Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE. a související, bezpečnostně-politická opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE. a související, bezpečnostně-politická opatření"

Transkript

1 Ekonomický program NÁRODNÍ DEMOKRACIE a související, bezpečnostně-politická opatření Verze programu 1.1 ze dne 15. dubna 2015

2 Úvodní slovo Ekonomický program Národní demokracie je stručným výčtem klíčových opatření ekonomického a bezpečnostně-politického charakteru, které, podle našeho názoru, musí dlouhodobě prosazovat každá státotvorná, národně a konzervativně orientovaná politická strana usilující o svrchovanou existenci státního útvaru českého národa, o prosperitu a svobody občanů Čech, Moravy a Slezska. Tento program není podrobným a detailním popisem všech kroků, které je třeba v ekonomické a s ní související bezpečnostní oblasti učinit. Je stručným výčtem opatření, která považujeme za prioritní a důležitá. Je výčtem programových bodů, ke kterým se budeme vracet, které budeme upřesňovat a vysvětlovat. Široké vrstvy českého obyvatelstva jsou dlouhodobě a zcela mylně utvrzovány v přesvědčení, že kapitalismus (který je mediokracií soustavně a záměrně zaměňován s principem funkčního trhu tedy jinými slovy se stabilní ekonomikou pod krytou měnou) zcela selhal a musí být nahrazen sociálně spravedlivější, přátelskou formou státního dirigismu v našich podmínkách tedy vysněným, ale nikdy neuskutečněným socialismem s lidskou tváří. V českých podmínkách ovšem nemohl kapitalismus - natož funkční trh - selhat jednoduše proto, že se zde nikdy plně nerozvinul. Ve skutečnosti jsme svědky selhání novodobé, měkké, západní verze ekonomického socialismu a politického totalitarianismu. Program vychází z našeho přesvědčení, že základním předpokladem pro opětovný ekonomický rozkvět českého státu je vystoupení České republiky z EU. Ať již k tomuto vystoupení dojde v důsledku kontrolovaného či spontánního rozpadu této organizace nebo vůlí českých obyvatel této organizaci navzdory, jedině tak bude možno prosadit klíčové body tohoto programu zavedení Zlatého standardu české koruny kryté zlatem, zásadní redukci státní správy, zrušení daně z příjmu zaměstnanců a snížení daně ze zisku firem na 10%. Jednotlivé body programu jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti neprosaditelné bez předchozí a zásadní změny politické situace v České republice, která je přímo ovlivňována naším členstvím v EU. Pro evropský a domácí liberálně-socialistický systém, jehož nedílnou součástí jsou těsně kooperující monopolně-oligopolní ekonomické struktury a mediokracie, by prosazení mnohých bodů tohoto programu bylo devastující, vedlo by k dominovému efektu, rychlému podlomení jeho ekonomicko-politické moci, ke ztrátě kontroly nad českým státem a jeho dalším směřováním. Přesto, respektive právě proto, hodláme klíčové body tohoto programu dlouhodobě a důsledně popularizovat a propagovat. Žádoucím způsobem jeho prosazení zůstává legální, politický proces regulérních, nezfalšovaných voleb v alespoň minimálně stabilizované společenské situaci. Strategicky nejdůležitějším bodem našeho programu je česká koruna krytá zlatem. Ta povede k rychlému zhroucení vlivu dlouhodobě parazitujících politicko-ekonomických struktur a k následnému rozkvětu státu. Jednotlivé body programu jsou konzervativními především ve smyslu jejich historicky doložitelné efektivity, celkovém pozitivním vlivu na ekonomický blahobyt a občanské svobody.

3 Konzervativec a ekonomika Národní demokracie je stranou národního konzervatismu. Konzervativec je ochránce společenských hodnot, tedy osvědčených způsobů lidského jednání. Společenské hodnoty jsou takové modely lidského jednání, které se v daném lidském společenství dlouhodobě osvědčily a zaručují vysokou společenskou moralitu, přirozenost a stabilitu. Jednou z mnoha těchto hodnot je i vlastnické právo a nedotknutelnost majetku. Každou státní intervencí, každou vyhláškou, každým zákonem, každou státem řízenou ekonomickou aktivitou dochází ke špatnému nasměrování a neefektivnímu využití zdrojů. Pouze jednotlivý, zcela konkrétní vlastník může správně rozhodnout o nasměrování své energie a svých vlastních kapacit. Zásahy státu a demonstrace jeho síly jsou nutné jen do té míry, aby byly udrženy mechanismy kontrolující pravidla hry tedy zákony. Jedině zbytečně nesvazovaná lidská aktivita může vést k přirozenějšímu a stabilnějšímu společenskému prostředí. Konzervativním přístupem není tvrdošíjná obhajoba toho, co je zde dlouho (tedy reálného socialismu maskujícího se za kapitalismus nebo funkční trh), ale toho, co se historicky osvědčilo a z čeho má prospěch co možná největší část společnosti - tedy funkčního trhu. Funkční trh nemá zhola nic společného s dnešním, skrytě řízeným a vynuceným procesem globalizace. Vše ostatní je slabší či silnější formou socialismu, která nakonec nevyhnutelně vede k narůstající korupci, uzurpaci moci státem, pokračuje totalitním stavem a končí revolucí nebo válkou. Toto je skutečně konzervativní uvažování, mluvíme-li o ekonomice. Pokud se snad některý konzervativec domnívá, že stát má hrát aktivnější roli v ekonomických procesech a prostřednictvím svých firem suplovat činnost soukromých subjektů nebo s nimi dokonce soutěžit, není konzervativcem, ale socialistou. Necitelné zásahy státu do ekonomiky se historicky neosvědčily a nevedly k lepšímu využití zdrojů, ale vedly k naprostému narušení tržního prostředí. Noční můrou každého skutečného konzervativce je revoluce. Tedy společenský stav, kdy menší či větší skupina obyvatel o své vůli, či z cizího pověření, administrativně zrychlenou či fyzicky násilnou cestou ovládne státní moc ve prospěch svých zájmů či zájmů svých donátorů. V tu chvíli jsou natolik poškozeny politické a ekonomické zájmy ostatních občanů, že je narušena celková společenská rovnováha a vývoj se vrací o několik kroků zpět. Revoluce nikdy nepředstavuje pokrok, protože pokrok je synonymem pro pohyb správným směrem, kterým revoluce nikdy nemůže být. Slovo re-voluce je ze své obsahové podstaty vykolejením a obrácením přirozeného a tedy správného. Autentický pokrok jen málokdy probíhá po celospolečenské linii, ale vždy v myslích, citech a následných činech jednotlivců. Revoluce je primitivním, násilným a kolektivním zrychlením společenského pohybu, opakem přirozeného, koncem všeho uvědomělého, chápajícího, přemýšlivého a trpělivého. Je kolektivní korunou prokrastinační neschopnosti dané společnosti řešit své problémy průběžně, s ohledem na zájem všech jejích členů a zpětným potvrzením toho, že od předchozí revoluce opět nic nepochopila. Revoluční stavy a útočné války nikdy nejsou pro žádnou společnost přínosem ani z duchovního ani z ekonomického hlediska i když přesně takto jsou politicko-ekonomickou a mediální oligarchií často servírovány a obhajovány. Duševní i fyzické utrpení a materiální nedostatek, který je provází, nemohou být nikdy ničím ospravedlněny. Jde o amorální, nelidsky temné procesy, které hluboko ve svém srdci a ve své mysli každý skutečný konzervativec odmítá. Konzervativec nikdy neměl a nemá jinou možnost, než-li svým myšlením a pocity vytvářet silné duchovní obrazy společenské stability. Svým zdánlivě nedůležitým nebo osamoceným jednáním pak dávat ostatním pocítit soulad s přirozeností a správností věcí. Přispět k rozetnutí po staletí uměle vytvářeného bludného kruhu sociálních experimentů, řízených ekonomických bublin, následných revolucí a válek by mělo být životním krédem každého konzervativce. Funkční trh pochopitelně není pro konzervativce žádným cílem. Je prostředkem, kterým lidské bytosti zajišťují svou fyzickou existenci, naplňují své tužby a realizují svůj životní příběh lidský růst.

4 Zázračné mechanismy Česká státnost je rozvrácena. Díky polistopadovému bujení liberálně-socialistických politických platforem myšlenkově ovlivněných a přímo řízených nepřáteli české svrchovanosti doma a v zahraničí, došlo v roce 2004 ke strategické tragédii v podobě vtažení českého státu do novodobého, evropského Sovětského svazu a RVHP. Způsob, jak znovu s co možná nejmenšími škodami obnovit hlavní pilíře české státnosti, existuje. Zázračné mechanismy, které narovnají celospolečenské mrhání zdroji a uvolní ruce všem vrstvám obyvatelstva, skokově vylepší jeho životní úroveň, učiní jej politicky svobodnějším a stanou se základem pro znovuobnovení střední třídy budoucího nositele a ochránce idejí české státnosti se nazývají Zlatý standard a minimální zdanění. Všechny státy, které se kdy vydaly cestou Zlatého standardu a minimálního zdanění, v rekordně krátké době přilákaly volné domácí i zahraniční zdroje, oživily své trhy a zredukovaly zbytnělý státní aparát. Zlatem krytá měna a minimální zdanění vedou k okamžitému rozkvětu a zvelebování státu. Jednotlivci a domácnosti zbavené systémového výpalného v podobě daně z příjmu, DPH a škály dalších přímých i nepřímých daní, začnou svobodně rozhodovat o měně, kterou získali výměnou za svou energii a životní čas. Skokově vzroste míra úspor, dojde k vyrovnávání starých závazků a pohledávek. Ekonomicky slabé skupiny přepnou z módu přežívání a začnou uvažovat v termínech rodinných a následně kapitálových investic. V návaznosti na to dojde k oživení ekonomiky, růstu výroby, tím následné nabídky práce a tím snížení nezaměstnanosti. Náklady na provoz státu a rakovinná byrokracie se zminimalizují. Měna začne skokově posilovat, což je klíčovým, strategickým zájmem České republiky. Blud nutnosti a výhodnosti slabé měny pro exportéry (a tím i výhodnost našeho podhodnoceného zboží pro zahraniční odběratele) dlouhodobě šířený nepřáteli české státnosti, bude vyvrácen raketovým ekonomickým růstem. Rostoucí síla měny v zahraničním obchodě bude českým firmám více než kompenzována razantním snížením daně z příjmu na 10%, eliminací DPH, odstraněním většiny nepřímých daní, správních poplatků a administrativní zátěže. Dojde k rychlému přílivu investic, akumulaci kapitálu a jeho logickému využívání. Zvýšená intenzita ekonomické aktivity jednotlivců a tím i bohatnutí českých firem a jejich větší počet, způsobí zvýšený přítok firemní daně z příjmu do státní pokladny. Motivace vyhýbat se firemní dani klesne na minimum. Stát zavede přebytkový rozpočet, postupně splatí své dluhy, začne vytvářet investiční rezervy pro nečekané budoucí události a začne přijímat klíčové zákony zajišťující vnitřní i vnější samostatnost a svrchovanost českého státu.

5 EKONOMICKÝ PROGRAM Zákon o Zlatém standardu Zákon o České státní bance Zákon o maximálním zdanění Zákon o reorganizaci státní správy Zákon o zahraničních korporacích Zákon o monopolech a oligopolech

6 Zákon o Zlatém standardu nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na znovuzavedení české koruny kryté zlatem b) nově definují pojmy Zlatý standard, peníze, krytá měna a česká koruna c) Česká státní banka (ČSB) pověří dlouhodobým navyšováním fyzických zlatých rezerv tedy nákupy zlata na domácích a především světových investičních trzích, jejich následným uskladňováním na území České republiky, jejich ozbrojenou ochranou a pravidelnými ročními audity d) zplnomocní ke vstupování do smluvních, i majetkově podílových vztahů se zahraničními prvododavateli - těžebními, zpracovatelskými a obchodními subjekty tak, aby byla zajištěno dlouhodobé navyšování fyzického zlata v depozitech ČSB a tím i průběžné vytváření rezerv pro krytí měny e) založí Státní těžební společnost (STS) s úkolem obnovení minimální těžby zlata, stříbra a dalších měnových kovů na území České republiky, pod jejíž kontrolu bude převeden i státní podnik Diamo, zabývající se strategickou těžbou uranu f) Správa státních hmotných rezerv (SSHR) se nově pověří dlouhodobým navyšováním zásob obohaceného uranu, thoria a oxidů vzácných zemin g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o České státní bance nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na obnovení plné závislosti stávající České národní banky na vůli občanů reprezentovaných parlamentem, tedy absolutní kontrola nad vydáváním měny a správou státních zlatých rezerv Poznámka: Dlouhodobě mediálně proklamovaná, tzv. nezávislost centrálních bank na státu je v západním finančním systému eufemismem pro faktickou privatizaci tvorby národních měn propracovaným schématem zcizování státních zlatých rezerv a jejich redistribuci mezinárodním finančním oligarchiím zejména FEDu, MMF, WB, BIS a ECB. Inflace záměrně způsobovaná tímto syndikátem je ve skutečnosti skrytým zdaněním jednotlivých států. V tomto koordinovaném, zločinném systému jednotlivé centrální banky, včetně ČNB, dlouhodobě a záměrně - prostřednictvím nízkých úrokových sazeb a svými intervencemi - podporují růst inflace a tím znehodnocování národních měn, podvazují jejich přísun do životně důležitých sfér ekonomiky, znehodnucují jejich kupní sílu a tím podrývají ekonomicko-politický rozvoj a státní svrchovanost zemí, jejichž strategické zájmy mají hájit. b) Česká národní banka přejmenuje na Českou státní banku (ČSB), aby byl tento závislostní vztah banky na vůli a zájmu občanů jasně zpřesněn a zdůrazněn i verbálně c) činnost banky podřídí pravidelnému dohledu parlamentního výboru za účasti zástupců všech parlamentních stran, kombinovanému státnímu (NKÚ) a nestátním komerčním auditům d) zahájí velký parlamentní audit činnosti banky od roku 1989, kterým bude přezkoumán

7 právní soulad všech klíčových operací banky s dobově platnou legislativou zejména dlouhodobá úroková politika, prodeje zlatých rezerv a měnové intervence zaměřené na oslabení koruny. V případě zjištění jakýchkoliv nezákonných postupů bude iniciováno trestní stíhání odpovědných pracovníků banky. e) provede detailní audit stávajících fyzických zlatých rezerv pod kontrolou ČSB umístěných na území České republiky a prověří okolnosti prodeje fyzického zlata Českou národní bankou v letech f) provede urychlené vypořádání všech papírových aktiv banky týkajících se zlata tzn. jejich zfyzičnění a přesun, včetně veškerých zlatých rezerv umístěných v zahraničí, zpět na území České republiky a stanoví, že státní zlaté rezervy budou být moci uskladněny pouze na území České republiky s výjimkou válečného stavu g) upraví mezinárodní spolupráce státu a ČSB s ostatními centrálními a komerčními bankami ve smyslu našeho vystoupení z EU (vymanění se z vlivu ECB a jejích mechanismů) a nové měnové situace zlatem kryté české koruny na mezinárodních kapitálových trzích h) zavede ochrana hotovosti jako hlavní měnové formy a ztrestní pokusy jejího možného budoucího znevýhodnění, odstranění a výlučného nahrazení elektronickou, byť krytou, měnovou formou i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o maximálním zdanění nová ústavní zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na minimálním zdanění jednotlivců a firem b) nově definují pojmy daň, účel daně a maximální zdanění c) sníží daň ze zisku firem na 10% d) zruší daň z příjmu zaměstnanců e) zruší daň z přidané hodnoty a všechny spotřební daně f) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o reorganizaci státní správy nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na minimálním počtu státních zaměstnanců b) nově definují pojmy státní služba, veřejná služba a státní zaměstnanec c) provede strukturální reorganizace všech úřadů státní správy ci) d) fázově ukončí činnost 70% úřadů státní správy a ukončí pracovní poměry 80% zaměstnanců státní správy

8 ze stávajících 14 ministerstev zůstane zachováno ministerstvo vnitra, zahraničí, financí, obrany, spravedlnosti, zdravotnictví a školství ministerstvo práce a sociálních věcí a bude dočasně zachováno, převedeno do pětiletého fázového útlumu a následně zrušeno ministerstva dopravy, kultury, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí budou převedena do tříletého fázového útlumu a následně zrušena e) propuštěným zaměstnancům státní správy přizná, v zájmu zachování společenského smíru, tříleté odstupné s nárokem na individuální rekvalifikační program f) provedou bezpečnostní prověrky stávajících zaměstnanců státní správy ve smyslu jejich státní příslušnosti, občanské bezúhonnosti a možného politicko-ekonomického střetu zájmů (viz. související bezpečnostní opatření) g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o zahraničních korporacích nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na působení zahraničních korporací na území státu z hlediska udržení domácí i mezinárodní konkurenceschopnosti, inovací a mezinárodní spolupráce b) nově definují pojmy zahraniční korporace a nepřijatelná činnost zahraniční korporace c) vymezí a ztrestní nepřijatelná činnost zahraničních korporací nebo jejich organizačních složek registrovaných v České republice d) určí maximální výše jejich majetkového podílu v oblastech strategického státního zájmu e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o monopolech a oligopolech nová zákonná úprava, kterou se: a) definuje státní zájem na eliminaci monopolních a oligopolních struktur v české ekonomice b) nově definují pojmy monopol, oligopol, férová soutěž, tržní prostředí a funkční trh c) vymezí a ztrestní projevy oligopolního a monopolního jednání d) provede celková reorganizace a zvýšení pravomocí NKÚ e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

9 související BEZPEČNOSTNĚ-POLITICKÁ OPATŘENÍ Zákon o strategických zájmech státu Zákon na ochranu republiky Zákon o ochraně státních hranic Zákon o domobraně Zákon o médiích Zákon o neziskových organizacích Zákon o rodině Zákon o českém jazyce

10 Zákon o strategických zájmech státu a) definují strategické, politicko-ekonomické oblasti státního zájmu tzv. Doktrína minimální závislosti b) definují termíny zemědělská, energetická a bezpečnostní soběstačnost státu c) ukončí členství České republiky v EU d) ukončí členství České republiky v NATO e) ukončí členství České republiky v neefektivních nebo z hlediska bezpečnosti státu rizikových mezinárodních institucích f) podpoří obnova zemědělské prvovýroby g) podpoří rozvoj a zavádění mikro-nukleární thoriové energetiky na území státu h) Správa státních hmotných rezerv (SSHR) pověří dlouhodobým navyšováním zásob obohaceného uranu, thoria a spektra všech oxidů vzácných zemin i) podpoří obnovu elektronického, elektrotechnického a strojírenského průmyslu j) vytvoří podmínky pro uzavření bilaterálních bezpečnostních smluv s našimi sousedy k) vytvoří podmínky pro rozvoj vztahů a podpis spojenecké smlouvy s Ruskou federací l) zahájí reforma armády České republiky s ohledem na aplikaci nové bezpečnostní doktríny m) zahájí proces vyzbrojení armády České republiky moderními protivzdušnými systémy n) zruší 5% hranice vstupu politických subjektů do parlamentu o) ztrestní politické lobování a přístup fyzických i právnických komerčních subjektů na parlamentní půdu p) ztrestní souběžný výkon funkcí ve státní správě q) ztrestní souběžný výkon funkce ve státní správě a majetkový podíl zaměstnance státní správy nebo člena jeho užší rodiny v domácí nebo zahraniční korporaci (i ve formě držby cenných papírů) r) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon na ochranu republiky a) definuje státní zájem na ochraně státního zřízení b) definují termíny ochrana, podvracení a státní svrchovanost České republiky

11 c) ztrestní všechny aktivity podvracející státní svrchovanost České republiky trestní sazbou doživotního odnětí svobody d) ztrestní používání zkomolených verzí oficiálního názvu České republiky v médiích a úředním styku, který reflektuje svrchovanost a formu jejího státního zřízení trestní sazbou do 5 let odnětí svobody e) ztrestní hanobení státní a zemských vlajek, státních a zemských symbolů sazbou do 10 let odnětí svobody f) zavede bílo-červenou českou, zlato-červenou moravskou a zlato-černou slezskou zemskou vlajku, český, moravský a slezský zemský erb, které bude možné používat jako alternativu ke státní vlajce a státním znakům pro reprezentační a ceremoniální účely v rámci území České republiky g) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o ochraně státních hranic a) definuje státní zájem na stálé ochraně státních hranic b) obnoví hraniční přechody a celnice se stálou přítomností ozbrojené Celní služby c) ustaví okresní ozbrojené útvary Stráže hranic s rozšířenými pravomocemi d) zavede reciproční vízová povinnost vůči státům požadujících víza po českých občanech e) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o domobraně a) definuje státní zájem na vytvoření domobrany b) definují termíny domobrana a domobranec c) vytvoří organizační struktura domobrany d) určí její práva a povinnosti v dobách míru, ve válečném stavu a během okupace e) definuje vztah domobrany k ostatním ozbrojených složkám státu f) zavede každoroční, státem hrazená povinná vojenská příprava domobranců g) vytvoří domobranecké výzbrojní a výstrojní sklady na úrovni okresů h) definují podmínky osobního držení výzbroje a výstroje domobranci i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

12 Zákon o médiích a) definuje státní zájem v oblasti mediálního podnikání b) definují termíny mediální subjekt, státní média, soukromá média a vyvážené zpravodajství c) zruší termín veřejno-právní média a změní se na termín státní média, aby byl jasně i po verbální stránce zdůrazněn jejich materiálně-ideový, závislostní vztah na státu tedy vůli a zájmu občanů udržet striktní kontrolu nad jejich činností a celospolečenskou objektivitou d) změní složení RRTV, nově tvořenou zástupci jednotlivých parlamentních a neparlamentních stran e) ukončí činnost všem zahraničním subjektům podnikajícím na českém mediálním trhu f) umožní jejich přeregistrace na české akciové společnosti g) stanoví maximální podíl zahraničních vlastníků těchto akciových společností h) stanoví maximální podíl zahraničních zaměstnanců těchto akciových společností i) stanoví limit pro sponzorské dary a maximální podíl na reklamě v soukromých médiích všem zahraničním subjektům j) zavede výhradní daňová povinnost mediálních subjektů v České republice k) zavede povinnost nekomentovaného zpravodajství s citacemi zdrojů l) ve státních médiích přidělí vysílací čas všem politickým subjektům bez ohledu na velikost jejich členské základny, jejich zastoupení v parlamentu, obecních zastupitelstvech nebo jejich volební preference m) učiní trestným souběh funkce ve státní správě a majetkový podíl působení v médiích n) zásadně zredukuje rozpočet státních médií a omezí jejich pravomoci o) zruší jakákoliv reklama ve státních médiích a zruší veškeré koncesionářské poplatky p) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o neziskových organizacích a) ukončí činnost všech domácích i zahraničních subjektů - nevládních, neziskových, humanitárních nebo občanských organizací, které vyvíjejí činnost v rozporu s deklarovaným posláním a představují nebezpečí pro státní svrchovanost a zájmy České republiky, zejména těch, které se: - vměšují se do vnitropolitického procesu České republiky

13 - agitují pro nebo proti jednotlivým politickým subjektům - hanobí domácí nebo zahraniční legálně zvolené politické představitele - hanobí konkrétní státy, jejich státní zřízení, zákony, kulturu a styl života - přijímají zahraniční vládní nebo soukromé finanční a jiné hmotné prostředky - vstupují do politického procesu, zejména do komunálních a parlamentních voleb - ovlivňují nebo skrytě financují legitimně zvolené členy politických stran a hnutí - organizují veřejné demonstrace nebo se jich účastní - jejichž členové jsou zaměstnanci státní správy nebo státních médií b) zavede pravidelná zveřejňovací povinnost hospodaření těchto subjektů c) zavede průběžná, namátková kontrola Ministerstva vnitra nad těmito subjekty d) ztrestní pokusy těchto organizací provádět skryté i veřejné ovlivňování nebo financování legitimně zvolených politických představitelů a politických stran e) vyloučí zaměstnance těchto organizací z výkonu funkcí ve státní správě a státních médiích f) ztrestní účast těchto organizací na veřejných demonstracích nebo jejich organizování g) zavede povinné označení těchto organizací financovaných zahraničními subjekty názvem zahraniční agent h) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů Zákon o rodině a) definuje státní zájem na biologicky přirozeném svazku muže a ženy b) definují termíny biologická přirozenost, sexuální deviace, přirozený formální a přirozený neformální svazek muže a ženy c) definuje právní nedotknutelnost institutu manželství, institutu formálního nebo neformálního partnerství mezi mužem a ženou d) zpětně zruší tzv. registrovaná partnerství všem osobám stejného pohlaví e) zpětně zruší souhlas s adopcí všem osobám stejného pohlaví a umožní následná re-adopce těchto nezletilých dětí českým heterosexuálním párům nebo jednotlivcům f) znemožní a ztrestní možnost adopcí nezletilých homosexuály a sexuálními devianty g) znemožní a ztrestní možnost adopce nezletilých do nebo ze zahraničí h) zpřísní tresty za sexuální násilí páchané na nezletilých i) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

14 Zákon o českém jazyce a) definuje státní zájem na zachování, rozvíjení, podpoře a popularizaci českého jazyka v zahraničí b) ztrestní používání cizího jazyka, a obzvláště anglismů, ve veřejném styku - veřejnoprávních médiích, státní správě a v úředním styku c) ztrestní používání cizojazyčných nápisů ve veřejném prostoru bez souběžného uvedení jejich českého ekvivalentu d) upraví nebo zruší nevyhovující znění souvisejících zákonů

NÁRODNÍ DEMOKRACIE, konzervativní, národně orientovaná, státotvorná politická strana navazující na odkaz Karla Kramáře a Aloise Rašína,

NÁRODNÍ DEMOKRACIE, konzervativní, národně orientovaná, státotvorná politická strana navazující na odkaz Karla Kramáře a Aloise Rašína, 1 NÁRODNÍ DEMOKRACIE, konzervativní, národně orientovaná, státotvorná politická strana navazující na odkaz Karla Kramáře a Aloise Rašína, dne 24. dubna 2015 vyráží do politického boje o český stát s klíčovým

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 13.7.1992 Preambule Jsou tomu zhruba dva roky, co předchozí vláda České republiky předstoupila před tento zákonodárný sbor a před veřejnost s výčtem základních

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ USTAVUJÍCÍ SJEZD POLITICKÉ STRANY NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ KONCEPT POLITICKÉHO PROGRAMU PRO VNITROSTRANICKOU DISKUZI Praha, 26. listopadu 2011 Obsah 1 Preambule... 12 2. Zaměstnanost... 15

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku:

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku: Politický program Strany svobodných občanů 09.12.2014 1/33 Obsah Obsah... 2 I. Pojetí státu... 4 1. Pro Svobodné má stát smysl... 4 2. Moc musí být omezena... 4 3. Svrchovanost... 5 II. Zahraniční politika...

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Programová část

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Programová část Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Programová část 10. dubna 2012 1 Koaliční smlouva Preambule Na základě mandátu od občanů České republiky,

Více

OBSAH VĚCI VEŘEJNÉ: STRANA PŘÍMÉ DEMOKRACIE... 5 EKONOMIKA...

OBSAH VĚCI VEŘEJNÉ: STRANA PŘÍMÉ DEMOKRACIE... 5 EKONOMIKA... OBSAH VĚCI VEŘEJNÉ: STRANA PŘÍMÉ DEMOKRACIE... 5 EKONOMIKA... 6 PŘÍJMY DO STÁTNÍHO ROZPOČTU SPRAVEDLIVÉ DANĚ, DODATEČNÉ PŘÍJMY 40 MLD. KORUN... 6 VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU KONEC PLÝTVÁNÍ, ÚSPORA 80 MLD.

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

ÚVODEM I. KDO JSME II. CO CHCEME

ÚVODEM I. KDO JSME II. CO CHCEME ÚVODEM V parlamentních volbách roku 1998 dosáhla česká sociální demokracie největšího úspěchu za celou svou existenci po roce 1918. Vděčila za něj tomu, že dokázala přesvědčit značnou část voličů o potřebě

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Politický program. Strany svobodných občanů. Svoboda, odpovědnost a spravedlnost. Obsah

Politický program. Strany svobodných občanů. Svoboda, odpovědnost a spravedlnost. Obsah Politický program Strany svobodných občanů Svoboda, odpovědnost a spravedlnost Obsah I. Pojetí státu... 4 1. Pro Svobodné má stát smysl... 4 2. Moc musí být omezena... 4 3. Svrchovanost... 5 II. Zahraniční

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky PRAHA 2003 Úvodní slovo předsedy vlády k Bezpečnostní strategii České republiky Vážení spoluobčané, vláda České republiky vám předkládá v pořadí třetí Bezpečnostní

Více

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. O ty bych se chtěl jako prezident opírat

Více

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Česká republika 2010 evropská kvalita a výkonnost 1 Obsah Proč volit SNK Evropští demokraté? 1. Fungující stát rámec pro změnu

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 3. CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 PŘEDKLÁDÁ Náš pohled na evropskou integraci a naši roli v EU Česká republika se vstupem do Evropské unie stala součástí společenství, které přináší nezpochybnitelné civilizační

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky

Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky PhDr. Antonín Rašek, PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. a kol. [*] Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky Strategický tah Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Občanská ústava ČR (Návrh nové ústavy k přijetí referendem)

Občanská ústava ČR (Návrh nové ústavy k přijetí referendem) Občanská ústava ČR Zdeněk Trinkewitz 23. května 2012 Tento návrh ústavy ČR vychází ze Švýcarské ústavy z roku 1980 a z Ústavy Spojených států Amerických, ze dne 17. září 1787. Česká republika prochází

Více