2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středomoravská nemocniční a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středomoravská nemocniční a.s."

Transkript

1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středomoravská nemocniční a.s.

2 Použité zkratky ABPM ambulantní měření krevního tlaku HPB hepatobiliární ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení HUT head up table test test na nakloněné rovině ASA III ATB AUP AV fistule BOZP CLR CMP CT DKK EEG EDTA ECHO EKG EMG ERCP FN FT GEA GIT HCD HCI HD Holter EKG stupeň rizika anestezie antibiotikum ambulance urgentní péče arteriovesnosní fistule bezpečnost a ochrana zdraví při práci centrum léčebné rehabilitace cévní mozková příhoda počítačová tomografie dolní končetiny elektroencefalogram Evropská dialyzační a transplantační asociace echokardiografie elektrokardiogram elektromyografie endoskopická retrográdní cholecystopankreatikografie fakultní nemocnice fyzioterapeut gastroenterologická ambulance zažívací trakt horní cesty dýchací HealthCare Institute hemodialýza Holterovo monitorování elektrokardiogramu HVLP HW ICHS ILTV IM i.m. IS IT i.v. IVF IVLP JIP JIP CHO KHS KOC KPCR LDN LERV LIS LM LPP LSK LSPP hromadně vyráběné léčivé prostředky hardware ischemická choroba srdeční individuální léčebná tělesná výchova infarkt myokardu nitrosvalově informační systém informační technologie intravenosně in vitro fertilizace individuálně vyráběné léčivé prostředky jednotka intenzívní péče jednotka intenzívní péče chirurgických oborů krajská hygienická stanice krajské onkologické centrum kardiopulmonální resuscitace léčebna dlouhodobě nemocných extrakorporální litotrypsie laboratorní informační systém lékařské místo léčebně preventivní péče laparoskopie lékařská služba první pomoci Holter TK Holterovo monitorování krevního tlaku MG MOP hořčík mikroskopický obraz poševní 2

3 Použité zkratky MR magnetická resonance SOP standardní operační postupy NIS NMR NN NPV NPR NST NOR OCHRIP OLM ONM ORL PD PMK PNO PO po2 porody SC PTA PV PZT PŽK RDG RIA RLP RTG RZP nemocniční informační systém nukleární magnetická resonance nozokomiální nákazy Nemocnice Prostějov Nemocnice Přerov Nemocnice Šternberk národní onkologický registr oddělení chronické resuscitační a intenzívní péče oddělení laboratorní medicíny oddělení nukleární medicíny otorhinolaryngologie ušní, nosní, krční peritoneální dialýza permanentní katetr pneumotorax požární ochrana parciální tlak kyslíku porody císařským řezem perkutánní angioplastika Prostějov prostředky zdravotnické techniky periferní žilní kanylace radiodiagnostika radioimunoanalýza rychlá lékařská pomoc rentgen rychlá zdravotnická pomoc SÚJB SZP SZÚ s.c. SVLS SW TBC TEE TEP TK TRN TT UPV USG UP UZ ÚPS VDN ZD ZN ZP ZPMA ZZ ZZS Státní ústav pro jadernou bezpečnost střední zdravotnický personál Státní zdravotní ústav podkožně společné vyšetřovací a léčebné složky software uberkulosa transoesophageální echokardiografie totální endoprotéza krevní tlak tuberkulosa a respirační nemoci - plicní transthorakální umělá plicní ventilace ultrasonografie Univerzita Palackého ultrazvuk ústavní pohotovostní služba vedlejší dutiny nosní zdravotnická dokumentace zhoubný novotvar zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Metal Aliance zdravotnické zařízení Zdravotnická záchranná služba SLTV společná léčebná tělesná výchova SMN Středomoravská nemocniční a.s. 3

4

5 3.0 text Obsah výroční zprávy společnosti Středomoravská nemocniční a.s. za rok Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku Významné události roku 2010 v SMN a.s., které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti 2.2 Významné události roku 2010 v SMN a.s., které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské zdravotní oblasti 2.3 Kriteria kvality a sledování rizik 3.0 Identifikační údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a podnikatelský cíl 5.0 Organizační schéma společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 6.0 Prezentace jednotlivých oddělení odštěpných závodů Středomoravské nemocniční a.s. 6.1 Prezentace jednotlivých oddělení Nemocnice Prostějov 6.2 Prezentace jednotlivých oddělení Nemocnice Přerov 6.3 Prezentace jednotlivých oddělení Nemocnice Šternberk 7.0 Základní ekonomické ukazatele společnosti Středomoravská nemocniční a.s. za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu 7.4 Přehled o peněžních tocích 7.5 Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Středomoravská nemocniční a.s. ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9.0 Předpokládaný vývoj společnosti Středomoravská nemocniční a.s. v roce 2011 a v následujících letech, střednědobý plán společnosti na léta Zpráva o vztazích 11.0 Zpráva dozorčí rady 12.0 Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. 5

6 Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych krátce uvedl výroční zprávu společnosti Středomoravská nemocniční a.s. za rok Po předchozím období transformace společnosti byl rok 2010 rokem stabilizace a přípravy nových rozvojových projektů. Vypracovali jsme, se zapojením mnoha odborníků, našich i externích, programy strategického rozvoje nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku pro léta a začali jsme připravovat vnitřní a vnější podmínky pro jejich úspěšnou realizaci. Dobře fungující a důsledně kontrolované vnitřní procesy nám umožnily koncentrovat pozornost na kontinuální zvyšování kvality poskytované zdravotní péče i na rozšíření spektra nabízených nemedicínských služeb pacientům. Pracujeme se stabilizovanými a erudovanými týmy zdravotníků, díky kterým jsme pozitivně hodnoceni našimi pacienty. Jak plyne z předkládané výroční zprávy, svěřené úkoly jsme splnili. Stalo se tak díky kvalitní, erudované a obětavé práci našich zaměstnanců, kterým za ni chci i touto formou poděkovat. Děkuji také dozorčí radě společnosti za její náročnou a odpovědnou práci, kterou věnovala kontrolním činnostem a přispěla tak k celkově výborným výsledkům společnosti v roce Ing. Tomáš Uvízl předseda představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. 6

7 2.0 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti 2.1 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 V roce 2010 se stabilizovala situace nastavená od , tedy centralizace řízení Středomoravské nemocniční a.s. Současně byly realizovány kroky k naplnění střednědobého plánu rozvoje medicínských činností pro období let V květnu 2010 byla potvrzena akreditace OZ Nemocnice Přerov dle SAK ČR, o.p.s. a všechny tři nemocnice SMN a.s. se staly nemocnicemi akreditovanými. V lednu 2010 byly akreditovány i centralizované laboratoře Oddělení laboratorní medicíny v Prostějově Českým institutem pro akreditaci a byla tak završena první etapa kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče. Nově byly od zavedeny specifické indikátory kvality zdravotní péče, metodicky specifikované pro jednotlivé odbornosti s možností srovnávání mezi jednotlivými odděleními nemocnic SMN. Ve všech nemocnicích byl zaveden nyní již plně funkční systém sledování a prevence nozokomiálních nákaz. Základními akcenty bylo sjednocení zdravotnické dokumentace a význam nutrice a edukace pacienta. pro poskytování mimořádně nákladné péče o dlouhodobě ventilované dětské pacienty a dále pro patologické novorozence v intermediárním systému péče. Chirurgickému oddělení byl udělen statut Centra pro řešení kýly a rozvíjela se bariatrická chirurgie. Významně narostla operativa a počet sledovaných pacientů k artroskopickým výkonům i TEP operacím. V prosinci 2010 byl obhájen statut mamárního centra na další tři roky. Počátkem roku 2010 bylo kardiostimulačním centrům v Prostějově i Přerově odmítáno proplácení kardiostimulací v souvislosti s novým věstníkem MZ ČR. Po vyjednávání, především s KP VZP, byl statut těchto středisek vrácen na původní úroveň. V Nemocnici Prostějov bylo výrazně zlepšeno prostředí na dvou odděleních rekonstrukčními pracemi na oddělení dětském a přestěhováním do nových prostor u oddělení onkologie. V závěru roku bylo přistoupeno k rekonstrukci oddělení ORL. Od bylo uzavřeno oční lůžkové oddělení a veškerá operativa je nyní prováděna v jednodenním režimu. Z rozvojových programů nemocnice bylo nejvíce pokročeno v oboru gastroenterologie, kde byl stabilizován personál v současné době je oddělení zajištěno 5 erudovanými lékaři, byla vybavena další místnost pro koloskopie a nová gastroenterologická ambulance. Na dětském oddělení byly připraveny podmínky personální, přístrojové a smluvní 7

8 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti 2.1 V Nemocnici Přerov byl také od zahájen pouze ambulantní provoz očního oddělení, převedení do jednodenního režimu včetně utlumení pohotovostních služeb proběhlo bez větších problémů. Během roku 2010 přebíralo oddělení urologie, které se podařilo stabilizovat po stránce personální, pacienty i z okresu Prostějov, především díky spolupráci s ambulantním urologem Nemocnice Prostějov. Po výpovědi primáře ORL došlo k plánované redukci lůžek této odbornosti a převedení pouze do ambulantního režimu se zachováním výkonů adenotomie u dětských pacientů. Ostatní operativa byla převedena do Prostějova. Podařilo se tak docílit centralizace péče o urologické pacienty do Přerova a o pacienty s chorobami ušními, nosními a krčními do Prostějova. V únoru 2010 byl v Nemocnici Přerov otevřen nový babybox, jehož služeb zatím nebylo využito. OZ Nemocnice Šternberk se v roce 2010 potýkala především s nedostatkem lékařů odborností ARO a chirurgie. Situaci se podařilo koncem roku 2010 stabilizovat. Nemocnice je velice oblíbená u pacientů, svědčí o tom i druhé místo v Olomouckém kraji v hodnocení společnosti HealthCare Institut a trend více jak 1000 porodů při spádové oblasti tisíc obyvatel. Mezi největší investice v této nemocnici lze zařadit novou RTG vyšetřovnu a pořízení nového CT přístroje. Rehabilitační oddělení rozšířilo nabídku placených služeb např. o laser, lávové kameny atd. Oddělení dlouhodobé intenzívní péče pro dospělé bylo po analýze nákladových položek, především s ohledem na nutné stavební zásahy v řádu více jak 15 mil. Kč a pro nedostatek erudovaných lékařů a sester, přeřazeno do Nemocnice Přerov. Oddělení ARO zahájilo činnost ambulance pro léčbu bolesti a připravovalo podklady pro projekt zřízení Oddělení dlouhodobé intenzívní péče. Oddělení ortopedicko-traumatologické pořádalo tradiční mezinárodní Moravské ortopedické a traumatologické dny. V souladu s rozvojovými záměry nemocnice se v oblasti dětské ortopedie významně rozvinula spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno. 8

9 2.0 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti 2.1 Prezentační a publikační činnost Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 MUDr. Polzerová, MUDr. Škodová, MUDr. Vymětalová a MUDr. Tenora: Mezinárodní festival pediatrických kazuistik v Žilině březen MUDr. Ďurošková, MUDr. Polzerová a MUDr. Škodová: Festival kazuistik v Luhačovicích říjen Publikační činnost - slovenská publikace - kazuistiky v pediatrii, 2 kapitoly - hlavní autor - MUDr. Vymětalová, MUDr.Tenora. MUDr. Černoch J.: Transkutánní enterostomie, technika, indikace, Mezioborový seminář intervenční medicíny, Hrubá Skála ve dnech Janáčová H, Vlk Z., Musilová I. et al: Morbus Wipple. Interní medicína pro praxi suppl. A 2010, str. 16. MUDr. Černoch J.: Transkutánní cholangioskopie. V Ehrmann J, Hůlek P. a kol., Hepatologie. Grada MUDr. Černoch J.: Transkutánní cholangioskopie. Gastroenterologia pre prax MUDr. Černoch J.: Transkutánní enterostomie. Supplementum, Miniinvazivní metody ve vnitřním lékařství MUDr. Aleš Sobek: 20. celosvětový kongres v Praze: Ultrasonografically controlled access to peritoneal cavity in gynaecology, XIX. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP v Poděbradech: Ultrazvukově asistovaná transvaginální hydrolaparoskopie s nástroji na jedno použití bezpečná metoda vyšetření tuboovariálního komplexu, článek: Péče o pár s poruchou plodnosti v ordinaci gynekologa. MUDr. Štefanička D., Nemečková E. (VAC systém, sonicone) přednáška, Hrotovice, MUDr. Gryga A., MUDr. Šťastný J., MUDr. Marek D., MUDr. Růžička V., Nemečková E., Šimková V. - wokshop: Komplexní postup a moderní materiály při řešení kýl a defektů stěny břišní - (TV přenos Ostrava - Prostějov). MUDr. Šťastný J. a kolektiv: Novinky v HPB chirurgii. MUDr. Gryga A.: Transformace chirurgie na přelomu století. MUDr. Vaverka P., MUDr. Štefanička D., Nemečková E.a kol.: Nové trendy v hojení chronických ran. MUDr. Marek D., MUDr. RůžičkaV.: Současné řešení kýl. Ocenění OMICS Publishing Group and Editor sof Journal of Molecular Biomarkers & Diagnosis, 1st prize za práci The determination of serum and Csf Vilip-I utilized in the diagnosis of stroke. Oceněn: David Stejskal (for his fenomelan and worthy oral presentation). Ocenění děkana LF UP Olomouc, cena děkana za nejcitovanější práci roku Chemerin is an independent marker of the metabolic syndrome in a Caucasian population A pilot study. Oceněn: David Stejskal. 9

10 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské oblasti 2.2 Činnost personálu nelékařských zdravotnických profesí vycházela z koncepčních cílů stanovených na rok Prioritou bylo doplnění, zapracování a stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků pro zajištění garantované komplexní péče v nemocnicích Přerov, Prostějov a Šternberk. Druhým zásadním cílem bylo aktivně reagovat na rozvoj nových medicínských projektů a současně udržet kvalitu poskytované péče nastavenou akreditačním procesem. Sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, zdravotničtí laboranti, radiologičtí asistenti a další odbornosti nelékařských profesí plnili úkoly spojené se zaváděním nových diagnostických, operačních, léčebných a rehabilitačních metod. Velká pozornost byla věnována edukaci pacientů a preventivním programům pro veřejnost. Personální problematika V souladu s koncepcí MZ jsou začleňováni do pracovních týmů zdravotní asistenti. Daří se to na odděleních, kde i v odpoledních a nočních službách pracují dvě sestry. Tehdy lze jednu sestru nahradit zdravotním asistentem. V denním provozu na odděleních s velkým obratem pacientů, invazivních výkonů (transfúze, infúze a další i.v. terapie) by byl optimální poměr zdravotních asistentů a sester 2:1, tedy za jednu sestru 2 zdravotní asistenti. Taková je praxe i ve Fakultní nemocnici Olomouc. V závěru roku můžeme konstatovat, že úkol doplnit personál nelékařských zdravotnických profesí se daří i díky četným návratům z rodičovské dovolené a zvýšenému zájmu uchazečů z řad absolventů středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol i vysokých škol. Vzdělávání Na kvalitu poskytované zdravotní péče má přímý vliv vzdělání zaměstnanců. I v tomto roce, v rámci koncepce celoživotního vzdělávání nelékařských profesí, se všechny nemocnice SMN a.s., v režii hlavní personalistky, zapojily do projektu rezidenčních míst, která nám MZ byla v požadovaném rozsahu přiznána. Proběhla vnitřní výběrová řízení uchazečů pro obory: aplikovaná fyzioterapie, perioperační péče, ošetřovatelská péče v anesteziologii a resuscitaci, intenzivní péče, histologie, ošetřovatelská péče v chirurgických a interních oborech, pediatrie se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii - celkem 50 rezidentů (18 z Nemocnice Prostějov, 16 z Nemocnice Šternberk, 16 z Nemocnice Přerov). Zástupci všech tří nemocnic se účastnili vzdělávacích programů organizovaných společností AGEL a.s.: Zdravotnické právo I., II., Pracovní právo, Leadership pro vedoucí sestry, Aktuálně o výživě v nemoci, postgraduální kurz, Ošetřovatelský proces, jeho dokumentace I., II., VI. ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL Přerov

11 2.0 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské oblasti 2.2 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 V roce 2010 byly uspořádány tyto konference nadregionálního charakteru: I. Konference sester interních oborů, Nemocnice Prostějov, I. Regionální konference následné péče, Nemocnice Prostějov, VI. Konference dětských sester, Nemocnice Prostějov, I. Konference chirurgických oborů, Nemocnice Prostějov, Co nového na oddělení dlouhodobě nemocných po 20 letech?, Nemocnice Přerov, Novinky a zajímavosti interního oboru od A do Z, Nemocnice Přerov, Klasické a alternativní přístupy v současné rehabilitaci, Nemocnice Přerov, Problematika žen a dětí, Nemocnice Přerov, Neurologie 21. století, Nové ošetřovatelské trendy, Nemocnice Přerov, Akutní stavy v chirurgických oborech, Nemocnice Přerov. V prosinci 2010 se sestry i fyzioterapeuti (NPR a NPV) aktivně účastnili mezinárodního kongresu v Přerově Moravské ortopedické a traumatologické dny V průběhu roku 2010 probíhala praktická příprava studentů SZŠ, VOŠ i VŠ na zdravotnická povolání, v NPV a NPR byly realizovány vzdělávací programy akreditované MZ ČR: Akreditovaný kvalifikační kurz k získání způsobilosti k výkonu povolání Všeobecný sanitář (NPR absolvovalo 34 účastníků, v NPV absolvovalo 34 účastníků). Specializační vzdělávání v oboru perioperační sestra praktická část (NPV absolvovalo 17 účastníků studia). Bohatá byla i publikační a přednášková činnost NLZP na odborných konferencích a sympoziích, v časopise AGEL. Bylo prezentováno více než 20 odborných příspěvků na konferencích a sympoziích neregionálního charakteru. Sestry, fyzioterapeuti, zdravotní laboranti (NPR) propagovali své obory v tiskových zprávách i kabelové televizi. Publikace: Křížová J, Hrabalová A.: Stabilizace ramenního kloubu, časopis Sestra (NPV) Prosecká M., Páleníková K.: Mezioborová spolupráce, časopis Sestra (NPV) Foukalová B. spoluautorka učebnice Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, GRADA 2010 (NST) Další události roku 2010: Vypracování rámcového programu pro Aplikovanou fyzioterapii. Spolupráce s týmem MS/IKIS na programu sledování a hodnocení rizik ve ZZ. Spolupráce na workshopu Laparoskopická operace kýly. Dětská oddělení všech tří nemocnic pokračují v projektu léčba humorem. Dvakrát do měsíce navštěvují a baví dětské pacienty Zdravotní klauni. Akce WHO Zachraňte životy, umyjte si ruce vysoká účast zdravotníků i zájemců z řad veřejnosti (NPV, NPR, NST). 11

12 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské oblasti 2.2 Edukační centrum pro diabetiky v NPV pořádalo při příležitosti Mezinárodního dne proti diabetu měření glykemie a TK pro veřejnost, ochutnávku cukroví pro diabetiky z rostliny stévie, byly poskytnuty konzultace nutričními terapeutkami, i fyzioterapeutkami, proběhla ukázka cvičení na balonu a nordic walking Mezinárodní den diabetu. V rámci prevence vzniku kolorektálního karcinomu proběhla, za velkého zájmu veřejnosti a ve spolupráci s občanským sdružením ONKOMAJÁK, akce nazvaná STŘEVOTOUR 2010 (NPV). Kožní oddělení se účastnilo Euro Melanoma day, preventivní akce pro veřejnost (NPV, NPR). Ve spolupráci se SZŠ se uskutečnila řada programů pro hospitalizované seniory a děti, Den dětí, Vítání jara, Mikulášská nadílka, aj. (NST, NPV, NPR). Na odděleních se uskutečnily Dny otevřených dveří: při příležitosti akce 30 dnů pro léčbu a prevenci CMP (NPV,NST), otevření zrekonstruovaného očního oddělení v NPR, otevření zrekonstruovaných prostor onkologie v NPV, otevření zrekonstruovaných prostor dětského oddělení (NPV), při příležitosti Dne ledvin na odděleních hemodialýzy (NPV, NPR, NST), při příležitosti uvedení do provozu CT (NST, NPV). V rámci péče o zaměstnance byla u příležitosti Dne dětí uspořádána zábavná akce Cesta vlakem za drakem. Historický vlak byl vypraven z Přerova, Olomouce a Prostějova do Náměště na Hané. Pro děti byly připraveny soutěže, hry, prohlídka zámku, občerstvení. Akce měla velmi pozitivní ohlas u zaměstnanců i jejich dětí. Ve všech nemocnicích proběhla slavnostní setkání s bývalými zaměstnanci, kteří tuto iniciativu velmi ocenili. Zvyšování kvality a kontrola procesů probíhajících při poskytování zdravotní péče Řízení, koordinace a kontrola procesů probíhajících při poskytování zdravotní péče v SMN a.s. byla garantována Radou kvality jako dohlížejícím a poradním orgánem ředitele nemocnice v oblasti zdravotní péče a byla v souladu s plánem řízení kvality a bezpečí péče ve skupině AGEL. Kontrola dodržování akreditačních standardů, vnitřních norem a bezpečnostních cílů v praxi byla prováděna formou interních i externích auditů na všech pracovištích. Interní audity i pravidelné audity zdravotnické dokumentace byly v souladu se stanovenými ukazateli kvality. Interní audity byly prováděny certifikovanými auditory - vrchními sestrami, primáři, vedoucími pracovníky, náměstkem nelékařské zdravotní péče, manažerem kvality. Externí audity vykonávaly manažerky kvality skupiny AGEL. Na pravidelných pracovních poradách byli pracovníci středního managementu i primáři seznamováni s periodickým vyhodnocováním všech ukazatelů kvality, se zhodnocením úrovně a kvality poskytované péče. 12

13 2.0 Významné události roku 2010, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v nelékařské oblasti 2.2 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 V lednu 2010 bylo akreditováno Českým institutem pro akreditaci o.p.s. oddělení OLM (NPV), v květnu 2010 úspěšně proběhl dozorový audit SAK o.p.s. (NPR). O spokojenosti pacientů v našich nemocnicích svědčí i výborné umístění nemocnic Šternberk i Přerov v rámci kraje i ČR v anketě Nejlepší nemocnice, pořádané HCI. Prostějovská nemocnice byla pozitivně hodnocena v dotazníkovém šetření skupiny AGEL. NLZP se podíleli: na revizi a tvorbě nových standardů, vnitřních norem (Péče o pacienty s lymfedémem, Informace pro pozůstalé, Příprava pacienta před kolposkopií, Standardní postup předoperační přípravy pacienta k chirurgickým výkonům, aktualizaci Traumaplánu), na aktualizaci a tvorbě formulářů pro zdravotnickou dokumentaci (Imobilizační záznam, Edukační záznam, zdravotnické dokumentace, dokumentace bolesti, ambulantní zdravotnické dokumentace), na provádění pravidelných měsíčních auditů zdravotnické dokumentace, které jsou přínosné pro analýzu poskytované péče, ze zjištěných neshod jsou okamžitě přijímána opatření, na průběžném monitorování těchto ukazatelů: na důslednějším sledování a hlášení všech nežádoucích událostí elektronickou cestou, přijetí nápravných opatření k eliminaci jejich výskytu, minimalizaci rizik, včasné detekci pochybení, k dosažení co největší bezpečnosti pacientů, sledování a hlášení pádů a zranění pacientů, sledování a hlášení výskytu nově vzniklých dekubitů, prevenci a sledování NN, na sledování specifických indikátorů kvality stanovených pro jednotlivé klinické obory i komplement SMN a.s., které jsou v rámci celé SMN a.s. také vyhodnocovány a srovnávány, na distribuci dotazníků a sledování spokojenosti pacientů jako uživatelů služeb jak v ambulantní, tak v lůžkové péči, s následným přijetím nápravných opatření ze zjištěných nedostatků (hlavním cílem pro rok 2011 bude zajistit dodržování intimity pacienta při hospitalizaci i v ambulantní části, hlavně při vyšetřeních a při sdělování informací, což představuje postupné vybavování oddělení teleskopickými tyčemi se zástěnami). Kvalita a bezpečí jsou nejvyššími hodnotami, ale jsou spojeny se závazkem kontinuálního zlepšování a předcházení možným rizikům při poskytování zdravotní péče. Udržení nastavených systémů vyžaduje znalosti a profesionalitu personálu, investice do zařízení, zdravotnických prostředků i techniky. 13

14 2.0 Významné události uplynulého kalendářního roku 2010 Kritéria kvality a sledování rizik 2.3 STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ a.s. PROSTĚJOV PŘEROV ŠTERNBERK Kritéria kvality a sledování rizik 2009 Kritéria kvality a sledování rizik Počet hospitalizovaných pacientů celkem Počet hospitalizací celkem: z toho počet hospitalizovaných na odděl. oš. péče a LDN z toho počet hospitalizací na odděl. oš. péče a LDN z toho počet hospitalizovaných na lůžkách ak. (standardních) z toho počet hospitalizací na lůžkách akut. (standard. a JIP) z toho počet hospitalizovaných lůžek JIP Počet úmrtí celkem (NZIS) Počet úmrtí celkem (NZIS) z toho počet úmrtí na lůžkách ošetřovatelské péče a LDN z toho počet úmrtí na lůžkách ošetřovatelské péče a LDN z toho počet úmrtní na lůžkách akutních (standardních) z toho počet úmrtní na lůžkách akutních (standardních) z toho počet úmrtí na lůžkách JIP z toho počet úmrtí na lůžkách JIP Průměrná ošetřovací doba (NZIS) Průměrná ošetřovací doba (NZIS) 8,3 8,1 6,4 6,9 6,1 6,1 9 průměrná ošetřovací doba na lůžkách oš. a LDN průměrná ošetřovací doba na lůžkách oš. a LDN 38 36,7 41,8 40,3 46,7 43,3 10 průměrná ošetřovací doba na lůžkách akutních (standardních) průměrná ošetřovací doba na lůžkách akutních (standardních) 7,1 6,9 4,9 4,9 5,2 5,1 11 průměrná ošetřovací doba na lůžkách JIP průměrná ošetřovací doba na lůžkách JIP 7 5,1 5,1 6,1 4,5 5,5 12 využití lůžek (NZIS) v % skutečné kapacity využití lůžek (NZIS) v % skutečné kapacity 82,90% 79,50% 79% 79% 84% 82,4% 13 Obrat na lůžku (NZIS) Obrat na lůžku (NZIS) 44,1 45,4 60, ,5 49,0 14 obrat na lůžku ošetřovatelské péče a LDN obrat na lůžku ošetřovatelské péče a LDN 9,6 9,6 8,76 8,8 7,6 8,2 15 obrat na lůžku akutních (standardních) obrat na lůžku akutních (standardních) 52,8 51,2 73,1 56,8 56,8 56,8 16 obrat na lůžku JIP obrat na lůžku JIP 37,1 64,4 87,4 61,3 69,9 53,3 17 Počet ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů počet ošetřovacích dnů na lůžkách oš. a LDN počet ošetřovacích dnů na lůžkách oš. a LDN počet ošetřovacích dnů na lůžkách akutních (standardních) počet ošetřovacích dnů na lůžkách akutních (standardních) počet ošetřovacích dnů na lůžkách JIP počet ošetřovacích dnů na lůžkách JIP počet převzatých nemocných z jiného ZZ (NZIS) počet převzatých nemocných z jiného ZZ (NZIS) počet neplánovaných rehospitalizací do 7 dnů počet neplánovaných rehospitalizací do 7 dnů VÝKONY - celkem 24 počet provedených operací počet provedených operací počet reoperaci (návrat do 24 hodin) počet reoperaci (návrat do 24 hodin) neplánované reoperace do 7 dnů neplánované reoperace do 7 dnů počet ambulantních vyšetření celkem počet ambulantních vyšetření celkem RIZIKA 29 počet nozokomiálních nákaz/1000 oš.dnů 3,5 3,5 5,5 8,5 4,00 5,3 30 počet pacientů v riziku dekubitů počet pacientů v riziku dekubitů počet nově vzniklých dekubitů počet nově vzniklých dekubitů nově vzniklé dekubity/pacient v riziku (v %) nově vzniklé dekubity/pacient v riziku (v %) 4,20% 4,00% 2,40% 2,53% 4,10% 3,30% 33 počet pacientů v riziku pádu počet pacientů v riziku pádu počet zranění celkem počet zranění celkem počet lehkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet lehkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet těžkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet těžkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet zranění/počet rizikových pacientů v % počet zranění/počet rizikových pacientů v % 1,30% 1,31% 1,30% 1,24% 0,60% 0,50% 38 perinatální úmrtnost v 1x ročně dle statistik perinatální úmrtnost v 1x ročně dle statistik 5,38 1,85 0,97 1,91 2,68 0,94 39 počet oprávněných a částečně oprávněných stížností počet oprávněných a částečně oprávněných stížností počet chor.hodnoc. výborně/počet zkontrolovaných chorobopisů počet chor. hodnoc. výborně/počet zkontrolovaných chor. 295/ / / / / / počet nově vzniklých dekubitů/na 1000 ošetřovacích dnů QID počet nově vzniklých dekubitů/na 1000 ošetřovacích dnů QID 1,08 1,2 0,74 0,74 1, počet zranění při pádu/na 1000 ošetřovacích dnů QIP počet zranění při pádu/na 1000 ošetřovacích dnů QIP 0,6 0,6 0,74 0,75 0,58 0,48 14

15 údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Identifikační Obchodní firma: Středomoravská nemocniční a.s. Datum zápisu: 12. dubna 2007 IČ: Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání společnosti: hostinská činnost vodoinstalatérství, topenářství masérské, rekondiční a regenerační služby druh a rozsah poskytované zdravotní péče Středomoravskou nemocniční a.s. poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení, a to v oborech a místech provozování takto: I. Prostějov, Mathonova 291/1 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: chirurgie, ortopedie, vnitřní lékařství, infekční lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství (pediatrie), neurologie, dermatovenerologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, anesteziologie a resuscitace, léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), neonatologie. 15

16 Identifikační údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni b) zdravotní péče ambulantní v oborech: klinická onkologie, nefrologie, dialyzační středisko, geriatrie, gastroenterologie, radiační onkologie, dětská kardiologie, alergologie a klinická imunologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, klinická psychologie. c) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: radiologie a zobrazovací metody, klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, lékařská mikrobiologie, patologická anatomie, centrální sterilizace a operační sály. d) zdravotní péče v odborných ambulancích u oborů: chirurgie ambulance: chirurgie, urologie, cévní chirurgie, dětská chirurgie, proktologie, traumatologie, ortopedie ambulance, vnitřní lékařství ambulance: vnitřního lékařství, kardiologie, diabetologie, endokrinologie, infekční lékařství ambulance, gynekologie a porodnictví ambulance: gynekologická + cytologická, dětské lékařství (pediatrie) ambulance, neurologie a dětská neurologie ambulance: EEG, EMG, dermatovenerologie ambulance, oftalmologie ambulance, otorinolaryngologie ambulance, rehabilitační a fyzikální medicína ambulance: centrum léčebné rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, tuberkulóza a respirační nemoci (TRN) ambulance: TRN vč. kalmetizace, anesteziologie a resuscitace ambulance anestezie, geriatrie ambulance, fyzioterapie ambulance, lékařská služba první pomoci v rámci oboru praktické lékařství pro dospělé a praktické lékařství pro děti a dorost. 16

17 údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Identifikační e) zdravotní péče lékárenská v lékárně s odbornými pracovišti - Lékárna Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov - v rozsahu: 1. Odborné pracoviště zásob a výdeje léčiv: - výdejní činnost pro veřejnost, - výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, - výdej na žádanky pro lůžková zdravotnická zařízení na adrese: Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov. 2. Odborné pracoviště přípravy léčiv: - příprava léčivých přípravků v rozsahu 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita, 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou. 3. Odborné pracoviště kontroly léčiv: - vstupní kontrola léčivých a pomocných látek. II. Konice, Tyršova 392 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) laboratoř klinické biochemie. IV. Přerov, Dvořákova 75 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie vč. péče intenzivní, neurologie vč. péče intenzivní, neonatologie vč. péče intenzivní, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, dětské lékařství (pediatrie) vč. péče intenzivní, urologie, vnitřní lékařství vč. péče intenzivní, anesteziologie a resuscitace, geriatrie, ošetřovatelská péče všeobecná sestra. b) zdravotní péče ambulantní v oborech: komunitní ošetřovatelská péče (domácí ošetřovatelská péče), hematologie a transfúzní lékařství, lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro dospělé, nefrologie a dialyzační středisko, 17

18 Identifikační údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni rehabilitační a fyzikální medicína, praktické lékařství pro dospělé, diabetologie, gastroenterologie, dětská kardiologie, kardiologie, fyzioterapie, traumatologie, dětská neurologie, ergoterapie, radiační onkologie (v rozsahu nenádorová analgetická radioterapie), klinická onkologie. c) zdravotní péče lůžková v oborech: léčebna dlouhodobě nemocných. d) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie centrální operační sály, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, nukleární medicína, patologická anatomie, radiologie a zobrazovací metody, sterilizace. e) lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti Ústavní lékárna, Dvořákova 75, Přerov v rozsahu: 1. Odborné pracoviště zásob a výdeje léčiv: - výdejní činnost pro veřejnost, - výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, - výdej na žádanky pro lůžková zdravotnická zařízení na adrese: Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, Přerov. 2. Odborné pracoviště přípravy léčiv: - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita. 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou. 3. Odborné pracoviště přípravy léčiv: - vstupní kontrola léčivých a pomocných látek. 18

19 údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni Identifikační f) poskytování zdravotnických služeb pro cizí subjekty v oborech: lékařská mikrobiologie, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie. g) sterilizace nástrojů pro jiná zdravotnická zařízení. V. Šternberk, Jívavská 20 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: anesteziologie a resuscitace, vnitřní lékařství, gastroenterologie, chirurgie, traumatologie, dětské lékařství (pediatrie), neonatologie, neurologie, gynekologie a porodnictví, ošetřovatelská péče všeobecná sestra. b) zdravotní péče ambulantní v oborech: rehabilitační a fyzikální medicína, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost včetně lékařské služby první pomoci, praktické lékařství pro dospělé včetně lékařské služby první pomoci, diabetologie, angiologie, endokrinologie, nefrologie, revmatologie. c) zdravotní péče lůžková v oborech: otorinolaryngologie, urologie, následná péče (LDN), geriatrie. d) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: oddělení laboratorní medicíny (vč. úseku klinické biochemie, lékařské genetiky, alergologie a klinické imunologie, hematologie a transfúzní lékařství), radiologie a zobrazovací metody, centrální sterilizace. 19

20 Identifikační údaje společnosti Středomoravská nemocniční a.s. včetně složení statutárního orgánu ke dni e) zdravotní péče v odborných ambulancích u oborů: vnitřní lékařství - ambulance: kardiologická, diabetologická a metabolická, hematologická, gastroenterologie - ambulance: endoskopická, chirurgie - ambulance: chirurgická a cévní, mammologická, pro hojení ran, traumatologie - ambulance: pro akutní stavy, čerstvé úrazy a pro kontroly, pooperační kontroly, dispenzarizace, dětské lékařství - ambulance dětského oddělení, neurologie - ambulance: neurologická ambulance příjmová, neurologická ambulance pro zánětlivá a záchvatovitá onemocnění, EMG, EEG, gynekologie a porodnictví - ambulance: gynekologická. VI. Šternberk, Opavská 1 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) psychiatrická ambulance, dermatovenerologická ambulance. VII. Šternberk, Olomoucká 173 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) patologická anatomie. VIII. Uničov, Nemocniční 5 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) psychiatrická ambulance. IX. Litovel, Kollárova 664 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) diabetologie (ambulance). zámečnictví, nástrojařství, silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Druh a rozsah poskytované péče: nefrologie a dialyzační středisko (ambulance). Místo provozování: Šternberk, Jívavská 20. Telefon, fax: , Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: 20

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH OBSAH I Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva.............................................................. 5 O nás.............................................................................................

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 49 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA ROK 2013 JSME PŘÁTELSKÁ

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov příspěvková organizace I. P. Pavlova 9 794

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE Výroční zpráva 2002 NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE NA HOMOLCE O b s a h Úvodní slovo ředitele 6 Vedení a orgány nemocnice 8 Zpráva dozorčí rady 9 Organizační schéma 10 Nemocnice Na Homolce charakteristika,

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více