i-cat Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i-cat 17-19 Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam"

Transkript

1 i-cat Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam

2 Vydala Imaging Sciences International Imaging Sciences International si vyhrazuje právo provádět změny této příručky i výrobků v ní popisovaných. Specifikace vybavení mohou být bez upozornění změněny. Obsah této příručky není nabídkou, zárukou, slibem ani smluvní podmínkou a nesmí být za takový považován. Tento dokument nesmí být vcelku ani v části kopírován, fotokopírován, rozmnožován, překládán nebo převáděn na elektronické medium nebo do strojově čitelné podoby bez předchozího písemného souhlasu Imaging Sciences International, 1910 North Penn Road, Hatfield, PA i-cat je registrovaná obchodní známka Imaging Sciences International. Jiné názvy mohou být obchodní známky jejich majitelů. Pokud požadujete další informace anebo originální verzi dokumentace zobrazovacího systému i- CAT, jehož autorem je Imaging Sciences International, napište, zavolejte nebo pošlete fax společnosti Imaging Sciences International na výše uvedenou adresu. Tato dokumentace byla vytvořena, schválena a dodána v anglickém jazyce. Imaging Sciences International na žádost poskytne libovolné komponenty, kalibrační nástroje, průběhové diagramy atd. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována či přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli elektronickými či mechanickými prostředky pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu Imaging Sciences International. Informace v tomto dokumentu uvedené a výrobek, který je popisován, mohou být bez upozornění změněny. Názvy a data použité jako příklady jsou fiktivní, pokud není uvedeno jinak. Software popsaný v tomto dokumentu se poskytuje jeho uživatelům na základě licence respektive smlouvy o uchování mlčenlivosti. Tento software smí být používán, kopírován či rozmnožován pouze podle podmínek takové smlouvy. Tato příručka neobsahuje ani nepředstavuje pro společnost Imaging Sciences International jakýkoli závazek. Imaging Sciences International 1910 North Penn Road Hatfield, PA USA /5667 (FAX)

3 OBSAH Kapitola 1 Úvod Popis systému Informace o Provozní příručce. 1-2 Konvence použité v Uživatelské příručce 1-2 Standardní omezená záruka Kapitola 2 Bezpečnost Důležité bezpečnostní informace Upozornění, varování a poznámky 2-1 Bezpečnostní opatření Riziko požáru způsobeného elektrickým proudem Mechanická rizika. 2-3 Rizika laserového paprsku Radiační bezpečnost. 2-3 Nouzové zastavení. 2-4 Výstražný systém 2-4 Blokovací systém 2-5 Systémové štítky. 2-6 Kapitola 3 Kontrolní prvky a indikátory systému Hlavní ovládací skříň..3-1 Ovladač nouzového zastavení 3-2 Panel nastavení polohy pacienta Stavové indikátory systému 3-2 Kapitola 4 Zapnutí a vypnutí systému Zapnutí systému Vypnutí systému

4 Kapitola 5 Správa údajů o pacientech Informace o pacientech 5-1 Přidání nového pacienta 5-2 Úprava údajů o pacientech Výmaz pacienta Skrytí/zobrazení seznamu pacientů 5-6 Natažení údajů o pacientech 5-6 Kapitola 6 Pořizování údajů (skenování) Poloha pacienta 6-1 Pořízení údajů 6-3 Rychlé výběry 6-4 Objemové skenování. 6-6 Náhled, Zkouška nanečisto a Pořízení snímků Panoramatické snímkování PAN Kapitola 7 Rekonstrukce anatomie Obrazovka náhledu. 7-1 Úprava panoramatického zobrazení 7-3 Nastavení obrysové čáry 7-4 Odstranění okolních předmětů 7-6 Úprava MIP, střednice a typu obrazu 7-6 Volba MIP nebo Zobrazení rentgenogramu 7-7 Úprava jasu a kontrastu 7-7 Funkce Pan 7-7 Funkce Zoom 7-8 Nástroj pro návrat 7-8 Nastavení filtru Provádění měření 7-10 Jednotky Hounsfield 7-10 Vzdálenost 7-12 Otočné pohledy 7-14 Ukládání pohledů ve formátu JPEG 7-16 Ukládání a nahrávání Workup Uložení Workup Natažení uloženého Workup 7-18 Smazání uloženého Workup

5 Kapitola 8 Detailní obrazovky Obrazovka náhledu 8-1 Obrazovka panorámování implantátu 8-2 Obrazovka Ortho 8-6 Obrazovka MPR 8-7 Obrazovka TMJ Kapitola 9 Nástroje Databáze DICOM a Exportní sestava DICOM 9-1 Ovládání importu DICOM Kontrola přístupu do databáze zobrazení pro čtení/zápis zpracovávat. 9-2 Export DICOM Vytvoření CD Vymazání CD-RW. 9-5 Výstup do složky.9-5 Hlášení. 9-6 Spuštění zprávy Vytvoření nové zprávy Úprava existující zprávy 9-11 Kapitola 10 Kalibrace a zajištění kvality Kalibrace panelu Kalibrace geometrie 10-3 Test zajištění kvality u fantomového zobrazení (Phantom) Vyhodnocení čárových párů Zkouška měření vzdálenosti Měření jednotky Hounsfield (HU) Vodní zkouška zajištění kvality fantomového zobrazení Zkouška hladiny šumu Zkouška rovnoměrnosti Zkouška výstupu radiace Měřená dávka Interpretace Prohlášení o shodě Určení třídy vybavení 10-22

6 Kapitola 11 Přehled radiačního prostředí Provozní podmínky 27-sekundové skenování Doporučené provozní požadavky Informace o dávkách a zobrazování Podmínky provozu 11-4 Měření 11-5 Profil citlivosti 11-6 Kapitola 12 Všeobecné informace o výrobku Technické specifikace 12-1 Požadavky na zdroj energie Specifikace týkající se životního prostředí 12-3 Provozní 12-3 Doprava a skladování 12-3 Počítač pro pořizování Křeslo pro pacienta 12-4 Likvidace 12-4 Prodlužovací kabely 12-4 Externí položky Čištění 12-4 Elektromagnetická nebo jiná interference (emise a imunita) 12-5 Standardy vybavení 12-6 Třída vybavení Plán preventivní údržby pro majitele / uživatele 12-7 Tabulka s plánem preventivní údržby Vyměnitelné díly Referenční seznam Rozměry systému Portálu 12-10

7 Kapitola 1 Úvod Popis systému Zobrazovací systém i-cat je jednotkou volumetrické tomografie s kónickým paprskem a s panoramatickým rentgenováním hlavy a krku pro dentální aplikace. Systém se skládá z CT Portálu a počítačové workstation /pracovní stanice/, vhodné pro kanceláře. Portál má otevřenou konstrukci, což umožňuje, aby během vyšetření pacienti seděli zpříma. Pro správné nastavení polohy pacienta je do Portálu zabudováno elektricky ovládané křeslo Zobrazovací systém i-cat SKŘÍŇ PORTÁLU (NOSNÉHO KONSTRUKCE RÁMU) S OVLÁDACÍMI PRVKY (NASTAVENÍ KŘESLA SMĚREM NAHORU/DOLŮ) OPĚRNÁ DESKA OPĚRKY HLAVA OPĚRKA BRADY REGULACE ZADNÍ (OPĚRNÉ) DESKY OPĚRKY HLAVY (POSUNUTÍM SE UPRAVUJE POLOHA OPĚRKY HLAVY) BRÁNA (OTVÍRÁ SE VYKLOPENÍM, V UZAMČENÉM STAVU PŘIDRŽOVÁNA MAGNETY) MOTORIZOVANÉ KŘESLO S POHYBEM NAHORU A DOLŮ POMOCÍ TLŮAČÍTEK NA KONTROLNÍ SKŘÍNI PORTÁLU - NOSNÉHO RÁMU)

8 1-2 Systém se skládá z Portálu a počítačové pracovní stanice. Systém je v provozu, když je v poloze ON jak Portál, tak počítačová pracovní stanice. Systém zachycuje údaje pro trojrozměrnou rekonstrukci lebky pro tyto procedury: Implantáty Spoje TM Rekonstrukce panoramatu Rekonstrukce kefalometrických údajů Dýchací cesty/ Sinus, atd. ipan přídavné zařízení pro konvenční digitální panoramatické zobrazení CT je medická zobrazovací technika, která používá rentgenové paprsky pro získání průřezových zobrazení hlavy nebo krku. Kvalita snímků závisí na úrovni a množství energie rentgenu vyslané do tkáně. CT zobrazí jak tkáně s vysokou hustotou, například kost, tak i měkké tkáně. Pokud tyto snímky interpretuje vyškolený lékař, snímky CT poskytují užitečné diagnostické informace. Informace o Uživatelské příručce Tato dokumentace popisuje bezpečný a efektivní provoz systému. Informace jsou určeny k tomu, aby zaškoleným technikům a lékařům poskytly nezbytné rady pro bezpečný a efektivní provoz systému. Konvence použité v Uživatelské příručce Klávesy jsou uváděny tučným písmem. Například Stisknout Start. Položky menu a názvy tlačítek na displeji uživatelského rozhraní jsou uváděny tučným písmem. Například V okně Tisk stisknout tlačítko Tisk. Používané klávesy jsou uváděny tučným fontem Courier. Například Napiš QA Test do rámečku pro název souboru.

9 Úvod 1-3 Standardní omezená záruka Imaging Sciences International (ISI) dává původnímu kupujícímu tohoto hardwarového systému záruku, že bude bez závad po dobu jednoho (1) roku ode dne dodání. Během záruční doby ISI provede opravu vad materiálu respektive práce bez účtování za materiál. Veškeré náhradní díly budou nové anebo provozuschopné použité díly a je na ně poskytována záruka po zbývající část původní záruční doby anebo třicet (30) dnů, podle toho, která z těchto dob je delší. Záruční doba se neprodlužuje při nákupu dodatečných dílů od ISI. Původní kupující musí neprodleně ISI písemně oznámit případnou vadu materiálu nebo práce. Před skončením záruční doby musí ISI obdržet písemné oznámení o všech případech. Tato záruka je nepřenosná. Tato jednoroční omezená záruka se týká obvyklého použití. ISI neposkytuje záruku na: poškození způsobené nárazem jiných předmětů, upuštěním, pádem, rozlitými tekutinami nebo ponořením do kapalin; poškození způsobené živelní pohromou, jako je požár, povodeň, vítr, zemětřesení nebo blesk; poškození způsobené neoprávněnými přídavnými zařízeními, změnami, úpravami nebo cizími předměty; poškození způsobené periferními zařízeními; vady způsobené nezajištěním vhodného okolního prostředí.; poškození způsobené použitím hardwarového systému pro jiné účely, než pro který byl určen; škodu vzniklou z nesprávné údržby; škodu z nesprávného elektrického připojení nebo napájení; poškození způsobené jiným špatným zacházením, chybnou manipulací nebo nesprávným použitím poškození počítače, software nebo operačním systému, způsobenou: o o o o o přídavnými zařízeními nebo změnami, které ISI neschválila viry, spywarem nebo herním softwarem poškození způsobené síťovými inženýry nebo provozními techniky poškození způsobené použitím tohoto stroje respektive počítače pro jakékoli aplikace odlišné od určeného použití softwarem třetí strany určenému k jinému užití

10 o o o neoprávněnými změnami software ISI neoprávněnými modernizacemi, přídavnými zařízeními nebo odebráním některých součástí používáním internetu nebo jinou neoprávněnou aplikací. ISI nebude za žádných okolností odpovědná za zvláštní, vedlejší nebo následné škody na základě porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, striktní odpovědnosti nebo jiného právního pojetí. Tyto škody zahrnují například ztrátu dat, ušlý zisk, ušlé příjmy, ztrátu použití hardwarového systému nebo souvisejícího vybavení, kapitálové náklady, náklady na pořízení náhradní respektive nahrazující vybavení, zařízení nebo služby, poruchový prostoj, čas kupujícího, nároky třetí strany včetně zákazníků a majetkovou škodu. Odmítnutí záruk Výše uvedená záruka je jedinou zárukou, která je na tento výrobek použitelná. Veškeré další záruky, výslovné či předpokládané, včetně veškerých implikovaných záruk prodejnosti respektive vhodnosti pro určitý účel, se nepřijímají. Jakékoli ústní či písemné informace nebo rady poskytnuté ISI, jejími zástupci či zaměstnanci nebudou vytvářet záruku ani nebudou žádným způsobem zvětšovat rozsah této záruky.

11 Kapitola Otázky bezpečnosti Důležité bezpečnostní informace Imaging Sciences konstruuje své výrobky tak, aby vyhovovaly těm nejpřísnějším bezpečnostním standardům. Pro bezpečnost obsluhy a pacientů však musíte pracovat se zařízením správně a řádně a zajistit náležitou údržbu zařízení. Je nezbytné, abyste dodržovali veškeré bezpečnostní pokyny, upozornění a výstrahy v této příručce pro zajištění bezpečnosti pacientů a obsluhy. Kromě toho dodržujte veškeré pokyny týkající se bezpečnosti uvedené na štítcích systému. Upozornění, varování a poznámky Doporučuje se, abyste si předtím, než začnete pracovat se zařízením,důkladně pročetli tuto příručku včetně všech upozornění a výstrah. Pro popis situací, které představují potenciální riziko pro pacienta nebo operátora, ztráty dat nebo poškození zařízení se v této příručce používají tato označení: VÝSTRAHA Výstrahy mají za účel varovat uživatele, že pokud nepoužijí určitý postup, mohlo by dojít k smrtelnému nebo vážnému poranění uživatele, pacienta nebo jiné osoby, anebo by to mohlo vest k nesprávné diagnóze. UPOZORNĚNÍ Upozornění mají za účel upozornit uživatele, že pokud nepoužijí určitý postup, mohlo by to způsobit škodu na zařízení anebo ztrátu dat. DOPORUČENÍ: Doporučení jsou informacemi pro obsluhu o použití zařízení nebo určitého postupu. POZNÁMKA: Poznámky upozorňují obsluhu na důležité nebo nezvyklé věci.

12 2-2 Bezpečnostní opatření VÝSTRAHA Rentgenová jednotka může být pro pacienta a obsluhu nebezpečná, pokud se nebudete řídit provozními pokyny a sledovat faktory bezpečného ozáření. Pokud nemáte školení k určité proceduře, se systémem nepracujte. VÝSTRAHA Nesnímejte kryty ani kabely systému. V systému je přítomno vysoké napětí. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepracujte se systémem, pokud jsou otevřené některé kryty nebo vytaženy kabely. Riziko ohně způsobeného elektřinou Na konzoly nebo jiné moduly systému nedávejte tekutiny a potraviny. Dodržujte veškeré protipožární předpisy. Je třeba mít hasicí přístroje pro hašení pod proudem i bez proudu. Všichni operátoři musí být vyškoleni v používání hasicích přístrojů a dalších pomůcek pro hašení požáru a musí znát místní protipožární postupy VÝSTRAHA V případě elektrického požáru používejte pouze ty hasicí přístroje, které jsou pro tento účel určeny. Pokud na oheň způsobený elektrickým proudem použijete vodu nebo jiné kapaliny, může dojít ke smrtelnému nebo velmi vážnému zranění. Pokud dojde k požáru způsobenému elektrickým proudem, pokuste se zařízení izolovat od elektrického zdroje a pak se teprve pokuste uhasit oheň, snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.

13 Bezpečnostní otázky 2-3 Mechanická rizika VÝSTRAHA Nepoužívejte systém, pokud jsou otevřené nebo sejmuté některé kryty. Práce se systémem s otevřenými nebo sejmutými kryty může ovlivnit mechanické provozní systémy, což může způsobit vám nebo pacientovi vážný nebo i smrtelný úraz. Kryty mohou ze systému snímat pouze kvalifikovaní servisní pracovníci s příslušným oprávněním. Rizika laserového paprsku VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou poškodit zrak. Nedívejte se do laserového paprsku. Poučte pacienta, aby se do paprsku nedíval. U tohoto výrobku se zvyšuje riziko pro oči při používání například brýlí s velkým počtem dioptrií anebo zrcadel. Radiační bezpečnost Rentgenové záření je nebezpečné jak pro obsluhu, tak pro ostatní osoby v jeho blízkosti, pokud nejsou striktně dodržovány stanovené postupy bezpečného vystavení vlivu tohoto záření. Používejte dále uvedená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti pacienta a obsluhy. Užitečné i rozptýlené paprsky mohou způsobit závažná nebo i smrtelná zranění pacientů a osob v okolí, pokud systém používá nekvalifikovaný pracovník. Je vždy třeba použít adekvátních bezpečnostních opatření, aby se snížilo vystavení užitečné i rozptýlené radiaci. Žádáme naléhavě operátory, aby se řídili současnými doporučeními Mezinárodní komise radiologické ochrany a ve Spojených státech doporučeními Národního výboru USA pro radiologickou ochranu.

14 Nouzové zastavení Bezpečnostní otázky 2-4 Tato příručka obsahuje pokyny pro bezpečný provoz tohoto dentálního rentgenového systému. V případě nouzové situace (některý pohyblivý díl se dostane do styku s jinými částmi zařízení nebo v okolí, nebo by mohl způsobit zranění pacienta) musí obsluha použít tlačítko Nouzové zastavení - Emergency Stop, čímž vypne přívod proudu do všech pohyblivých částí, a pacienta je možné bezpečně vytáhnout ze stroje. Výstražný systém Systém je vybaven výstražnými světly respektive akustickými alarmy při zapnutí rentgenového zdroje. Existují dvě metody použití tohoto systému. Metoda 1: Externí zdroj Externě napájený výstražný systém je možné připojit ke koncovkám 1 a 2 na desce s tištěnými spoji X-Ray Interlock Blokování rentgenu uvnitř Spodního ovládacího centra. Mezi těmito koncovkami je reléový kontakt s parametry 250 voltů, 50/60 hertz a 3 ampéry. Když se spustí rentgenový zdroj, toto relé se uzavře a přivádí se proud do výstražného systému. Metoda 2: Zdroj přímo v zařízení Výstražný systém může být napájen v rámci systému stejnosměrným proudem 12 voltů. Tento výstražný systém nepřekročí 12 voltů stejnosměrného proudu a 3 ampéry. Pro použití tohoto opatření zapojte výstražný systém takto: 1. Připojte společný pól výstražného systému ke koncovce 6 na desce s tištěnými spoji Rentgenového propojení uvnitř Spodního ovládacího centra. 2. Spojte koncovku 1 s koncovkou 5 na obvodové desce. 3. Připojte kladný pól výstražného systému ke koncovce 2 na obvodové desce. Když se spustí rentgenový zdroj, bude k dispozici 12 voltů stejnosměrného proudu přes relé mezi koncovkami 1 a 2 desky s tištěnými spoji pro Rentgenové propojení a bude tak napájen výstražný systém.

15 Bezpečnostní otázky 2-5 POZNÁMKA: Při použití této metody se ujistěte, zda jsou na svém místě z výroby nainstalované můstky mezi koncovkami 3 a 5 a mezi 4 a 6. Tyto můstky je možné odstranit pouze pokud se používá blokovací systém. Blokovací/zámkový systém Tento systém je vybaven opatřeními pro Blokovací obvod, který když je otevřen, vypne rentgenový zdroj. Je to nízkonapěťový obvod se 12 volty stejnosměrného proudu. Blokovací obvod se použije tak, že odpojíte z výroby nainstalovanou spojku mezi koncovkami 3 a 5 na desce s tištěnými spoji Rentgenového blokování uvnitř Spodního kontrolního centra a spojíte dveřní spínače respektive spínače nouzového zastavení sériově mezi koncovkami 3 a 5. Pokud jsou zařízení spojena do série, je možné připojit více dveřních spínačů respektive spínačů nouzového zastavení. Celý okruh musí být uzavřeným regulačním obvodem, když jsou uzavřena všechna dvířka respektive jestliže jsou spínače nouzového zastavení v normální uzavřené poloze. Kdykoli se dveřní spínač nebo spínače otevřou nebo se stiskne tlačítko či tlačítka nouzového zastavení, přívod proudu do rentgenu se vypne. Přívod proudu nelze zapnout, když je blokovací okruh otevřený.

16 2-6 Systémové štítky K systému jsou připevněny tyto štítky. (viz orig.)

17 3-1 Kapitola 3 Ovládací prvky a indikátory systému Ovládací prvky a indikátory jsou umístěny na těchto jednotkách systému: Hlavní ovládací skříň Panel nastavení polohy pacienta Nouzové zastavení pacientem Stavové indikátory systému Hlavní ovládací skříň Poloha ON spouští Portál a indikátory POWER, které ukazují že Portál je v provozu. OFF vypíná proud z Portálu a indikátory POWER zhasnou. Tlačítko EMERGENCY STOP nouzové zastavení Okamžitě zastavuje veškeré činnosti rentgenu a snímkování. Tlačítko SCAN spouští rentgenové snímkování pacienta přístrojem Portálu. (To umožňuje, aby hlavní ovládací skříň byla umístěna jinde než na počítačové pracovní stanici). Když probíhá snímkování, svítí kontrolka X-RAY ON. Indikátory FAULT svítí, když dojde k závadě v systému (například problém rentgenového ozáření).

18 3-2 Nouzové zastavení EMERGENCY STOP umožňuje pacientovi stiskem tohoto tlačítka zastavit veškeré činnosti rentgenu a snímkování. Tlačítko Nouzového zastavení může být buď zavěšeno na mechanismu podpěry hlavy anebo pokud si to pacient přeje, může ho držet v ruce. Panel nastavení polohy pacienta VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou způsobit poškození zraku. Nedívejte se do laserového paprsku. Upozorněte pacienta, aby se do paprsku nedíval. U tohoto výrobku se nebezpečí pro oči zvyšuje při používání optických zařízení jako brýlí s velkým počtem dioptrií nebo zrcadel. ALIGNMENT LIGHT kontrolka nastavení, při stisku tohoto tlačítka svítí nastavení laseru tři sekundy. Při stisku a podržení tlačítka tři sekundy budou kontrolky laseru permanentně v poloze ON, až dokud se tlačítko znovu nestiskne, čímž se kontrolky laseru vypnou. PATIENT ALIGN nastavení polohy pacienta, umožňuje obsluze pohybovat křeslo s pacientem nahoru a dolů a usnadnit tak nastavení jeho polohy s pomocí opěrky brady Stavové indikátory systému Stavové indikátory systému jsou umístěny jednak na horní části Portálu, tak na hlavním ovládacím panelu. Indikátor POWER svítí, když je Portál zapnutý tj. v poloze ON. Indikátor READY svítí, když se stiskne softwarové tlačítko Acquire pro zahájení snímkování. Indikátor X-RAY ON svítí v průběhu snímkování. Indikátory FAULT svítí, když dojde k chybě systému (například problém s rentgenovým ozářením).

19 4-1 Kapitola 4 Spuštění a vypnutí systému Spuštění systému Systém se skládá z jednotky Portálu a z Počítačové pracovní stanice. Pro správnou funkci musí být obě jednotky zapnuté. Pro spuštění systému postupujte takto: 1. Zapněte Počítačovou pracovní stanici: stiskněte tlačítko power na čelní stěně pracovní stanice. Počítač provede zavedení a natažení operačního systému. 2. Software Launch icatvision: dvakrát klikněte na ikonu icatvision na ploše pracovní stanice. Spustí se softwarová aplikace icatvision. 3. Zapněte Portál: stiskněte tlačítko ON na Hlavní ovládací skříni. Svítí indikátory POWER na Hlavní ovládací skříni a na jednotce Portálu. POZNÁMKA: Systém je sice nyní připraven ke snímkování, avšak kontrolka Ready se rozsvítí až poté co se stiskem tlačítka Acquire zahájí snímkování. Vypnutí systému Portál a Počítačová pracovní stanice mají nezávislé přívody proudu. Obě jednotky se od proudu odpojují tak, jak je dále uvedeno. POZNÁMKA: Portál musí být zapojen 2 hodiny před snímkováním. Pokud by tato doba byla problém, můžete nechat Portál zapnutý přes noc. Vypnutí systému: 1. V menu Main na počítačové pracovní stanici vyberte File > Exit. Zavře se icatvision, ale dál budou zapnuté Windows.

20 4-2 Pokud byly provedeny změny případové studie, zobrazí se tento dialogový rámeček. a. Klikněte na Yes. Dialogový rámeček se zavře. b. Klikněte na Create New Workup vytvoření nové. c. Zaumístěte název nového úkolu v políčku Workup Name: field. Klikněte OK nebo přepište nynější Workup kliknutím na Workup Name. 2. Vypnutí Portálu: stiskněte tlačítko OFF na Hlavní ovládací skříni. Portál se vypne a indikátory POWER na hlavní ovládací skříni a na jednotce Portálu zhasnou. 3. Vypnutí Pracovní stanice: z plochy Windows vyberte Start > Shut Down, zvolte Shut Down a stiskněte OK. Počítač se vypne a indikátor POWER na pracovní stanici zhasne.

21 5-1 Kapitola 5 Správa údajů o pacientech Informace o pacientech Když se spustí i-catvision, zobrazí se okno s informacemi o pacientech. V tomto okně je seznam všech pacientů, kteří byli vloženi do databáze. Když je vybrán určitý Pacient, v okně pod seznamem pacientů se vypíší naskenované obrazy. Pacienty je možné podle potřeby přidávat nebo ubírat a údaje o nich je možné editovat. Kromě toho je možné Seznam pacientů skrýt. Tyto úkoly jsou popsány níže.

22 5-2 Přidání nového pacienta Pokud chceme přidat nového pacienta 1. z hlavního (Main) menu vybereme File > New Patient. 2. Stiskneme Add Do příslušných políček zadáme údaje o pacientovi. Je nutno připojit unikátní identifikaci pacienta, například číslo souboru pacienta nebo číslo sociálního pojištění. Klikněte v zatrhávacím rámečku v roletovém seznamu Birthdate datum narození. Klikněte na šipku pro zobrazení nástroje Kalendář.

23 Správa údajů o pacientech 5-3 (Údaje je sice možné zadávat ručně, ale doporučuje se používat nástroj kalendáře, abychom se vyhnuli chybám při zadávání dat.) Roletové okénko Status ukazuje, zda u daného pacienta byly pořízeny údaje (zvolením položky Done - Hotovo). 4. Pro připojení údajů o Pacientovi klikněte na OK. 5. Dialogový rámeček uzavřete kliknutím na OK. Editace údajů o pacientech Pokud upravujeme údaje o pacientech, pak: 1. Z hlavního menu vybereme File > New. 2. Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v dolní pravé části dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje odpovídají zvoleným kritérium.

24 5-4 Done údaje o pacientech jsou zadány a načteny /naskenovány / Queued údaje o pacientech jsou zadány a čekají na načtení HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) importované údaje o pacientech z těchto systémů PMS - (Systém správy praxe) importované údaje o pacientech z tohoto systému Manual ruční zadání údajů o pacientech 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, u něhož chcete provést úpravu. 4. Klikněte na Edit. 5. Podle potřeby upravte údaje o pacientovi. 6. Kliknutím na OK údaje o pacientovi doplníte. 7. Dialog ukončíte kliknutím na OK.

25 Správa údajů o pacientech 5-5 Vymazání pacienta Chceme-li vymazat pacienta: 1. Z hlavního menu vybereme File > New 2. Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v pravém dolním rohu dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje vyhovují zvoleným kritériím. Done údaje o pacientech zadány a načteny Queued Údaje o pacientech jsou zadány, ale ještě nenačteny HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) importované údaje o pacientech z těchto systémů PMS - (Practice Management Systém - Systém správy praxe) importované údaje o pacientech Manual ruční zadání údajů o pacientech 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, kterého chcete vymazat. 4. Klikněte na Delete. 5. Klikněte na Yes, tím bude pacient vymazán z databáze 6. Uzavřete dialogový rámeček kliknutím na OK.

26 5-6 Skrýt/zobrazit seznam pacientů Seznam pacientů je možné skrýt tak, že z hlavního menu zvolíme Tools > Hide Patient. Na obrazu vidíme, jak vypadá skrytý seznam pacientů. Pro zobrazení seznamu pacientů vyberte z hlavního menu Tools > Show Patient. Natažení údajů o pacientech Pro natažení údajů o existujících pacientech: 1. Z hlavního menu vyberte File > New.

27 Správa údajů o pacientech Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v pravé spodní části dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje vyhovují zvoleným kritériím. Done údaje o pacientovi zadány a načteny Queued údaje o pacientovi zadány, ale nenačteny HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) Info System) importované údaje o pacientovi z těchto systémů PMS - (Systém správy praxe) údaje o pacientovi importované z tohoto systému Manual údaje o pacientovi zadané ručně 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, kterého si přejete natáhnout. 4. Klikněte na OK. 5. Klikněte na Yes pro automatickou detekci oblouků (když kliknete na NO, automatické detekce se přeskočí). Dialogový rámeček se uzavře a načtou se údaje o pacientovi. 5-8

28 6-1 Kapitola 6 Pořizování údajů (skenování) Nastavení a úprava polohy pacienta OVLÁDACÍ SKŘÍŇ PORTÁLU (NASTAVENÍ KŘESLA SMĚREM NAHORU/DOLŮ) OPĚRNÁ DESKA OPĚRKY HLAVA OPĚRKA BRADY REGULACE ZADNÍ (OPĚRNÉ) DESKY OPĚRKY HLAVY (POSUNUTÍM SE UPRAVUJE POLOHA OPĚRKY HLAVY) BRÁNA (OTVÍRÁ SE VYKLOPENÍM, V UZAMČENÉM STAVU PŘIDRŽOVÁNA MAGNETY) MOTORIZOVANÉ KŘESLO S POHYBEM NAHORU A DOLŮ POMOCÍ TLŮAČÍTEK NA KONTROLNÍ SKŘÍNI PORTÁLU - NOSNÉHO RÁMU) Pro skenování upravte polohu pacienta takto: 1. Pro křeslo jsou dvě sady montážních otvorů. Doporučuje, se abyste u pacientů s výškou nad 6 stop a 2 palce (187 cm) nasadili křeslo do nižších otvorů. 2. Když je branka otevřená, pacient se posadí do křesla čelem vpřed. Pacient by měl sedět pohodlně s rukama v klíně.

29 Zavřete branku a ujistěte se, že magnet je zajištěn v uzamčené poloze. 4. Použijte tlačítka Patient ALIGN na Ovládacím panelu pro úpravu výšky křesla s pacientem. Těmito tlačítky se řídí pohyb křesla pacienta nahoru (Δ) a dolů ( ), aby se usnadnila úprava polohy podle opěrky pro bradu. Při správném nastavení je brada pacienta na misce pro bradu ve správném úhlu (viz vyobrazení). 5. Přesvědčte se, že sklon pacienta je takový, aby okluzní rovina byla rovná, což znamená, že Frankfurská horizontála je ve sklonu sešikmení asi 5 stupňů (viz vyobrazení). VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou způsobit poškození zraku. Nedívejte se do laserového paprsku. Informujte pacienta, aby se do paprsku nedíval. Použití optických nástrojů, jako oční brýle s velkými dioptriemi nebo zrcadla zvyšují u tohoto výrobku nebezpečí pro oči. 6. Polohové světlo: Obecně by mělo být polohové světlo na horizontální Okluzní rovině. Snímání celé hlavy: Horizontální světlo by mělo být v okluzní rovině mezi rty (čára úsměvu). Odstup: Přesvědčte se, že karusel snímačové části hlavice je v dostatečné vzdálenosti, aby při otáčení NENARÁŽEL na ramena pacienta, čímž by mohlo dojít k jeho pohybu UPOZORNĚNÍ Horizontální Polohové světlo se může mírně měnit v závislosti na poloze pacienta podle zvolené výšky požadovaného snímku, proto je třeba provést Náhled, viz další odstavec, abychom měli jistotu, že na obraze bude zájmová oblast.

30 Pořízení snímků (skenování) 6-3 Náklon: Okluzní rovina plochá, Frankfurská horizontála je lehce nakloněna vzhůru Umístění polohových světel pro snímkování celé hlavy: Horizontálně: Okluzní rovina mezi rty Vertikálně: ca 1,5 palce /3,8 cm/ před kondyl - kloubní hrbol (opěrka brady je nastavena tak, aby umožňovala pořízení CT snímku) 7. Přesvědčte se, že brada pacienta je stabilizovaná v podpěrce brady. 8. Posuňte podpěru hlavy dopředu pro větší stabilizaci hlavy. 9. Připevněte hlavový pás kolem čela. 10. U snímkování pro TMJ nebo úpravu skusu /ortodoncii/ se použije pouze podpěra hlavy a hlavový pás. Doporučujeme nepoužívat podpěru brady, protože to by mohlo ovlivnit polohu Condular ve Fosse a narušit měkkou tkáň brady. Pořízení údajů Jakmile jsou zadány údaje o pacientovi a pacient je ve správné poloze, je možné začít s pořizováním údajů. 1. Při novém pořizování údajů proveďte jedno z dále uvedeného: Jakmile jsou údaje o pacientovi zadány v dialogovém rámečku Select Patient, a jméno pacienta je vybrané (prosvícené), klikněte na tlačítko OK. - nebo - Z tabule informací o pacientech v obrazovce s náhledem dvakrát klikněte na pacienta, u něhož se mají pořizovat nové snímky.

31 6-4 Zobrazí se okno Acquire. 2. Pokud si přejete, zadejte poznámky do textového pole Study Remarks. 3. Z roletové nabídky Quick Picks (rychlého výběru) rychlý výběr - zvolte standardizované nastavení pro pořizování anebo vytvořte nové (viz dále podrobnosti). Rychlé výběry 1. Zvolte pořízení z roletového seznamu Quick Picks (rychlého výběru).

32 Pořizování údajů (skenování) oblouky/kotva, 8,5 sekund, 0,3 Voxelu doporučeno při exportu dat pro implantaci plánovacího softwaru jako např. Nobel nebo SimPlant. Dohodněte se s pracovníkem servisu při určení požadované výšky snímku. Berte na vědomí, že většina softwaru jiných výrobců v současné době požaduje snímky s rozlišením minimálně 0,4 Voxelu Dolní nebo horní čelist - protokoly je možné použít pouze když se na jeden případ Implant požaduje pouze 1 oblouk. High Resolution - Vysoké rozlišení (0,2, 0,25, 26 sekund) doporučené protokoly pro speciální případy, jako jsou třetí moláry, vztahy kořenových kanálků, malé fraktury kořenů, přespočetné nebo retinované zuby, stav parodontu a jinou anatomii, která vyžaduje podrobné zobrazení. Portrait Mode režim portrétu svisle orientovaného snímku by se měl použít pro Výšku rekonstruovaného objemu u dospělých pacientů, kde se požadují cefalometrické údaje. 2. Pokud standardizovaná nastavení nevyhovují přesně vašim požadavkům, buď zvolte všechna požadovaná kritéria pro snímání anebo zvolte Rychlý výběr a proveďte úpravu dostupných kritérií. Při zadávání nových kritérií do seznamu Quick Picks (rychlého výběru): a. Klikněte na tlačítko Save pod rámečkem seznamu Quick Picks. Zobrazí se tento dialogový rámeček. b. Zaumístěte název nového Rychlého výběru v textovém poli dialogového rámečku. c. Klikněte OK. Dialogový rámeček se zavře. Nyní je nově vytvořený Rychlý výběr dostupný z roletového seznamu Quick Picks (rychlého výběru). Chcete-li vymazat rychlý výběr ze seznamu: a. Zvolte vymazání rychlého výběru z rámečku Quick Picks (rychlého výběru) v roletovém seznamu.

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 9 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací prvky

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1

RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1 RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1 Tento dokument obsahuje informace pro správné použití RAYSCAN α, před použitím přístroje si je proto řádně přečtěte. Návod k použití dodávaný

Více

QUANTIEN Measurement System

QUANTIEN Measurement System QUANTIEN Measurement System 4283 QUANTIEN Úvod do návodu k použití Tento návod k použití obsahuje pokyny pro používání operátorem i technické informace zahrnující pokyny k instalaci a údržbě. Tento návod

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 C Datum vydání: 13.3.2009 1. OBSAH 1. OBSAH...1 2. VÝSTRAHY...2 2.1. VÝSTRAHY...2 3. TRACE-TECH...2 3.1. ROZSAH...2 4. NASTAVENÍ...2

Více

AVN90X Megapixelová síťová kamera

AVN90X Megapixelová síťová kamera PUSH VIDEO AVN90X Megapixelová síťová kamera Uživatelský manuál Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. N90x_system_V0.9 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ POZOR

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

AR-203E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ INSTALACE SOFTWARE 20

AR-203E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ INSTALACE SOFTWARE 20 MODEL AR-03E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ SPECIÁLNÍ FUNKCE ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Strana 4 7... INSTALACE SOFTWARE 0 PŘÍSLUŠENSTVÍ DODATEK........................

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 Notebook Presario Mobile Internet PC řada 1200 Příručka pro instalaci a použití Poznámky 2001 Compaq Computer Corporation Názvy Compaq, Presario a logo

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah xi Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více