2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středomoravská nemocniční a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středomoravská nemocniční a.s."

Transkript

1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středomoravská nemocniční a.s.

2 Použité zkratky ABPM ambulantní měření krevního tlaku HPB hepatobiliární ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení HUT head up table test test na nakloněné rovině ASA III ATB AUP AV fistule BOZP CLR CMP CT DKK EEG EDTA ECHO EKG EMG ERCP FN FT GEA GIT HCD HCI HD Holter EKG stupeň rizika anestezie antibiotikum ambulance urgentní péče arteriovesnosní fistule bezpečnost a ochrana zdraví při práci centrum léčebné rehabilitace cévní mozková příhoda počítačová tomografie dolní končetiny elektroencefalogram Evropská dialyzační a transplantační asociace echokardiografie elektrokardiogram elektromyografie endoskopická retrográdní cholecystopankreatikografie fakultní nemocnice fyzioterapeut gastroenterologická ambulance zažívací trakt horní cesty dýchací HealthCare Institute hemodialýza Holterovo monitorování elektrokardiogramu HVLP HW ICHS ILTV IM i.m. IS IT i.v. IVF IVLP JIP JIP CHO KHS KOC KPCR LDN LERV LIS LM LPP LSK LSPP hromadně vyráběné léčivé prostředky hardware ischemická choroba srdeční individuální léčebná tělesná výchova infarkt myokardu nitrosvalově informační systém informační technologie intravenosně in vitro fertilizace individuálně vyráběné léčivé prostředky jednotka intenzívní péče jednotka intenzívní péče chirurgických oborů krajská hygienická stanice krajské onkologické centrum kardiopulmonální resuscitace léčebna dlouhodobě nemocných extrakorporální litotrypsie laboratorní informační systém lékařské místo léčebně preventivní péče laparoskopie lékařská služba první pomoci Holter TK Holterovo monitorování krevního tlaku MG MOP hořčík mikroskopický obraz poševní 2

3 Použité zkratky MR magnetická resonance SOP standardní operační postupy NIS NMR NN NPV NPR NST NOR OCHRIP OLM ONM ORL PD PMK PNO PO po2 porody SC PTA PV PZT PŽK RDG RIA RLP RTG RZP nemocniční informační systém nukleární magnetická resonance nozokomiální nákazy Nemocnice Prostějov Nemocnice Přerov Nemocnice Šternberk národní onkologický registr oddělení chronické resuscitační a intenzívní péče oddělení laboratorní medicíny oddělení nukleární medicíny otorhinolaryngologie ušní, nosní, krční peritoneální dialýza permanentní katetr pneumotorax požární ochrana parciální tlak kyslíku porody císařským řezem perkutánní angioplastika Prostějov prostředky zdravotnické techniky periferní žilní kanylace radiodiagnostika radioimunoanalýza rychlá lékařská pomoc rentgen rychlá zdravotnická pomoc SÚJB SZP SZÚ s.c. SVLS SW TBC TEE TEP TK TRN TT UPV USG UP UZ ÚPS VDN ZD ZN ZP ZPMA ZZ ZZS Státní ústav pro jadernou bezpečnost střední zdravotnický personál Státní zdravotní ústav podkožně společné vyšetřovací a léčebné složky software uberkulosa transoesophageální echokardiografie totální endoprotéza krevní tlak tuberkulosa a respirační nemoci - plicní transthorakální umělá plicní ventilace ultrasonografie Univerzita Palackého ultrazvuk ústavní pohotovostní služba vedlejší dutiny nosní zdravotnická dokumentace zhoubný novotvar zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Metal Aliance zdravotnické zařízení Zdravotnická záchranná služba SLTV společná léčebná tělesná výchova SMN Středomoravská nemocniční a.s. 3

4

5 3.0 text Obsah výroční zprávy společnosti Středomoravská nemocniční a.s. za rok Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku Významné události roku 2010 v SMN a.s., které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti 2.2 Významné události roku 2010 v SMN a.s., které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské zdravotní oblasti 2.3 Kriteria kvality a sledování rizik 3.0 Identifikační údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a podnikatelský cíl 5.0 Organizační schéma společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 6.0 Prezentace jednotlivých oddělení odštěpných závodů Středomoravské nemocniční a.s. 6.1 Prezentace jednotlivých oddělení Nemocnice Prostějov 6.2 Prezentace jednotlivých oddělení Nemocnice Přerov 6.3 Prezentace jednotlivých oddělení Nemocnice Šternberk 7.0 Základní ekonomické ukazatele společnosti Středomoravská nemocniční a.s. za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu 7.4 Přehled o peněžních tocích 7.5 Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Středomoravská nemocniční a.s. ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9.0 Předpokládaný vývoj společnosti Středomoravská nemocniční a.s. v roce 2011 a v následujících letech, střednědobý plán společnosti na léta Zpráva o vztazích 11.0 Zpráva dozorčí rady 12.0 Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. 5

6 Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych krátce uvedl výroční zprávu společnosti Středomoravská nemocniční a.s. za rok Po předchozím období transformace společnosti byl rok 2010 rokem stabilizace a přípravy nových rozvojových projektů. Vypracovali jsme, se zapojením mnoha odborníků, našich i externích, programy strategického rozvoje nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku pro léta a začali jsme připravovat vnitřní a vnější podmínky pro jejich úspěšnou realizaci. Dobře fungující a důsledně kontrolované vnitřní procesy nám umožnily koncentrovat pozornost na kontinuální zvyšování kvality poskytované zdravotní péče i na rozšíření spektra nabízených nemedicínských služeb pacientům. Pracujeme se stabilizovanými a erudovanými týmy zdravotníků, díky kterým jsme pozitivně hodnoceni našimi pacienty. Jak plyne z předkládané výroční zprávy, svěřené úkoly jsme splnili. Stalo se tak díky kvalitní, erudované a obětavé práci našich zaměstnanců, kterým za ni chci i touto formou poděkovat. Děkuji také dozorčí radě společnosti za její náročnou a odpovědnou práci, kterou věnovala kontrolním činnostem a přispěla tak k celkově výborným výsledkům společnosti v roce Ing. Tomáš Uvízl předseda představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 6

7 2.0 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti 2.1 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 V roce 2010 se stabilizovala situace nastavená od , tedy centralizace řízení Středomoravské nemocniční a.s. Současně byly realizovány kroky k naplnění střednědobého plánu rozvoje medicínských činností pro období let V květnu 2010 byla potvrzena akreditace OZ Nemocnice Přerov dle SAK ČR, o.p.s. a všechny tři nemocnice SMN a.s. se staly nemocnicemi akreditovanými. V lednu 2010 byly akreditovány i centralizované laboratoře Oddělení laboratorní medicíny v Prostějově Českým institutem pro akreditaci a byla tak završena první etapa kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče. Nově byly od zavedeny specifické indikátory kvality zdravotní péče, metodicky specifikované pro jednotlivé odbornosti s možností srovnávání mezi jednotlivými odděleními nemocnic SMN. Ve všech nemocnicích byl zaveden nyní již plně funkční systém sledování a prevence nozokomiálních nákaz. Základními akcenty bylo sjednocení zdravotnické dokumentace a význam nutrice a edukace pacienta. pro poskytování mimořádně nákladné péče o dlouhodobě ventilované dětské pacienty a dále pro patologické novorozence v intermediárním systému péče. Chirurgickému oddělení byl udělen statut Centra pro řešení kýly a rozvíjela se bariatrická chirurgie. Významně narostla operativa a počet sledovaných pacientů k artroskopickým výkonům i TEP operacím. V prosinci 2010 byl obhájen statut mamárního centra na další tři roky. Počátkem roku 2010 bylo kardiostimulačním centrům v Prostějově i Přerově odmítáno proplácení kardiostimulací v souvislosti s novým věstníkem MZ ČR. Po vyjednávání, především s KP VZP, byl statut těchto středisek vrácen na původní úroveň. V Nemocnici Prostějov bylo výrazně zlepšeno prostředí na dvou odděleních rekonstrukčními pracemi na oddělení dětském a přestěhováním do nových prostor u oddělení onkologie. V závěru roku bylo přistoupeno k rekonstrukci oddělení ORL. Od bylo uzavřeno oční lůžkové oddělení a veškerá operativa je nyní prováděna v jednodenním režimu. Z rozvojových programů nemocnice bylo nejvíce pokročeno v oboru gastroenterologie, kde byl stabilizován personál v současné době je oddělení zajištěno 5 erudovanými lékaři, byla vybavena další místnost pro koloskopie a nová gastroenterologická ambulance. Na dětském oddělení byly připraveny podmínky personální, přístrojové a smluvní 7

8 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti 2.1 V Nemocnici Přerov byl také od zahájen pouze ambulantní provoz očního oddělení, převedení do jednodenního režimu včetně utlumení pohotovostních služeb proběhlo bez větších problémů. Během roku 2010 přebíralo oddělení urologie, které se podařilo stabilizovat po stránce personální, pacienty i z okresu Prostějov, především díky spolupráci s ambulantním urologem Nemocnice Prostějov. Po výpovědi primáře ORL došlo k plánované redukci lůžek této odbornosti a převedení pouze do ambulantního režimu se zachováním výkonů adenotomie u dětských pacientů. Ostatní operativa byla převedena do Prostějova. Podařilo se tak docílit centralizace péče o urologické pacienty do Přerova a o pacienty s chorobami ušními, nosními a krčními do Prostějova. V únoru 2010 byl v Nemocnici Přerov otevřen nový babybox, jehož služeb zatím nebylo využito. OZ Nemocnice Šternberk se v roce 2010 potýkala především s nedostatkem lékařů odborností ARO a chirurgie. Situaci se podařilo koncem roku 2010 stabilizovat. Nemocnice je velice oblíbená u pacientů, svědčí o tom i druhé místo v Olomouckém kraji v hodnocení společnosti HealthCare Institut a trend více jak 1000 porodů při spádové oblasti tisíc obyvatel. Mezi největší investice v této nemocnici lze zařadit novou RTG vyšetřovnu a pořízení nového CT přístroje. Rehabilitační oddělení rozšířilo nabídku placených služeb např. o laser, lávové kameny atd. Oddělení dlouhodobé intenzívní péče pro dospělé bylo po analýze nákladových položek, především s ohledem na nutné stavební zásahy v řádu více jak 15 mil. Kč a pro nedostatek erudovaných lékařů a sester, přeřazeno do Nemocnice Přerov. Oddělení ARO zahájilo činnost ambulance pro léčbu bolesti a připravovalo podklady pro projekt zřízení Oddělení dlouhodobé intenzívní péče. Oddělení ortopedicko-traumatologické pořádalo tradiční mezinárodní Moravské ortopedické a traumatologické dny. V souladu s rozvojovými záměry nemocnice se v oblasti dětské ortopedie významně rozvinula spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno. 8

9 2.0 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti 2.1 Prezentační a publikační činnost Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 MUDr. Polzerová, MUDr. Škodová, MUDr. Vymětalová a MUDr. Tenora: Mezinárodní festival pediatrických kazuistik v Žilině březen MUDr. Ďurošková, MUDr. Polzerová a MUDr. Škodová: Festival kazuistik v Luhačovicích říjen Publikační činnost - slovenská publikace - kazuistiky v pediatrii, 2 kapitoly - hlavní autor - MUDr. Vymětalová, MUDr.Tenora. MUDr. Černoch J.: Transkutánní enterostomie, technika, indikace, Mezioborový seminář intervenční medicíny, Hrubá Skála ve dnech Janáčová H, Vlk Z., Musilová I. et al: Morbus Wipple. Interní medicína pro praxi suppl. A 2010, str. 16. MUDr. Černoch J.: Transkutánní cholangioskopie. V Ehrmann J, Hůlek P. a kol., Hepatologie. Grada MUDr. Černoch J.: Transkutánní cholangioskopie. Gastroenterologia pre prax MUDr. Černoch J.: Transkutánní enterostomie. Supplementum, Miniinvazivní metody ve vnitřním lékařství MUDr. Aleš Sobek: 20. celosvětový kongres v Praze: Ultrasonografically controlled access to peritoneal cavity in gynaecology, XIX. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP v Poděbradech: Ultrazvukově asistovaná transvaginální hydrolaparoskopie s nástroji na jedno použití bezpečná metoda vyšetření tuboovariálního komplexu, článek: Péče o pár s poruchou plodnosti v ordinaci gynekologa. MUDr. Štefanička D., Nemečková E. (VAC systém, sonicone) přednáška, Hrotovice, MUDr. Gryga A., MUDr. Šťastný J., MUDr. Marek D., MUDr. Růžička V., Nemečková E., Šimková V. - wokshop: Komplexní postup a moderní materiály při řešení kýl a defektů stěny břišní - (TV přenos Ostrava - Prostějov). MUDr. Šťastný J. a kolektiv: Novinky v HPB chirurgii. MUDr. Gryga A.: Transformace chirurgie na přelomu století. MUDr. Vaverka P., MUDr. Štefanička D., Nemečková E.a kol.: Nové trendy v hojení chronických ran. MUDr. Marek D., MUDr. RůžičkaV.: Současné řešení kýl. Ocenění OMICS Publishing Group and Editor sof Journal of Molecular Biomarkers & Diagnosis, 1st prize za práci The determination of serum and Csf Vilip-I utilized in the diagnosis of stroke. Oceněn: David Stejskal (for his fenomelan and worthy oral presentation). Ocenění děkana LF UP Olomouc, cena děkana za nejcitovanější práci roku Chemerin is an independent marker of the metabolic syndrome in a Caucasian population A pilot study. Oceněn: David Stejskal. 9

10 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské oblasti 2.2 Činnost personálu nelékařských zdravotnických profesí vycházela z koncepčních cílů stanovených na rok Prioritou bylo doplnění, zapracování a stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků pro zajištění garantované komplexní péče v nemocnicích Přerov, Prostějov a Šternberk. Druhým zásadním cílem bylo aktivně reagovat na rozvoj nových medicínských projektů a současně udržet kvalitu poskytované péče nastavenou akreditačním procesem. Sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, zdravotničtí laboranti, radiologičtí asistenti a další odbornosti nelékařských profesí plnili úkoly spojené se zaváděním nových diagnostických, operačních, léčebných a rehabilitačních metod. Velká pozornost byla věnována edukaci pacientů a preventivním programům pro veřejnost. Personální problematika V souladu s koncepcí MZ jsou začleňováni do pracovních týmů zdravotní asistenti. Daří se to na odděleních, kde i v odpoledních a nočních službách pracují dvě sestry. Tehdy lze jednu sestru nahradit zdravotním asistentem. V denním provozu na odděleních s velkým obratem pacientů, invazivních výkonů (transfúze, infúze a další i.v. terapie) by byl optimální poměr zdravotních asistentů a sester 2:1, tedy za jednu sestru 2 zdravotní asistenti. Taková je praxe i ve Fakultní nemocnici Olomouc. V závěru roku můžeme konstatovat, že úkol doplnit personál nelékařských zdravotnických profesí se daří i díky četným návratům z rodičovské dovolené a zvýšenému zájmu uchazečů z řad absolventů středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol i vysokých škol. Vzdělávání Na kvalitu poskytované zdravotní péče má přímý vliv vzdělání zaměstnanců. I v tomto roce, v rámci koncepce celoživotního vzdělávání nelékařských profesí, se všechny nemocnice SMN a.s., v režii hlavní personalistky, zapojily do projektu rezidenčních míst, která nám MZ byla v požadovaném rozsahu přiznána. Proběhla vnitřní výběrová řízení uchazečů pro obory: aplikovaná fyzioterapie, perioperační péče, ošetřovatelská péče v anesteziologii a resuscitaci, intenzivní péče, histologie, ošetřovatelská péče v chirurgických a interních oborech, pediatrie se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii - celkem 50 rezidentů (18 z Nemocnice Prostějov, 16 z Nemocnice Šternberk, 16 z Nemocnice Přerov). Zástupci všech tří nemocnic se účastnili vzdělávacích programů organizovaných společností AGEL a.s.: Zdravotnické právo I., II., Pracovní právo, Leadership pro vedoucí sestry, Aktuálně o výživě v nemoci, postgraduální kurz, Ošetřovatelský proces, jeho dokumentace I., II., VI. ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL Přerov

11 2.0 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské oblasti 2.2 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 V roce 2010 byly uspořádány tyto konference nadregionálního charakteru: I. Konference sester interních oborů, Nemocnice Prostějov, I. Regionální konference následné péče, Nemocnice Prostějov, VI. Konference dětských sester, Nemocnice Prostějov, I. Konference chirurgických oborů, Nemocnice Prostějov, Co nového na oddělení dlouhodobě nemocných po 20 letech?, Nemocnice Přerov, Novinky a zajímavosti interního oboru od A do Z, Nemocnice Přerov, Klasické a alternativní přístupy v současné rehabilitaci, Nemocnice Přerov, Problematika žen a dětí, Nemocnice Přerov, Neurologie 21. století, Nové ošetřovatelské trendy, Nemocnice Přerov, Akutní stavy v chirurgických oborech, Nemocnice Přerov. V prosinci 2010 se sestry i fyzioterapeuti (NPR a NPV) aktivně účastnili mezinárodního kongresu v Přerově Moravské ortopedické a traumatologické dny V průběhu roku 2010 probíhala praktická příprava studentů SZŠ, VOŠ i VŠ na zdravotnická povolání, v NPV a NPR byly realizovány vzdělávací programy akreditované MZ ČR: Akreditovaný kvalifikační kurz k získání způsobilosti k výkonu povolání Všeobecný sanitář (NPR absolvovalo 34 účastníků, v NPV absolvovalo 34 účastníků). Specializační vzdělávání v oboru perioperační sestra praktická část (NPV absolvovalo 17 účastníků studia). Bohatá byla i publikační a přednášková činnost NLZP na odborných konferencích a sympoziích, v časopise AGEL. Bylo prezentováno více než 20 odborných příspěvků na konferencích a sympoziích neregionálního charakteru. Sestry, fyzioterapeuti, zdravotní laboranti (NPR) propagovali své obory v tiskových zprávách i kabelové televizi. Publikace: Křížová J, Hrabalová A.: Stabilizace ramenního kloubu, časopis Sestra (NPV) Prosecká M., Páleníková K.: Mezioborová spolupráce, časopis Sestra (NPV) Foukalová B. spoluautorka učebnice Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, GRADA 2010 (NST) Další události roku 2010: Vypracování rámcového programu pro Aplikovanou fyzioterapii. Spolupráce s týmem MS/IKIS na programu sledování a hodnocení rizik ve ZZ. Spolupráce na workshopu Laparoskopická operace kýly. Dětská oddělení všech tří nemocnic pokračují v projektu léčba humorem. Dvakrát do měsíce navštěvují a baví dětské pacienty Zdravotní klauni. Akce WHO Zachraňte životy, umyjte si ruce vysoká účast zdravotníků i zájemců z řad veřejnosti (NPV, NPR, NST). 11

12 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské oblasti 2.2 Edukační centrum pro diabetiky v NPV pořádalo při příležitosti Mezinárodního dne proti diabetu měření glykemie a TK pro veřejnost, ochutnávku cukroví pro diabetiky z rostliny stévie, byly poskytnuty konzultace nutričními terapeutkami, i fyzioterapeutkami, proběhla ukázka cvičení na balonu a nordic walking Mezinárodní den diabetu. V rámci prevence vzniku kolorektálního karcinomu proběhla, za velkého zájmu veřejnosti a ve spolupráci s občanským sdružením ONKOMAJÁK, akce nazvaná STŘEVOTOUR 2010 (NPV). Kožní oddělení se účastnilo Euro Melanoma day, preventivní akce pro veřejnost (NPV, NPR). Ve spolupráci se SZŠ se uskutečnila řada programů pro hospitalizované seniory a děti, Den dětí, Vítání jara, Mikulášská nadílka, aj. (NST, NPV, NPR). Na odděleních se uskutečnily Dny otevřených dveří: při příležitosti akce 30 dnů pro léčbu a prevenci CMP (NPV,NST), otevření zrekonstruovaného očního oddělení v NPR, otevření zrekonstruovaných prostor onkologie v NPV, otevření zrekonstruovaných prostor dětského oddělení (NPV), při příležitosti Dne ledvin na odděleních hemodialýzy (NPV, NPR, NST), při příležitosti uvedení do provozu CT (NST, NPV). V rámci péče o zaměstnance byla u příležitosti Dne dětí uspořádána zábavná akce Cesta vlakem za drakem. Historický vlak byl vypraven z Přerova, Olomouce a Prostějova do Náměště na Hané. Pro děti byly připraveny soutěže, hry, prohlídka zámku, občerstvení. Akce měla velmi pozitivní ohlas u zaměstnanců i jejich dětí. Ve všech nemocnicích proběhla slavnostní setkání s bývalými zaměstnanci, kteří tuto iniciativu velmi ocenili. Zvyšování kvality a kontrola procesů probíhajících při poskytování zdravotní péče Řízení, koordinace a kontrola procesů probíhajících při poskytování zdravotní péče v SMN a.s. byla garantována Radou kvality jako dohlížejícím a poradním orgánem ředitele nemocnice v oblasti zdravotní péče a byla v souladu s plánem řízení kvality a bezpečí péče ve skupině AGEL. Kontrola dodržování akreditačních standardů, vnitřních norem a bezpečnostních cílů v praxi byla prováděna formou interních i externích auditů na všech pracovištích. Interní audity i pravidelné audity zdravotnické dokumentace byly v souladu se stanovenými ukazateli kvality. Interní audity byly prováděny certifikovanými auditory - vrchními sestrami, primáři, vedoucími pracovníky, náměstkem nelékařské zdravotní péče, manažerem kvality. Externí audity vykonávaly manažerky kvality skupiny AGEL. Na pravidelných pracovních poradách byli pracovníci středního managementu i primáři seznamováni s periodickým vyhodnocováním všech ukazatelů kvality, se zhodnocením úrovně a kvality poskytované péče. 12

13 2.0 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské oblasti 2.2 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 V lednu 2010 bylo akreditováno Českým institutem pro akreditaci o.p.s. oddělení OLM (NPV), v květnu 2010 úspěšně proběhl dozorový audit SAK o.p.s. (NPR). O spokojenosti pacientů v našich nemocnicích svědčí i výborné umístění nemocnic Šternberk i Přerov v rámci kraje i ČR v anketě Nejlepší nemocnice, pořádané HCI. Prostějovská nemocnice byla pozitivně hodnocena v dotazníkovém šetření skupiny AGEL. NLZP se podíleli: na revizi a tvorbě nových standardů, vnitřních norem (Péče o pacienty s lymfedémem, Informace pro pozůstalé, Příprava pacienta před kolposkopií, Standardní postup předoperační přípravy pacienta k chirurgickým výkonům, aktualizaci Traumaplánu), na aktualizaci a tvorbě formulářů pro zdravotnickou dokumentaci (Imobilizační záznam, Edukační záznam, zdravotnické dokumentace, dokumentace bolesti, ambulantní zdravotnické dokumentace), na provádění pravidelných měsíčních auditů zdravotnické dokumentace, které jsou přínosné pro analýzu poskytované péče, ze zjištěných neshod jsou okamžitě přijímána opatření, na průběžném monitorování těchto ukazatelů: na důslednějším sledování a hlášení všech nežádoucích událostí elektronickou cestou, přijetí nápravných opatření k eliminaci jejich výskytu, minimalizaci rizik, včasné detekci pochybení, k dosažení co největší bezpečnosti pacientů, sledování a hlášení pádů a zranění pacientů, sledování a hlášení výskytu nově vzniklých dekubitů, prevenci a sledování NN, na sledování specifických indikátorů kvality stanovených pro jednotlivé klinické obory i komplement SMN a.s., které jsou v rámci celé SMN a.s. také vyhodnocovány a srovnávány, na distribuci dotazníků a sledování spokojenosti pacientů jako uživatelů služeb jak v ambulantní, tak v lůžkové péči, s následným přijetím nápravných opatření ze zjištěných nedostatků (hlavním cílem pro rok 2011 bude zajistit dodržování intimity pacienta při hospitalizaci i v ambulantní části, hlavně při vyšetřeních a při sdělování informací, což představuje postupné vybavování oddělení teleskopickými tyčemi se zástěnami). Kvalita a bezpečí jsou nejvyššími hodnotami, ale jsou spojeny se závazkem kontinuálního zlepšování a předcházení možným rizikům při poskytování zdravotní péče. Udržení nastavených systémů vyžaduje znalosti a profesionalitu personálu, investice do zařízení, zdravotnických prostředků i techniky. 13

14 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 Kritéria kvality a sledování rizik 2.3 STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ a.s. PROSTĚJOV PŘEROV ŠTERNBERK Kritéria kvality a sledování rizik 2009 Kritéria kvality a sledování rizik Počet hospitalizovaných pacientů celkem Počet hospitalizací celkem: z toho počet hospitalizovaných na odděl. oš. péče a LDN z toho počet hospitalizací na odděl. oš. péče a LDN z toho počet hospitalizovaných na lůžkách ak. (standardních) z toho počet hospitalizací na lůžkách akut. (standard. a JIP) z toho počet hospitalizovaných lůžek JIP Počet úmrtí celkem (NZIS) Počet úmrtí celkem (NZIS) z toho počet úmrtí na lůžkách ošetřovatelské péče a LDN z toho počet úmrtí na lůžkách ošetřovatelské péče a LDN z toho počet úmrtní na lůžkách akutních (standardních) z toho počet úmrtní na lůžkách akutních (standardních) z toho počet úmrtí na lůžkách JIP z toho počet úmrtí na lůžkách JIP Průměrná ošetřovací doba (NZIS) Průměrná ošetřovací doba (NZIS) 8,3 8,1 6,4 6,9 6,1 6,1 9 průměrná ošetřovací doba na lůžkách oš. a LDN průměrná ošetřovací doba na lůžkách oš. a LDN 38 36,7 41,8 40,3 46,7 43,3 10 průměrná ošetřovací doba na lůžkách akutních (standardních) průměrná ošetřovací doba na lůžkách akutních (standardních) 7,1 6,9 4,9 4,9 5,2 5,1 11 průměrná ošetřovací doba na lůžkách JIP průměrná ošetřovací doba na lůžkách JIP 7 5,1 5,1 6,1 4,5 5,5 12 využití lůžek (NZIS) v % skutečné kapacity využití lůžek (NZIS) v % skutečné kapacity 82,90% 79,50% 79% 79% 84% 82,4% 13 Obrat na lůžku (NZIS) Obrat na lůžku (NZIS) 44,1 45,4 60, ,5 49,0 14 obrat na lůžku ošetřovatelské péče a LDN obrat na lůžku ošetřovatelské péče a LDN 9,6 9,6 8,76 8,8 7,6 8,2 15 obrat na lůžku akutních (standardních) obrat na lůžku akutních (standardních) 52,8 51,2 73,1 56,8 56,8 56,8 16 obrat na lůžku JIP obrat na lůžku JIP 37,1 64,4 87,4 61,3 69,9 53,3 17 Počet ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů počet ošetřovacích dnů na lůžkách oš. a LDN počet ošetřovacích dnů na lůžkách oš. a LDN počet ošetřovacích dnů na lůžkách akutních (standardních) počet ošetřovacích dnů na lůžkách akutních (standardních) počet ošetřovacích dnů na lůžkách JIP počet ošetřovacích dnů na lůžkách JIP počet převzatých nemocných z jiného ZZ (NZIS) počet převzatých nemocných z jiného ZZ (NZIS) počet neplánovaných rehospitalizací do 7 dnů počet neplánovaných rehospitalizací do 7 dnů VÝKONY - celkem 24 počet provedených operací počet provedených operací počet reoperaci (návrat do 24 hodin) počet reoperaci (návrat do 24 hodin) neplánované reoperace do 7 dnů neplánované reoperace do 7 dnů počet ambulantních vyšetření celkem počet ambulantních vyšetření celkem RIZIKA 29 počet nozokomiálních nákaz/1000 oš.dnů 3,5 3,5 5,5 8,5 4,00 5,3 30 počet pacientů v riziku dekubitů počet pacientů v riziku dekubitů počet nově vzniklých dekubitů počet nově vzniklých dekubitů nově vzniklé dekubity/pacient v riziku (v %) nově vzniklé dekubity/pacient v riziku (v %) 4,20% 4,00% 2,40% 2,53% 4,10% 3,30% 33 počet pacientů v riziku pádu počet pacientů v riziku pádu počet zranění celkem počet zranění celkem počet lehkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet lehkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet těžkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet těžkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet zranění/počet rizikových pacientů v % počet zranění/počet rizikových pacientů v % 1,30% 1,31% 1,30% 1,24% 0,60% 0,50% 38 perinatální úmrtnost v 1x ročně dle statistik perinatální úmrtnost v 1x ročně dle statistik 5,38 1,85 0,97 1,91 2,68 0,94 39 počet oprávněných a částečně oprávněných stížností počet oprávněných a částečně oprávněných stížností počet chor.hodnoc. výborně/počet zkontrolovaných chorobopisů počet chor. hodnoc. výborně/počet zkontrolovaných chor. 295/ / / / / / počet nově vzniklých dekubitů/na 1000 ošetřovacích dnů QID počet nově vzniklých dekubitů/na 1000 ošetřovacích dnů QID 1,08 1,2 0,74 0,74 1, počet zranění při pádu/na 1000 ošetřovacích dnů QIP počet zranění při pádu/na 1000 ošetřovacích dnů QIP 0,6 0,6 0,74 0,75 0,58 0,48 14

15 údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Identifikační Obchodní firma: Středomoravská nemocniční a.s. Datum zápisu: 12. dubna 2007 IČ: Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání společnosti: hostinská činnost vodoinstalatérství, topenářství masérské, rekondiční a regenerační služby druh a rozsah poskytované zdravotní péče Středomoravskou nemocniční a.s. poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení, a to v oborech a místech provozování takto: I. Prostějov, Mathonova 291/1 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: chirurgie, ortopedie, vnitřní lékařství, infekční lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství (pediatrie), neurologie, dermatovenerologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, anesteziologie a resuscitace, léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), neonatologie. 15

16 Identifikační údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni b) zdravotní péče ambulantní v oborech: klinická onkologie, nefrologie, dialyzační středisko, geriatrie, gastroenterologie, radiační onkologie, dětská kardiologie, alergologie a klinická imunologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, klinická psychologie. c) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: radiologie a zobrazovací metody, klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, lékařská mikrobiologie, patologická anatomie, centrální sterilizace a operační sály. d) zdravotní péče v odborných ambulancích u oborů: chirurgie ambulance: chirurgie, urologie, cévní chirurgie, dětská chirurgie, proktologie, traumatologie, ortopedie ambulance, vnitřní lékařství ambulance: vnitřního lékařství, kardiologie, diabetologie, endokrinologie, infekční lékařství ambulance, gynekologie a porodnictví ambulance: gynekologická + cytologická, dětské lékařství (pediatrie) ambulance, neurologie a dětská neurologie ambulance: EEG, EMG, dermatovenerologie ambulance, oftalmologie ambulance, otorinolaryngologie ambulance, rehabilitační a fyzikální medicína ambulance: centrum léčebné rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, tuberkulóza a respirační nemoci (TRN) ambulance: TRN vč. kalmetizace, anesteziologie a resuscitace ambulance anestezie, geriatrie ambulance, fyzioterapie ambulance, lékařská služba první pomoci v rámci oboru praktické lékařství pro dospělé a praktické lékařství pro děti a dorost. 16

17 údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Identifikační e) zdravotní péče lékárenská v lékárně s odbornými pracovišti - Lékárna Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov - v rozsahu: 1. Odborné pracoviště zásob a výdeje léčiv: - výdejní činnost pro veřejnost, - výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, - výdej na žádanky pro lůžková zdravotnická zařízení na adrese: Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov. 2. Odborné pracoviště přípravy léčiv: - příprava léčivých přípravků v rozsahu 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita, 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou. 3. Odborné pracoviště kontroly léčiv: - vstupní kontrola léčivých a pomocných látek. II. Konice, Tyršova 392 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) laboratoř klinické biochemie. IV. Přerov, Dvořákova 75 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie vč. péče intenzivní, neurologie vč. péče intenzivní, neonatologie vč. péče intenzivní, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, dětské lékařství (pediatrie) vč. péče intenzivní, urologie, vnitřní lékařství vč. péče intenzivní, anesteziologie a resuscitace, geriatrie, ošetřovatelská péče všeobecná sestra. b) zdravotní péče ambulantní v oborech: komunitní ošetřovatelská péče (domácí ošetřovatelská péče), hematologie a transfúzní lékařství, lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro dospělé, nefrologie a dialyzační středisko, 17

18 Identifikační údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni rehabilitační a fyzikální medicína, praktické lékařství pro dospělé, diabetologie, gastroenterologie, dětská kardiologie, kardiologie, fyzioterapie, traumatologie, dětská neurologie, ergoterapie, radiační onkologie (v rozsahu nenádorová analgetická radioterapie), klinická onkologie. c) zdravotní péče lůžková v oborech: léčebna dlouhodobě nemocných. d) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie centrální operační sály, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, nukleární medicína, patologická anatomie, radiologie a zobrazovací metody, sterilizace. e) lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti Ústavní lékárna, Dvořákova 75, Přerov v rozsahu: 1. Odborné pracoviště zásob a výdeje léčiv: - výdejní činnost pro veřejnost, - výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, - výdej na žádanky pro lůžková zdravotnická zařízení na adrese: Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, Přerov. 2. Odborné pracoviště přípravy léčiv: - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita. 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou. 3. Odborné pracoviště přípravy léčiv: - vstupní kontrola léčivých a pomocných látek. 18

19 údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Identifikační f) poskytování zdravotnických služeb pro cizí subjekty v oborech: lékařská mikrobiologie, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie. g) sterilizace nástrojů pro jiná zdravotnická zařízení. V. Šternberk, Jívavská 20 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: anesteziologie a resuscitace, vnitřní lékařství, gastroenterologie, chirurgie, traumatologie, dětské lékařství (pediatrie), neonatologie, neurologie, gynekologie a porodnictví, ošetřovatelská péče všeobecná sestra. b) zdravotní péče ambulantní v oborech: rehabilitační a fyzikální medicína, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost včetně lékařské služby první pomoci, praktické lékařství pro dospělé včetně lékařské služby první pomoci, diabetologie, angiologie, endokrinologie, nefrologie, revmatologie. c) zdravotní péče lůžková v oborech: otorinolaryngologie, urologie, následná péče (LDN), geriatrie. d) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: oddělení laboratorní medicíny (vč. úseku klinické biochemie, lékařské genetiky, alergologie a klinické imunologie, hematologie a transfúzní lékařství), radiologie a zobrazovací metody, centrální sterilizace. 19

20 Identifikační údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni e) zdravotní péče v odborných ambulancích u oborů: vnitřní lékařství - ambulance: kardiologická, diabetologická a metabolická, hematologická, gastroenterologie - ambulance: endoskopická, chirurgie - ambulance: chirurgická a cévní, mammologická, pro hojení ran, traumatologie - ambulance: pro akutní stavy, čerstvé úrazy a pro kontroly, pooperační kontroly, dispenzarizace, dětské lékařství - ambulance dětského oddělení, neurologie - ambulance: neurologická ambulance příjmová, neurologická ambulance pro zánětlivá a záchvatovitá onemocnění, EMG, EEG, gynekologie a porodnictví - ambulance: gynekologická. VI. Šternberk, Opavská 1 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) psychiatrická ambulance, dermatovenerologická ambulance. VII. Šternberk, Olomoucká 173 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) patologická anatomie. VIII. Uničov, Nemocniční 5 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) psychiatrická ambulance. IX. Litovel, Kollárova 664 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) diabetologie (ambulance). zámečnictví, nástrojařství, silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Druh a rozsah poskytované péče: nefrologie a dialyzační středisko (ambulance). Místo provozování: Šternberk, Jívavská 20. Telefon, fax: , Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: 20

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Středomoravská nemocniční a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Středomoravská nemocniční a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 2. Významné události uplynulého kalendářního roku 2011

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov Březen 2015 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka,

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA kramperova.eva@vfn.cz 2 Realizace vzdělávacích aktivit Hodnocení a ověření kvality výuky VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ 8 aktivit Vyjednávání a zvládání

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 2011 2015 Přehledná struktura cílů Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ celkový počet: 99 výkonů 85 nových výkonů včetně 10 nových výkonů ve veřejném zájmu 14 novelizovaných výkonů 101 vnitřní lékařství - interna 11112

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Název IČO Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 2 0 0 1 IČZ smluvního ZZ 8 4 2 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 8 4 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 3 2011 2015 Koncept lůžkové zdravotnické péče v Královéhradeckém kraji dle oborů Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ Úvod Aktualizovaný seznam ambulancí navazuje na jeho první verzi z roku 2004. Tentokrát jsme jej rozšířili o nové ambulance v připojených nemocnicích Broumov a Opočno, samostatně

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více