Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě"

Transkript

1 Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě Bc. Veronika Trčková, Provozně ekonomická fakulta, Medelova univerzita v Brně, Abstrakt Malé a střední podniky (SME) zaujímají v každé ekonomice významné a specifické postavení, především pro svou schopnost tvorby pracovních míst a inovativnost. Neexistuje jednotná definice SME, v jednotlivých zemích se používají pro zařazení podniku do kategorie SME především kvantitativní ukazatele jako je počet zaměstnanců, hodnota obratu či aktiv. SME se setkávají oproti velkým společnostem s množstvím překážek. Mezi nejvýznamnější lze řadit odlišné národně uznávané účetní zásady (GAAP), jež znemožňují vzájemnou mezinárodní srovnatelnost finančních výkazů SME, což může zhoršit přístup k zahraničnímu kapitálu. Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) vytvořila v roce 2009 standard (IFRS pro SME), který má za cíl harmonizovat finanční výkaznictví malých a středních podniků dle potřeb uživatelů těchto finančních výkazů, především investorů, věřitelů a stakeholderů. IFRS pro SME lze aplikovat samostatně a nezávisle na plných IFRS, avšak díky základu v plných IFRS umožňují IFRS pro SME rostoucím společnostem snadnější přechod k plným IFRS. Cílem příspěvku je pomocí sekundárního výzkumu výsledků dosavadních studií, jež se zabývaly implementací IFRS pro SME i plných IFRS ve světě, stanovit pracovní hypotézy, které budou testovány v rámci diplomové práce autorky příspěvku. Z doposud uskutečněných studií vyplývá, že ekonomické ukazatele pro země, které přistoupily k adopci IFRS pro SME jako svého národního GAAP, se liší od zemí, které adopci spíše odmítají. Dále z výsledků studií vyplynulo, že mezi faktory při rozhodování zemí, zda implementovat IFRS pro SME, může patřit úroveň ekonomické vyspělosti, nedostatečná vzdělanost, kvalita institucionálního prostředí či kvalita finančního výkaznictví. Na základě těchto zjištění byly stanoveny hypotézy. Jednotlivé hodnoty ukazatelů, charakterizující příslušné země, budou vycházet z Global Competitiveness Report, z pravidelně zveřejňovaných materiálů publikovaných IASB a webových stránek regulátorů finančního výkaznictví příslušných zemí. Klíčova slova světová harmonizace finančního výkaznictví, IFRS pro SME, malé a střední podniky, adopce IFRS pro SME

2 Úvod SME jsou zdrojem zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, ekonomické dynamiky a inovace; stimulují podnikatelský duch a difúzi dovedností. Díky své širší geografické přítomnosti než mají velké společnosti, SME také přispívají k rovnoměrnější distribuci příjmů. Supachai Panitchpakdi, Secretary-General of the Uniterd Nations Conference on Trade and Development, 2006 Jak již vyplývá z úvodního citátu ze zasedání OSN, malé a střední podniky (dále též SME) zaujímají v každé ekonomice významné a specifické postavení především pro svou širší geografickou působnost a schopnost tvorby pracovních míst. SME tvoří ve většině ekonomik více než 90 % všech registrovaných společností. I přes svou početní převahu ale nemusí vždy zaujímat dominantní podíl na celkových aktivech či produktu ekonomiky. Přesto je jejich postavení poměrně specifické, neboť se často jedná o podniky využívající mezery na trhu a svou inovativností posouvají ekonomiku vpřed. Důležitým předpokladem tohoto růstu je přístup ke kapitálu, propracovaný právní systém a jeho vymahatelnost. (ESCAP, 2009, s. 5) V Evropské unii v současnosti působí okolo 20,7 mil. SME, což představuje více než 98 % všech společností, které zaměstnávají přes 87 mil. zaměstnanců a reprezentují tak více než 67 % pracovních míst v soukromém sektoru. (ECORYS, 2012, s. 9) SME jsou proto považovány za hlavní faktor hospodářského růstu a tuto skutečnost si uvědomuje i Evropská komise (dále též EK), která se snaží SME podpořit prostřednictvím stimulace podnikatelských aktivit a kultivace podnikatelského prostředí. Cílem této politiky je napomoci jednotlivým SME plně realizovat jejich potenciál ve znalostní ekonomice. (Nerudová, 2009a, s. 11) Navzdory významu, který SME pro světovou ekonomiku mají, neexistuje jednotná definice, která by říkala, zda daná společnost je či není považována za SME. V jednotlivých zemích se vymezení těchto společností liší některé využívají prostých definic na základě počtu zaměstnanců, jiné využívají dalších doplňujících ukazatelů, jako je hodnota obratu či aktiv. Tyto hodnoty jsou zpravidla denominovány v místní měně a kvůli vlivu inflace by měly být čas od času aktualizovány. Dále mohou být užívány různá kritéria pro kategorizaci SME v rámci jedné země v závislosti na odvětví. Některé země rozlišují mezi mikro a malými podniky, zatímco jiné tím, že nenastaví spodní hranici pro SME, fakticky zahrnou mikro podniky do kategorie malých podniků. (ESCAP, 2009, s. 3-4)

3 Evropská komise definuje podnik jako organizační jednotku, která uskutečňuje ekonomickou činnost, přičemž nezáleží na právní formě podnikání a za podniky lze tedy považovat osoby samostatně výdělečně činné, rodinné firmy, partnerství a sdružení pravidelně vykonávající hospodářskou činnost. (Nerudová 2009a, s. 11; EK, 2006, s. 7) Pro zařazení podniku do kategorie SME využívá EK tři kritéria, a to počet zaměstnanců, roční obrat a roční bilanční sumu. Hodnota těchto kritérií byla dána doporučením EK z roku 1996, jež obsahovalo první společnou definici malých a středních podniků. Následně proběhla roku 2003 aktualizace této definice, zohledňující dosavadní ekonomický vývoj, která vstoupila v platnost počátkem roku Tato nová definice se vztahuje na všechny politiky, programy a opatření uskutečňované pro podporu SME. Pro členské státy je používání této definice dobrovolné. Hraniční hodnoty jednotlivých kritérií pro zařazení podniku do odpovídající kategorie obsahuje Tabulka 1, v závorkách jsou hodnoty platné v období (EK, 2006, s. 13) Tabulka 1: Kritéria pro klasifikaci SME dle EK Kritérium Kategorie Střední < 250 Malé < 50 Mikro < 10 Počet zaměstnanců Zdroj: EK, 2006, s. 14. Roční obrat nebo Roční bilanční suma 50 m 43 m (do roku m) (do roku m) 10 m 10 m (do roku m) (do roku m) 2 m 2 m (do roku 1996 nedefinováno) (do roku 1996 nedefinováno) SME se potýkají na mezinárodním poli s velkým množstvím překážek. Mezi nejvýznamnější patří odlišné účetní a daňové systémy. V současné době je zřejmé, že bude nutné tyto systémy do určité míry harmonizovat. Důležitým krokem pro odstranění překážek týkajících se odlišností v systémech finančního výkaznictví u malých a středních podniků byla standardizace účetních pravidel v podobě Mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (dále jen IFRS pro SME) vydaných Radou pro Mezinárodní účetní standardy (dále jen IASB). Výkazy dle tohoto standardu obsahují nejdůležitější informace o společnosti, jako je finanční pozice, výkon či cash-flow, a jsou určeny širokému spektru uživatelů, od akcionářů přes věřitele až po zaměstnance. I když jsou

4 v jednotlivých zemích velmi odlišné daňové systémy a správce daně zpravidla vyžaduje specifickou strukturu výkazů pro určení daňové povinnosti, může zisk či ztráta dle výkazu IFRS sloužit jako výchozí bod pro výpočet daňové povinnosti. (Nerudová, 2009b) Cíle a metody Tento příspěvek je zaměřen na možnou celosvětovou harmonizaci finančního výkaznictví SME prostřednictvím IFRS pro SME. V úvodu je popsán význam SME pro světovou ekonomiku, jež spočívá především v širší geografické působnosti, schopnosti tvorby pracovních míst a inovativnosti, čímž pozitivně ovlivňuje ekonomický růst. Za pomocí literární rešerše uvádí příspěvek přehled studií, které se věnují problematice potenciální celosvětové harmonizace finančního výkaznictví (IFRS a IFRS pro SME). Cílem příspěvku je prostřednictvím sekundárního výzkumu výsledků dosavadních studií stanovit hypotézy, jež budou testovány v rámci navazující diplomové práce autorky příspěvku. Teoretická východiska V Evropské unii v roce 2005 povinně využívalo plné IFRS pouze veřejně obchodovatelných společností. Více než 5 mil. SME ale muselo připravovat své výkazy v souladu s národním GAAP, přičemž tyto výkazy jsou vzájemně mezinárodně velmi odlišné a jen obtížně porovnatelné. To dokládá i skutečnost, že ve 27 členských zemích bylo využíváno více než 50 různých uzákoněných standardů výkaznictví. (Epstein, 2013, s. 32) Ve světě jsou poměry velmi podobné, neboť na 52 největších světových burzách je obchodováno přibližně společností, ale jen v Evropě, USA, VB a Brazílii je přibližně 64 milionů SME. (Pacter, 2012, s. 3) Tuto skutečnost v prosinci roku 2000 reflektovala Zpráva o přeměně zanikajícího Výboru pro mezinárodní účetní standardy do nově vznikající IASB. Součástí zprávy bylo prohlášení, že existuje poptávka po speciální verzi IFRS pro malé podniky. Nedlouho po vzniku IASB započala roku 2001 projekt, jež měl vytvořit účetní standardy vhodné pro SME. Za účelem poskytnutí odborné pomoci k problematice a navržení alternativ možných řešení sestavila Rada expertní skupinu. (IASCF, 2009, s. 6) Od započetí projektu tvorby IFRS pro SME vznikaly diskusní materiály, ke kterým se mohli respondenti vyjádřit a tyto připomínky byly následně projednány a zapracovány do návrhu. (IASCF, 2009, s. 7-8) V únoru roku 2007 byl zveřejněn Exposure Draft

5 (dále jen ED) IFRS pro SME a byly zahájeny diskuse k tomuto návrhu IFRS pro SME. Návrh měl poskytnout zjednodušený, souhrnný soubor účetních principů pro menší, nekótované účetní jednotky, vycházející z plného IFRS určeného pro veřejně obchodované společnosti, a měl také podpořit adopci IFRS v rozvíjejících se zemích. (IASB, 2007, s. 1; IASCF, 2009, s. 8) Schutte a Buys (2011) ve své studii upozorňují, že IFRS pro SME mají naplňovat potřeby finančního výkaznictví SME po celém světě, ale již reakce na první ED přicházely především z Evropy a rozvinutých zemí, čímž se standard přizpůsoboval především požadavkům SME v rozvinutých zemích. Paradoxem je, že nejsilnější tendence k přijetí se nakonec projevily právě u rozvojových zemí. (Bohušová, Blašková, 2012) 9. července 2009 IASB vydala finální podobu IFRS pro SME jako samostatný dokument, který je rozdělen do 35 oddílů na celkem 230 stranách. Tento standard byl vytvořen na míru uživatelům výkazů SME, jako jsou věřitelé, dodavatelé, ratingové agentury, zákazníci či investoři. IFRS pro SME jsou určeny společnostem, jež nejsou kótovány na burze a dobrovolně či povinně sestavují univerzální účetní závěrku, věrně popisující finanční pozici, výsledky hospodaření a cash flow. (Pacter, 2012, s. 2) Díky základu v plných IFRS umožňují IFRS pro SME rostoucím společnostem snadný přechod k plným IFRS. (IASB, 2007, s. 1) Dle zprávy IFRS Foundation (2013b, s. 1) již přes 80 zemí adoptovalo či plánuje adoptovat IFRS pro SME. Evropská komise (2010, s. 2) v reakci na implementaci IFRS pro SME chtěla znát názory zainteresovaných osob na tento standard a vydala dokument EU Consultation on IFRS for SMEs, obsahující 12 otázek. Během čtyř měsíců obdržela více než 200 odpovědí. Z výsledků tohoto průzkumu vyplynulo, že implementace IFRS pro SME je v některých zemích poměrně zatěžující, neboť vedle finančního výkaznictví pro daňové účely musí firmy vytvářet i výkazy dle IFRS, které jsou od těch daňových velmi odlišné. Na druhou stranu má nový standard širokou podporu společností, které již operují na nadnárodní úrovni či se k tomu chystají, případně firem, které jsou obchodovány na neregulovaných trzích či se chystají vstoupit na kotované burzy. Jako možný kompromis bylo využití standardu pro konsolidované účty vnímáno v zemích, kde by propojení mezi účetními, daňovými a kapitálovými pravidly komplikovalo nasazení úplného standardu pro výroční účty. Mnoho respondentů také vítalo snadnou mezinárodní srovnatelnost výkazů, rozšíření možností mezinárodního obchodu či snížení ceny kapitálu. Odpůrci standardu naopak upozorňovali na skutečnost, že pro menší SME jsou výkazy stále příliš komplexní a mnoho lokálně

6 fungujících společností nemá potřebu vytvářet mezinárodně srovnatelné výkazy, přičemž lokální obchodní partneři preferují výkazy dle národního GAAP, na který jsou zvyklí, před mezinárodními standardy. Náklady implementace pak u těchto společností značně převyšují možné přínosy. Tato tvrzení odpůrců potvrdila i práce Aamir a Farooq (2010, s. iii-70), která se zabývá postojem švédských SME k adopci IFRS pro SME. Z této studie vyplývá, že švédské SME nejsou novému standardu nakloněny, neboť švédský GAAP se využívá již celé století a firmy jej dobře znají. Z toho pramení také jeho kompatibilita s finančními výkazy pro daňové účely. Velmi slabý zájem o IFRS pro SME je dán i skutečností, že implementace standardu by byla především pro menší firmy velmi zatěžující, přičemž většina SME neshledává v těchto výkazech žádné výhody, neboť operují na lokálním trhu. IASB dále průběžně aktualizuje průvodce IFRS pro SME, který formou otázek a odpovědí napomáhá správné implementaci tohoto standardu jeho uživateli. Aktualizaci podléhá v tříletém cyklu i samotný standard, aby došlo k opravě případných chyb či opomenutí a také zohlednění aktuálního vývoje ekonomického prostředí, potřeb a požadavků SME tvůrců i uživatelů těchto výkazů. Aktuálně byl 3. října 2013 zveřejněn ED pozměňovacího návrhu, ke kterému se může veřejnost vyjadřovat do 3. března Po vyhodnocení těchto připomínek by měl být na přelomu let 2014 a 2015 vydán finální pozměňovací návrh s předpokládanou platností od roku (Pacter, 2012, s.16-17; IFRSF, 2013a) Implementace IFRS pro SME ve světě a její dopady Problematikou implementace IFRS a IFRS pro SME v různých zemích a regionech se zabývá množství studií na různých úrovních. Například Zeghal a Mhedhbi (2006) ve své studii zkoumali faktory ovlivňující implementaci plných IFRS v rozvojových zemích a zjistili, že největší sklon k přijetí IFRS mají země s nejvyššími mírami gramotnosti, kapitálovými trhy a anglo-americkou kulturou. Daske, Hail, Leuz a Verdi (2007) ve své studii zkoumají dopady dobrovolné implementace IFRS na jednotlivé společnosti. Z jejich výzkumu vyplývá, že společnosti, které se rozhodly dobrovolně implementovat IFRS, lze rozdělit do dvou skupin první si implementaci IFRS zvolila pouze jako nálepku, aniž by zásadně změnila své výkaznictví a pozitivní dopady z implementace IFRS jsou pro ně minimální. Druhá skupina naopak

7 implementací IFRS sleduje zvýšení transparentnosti a pozitivní účinky v této skupině jsou nezanedbatelně vyšší, i když stále spíše menší. Mezi tyto pozitivní účinky patří především pokles ceny kapitálu a zvýšení likvidity. Velké rozdíly mezi dvěma uvedenými skupinami jsou dány poměrně širokými možnostmi, do jaké míry se firma rozhodne dobrovolně IFRS implementovat. To může také negativně ovlivnit důvěryhodnost finančních výkazů pro stakeholdery. Daske, Hail, Leuz a Verdi (2008) o rok později ve své další studii zkoumají ekonomické dopady zavedení povinného výkaznictví dle IFRS ve světě na vzorku 26 zemí z více než 100, které se jej rozhodly zavést. Zjistili, že v době zavedení IFRS dochází k růstu likvidity na trzích či poklesu nákladů kapitálu. Dalším zkoumáním zjistili, že tyto pozitivní efekty se projevily především v zemích, kde jsou firmy stimulovány k transparentnosti a je zde silná vymahatelnost práva. Větší účinek na sledované ukazatele měla implementace IFRS v zemích, kde se národní GAAP více odlišoval od IFRS a naopak menší účinek se projevil v zemích, které již dříve k IFRS konvergovaly. Chamisa (2000) ve své studii zkoumá oprávněnost tvrzení, že mezinárodní účetní standardy jsou irelevantní či dokonce škodlivé pro rozvíjející se země. Toto tvrzení rozporuje na případové studii Zimbabwe, přičemž předpokládá platnost i pro další rozvojové země s podobným kapitalistickým vývojem, kde je velmi důležité hledisko věrného zachycení finančního postavení firmy, vyžadované zainteresovanými subjekty (stakeholdery). Zcela jiná situace se týká zemí, kde převládá státní vlastnictví výrobních prostředků, a neexistují kapitálové trhy. Studie E&Y (2005, s. 89) se zabývá stupněm implementace IFRS pro nekotované společnosti v šesti evropských státech. Z výsledků této studie vyplývá, že je pro nekotované společnosti vhodná pozvolná implementace, která postupně zvyšuje zátěž na tvorbu výkazů těchto společností a také umožňuje průběžně analyzovat dopady na jednotlivé společnosti i ekonomiku jako celek. Studie dále doporučuje implementaci zjednodušené formy IFRS pro nekotované podniky, jako je například IFRS pro SME, ale zároveň doporučuje s rozhodnutím počkat na vyjádření EU, pro jaký standard výkaznictví SME se rozhodne. Deaconu, Nistor a Popa (2009, s. 1-10) se ve své studii zabývají specifickými potřebami stakeholderů SME. Ve své práci došli k závěru, že je nutné zjednodušení výkaznictví evropských SME, aby tyto výkazy byly nejen užitečné pro zainteresované subjekty, ale také jejich náklady nepřevyšovaly tyto přínosy. Dále zjistili, že informační potřeby a požadavky na finanční výkaznictví SME jednotlivých skupin uživatelů se mohou do značné míry lišit.

8 Zatímco vlastníci a investoři požadují především věrné zobrazení skutečnosti při respektování zásady opatrnosti, pro daňové orgány je podstatné zajištění srovnatelných podmínek pro všechny daňové poplatníky. Jelikož IFRS pro SME vychází z plných IFRS a také jsou velké odlišnosti mezi daňovými systémy jednotlivých zemí, nemohly být při tvorbě IFRS pro SME přednostně uvažovány požadavky daňových orgánů. K podobnému závěru dochází Nerudová a Bohušová (2009b), které uvádí, že správce daně v každé zemi vyžaduje specifickou strukturu finančních výkazů pro daňové účely, ale přesto by údaje o zisku či ztrátě dle IFRS mohly sloužit jako výchozí bod pro stanovení daňové povinnosti. Arsey a Sipahi (2008) se ve své studii zabývají aplikací IFRS pro SME v Turecku. Uvádí, že ačkoli je již pro veřejně obchodované firmy plně akceptován IFRS, otázka implementace IFRS pro SME se zdá být komplexnější a za tímto účelem vytvořili SWOT analýzu za pomoci dotazníkového šetření mezi tureckými SME. Z této analýzy jako nejvýznamnější silná stránka vyšla možnost tvorby mezinárodně srovnatelných a transparentních finančních výkazů, dále pak usnadnění přechodu rostoucích SME na plné IFRS či zlepšení přístupu SME ke kapitálu. Jako největší slabina z šetření naopak vyplynula komplikovanější příprava finančních výkazů pro daňové účely, což je dáno i velkým množstvím neregistrovaných účtů tureckých společností, které tak nebudou chtít měnit dosavadní účetní systémy nebo nemožností získat dostatečně kvalifikované účetní. Jako příležitosti byly uváděny možnost tvorby vzájemně srovnatelných výkazů pro sektory na mezinárodní úrovni či možnost spolupráce a dohod se zahraničními partnery. Jako hrozba je nejčastěji uváděna korporátní úroveň, kdy většina společností je velmi malých a řízena přímo vlastníky, dále pak nerespektování uniformního tureckého systému účtů či rozdíly mezi požadavky IFRS a daňové legislativy. Účastníci šetření také uvedli, že s ohledem na nízké zapojení tureckých SME do mezinárodního obchodu a spolupráce, bude motivace k využívání nového standardu poměrně obtížná. Bohušová a Blašková (2012) se ve své studii věnují aktuálnímu přístupu k adopci IFRS pro SME ve světě a zkoumají problémy, které s touto adopcí souvisí. Dále zkoumají společné rysy zemí, které se rozhodly IFRS pro SME implementovat. Z výzkumu vyplývá, že IFRS pro SME přijaly především země s nižším HDP a méně rozvinutým systémem finančního výkaznictví. Naopak v zemích s vyšším HDP a rozvinutým systémem finančního výkaznictví představuje implementace IFRS pro SME dodatečné náklady, které většinou převyšují možné přínosy.

9 Na základě sekundárního výzkumu výše uvedených studií vyplynuly následující skutečnosti: překážkou implementace IFRS pro SME může být úroveň ekonomické vyspělosti, nedostatečná vzdělanost, kvalita institucionálního prostředí či kvalita finančního výkaznictví. Z doposud uskutečněných studií vyplývá, že ekonomické ukazatele pro země, které přistoupily k adopci IFRS pro SME jako svých všeobecně uznávaných účetních zásad, se odlišují od zemí, které adopci spíše odmítají. Předmětem další práce bude určit hodnoty uvedených ukazatelů charakteristické pro jednotlivé skupiny. V rámci řešení diplomové práce autorky budou testovány hypotézy vyplývající z předešlých uskutečněných studií: - země, které se přiklonily k adopci IFRS pro SME, se od zemí, které adopci zvažují či odmítají, liší ekonomickou vyspělostí, - země, které se přiklonily k adopci IFRS pro SME, se od zemí, které adopci zvažují či odmítají, liší kvalitou institucionálního prostředí - země, které se přiklonily k adopci IFRS pro SME, se od zemí, které adopci zvažují či odmítají, liší úrovní vzdělanosti obyvatelstva - země, které se přiklonily k adopci IFRS pro SME, se od zemí, které adopci zvažují či odmítají, liší kvalitou finančního výkaznictví, - země, které se k adopci IFRS pro SME přiklonily, mají obtížnější přístup na zahraniční trhy. Pro účely testování hypotéz budou využity ukazatele, které tyto znaky popisují a kvantifikují. Hodnoty ukazatelů charakterizující příslušné země budou vycházet ze zpráv Evropského ekonomického fóra Global Competitiveness Report, jež obsahuje index, který každoročně vyhodnocuje většinu světových zemí z pohledu uceleného spektra charakteristik od institucionálního prostředí přes hodpodářskou pozici až po úroveň vzdělanosti a podpory vědy a výzkumu. Na základě dílčích hodnot tohoto indexu budou zkoumány závislosti mezi zeměmi, které již IFRS přijaly a zeměmi, které jej z nějakého důvodu doposud nepřijaly. Informace budou dále čerpány z materiálů publikovaných IASB (IFRS for SME Update), kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o zemích, které IFRS pro SME adoptovaly a webových stránek regulátorů finančního výkaznictví příslušných zemí. Pro účely identifikace hlavních faktorů budou využity metodické postupy z oblasti statistiky (regresní a korelační analýza, shluková analýza, analýza hlavních komponent).

10 Závěr Na základě sekundárního výzkumu současného stavu implementace IFRS a IFRS pro SME ve světě vyplývá, že ekonomické ukazatele pro země, které přistoupily k adopci IFRS pro SME jako svého národního GAAP, se liší od zemí, které adopci spíše odmítají. Dále z výsledků studií vyplynulo, že mezi faktory při rozhodování zemí, zda implementovat IFRS pro SME, může patřit úroveň ekonomické vyspělosti, nedostatečná vzdělanost, kvalita institucionálního prostředí či kvalita finančního výkaznictví. Na základě těchto zjištění byly stanoveny hypotézy, jež budou předmětem testování navazující diplomové práce autorky příspěvku. Použité zdroje AAMIR, S., FOROOQ, U., 2010: Assessing the Preparedness of Small and Medium-sized Entities in Sweden to Adopt International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs). [cit ] Dostupné z: ARSEY, P., A., SIPAHI, B., 2008: International financial reporting standards for small and medium sized entities and the Turkish case, Ankara Universitesi SBF Dergisi BOHUŠOVÁ, H., BLAŠKOVÁ, V., 2012: In what ways are countries which have already adopted IFRS for SMEs different. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, No. 2, 37 44s. DEACONU, A., NISTOR, C. S., POPA, I., 2009: Analysis of the stakeholders needs and their inference upon financial reports of SMEs. Journal of International Business and Economics. ECORYS, 2012: EU SMEs in 2012: at the crossroads [cit ]. Dostupné z: EK, 2006: Nová definice malých a středních podniků [cit ]. Dostupné z: EK, 2010: Commission s consultation on the International Financial Reporting Standard fors Small and Medium-Sized Entitties. [cit ] Dostupné z:

11 31_ifrs_sme_consultation_summary_en.pdf. EPSTEIN, B. R., JARMAKOWICZ, E. K., 2013: Wiley IFRS 2013: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 1057s. ISBN ESCAP, 2009: Globalization of Production and the Competitiveness of Small and Mediumsized Enterprises in Asia and the Pacific: Trends and Prospects [cit ]. Dostupné z: CHAMISA, E., E., 2000: The Relevance and Observance of the IASC Standards in developing Countries and the Particular Case of Zimbabwe. The International Journal of Accounting, Vol. 35, No. 2, s. IASB, 2007: Press Release 15 February [cit ] Dostupné z: IASCF, 2009: Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME) - Důvodová zpráva. [cit ] Dostupné z: IFRSF, 2013a: Comprehensive Review [cit ] Dostupné z: IFRSF, 2013b: Press Release 3 October [cit ] Dostupné z: NERUDOVÁ, D., BOHUŠOVÁ, H., 2009b: The application of an accounting standard for SMEs. Int. J. of Liability and Scientific Enquiry, Vol.2, No.2, s. NERUDOVÁ, D., BOHUŠOVÁ, H., SVOBODA, P., ŠIROKÝ, J., 2009a: Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. Praha: Wolters Kluwer ČR. 272s. ISBN PACTER, P., DARREL, S., 2012: The IFRS for SMEs IFRS Conference, Dubai. [cit ] cifrs Foundation. Dostupné z: SMEs/Documents/1209SMEsDubai.pdf.

12 SCHUTTE, D. P., BUYS, P., 2011: A critical analysis of the contents of the IFRS for SMEs A South African perspective. South African Journal of Economic and Management Sciences, 14(2), s. ZEGHAL, D., MHEDHBI, K., 2006: An analysis of the factors affecting the adoption of international accounting standards by developing countries. The International Journal of Accounting, 41,

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Bc. Jana Hrabalová, Mendelova univerzita v Brně, hrabalova.j@email.cz Abstrakt Tento příspěvek je věnován problematice Mezinárodních standardů

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Konference 5 let reformy účetnictví státu IPSAS a/vs. EPSAS doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1 IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.6.2015 COM(2015) 301 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ HODNOCENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1606/2002 ZE DNE 19. ČERVENCE 2002 O UPLATŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers David Procházka Úvod V květnu 2014 vydal IASB nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, který je výsledkem

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Účetní standardy pro veřejný sektor

Účetní standardy pro veřejný sektor ÚVOD Účetní standardy pro veřejný sektor Mezinárodní výbor pro účetní standardy ve veřejném sektoru (IPSASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC) vypracovává účetní standardy pro účetní jednotky veřejného

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Část I Úvod do účetních souvztažností US_2010_01.indd 1 9.4.2010 9:35:07 US_2010_01.indd 2 9.4.2010 9:35:07 úvod do účetních souvztažností 1000 1017 Obsah kapitola 1 Předmět a význam účetnictví... 1000

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ INTERNATIONAL

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Průzkum Francouzsko-české obchodní komory Constantin Kinský Jaroslav Hubata-Vacek 10. 10. 2013 Obsah Představení FČOK O průzkumu základní kritéria

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR *

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR * SEDMIHRADSKÁ, Lucie, CHYŤOVÁ, Silvie. Obecní rozpočet, jeho příprava a projednání v ČR. Praha 08.04.2005 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005,

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM

FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Pro uskutečňování svých cest si lidé vybírají různé způsoby, a

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Téma 4 - metodika. Ekonomický vývoj ČR od roku 1995

Téma 4 - metodika. Ekonomický vývoj ČR od roku 1995 Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 4 - metodika Ekonomický vývoj ČR od roku 1995 Charakteristika metody Výchozí studijní materiál: Analýza

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU

TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU HARMONIZOVANÝ ZÁKLAD DANĚ V EU KONEC DAŇOVÉ KONKURENCE V EU TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU JAN KOPŘIVA Právnická fakulta, Masarykova univerzita A bstra kt Autor se v článku

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více