Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE. a související, bezpečnostně-politická opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE. a související, bezpečnostně-politická opatření"

Transkript

1 Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE a související, bezpečnostně-politická opatření Verze programu 1.1 ze dne 15. dubna 2015

2 Úvodní slovo Ekonomický program Národní demokracie je stručným výčtem klíčových opatření ekonomického a bezpečnostně-politického charakteru, které, podle našeho názoru, musí dlouhodobě prosazovat každá státotvorná, národně a konzervativně orientovaná politická strana usilující o svrchovanou existenci státního útvaru českého národa, o prosperitu a svobody občanů Čech, Moravy a Slezska. Tento program není podrobným a detailním popisem všech kroků, které je třeba v ekonomické a s ní související bezpečnostní oblasti učinit. Je stručným výčtem opatření, která považujeme za prioritní a důležitá. Je výčtem programových bodů, ke kterým se budeme vracet, které budeme upřesňovat a vysvětlovat. Široké vrstvy českého obyvatelstva jsou dlouhodobě a zcela mylně utvrzovány v přesvědčení, že kapitalismus (který je mediokracií soustavně a záměrně zaměňován s principem funkčního trhu tedy jinými slovy se stabilní ekonomikou pod krytou měnou) zcela selhal a musí být nahrazen sociálně spravedlivější, přátelskou formou státního dirigismu v našich podmínkách tedy vysněným, ale nikdy neuskutečněným socialismem s lidskou tváří. V českých podmínkách ovšem nemohl kapitalismus - natož funkční trh - selhat jednoduše proto, že se zde nikdy plně nerozvinul. Ve skutečnosti jsme svědky selhání novodobé, měkké, západní verze ekonomického socialismu a politického totalitarianismu. Program vychází z našeho přesvědčení, že základním předpokladem pro opětovný ekonomický rozkvět českého státu je vystoupení České republiky z EU. Ať již k tomuto vystoupení dojde v důsledku kontrolovaného či spontánního rozpadu této organizace nebo vůlí českých obyvatel této organizaci navzdory, jedině tak bude možno prosadit klíčové body tohoto programu zavedení Zlatého standardu české koruny kryté zlatem, zásadní redukci státní správy, zrušení daně z příjmu zaměstnanců a snížení daně ze zisku firem na 10%. Jednotlivé body programu jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti neprosaditelné bez předchozí a zásadní změny politické situace v České republice, která je přímo ovlivňována naším členstvím v EU. Pro evropský a domácí liberálně-socialistický systém, jehož nedílnou součástí jsou těsně kooperující monopolně-oligopolní ekonomické struktury a mediokracie, by prosazení mnohých bodů tohoto programu bylo devastující, vedlo by k dominovému efektu, rychlému podlomení jeho ekonomicko-politické moci, ke ztrátě kontroly nad českým státem a jeho dalším směřováním. Přesto, respektive právě proto, hodláme klíčové body tohoto programu dlouhodobě a důsledně popularizovat a propagovat. Žádoucím způsobem jeho prosazení zůstává legální, politický proces regulérních, nezfalšovaných voleb v alespoň minimálně stabilizované společenské situaci. Strategicky nejdůležitějším bodem našeho programu je česká koruna krytá zlatem. Ta povede k rychlému zhroucení vlivu dlouhodobě parazitujících politicko-ekonomických struktur a k následnému rozkvětu státu. Jednotlivé body programu jsou konzervativními především ve smyslu jejich historicky doložitelné efektivity, celkovém pozitivním vlivu na ekonomický blahobyt a občanské svobody.

3 Konzervativec a ekonomika Národní demokracie je stranou národního konzervatismu. Konzervativec je ochránce společenských hodnot, tedy osvědčených způsobů lidského jednání. Společenské hodnoty jsou takové modely lidského jednání, které se v daném lidském společenství dlouhodobě osvědčily a zaručují vysokou společenskou moralitu, přirozenost a stabilitu. Jednou z mnoha těchto hodnot je i vlastnické právo a nedotknutelnost majetku. Každou státní intervencí, každou vyhláškou, každým zákonem, každou státem řízenou ekonomickou aktivitou dochází ke špatnému nasměrování a neefektivnímu využití zdrojů. Pouze jednotlivý, zcela konkrétní vlastník může správně rozhodnout o nasměrování své energie a svých vlastních kapacit. Zásahy státu a demonstrace jeho síly jsou nutné jen do té míry, aby byly udrženy mechanismy kontrolující pravidla hry tedy zákony. Jedině zbytečně nesvazovaná lidská aktivita může vést k přirozenějšímu a stabilnějšímu společenskému prostředí. Konzervativním přístupem není tvrdošíjná obhajoba toho, co je zde dlouho (tedy reálného socialismu maskujícího se za kapitalismus nebo funkční trh), ale toho, co se historicky osvědčilo a z čeho má prospěch co možná největší část společnosti - tedy funkčního trhu. Funkční trh nemá zhola nic společného s dnešním, skrytě řízeným a vynuceným procesem globalizace. Vše ostatní je slabší či silnější formou socialismu, která nakonec nevyhnutelně vede k narůstající korupci, uzurpaci moci státem, pokračuje totalitním stavem a končí revolucí nebo válkou. Toto je skutečně konzervativní uvažování, mluvíme-li o ekonomice. Pokud se snad některý konzervativec domnívá, že stát má hrát aktivnější roli v ekonomických procesech a prostřednictvím svých firem suplovat činnost soukromých subjektů nebo s nimi dokonce soutěžit, není konzervativcem, ale socialistou. Necitelné zásahy státu do ekonomiky se historicky neosvědčily a nevedly k lepšímu využití zdrojů, ale vedly k naprostému narušení tržního prostředí. Noční můrou každého skutečného konzervativce je revoluce. Tedy společenský stav, kdy menší či větší skupina obyvatel o své vůli, či z cizího pověření, administrativně zrychlenou či fyzicky násilnou cestou ovládne státní moc ve prospěch svých zájmů či zájmů svých donátorů. V tu chvíli jsou natolik poškozeny politické a ekonomické zájmy ostatních občanů, že je narušena celková společenská rovnováha a vývoj se vrací o několik kroků zpět. Revoluce nikdy nepředstavuje pokrok, protože pokrok je synonymem pro pohyb správným směrem, kterým revoluce nikdy nemůže být. Slovo re-voluce je ze své obsahové podstaty vykolejením a obrácením přirozeného a tedy správného. Autentický pokrok jen málokdy probíhá po celospolečenské linii, ale vždy v myslích, citech a následných činech jednotlivců. Revoluce je primitivním, násilným a kolektivním zrychlením společenského pohybu, opakem přirozeného, koncem všeho uvědomělého, chápajícího, přemýšlivého a trpělivého. Je kolektivní korunou prokrastinační neschopnosti dané společnosti řešit své problémy průběžně, s ohledem na zájem všech jejích členů a zpětným potvrzením toho, že od předchozí revoluce opět nic nepochopila. Revoluční stavy a útočné války nikdy nejsou pro žádnou společnost přínosem ani z duchovního ani z ekonomického hlediska i když přesně takto jsou politicko-ekonomickou a mediální oligarchií často servírovány a obhajovány. Duševní i fyzické utrpení a materiální nedostatek, který je provází, nemohou být nikdy ničím ospravedlněny. Jde o amorální, nelidsky temné procesy, které hluboko ve svém srdci a ve své mysli každý skutečný konzervativec odmítá. Konzervativec nikdy neměl a nemá jinou možnost, než-li svým myšlením a pocity vytvářet silné duchovní obrazy společenské stability. Svým zdánlivě nedůležitým nebo osamoceným jednáním pak dávat ostatním pocítit soulad s přirozeností a správností věcí. Přispět k rozetnutí po staletí uměle vytvářeného bludného kruhu sociálních experimentů, řízených ekonomických bublin, následných revolucí a válek by mělo být životním krédem každého konzervativce. Funkční trh pochopitelně není pro konzervativce žádným cílem. Je prostředkem, kterým lidské bytosti zajišťují svou fyzickou existenci, naplňují své tužby a realizují svůj životní příběh lidský růst.

4 Zázračné mechanismy Česká státnost je rozvrácena. Díky polistopadovému bujení liberálně-socialistických politických platforem myšlenkově ovlivněných a přímo řízených nepřáteli české svrchovanosti doma a v zahraničí, došlo v roce 2004 ke strategické tragédii v podobě vtažení českého státu do novodobého, evropského Sovětského svazu a RVHP. Způsob, jak znovu s co možná nejmenšími škodami obnovit hlavní pilíře české státnosti, existuje. Zázračné mechanismy, které narovnají celospolečenské mrhání zdroji a uvolní ruce všem vrstvám obyvatelstva, skokově vylepší jeho životní úroveň, učiní jej politicky svobodnějším a stanou se základem pro znovuobnovení střední třídy budoucího nositele a ochránce idejí české státnosti se nazývají Zlatý standard a minimální zdanění. Všechny státy, které se kdy vydaly cestou Zlatého standardu a minimálního zdanění, v rekordně krátké době přilákaly volné domácí i zahraniční zdroje, oživily své trhy a zredukovaly zbytnělý státní aparát. Zlatem krytá měna a minimální zdanění vedou k okamžitému rozkvětu a zvelebování státu. Jednotlivci a domácnosti zbavené systémového výpalného v podobě daně z příjmu, DPH a škály dalších přímých i nepřímých daní, začnou svobodně rozhodovat o měně, kterou získali výměnou za svou energii a životní čas. Skokově vzroste míra úspor, dojde k vyrovnávání starých závazků a pohledávek. Ekonomicky slabé skupiny přepnou z módu přežívání a začnou uvažovat v termínech rodinných a následně kapitálových investic. V návaznosti na to dojde k oživení ekonomiky, růstu výroby, tím následné nabídky práce a tím snížení nezaměstnanosti. Náklady na provoz státu a rakovinná byrokracie se zminimalizují. Měna začne skokově posilovat, což je klíčovým, strategickým zájmem České republiky. Blud nutnosti a výhodnosti slabé měny pro exportéry (a tím i výhodnost našeho podhodnoceného zboží pro zahraniční odběratele) dlouhodobě šířený nepřáteli české státnosti, bude vyvrácen raketovým ekonomickým růstem. Rostoucí síla měny v zahraničním obchodě bude českým firmám více než kompenzována razantním snížením daně z příjmu na 10%, eliminací DPH, odstraněním většiny nepřímých daní, správních poplatků a administrativní zátěže. Dojde k rychlému přílivu investic, akumulaci kapitálu a jeho logickému využívání. Zvýšená intenzita ekonomické aktivity jednotlivců a tím i bohatnutí českých firem a jejich větší počet, způsobí zvýšený přítok firemní daně z příjmu do státní pokladny. Motivace vyhýbat se firemní dani klesne na minimum. Stát zavede přebytkový rozpočet, postupně splatí své dluhy, začne vytvářet investiční rezervy pro nečekané budoucí události a začne přijímat klíčové zákony zajišťující vnitřní i vnější samostatnost a svrchovanost českého státu.

5 EKONOMICKÝ PROGRAM Zákon o Zlatém standardu Zákon o České státní bance Zákon o maximálním zdanění Zákon o reorganizaci státní správy Zákon o zahraničních korporacích Zákon o monopolech a oligopolech

6 Zákon o Zlatém standardu nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na znovuzavedení české koruny kryté zlatem b) nově definují pojmy Zlatý standard, peníze, krytá měna a česká koruna c) Česká státní banka (ČSB) pověří dlouhodobým navyšováním fyzických zlatých rezerv tedy nákupy zlata na domácích a především světových investičních trzích, jejich následným uskladňováním na území České republiky, jejich ozbrojenou ochranou a pravidelnými ročními audity d) zplnomocní ke vstupování do smluvních, i majetkově podílových vztahů se zahraničními prvododavateli - těžebními, zpracovatelskými a obchodními subjekty tak, aby byla zajištěno dlouhodobé navyšování fyzického zlata v depozitech ČSB a tím i průběžné vytváření rezerv pro krytí měny e) založí Státní těžební společnost (STS) s úkolem obnovení minimální těžby zlata, stříbra a dalších měnových kovů na území České republiky, pod jejíž kontrolu bude převeden i státní podnik Diamo, zabývající se strategickou těžbou uranu f) Správa státních hmotných rezerv (SSHR) se nově pověří dlouhodobým navyšováním zásob obohaceného uranu, thoria a oxidů vzácných zemin g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o České státní bance nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na obnovení plné závislosti stávající České národní banky na vůli občanů reprezentovaných parlamentem, tedy absolutní kontrola nad vydáváním měny a správou státních zlatých rezerv Poznámka: Dlouhodobě mediálně proklamovaná, tzv. nezávislost centrálních bank na státu je v západním finančním systému eufemismem pro faktickou privatizaci tvorby národních měn propracovaným schématem zcizování státních zlatých rezerv a jejich redistribuci mezinárodním finančním oligarchiím zejména FEDu, MMF, WB, BIS a ECB. Inflace záměrně způsobovaná tímto syndikátem je ve skutečnosti skrytým zdaněním jednotlivých států. V tomto koordinovaném, zločinném systému jednotlivé centrální banky, včetně ČNB, dlouhodobě a záměrně - prostřednictvím nízkých úrokových sazeb a svými intervencemi - podporují růst inflace a tím znehodnocování národních měn, podvazují jejich přísun do životně důležitých sfér ekonomiky, znehodnucují jejich kupní sílu a tím podrývají ekonomicko-politický rozvoj a státní svrchovanost zemí, jejichž strategické zájmy mají hájit. b) Česká národní banka přejmenuje na Českou státní banku (ČSB), aby byl tento závislostní vztah banky na vůli a zájmu občanů jasně zpřesněn a zdůrazněn i verbálně c) činnost banky podřídí pravidelnému dohledu parlamentního výboru za účasti zástupců všech parlamentních stran, kombinovanému státnímu (NKÚ) a nestátním komerčním auditům d) zahájí velký parlamentní audit činnosti banky od roku 1989, kterým bude přezkoumán

7 právní soulad všech klíčových operací banky s dobově platnou legislativou zejména dlouhodobá úroková politika, prodeje zlatých rezerv a měnové intervence zaměřené na oslabení koruny. V případě zjištění jakýchkoliv nezákonných postupů bude iniciováno trestní stíhání odpovědných pracovníků banky. e) provede detailní audit stávajících fyzických zlatých rezerv pod kontrolou ČSB umístěných na území České republiky a prověří okolnosti prodeje fyzického zlata Českou národní bankou v letech f) provede urychlené vypořádání všech papírových aktiv banky týkajících se zlata tzn. jejich zfyzičnění a přesun, včetně veškerých zlatých rezerv umístěných v zahraničí, zpět na území České republiky a stanoví, že státní zlaté rezervy budou být moci uskladněny pouze na území České republiky s výjimkou válečného stavu g) upraví mezinárodní spolupráce státu a ČSB s ostatními centrálními a komerčními bankami ve smyslu našeho vystoupení z EU (vymanění se z vlivu ECB a jejích mechanismů) a nové měnové situace zlatem kryté české koruny na mezinárodních kapitálových trzích h) zavede ochrana hotovosti jako hlavní měnové formy a ztrestní pokusy jejího možného budoucího znevýhodnění, odstranění a výlučného nahrazení elektronickou, byť krytou, měnovou formou i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o maximálním zdanění nová ústavní zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na minimálním zdanění jednotlivců a firem b) nově definují pojmy daň, účel daně a maximální zdanění c) sníží daň ze zisku firem na 10% d) zruší daň z příjmu zaměstnanců e) zruší daň z přidané hodnoty a všechny spotřební daně f) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o reorganizaci státní správy nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na minimálním počtu státních zaměstnanců b) nově definují pojmy státní služba, veřejná služba a státní zaměstnanec c) provede strukturální reorganizace všech úřadů státní správy ci) d) fázově ukončí činnost 70% úřadů státní správy a ukončí pracovní poměry 80% zaměstnanců státní správy

8 ze stávajících 14 ministerstev zůstane zachováno ministerstvo vnitra, zahraničí, financí, obrany, spravedlnosti, zdravotnictví a školství ministerstvo práce a sociálních věcí a bude dočasně zachováno, převedeno do pětiletého fázového útlumu a následně zrušeno ministerstva dopravy, kultury, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí budou převedena do tříletého fázového útlumu a následně zrušena e) propuštěným zaměstnancům státní správy přizná, v zájmu zachování společenského smíru, tříleté odstupné s nárokem na individuální rekvalifikační program f) provedou bezpečnostní prověrky stávajících zaměstnanců státní správy ve smyslu jejich státní příslušnosti, občanské bezúhonnosti a možného politicko-ekonomického střetu zájmů (viz. související bezpečnostní opatření) g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o zahraničních korporacích nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na působení zahraničních korporací na území státu z hlediska udržení domácí i mezinárodní konkurenceschopnosti, inovací a mezinárodní spolupráce b) nově definují pojmy zahraniční korporace a nepřijatelná činnost zahraniční korporace c) vymezí a ztrestní nepřijatelná činnost zahraničních korporací nebo jejich organizačních složek registrovaných v České republice d) určí maximální výše jejich majetkového podílu v oblastech strategického státního zájmu e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o monopolech a oligopolech nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na eliminaci monopolních a oligopolních struktur v české ekonomice b) nově definují pojmy monopol, oligopol, férová soutěž, tržní prostředí a funkční trh c) vymezí a ztrestní projevy oligopolního a monopolního jednání d) provede celková reorganizace a zvýšení pravomocí NKÚ e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

9 související BEZPEČNOSTNĚ-POLITICKÁ OPATŘENÍ Zákon o strategických zájmech státu Zákon na ochranu republiky Zákon o ochraně státních hranic Zákon o domobraně Zákon o médiích Zákon o neziskových organizacích Zákon o rodině Zákon o českém jazyce

10 Zákon o strategických zájmech státu a) definují strategické, politicko-ekonomické oblasti státního zájmu tzv. Doktrína minimální závislosti b) definují termíny zemědělská, energetická a bezpečnostní soběstačnost státu c) ukončí členství České republiky v EU d) ukončí členství České republiky v NATO e) ukončí členství České republiky v neefektivních nebo z hlediska bezpečnosti státu rizikových mezinárodních institucích f) podpoří obnova zemědělské prvovýroby g) podpoří rozvoj a zavádění mikro-nukleární thoriové energetiky na území státu h) Správa státních hmotných rezerv (SSHR) pověří dlouhodobým navyšováním zásob obohaceného uranu, thoria a spektra všech oxidů vzácných zemin i) podpoří obnovu elektronického, elektrotechnického a strojírenského průmyslu j) vytvoří podmínky pro uzavření bilaterálních bezpečnostních smluv s našimi sousedy k) vytvoří podmínky pro rozvoj vztahů a podpis spojenecké smlouvy s Ruskou federací l) zahájí reforma armády České republiky s ohledem na aplikaci nové bezpečnostní doktríny m) zahájí proces vyzbrojení armády České republiky moderními protivzdušnými systémy n) zruší 5% hranice vstupu politických subjektů do parlamentu o) ztrestní politické lobování a přístup fyzických i právnických komerčních subjektů na parlamentní půdu p) ztrestní souběžný výkon funkcí ve státní správě q) ztrestní souběžný výkon funkce ve státní správě a majetkový podíl zaměstnance státní správy nebo člena jeho užší rodiny v domácí nebo zahraniční korporaci (i ve formě držby cenných papírů) r) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon na ochranu republiky a) definuje státní zájem na ochraně státního zřízení b) definují termíny ochrana, podvracení a státní svrchovanost České republiky

11 c) ztrestní všechny aktivity podvracející státní svrchovanost České republiky trestní sazbou doživotního odnětí svobody d) ztrestní používání zkomolených verzí oficiálního názvu České republiky v médiích a úředním styku, který reflektuje svrchovanost a formu jejího státního zřízení trestní sazbou do 5 let odnětí svobody e) ztrestní hanobení státní a zemských vlajek, státních a zemských symbolů sazbou do 10 let odnětí svobody f) zavede bílo-červenou českou, zlato-červenou moravskou a zlato-černou slezskou zemskou vlajku, český, moravský a slezský zemský erb, které bude možné používat jako alternativu ke státní vlajce a státním znakům pro reprezentační a ceremoniální účely v rámci území České republiky g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o ochraně státních hranic a) definuje státní zájem na stálé ochraně státních hranic b) obnoví hraniční přechody a celnice se stálou přítomností ozbrojené Celní služby c) ustaví okresní ozbrojené útvary Stráže hranic s rozšířenými pravomocemi d) zavede reciproční vízová povinnost vůči státům požadujících víza po českých občanech e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o domobraně a) definuje státní zájem na vytvoření domobrany b) definují termíny domobrana a domobranec c) vytvoří organizační struktura domobrany d) určí její práva a povinnosti v dobách míru, ve válečném stavu a během okupace e) definuje vztah domobrany k ostatním ozbrojených složkám státu f) zavede každoroční, státem hrazená povinná vojenská příprava domobranců g) vytvoří domobranecké výzbrojní a výstrojní sklady na úrovni okresů h) definují podmínky osobního držení výzbroje a výstroje domobranci i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

12 Zákon o médiích a) definuje státní zájem v oblasti mediálního podnikání b) definují termíny mediální subjekt, státní média, soukromá média a vyvážené zpravodajství c) zruší termín veřejno-právní média a změní se na termín státní média, aby byl jasně i po verbální stránce zdůrazněn jejich materiálně-ideový, závislostní vztah na státu tedy vůli a zájmu občanů udržet striktní kontrolu nad jejich činností a celospolečenskou objektivitou d) změní složení RRTV, nově tvořenou zástupci jednotlivých parlamentních a neparlamentních stran e) ukončí činnost všem zahraničním subjektům podnikajícím na českém mediálním trhu f) umožní jejich přeregistrace na české akciové společnosti g) stanoví maximální podíl zahraničních vlastníků těchto akciových společností h) stanoví maximální podíl zahraničních zaměstnanců těchto akciových společností i) stanoví limit pro sponzorské dary a maximální podíl na reklamě v soukromých médiích všem zahraničním subjektům j) zavede výhradní daňová povinnost mediálních subjektů v České republice k) zavede povinnost nekomentovaného zpravodajství s citacemi zdrojů l) ve státních médiích přidělí vysílací čas všem politickým subjektům bez ohledu na velikost jejich členské základny, jejich zastoupení v parlamentu, obecních zastupitelstvech nebo jejich volební preference m) učiní trestným souběh funkce ve státní správě a majetkový podíl působení v médiích n) zásadně zredukuje rozpočet státních médií a omezí jejich pravomoci o) zruší jakákoliv reklama ve státních médiích a zruší veškeré koncesionářské poplatky p) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o neziskových organizacích a) ukončí činnost všech domácích i zahraničních subjektů - nevládních, neziskových, humanitárních nebo občanských organizací, které vyvíjejí činnost v rozporu s deklarovaným posláním a představují nebezpečí pro státní svrchovanost a zájmy České republiky, zejména těch, které se: - vměšují se do vnitropolitického procesu České republiky

13 - agitují pro nebo proti jednotlivým politickým subjektům - hanobí domácí nebo zahraniční legálně zvolené politické představitele - hanobí konkrétní státy, jejich státní zřízení, zákony, kulturu a styl života - přijímají zahraniční vládní nebo soukromé finanční a jiné hmotné prostředky - vstupují do politického procesu, zejména do komunálních a parlamentních voleb - ovlivňují nebo skrytě financují legitimně zvolené členy politických stran a hnutí - organizují veřejné demonstrace nebo se jich účastní - jejichž členové jsou zaměstnanci státní správy nebo státních médií b) zavede pravidelná zveřejňovací povinnost hospodaření těchto subjektů c) zavede průběžná, namátková kontrola Ministerstva vnitra nad těmito subjekty d) ztrestní pokusy těchto organizací provádět skryté i veřejné ovlivňování nebo financování legitimně zvolených politických představitelů a politických stran e) vyloučí zaměstnance těchto organizací z výkonu funkcí ve státní správě a státních médiích f) ztrestní účast těchto organizací na veřejných demonstracích nebo jejich organizování g) zavede povinné označení těchto organizací financovaných zahraničními subjekty názvem zahraniční agent h) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o rodině a) definuje státní zájem na biologicky přirozeném svazku muže a ženy b) definují termíny biologická přirozenost, sexuální deviace, přirozený formální a přirozený neformální svazek muže a ženy c) definuje právní nedotknutelnost institutu manželství, institutu formálního nebo neformálního partnerství mezi mužem a ženou d) zpětně zruší tzv. registrovaná partnerství všem osobám stejného pohlaví e) zpětně zruší souhlas s adopcí všem osobám stejného pohlaví a umožní následná re-adopce těchto nezletilých dětí českým heterosexuálním párům nebo jednotlivcům f) znemožní a ztrestní možnost adopcí nezletilých homosexuály a sexuálními devianty g) znemožní a ztrestní možnost adopce nezletilých do nebo ze zahraničí h) zpřísní tresty za sexuální násilí páchané na nezletilých i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

14 Zákon o českém jazyce a) definuje státní zájem na zachování, rozvíjení, podpoře a popularizaci českého jazyka v zahraničí b) ztrestní používání cizího jazyka, a obzvláště anglismů, ve veřejném styku - veřejnoprávních médiích, státní správě a v úředním styku c) ztrestní používání cizojazyčných nápisů ve veřejném prostoru bez souběžného uvedení jejich českého ekvivalentu d) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Úvod do hospodářské politiky. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304

Úvod do hospodářské politiky. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Úvod do hospodářské politiky Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Alena.Kerlinova@law.muni.cz Role státu v tržní ekonomice Poslední třetina 19. stol. až 70. léta 20. stol. postupný nárůst intervencí státu

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1 MĚNOVÉ PRÁVO Mgr. Ludmila Heraltová,, LL.M. 2014 Obsah a cíl Seznámení s měnovým právem Seznámení s monetární politikou a jejími nástroji Česká národní banka Finanční arbitr 2 STUDIJNÍ LITERATURA KLIKOVÁ,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata VDO 2 (hodnoty) Mezipředmět. vazby Podnikavost () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY

3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Volný obchod úvod úplně volný obchod pár zemí (Hongkong) není dokonalý, ale lepší než jiné politiky vyhnou se ztrátám efektivity spojené s protekcionismem a získají

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více