i-cat Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i-cat 17-19 Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam"

Transkript

1 i-cat Příručka pro obsluhu Volumetrická tomografie a Panoramatický dentální zobrazovací systém Cone Beam

2 Vydala Imaging Sciences International Imaging Sciences International si vyhrazuje právo provádět změny této příručky i výrobků v ní popisovaných. Specifikace vybavení mohou být bez upozornění změněny. Obsah této příručky není nabídkou, zárukou, slibem ani smluvní podmínkou a nesmí být za takový považován. Tento dokument nesmí být vcelku ani v části kopírován, fotokopírován, rozmnožován, překládán nebo převáděn na elektronické medium nebo do strojově čitelné podoby bez předchozího písemného souhlasu Imaging Sciences International, 1910 North Penn Road, Hatfield, PA i-cat je registrovaná obchodní známka Imaging Sciences International. Jiné názvy mohou být obchodní známky jejich majitelů. Pokud požadujete další informace anebo originální verzi dokumentace zobrazovacího systému i- CAT, jehož autorem je Imaging Sciences International, napište, zavolejte nebo pošlete fax společnosti Imaging Sciences International na výše uvedenou adresu. Tato dokumentace byla vytvořena, schválena a dodána v anglickém jazyce. Imaging Sciences International na žádost poskytne libovolné komponenty, kalibrační nástroje, průběhové diagramy atd. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována či přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli elektronickými či mechanickými prostředky pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu Imaging Sciences International. Informace v tomto dokumentu uvedené a výrobek, který je popisován, mohou být bez upozornění změněny. Názvy a data použité jako příklady jsou fiktivní, pokud není uvedeno jinak. Software popsaný v tomto dokumentu se poskytuje jeho uživatelům na základě licence respektive smlouvy o uchování mlčenlivosti. Tento software smí být používán, kopírován či rozmnožován pouze podle podmínek takové smlouvy. Tato příručka neobsahuje ani nepředstavuje pro společnost Imaging Sciences International jakýkoli závazek. Imaging Sciences International 1910 North Penn Road Hatfield, PA USA /5667 (FAX)

3 OBSAH Kapitola 1 Úvod Popis systému Informace o Provozní příručce. 1-2 Konvence použité v Uživatelské příručce 1-2 Standardní omezená záruka Kapitola 2 Bezpečnost Důležité bezpečnostní informace Upozornění, varování a poznámky 2-1 Bezpečnostní opatření Riziko požáru způsobeného elektrickým proudem Mechanická rizika. 2-3 Rizika laserového paprsku Radiační bezpečnost. 2-3 Nouzové zastavení. 2-4 Výstražný systém 2-4 Blokovací systém 2-5 Systémové štítky. 2-6 Kapitola 3 Kontrolní prvky a indikátory systému Hlavní ovládací skříň..3-1 Ovladač nouzového zastavení 3-2 Panel nastavení polohy pacienta Stavové indikátory systému 3-2 Kapitola 4 Zapnutí a vypnutí systému Zapnutí systému Vypnutí systému

4 Kapitola 5 Správa údajů o pacientech Informace o pacientech 5-1 Přidání nového pacienta 5-2 Úprava údajů o pacientech Výmaz pacienta Skrytí/zobrazení seznamu pacientů 5-6 Natažení údajů o pacientech 5-6 Kapitola 6 Pořizování údajů (skenování) Poloha pacienta 6-1 Pořízení údajů 6-3 Rychlé výběry 6-4 Objemové skenování. 6-6 Náhled, Zkouška nanečisto a Pořízení snímků Panoramatické snímkování PAN Kapitola 7 Rekonstrukce anatomie Obrazovka náhledu. 7-1 Úprava panoramatického zobrazení 7-3 Nastavení obrysové čáry 7-4 Odstranění okolních předmětů 7-6 Úprava MIP, střednice a typu obrazu 7-6 Volba MIP nebo Zobrazení rentgenogramu 7-7 Úprava jasu a kontrastu 7-7 Funkce Pan 7-7 Funkce Zoom 7-8 Nástroj pro návrat 7-8 Nastavení filtru Provádění měření 7-10 Jednotky Hounsfield 7-10 Vzdálenost 7-12 Otočné pohledy 7-14 Ukládání pohledů ve formátu JPEG 7-16 Ukládání a nahrávání Workup Uložení Workup Natažení uloženého Workup 7-18 Smazání uloženého Workup

5 Kapitola 8 Detailní obrazovky Obrazovka náhledu 8-1 Obrazovka panorámování implantátu 8-2 Obrazovka Ortho 8-6 Obrazovka MPR 8-7 Obrazovka TMJ Kapitola 9 Nástroje Databáze DICOM a Exportní sestava DICOM 9-1 Ovládání importu DICOM Kontrola přístupu do databáze zobrazení pro čtení/zápis zpracovávat. 9-2 Export DICOM Vytvoření CD Vymazání CD-RW. 9-5 Výstup do složky.9-5 Hlášení. 9-6 Spuštění zprávy Vytvoření nové zprávy Úprava existující zprávy 9-11 Kapitola 10 Kalibrace a zajištění kvality Kalibrace panelu Kalibrace geometrie 10-3 Test zajištění kvality u fantomového zobrazení (Phantom) Vyhodnocení čárových párů Zkouška měření vzdálenosti Měření jednotky Hounsfield (HU) Vodní zkouška zajištění kvality fantomového zobrazení Zkouška hladiny šumu Zkouška rovnoměrnosti Zkouška výstupu radiace Měřená dávka Interpretace Prohlášení o shodě Určení třídy vybavení 10-22

6 Kapitola 11 Přehled radiačního prostředí Provozní podmínky 27-sekundové skenování Doporučené provozní požadavky Informace o dávkách a zobrazování Podmínky provozu 11-4 Měření 11-5 Profil citlivosti 11-6 Kapitola 12 Všeobecné informace o výrobku Technické specifikace 12-1 Požadavky na zdroj energie Specifikace týkající se životního prostředí 12-3 Provozní 12-3 Doprava a skladování 12-3 Počítač pro pořizování Křeslo pro pacienta 12-4 Likvidace 12-4 Prodlužovací kabely 12-4 Externí položky Čištění 12-4 Elektromagnetická nebo jiná interference (emise a imunita) 12-5 Standardy vybavení 12-6 Třída vybavení Plán preventivní údržby pro majitele / uživatele 12-7 Tabulka s plánem preventivní údržby Vyměnitelné díly Referenční seznam Rozměry systému Portálu 12-10

7 Kapitola 1 Úvod Popis systému Zobrazovací systém i-cat je jednotkou volumetrické tomografie s kónickým paprskem a s panoramatickým rentgenováním hlavy a krku pro dentální aplikace. Systém se skládá z CT Portálu a počítačové workstation /pracovní stanice/, vhodné pro kanceláře. Portál má otevřenou konstrukci, což umožňuje, aby během vyšetření pacienti seděli zpříma. Pro správné nastavení polohy pacienta je do Portálu zabudováno elektricky ovládané křeslo Zobrazovací systém i-cat SKŘÍŇ PORTÁLU (NOSNÉHO KONSTRUKCE RÁMU) S OVLÁDACÍMI PRVKY (NASTAVENÍ KŘESLA SMĚREM NAHORU/DOLŮ) OPĚRNÁ DESKA OPĚRKY HLAVA OPĚRKA BRADY REGULACE ZADNÍ (OPĚRNÉ) DESKY OPĚRKY HLAVY (POSUNUTÍM SE UPRAVUJE POLOHA OPĚRKY HLAVY) BRÁNA (OTVÍRÁ SE VYKLOPENÍM, V UZAMČENÉM STAVU PŘIDRŽOVÁNA MAGNETY) MOTORIZOVANÉ KŘESLO S POHYBEM NAHORU A DOLŮ POMOCÍ TLŮAČÍTEK NA KONTROLNÍ SKŘÍNI PORTÁLU - NOSNÉHO RÁMU)

8 1-2 Systém se skládá z Portálu a počítačové pracovní stanice. Systém je v provozu, když je v poloze ON jak Portál, tak počítačová pracovní stanice. Systém zachycuje údaje pro trojrozměrnou rekonstrukci lebky pro tyto procedury: Implantáty Spoje TM Rekonstrukce panoramatu Rekonstrukce kefalometrických údajů Dýchací cesty/ Sinus, atd. ipan přídavné zařízení pro konvenční digitální panoramatické zobrazení CT je medická zobrazovací technika, která používá rentgenové paprsky pro získání průřezových zobrazení hlavy nebo krku. Kvalita snímků závisí na úrovni a množství energie rentgenu vyslané do tkáně. CT zobrazí jak tkáně s vysokou hustotou, například kost, tak i měkké tkáně. Pokud tyto snímky interpretuje vyškolený lékař, snímky CT poskytují užitečné diagnostické informace. Informace o Uživatelské příručce Tato dokumentace popisuje bezpečný a efektivní provoz systému. Informace jsou určeny k tomu, aby zaškoleným technikům a lékařům poskytly nezbytné rady pro bezpečný a efektivní provoz systému. Konvence použité v Uživatelské příručce Klávesy jsou uváděny tučným písmem. Například Stisknout Start. Položky menu a názvy tlačítek na displeji uživatelského rozhraní jsou uváděny tučným písmem. Například V okně Tisk stisknout tlačítko Tisk. Používané klávesy jsou uváděny tučným fontem Courier. Například Napiš QA Test do rámečku pro název souboru.

9 Úvod 1-3 Standardní omezená záruka Imaging Sciences International (ISI) dává původnímu kupujícímu tohoto hardwarového systému záruku, že bude bez závad po dobu jednoho (1) roku ode dne dodání. Během záruční doby ISI provede opravu vad materiálu respektive práce bez účtování za materiál. Veškeré náhradní díly budou nové anebo provozuschopné použité díly a je na ně poskytována záruka po zbývající část původní záruční doby anebo třicet (30) dnů, podle toho, která z těchto dob je delší. Záruční doba se neprodlužuje při nákupu dodatečných dílů od ISI. Původní kupující musí neprodleně ISI písemně oznámit případnou vadu materiálu nebo práce. Před skončením záruční doby musí ISI obdržet písemné oznámení o všech případech. Tato záruka je nepřenosná. Tato jednoroční omezená záruka se týká obvyklého použití. ISI neposkytuje záruku na: poškození způsobené nárazem jiných předmětů, upuštěním, pádem, rozlitými tekutinami nebo ponořením do kapalin; poškození způsobené živelní pohromou, jako je požár, povodeň, vítr, zemětřesení nebo blesk; poškození způsobené neoprávněnými přídavnými zařízeními, změnami, úpravami nebo cizími předměty; poškození způsobené periferními zařízeními; vady způsobené nezajištěním vhodného okolního prostředí.; poškození způsobené použitím hardwarového systému pro jiné účely, než pro který byl určen; škodu vzniklou z nesprávné údržby; škodu z nesprávného elektrického připojení nebo napájení; poškození způsobené jiným špatným zacházením, chybnou manipulací nebo nesprávným použitím poškození počítače, software nebo operačním systému, způsobenou: o o o o o přídavnými zařízeními nebo změnami, které ISI neschválila viry, spywarem nebo herním softwarem poškození způsobené síťovými inženýry nebo provozními techniky poškození způsobené použitím tohoto stroje respektive počítače pro jakékoli aplikace odlišné od určeného použití softwarem třetí strany určenému k jinému užití

10 o o o neoprávněnými změnami software ISI neoprávněnými modernizacemi, přídavnými zařízeními nebo odebráním některých součástí používáním internetu nebo jinou neoprávněnou aplikací. ISI nebude za žádných okolností odpovědná za zvláštní, vedlejší nebo následné škody na základě porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, striktní odpovědnosti nebo jiného právního pojetí. Tyto škody zahrnují například ztrátu dat, ušlý zisk, ušlé příjmy, ztrátu použití hardwarového systému nebo souvisejícího vybavení, kapitálové náklady, náklady na pořízení náhradní respektive nahrazující vybavení, zařízení nebo služby, poruchový prostoj, čas kupujícího, nároky třetí strany včetně zákazníků a majetkovou škodu. Odmítnutí záruk Výše uvedená záruka je jedinou zárukou, která je na tento výrobek použitelná. Veškeré další záruky, výslovné či předpokládané, včetně veškerých implikovaných záruk prodejnosti respektive vhodnosti pro určitý účel, se nepřijímají. Jakékoli ústní či písemné informace nebo rady poskytnuté ISI, jejími zástupci či zaměstnanci nebudou vytvářet záruku ani nebudou žádným způsobem zvětšovat rozsah této záruky.

11 Kapitola Otázky bezpečnosti Důležité bezpečnostní informace Imaging Sciences konstruuje své výrobky tak, aby vyhovovaly těm nejpřísnějším bezpečnostním standardům. Pro bezpečnost obsluhy a pacientů však musíte pracovat se zařízením správně a řádně a zajistit náležitou údržbu zařízení. Je nezbytné, abyste dodržovali veškeré bezpečnostní pokyny, upozornění a výstrahy v této příručce pro zajištění bezpečnosti pacientů a obsluhy. Kromě toho dodržujte veškeré pokyny týkající se bezpečnosti uvedené na štítcích systému. Upozornění, varování a poznámky Doporučuje se, abyste si předtím, než začnete pracovat se zařízením,důkladně pročetli tuto příručku včetně všech upozornění a výstrah. Pro popis situací, které představují potenciální riziko pro pacienta nebo operátora, ztráty dat nebo poškození zařízení se v této příručce používají tato označení: VÝSTRAHA Výstrahy mají za účel varovat uživatele, že pokud nepoužijí určitý postup, mohlo by dojít k smrtelnému nebo vážnému poranění uživatele, pacienta nebo jiné osoby, anebo by to mohlo vest k nesprávné diagnóze. UPOZORNĚNÍ Upozornění mají za účel upozornit uživatele, že pokud nepoužijí určitý postup, mohlo by to způsobit škodu na zařízení anebo ztrátu dat. DOPORUČENÍ: Doporučení jsou informacemi pro obsluhu o použití zařízení nebo určitého postupu. POZNÁMKA: Poznámky upozorňují obsluhu na důležité nebo nezvyklé věci.

12 2-2 Bezpečnostní opatření VÝSTRAHA Rentgenová jednotka může být pro pacienta a obsluhu nebezpečná, pokud se nebudete řídit provozními pokyny a sledovat faktory bezpečného ozáření. Pokud nemáte školení k určité proceduře, se systémem nepracujte. VÝSTRAHA Nesnímejte kryty ani kabely systému. V systému je přítomno vysoké napětí. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepracujte se systémem, pokud jsou otevřené některé kryty nebo vytaženy kabely. Riziko ohně způsobeného elektřinou Na konzoly nebo jiné moduly systému nedávejte tekutiny a potraviny. Dodržujte veškeré protipožární předpisy. Je třeba mít hasicí přístroje pro hašení pod proudem i bez proudu. Všichni operátoři musí být vyškoleni v používání hasicích přístrojů a dalších pomůcek pro hašení požáru a musí znát místní protipožární postupy VÝSTRAHA V případě elektrického požáru používejte pouze ty hasicí přístroje, které jsou pro tento účel určeny. Pokud na oheň způsobený elektrickým proudem použijete vodu nebo jiné kapaliny, může dojít ke smrtelnému nebo velmi vážnému zranění. Pokud dojde k požáru způsobenému elektrickým proudem, pokuste se zařízení izolovat od elektrického zdroje a pak se teprve pokuste uhasit oheň, snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.

13 Bezpečnostní otázky 2-3 Mechanická rizika VÝSTRAHA Nepoužívejte systém, pokud jsou otevřené nebo sejmuté některé kryty. Práce se systémem s otevřenými nebo sejmutými kryty může ovlivnit mechanické provozní systémy, což může způsobit vám nebo pacientovi vážný nebo i smrtelný úraz. Kryty mohou ze systému snímat pouze kvalifikovaní servisní pracovníci s příslušným oprávněním. Rizika laserového paprsku VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou poškodit zrak. Nedívejte se do laserového paprsku. Poučte pacienta, aby se do paprsku nedíval. U tohoto výrobku se zvyšuje riziko pro oči při používání například brýlí s velkým počtem dioptrií anebo zrcadel. Radiační bezpečnost Rentgenové záření je nebezpečné jak pro obsluhu, tak pro ostatní osoby v jeho blízkosti, pokud nejsou striktně dodržovány stanovené postupy bezpečného vystavení vlivu tohoto záření. Používejte dále uvedená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti pacienta a obsluhy. Užitečné i rozptýlené paprsky mohou způsobit závažná nebo i smrtelná zranění pacientů a osob v okolí, pokud systém používá nekvalifikovaný pracovník. Je vždy třeba použít adekvátních bezpečnostních opatření, aby se snížilo vystavení užitečné i rozptýlené radiaci. Žádáme naléhavě operátory, aby se řídili současnými doporučeními Mezinárodní komise radiologické ochrany a ve Spojených státech doporučeními Národního výboru USA pro radiologickou ochranu.

14 Nouzové zastavení Bezpečnostní otázky 2-4 Tato příručka obsahuje pokyny pro bezpečný provoz tohoto dentálního rentgenového systému. V případě nouzové situace (některý pohyblivý díl se dostane do styku s jinými částmi zařízení nebo v okolí, nebo by mohl způsobit zranění pacienta) musí obsluha použít tlačítko Nouzové zastavení - Emergency Stop, čímž vypne přívod proudu do všech pohyblivých částí, a pacienta je možné bezpečně vytáhnout ze stroje. Výstražný systém Systém je vybaven výstražnými světly respektive akustickými alarmy při zapnutí rentgenového zdroje. Existují dvě metody použití tohoto systému. Metoda 1: Externí zdroj Externě napájený výstražný systém je možné připojit ke koncovkám 1 a 2 na desce s tištěnými spoji X-Ray Interlock Blokování rentgenu uvnitř Spodního ovládacího centra. Mezi těmito koncovkami je reléový kontakt s parametry 250 voltů, 50/60 hertz a 3 ampéry. Když se spustí rentgenový zdroj, toto relé se uzavře a přivádí se proud do výstražného systému. Metoda 2: Zdroj přímo v zařízení Výstražný systém může být napájen v rámci systému stejnosměrným proudem 12 voltů. Tento výstražný systém nepřekročí 12 voltů stejnosměrného proudu a 3 ampéry. Pro použití tohoto opatření zapojte výstražný systém takto: 1. Připojte společný pól výstražného systému ke koncovce 6 na desce s tištěnými spoji Rentgenového propojení uvnitř Spodního ovládacího centra. 2. Spojte koncovku 1 s koncovkou 5 na obvodové desce. 3. Připojte kladný pól výstražného systému ke koncovce 2 na obvodové desce. Když se spustí rentgenový zdroj, bude k dispozici 12 voltů stejnosměrného proudu přes relé mezi koncovkami 1 a 2 desky s tištěnými spoji pro Rentgenové propojení a bude tak napájen výstražný systém.

15 Bezpečnostní otázky 2-5 POZNÁMKA: Při použití této metody se ujistěte, zda jsou na svém místě z výroby nainstalované můstky mezi koncovkami 3 a 5 a mezi 4 a 6. Tyto můstky je možné odstranit pouze pokud se používá blokovací systém. Blokovací/zámkový systém Tento systém je vybaven opatřeními pro Blokovací obvod, který když je otevřen, vypne rentgenový zdroj. Je to nízkonapěťový obvod se 12 volty stejnosměrného proudu. Blokovací obvod se použije tak, že odpojíte z výroby nainstalovanou spojku mezi koncovkami 3 a 5 na desce s tištěnými spoji Rentgenového blokování uvnitř Spodního kontrolního centra a spojíte dveřní spínače respektive spínače nouzového zastavení sériově mezi koncovkami 3 a 5. Pokud jsou zařízení spojena do série, je možné připojit více dveřních spínačů respektive spínačů nouzového zastavení. Celý okruh musí být uzavřeným regulačním obvodem, když jsou uzavřena všechna dvířka respektive jestliže jsou spínače nouzového zastavení v normální uzavřené poloze. Kdykoli se dveřní spínač nebo spínače otevřou nebo se stiskne tlačítko či tlačítka nouzového zastavení, přívod proudu do rentgenu se vypne. Přívod proudu nelze zapnout, když je blokovací okruh otevřený.

16 2-6 Systémové štítky K systému jsou připevněny tyto štítky. (viz orig.)

17 3-1 Kapitola 3 Ovládací prvky a indikátory systému Ovládací prvky a indikátory jsou umístěny na těchto jednotkách systému: Hlavní ovládací skříň Panel nastavení polohy pacienta Nouzové zastavení pacientem Stavové indikátory systému Hlavní ovládací skříň Poloha ON spouští Portál a indikátory POWER, které ukazují že Portál je v provozu. OFF vypíná proud z Portálu a indikátory POWER zhasnou. Tlačítko EMERGENCY STOP nouzové zastavení Okamžitě zastavuje veškeré činnosti rentgenu a snímkování. Tlačítko SCAN spouští rentgenové snímkování pacienta přístrojem Portálu. (To umožňuje, aby hlavní ovládací skříň byla umístěna jinde než na počítačové pracovní stanici). Když probíhá snímkování, svítí kontrolka X-RAY ON. Indikátory FAULT svítí, když dojde k závadě v systému (například problém rentgenového ozáření).

18 3-2 Nouzové zastavení EMERGENCY STOP umožňuje pacientovi stiskem tohoto tlačítka zastavit veškeré činnosti rentgenu a snímkování. Tlačítko Nouzového zastavení může být buď zavěšeno na mechanismu podpěry hlavy anebo pokud si to pacient přeje, může ho držet v ruce. Panel nastavení polohy pacienta VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou způsobit poškození zraku. Nedívejte se do laserového paprsku. Upozorněte pacienta, aby se do paprsku nedíval. U tohoto výrobku se nebezpečí pro oči zvyšuje při používání optických zařízení jako brýlí s velkým počtem dioptrií nebo zrcadel. ALIGNMENT LIGHT kontrolka nastavení, při stisku tohoto tlačítka svítí nastavení laseru tři sekundy. Při stisku a podržení tlačítka tři sekundy budou kontrolky laseru permanentně v poloze ON, až dokud se tlačítko znovu nestiskne, čímž se kontrolky laseru vypnou. PATIENT ALIGN nastavení polohy pacienta, umožňuje obsluze pohybovat křeslo s pacientem nahoru a dolů a usnadnit tak nastavení jeho polohy s pomocí opěrky brady Stavové indikátory systému Stavové indikátory systému jsou umístěny jednak na horní části Portálu, tak na hlavním ovládacím panelu. Indikátor POWER svítí, když je Portál zapnutý tj. v poloze ON. Indikátor READY svítí, když se stiskne softwarové tlačítko Acquire pro zahájení snímkování. Indikátor X-RAY ON svítí v průběhu snímkování. Indikátory FAULT svítí, když dojde k chybě systému (například problém s rentgenovým ozářením).

19 4-1 Kapitola 4 Spuštění a vypnutí systému Spuštění systému Systém se skládá z jednotky Portálu a z Počítačové pracovní stanice. Pro správnou funkci musí být obě jednotky zapnuté. Pro spuštění systému postupujte takto: 1. Zapněte Počítačovou pracovní stanici: stiskněte tlačítko power na čelní stěně pracovní stanice. Počítač provede zavedení a natažení operačního systému. 2. Software Launch icatvision: dvakrát klikněte na ikonu icatvision na ploše pracovní stanice. Spustí se softwarová aplikace icatvision. 3. Zapněte Portál: stiskněte tlačítko ON na Hlavní ovládací skříni. Svítí indikátory POWER na Hlavní ovládací skříni a na jednotce Portálu. POZNÁMKA: Systém je sice nyní připraven ke snímkování, avšak kontrolka Ready se rozsvítí až poté co se stiskem tlačítka Acquire zahájí snímkování. Vypnutí systému Portál a Počítačová pracovní stanice mají nezávislé přívody proudu. Obě jednotky se od proudu odpojují tak, jak je dále uvedeno. POZNÁMKA: Portál musí být zapojen 2 hodiny před snímkováním. Pokud by tato doba byla problém, můžete nechat Portál zapnutý přes noc. Vypnutí systému: 1. V menu Main na počítačové pracovní stanici vyberte File > Exit. Zavře se icatvision, ale dál budou zapnuté Windows.

20 4-2 Pokud byly provedeny změny případové studie, zobrazí se tento dialogový rámeček. a. Klikněte na Yes. Dialogový rámeček se zavře. b. Klikněte na Create New Workup vytvoření nové. c. Zaumístěte název nového úkolu v políčku Workup Name: field. Klikněte OK nebo přepište nynější Workup kliknutím na Workup Name. 2. Vypnutí Portálu: stiskněte tlačítko OFF na Hlavní ovládací skříni. Portál se vypne a indikátory POWER na hlavní ovládací skříni a na jednotce Portálu zhasnou. 3. Vypnutí Pracovní stanice: z plochy Windows vyberte Start > Shut Down, zvolte Shut Down a stiskněte OK. Počítač se vypne a indikátor POWER na pracovní stanici zhasne.

21 5-1 Kapitola 5 Správa údajů o pacientech Informace o pacientech Když se spustí i-catvision, zobrazí se okno s informacemi o pacientech. V tomto okně je seznam všech pacientů, kteří byli vloženi do databáze. Když je vybrán určitý Pacient, v okně pod seznamem pacientů se vypíší naskenované obrazy. Pacienty je možné podle potřeby přidávat nebo ubírat a údaje o nich je možné editovat. Kromě toho je možné Seznam pacientů skrýt. Tyto úkoly jsou popsány níže.

22 5-2 Přidání nového pacienta Pokud chceme přidat nového pacienta 1. z hlavního (Main) menu vybereme File > New Patient. 2. Stiskneme Add Do příslušných políček zadáme údaje o pacientovi. Je nutno připojit unikátní identifikaci pacienta, například číslo souboru pacienta nebo číslo sociálního pojištění. Klikněte v zatrhávacím rámečku v roletovém seznamu Birthdate datum narození. Klikněte na šipku pro zobrazení nástroje Kalendář.

23 Správa údajů o pacientech 5-3 (Údaje je sice možné zadávat ručně, ale doporučuje se používat nástroj kalendáře, abychom se vyhnuli chybám při zadávání dat.) Roletové okénko Status ukazuje, zda u daného pacienta byly pořízeny údaje (zvolením položky Done - Hotovo). 4. Pro připojení údajů o Pacientovi klikněte na OK. 5. Dialogový rámeček uzavřete kliknutím na OK. Editace údajů o pacientech Pokud upravujeme údaje o pacientech, pak: 1. Z hlavního menu vybereme File > New. 2. Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v dolní pravé části dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje odpovídají zvoleným kritérium.

24 5-4 Done údaje o pacientech jsou zadány a načteny /naskenovány / Queued údaje o pacientech jsou zadány a čekají na načtení HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) importované údaje o pacientech z těchto systémů PMS - (Systém správy praxe) importované údaje o pacientech z tohoto systému Manual ruční zadání údajů o pacientech 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, u něhož chcete provést úpravu. 4. Klikněte na Edit. 5. Podle potřeby upravte údaje o pacientovi. 6. Kliknutím na OK údaje o pacientovi doplníte. 7. Dialog ukončíte kliknutím na OK.

25 Správa údajů o pacientech 5-5 Vymazání pacienta Chceme-li vymazat pacienta: 1. Z hlavního menu vybereme File > New 2. Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v pravém dolním rohu dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje vyhovují zvoleným kritériím. Done údaje o pacientech zadány a načteny Queued Údaje o pacientech jsou zadány, ale ještě nenačteny HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) importované údaje o pacientech z těchto systémů PMS - (Practice Management Systém - Systém správy praxe) importované údaje o pacientech Manual ruční zadání údajů o pacientech 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, kterého chcete vymazat. 4. Klikněte na Delete. 5. Klikněte na Yes, tím bude pacient vymazán z databáze 6. Uzavřete dialogový rámeček kliknutím na OK.

26 5-6 Skrýt/zobrazit seznam pacientů Seznam pacientů je možné skrýt tak, že z hlavního menu zvolíme Tools > Hide Patient. Na obrazu vidíme, jak vypadá skrytý seznam pacientů. Pro zobrazení seznamu pacientů vyberte z hlavního menu Tools > Show Patient. Natažení údajů o pacientech Pro natažení údajů o existujících pacientech: 1. Z hlavního menu vyberte File > New.

27 Správa údajů o pacientech Pokud je třeba, omezte počet pacientů v seznamu pomocí zatrhávacích políček v oblasti Show v pravé spodní části dialogového rámečku. Zobrazí se pouze ti pacienti, jejichž údaje vyhovují zvoleným kritériím. Done údaje o pacientovi zadány a načteny Queued údaje o pacientovi zadány, ale nenačteny HIS/RIS - (Nemocniční informační systém/radiologický informační systém) Info System) importované údaje o pacientovi z těchto systémů PMS - (Systém správy praxe) údaje o pacientovi importované z tohoto systému Manual údaje o pacientovi zadané ručně 3. Klikněte (zvýraznění) na pacienta, kterého si přejete natáhnout. 4. Klikněte na OK. 5. Klikněte na Yes pro automatickou detekci oblouků (když kliknete na NO, automatické detekce se přeskočí). Dialogový rámeček se uzavře a načtou se údaje o pacientovi. 5-8

28 6-1 Kapitola 6 Pořizování údajů (skenování) Nastavení a úprava polohy pacienta OVLÁDACÍ SKŘÍŇ PORTÁLU (NASTAVENÍ KŘESLA SMĚREM NAHORU/DOLŮ) OPĚRNÁ DESKA OPĚRKY HLAVA OPĚRKA BRADY REGULACE ZADNÍ (OPĚRNÉ) DESKY OPĚRKY HLAVY (POSUNUTÍM SE UPRAVUJE POLOHA OPĚRKY HLAVY) BRÁNA (OTVÍRÁ SE VYKLOPENÍM, V UZAMČENÉM STAVU PŘIDRŽOVÁNA MAGNETY) MOTORIZOVANÉ KŘESLO S POHYBEM NAHORU A DOLŮ POMOCÍ TLŮAČÍTEK NA KONTROLNÍ SKŘÍNI PORTÁLU - NOSNÉHO RÁMU) Pro skenování upravte polohu pacienta takto: 1. Pro křeslo jsou dvě sady montážních otvorů. Doporučuje, se abyste u pacientů s výškou nad 6 stop a 2 palce (187 cm) nasadili křeslo do nižších otvorů. 2. Když je branka otevřená, pacient se posadí do křesla čelem vpřed. Pacient by měl sedět pohodlně s rukama v klíně.

29 Zavřete branku a ujistěte se, že magnet je zajištěn v uzamčené poloze. 4. Použijte tlačítka Patient ALIGN na Ovládacím panelu pro úpravu výšky křesla s pacientem. Těmito tlačítky se řídí pohyb křesla pacienta nahoru (Δ) a dolů ( ), aby se usnadnila úprava polohy podle opěrky pro bradu. Při správném nastavení je brada pacienta na misce pro bradu ve správném úhlu (viz vyobrazení). 5. Přesvědčte se, že sklon pacienta je takový, aby okluzní rovina byla rovná, což znamená, že Frankfurská horizontála je ve sklonu sešikmení asi 5 stupňů (viz vyobrazení). VÝSTRAHA Laserové paprsky mohou způsobit poškození zraku. Nedívejte se do laserového paprsku. Informujte pacienta, aby se do paprsku nedíval. Použití optických nástrojů, jako oční brýle s velkými dioptriemi nebo zrcadla zvyšují u tohoto výrobku nebezpečí pro oči. 6. Polohové světlo: Obecně by mělo být polohové světlo na horizontální Okluzní rovině. Snímání celé hlavy: Horizontální světlo by mělo být v okluzní rovině mezi rty (čára úsměvu). Odstup: Přesvědčte se, že karusel snímačové části hlavice je v dostatečné vzdálenosti, aby při otáčení NENARÁŽEL na ramena pacienta, čímž by mohlo dojít k jeho pohybu UPOZORNĚNÍ Horizontální Polohové světlo se může mírně měnit v závislosti na poloze pacienta podle zvolené výšky požadovaného snímku, proto je třeba provést Náhled, viz další odstavec, abychom měli jistotu, že na obraze bude zájmová oblast.

30 Pořízení snímků (skenování) 6-3 Náklon: Okluzní rovina plochá, Frankfurská horizontála je lehce nakloněna vzhůru Umístění polohových světel pro snímkování celé hlavy: Horizontálně: Okluzní rovina mezi rty Vertikálně: ca 1,5 palce /3,8 cm/ před kondyl - kloubní hrbol (opěrka brady je nastavena tak, aby umožňovala pořízení CT snímku) 7. Přesvědčte se, že brada pacienta je stabilizovaná v podpěrce brady. 8. Posuňte podpěru hlavy dopředu pro větší stabilizaci hlavy. 9. Připevněte hlavový pás kolem čela. 10. U snímkování pro TMJ nebo úpravu skusu /ortodoncii/ se použije pouze podpěra hlavy a hlavový pás. Doporučujeme nepoužívat podpěru brady, protože to by mohlo ovlivnit polohu Condular ve Fosse a narušit měkkou tkáň brady. Pořízení údajů Jakmile jsou zadány údaje o pacientovi a pacient je ve správné poloze, je možné začít s pořizováním údajů. 1. Při novém pořizování údajů proveďte jedno z dále uvedeného: Jakmile jsou údaje o pacientovi zadány v dialogovém rámečku Select Patient, a jméno pacienta je vybrané (prosvícené), klikněte na tlačítko OK. - nebo - Z tabule informací o pacientech v obrazovce s náhledem dvakrát klikněte na pacienta, u něhož se mají pořizovat nové snímky.

31 6-4 Zobrazí se okno Acquire. 2. Pokud si přejete, zadejte poznámky do textového pole Study Remarks. 3. Z roletové nabídky Quick Picks (rychlého výběru) rychlý výběr - zvolte standardizované nastavení pro pořizování anebo vytvořte nové (viz dále podrobnosti). Rychlé výběry 1. Zvolte pořízení z roletového seznamu Quick Picks (rychlého výběru).

32 Pořizování údajů (skenování) oblouky/kotva, 8,5 sekund, 0,3 Voxelu doporučeno při exportu dat pro implantaci plánovacího softwaru jako např. Nobel nebo SimPlant. Dohodněte se s pracovníkem servisu při určení požadované výšky snímku. Berte na vědomí, že většina softwaru jiných výrobců v současné době požaduje snímky s rozlišením minimálně 0,4 Voxelu Dolní nebo horní čelist - protokoly je možné použít pouze když se na jeden případ Implant požaduje pouze 1 oblouk. High Resolution - Vysoké rozlišení (0,2, 0,25, 26 sekund) doporučené protokoly pro speciální případy, jako jsou třetí moláry, vztahy kořenových kanálků, malé fraktury kořenů, přespočetné nebo retinované zuby, stav parodontu a jinou anatomii, která vyžaduje podrobné zobrazení. Portrait Mode režim portrétu svisle orientovaného snímku by se měl použít pro Výšku rekonstruovaného objemu u dospělých pacientů, kde se požadují cefalometrické údaje. 2. Pokud standardizovaná nastavení nevyhovují přesně vašim požadavkům, buď zvolte všechna požadovaná kritéria pro snímání anebo zvolte Rychlý výběr a proveďte úpravu dostupných kritérií. Při zadávání nových kritérií do seznamu Quick Picks (rychlého výběru): a. Klikněte na tlačítko Save pod rámečkem seznamu Quick Picks. Zobrazí se tento dialogový rámeček. b. Zaumístěte název nového Rychlého výběru v textovém poli dialogového rámečku. c. Klikněte OK. Dialogový rámeček se zavře. Nyní je nově vytvořený Rychlý výběr dostupný z roletového seznamu Quick Picks (rychlého výběru). Chcete-li vymazat rychlý výběr ze seznamu: a. Zvolte vymazání rychlého výběru z rámečku Quick Picks (rychlého výběru) v roletovém seznamu.

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze. Systém volumetrické tomografie s kónickým paprskem a panoramatické zobrazování chrupu. Gendex. Dokonalé zobrazování od 1893

Návod k obsluze. Systém volumetrické tomografie s kónickým paprskem a panoramatické zobrazování chrupu. Gendex. Dokonalé zobrazování od 1893 Návod k obsluze Systém volumetrické tomografie s kónickým paprskem a panoramatické zobrazování chrupu Gendex Dokonalé zobrazování od 1893 Návod k obsluze Gendex GXCB-500 TM Gendex Vydala společnost Gendex

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Digital Photo Navigator 1.0

Digital Photo Navigator 1.0 Digital Photo Navigator 1.0 Návod k použití Nekonečné možnosti Digital Photo Navigator Poslání Vašich oblíbených videí a obrázků e-mailem Každý má video kazety a paměťové karty, obsahující video a obrázky,

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka FilmScan35 II Professional -Patentovaný design- Uživatelská příručka Verze 1.00 Březen 2010 Obsah I. Rozbalení FilmScan35 II Professional... 2 II. Vložení filmu do držáku...3 III. Rychlý start...7 IV.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více