Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:"

Transkript

1 Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Projekt DRG restart Pilotní verze projektové dokumentace vznikajícího projektu. Dokument bude průběžně doplňován, konečná verze včetně detailních plánů projektu: leden I. OBECNÝ POPIS PROJEKTU Projekt sleduje jako nosný cíl vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR. Dosažení tohoto cíle předpokládá ustavení multioborového týmu klinických specialistů, odborníků na ekonomiku ve zdravotnictví, ICT a statistickou analýzu dat. Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující: Respekt k funkčním klinickým standardům, k standardizovaným diagnostickým a léčebným algoritmům. Standardy léčebné péče tvoří jednu ze základních komponent celého systému, neboť definují nastavené standardní postupy a procedury, jejichž dodržování je podmínkou správné a kvalitní péče. Optimalizace úhrad musí tyto standardy respektovat a inkorporovat do rozhodovacích procesů, bazí. Vybudování reprezentativní a pravidelně aktualizované datové základny. Funkční systém optimalizace úhrad lůžkové péče musí pracovat s reprezentativními klinickými a ekonomickými daty, které odrážejí realitu péče poskytované v lůžkových zařízeních ČR. Aplikace ad hoc úprav, korekcí či extrapolací musí být v kalkulačních vzorcích zcela minimalizována. Exaktní a reprodukovatelná metodika. Veškeré manuály a kalkulační postupy musí být řádně popisovány a zaznamenávány tak, aby umožňovaly externí oponenturu a také snadnou validaci či reprodukovatelnost. Princip odborné oponentury. Všechny klíčové dokumenty a metodické materiály musí projít autorizovaným recenzním řízení. K tomuto účelu bude v projektu ustavena řídící expertní rada. Transparentnost komunikace. Veškeré dokončené a recenzované dokumenty a metodické materiály musí být veřejně dostupné a nabídnuté k široké diskuzi, ideálně prostřednictvím oficiálního projektového portálu. Datová základna pro klinickou část projektu (záznamy o lůžkové péči, tzv. klinické baze) bude v první fázi budována pomocí dat Národního registru hospitalizací (ÚZIS ČR) a reprezentativních exportů dat plátců zdravotní péče. Datové zdroje budou vzájemným propojením validovány a upraveny tak, aby mohly sloužit k dvěma významným účelům: k výběru cca zdravotnických zařízení plně reprezentativních (reprezentativní casemix ) pro lůžkovou péči v ČR a dále k redefinici klasifikačního systému (tzv. grouperu) a ke zlepšování jeho prediktivní síly. Matematické a statistické postupy budou kontrolovány klinickými specialisty tak, aby výsledek byl klinicky validní a výstupy obecně využitelné pro hodnocení lůžkové péče v ČR. Redefinice klasifikačního systému bude zahrnovat nejen parametry popisující vlastní lůžkovou péči, ale typologické charakteristiky zdravotnických zařízení. Všechny výpočty budou standardně monitorovány a doplňovány dokumentací pro zajištění maximální možné transparentnosti a reprodukovatelnosti postupů. Ekonomická metodická část projektu, garantovaná panelem ekonomických expertů, redefinuje systém kvantitativního oceňování případů lůžkové péče a výsledný model zpracuje v podobě prakticky využitelné metodiky. Jejich součástí bude i elektronický manuál a datový standard, který umožní plošnou implementaci oceňovacích postupů v praxi. Projekt dále uplatní všechny metodické výstupy (analýzu dat o lůžkové péči, redefinici klinického klasifikačního systému pro lůžkovou péči, metodiku položkového oceňování hospitalizací a k tomu určený praktický manuál a

2 datový standard) v praktické verifikační studii, která bude provedena zdravotnickými zařízeními vybranými v první fázi projektu (referenční síť zdravotnických zařízení) na základě vícerozměrné analýzy reprezentativních klinických dat o lůžkové péči. Takto vybraná zdravotnická zařízení budou metodicky proškolena, jejich odborníci budou seznámeni s metodickými materiály projektu a na základě implementace standardní metodiky bude ustavena síť referenčních pracovišť. Bude ustaveno metodické vedení této sítě. Síť referenčních pracovišť následně připraví a zahájí studii, ve které budou nově vytvořené metodické materiály ověřeny a která bude spočívat především v průběžné exaktní kvantifikaci hospitalizačních případů, jejich verifikaci a v následném standardizovaném ukládání dat. Ekonomická a klinická data získaná z klinické praxe referenčních pracovišť poslouží jednak jako zpětná vazba pro verifikaci metodik, klasifikačních a kalkulačních postupů a dále budou využita k extrapolaci a zobecnění při evaluaci systému úhrad pro celý segment lůžkové péče ČR. Podmínkou dlouhodobé udržitelnosti systému je smluvní ustavení sítě zmíněných referenčních pracovišť, zajištění pravidelných (ročních) exportů dat plátců zdravotní péče (lůžková péče) a zajištění transparentních mechanismů financování systému. Řešení projektu rovněž vypracuje komunikační pravidla pro on line zveřejňování a reporting výsledků. Hlavní cíl projektu: Zvýšení prediktivní schopnosti a efektivity úhradových mechanismů pro lůžkovou péči v ČR Další cíle projektu: 1. Vybudovat a profesionalizovat multioborový tým, který bude zárukou vysoké odbornosti a dlouhodobé udržitelnosti rozvoje systému úhrad nemocniční péče v ČR 2. Vybudovat národní datovou základnu pro analýzu klinických dat s cílem výběru reprezentativní sítě ZZ pro modelování nákladů nemocniční péče a s cílem modelování klinických bazí tohoto segmentu péče 3. Provést redefinici klinických bazí (DRG grouper) a nastavit systém plně transparentního zvyšování jeho prediktivní schopnosti 4. Provést redefinici systému oceňování nákladů lůžkové péče a vypracovat manuál pro tyto postupy 5. Převést systém oceňování nákladů nemocniční péče do elektronické podoby (datový standard, model, implementační pravidla) a připravit jej k praktické a plošně realizovatelné implementaci ve zdravotnických zařízeních 6. Vypracovat manuál ke kultivaci klasifikace a oceňování hospitalizačních procedur 7. Provést modelovou studii na vybrané síti reprezentativních ZZ, která budou s využitím všech uvedených metodických materiálů a nástrojů oceňovat klinické případy lůžkové péče a generovat tak kalibrační data z reálné klinické praxe. Zobecnit výsledky studie na celou populaci ČR. 8. Nastavit, provozně a legislativně zajistit systém dlouhodobě udržitelného financování vyvinutého systému Konkrétní výstupy projektu: 1. Multioborový, udržitelný tým expertů, vybavený adekvátními ISO certifikacemi pro kvalitu řešené agendy, IT služby a pro práci s citlivými údaji 2. Populačně reprezentativní databáze případů lůžkové péče (100% plošné pokrytí tohoto segmentu nemocniční péče), s řádně vedenou dokumentací a analytickými nástroji 3. Vybraná a transparentně zdůvodněná síť referenčních zdravotnických zařízení vhodných jako reprezentativní základna pro sběr a analýzu reálných klinických a ekonomických dat pro optimalizaci systému úhrad 4. Hlavní plánované metodické materiály a. Metodika analýzy národních dat o lůžkové péči se zaměřením na výběr reprezentativních referenčních zdravotnických zařízení b. Redefinice systému klasifikace klinických bazí, metodika transparentního zvyšování jeho prediktivní hodnoty c. Redefinice systému kvantitativního oceňování nákladů hospitalizací d. Manuál pro implementaci systému oceňování lůžkové péče v klinické praxi, elektronické a databázové nástroje pro jeho implementaci v provozu zdravotnických zařízení 1

3 5. Ucelená studie oceňující lůžkovou péči dle nově vytvořených metodických materiálů (reprezentativní síť ZZ, následně zobecnění na populaci ČR) 6. Metodika trvalé udržitelnosti systému optimalizace úhrad lůžkové péče po skončení projektu (personální, informační, finanční udržitelnost), včetně zdůvodněných návrhů legislativních změn. Plánovaná doba trvání projektu: 36 měsíců II. ZDROJOVÁ DATA PRO PROJEKT Data klinická 1. Národní registr hospitalizací po nezbytné validaci obsahu může sloužit jako pilotní zdroj dat o lůžkové péči, se 100% pokrytím populace (ročně cca záznamů). Parametrická struktura je dostatečná pro testování klasifikačních kritérií a pro analýzu klinických cílových parametrů. 2. Systémovým řešením je vybudování datového úložiště PZP (jako součást Národního zdravotnického informačního systému), kde by data o lůžkové péči představovala fixní a mandatorní položku 3. Fakultní nemocnice a centra vysoce specializované péče mají ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vybudovaný nemocniční datový sklad, který pokrývá veškerá administrativní dat o lůžkové péči (výkaznictví pro PZP) a je schopen analýzy laboratorních dat i dalších informačních zdrojů přímo v ZZ. Tento systém je použitelným základem systému, který bude plánován pro síť reprezentativních referenčních zdravotnických zařízení sbírajících ekonomická data. Data ekonomická 1. Modelový data set klasifikace hospitalizačních procedur. Kultivovaný klasifikační seznam hospitalizačních procedur s ohodnocením reálných nákladů a na něj navazující manuál pro hodnocení nákladů lůžkové péče 2. Referenční data set reálná ekonomická data o nákladech hospitalizací (dle strukturovaného datového modelu) získaná v síti referenčních ZZ, vybraných analýzou reprezentativních klinických dat (hospitalizační case mix). III. PROJEKTOVÉ ÚKOLY V PŘÍPRAVNÉM OBDOBÍ Navržený postup pro údržbu systému DRG během vývoje nové metodiky projektu ( ) Navržený projekt DRG restart předpokládá vývoj exaktního modelu DRG od samotného počátku, a tudíž minimálně během 1 2 let nenabídne v praxi plošně uplatnitelnou alternativu stávajících postupů. Z těchto důvodů je jako nejméně nákladné řešení jeví neměnit po dobu vývoje nové metodiky starý, zavedený a alespoň částečně funkční systém. Ihned po získání relevantních dat z nové referenční sítě zdravotnických zařízení by byl zaveden nový systém, který se již v praxi bude určitou dobu dolaďovat. Zpracování metodického materiálu popisující údržbu stávajícího systému úhrad v období je jedním z prioritních úkolů projektu. Přehled hlavních úkolů projektu určených pro počáteční období 07 12/20124 Úkol 1. Ustavení a konsolidace základního mezioborového týmu specialistů, projektové řízení Obsah: Ustavení základního týmu zejména vedoucích hlavních projektových částí tak, aby mohlo dále probíhat postupně budování celých řešitelských skupin (výběrová řízení apod.). Nastavení základních manažerských a komunikačních pravidel. Vybudování projektového portálu DRG restart a nastavení pravidel transparentního reportingu projektu. Příprava personální agendy, výkaznictví práce, apod., administrativa projektu. 2

4 Ustavené řídící jádro chystaného týmu Struktura plně obsazeného týmu, systém řízení a popis s tím souvisejících agend Panel ekonomických expertů projektu Termín: 07 12/2014 Úkol 2. Validace Národního registru hospitalizací (NR HOSP), příp. analýza dat PZP Obsah: Základní validace obsahu a reprezentativnosti NR HOSP přímou kontrolou proti zdravotnické dokumentaci vybraných zdravotnických zařízení. Frekvenční validace obsahu, reprezentativnost. Validace přímým spojením obsahu NR HOSP s administrativními daty o péči v zdravotnických zařízeních. Příprava metodických závěrů a publikačního shrnutí práce. Zároveň zahájení jednání s PZP o poskytnutí relevantních dat o lůžkové péči pro modelování klinických bazí. Zpráva dokládající ucelenou analýzu NR HOSP a zdůvodňující rozsah jeho použitelnosti pro projekt kultivace systému úhradových mechanismů lůžkové péče Popis postupů, které data NR HOSP pro tento typ vývoje zpřístupní při dodržení platné legislativy a pravidel správy dat Národního zdravotnického informačního systému. Termín: 06 10/2014 Úkol 3. Vícerozměrná analýza hospitalizačních případů v NRHOSP (dat plátců); výběr reprezentativních referenčních zdravotnických zařízení Pozn. Pojem referenční nemocnice je v současné době používán zejména ve spojení s nemocnicemi poskytující ekonomické údaje. Zde je nově zaveden pro síť referenčních zdravotnických zařízení, které budou přímo pracovat na sběru nákladových a klinických dat a budou metodicky aktivně participovat na projektu. Obsah: Podle výsledku úkolu 2 analýza buď NR HOSP anebo jiného reprezentativního zdroje dat o lůžkové péči (např. data VZP). Vícerozměrný rozbor hospitalizačního case mix zdravotnických zařízení a definice shluků dle podobnosti: shluková analýza, pravděpodobností přiřazování elementů step by step logistickou regresí, diskriminační analýza. Transparentní a reprodukovatelný výběr kandidátních reprezentativních ZZ do sítě referenčních zařízení projektu Identifikace atributů ZZ (pozice, geografická definice spádové oblasti, typ ZZ, objem péče v ZZ,.), které nejvíce určují podobnost hospitalizačního case mix; kvantifikace vah těchto parametrů Vývoj nástroje, který umožní výběr referenčních ZZ analyzovat z hlediska jejich definičních parametrů a jejich vah; zavedení systému kontroly provedeného výběru Termín: 08 10/2014 Úkol 4. Metodické řešení klasifikace bazí (grouper). Rozhodnutí o směru kultivace DRG v ČR Obsah: SWOT analýza popisující možné koncepční směry kultivace DRG v České republice. Na jedné straně zvážení možnosti radikální kultivace stávajícího klasifikačního systému IR DRG za předpokladu redefinice architektury stávajícího systému. Na druhé straně zvážení možností využití zahraničních (G DRG) klasifikačních systémů a jejich lokalizace do českého prostředí SWOT analýza základních variant pro další kultivaci DRG v ČR 3

5 Pilotní mapování výkonů Doporučení pro strategické rozhodnutí o výběru koncepčního směru pro další kultivaci DRG v ČR Termín: 06 12/2014 Předpokládaná součinnost: Zprostředkování komunikace a zajištění detailnějších informací o D DRG Úkol 5. Návrh na ustavení sítě referenčních zdravotnických zařízení Obsah: Smluvní ustavení sítě referenčních ZZ, vybraných na základě výstupů úkolů 2 a 3. Smluvně garantovaná spolupráce referenčních ZZ na vývoji metodiky a na sběru ekonomických dat Termín: 01/2015 Úkol 6. Národní konference DRG Obsah: Presentace projektu DRG restart, presentace výsledků SWOT analýz (jak klinické, tak i ekonomické části), Prezentace návrhu využití DRG úhradách Zahájení plošné diskuze nad projektovou dokumentací a postupem řešení projektu DRG restart. Konference DRG Termín: 11/2014 Úkol 7. Vybudování datového a informačního centra Obsah: Vybudování datového a informačního centra podporujícího řešitelské týmy předchozích úkolů (reporting, modelování,.) Termín: 11/ /2015 4

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ:

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: POSTUP PŘÍPRAVY, ZPRACOVÁNÍ A REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Konzultant: SPF Group, v.o.s.

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020 České školní inspekce na období 2014 2020 1 Východiska 1.1 Postavení v legislativě 1.1.1 Organizace Česká školní inspekce (dále ČŠI ) je zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 Funkce akčního plánu Akční plán je nezbytným nástrojem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více