S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU"

Transkript

1 S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1 IČO: Bankovní spojení: Jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Lomecký, starosta (dále jen Objednatel ) číslo smlouvy Objednatele: a (dále jen Poskytovatel ) číslo smlouvy Poskytovatele:

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Objednatel prohlašuje, že: splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 1.2 Poskytovatel prohlašuje, že: splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Poskytovateli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Strany uzavřely níže uvedeného dne a roku tuto Smlouvu, vědomy si svých závazků v této Smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky Dodávka a implementace informačního systému pro Nemocnici na Františku obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, v souladu s ustanovením 269 odst. 2 a 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ). 2. ÚČEL SMLOUVY 2.1 Účelem této Smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran a podmínek spolupráce mezi smluvními stranami při realizaci Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří volnou přílohu Smlouvy jako její Příloha č. 4 (dále jen Zadávací dokumentace ) a stanovení způsobu a podmínek poskytování plnění Poskytovatele Objednateli pro zajištění relevantních plnění a to v souladu se zásadami činnosti Objednatele. Poskytovatel dodá Objednateli zejména následující plnění: Dodávka informačního systému pro podporu provozních činností objednatele dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 4 této smlouvy Implementace informačního systému v HW prostředí zadavatele dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 4 této smlouvy Předání veškeré související dokumentace, zdrojových a strojových kódů Objednateli Provedení školení zaměstnanců Objednatele v rozsahu, který je specifikován v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 4 této smlouvy. Poskytování provozní podpory a dalších souvisejících služeb specifikovaných v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy nejméně po Strana 2 (celkem 17)

3 dobu 2 let po dodání díla uvedeného v čl této smlouvy (dále jen informační systém ). 2.2 Poskytovatel prohlašuje, že bezvýhradně souhlasí s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a zároveň touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace v části dle předchozího odstavce. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace resp. obsah nabídky Poskytovatele, Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady a disponuje potřebnými zdroji nezbytnými pro realizaci této Smlouvy. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje za účelem dodávky a úprav informačního systému poskytnout Objednateli informační systém a služby spočívající v jeho implementaci do prostředí Objednatele a další plnění v rozsahu dle odst tohoto článku a Příloh této Smlouvy (dále jen Dílo ). 3.2 Poskytovatel se zavazuje k: dodávce informačního systému splňujícího požadavky zadavatele provedení všech implementačních a programátorských prací potřebných k řádnému a úplnému vytvoření Díla (dále jen Implementace Díla ) provedení školení k provozu informačního systému pro pracovníky Zadavatele (dále jen Školení ) k Dílu. 3.3 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při realizaci této Smlouvy v rozsahu, který je smluvními stranami vymezen v Příloze č. 4 a může být dále specifikován dohodou stran. 3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas provedené plnění cenu dohodnutou v této Smlouvě. 3.5 Poskytovatel se zavazuje, že k Dílu a jeho veškerým jeho součástem poskytne a zajistí Objednateli všechna potřebná autorská a užívací práva dle článku 8 této Smlouvy. 3.6 Poskytovatel se zavazuje dodat dílo dle této Smlouvy sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž v takovém případě odpovídá Objednateli v rozsahu a způsobem, jako kdyby poskytoval plnění sám Poskytovatel. Jakákoliv dodatečná změna osoby subdodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného subdodavateli musí být předem písemně oznámena Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne doručení Strana 3 (celkem 17)

4 písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel odmítne změnu subdodavatelů pouze ze závažných důvodů. 3.7 V případě, že bude Poskytovatel realizovat plnění dle této Smlouvy s využitím subdodavatelů, je povinen s těmito subdodavateli do jednoho týdne od podpisu této Smlouvy uzavřít relevantní závazkový vztah (jako např., nikoliv však výlučně, oběma stranami akceptovaná objednávka). O této skutečnosti informuje Poskytovatel Objednatele bez zbytečného odkladu. Nesplnění této povinnosti se považuje za hrubé porušení této Smlouvy. 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 4.1 Poskytovatel poskytne Objednateli jednotlivá plnění (Dílo) dle této Smlouvy v souladu se závazným harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen Harmonogram ). 4.2 Poskytovatel se zavazuje implementovat Dílo nejpozději do 8 měsíců od podpisu smlouvy. 4.3 Místem plnění je sídlo Objednatele. 4.4 Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje, je Poskytovatel oprávněn provádět Dílo také vzdáleným přístupem. 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Za poskytnutí jednotlivých plnění (Dílo) dle této Smlouvy se sjednává cena v následujícím členění: Název (dílčího) plnění Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč s DPH Dodávka informačního systému Implementace Díla (celkem) Školení (celkem) Rozvojové požadavky (MD) Roční náklady na údržbu a aktualizaci informačního systému Výše uvedené ceny za realizaci jednotlivých součástí Díla jsou maximální, konečné a nepřekročitelné, přičemž jejich výši není možné změnit (s výjimkou změny daňových předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH) a s výjimkou níže uvedených podmínek. DPH bude účtováno v souladu s předpisy platnými ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. Strana 4 (celkem 17)

5 5.2 Cena za poskytnutí jednotlivých plnění dle odst. 5.1 je splatná na základě samostatných faktur - daňových dokladů (dále jen Faktura ) vystavených Poskytovatelem zvlášť pro každé z jednotlivých plnění, a to po řádné akceptaci příslušného plnění postupem dle této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje všechny Faktury vystavit do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu toto oprávnění vznikne. 5.3 Roční a údržbu a aktualizaci informačního systému (servisní podporu) bude Poskytovatel poskytovat Objednateli po dobu trvání záruční doby díla (24 měsíců) bezplatně. Po skončení záruční doby je Poskytovatel za údržbu a aktualizaci informačního systému fakturovat částku uvedenou v této smlouvě. 5.4 Cena za Roční a údržbu a aktualizaci informačního systému je po uplynutí záruční doby díla splatná v měsíčních splátkách, kdy dodavatelem bude fakturována vždy 1/12 ceny uvedené v odst. 5.1 za každý měsíc poskytování služeb údržby a aktualizace systému. Poskytovatel se zavazuje Faktury vystavit do čtrnácti (14) dnů od dne posledního dne kalendářního měsíce, v němž byly služby poskytovány. 5.5 Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na 60 dní od data akceptace dotčeného plnění Objednatelem. Poskytovatel se zavazuje odeslat Fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. 5.6 Všechny Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel Faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo Faktury, den vystavení a lhůta splatnosti Faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Každá Faktura musí obsahovat kopii příslušného akceptačního protokolu. 5.7 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury. 5.8 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve Faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 5.9 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 6. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTOVANÉHO PLNĚNÍ 6.1 Jednotlivé dodávky a výstupy Poskytovatelem poskytovaného plnění (Díla) budou akceptovány Objednatelem na základě příslušné akceptační procedury. Dílo je možno akceptovat i po částech. Strana 5 (celkem 17)

6 6.2 Bude-li plnění Poskytovatele spočívat ve vypracování dokumentu v listinné nebo elektronické podobě (zejména Návrh řešení, dokumentace k dodanému a instalovanému SW, materiály pro Školení popř. jiné dokumenty vypracovávané Poskytovatelem jakožto součást Díla), bude jeho akceptace provedena v souladu s ustanovením odst. 6.5 Smlouvy. Akceptace Implementace Díla a uvedení HW do provozu bude provedena v souladu s ustanovením odst. 6.6 Smlouvy, přičemž toto ustanovení se použije i v případě, bude-li plnění Poskytovatele spočívat v jakémkoliv jiném plnění než ve vypracování dokumentu v listinné nebo elektronické podobě nebo dodávek movitých věcí, nestanoví-li Smlouva jinak. 6.3 Akceptační procedura vždy zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem provedené plnění vedlo ke smluvenému výsledku, tedy zda odpovídá specifikaci, která je na základě Smlouvy závaznou, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých částí takového plnění s jejich specifikací obsaženou ve Specifikaci plnění, Detailní specifikaci, resp. Návrhu řešení a Zadávací dokumentací Veřejné zakázky. 6.4 Poskytovatel se zavazuje předat předmět akceptace Objednateli k akceptaci v takové lhůtě, aby nebyla ohrožena lhůta pro poskytnutí daného plnění stanovená v Harmonogramu. Lhůta dle Harmonogramu představuje časový okamžik, kdy má být dané plnění s konečnou platností akceptováno Objednatelem. 6.5 Akceptace dokumentů v listinné nebo elektronické podobě Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dokumentů s Objednatelem. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Poskytovateli poskytovat veškerou potřebnou součinnost a dle svých možností se vyjadřovat k průběžným výstupům Poskytovatele Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu předložené dle odst. 6.2 bez zbytečného odkladu Vznese-li Objednatel své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle odst , zavazuje se Poskytovatel do čtyř (4) pracovních dnů od jejich doručení provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a relevantních připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu předložené dle odst do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li Objednatel k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky ani do jednoho týdne od stanovené lhůty, považují smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho druhé verze za řádně akceptovaný a pro smluvní strany závazný. K výhradám nebo připomínkám, které Objednatel mohl a měl vznést již k první verzi dokumentu, ale neučinil tak, se pro účely akceptace nebude přihlížet, Poskytovatel však bude povinen takovéto výhrady nebo připomínky Objednatele vypořádat do pěti (5) pracovních dnů od akceptace dokumentu. Strana 6 (celkem 17)

7 6.5.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu dle odst , zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od výzvy kterékoliv smluvní strany. Smluvní strany se zavazují nepřerušit zahájené jednání za účelem odstranění vzájemných rozporů a akceptace dokumentu až do úspěšné akceptace dokumentu. Tímto není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle čl. 15 Smlouvy Smluvní strany se zavazují potvrdit akceptaci sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od akceptace dokumentu. 6.6 Akceptace Implementace Díla Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů vypracované Poskytovatelem jako součást Návrhu řešení, přičemž tato bude podléhat schválení (akceptaci) Objednatelem. Specifikace akceptačních testů bude pro jednotlivá plnění podléhající akceptaci dle tohoto odst. 6.6 obsahovat specifikaci konkrétních testovacích scénářů, akceptačních kritérií, příkladů a dat na akceptační test Poskytovatel vyzve Objednatele písemně k účasti na akceptační proceduře nejméně deset (10) dní před jejím zahájením. Objednatel je oprávněn se akceptačních testů zúčastnit a osvědčit jejich konání Objednateli budou poskytnuty kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů, jinak akceptační testy nebyly provedeny řádně Jestliže jednotlivý předmět akceptačních testů splní akceptační kritéria, považuje se smluvními stranami za akceptovaný dnem úspěšného ukončení akceptačních testů. Poskytovatel se zavazuje nejpozději v den následující po ukončení akceptačních testů umožnit Objednateli tento jednotlivý předmět akceptačních testů převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat akceptační protokol, a to nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí předmětu akceptačních testů Nejpozději v den podpisu akceptačního protokolu jednotlivé součásti plnění je Poskytovatel povinen předat Objednateli příslušnou dokumentaci (provozní, uživatelskou a administrátorskou, detaily stanoví Návrh řešení) takovéto součásti plnění Pokud kterákoliv součást plnění jako předmět akceptačních testů nesplňuje stanovená akceptační kritéria příslušného akceptačního testu, sdělí Objednatel své připomínky písemně Poskytovateli formou strukturovaného rozdílového protokolu, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne ukončení příslušného akceptačního testu, nebo ode dne, kdy mu Poskytovatel poskytl veškerou dokumentaci daného akceptačního testu, podle toho, co nastane později. Nevznese-li Objednatel své připomínky Strana 7 (celkem 17)

8 ve stanovené lhůtě, považuje se daný předmět akceptačních testů uplynutím této lhůty za akceptovaný Rozdílový protokol je dokument obsahující připomínky Objednatele k předmětu akceptačních testů, který nesplnil akceptační kritéria příslušného akceptačního testu. Připomínky musí být Objednatelem specifikovány v dostatečné podrobnosti a při zachování pravidla konkrétnosti. Formulace připomínek provedená příslušnými pracovníky Objednatele musí vždy obsahovat přinejmenším tyto náležitosti: (i) název výstupu, k němuž se připomínka vztahuje; (ii) obsah připomínky formulovaný konkrétně, tj. tak, aby bylo zřejmé, v čem připomínka spočívá a aby bylo možné připomínku zrealizovat; a (iii) pokyny upřesňující postup realizace připomínky nebo charakteristiku cíle, cílového stavu po zapracování připomínky Vznese-li Poskytovatel výhrady nebo připomínky k řádně a včas dodanému rozdílovému protokolu, zavazují se smluvní strany k bezodkladnému započetí vzájemných jednání o způsobu a termínu jejich odstranění Poskytovatel je povinen na základě schváleného rozdílového protokolu připomínky zapracovat a bez zbytečného prodlení předložit příslušný předmět akceptačních testů k opakované akceptaci, která se přiměřeně řídí ustanoveními tohoto odst Proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud daný předmět akceptačních testů nesplní veškerá akceptační kritéria příslušného akceptačního testu. 6.7 Akceptace školení Akceptační procedura pro Školení bude provedena postupem specifikovaným v Návrhu řešení. Výstupem vždy bude písemný akceptační protokol. 6.8 K podpisu akceptačního protokolu podle tohoto čl. 6 je oprávněn statutární orgán smluvní strany, dále oprávněná osoba smluvní strany ve smyslu čl. 10 této Smlouvy, případně těmito osobami písemně pověřená osoba, nebude-li vyplývat z této Smlouvy nebo jiného závazného dokumentu jinak. 6.9 Ustanoveními tohoto čl. 6 není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy dle čl. 15 této Smlouvy. 7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 7.1 Poskytovatel se zavazuje: Dodat veškerá plnění dle této Smlouvy řádně, včas a s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; poskytovat záruční servis systému dle podmínek uvedených v čl. 9 této Smlouvy; Strana 8 (celkem 17)

9 7.1.3 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné; zajistit nejpozději do třiceti (30) dnů od uskutečnění změny v plnění aktualizaci relevantní provozní, administrátorské a uživatelské dokumentace; neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy; upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží; upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele; chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob; dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně známé. 7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele účelnou součinnost definovanou v příloze č. 4, zejména tím, že odpovědné zástupce Poskytovatele bude včas informovat o všech skutečnostech významných pro plnění předmětu Smlouvy. 7.3 Poskytovatel se zavazuje udržovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy svůj technický a realizační tým ve složení a kapacitách určených v příloze č. 5 Při jakékoliv změně osoby v týmu musí Poskytovatel zajistit adekvátní náhradu z hlediska odborné, věcné i technické znalosti problematiky. Každá taková změna člena realizačního týmu musí být předem písemně oznámena Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu člena týmu povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna člena týmu ze strany Objednatele za povolenou. Objednatel takovou změnu člena týmu neodmítne bez zbytečného důvodu. Poskytovatel se dále zavazuje provést výměnu člena týmu Poskytovatele v případě, že proti činnosti takového člena týmu byly vzneseny vážné výhrady ze strany Objednatele. Požadavek na změnu člena realizačního týmu bude Poskytovateli předem písemně oznámen. Poskytovatel je povinen takovou výměnu realizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od vznesení požadavku. 8. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA 8.1 V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy jsou movité věci, v rámci provádění Díla, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k takovýmto věcem dnem převzetí příslušné jednotlivé dodávky. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem převodu vlastnického práva k těmto věcem na Strana 9 (celkem 17)

10 Objednatele. Je-li to nezbytné, do nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, jenž vyplývá z účelu této Smlouvy. 8.2 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k plnění dle této Smlouvy (Dílu) a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání. 8.3 Bude-li Objednateli dodán, nebo bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti Poskytovatele prováděné dle této Smlouvy počítačový program, který nebyl vytvořen výhradně pro potřeby Objednatele, ale jedná se zejména o tzv. standardní počítačový program Poskytovatele nebo třetí strany (tj. program, který existoval již před uzavřením této smlouvy), který požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorské dílo ), zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, a to minimálně po dobu 10 let. 8.4 Poskytuje-li Poskytovatel Licenci k tzv. Unikátním dílům, tedy počítačovým programům vytvořeným výhradně pro potřeby Objednatele nebo k úpravám jiných počítačových programů, které byly provedeny výhradně pro potřeby Objednatele, poskytuje se Licence jako výhradní a Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž taková Licence se vztahuje ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Poskytovatel se zavazuje v případě, že se Licence vztahuje k počítačovým programům ve smyslu tohoto odst. 8.4 Smlouvy, poskytnout Objednateli zdrojové kódy takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy a technické designy) a tyto v případě změny průběžně aktualizovat a poskytovat i dokumentaci provedených změn. Poskytovatel se dále zavazuje předat Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály počítačových programů (kromě tzv. standardních počítačových programů) nejpozději v den akceptace příslušného plnění dle této Smlouvy. 8.5 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele v souvislosti s plněním povinností Poskytovatele dle této smlouvy, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele. 8.6 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli. 8.7 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k autorskému dílu vytvořenému dle této Smlouvy (včetně licencí k dílům třetích osob) je zahrnuta v ceně plnění, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření autorského díla. Strana 10 (celkem 17)

11 9. ZÁRUKA ZA JAKOST PLNĚNÍ 9.1 Poskytovatel poskytuje záruku, že Dílo a veškeré jeho části mají ke dni jejich předání a po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne akceptace poslední součásti Díla funkční a technické vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou a že jsou prosty jakýchkoliv právních vad. Součástí záruky dle tohoto odst. 9.1 je též servisní podpora, kterou bude Poskytovatel po dobu trvání záruky (24 měsíců) poskytovat bezplatně a následně za cenu specifikovanou v této smlouvě (Roční náklady na údržbu a aktualizaci informačního systému), a která bude spočívat zejména v: garanci reakční doby na nahlášení vad Díla nebo jeho části; odstraňování vad v termínech uvedených v odst. 9.3 této Smlouvy; a řešení vad a komunikace s Poskytovatelem dané části Díla přičemž bližší podmínky záruky, které budou dbát všech výše uvedených požadavků na záruku, zejména požadavku na poskytování technické podpory bezplatně, mohou být specifikovány v Příloze č. 4 nebo dále v této smlouvě. 9.2 Poskytovatel odpovídá Objednateli za jakékoliv právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v plné výši v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z jakékoliv právní vady poskytnutého plnění. 9.3 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: Poskytovatel se zavazuje, že vadu kategorie A (tj. kritický chybový stav, kdy Dílo vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání) vyřeší (odstraní) do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího nahlášení nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení Poskytovatel se zavazuje, že vadu kategorie B (tj. chybový stav, kdy Dílo vykazuje vady částečně bránící jeho řádnému užívání) vyřeší (odstraní) do tří (3) pracovních dnů od jejího nahlášení nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení Poskytovatel se zavazuje, že vadu kategorie C (tj. jiný chybový stav, který není vadou kategorie A ani B) vyřeší (odstraní) ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejího nahlášení Poskytovatel je povinen proaktivně sledovat výskyt vad kategorie A. Objednatel je oprávněn jakékoliv vady Díla nahlásit Poskytovateli do třiceti (30) dnů ode dne jejich zjištění bez toho, aby využitím této lhůty bylo jeho právo z odpovědnosti za vady jakkoli dotčeno Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. Strana 11 (celkem 17)

12 10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 10.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 11. OCHRANA INFORMACÍ 11.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen důvěrné informace ), mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany Za třetí osoby podle odst se nepovažují: zaměstnanci smluvních stran a Zadavatele a osoby v obdobném postavení, orgány smluvních stran a Zadavatele a jejich členové, ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele a Zadavatele subdodavatelé Poskytovatele Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. Strana 12 (celkem 17)

13 11.5 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů, měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany, po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 11.3, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany. Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se nepovažují případy, kdy je zpřístupnění důvěrné informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. Strana 13 (celkem 17)

14 11.11 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 11 Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle článku 10 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo u na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy Ukládá-li Smlouva vypracovat určitý dokument, může být vyhotoven buď v listinné podobě, nebo v elektronické (digitální) podobě jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu. Má-li být dokument podepsán konkrétní osobou a je-li v elektronické podobě, musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem příslušné osoby Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo ové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů. 13. NÁHRADA ŠKODY 13.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Strana 14 (celkem 17)

15 13.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ( 374 obchodního zákoníku) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody v plné výši i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle této Smlouvy. 14. SANKCE 14.1 V případě nedodržení závazných termínů nebo lhůt pro provedení Díla nebo jeho dílčí části dle Harmonogramu z důvodů ležících na straně Poskytovatele, spočívajících zejména v porušení jeho závazků a povinností dle této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení s plněním každé jednotlivé části plnění (Díla) dle Harmonogramu V případě, že je Poskytovatel v prodlení s předáním dokumentovaného zdrojového kódu, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení V případě, že je Poskytovatel v prodlení s plněním jiné významné povinnosti, pro kterou není stanovena lhůta v Harmonogramu (např. odstranění vad dle odst. 9.3 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé takové porušení smluvní povinnosti Smluvní pokuty jsou splatné jednadvacátý (21.) den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou v délce 24 měsíců ode dne akceptace poslední části Díla dle této Smlouvy Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou. Strana 15 (celkem 17)

16 15.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí či náhrad zejména v případě, že: dojde-li ze strany Poskytovatele k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy; bude-li Poskytovatel z důvodů spočívajících na jeho straně odstraňovat závady kategorie A, B nebo C po dobu delší než je troj (3) násobek sjednané maximální doby pro její odstranění; Poskytovatel je v prodlení s jakýmkoliv plněním déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; nebo na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek, Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění insolvenčního zákona); nebo Poskytovatel vstoupí do likvidace Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv částky převyšující sumu ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) splatné dle této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy Na plnění vzájemně poskytnuté smluvními stranami podle této Smlouvy se nevztahuje ustanovení 351 odst. 2 obchodního zákoníku a zánikem účinnosti této Smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto a bylo již akceptováno dle této Smlouvy před účinností odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 16. ŘEŠENÍ SPORŮ 16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými právními předpisy souvisejícími Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Strana 16 (celkem 17)

17 16.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena dle odst do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, bude tento spor rozhodován s konečnou platností u příslušného obecného soudu České republiky místně příslušného dle sídla Objednatele (v souladu s 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 17.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Harmonogram Oprávněné osoby Seznam subdodavatelů Poskytovatele Zadávací dokumentace Technický a realizační tým Poskytovatele 17.5 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou (2) stejnopisech Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. Poskytovatel Objednatel V dne V dne Strana 17 (celkem 17)

18 (doplní dodavatel) Za Objednatele: ve věcech smluvních: Jméno a příjmení Adresa Telefon Příloha č. 1 Harmonogram Příloha č. 2 Oprávněné osoby Jméno a příjmení Adresa Telefon Fax ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních: Jméno a příjmení Adresa Telefon Jméno a příjmení Adresa Telefon Fax Za Poskytovatele: ve věcech smluvních: Jméno a příjmení

19 Adresa Telefon Fax ve věcech obchodních: Jméno a příjmení Adresa Telefon Fax ve věcech technických a realizačních: Jméno a příjmení Adresa Telefon Fax Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů (doplní dodavatel) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace (přiloženo na CD) (doplní dodavatel) Příloha č. 5 Technický a realizační tým Poskytovatele

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP Smluvní strany: Smluvní strany: Město Třebíč IČ: 00290629 (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka 26849 (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ

Více

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb (dále jen VOP ) blíže upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 70889660 DIČ: CZ70889660 E-mail: info@sshrnp.cz jednající ředitelem Ing. Josefem Juránkem jako

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Číslo smlouvy objednatele: (generovat z DMS) Číslo smlouvy zhotovitele: mezi smluvními stranami NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více