Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE. a související, bezpečnostně-politická opatření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE. a související, bezpečnostně-politická opatření"

Transkript

1 Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE a související, bezpečnostně-politická opatření Verze programu 1.1 ze dne 15. dubna 2015

2 Úvodní slovo Ekonomický program Národní demokracie je stručným výčtem klíčových opatření ekonomického a bezpečnostně-politického charakteru, které, podle našeho názoru, musí dlouhodobě prosazovat každá státotvorná, národně a konzervativně orientovaná politická strana usilující o svrchovanou existenci státního útvaru českého národa, o prosperitu a svobody občanů Čech, Moravy a Slezska. Tento program není podrobným a detailním popisem všech kroků, které je třeba v ekonomické a s ní související bezpečnostní oblasti učinit. Je stručným výčtem opatření, která považujeme za prioritní a důležitá. Je výčtem programových bodů, ke kterým se budeme vracet, které budeme upřesňovat a vysvětlovat. Široké vrstvy českého obyvatelstva jsou dlouhodobě a zcela mylně utvrzovány v přesvědčení, že kapitalismus (který je mediokracií soustavně a záměrně zaměňován s principem funkčního trhu tedy jinými slovy se stabilní ekonomikou pod krytou měnou) zcela selhal a musí být nahrazen sociálně spravedlivější, přátelskou formou státního dirigismu v našich podmínkách tedy vysněným, ale nikdy neuskutečněným socialismem s lidskou tváří. V českých podmínkách ovšem nemohl kapitalismus - natož funkční trh - selhat jednoduše proto, že se zde nikdy plně nerozvinul. Ve skutečnosti jsme svědky selhání novodobé, měkké, západní verze ekonomického socialismu a politického totalitarianismu. Program vychází z našeho přesvědčení, že základním předpokladem pro opětovný ekonomický rozkvět českého státu je vystoupení České republiky z EU. Ať již k tomuto vystoupení dojde v důsledku kontrolovaného či spontánního rozpadu této organizace nebo vůlí českých obyvatel této organizaci navzdory, jedině tak bude možno prosadit klíčové body tohoto programu zavedení Zlatého standardu české koruny kryté zlatem, zásadní redukci státní správy, zrušení daně z příjmu zaměstnanců a snížení daně ze zisku firem na 10%. Jednotlivé body programu jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti neprosaditelné bez předchozí a zásadní změny politické situace v České republice, která je přímo ovlivňována naším členstvím v EU. Pro evropský a domácí liberálně-socialistický systém, jehož nedílnou součástí jsou těsně kooperující monopolně-oligopolní ekonomické struktury a mediokracie, by prosazení mnohých bodů tohoto programu bylo devastující, vedlo by k dominovému efektu, rychlému podlomení jeho ekonomicko-politické moci, ke ztrátě kontroly nad českým státem a jeho dalším směřováním. Přesto, respektive právě proto, hodláme klíčové body tohoto programu dlouhodobě a důsledně popularizovat a propagovat. Žádoucím způsobem jeho prosazení zůstává legální, politický proces regulérních, nezfalšovaných voleb v alespoň minimálně stabilizované společenské situaci. Strategicky nejdůležitějším bodem našeho programu je česká koruna krytá zlatem. Ta povede k rychlému zhroucení vlivu dlouhodobě parazitujících politicko-ekonomických struktur a k následnému rozkvětu státu. Jednotlivé body programu jsou konzervativními především ve smyslu jejich historicky doložitelné efektivity, celkovém pozitivním vlivu na ekonomický blahobyt a občanské svobody.

3 Konzervativec a ekonomika Národní demokracie je stranou národního konzervatismu. Konzervativec je ochránce společenských hodnot, tedy osvědčených způsobů lidského jednání. Společenské hodnoty jsou takové modely lidského jednání, které se v daném lidském společenství dlouhodobě osvědčily a zaručují vysokou společenskou moralitu, přirozenost a stabilitu. Jednou z mnoha těchto hodnot je i vlastnické právo a nedotknutelnost majetku. Každou státní intervencí, každou vyhláškou, každým zákonem, každou státem řízenou ekonomickou aktivitou dochází ke špatnému nasměrování a neefektivnímu využití zdrojů. Pouze jednotlivý, zcela konkrétní vlastník může správně rozhodnout o nasměrování své energie a svých vlastních kapacit. Zásahy státu a demonstrace jeho síly jsou nutné jen do té míry, aby byly udrženy mechanismy kontrolující pravidla hry tedy zákony. Jedině zbytečně nesvazovaná lidská aktivita může vést k přirozenějšímu a stabilnějšímu společenskému prostředí. Konzervativním přístupem není tvrdošíjná obhajoba toho, co je zde dlouho (tedy reálného socialismu maskujícího se za kapitalismus nebo funkční trh), ale toho, co se historicky osvědčilo a z čeho má prospěch co možná největší část společnosti - tedy funkčního trhu. Funkční trh nemá zhola nic společného s dnešním, skrytě řízeným a vynuceným procesem globalizace. Vše ostatní je slabší či silnější formou socialismu, která nakonec nevyhnutelně vede k narůstající korupci, uzurpaci moci státem, pokračuje totalitním stavem a končí revolucí nebo válkou. Toto je skutečně konzervativní uvažování, mluvíme-li o ekonomice. Pokud se snad některý konzervativec domnívá, že stát má hrát aktivnější roli v ekonomických procesech a prostřednictvím svých firem suplovat činnost soukromých subjektů nebo s nimi dokonce soutěžit, není konzervativcem, ale socialistou. Necitelné zásahy státu do ekonomiky se historicky neosvědčily a nevedly k lepšímu využití zdrojů, ale vedly k naprostému narušení tržního prostředí. Noční můrou každého skutečného konzervativce je revoluce. Tedy společenský stav, kdy menší či větší skupina obyvatel o své vůli, či z cizího pověření, administrativně zrychlenou či fyzicky násilnou cestou ovládne státní moc ve prospěch svých zájmů či zájmů svých donátorů. V tu chvíli jsou natolik poškozeny politické a ekonomické zájmy ostatních občanů, že je narušena celková společenská rovnováha a vývoj se vrací o několik kroků zpět. Revoluce nikdy nepředstavuje pokrok, protože pokrok je synonymem pro pohyb správným směrem, kterým revoluce nikdy nemůže být. Slovo re-voluce je ze své obsahové podstaty vykolejením a obrácením přirozeného a tedy správného. Autentický pokrok jen málokdy probíhá po celospolečenské linii, ale vždy v myslích, citech a následných činech jednotlivců. Revoluce je primitivním, násilným a kolektivním zrychlením společenského pohybu, opakem přirozeného, koncem všeho uvědomělého, chápajícího, přemýšlivého a trpělivého. Je kolektivní korunou prokrastinační neschopnosti dané společnosti řešit své problémy průběžně, s ohledem na zájem všech jejích členů a zpětným potvrzením toho, že od předchozí revoluce opět nic nepochopila. Revoluční stavy a útočné války nikdy nejsou pro žádnou společnost přínosem ani z duchovního ani z ekonomického hlediska i když přesně takto jsou politicko-ekonomickou a mediální oligarchií často servírovány a obhajovány. Duševní i fyzické utrpení a materiální nedostatek, který je provází, nemohou být nikdy ničím ospravedlněny. Jde o amorální, nelidsky temné procesy, které hluboko ve svém srdci a ve své mysli každý skutečný konzervativec odmítá. Konzervativec nikdy neměl a nemá jinou možnost, než-li svým myšlením a pocity vytvářet silné duchovní obrazy společenské stability. Svým zdánlivě nedůležitým nebo osamoceným jednáním pak dávat ostatním pocítit soulad s přirozeností a správností věcí. Přispět k rozetnutí po staletí uměle vytvářeného bludného kruhu sociálních experimentů, řízených ekonomických bublin, následných revolucí a válek by mělo být životním krédem každého konzervativce. Funkční trh pochopitelně není pro konzervativce žádným cílem. Je prostředkem, kterým lidské bytosti zajišťují svou fyzickou existenci, naplňují své tužby a realizují svůj životní příběh lidský růst.

4 Zázračné mechanismy Česká státnost je rozvrácena. Díky polistopadovému bujení liberálně-socialistických politických platforem myšlenkově ovlivněných a přímo řízených nepřáteli české svrchovanosti doma a v zahraničí, došlo v roce 2004 ke strategické tragédii v podobě vtažení českého státu do novodobého, evropského Sovětského svazu a RVHP. Způsob, jak znovu s co možná nejmenšími škodami obnovit hlavní pilíře české státnosti, existuje. Zázračné mechanismy, které narovnají celospolečenské mrhání zdroji a uvolní ruce všem vrstvám obyvatelstva, skokově vylepší jeho životní úroveň, učiní jej politicky svobodnějším a stanou se základem pro znovuobnovení střední třídy budoucího nositele a ochránce idejí české státnosti se nazývají Zlatý standard a minimální zdanění. Všechny státy, které se kdy vydaly cestou Zlatého standardu a minimálního zdanění, v rekordně krátké době přilákaly volné domácí i zahraniční zdroje, oživily své trhy a zredukovaly zbytnělý státní aparát. Zlatem krytá měna a minimální zdanění vedou k okamžitému rozkvětu a zvelebování státu. Jednotlivci a domácnosti zbavené systémového výpalného v podobě daně z příjmu, DPH a škály dalších přímých i nepřímých daní, začnou svobodně rozhodovat o měně, kterou získali výměnou za svou energii a životní čas. Skokově vzroste míra úspor, dojde k vyrovnávání starých závazků a pohledávek. Ekonomicky slabé skupiny přepnou z módu přežívání a začnou uvažovat v termínech rodinných a následně kapitálových investic. V návaznosti na to dojde k oživení ekonomiky, růstu výroby, tím následné nabídky práce a tím snížení nezaměstnanosti. Náklady na provoz státu a rakovinná byrokracie se zminimalizují. Měna začne skokově posilovat, což je klíčovým, strategickým zájmem České republiky. Blud nutnosti a výhodnosti slabé měny pro exportéry (a tím i výhodnost našeho podhodnoceného zboží pro zahraniční odběratele) dlouhodobě šířený nepřáteli české státnosti, bude vyvrácen raketovým ekonomickým růstem. Rostoucí síla měny v zahraničním obchodě bude českým firmám více než kompenzována razantním snížením daně z příjmu na 10%, eliminací DPH, odstraněním většiny nepřímých daní, správních poplatků a administrativní zátěže. Dojde k rychlému přílivu investic, akumulaci kapitálu a jeho logickému využívání. Zvýšená intenzita ekonomické aktivity jednotlivců a tím i bohatnutí českých firem a jejich větší počet, způsobí zvýšený přítok firemní daně z příjmu do státní pokladny. Motivace vyhýbat se firemní dani klesne na minimum. Stát zavede přebytkový rozpočet, postupně splatí své dluhy, začne vytvářet investiční rezervy pro nečekané budoucí události a začne přijímat klíčové zákony zajišťující vnitřní i vnější samostatnost a svrchovanost českého státu.

5 EKONOMICKÝ PROGRAM Zákon o Zlatém standardu Zákon o České státní bance Zákon o maximálním zdanění Zákon o reorganizaci státní správy Zákon o zahraničních korporacích Zákon o monopolech a oligopolech

6 Zákon o Zlatém standardu nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na znovuzavedení české koruny kryté zlatem b) nově definují pojmy Zlatý standard, peníze, krytá měna a česká koruna c) Česká státní banka (ČSB) pověří dlouhodobým navyšováním fyzických zlatých rezerv tedy nákupy zlata na domácích a především světových investičních trzích, jejich následným uskladňováním na území České republiky, jejich ozbrojenou ochranou a pravidelnými ročními audity d) zplnomocní ke vstupování do smluvních, i majetkově podílových vztahů se zahraničními prvododavateli - těžebními, zpracovatelskými a obchodními subjekty tak, aby byla zajištěno dlouhodobé navyšování fyzického zlata v depozitech ČSB a tím i průběžné vytváření rezerv pro krytí měny e) založí Státní těžební společnost (STS) s úkolem obnovení minimální těžby zlata, stříbra a dalších měnových kovů na území České republiky, pod jejíž kontrolu bude převeden i státní podnik Diamo, zabývající se strategickou těžbou uranu f) Správa státních hmotných rezerv (SSHR) se nově pověří dlouhodobým navyšováním zásob obohaceného uranu, thoria a oxidů vzácných zemin g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o České státní bance nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na obnovení plné závislosti stávající České národní banky na vůli občanů reprezentovaných parlamentem, tedy absolutní kontrola nad vydáváním měny a správou státních zlatých rezerv Poznámka: Dlouhodobě mediálně proklamovaná, tzv. nezávislost centrálních bank na státu je v západním finančním systému eufemismem pro faktickou privatizaci tvorby národních měn propracovaným schématem zcizování státních zlatých rezerv a jejich redistribuci mezinárodním finančním oligarchiím zejména FEDu, MMF, WB, BIS a ECB. Inflace záměrně způsobovaná tímto syndikátem je ve skutečnosti skrytým zdaněním jednotlivých států. V tomto koordinovaném, zločinném systému jednotlivé centrální banky, včetně ČNB, dlouhodobě a záměrně - prostřednictvím nízkých úrokových sazeb a svými intervencemi - podporují růst inflace a tím znehodnocování národních měn, podvazují jejich přísun do životně důležitých sfér ekonomiky, znehodnucují jejich kupní sílu a tím podrývají ekonomicko-politický rozvoj a státní svrchovanost zemí, jejichž strategické zájmy mají hájit. b) Česká národní banka přejmenuje na Českou státní banku (ČSB), aby byl tento závislostní vztah banky na vůli a zájmu občanů jasně zpřesněn a zdůrazněn i verbálně c) činnost banky podřídí pravidelnému dohledu parlamentního výboru za účasti zástupců všech parlamentních stran, kombinovanému státnímu (NKÚ) a nestátním komerčním auditům d) zahájí velký parlamentní audit činnosti banky od roku 1989, kterým bude přezkoumán

7 právní soulad všech klíčových operací banky s dobově platnou legislativou zejména dlouhodobá úroková politika, prodeje zlatých rezerv a měnové intervence zaměřené na oslabení koruny. V případě zjištění jakýchkoliv nezákonných postupů bude iniciováno trestní stíhání odpovědných pracovníků banky. e) provede detailní audit stávajících fyzických zlatých rezerv pod kontrolou ČSB umístěných na území České republiky a prověří okolnosti prodeje fyzického zlata Českou národní bankou v letech f) provede urychlené vypořádání všech papírových aktiv banky týkajících se zlata tzn. jejich zfyzičnění a přesun, včetně veškerých zlatých rezerv umístěných v zahraničí, zpět na území České republiky a stanoví, že státní zlaté rezervy budou být moci uskladněny pouze na území České republiky s výjimkou válečného stavu g) upraví mezinárodní spolupráce státu a ČSB s ostatními centrálními a komerčními bankami ve smyslu našeho vystoupení z EU (vymanění se z vlivu ECB a jejích mechanismů) a nové měnové situace zlatem kryté české koruny na mezinárodních kapitálových trzích h) zavede ochrana hotovosti jako hlavní měnové formy a ztrestní pokusy jejího možného budoucího znevýhodnění, odstranění a výlučného nahrazení elektronickou, byť krytou, měnovou formou i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o maximálním zdanění nová ústavní zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na minimálním zdanění jednotlivců a firem b) nově definují pojmy daň, účel daně a maximální zdanění c) sníží daň ze zisku firem na 10% d) zruší daň z příjmu zaměstnanců e) zruší daň z přidané hodnoty a všechny spotřební daně f) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o reorganizaci státní správy nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na minimálním počtu státních zaměstnanců b) nově definují pojmy státní služba, veřejná služba a státní zaměstnanec c) provede strukturální reorganizace všech úřadů státní správy ci) d) fázově ukončí činnost 70% úřadů státní správy a ukončí pracovní poměry 80% zaměstnanců státní správy

8 ze stávajících 14 ministerstev zůstane zachováno ministerstvo vnitra, zahraničí, financí, obrany, spravedlnosti, zdravotnictví a školství ministerstvo práce a sociálních věcí a bude dočasně zachováno, převedeno do pětiletého fázového útlumu a následně zrušeno ministerstva dopravy, kultury, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí budou převedena do tříletého fázového útlumu a následně zrušena e) propuštěným zaměstnancům státní správy přizná, v zájmu zachování společenského smíru, tříleté odstupné s nárokem na individuální rekvalifikační program f) provedou bezpečnostní prověrky stávajících zaměstnanců státní správy ve smyslu jejich státní příslušnosti, občanské bezúhonnosti a možného politicko-ekonomického střetu zájmů (viz. související bezpečnostní opatření) g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o zahraničních korporacích nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na působení zahraničních korporací na území státu z hlediska udržení domácí i mezinárodní konkurenceschopnosti, inovací a mezinárodní spolupráce b) nově definují pojmy zahraniční korporace a nepřijatelná činnost zahraniční korporace c) vymezí a ztrestní nepřijatelná činnost zahraničních korporací nebo jejich organizačních složek registrovaných v České republice d) určí maximální výše jejich majetkového podílu v oblastech strategického státního zájmu e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o monopolech a oligopolech nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na eliminaci monopolních a oligopolních struktur v české ekonomice b) nově definují pojmy monopol, oligopol, férová soutěž, tržní prostředí a funkční trh c) vymezí a ztrestní projevy oligopolního a monopolního jednání d) provede celková reorganizace a zvýšení pravomocí NKÚ e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

9 související BEZPEČNOSTNĚ-POLITICKÁ OPATŘENÍ Zákon o strategických zájmech státu Zákon na ochranu republiky Zákon o ochraně státních hranic Zákon o domobraně Zákon o médiích Zákon o neziskových organizacích Zákon o rodině Zákon o českém jazyce

10 Zákon o strategických zájmech státu a) definují strategické, politicko-ekonomické oblasti státního zájmu tzv. Doktrína minimální závislosti b) definují termíny zemědělská, energetická a bezpečnostní soběstačnost státu c) ukončí členství České republiky v EU d) ukončí členství České republiky v NATO e) ukončí členství České republiky v neefektivních nebo z hlediska bezpečnosti státu rizikových mezinárodních institucích f) podpoří obnova zemědělské prvovýroby g) podpoří rozvoj a zavádění mikro-nukleární thoriové energetiky na území státu h) Správa státních hmotných rezerv (SSHR) pověří dlouhodobým navyšováním zásob obohaceného uranu, thoria a spektra všech oxidů vzácných zemin i) podpoří obnovu elektronického, elektrotechnického a strojírenského průmyslu j) vytvoří podmínky pro uzavření bilaterálních bezpečnostních smluv s našimi sousedy k) vytvoří podmínky pro rozvoj vztahů a podpis spojenecké smlouvy s Ruskou federací l) zahájí reforma armády České republiky s ohledem na aplikaci nové bezpečnostní doktríny m) zahájí proces vyzbrojení armády České republiky moderními protivzdušnými systémy n) zruší 5% hranice vstupu politických subjektů do parlamentu o) ztrestní politické lobování a přístup fyzických i právnických komerčních subjektů na parlamentní půdu p) ztrestní souběžný výkon funkcí ve státní správě q) ztrestní souběžný výkon funkce ve státní správě a majetkový podíl zaměstnance státní správy nebo člena jeho užší rodiny v domácí nebo zahraniční korporaci (i ve formě držby cenných papírů) r) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon na ochranu republiky a) definuje státní zájem na ochraně státního zřízení b) definují termíny ochrana, podvracení a státní svrchovanost České republiky

11 c) ztrestní všechny aktivity podvracející státní svrchovanost České republiky trestní sazbou doživotního odnětí svobody d) ztrestní používání zkomolených verzí oficiálního názvu České republiky v médiích a úředním styku, který reflektuje svrchovanost a formu jejího státního zřízení trestní sazbou do 5 let odnětí svobody e) ztrestní hanobení státní a zemských vlajek, státních a zemských symbolů sazbou do 10 let odnětí svobody f) zavede bílo-červenou českou, zlato-červenou moravskou a zlato-černou slezskou zemskou vlajku, český, moravský a slezský zemský erb, které bude možné používat jako alternativu ke státní vlajce a státním znakům pro reprezentační a ceremoniální účely v rámci území České republiky g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o ochraně státních hranic a) definuje státní zájem na stálé ochraně státních hranic b) obnoví hraniční přechody a celnice se stálou přítomností ozbrojené Celní služby c) ustaví okresní ozbrojené útvary Stráže hranic s rozšířenými pravomocemi d) zavede reciproční vízová povinnost vůči státům požadujících víza po českých občanech e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o domobraně a) definuje státní zájem na vytvoření domobrany b) definují termíny domobrana a domobranec c) vytvoří organizační struktura domobrany d) určí její práva a povinnosti v dobách míru, ve válečném stavu a během okupace e) definuje vztah domobrany k ostatním ozbrojených složkám státu f) zavede každoroční, státem hrazená povinná vojenská příprava domobranců g) vytvoří domobranecké výzbrojní a výstrojní sklady na úrovni okresů h) definují podmínky osobního držení výzbroje a výstroje domobranci i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

12 Zákon o médiích a) definuje státní zájem v oblasti mediálního podnikání b) definují termíny mediální subjekt, státní média, soukromá média a vyvážené zpravodajství c) zruší termín veřejno-právní média a změní se na termín státní média, aby byl jasně i po verbální stránce zdůrazněn jejich materiálně-ideový, závislostní vztah na státu tedy vůli a zájmu občanů udržet striktní kontrolu nad jejich činností a celospolečenskou objektivitou d) změní složení RRTV, nově tvořenou zástupci jednotlivých parlamentních a neparlamentních stran e) ukončí činnost všem zahraničním subjektům podnikajícím na českém mediálním trhu f) umožní jejich přeregistrace na české akciové společnosti g) stanoví maximální podíl zahraničních vlastníků těchto akciových společností h) stanoví maximální podíl zahraničních zaměstnanců těchto akciových společností i) stanoví limit pro sponzorské dary a maximální podíl na reklamě v soukromých médiích všem zahraničním subjektům j) zavede výhradní daňová povinnost mediálních subjektů v České republice k) zavede povinnost nekomentovaného zpravodajství s citacemi zdrojů l) ve státních médiích přidělí vysílací čas všem politickým subjektům bez ohledu na velikost jejich členské základny, jejich zastoupení v parlamentu, obecních zastupitelstvech nebo jejich volební preference m) učiní trestným souběh funkce ve státní správě a majetkový podíl působení v médiích n) zásadně zredukuje rozpočet státních médií a omezí jejich pravomoci o) zruší jakákoliv reklama ve státních médiích a zruší veškeré koncesionářské poplatky p) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o neziskových organizacích a) ukončí činnost všech domácích i zahraničních subjektů - nevládních, neziskových, humanitárních nebo občanských organizací, které vyvíjejí činnost v rozporu s deklarovaným posláním a představují nebezpečí pro státní svrchovanost a zájmy České republiky, zejména těch, které se: - vměšují se do vnitropolitického procesu České republiky

13 - agitují pro nebo proti jednotlivým politickým subjektům - hanobí domácí nebo zahraniční legálně zvolené politické představitele - hanobí konkrétní státy, jejich státní zřízení, zákony, kulturu a styl života - přijímají zahraniční vládní nebo soukromé finanční a jiné hmotné prostředky - vstupují do politického procesu, zejména do komunálních a parlamentních voleb - ovlivňují nebo skrytě financují legitimně zvolené členy politických stran a hnutí - organizují veřejné demonstrace nebo se jich účastní - jejichž členové jsou zaměstnanci státní správy nebo státních médií b) zavede pravidelná zveřejňovací povinnost hospodaření těchto subjektů c) zavede průběžná, namátková kontrola Ministerstva vnitra nad těmito subjekty d) ztrestní pokusy těchto organizací provádět skryté i veřejné ovlivňování nebo financování legitimně zvolených politických představitelů a politických stran e) vyloučí zaměstnance těchto organizací z výkonu funkcí ve státní správě a státních médiích f) ztrestní účast těchto organizací na veřejných demonstracích nebo jejich organizování g) zavede povinné označení těchto organizací financovaných zahraničními subjekty názvem zahraniční agent h) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o rodině a) definuje státní zájem na biologicky přirozeném svazku muže a ženy b) definují termíny biologická přirozenost, sexuální deviace, přirozený formální a přirozený neformální svazek muže a ženy c) definuje právní nedotknutelnost institutu manželství, institutu formálního nebo neformálního partnerství mezi mužem a ženou d) zpětně zruší tzv. registrovaná partnerství všem osobám stejného pohlaví e) zpětně zruší souhlas s adopcí všem osobám stejného pohlaví a umožní následná re-adopce těchto nezletilých dětí českým heterosexuálním párům nebo jednotlivcům f) znemožní a ztrestní možnost adopcí nezletilých homosexuály a sexuálními devianty g) znemožní a ztrestní možnost adopce nezletilých do nebo ze zahraničí h) zpřísní tresty za sexuální násilí páchané na nezletilých i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

14 Zákon o českém jazyce a) definuje státní zájem na zachování, rozvíjení, podpoře a popularizaci českého jazyka v zahraničí b) ztrestní používání cizího jazyka, a obzvláště anglismů, ve veřejném styku - veřejnoprávních médiích, státní správě a v úředním styku c) ztrestní používání cizojazyčných nápisů ve veřejném prostoru bez souběžného uvedení jejich českého ekvivalentu d) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky Politiky 1 Politiky Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky 2 Stabilizační politika 3 1 Stabilizační politika v otevřené ekonomice Jedná se o posilování stability

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více