Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě"

Transkript

1 Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě Bc. Veronika Trčková, Provozně ekonomická fakulta, Medelova univerzita v Brně, Abstrakt Malé a střední podniky (SME) zaujímají v každé ekonomice významné a specifické postavení, především pro svou schopnost tvorby pracovních míst a inovativnost. Neexistuje jednotná definice SME, v jednotlivých zemích se používají pro zařazení podniku do kategorie SME především kvantitativní ukazatele jako je počet zaměstnanců, hodnota obratu či aktiv. SME se setkávají oproti velkým společnostem s množstvím překážek. Mezi nejvýznamnější lze řadit odlišné národně uznávané účetní zásady (GAAP), jež znemožňují vzájemnou mezinárodní srovnatelnost finančních výkazů SME, což může zhoršit přístup k zahraničnímu kapitálu. Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) vytvořila v roce 2009 standard (IFRS pro SME), který má za cíl harmonizovat finanční výkaznictví malých a středních podniků dle potřeb uživatelů těchto finančních výkazů, především investorů, věřitelů a stakeholderů. IFRS pro SME lze aplikovat samostatně a nezávisle na plných IFRS, avšak díky základu v plných IFRS umožňují IFRS pro SME rostoucím společnostem snadnější přechod k plným IFRS. Cílem příspěvku je pomocí sekundárního výzkumu výsledků dosavadních studií, jež se zabývaly implementací IFRS pro SME i plných IFRS ve světě, stanovit pracovní hypotézy, které budou testovány v rámci diplomové práce autorky příspěvku. Z doposud uskutečněných studií vyplývá, že ekonomické ukazatele pro země, které přistoupily k adopci IFRS pro SME jako svého národního GAAP, se liší od zemí, které adopci spíše odmítají. Dále z výsledků studií vyplynulo, že mezi faktory při rozhodování zemí, zda implementovat IFRS pro SME, může patřit úroveň ekonomické vyspělosti, nedostatečná vzdělanost, kvalita institucionálního prostředí či kvalita finančního výkaznictví. Na základě těchto zjištění byly stanoveny hypotézy. Jednotlivé hodnoty ukazatelů, charakterizující příslušné země, budou vycházet z Global Competitiveness Report, z pravidelně zveřejňovaných materiálů publikovaných IASB a webových stránek regulátorů finančního výkaznictví příslušných zemí. Klíčova slova světová harmonizace finančního výkaznictví, IFRS pro SME, malé a střední podniky, adopce IFRS pro SME

2 Úvod SME jsou zdrojem zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, ekonomické dynamiky a inovace; stimulují podnikatelský duch a difúzi dovedností. Díky své širší geografické přítomnosti než mají velké společnosti, SME také přispívají k rovnoměrnější distribuci příjmů. Supachai Panitchpakdi, Secretary-General of the Uniterd Nations Conference on Trade and Development, 2006 Jak již vyplývá z úvodního citátu ze zasedání OSN, malé a střední podniky (dále též SME) zaujímají v každé ekonomice významné a specifické postavení především pro svou širší geografickou působnost a schopnost tvorby pracovních míst. SME tvoří ve většině ekonomik více než 90 % všech registrovaných společností. I přes svou početní převahu ale nemusí vždy zaujímat dominantní podíl na celkových aktivech či produktu ekonomiky. Přesto je jejich postavení poměrně specifické, neboť se často jedná o podniky využívající mezery na trhu a svou inovativností posouvají ekonomiku vpřed. Důležitým předpokladem tohoto růstu je přístup ke kapitálu, propracovaný právní systém a jeho vymahatelnost. (ESCAP, 2009, s. 5) V Evropské unii v současnosti působí okolo 20,7 mil. SME, což představuje více než 98 % všech společností, které zaměstnávají přes 87 mil. zaměstnanců a reprezentují tak více než 67 % pracovních míst v soukromém sektoru. (ECORYS, 2012, s. 9) SME jsou proto považovány za hlavní faktor hospodářského růstu a tuto skutečnost si uvědomuje i Evropská komise (dále též EK), která se snaží SME podpořit prostřednictvím stimulace podnikatelských aktivit a kultivace podnikatelského prostředí. Cílem této politiky je napomoci jednotlivým SME plně realizovat jejich potenciál ve znalostní ekonomice. (Nerudová, 2009a, s. 11) Navzdory významu, který SME pro světovou ekonomiku mají, neexistuje jednotná definice, která by říkala, zda daná společnost je či není považována za SME. V jednotlivých zemích se vymezení těchto společností liší některé využívají prostých definic na základě počtu zaměstnanců, jiné využívají dalších doplňujících ukazatelů, jako je hodnota obratu či aktiv. Tyto hodnoty jsou zpravidla denominovány v místní měně a kvůli vlivu inflace by měly být čas od času aktualizovány. Dále mohou být užívány různá kritéria pro kategorizaci SME v rámci jedné země v závislosti na odvětví. Některé země rozlišují mezi mikro a malými podniky, zatímco jiné tím, že nenastaví spodní hranici pro SME, fakticky zahrnou mikro podniky do kategorie malých podniků. (ESCAP, 2009, s. 3-4)

3 Evropská komise definuje podnik jako organizační jednotku, která uskutečňuje ekonomickou činnost, přičemž nezáleží na právní formě podnikání a za podniky lze tedy považovat osoby samostatně výdělečně činné, rodinné firmy, partnerství a sdružení pravidelně vykonávající hospodářskou činnost. (Nerudová 2009a, s. 11; EK, 2006, s. 7) Pro zařazení podniku do kategorie SME využívá EK tři kritéria, a to počet zaměstnanců, roční obrat a roční bilanční sumu. Hodnota těchto kritérií byla dána doporučením EK z roku 1996, jež obsahovalo první společnou definici malých a středních podniků. Následně proběhla roku 2003 aktualizace této definice, zohledňující dosavadní ekonomický vývoj, která vstoupila v platnost počátkem roku Tato nová definice se vztahuje na všechny politiky, programy a opatření uskutečňované pro podporu SME. Pro členské státy je používání této definice dobrovolné. Hraniční hodnoty jednotlivých kritérií pro zařazení podniku do odpovídající kategorie obsahuje Tabulka 1, v závorkách jsou hodnoty platné v období (EK, 2006, s. 13) Tabulka 1: Kritéria pro klasifikaci SME dle EK Kritérium Kategorie Střední < 250 Malé < 50 Mikro < 10 Počet zaměstnanců Zdroj: EK, 2006, s. 14. Roční obrat nebo Roční bilanční suma 50 m 43 m (do roku m) (do roku m) 10 m 10 m (do roku m) (do roku m) 2 m 2 m (do roku 1996 nedefinováno) (do roku 1996 nedefinováno) SME se potýkají na mezinárodním poli s velkým množstvím překážek. Mezi nejvýznamnější patří odlišné účetní a daňové systémy. V současné době je zřejmé, že bude nutné tyto systémy do určité míry harmonizovat. Důležitým krokem pro odstranění překážek týkajících se odlišností v systémech finančního výkaznictví u malých a středních podniků byla standardizace účetních pravidel v podobě Mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (dále jen IFRS pro SME) vydaných Radou pro Mezinárodní účetní standardy (dále jen IASB). Výkazy dle tohoto standardu obsahují nejdůležitější informace o společnosti, jako je finanční pozice, výkon či cash-flow, a jsou určeny širokému spektru uživatelů, od akcionářů přes věřitele až po zaměstnance. I když jsou

4 v jednotlivých zemích velmi odlišné daňové systémy a správce daně zpravidla vyžaduje specifickou strukturu výkazů pro určení daňové povinnosti, může zisk či ztráta dle výkazu IFRS sloužit jako výchozí bod pro výpočet daňové povinnosti. (Nerudová, 2009b) Cíle a metody Tento příspěvek je zaměřen na možnou celosvětovou harmonizaci finančního výkaznictví SME prostřednictvím IFRS pro SME. V úvodu je popsán význam SME pro světovou ekonomiku, jež spočívá především v širší geografické působnosti, schopnosti tvorby pracovních míst a inovativnosti, čímž pozitivně ovlivňuje ekonomický růst. Za pomocí literární rešerše uvádí příspěvek přehled studií, které se věnují problematice potenciální celosvětové harmonizace finančního výkaznictví (IFRS a IFRS pro SME). Cílem příspěvku je prostřednictvím sekundárního výzkumu výsledků dosavadních studií stanovit hypotézy, jež budou testovány v rámci navazující diplomové práce autorky příspěvku. Teoretická východiska V Evropské unii v roce 2005 povinně využívalo plné IFRS pouze veřejně obchodovatelných společností. Více než 5 mil. SME ale muselo připravovat své výkazy v souladu s národním GAAP, přičemž tyto výkazy jsou vzájemně mezinárodně velmi odlišné a jen obtížně porovnatelné. To dokládá i skutečnost, že ve 27 členských zemích bylo využíváno více než 50 různých uzákoněných standardů výkaznictví. (Epstein, 2013, s. 32) Ve světě jsou poměry velmi podobné, neboť na 52 největších světových burzách je obchodováno přibližně společností, ale jen v Evropě, USA, VB a Brazílii je přibližně 64 milionů SME. (Pacter, 2012, s. 3) Tuto skutečnost v prosinci roku 2000 reflektovala Zpráva o přeměně zanikajícího Výboru pro mezinárodní účetní standardy do nově vznikající IASB. Součástí zprávy bylo prohlášení, že existuje poptávka po speciální verzi IFRS pro malé podniky. Nedlouho po vzniku IASB započala roku 2001 projekt, jež měl vytvořit účetní standardy vhodné pro SME. Za účelem poskytnutí odborné pomoci k problematice a navržení alternativ možných řešení sestavila Rada expertní skupinu. (IASCF, 2009, s. 6) Od započetí projektu tvorby IFRS pro SME vznikaly diskusní materiály, ke kterým se mohli respondenti vyjádřit a tyto připomínky byly následně projednány a zapracovány do návrhu. (IASCF, 2009, s. 7-8) V únoru roku 2007 byl zveřejněn Exposure Draft

5 (dále jen ED) IFRS pro SME a byly zahájeny diskuse k tomuto návrhu IFRS pro SME. Návrh měl poskytnout zjednodušený, souhrnný soubor účetních principů pro menší, nekótované účetní jednotky, vycházející z plného IFRS určeného pro veřejně obchodované společnosti, a měl také podpořit adopci IFRS v rozvíjejících se zemích. (IASB, 2007, s. 1; IASCF, 2009, s. 8) Schutte a Buys (2011) ve své studii upozorňují, že IFRS pro SME mají naplňovat potřeby finančního výkaznictví SME po celém světě, ale již reakce na první ED přicházely především z Evropy a rozvinutých zemí, čímž se standard přizpůsoboval především požadavkům SME v rozvinutých zemích. Paradoxem je, že nejsilnější tendence k přijetí se nakonec projevily právě u rozvojových zemí. (Bohušová, Blašková, 2012) 9. července 2009 IASB vydala finální podobu IFRS pro SME jako samostatný dokument, který je rozdělen do 35 oddílů na celkem 230 stranách. Tento standard byl vytvořen na míru uživatelům výkazů SME, jako jsou věřitelé, dodavatelé, ratingové agentury, zákazníci či investoři. IFRS pro SME jsou určeny společnostem, jež nejsou kótovány na burze a dobrovolně či povinně sestavují univerzální účetní závěrku, věrně popisující finanční pozici, výsledky hospodaření a cash flow. (Pacter, 2012, s. 2) Díky základu v plných IFRS umožňují IFRS pro SME rostoucím společnostem snadný přechod k plným IFRS. (IASB, 2007, s. 1) Dle zprávy IFRS Foundation (2013b, s. 1) již přes 80 zemí adoptovalo či plánuje adoptovat IFRS pro SME. Evropská komise (2010, s. 2) v reakci na implementaci IFRS pro SME chtěla znát názory zainteresovaných osob na tento standard a vydala dokument EU Consultation on IFRS for SMEs, obsahující 12 otázek. Během čtyř měsíců obdržela více než 200 odpovědí. Z výsledků tohoto průzkumu vyplynulo, že implementace IFRS pro SME je v některých zemích poměrně zatěžující, neboť vedle finančního výkaznictví pro daňové účely musí firmy vytvářet i výkazy dle IFRS, které jsou od těch daňových velmi odlišné. Na druhou stranu má nový standard širokou podporu společností, které již operují na nadnárodní úrovni či se k tomu chystají, případně firem, které jsou obchodovány na neregulovaných trzích či se chystají vstoupit na kotované burzy. Jako možný kompromis bylo využití standardu pro konsolidované účty vnímáno v zemích, kde by propojení mezi účetními, daňovými a kapitálovými pravidly komplikovalo nasazení úplného standardu pro výroční účty. Mnoho respondentů také vítalo snadnou mezinárodní srovnatelnost výkazů, rozšíření možností mezinárodního obchodu či snížení ceny kapitálu. Odpůrci standardu naopak upozorňovali na skutečnost, že pro menší SME jsou výkazy stále příliš komplexní a mnoho lokálně

6 fungujících společností nemá potřebu vytvářet mezinárodně srovnatelné výkazy, přičemž lokální obchodní partneři preferují výkazy dle národního GAAP, na který jsou zvyklí, před mezinárodními standardy. Náklady implementace pak u těchto společností značně převyšují možné přínosy. Tato tvrzení odpůrců potvrdila i práce Aamir a Farooq (2010, s. iii-70), která se zabývá postojem švédských SME k adopci IFRS pro SME. Z této studie vyplývá, že švédské SME nejsou novému standardu nakloněny, neboť švédský GAAP se využívá již celé století a firmy jej dobře znají. Z toho pramení také jeho kompatibilita s finančními výkazy pro daňové účely. Velmi slabý zájem o IFRS pro SME je dán i skutečností, že implementace standardu by byla především pro menší firmy velmi zatěžující, přičemž většina SME neshledává v těchto výkazech žádné výhody, neboť operují na lokálním trhu. IASB dále průběžně aktualizuje průvodce IFRS pro SME, který formou otázek a odpovědí napomáhá správné implementaci tohoto standardu jeho uživateli. Aktualizaci podléhá v tříletém cyklu i samotný standard, aby došlo k opravě případných chyb či opomenutí a také zohlednění aktuálního vývoje ekonomického prostředí, potřeb a požadavků SME tvůrců i uživatelů těchto výkazů. Aktuálně byl 3. října 2013 zveřejněn ED pozměňovacího návrhu, ke kterému se může veřejnost vyjadřovat do 3. března Po vyhodnocení těchto připomínek by měl být na přelomu let 2014 a 2015 vydán finální pozměňovací návrh s předpokládanou platností od roku (Pacter, 2012, s.16-17; IFRSF, 2013a) Implementace IFRS pro SME ve světě a její dopady Problematikou implementace IFRS a IFRS pro SME v různých zemích a regionech se zabývá množství studií na různých úrovních. Například Zeghal a Mhedhbi (2006) ve své studii zkoumali faktory ovlivňující implementaci plných IFRS v rozvojových zemích a zjistili, že největší sklon k přijetí IFRS mají země s nejvyššími mírami gramotnosti, kapitálovými trhy a anglo-americkou kulturou. Daske, Hail, Leuz a Verdi (2007) ve své studii zkoumají dopady dobrovolné implementace IFRS na jednotlivé společnosti. Z jejich výzkumu vyplývá, že společnosti, které se rozhodly dobrovolně implementovat IFRS, lze rozdělit do dvou skupin první si implementaci IFRS zvolila pouze jako nálepku, aniž by zásadně změnila své výkaznictví a pozitivní dopady z implementace IFRS jsou pro ně minimální. Druhá skupina naopak

7 implementací IFRS sleduje zvýšení transparentnosti a pozitivní účinky v této skupině jsou nezanedbatelně vyšší, i když stále spíše menší. Mezi tyto pozitivní účinky patří především pokles ceny kapitálu a zvýšení likvidity. Velké rozdíly mezi dvěma uvedenými skupinami jsou dány poměrně širokými možnostmi, do jaké míry se firma rozhodne dobrovolně IFRS implementovat. To může také negativně ovlivnit důvěryhodnost finančních výkazů pro stakeholdery. Daske, Hail, Leuz a Verdi (2008) o rok později ve své další studii zkoumají ekonomické dopady zavedení povinného výkaznictví dle IFRS ve světě na vzorku 26 zemí z více než 100, které se jej rozhodly zavést. Zjistili, že v době zavedení IFRS dochází k růstu likvidity na trzích či poklesu nákladů kapitálu. Dalším zkoumáním zjistili, že tyto pozitivní efekty se projevily především v zemích, kde jsou firmy stimulovány k transparentnosti a je zde silná vymahatelnost práva. Větší účinek na sledované ukazatele měla implementace IFRS v zemích, kde se národní GAAP více odlišoval od IFRS a naopak menší účinek se projevil v zemích, které již dříve k IFRS konvergovaly. Chamisa (2000) ve své studii zkoumá oprávněnost tvrzení, že mezinárodní účetní standardy jsou irelevantní či dokonce škodlivé pro rozvíjející se země. Toto tvrzení rozporuje na případové studii Zimbabwe, přičemž předpokládá platnost i pro další rozvojové země s podobným kapitalistickým vývojem, kde je velmi důležité hledisko věrného zachycení finančního postavení firmy, vyžadované zainteresovanými subjekty (stakeholdery). Zcela jiná situace se týká zemí, kde převládá státní vlastnictví výrobních prostředků, a neexistují kapitálové trhy. Studie E&Y (2005, s. 89) se zabývá stupněm implementace IFRS pro nekotované společnosti v šesti evropských státech. Z výsledků této studie vyplývá, že je pro nekotované společnosti vhodná pozvolná implementace, která postupně zvyšuje zátěž na tvorbu výkazů těchto společností a také umožňuje průběžně analyzovat dopady na jednotlivé společnosti i ekonomiku jako celek. Studie dále doporučuje implementaci zjednodušené formy IFRS pro nekotované podniky, jako je například IFRS pro SME, ale zároveň doporučuje s rozhodnutím počkat na vyjádření EU, pro jaký standard výkaznictví SME se rozhodne. Deaconu, Nistor a Popa (2009, s. 1-10) se ve své studii zabývají specifickými potřebami stakeholderů SME. Ve své práci došli k závěru, že je nutné zjednodušení výkaznictví evropských SME, aby tyto výkazy byly nejen užitečné pro zainteresované subjekty, ale také jejich náklady nepřevyšovaly tyto přínosy. Dále zjistili, že informační potřeby a požadavky na finanční výkaznictví SME jednotlivých skupin uživatelů se mohou do značné míry lišit.

8 Zatímco vlastníci a investoři požadují především věrné zobrazení skutečnosti při respektování zásady opatrnosti, pro daňové orgány je podstatné zajištění srovnatelných podmínek pro všechny daňové poplatníky. Jelikož IFRS pro SME vychází z plných IFRS a také jsou velké odlišnosti mezi daňovými systémy jednotlivých zemí, nemohly být při tvorbě IFRS pro SME přednostně uvažovány požadavky daňových orgánů. K podobnému závěru dochází Nerudová a Bohušová (2009b), které uvádí, že správce daně v každé zemi vyžaduje specifickou strukturu finančních výkazů pro daňové účely, ale přesto by údaje o zisku či ztrátě dle IFRS mohly sloužit jako výchozí bod pro stanovení daňové povinnosti. Arsey a Sipahi (2008) se ve své studii zabývají aplikací IFRS pro SME v Turecku. Uvádí, že ačkoli je již pro veřejně obchodované firmy plně akceptován IFRS, otázka implementace IFRS pro SME se zdá být komplexnější a za tímto účelem vytvořili SWOT analýzu za pomoci dotazníkového šetření mezi tureckými SME. Z této analýzy jako nejvýznamnější silná stránka vyšla možnost tvorby mezinárodně srovnatelných a transparentních finančních výkazů, dále pak usnadnění přechodu rostoucích SME na plné IFRS či zlepšení přístupu SME ke kapitálu. Jako největší slabina z šetření naopak vyplynula komplikovanější příprava finančních výkazů pro daňové účely, což je dáno i velkým množstvím neregistrovaných účtů tureckých společností, které tak nebudou chtít měnit dosavadní účetní systémy nebo nemožností získat dostatečně kvalifikované účetní. Jako příležitosti byly uváděny možnost tvorby vzájemně srovnatelných výkazů pro sektory na mezinárodní úrovni či možnost spolupráce a dohod se zahraničními partnery. Jako hrozba je nejčastěji uváděna korporátní úroveň, kdy většina společností je velmi malých a řízena přímo vlastníky, dále pak nerespektování uniformního tureckého systému účtů či rozdíly mezi požadavky IFRS a daňové legislativy. Účastníci šetření také uvedli, že s ohledem na nízké zapojení tureckých SME do mezinárodního obchodu a spolupráce, bude motivace k využívání nového standardu poměrně obtížná. Bohušová a Blašková (2012) se ve své studii věnují aktuálnímu přístupu k adopci IFRS pro SME ve světě a zkoumají problémy, které s touto adopcí souvisí. Dále zkoumají společné rysy zemí, které se rozhodly IFRS pro SME implementovat. Z výzkumu vyplývá, že IFRS pro SME přijaly především země s nižším HDP a méně rozvinutým systémem finančního výkaznictví. Naopak v zemích s vyšším HDP a rozvinutým systémem finančního výkaznictví představuje implementace IFRS pro SME dodatečné náklady, které většinou převyšují možné přínosy.

9 Na základě sekundárního výzkumu výše uvedených studií vyplynuly následující skutečnosti: překážkou implementace IFRS pro SME může být úroveň ekonomické vyspělosti, nedostatečná vzdělanost, kvalita institucionálního prostředí či kvalita finančního výkaznictví. Z doposud uskutečněných studií vyplývá, že ekonomické ukazatele pro země, které přistoupily k adopci IFRS pro SME jako svých všeobecně uznávaných účetních zásad, se odlišují od zemí, které adopci spíše odmítají. Předmětem další práce bude určit hodnoty uvedených ukazatelů charakteristické pro jednotlivé skupiny. V rámci řešení diplomové práce autorky budou testovány hypotézy vyplývající z předešlých uskutečněných studií: - země, které se přiklonily k adopci IFRS pro SME, se od zemí, které adopci zvažují či odmítají, liší ekonomickou vyspělostí, - země, které se přiklonily k adopci IFRS pro SME, se od zemí, které adopci zvažují či odmítají, liší kvalitou institucionálního prostředí - země, které se přiklonily k adopci IFRS pro SME, se od zemí, které adopci zvažují či odmítají, liší úrovní vzdělanosti obyvatelstva - země, které se přiklonily k adopci IFRS pro SME, se od zemí, které adopci zvažují či odmítají, liší kvalitou finančního výkaznictví, - země, které se k adopci IFRS pro SME přiklonily, mají obtížnější přístup na zahraniční trhy. Pro účely testování hypotéz budou využity ukazatele, které tyto znaky popisují a kvantifikují. Hodnoty ukazatelů charakterizující příslušné země budou vycházet ze zpráv Evropského ekonomického fóra Global Competitiveness Report, jež obsahuje index, který každoročně vyhodnocuje většinu světových zemí z pohledu uceleného spektra charakteristik od institucionálního prostředí přes hodpodářskou pozici až po úroveň vzdělanosti a podpory vědy a výzkumu. Na základě dílčích hodnot tohoto indexu budou zkoumány závislosti mezi zeměmi, které již IFRS přijaly a zeměmi, které jej z nějakého důvodu doposud nepřijaly. Informace budou dále čerpány z materiálů publikovaných IASB (IFRS for SME Update), kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o zemích, které IFRS pro SME adoptovaly a webových stránek regulátorů finančního výkaznictví příslušných zemí. Pro účely identifikace hlavních faktorů budou využity metodické postupy z oblasti statistiky (regresní a korelační analýza, shluková analýza, analýza hlavních komponent).

10 Závěr Na základě sekundárního výzkumu současného stavu implementace IFRS a IFRS pro SME ve světě vyplývá, že ekonomické ukazatele pro země, které přistoupily k adopci IFRS pro SME jako svého národního GAAP, se liší od zemí, které adopci spíše odmítají. Dále z výsledků studií vyplynulo, že mezi faktory při rozhodování zemí, zda implementovat IFRS pro SME, může patřit úroveň ekonomické vyspělosti, nedostatečná vzdělanost, kvalita institucionálního prostředí či kvalita finančního výkaznictví. Na základě těchto zjištění byly stanoveny hypotézy, jež budou předmětem testování navazující diplomové práce autorky příspěvku. Použité zdroje AAMIR, S., FOROOQ, U., 2010: Assessing the Preparedness of Small and Medium-sized Entities in Sweden to Adopt International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs). [cit ] Dostupné z: ARSEY, P., A., SIPAHI, B., 2008: International financial reporting standards for small and medium sized entities and the Turkish case, Ankara Universitesi SBF Dergisi BOHUŠOVÁ, H., BLAŠKOVÁ, V., 2012: In what ways are countries which have already adopted IFRS for SMEs different. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, No. 2, 37 44s. DEACONU, A., NISTOR, C. S., POPA, I., 2009: Analysis of the stakeholders needs and their inference upon financial reports of SMEs. Journal of International Business and Economics. ECORYS, 2012: EU SMEs in 2012: at the crossroads [cit ]. Dostupné z: EK, 2006: Nová definice malých a středních podniků [cit ]. Dostupné z: EK, 2010: Commission s consultation on the International Financial Reporting Standard fors Small and Medium-Sized Entitties. [cit ] Dostupné z:

11 31_ifrs_sme_consultation_summary_en.pdf. EPSTEIN, B. R., JARMAKOWICZ, E. K., 2013: Wiley IFRS 2013: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 1057s. ISBN ESCAP, 2009: Globalization of Production and the Competitiveness of Small and Mediumsized Enterprises in Asia and the Pacific: Trends and Prospects [cit ]. Dostupné z: CHAMISA, E., E., 2000: The Relevance and Observance of the IASC Standards in developing Countries and the Particular Case of Zimbabwe. The International Journal of Accounting, Vol. 35, No. 2, s. IASB, 2007: Press Release 15 February [cit ] Dostupné z: IASCF, 2009: Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME) - Důvodová zpráva. [cit ] Dostupné z: IFRSF, 2013a: Comprehensive Review [cit ] Dostupné z: IFRSF, 2013b: Press Release 3 October [cit ] Dostupné z: NERUDOVÁ, D., BOHUŠOVÁ, H., 2009b: The application of an accounting standard for SMEs. Int. J. of Liability and Scientific Enquiry, Vol.2, No.2, s. NERUDOVÁ, D., BOHUŠOVÁ, H., SVOBODA, P., ŠIROKÝ, J., 2009a: Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. Praha: Wolters Kluwer ČR. 272s. ISBN PACTER, P., DARREL, S., 2012: The IFRS for SMEs IFRS Conference, Dubai. [cit ] cifrs Foundation. Dostupné z: SMEs/Documents/1209SMEsDubai.pdf.

12 SCHUTTE, D. P., BUYS, P., 2011: A critical analysis of the contents of the IFRS for SMEs A South African perspective. South African Journal of Economic and Management Sciences, 14(2), s. ZEGHAL, D., MHEDHBI, K., 2006: An analysis of the factors affecting the adoption of international accounting standards by developing countries. The International Journal of Accounting, 41,

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Bc. Jana Hrabalová, Mendelova univerzita v Brně, hrabalova.j@email.cz Abstrakt Tento příspěvek je věnován problematice Mezinárodních standardů

Více

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting Ident Česky Anglicky 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

Malé a střední podniky vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví #

Malé a střední podniky vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví # Malé a střední podniky vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví # Zdenka Cardová * S pojmem malé a střední podniky (MSP česká zkratka, SME anglická zkratka Small and Medium-Sized Entities) se setkáváme

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA 1.2. Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly

Více

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací Petr Vácha Předseda výboru pro účetní výkaznictví KAČR Partner, EY 7. ročník odborného semináře Národní účetní

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II P7_TA-PROV(2011)0563 Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 k postoji Rady v prvním čtení

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Konference 5 let reformy účetnictví státu IPSAS a/vs. EPSAS doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1 IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

inovační kapacita Česka potenciál aplikovaného výzkumu a inovací pro konkurenceschopnost

inovační kapacita Česka potenciál aplikovaného výzkumu a inovací pro konkurenceschopnost inovační kapacita Česka potenciál aplikovaného výzkumu a inovací pro konkurenceschopnost Martin Bunček seminář O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku 3. listopadu 2016 Praha Co je inovační

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.6.2015 COM(2015) 301 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ HODNOCENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1606/2002 ZE DNE 19. ČERVENCE 2002 O UPLATŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra statistiky Statistická analýza struktury výdajů domácností v závislosti na vybraných faktorech Teze Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Část I Úvod do účetních souvztažností US_2010_01.indd 1 9.4.2010 9:35:07 US_2010_01.indd 2 9.4.2010 9:35:07 úvod do účetních souvztažností 1000 1017 Obsah kapitola 1 Předmět a význam účetnictví... 1000

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

MOŽNOSTI APLIKACE IFRS PRO SME V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

MOŽNOSTI APLIKACE IFRS PRO SME V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY MOŽNOSTI APLIKACE IFRS PRO SME V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Lucie Bartůňková DISERTAČNÍ PRÁCE Studijní program: Hospodářská politika a správa Studijní obor: Finance Školitel: doc. Ing. Hana Bohušová,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF

IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF IAF ID 2:2011 IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF Informativní dokument pro přechod akreditace systému managementu z normy ISO/IEC 17021:2006 1. vydání (IAF ID 2:2011) Mezinárodní

Více

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers David Procházka Úvod V květnu 2014 vydal IASB nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, který je výsledkem

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Účetní standardy pro veřejný sektor

Účetní standardy pro veřejný sektor ÚVOD Účetní standardy pro veřejný sektor Mezinárodní výbor pro účetní standardy ve veřejném sektoru (IPSASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC) vypracovává účetní standardy pro účetní jednotky veřejného

Více

Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR

Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Ladislav Mejzlík děkan Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Likešova aula, sobota Obsah Účetní směrnice

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Akční plán Svazu účetních

Akční plán Svazu účetních ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU V akčním plánu reagují členové a přidružení členové IFACu na záležitosti identifikované v rámci svých odpovědí na dotazník IFACu ohledně dodržování členských povinností. Tento dotazník

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě

Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

VYSVĚTLIVKA K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT

VYSVĚTLIVKA K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT VYSVĚTLIVKA K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT I. DRUHY PODNIKŮ Definice malého a středního podniku 1 rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ INTERNATIONAL

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Česká národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím

Česká národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím Česká národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 24. 25. 5. 2016 Jiří Kotouček Jana Kratěnová Osnova

Více