i-cat Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i-cat 17-19 Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam"

Transkript

1 i-cat Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam

2 Vydala Imaging Sciences International Imaging Sciences International si vyhrazuje právo provádět změny této příručky i výrobků v ní popisovaných. Specifikace vybavení mohou být bez upozornění změněny. Obsah této příručky není nabídkou, zárukou, slibem ani smluvní podmínkou a nesmí být za takový považován. Tento dokument nesmí být vcelku ani v části kopírován, fotokopírován, rozmnožován, překládán nebo převáděn na elektronické medium nebo do strojově čitelné podoby bez předchozího písemného souhlasu Imaging Sciences International, 1910 North Penn Road, Hatfield, PA i-cat je registrovaná obchodní známka Imaging Sciences International. Jiné názvy mohou být obchodní známky jejich majitelů. Pokud požadujete další informace anebo originální verzi dokumentace zobrazovacího systému i- CAT, jehož autorem je Imaging Sciences International, napište, zavolejte nebo pošlete fax společnosti Imaging Sciences International na výše uvedenou adresu. Tato dokumentace byla vytvořena, schválena a dodána v anglickém jazyce. Imaging Sciences International na žádost poskytne libovolné komponenty, kalibrační nástroje, průběhové diagramy atd. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována či přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli elektronickými či mechanickými prostředky pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu Imaging Sciences International. Informace v tomto dokumentu uvedené a výrobek, který je popisován, mohou být bez upozornění změněny. Názvy a data použité jako příklady jsou fiktivní, pokud není uvedeno jinak. Software popsaný v tomto dokumentu se poskytuje jeho uživatelům na základě licence respektive smlouvy o uchování mlčenlivosti. Tento software smí být používán, kopírován či rozmnožován pouze podle podmínek takové smlouvy. Tato příručka neobsahuje ani nepředstavuje pro společnost Imaging Sciences International jakýkoli závazek. Imaging Sciences International 1910 North Penn Road Hatfield, PA USA /5667 (FAX)

3 OBSAH Kapitola 1 Úvod Popis systému Informace o Provozní příručce. 1-2 Konvence použité v Uživatelské příručce 1-2 Standardní omezená záruka Kapitola 2 Bezpečnost Důležité bezpečnostní informace Upozornění, varování a poznámky 2-1 Bezpečnostní opatření Riziko požáru způsobeného elektrickým proudem Mechanická rizika. 2-3 Rizika laserového paprsku Radiační bezpečnost. 2-3 Nouzové zastavení. 2-4 Výstražný systém 2-4 Blokovací systém 2-5 Systémové štítky. 2-6 Kapitola 3 Kontrolní prvky a indikátory systému Hlavní ovládací skříň..3-1 Ovladač nouzového zastavení 3-2 Panel nastavení polohy pacienta Stavové indikátory systému 3-2 Kapitola 4 Zapnutí a vypnutí systému Zapnutí systému Vypnutí systému

4 Kapitola 5 Správa údajů o pacientech Informace o pacientech 5-1 Přidání nového pacienta 5-2 Úprava údajů o pacientech Výmaz pacienta Skrytí/zobrazení seznamu pacientů 5-6 Natažení údajů o pacientech 5-6 Kapitola 6 Pořizování údajů (skenování) Poloha pacienta 6-1 Pořízení údajů 6-3 Rychlé výběry 6-4 Objemové skenování. 6-6 Náhled, Zkouška nanečisto a Pořízení snímků Panoramatické snímkování PAN Kapitola 7 Rekonstrukce anatomie Obrazovka náhledu. 7-1 Úprava panoramatického zobrazení 7-3 Nastavení obrysové čáry 7-4 Odstranění okolních předmětů 7-6 Úprava MIP, střednice a typu obrazu 7-6 Volba MIP nebo Zobrazení rentgenogramu 7-7 Úprava jasu a kontrastu 7-7 Funkce Pan 7-7 Funkce Zoom 7-8 Nástroj pro návrat 7-8 Nastavení filtru Provádění měření 7-10 Jednotky Hounsfield 7-10 Vzdálenost 7-12 Otočné pohledy 7-14 Ukládání pohledů ve formátu JPEG 7-16 Ukládání a nahrávání Workup Uložení Workup Natažení uloženého Workup 7-18 Smazání uloženého Workup

5 Kapitola 8 Detailní obrazovky Obrazovka náhledu 8-1 Obrazovka panorámování implantátu 8-2 Obrazovka Ortho 8-6 Obrazovka MPR 8-7 Obrazovka TMJ Kapitola 9 Nástroje Databáze DICOM a Exportní sestava DICOM 9-1 Ovládání importu DICOM Kontrola přístupu do databáze zobrazení pro čtení/zápis zpracovávat. 9-2 Export DICOM Vytvoření CD Vymazání CD-RW. 9-5 Výstup do složky.9-5 Hlášení. 9-6 Spuštění zprávy Vytvoření nové zprávy Úprava existující zprávy 9-11 Kapitola 10 Kalibrace a zajištění kvality Kalibrace panelu Kalibrace geometrie 10-3 Test zajištění kvality u fantomového zobrazení (Phantom) Vyhodnocení čárových párů Zkouška měření vzdálenosti Měření jednotky Hounsfield (HU) Vodní zkouška zajištění kvality fantomového zobrazení Zkouška hladiny šumu Zkouška rovnoměrnosti Zkouška výstupu radiace Měřená dávka Interpretace Prohlášení o shodě Určení třídy vybavení 10-22

6 Kapitola 11 Přehled radiačního prostředí Provozní podmínky 27-sekundové skenování Doporučené provozní požadavky Informace o dávkách a zobrazování Podmínky provozu 11-4 Měření 11-5 Profil citlivosti 11-6 Kapitola 12 Všeobecné informace o výrobku Technické specifikace 12-1 Požadavky na zdroj energie Specifikace týkající se životního prostředí 12-3 Provozní 12-3 Doprava a skladování 12-3 Počítač pro pořizování Křeslo pro pacienta 12-4 Likvidace 12-4 Prodlužovací kabely 12-4 Externí položky Čištění 12-4 Elektromagnetická nebo jiná interference (emise a imunita) 12-5 Standardy vybavení 12-6 Třída vybavení Plán preventivní údržby pro majitele / uživatele 12-7 Tabulka s plánem preventivní údržby Vyměnitelné díly Referenční seznam Rozměry systému Portálu 12-10

7 Kapitola 1 Úvod Popis systému Zobrazovací systém i-cat je jednotkou volumetrické tomografie s kónickým paprskem a s panoramatickým rentgenováním hlavy a krku pro dentální aplikace. Systém se skládá z CT Portálu a počítačové workstation /pracovní stanice/, vhodné pro kanceláře. Portál má otevřenou konstrukci, což umožňuje, aby během vyšetření pacienti seděli zpříma. Pro správné nastavení polohy pacienta je do Portálu zabudováno elektricky ovládané křeslo Zobrazovací systém i-cat SKŘÍŇ PORTÁLU (NOSNÉHO KONSTRUKCE RÁMU) S OVLÁDACÍMI PRVKY (NASTAVENÍ KŘESLA SMĚREM NAHORU/DOLŮ) OPĚRNÁ DESKA OPĚRKY HLAVA OPĚRKA BRADY REGULACE ZADNÍ (OPĚRNÉ) DESKY OPĚRKY HLAVY (POSUNUTÍM SE UPRAVUJE POLOHA OPĚRKY HLAVY) BRÁNA (OTVÍRÁ SE VYKLOPENÍM, V UZAMČENÉM STAVU PŘIDRŽOVÁNA MAGNETY) MOTORIZOVANÉ KŘESLO S POHYBEM NAHORU A DOLŮ POMOCÍ TLŮAČÍTEK NA KONTROLNÍ SKŘÍNI PORTÁLU - NOSNÉHO RÁMU)

8 1-2 Systém se skládá z Portálu a počítačové pracovní stanice. Systém je v provozu, když je v poloze ON jak Portál, tak počítačová pracovní stanice. Systém zachycuje údaje pro trojrozměrnou rekonstrukci lebky pro tyto procedury: Implantáty Spoje TM Rekonstrukce panoramatu Rekonstrukce kefalometrických údajů Dýchací cesty/ Sinus, atd. ipan přídavné zařízení pro konvenční digitální panoramatické zobrazení CT je medická zobrazovací technika, která používá rentgenové paprsky pro získání průřezových zobrazení hlavy nebo krku. Kvalita snímků závisí na úrovni a množství energie rentgenu vyslané do tkáně. CT zobrazí jak tkáně s vysokou hustotou, například kost, tak i měkké tkáně. Pokud tyto snímky interpretuje vyškolený lékař, snímky CT poskytují užitečné diagnostické informace. Informace o Uživatelské příručce Tato dokumentace popisuje bezpečný a efektivní provoz systému. Informace jsou určeny k tomu, aby zaškoleným technikům a lékařům poskytly nezbytné rady pro bezpečný a efektivní provoz systému. Konvence použité v Uživatelské příručce Klávesy jsou uváděny tučným písmem. Například Stisknout Start. Položky menu a názvy tlačítek na displeji uživatelského rozhraní jsou uváděny tučným písmem. Například V okně Tisk stisknout tlačítko Tisk. Používané klávesy jsou uváděny tučným fontem Courier. Například Napiš QA Test do rámečku pro název souboru.

9 Úvod 1-3 Standardní omezená záruka Imaging Sciences International (ISI) dává původnímu kupujícímu tohoto hardwarového systému záruku, že bude bez závad po dobu jednoho (1) roku ode dne dodání. Během záruční doby ISI provede opravu vad materiálu respektive práce bez účtování za materiál. Veškeré náhradní díly budou nové anebo provozuschopné použité díly a je na ně poskytována záruka po zbývající část původní záruční doby anebo třicet (30) dnů, podle toho, která z těchto dob je delší. Záruční doba se neprodlužuje při nákupu dodatečných dílů od ISI. Původní kupující musí neprodleně ISI písemně oznámit případnou vadu materiálu nebo práce. Před skončením záruční doby musí ISI obdržet písemné oznámení o všech případech. Tato záruka je nepřenosná. Tato jednoroční omezená záruka se týká obvyklého použití. ISI neposkytuje záruku na: poškození způsobené nárazem jiných předmětů, upuštěním, pádem, rozlitými tekutinami nebo ponořením do kapalin; poškození způsobené živelní pohromou, jako je požár, povodeň, vítr, zemětřesení nebo blesk; poškození způsobené neoprávněnými přídavnými zařízeními, změnami, úpravami nebo cizími předměty; poškození způsobené periferními zařízeními; vady způsobené nezajištěním vhodného okolního prostředí.; poškození způsobené použitím hardwarového systému pro jiné účely, než pro který byl určen; škodu vzniklou z nesprávné údržby; škodu z nesprávného elektrického připojení nebo napájení; poškození způsobené jiným špatným zacházením, chybnou manipulací nebo nesprávným použitím poškození počítače, software nebo operačním systému, způsobenou: o o o o o přídavnými zařízeními nebo změnami, které ISI neschválila viry, spywarem nebo herním softwarem poškození způsobené síťovými inženýry nebo provozními techniky poškození způsobené použitím tohoto stroje respektive počítače pro jakékoli aplikace odlišné od určeného použití softwarem třetí strany určenému k jinému užití

10 o o o neoprávněnými změnami software ISI neoprávněnými modernizacemi, přídavnými zařízeními nebo odebráním některých součástí používáním internetu nebo jinou neoprávněnou aplikací. ISI nebude za žádných okolností odpovědná za zvláštní, vedlejší nebo následné škody na základě porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, striktní odpovědnosti nebo jiného právního pojetí. Tyto škody zahrnují například ztrátu dat, ušlý zisk, ušlé příjmy, ztrátu použití hardwarového systému nebo souvisejícího vybavení, kapitálové náklady, náklady na pořízení náhradní respektive nahrazující vybavení, zařízení nebo služby, poruchový prostoj, čas kupujícího, nároky třetí strany včetně zákazníků a majetkovou škodu. Odmítnutí záruk Výše uvedená záruka je jedinou zárukou, která je na tento výrobek použitelná. Veškeré další záruky, výslovné či předpokládané, včetně veškerých implikovaných záruk prodejnosti respektive vhodnosti pro určitý účel, se nepřijímají. Jakékoli ústní či písemné informace nebo rady poskytnuté ISI, jejími zástupci či zaměstnanci nebudou vytvářet záruku ani nebudou žádným způsobem zvětšovat rozsah této záruky.

11 Kapitola Otázky bezpečnosti Důležité bezpečnostní informace Imaging Sciences konstruuje své výrobky tak, aby vyhovovaly těm nejpřísnějším bezpečnostním standardům. Pro bezpečnost obsluhy a pacientů však musíte pracovat se zařízením správně a řádně a zajistit náležitou údržbu zařízení. Je nezbytné, abyste dodržovali veškeré bezpečnostní pokyny, upozornění a výstrahy v této příručce pro zajištění bezpečnosti pacientů a obsluhy. Kromě toho dodržujte veškeré pokyny týkající se bezpečnosti uvedené na štítcích systému. Upozornění, varování a poznámky Doporučuje se, abyste si předtím, než začnete pracovat se zařízením,důkladně pročetli tuto příručku včetně všech upozornění a výstrah. Pro popis situací, které představují potenciální riziko pro pacienta nebo operátora, ztráty dat nebo poškození zařízení se v této příručce používají tato označení: VÝSTRAHA Výstrahy mají za účel varovat uživatele, že pokud nepoužijí určitý postup, mohlo by dojít k smrtelnému nebo vážnému poranění uživatele, pacienta nebo jiné osoby, anebo by to mohlo vest k nesprávné diagnóze. UPOZORNĚNÍ Upozornění mají za účel upozornit uživatele, že pokud nepoužijí určitý postup, mohlo by to způsobit škodu na zařízení anebo ztrátu dat. DOPORUČENÍ: Doporučení jsou informacemi pro obsluhu o použití zařízení nebo určitého postupu. POZNÁMKA: Poznámky upozorňují obsluhu na důležité nebo nezvyklé věci.

12 2-2 Bezpečnostní opatření VÝSTRAHA Rentgenová jednotka může být pro pacienta a obsluhu nebezpečná, pokud se nebudete řídit provozními pokyny a sledovat faktory bezpečného ozáření. Pokud nemáte školení k určité proceduře, se systémem nepracujte. VÝSTRAHA Nesnímejte kryty ani kabely systému. V systému je přítomno vysoké napětí. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepracujte se systémem, pokud jsou otevřené některé kryty nebo vytaženy kabely. Riziko ohně způsobeného elektřinou Na konzoly nebo jiné moduly systému nedávejte tekutiny a potraviny. Dodržujte veškeré protipožární předpisy. Je třeba mít hasicí přístroje pro hašení pod proudem i bez proudu. Všichni operátoři musí být vyškoleni v používání hasicích přístrojů a dalších pomůcek pro hašení požáru a musí znát místní protipožární postupy VÝSTRAHA V případě elektrického požáru používejte pouze ty hasicí přístroje, které jsou pro tento účel určeny. Pokud na oheň způsobený elektrickým proudem použijete vodu nebo jiné kapaliny, může dojít ke smrtelnému nebo velmi vážnému zranění. Pokud dojde k požáru způsobenému elektrickým proudem, pokuste se zařízení izolovat od elektrického zdroje a pak se teprve pokuste uhasit oheň, snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.

13 Bezpečnostní otázky 2-3 Mechanická rizika VÝSTRAHA Nepoužívejte systém, pokud jsou otevřené nebo sejmuté některé kryty. Práce se systémem s otevřenými nebo sejmutými kryty může ovlivnit mechanické provozní systémy, což může způsobit vám nebo pacientovi vážný nebo i smrtelný úraz. Kryty mohou ze systému snímat pouze kvalifikovaní servisní pracovníci s příslušným oprávněním. Rizika laserového paprsku VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou poškodit zrak. Nedívejte se do laserového paprsku. Poučte pacienta, aby se do paprsku nedíval. U tohoto výrobku se zvyšuje riziko pro oči při používání například brýlí s velkým počtem dioptrií anebo zrcadel. Radiační bezpečnost Rentgenové záření je nebezpečné jak pro obsluhu, tak pro ostatní osoby v jeho blízkosti, pokud nejsou striktně dodržovány stanovené postupy bezpečného vystavení vlivu tohoto záření. Používejte dále uvedená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti pacienta a obsluhy. Užitečné i rozptýlené paprsky mohou způsobit závažná nebo i smrtelná zranění pacientů a osob v okolí, pokud systém používá nekvalifikovaný pracovník. Je vždy třeba použít adekvátních bezpečnostních opatření, aby se snížilo vystavení užitečné i rozptýlené radiaci. Žádáme naléhavě operátory, aby se řídili současnými doporučeními Mezinárodní komise radiologické ochrany a ve Spojených státech doporučeními Národního výboru USA pro radiologickou ochranu.

14 Nouzové zastavení Bezpečnostní otázky 2-4 Tato příručka obsahuje pokyny pro bezpečný provoz tohoto dentálního rentgenového systému. V případě nouzové situace (některý pohyblivý díl se dostane do styku s jinými částmi zařízení nebo v okolí, nebo by mohl způsobit zranění pacienta) musí obsluha použít tlačítko Nouzové zastavení - Emergency Stop, čímž vypne přívod proudu do všech pohyblivých částí, a pacienta je možné bezpečně vytáhnout ze stroje. Výstražný systém Systém je vybaven výstražnými světly respektive akustickými alarmy při zapnutí rentgenového zdroje. Existují dvě metody použití tohoto systému. Metoda 1: Externí zdroj Externě napájený výstražný systém je možné připojit ke koncovkám 1 a 2 na desce s tištěnými spoji X-Ray Interlock Blokování rentgenu uvnitř Spodního ovládacího centra. Mezi těmito koncovkami je reléový kontakt s parametry 250 voltů, 50/60 hertz a 3 ampéry. Když se spustí rentgenový zdroj, toto relé se uzavře a přivádí se proud do výstražného systému. Metoda 2: Zdroj přímo v zařízení Výstražný systém může být napájen v rámci systému stejnosměrným proudem 12 voltů. Tento výstražný systém nepřekročí 12 voltů stejnosměrného proudu a 3 ampéry. Pro použití tohoto opatření zapojte výstražný systém takto: 1. Připojte společný pól výstražného systému ke koncovce 6 na desce s tištěnými spoji Rentgenového propojení uvnitř Spodního ovládacího centra. 2. Spojte koncovku 1 s koncovkou 5 na obvodové desce. 3. Připojte kladný pól výstražného systému ke koncovce 2 na obvodové desce. Když se spustí rentgenový zdroj, bude k dispozici 12 voltů stejnosměrného proudu přes relé mezi koncovkami 1 a 2 desky s tištěnými spoji pro Rentgenové propojení a bude tak napájen výstražný systém.

15 Bezpečnostní otázky 2-5 POZNÁMKA: Při použití této metody se ujistěte, zda jsou na svém místě z výroby nainstalované můstky mezi koncovkami 3 a 5 a mezi 4 a 6. Tyto můstky je možné odstranit pouze pokud se používá blokovací systém. Blokovací/zámkový systém Tento systém je vybaven opatřeními pro Blokovací obvod, který když je otevřen, vypne rentgenový zdroj. Je to nízkonapěťový obvod se 12 volty stejnosměrného proudu. Blokovací obvod se použije tak, že odpojíte z výroby nainstalovanou spojku mezi koncovkami 3 a 5 na desce s tištěnými spoji Rentgenového blokování uvnitř Spodního kontrolního centra a spojíte dveřní spínače respektive spínače nouzového zastavení sériově mezi koncovkami 3 a 5. Pokud jsou zařízení spojena do série, je možné připojit více dveřních spínačů respektive spínačů nouzového zastavení. Celý okruh musí být uzavřeným regulačním obvodem, když jsou uzavřena všechna dvířka respektive jestliže jsou spínače nouzového zastavení v normální uzavřené poloze. Kdykoli se dveřní spínač nebo spínače otevřou nebo se stiskne tlačítko či tlačítka nouzového zastavení, přívod proudu do rentgenu se vypne. Přívod proudu nelze zapnout, když je blokovací okruh otevřený.

16 2-6 Systémové štítky K systému jsou připevněny tyto štítky. (viz orig.)

17 3-1 Kapitola 3 Ovládací prvky a indikátory systému Ovládací prvky a indikátory jsou umístěny na těchto jednotkách systému: Hlavní ovládací skříň Panel nastavení polohy pacienta Nouzové zastavení pacientem Stavové indikátory systému Hlavní ovládací skříň Poloha ON spouští Portál a indikátory POWER, které ukazují že Portál je v provozu. OFF vypíná proud z Portálu a indikátory POWER zhasnou. Tlačítko EMERGENCY STOP nouzové zastavení Okamžitě zastavuje veškeré činnosti rentgenu a snímkování. Tlačítko SCAN spouští rentgenové snímkování pacienta přístrojem Portálu. (To umožňuje, aby hlavní ovládací skříň byla umístěna jinde než na počítačové pracovní stanici). Když probíhá snímkování, svítí kontrolka X-RAY ON. Indikátory FAULT svítí, když dojde k závadě v systému (například problém rentgenového ozáření).

18 3-2 Nouzové zastavení EMERGENCY STOP umožňuje pacientovi stiskem tohoto tlačítka zastavit veškeré činnosti rentgenu a snímkování. Tlačítko Nouzového zastavení může být buď zavěšeno na mechanismu podpěry hlavy anebo pokud si to pacient přeje, může ho držet v ruce. Panel nastavení polohy pacienta VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou způsobit poškození zraku. Nedívejte se do laserového paprsku. Upozorněte pacienta, aby se do paprsku nedíval. U tohoto výrobku se nebezpečí pro oči zvyšuje při používání optických zařízení jako brýlí s velkým počtem dioptrií nebo zrcadel. ALIGNMENT LIGHT kontrolka nastavení, při stisku tohoto tlačítka svítí nastavení laseru tři sekundy. Při stisku a podržení tlačítka tři sekundy budou kontrolky laseru permanentně v poloze ON, až dokud se tlačítko znovu nestiskne, čímž se kontrolky laseru vypnou. PATIENT ALIGN nastavení polohy pacienta, umožňuje obsluze pohybovat křeslo s pacientem nahoru a dolů a usnadnit tak nastavení jeho polohy s pomocí opěrky brady Stavové indikátory systému Stavové indikátory systému jsou umístěny jednak na horní části Portálu, tak na hlavním ovládacím panelu. Indikátor POWER svítí, když je Portál zapnutý tj. v poloze ON. Indikátor READY svítí, když se stiskne softwarové tlačítko Acquire pro zahájení snímkování. Indikátor X-RAY ON svítí v průběhu snímkování. Indikátory FAULT svítí, když dojde k chybě systému (například problém s rentgenovým ozářením).

19 4-1 Kapitola 4 Spuštění a vypnutí systému Spuštění systému Systém se skládá z jednotky Portálu a z Počítačové pracovní stanice. Pro správnou funkci musí být obě jednotky zapnuté. Pro spuštění systému postupujte takto: 1. Zapněte Počítačovou pracovní stanici: stiskněte tlačítko power na čelní stěně pracovní stanice. Počítač provede zavedení a natažení operačního systému. 2. Software Launch icatvision: dvakrát klikněte na ikonu icatvision na ploše pracovní stanice. Spustí se softwarová aplikace icatvision. 3. Zapněte Portál: stiskněte tlačítko ON na Hlavní ovládací skříni. Svítí indikátory POWER na Hlavní ovládací skříni a na jednotce Portálu. POZNÁMKA: Systém je sice nyní připraven ke snímkování, avšak kontrolka Ready se rozsvítí až poté co se stiskem tlačítka Acquire zahájí snímkování. Vypnutí systému Portál a Počítačová pracovní stanice mají nezávislé přívody proudu. Obě jednotky se od proudu odpojují tak, jak je dále uvedeno. POZNÁMKA: Portál musí být zapojen 2 hodiny před snímkováním. Pokud by tato doba byla problém, můžete nechat Portál zapnutý přes noc. Vypnutí systému: 1. V menu Main na počítačové pracovní stanici vyberte File > Exit. Zavře se icatvision, ale dál budou zapnuté Windows.

20 4-2 Pokud byly provedeny změny případové studie, zobrazí se tento dialogový rámeček. a. Klikněte na Yes. Dialogový rámeček se zavře. b. Klikněte na Create New Workup vytvoření nové. c. Zaumístěte název nového úkolu v políčku Workup Name: field. Klikněte OK nebo přepište nynější Workup kliknutím na Workup Name. 2. Vypnutí Portálu: stiskněte tlačítko OFF na Hlavní ovládací skříni. Portál se vypne a indikátory POWER na hlavní ovládací skříni a na jednotce Portálu zhasnou. 3. Vypnutí Pracovní stanice: z plochy Windows vyberte Start > Shut Down, zvolte Shut Down a stiskněte OK. Počítač se vypne a indikátor POWER na pracovní stanici zhasne.

21 5-1 Kapitola 5 Správa údajů o pacientech Informace o pacientech Když se spustí i-catvision, zobrazí se okno s informacemi o pacientech. V tomto okně je seznam všech pacientů, kteří byli vloženi do databáze. Když je vybrán určitý Pacient, v okně pod seznamem pacientů se vypíší naskenované obrazy. Pacienty je možné podle potřeby přidávat nebo ubírat a údaje o nich je možné editovat. Kromě toho je možné Seznam pacientů skrýt. Tyto úkoly jsou popsány níže.

22 5-2 Přidání nového pacienta Pokud chceme přidat nového pacienta 1. z hlavního (Main) menu vybereme File > New Patient. 2. Stiskneme Add Do příslušných políček zadáme údaje o pacientovi. Je nutno připojit unikátní identifikaci pacienta, například číslo souboru pacienta nebo číslo sociálního pojištění. Klikněte v zatrhávacím rámečku v roletovém seznamu Birthdate datum narození. Klikněte na šipku pro zobrazení nástroje Kalendář.

23 Správa údajů o pacientech 5-3 (Údaje je sice možné zadávat ručně, ale doporučuje se používat nástroj kalendáře, abychom se vyhnuli chybám při zadávání dat.) Roletové okénko Status ukazuje, zda u daného pacienta byly pořízeny údaje (zvolením položky Done - Hotovo). 4. Pro připojení údajů o Pacientovi klikněte na OK. 5. Dialogový rámeček uzavřete kliknutím na OK. Editace údajů o pacientech Pokud upravujeme údaje o pacientech, pak: 1. Z hlavního menu vybereme File > New. 2. Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v dolní pravé části dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje odpovídají zvoleným kritérium.

24 5-4 Done údaje o pacientech jsou zadány a načteny /naskenovány / Queued údaje o pacientech jsou zadány a čekají na načtení HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) importované údaje o pacientech z těchto systémů PMS - (Systém správy praxe) importované údaje o pacientech z tohoto systému Manual ruční zadání údajů o pacientech 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, u něhož chcete provést úpravu. 4. Klikněte na Edit. 5. Podle potřeby upravte údaje o pacientovi. 6. Kliknutím na OK údaje o pacientovi doplníte. 7. Dialog ukončíte kliknutím na OK.

25 Správa údajů o pacientech 5-5 Vymazání pacienta Chceme-li vymazat pacienta: 1. Z hlavního menu vybereme File > New 2. Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v pravém dolním rohu dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje vyhovují zvoleným kritériím. Done údaje o pacientech zadány a načteny Queued Údaje o pacientech jsou zadány, ale ještě nenačteny HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) importované údaje o pacientech z těchto systémů PMS - (Practice Management Systém - Systém správy praxe) importované údaje o pacientech Manual ruční zadání údajů o pacientech 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, kterého chcete vymazat. 4. Klikněte na Delete. 5. Klikněte na Yes, tím bude pacient vymazán z databáze 6. Uzavřete dialogový rámeček kliknutím na OK.

26 5-6 Skrýt/zobrazit seznam pacientů Seznam pacientů je možné skrýt tak, že z hlavního menu zvolíme Tools > Hide Patient. Na obrazu vidíme, jak vypadá skrytý seznam pacientů. Pro zobrazení seznamu pacientů vyberte z hlavního menu Tools > Show Patient. Natažení údajů o pacientech Pro natažení údajů o existujících pacientech: 1. Z hlavního menu vyberte File > New.

27 Správa údajů o pacientech Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v pravé spodní části dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje vyhovují zvoleným kritériím. Done údaje o pacientovi zadány a načteny Queued údaje o pacientovi zadány, ale nenačteny HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) Info System) importované údaje o pacientovi z těchto systémů PMS - (Systém správy praxe) údaje o pacientovi importované z tohoto systému Manual údaje o pacientovi zadané ručně 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, kterého si přejete natáhnout. 4. Klikněte na OK. 5. Klikněte na Yes pro automatickou detekci oblouků (když kliknete na NO, automatické detekce se přeskočí). Dialogový rámeček se uzavře a načtou se údaje o pacientovi. 5-8

28 6-1 Kapitola 6 Pořizování údajů (skenování) Nastavení a úprava polohy pacienta OVLÁDACÍ SKŘÍŇ PORTÁLU (NASTAVENÍ KŘESLA SMĚREM NAHORU/DOLŮ) OPĚRNÁ DESKA OPĚRKY HLAVA OPĚRKA BRADY REGULACE ZADNÍ (OPĚRNÉ) DESKY OPĚRKY HLAVY (POSUNUTÍM SE UPRAVUJE POLOHA OPĚRKY HLAVY) BRÁNA (OTVÍRÁ SE VYKLOPENÍM, V UZAMČENÉM STAVU PŘIDRŽOVÁNA MAGNETY) MOTORIZOVANÉ KŘESLO S POHYBEM NAHORU A DOLŮ POMOCÍ TLŮAČÍTEK NA KONTROLNÍ SKŘÍNI PORTÁLU - NOSNÉHO RÁMU) Pro skenování upravte polohu pacienta takto: 1. Pro křeslo jsou dvě sady montážních otvorů. Doporučuje, se abyste u pacientů s výškou nad 6 stop a 2 palce (187 cm) nasadili křeslo do nižších otvorů. 2. Když je branka otevřená, pacient se posadí do křesla čelem vpřed. Pacient by měl sedět pohodlně s rukama v klíně.

29 Zavřete branku a ujistěte se, že magnet je zajištěn v uzamčené poloze. 4. Použijte tlačítka Patient ALIGN na Ovládacím panelu pro úpravu výšky křesla s pacientem. Těmito tlačítky se řídí pohyb křesla pacienta nahoru (Δ) a dolů ( ), aby se usnadnila úprava polohy podle opěrky pro bradu. Při správném nastavení je brada pacienta na misce pro bradu ve správném úhlu (viz vyobrazení). 5. Přesvědčte se, že sklon pacienta je takový, aby okluzní rovina byla rovná, což znamená, že Frankfurská horizontála je ve sklonu sešikmení asi 5 stupňů (viz vyobrazení). VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou způsobit poškození zraku. Nedívejte se do laserového paprsku. Informujte pacienta, aby se do paprsku nedíval. Použití optických nástrojů, jako oční brýle s velkými dioptriemi nebo zrcadla zvyšují u tohoto výrobku nebezpečí pro oči. 6. Polohové světlo: Obecně by mělo být polohové světlo na horizontální Okluzní rovině. Snímání celé hlavy: Horizontální světlo by mělo být v okluzní rovině mezi rty (čára úsměvu). Odstup: Přesvědčte se, že karusel snímačové části hlavice je v dostatečné vzdálenosti, aby při otáčení NENARÁŽEL na ramena pacienta, čímž by mohlo dojít k jeho pohybu UPOZORNĚNÍ Horizontální Polohové světlo se může mírně měnit v závislosti na poloze pacienta podle zvolené výšky požadovaného snímku, proto je třeba provést Náhled, viz další odstavec, abychom měli jistotu, že na obraze bude zájmová oblast.

30 Pořízení snímků (skenování) 6-3 Náklon: Okluzní rovina plochá, Frankfurská horizontála je lehce nakloněna vzhůru Umístění polohových světel pro snímkování celé hlavy: Horizontálně: Okluzní rovina mezi rty Vertikálně: ca 1,5 palce /3,8 cm/ před kondyl - kloubní hrbol (opěrka brady je nastavena tak, aby umožňovala pořízení CT snímku) 7. Přesvědčte se, že brada pacienta je stabilizovaná v podpěrce brady. 8. Posuňte podpěru hlavy dopředu pro větší stabilizaci hlavy. 9. Připevněte hlavový pás kolem čela. 10. U snímkování pro TMJ nebo úpravu skusu /ortodoncii/ se použije pouze podpěra hlavy a hlavový pás. Doporučujeme nepoužívat podpěru brady, protože to by mohlo ovlivnit polohu Condular ve Fosse a narušit měkkou tkáň brady. Pořízení údajů Jakmile jsou zadány údaje o pacientovi a pacient je ve správné poloze, je možné začít s pořizováním údajů. 1. Při novém pořizování údajů proveďte jedno z dále uvedeného: Jakmile jsou údaje o pacientovi zadány v dialogovém rámečku Select Patient, a jméno pacienta je vybrané (prosvícené), klikněte na tlačítko OK. - nebo - Z tabule informací o pacientech v obrazovce s náhledem dvakrát klikněte na pacienta, u něhož se mají pořizovat nové snímky.

31 6-4 Zobrazí se okno Acquire. 2. Pokud si přejete, zadejte poznámky do textového pole Study Remarks. 3. Z roletové nabídky Quick Picks (rychlého výběru) rychlý výběr - zvolte standardizované nastavení pro pořizování anebo vytvořte nové (viz dále podrobnosti). Rychlé výběry 1. Zvolte pořízení z roletového seznamu Quick Picks (rychlého výběru).

32 Pořizování údajů (skenování) oblouky/kotva, 8,5 sekund, 0,3 Voxelu doporučeno při exportu dat pro implantaci plánovacího softwaru jako např. Nobel nebo SimPlant. Dohodněte se s pracovníkem servisu při určení požadované výšky snímku. Berte na vědomí, že většina softwaru jiných výrobců v současné době požaduje snímky s rozlišením minimálně 0,4 Voxelu Dolní nebo horní čelist - protokoly je možné použít pouze když se na jeden případ Implant požaduje pouze 1 oblouk. High Resolution - Vysoké rozlišení (0,2, 0,25, 26 sekund) doporučené protokoly pro speciální případy, jako jsou třetí moláry, vztahy kořenových kanálků, malé fraktury kořenů, přespočetné nebo retinované zuby, stav parodontu a jinou anatomii, která vyžaduje podrobné zobrazení. Portrait Mode režim portrétu svisle orientovaného snímku by se měl použít pro Výšku rekonstruovaného objemu u dospělých pacientů, kde se požadují cefalometrické údaje. 2. Pokud standardizovaná nastavení nevyhovují přesně vašim požadavkům, buď zvolte všechna požadovaná kritéria pro snímání anebo zvolte Rychlý výběr a proveďte úpravu dostupných kritérií. Při zadávání nových kritérií do seznamu Quick Picks (rychlého výběru): a. Klikněte na tlačítko Save pod rámečkem seznamu Quick Picks. Zobrazí se tento dialogový rámeček. b. Zaumístěte název nového Rychlého výběru v textovém poli dialogového rámečku. c. Klikněte OK. Dialogový rámeček se zavře. Nyní je nově vytvořený Rychlý výběr dostupný z roletového seznamu Quick Picks (rychlého výběru). Chcete-li vymazat rychlý výběr ze seznamu: a. Zvolte vymazání rychlého výběru z rámečku Quick Picks (rychlého výběru) v roletovém seznamu.

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze Upozornění * Podívejte se prosím na on-line nápovědu v návodu (help) softwaru, nastavení softwaru, kalibraci systému a podrobná nastavení.. *Tento návod k obsluze obsahuje základní funkce verze SW Start

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Návod k obsluze. Systém volumetrické tomografie s kónickým paprskem a panoramatické zobrazování chrupu. Gendex. Dokonalé zobrazování od 1893

Návod k obsluze. Systém volumetrické tomografie s kónickým paprskem a panoramatické zobrazování chrupu. Gendex. Dokonalé zobrazování od 1893 Návod k obsluze Systém volumetrické tomografie s kónickým paprskem a panoramatické zobrazování chrupu Gendex Dokonalé zobrazování od 1893 Návod k obsluze Gendex GXCB-500 TM Gendex Vydala společnost Gendex

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 FLUO+ 3.4 Copyright 2014 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu FLUO+ 3.4... 7 Použití modulu FLUO+ 3.4... 9 Minimální systémové

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL

TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL 1 Úvod Tento návod k použití je určen pro uživatele myši TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL. S touto myší získáte dokonalou kontrolu nad celou obrazovkou. Otáčením kuličky se můžete posunovat v okně

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Zobrazovací modul MCOTR

Zobrazovací modul MCOTR Zobrazovací modul MCOTR Popis funkce a parametrů MMCOTR 1.00.doc 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. POPIS OVLÁDÁNÍ... 3 2.1 PROPOJENÍ PALMTOPU S COTR 01... 3 2.2 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU COTR... 3 2.3 PŘEPÍNÁNÍ ZOBRAZOVANÝCH

Více

Mindray DC-N3. Stručný návod

Mindray DC-N3. Stručný návod Mindray DC-N3 Stručný návod 1. Power On/Off (Zapnout/vypnout) 2. istation 3. Soft menu control (Ovládací menu) 4. Exam procedure (Proces vyšetřování) [Patient - pacient], [Probe - sonda], [Review posouzení,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Přední pozice ve 3D dentálních zobrazovacích systémech Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Chirurgické předpoklady:

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

1. Paleta History (Historie)

1. Paleta History (Historie) Obsah 1. Paleta History (Historie) 2. History Brush (Štětec historie) 1. Paleta History (Historie) Změny, které provedete v obrázku se objeví na paletě History (Historie) jako samostatné stavy (Obr 11.1).

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více

RTS-005 1500. Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-005 1500. Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-005 1500 Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Varianta se zálohovaným zdrojem 12V Varianta se samostatným napájením a zálohováním každé jednotky

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Příslušenství v balení: Návod k použití Baterie NP-95 Síťový zdroj AC-5VC Software FinePix Viewer USB kabel Řemínek ten přichytíte k fotoaparátu dle obrázku na str.

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Nový, neokoukaný design Lze použít jako diktafon pro nahrávání samotného zvuku Při nahrávání videa i samotného audia na hodinkách na rozdíl od

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více