit ]. Anglicky. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/coloured_petri_net>. 31

32 Neblokované odeslání (non-blocking send) Při neblokovaném odeslání, aplikace pouze přiřadí dané zprávě vlastní kanál, který však pro ni již neblokuje. Pokud je tedy kanál obsazen, zpráva buď čeká do jeho uvolnění, nebo je možné, že se promíchá se zprávou, která je právě odesílána. Chování zprávy při neblokovaném odeslání závisí na naprogramovaní vlastní aplikace, a proto není jednoduché přesně vyjádřit, jaké následky může tento způsob odesílání mít. Obrázek 5-2 : grafické znázornění neblokovaného odeslání a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. Blokovaný příjem (blocking receive) Obdobně jako při blokovaném odeslání, koncová aplikace při blokovaném příjmu uzamkne přenosový kanál a uvolní ho teprve poté, co je celá zpráva doručena. Vnitřní přenosový kanál přijímající aplikace je uzamčen ve chvíli, kdy odesílající aplikace začne odesílat samotnou zprávu. Z tohoto důvodu musí být přijímající aplikace na příjem zprávy připravená, uvést vnitřní přenosový kanál do pohotovostního režimu a začít na něm naslouchat. Jak je z tohoto chování patrno, je sice dosaženo vyšší spolehlivosti, ale za cenu pomalejšího navázání samotného přenosu. 32

33 Obrázek 5-3 : grafické znázornění blokovaného příjmu a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. Neblokovaný příjem (non-blocking receive) V tomto případě na rozdíl od blokovaného příjmu přijímající aplikace neuzamyká přenosový kanál před začátkem přenosu, zpráva tedy může přijít v podstatě kdykoliv bez nutnosti toho, aby se na její příjem musela přijímající aplikace připravit. Zřejmou nevýhodu je, že stejně jako při neblokovaném odeslání může dojít k interferenci s jinou zprávou, která byla současně odeslána stejným kanálem. Obrázek 5-4 : grafické znázornění neblokovaného příjmu a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. 33

34 B. Časová synchronizace Dalším důležitým aspektem přenosu je časová synchronizace. Vyvstává otázka, zda je nutné, aby v okamžiku odeslání zprávy byla připojena nejen odesílající, ale i přijímající aplikace, jak je tomu například v peer-to-peer sítích (například: torrent, DC, ). Nebo naopak stačí, aby se ve chvíli odeslání zprávy byla připojena pouze odesílající aplikace a zpráva se uložila na serveru, popřípadě v middleware, odkud si jí bude moci přijímající aplikace v okamžiku, kdy se připojí, vyzvednout, jak je běžné v client-server řešeních (například: , instant messaging, ). Tato časová synchronizace se doplňuje s (ne)blokovaným příjmem a odesláním zprávy, celkem nám tedy vzniká 8 různých režimů přenosu (2 způsoby odeslání zprávy x 2 způsoby příjmu zprávy x 2 způsoby časové synchronizace přenosu). Synchronní přenos (time-coupled transfer) Při synchronním přenosu dat musí být v průběhu celého přenosu zprávy připojeny obě koncové aplikace. V případě odpojení jedné z koncových aplikací vyvstává tedy nutnost celý proces přenosu zprávy opakovat. Obrázek 5-5 : grafické znázornění synchronního přenosu a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. Asynchronní přenos (time-decoupled transfer) V případě asynchronního přenosu zprávy vstupuje mezi oba účastníky přenosu další vrstva middleware popřípadě server. Odesílají aplikace pošle zprávu do middleware, které si ji uloží do své paměti. Poté se middleware pokusí zprávu doručit příjemci. V případě, že je příjemce 34

35 dostupný, je mu zpráva odeslána a následně vymazána z paměti middleware. Pokud příjemce dostupný není, je zpráva v paměti uchována a middleware se ji pokusí doručit okamžitě poté, co se příjemce připojí. Použití middleware nabízí tedy větší nezávislost na vnějších podmínkách přenosu. Na druhou stranu ovšem dochází ke zpomalení celého procesu přenosu zprávy - zprávu je nejprve nutno poslat do middleware, zde uložit a teprve následně doručit koncové aplikaci. Obrázek 5-6 : grafické znázornění asynchronního přenosu a jeho CPN model Zdroj: ALDRED, Lachlan, et al. Dimensions of Coupling in Middleware [online]. [2007], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://is.tm.tue.nl/staff/wvdaalst/bpmcenter/reports/2007/bpm pdf>. 35

EVIDENCE A ROZBOR DÉLEK TRVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝROBĚ FOREM EVIDENCE AND TIME CONSUMPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL OPERATIONS DURING MOULDING

EVIDENCE A ROZBOR DÉLEK TRVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝROBĚ FOREM EVIDENCE AND TIME CONSUMPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL OPERATIONS DURING MOULDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA Katedra informatiky Vedoucí bakalářské práce : Autor bakalářské práce : Studijní obor : Mgr. Jiří Fišer

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu Jakub Trnavský Vedoucí práce: Ing. Jiří Havlík Studijní program:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti Kotlík Martin Brno 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

Jan Hrdinka. Bakalářská práce

Jan Hrdinka. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Hrdinka Realizace zabezpečeného FTP serveru (SFTP a FTPS) a zabezpečeného HTTP (HTTPS)

Více

REZERVAČNÍ SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ GRAFICKÉ MOŽNOSTI HTML5

REZERVAČNÍ SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ GRAFICKÉ MOŽNOSTI HTML5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Systém pro základní monitoring serverů a domén Marek

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Informační systém pro překladatelskou agenturu INFORMATION SYSTEM FOR TRANSLATION AGENCY

Informační systém pro překladatelskou agenturu INFORMATION SYSTEM FOR TRANSLATION AGENCY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY Faculty of mechanical engineering Institute of Automation and Computer Science

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Jednotný elektronický podpis v e-mailu pro Microsoft SMTP server Jan Salajka Vedoucí práce: Ing Daniel Staněk Studijní program:

Více

Čipové karty a jejich využití

Čipové karty a jejich využití Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Čipové karty a jejich využití Bakalářská práce Autor: Vít Hašek, DiS. Informační technologie, Manažer

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Fišer Možnosti využití operačního systému Windows Server 2003 v malé a střední organizaci

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více