MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV"

Transkript

1 MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV VÝROČNÍ ZPRÁVA r o k Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah

2 Úvodní slovo ředitele Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče Ekonomické informace.. 13 Personální a mzdová oblast. 14 Personální a mzdová oblast. 15 Nempra s.r.o Přílohy - Výrok auditora Úvodní slovo ředitele. Dovoluji si tímto předložit zprávu o činnosti Městské nemocnice Turnov za rok V úvodu se kpokusím zachytit nejdůležitější okamžiky a události, v dalších částech zprávy následuje pak hodnocení detailnější jak z pohledu léčebně preventivní a personální, tak ekonomicko-technické.

3 Začnu chronologicky. Před několika lety jsme říkali, jak dobré by pro pacienty bylo, kdybychom měli v nemocnici lékárnu. Díky přestavbě ambulantního pavilónu jsme uvolnili prostory ve vstupní části nemocnice. Konečně počátkem roku 2000 se nám po stavebních úpravách realizovaných svépomocně podařilo zprovoznit veřejnou lékárnu na půdě nemocnice. Tento neoddiskutovatelně pozitivní krok významným způsobem zjednodušil našim pacientům přístup k lékům, které si můžou obstarat hned po absolvování vyšetření. Bohužel snad až příliš přísné zákony neumožňují, abychom mohli tuto lékárnu využívat k dodávkám léků pro vlastní nemocnici. Vzhledem k faktu, že se nám nepodařilo získat lékárníka, byly jsme nuceni pronajmout prostory soukromé firmě. Otevřením lékárny se nám rozhodně podařilo vytvořit konkurenční prostředí v této oblasti a tím plošné snížení cen. Co nebylo v naší moci zajistit, byly noční pohotovostní služby, protože tuto otázku neřešila ani jedna nabídka ve výběrovém řízení. V květnu jsme zahájili nejsložitější stavební akci v novodobé historii nemocnice generální rekonstrukci hospodářské budovy tj. stravovacího provozu a administrativy. O této akci se mluvilo i psalo hodně a nebudu znovu opakovat všechna fakta. Z pohledu nemocnice to bylo dlouhých 7 měsíců strádání a nepohodlí pro pacienty i zaměstnance, které stavební ruch sebou nutně přináší. Dlouhé období kvalitativně horšího ale i dražšího stravování, které je obvykle každé s přívlastkem náhradní. Období řešení mnoha problémů kolem celé akce se všemi důsledky. Po ukončení akce jsme se s generálním dodavatelem a projektantem shodli na tom, že celá alce byla provedena v extrémně krátkém časovém intervalu. I když nakonec vše dobře dopadlo, je nutné v budoucnu dát tak významným akcím více času. Závěr roku se nesl ve znamení značné nervozity, která je přirozená, pokud se jedná o citlivou otázku mezd a personalistiky. Doporučením ministra zdravotnictví na zvýšení tarifů o 10 % z tzv. rezerv nemocnice vzniklo hodně vzrušených debat a diskusí, které zcela jednoznačně nepřidali na klidu při práci. Nutno říct, že 10% navýšení tarifů považuji za slabou náplast na šrámy zdravotníků způsobené extrémním pracovním vypětím a břemenem odpovědnosti, které tito pracovníci nesou. Jenomže jakýkoliv mzdový nárůst bez nárůstu plateb od zdravotních pojišťoven nebo zajiětění z jiných zdrojů je v konečném důsledku krok jednoznačně prohlubující ztrátu nemocnice. Situace u lékařů vyústila do vzniku Lékořského odborového klubu, následovali složité jednání, které skončili vzájemnou dohodou a kompromisem. V předešlých odstavcích jsem se zmínil pouze o některých událostech označovaných jako nejvýznamnější. To nejcennější a nejpodstatnější je skutečnost, že nemocnice tady je a funguje. Funguje především díky dobře sehraným pracovním týmům lékařů, zdravotních sester, techniků, řidičů, sanitářů, údržbářů, administrativy a dalších skupin pracovníků, odborníků ve své profesi, kteří dnes a denně vykonávají práci pro veřejnost, pro pacienty. Ani letos se nevyhneme určitým stavebním úpravám a rekonstrukcím v nemocnici, i když rozhodně tyto nebudou ani zdaleka tak rozsáhlé jako vloni. Stěžejní bude připravit k opětovnému používání bývalé gynekologicko-porodnické oddělení k novému účelu, tj. pro lůžka následné rehabilitační péče. Rádi bychom zrekonstruovali rovněž spodní patro chirurgie a rehabilitaci vodoléčbu. Vede nás snaha zajistit pro pacienty a příslušný personál důstojné pracovní prostředí. Dále je nutné opravit střechy hlavní budovy a zejména na svobodárně. Rozsah akcí bude do velké míry záviset od našich finančních možností.

4 Co bychom si přáli v roce 2001? Především méně stavebního ruchu a více klidu na práci. Co možná nejméně stresů, nejistoty, konfliktů a špatné nálady. Co možná nejvíc dobrých vztahů, dobrých zpráv, pohody a spokojenosti. Důstojné pracovní podmínky a společenskému ohodnocení práce zdravotníka i odpovídající hodnocení finanční. Práce ve zdravotnictví není lehká, ale za to je špatně placená. Důkazem toho je chronický nedostatek zdravotních sester a lékařů. Očekáváme proto letos personální problémy, s kterými se budeme muset vypořádat. I přes všechny úkoly, které nás čekají, jsem optimista. Věřím, že všechno dobře dopadne i v roce Ing. Tomáš Sláma ředitel Vedení městské nemocnice: stav k ŘEDITEL - Ing. T. Sláma

5 ÁMĚSTEK LPP - MUDr. M. Hrubý SPRÁVCE - M. Sedlák HLAV Í SESTRA - M. Strnadová VEDOUCÍ ADMI ISTRATIVY - Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI ODDĚLE Í : I TER Í - MUDr. J. Tomášek CHIRURGICKÉ MUDr. D. Berndt GY EKOLOGICKO-POROD ICKÉ MUDr. A. Mikl A ESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČ Í MUDr. J. Patka DĚTSKÉ MUDr. J. Frömel REHABILITAČ Í MUDr. J. Kolombová RDG MUDr. P. Šváb PATOLOGICKO-A ATOMICKÉ MUDr. J. Tichý KLI ICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE R Dr. P. Brzák Úsek léčebně - preventivní péče Při hodnocení roku 2000 z pohledu léčebně preventivní péče si dovolím konstatovat, že tento rok patřil k těm nejnáročnějším.

6 Struktura lůžek MN Turnov Odbornost Název Příloha Zcela zásadní změnu Stav konec 2000 č ve vnitřním členění 1H1 Interna nemocnice, s výrazným 1I1 Interna JIP 2 4 dopadem na chod několika 3H1 Dětské oddělení, znamenala změna 3I1 3H4 Dětské JIP novorozenecké struktury lůžkového fondu podle výsledků výběrového 3I4 nedonošenecké 15 2 řízení. Lůžkový fond 5H1 chirurgie chirurgického a interního 5I1 JIP - CH 0 2 oddělení byl přerozdělen 6H3 gyn.-por a část lůžek byla vyčleněna 6I3 JIP -G 0 2 jako tzv. lůžka následné 7I8 ARO 10 4 péče. Ta jsou určena 9U7 NP-RHB 0 18 pro pacienty, kteří překonají NP - oš 0 18 akutní onemocnění, součet ale potřebují další péči v nemocničním ošetřování s výhledem, že do 3 měsíců budou schopni buď návratu do domácího prostředí, nebo překladu do LDN či domova důchodců. Tato změna pro nemocnici přináší klady i zápory. Ke kladům lze přičíst, že je vlastně definován tento dlouhodobější pobyt na lůžku v nemocnici. I dříve řada pacientů zůstávala v naší nemocnici na rehabilitaci řadu týdnů, tento dlouhý pobyt však byl nemocnici vyčítán při nejrůznějších hodnoceních, a rovněž pojišťovny cíleně s prodlužováním délky pobytu platily nemocnici méně za poskytnutou péči. Nyní vlastně zařazením do jiné škatulky plníme vyžadované parametry lépe. Cenou za to je však extrémní nárůst administrativy spojené s přesunem pacientů mezi jednotlivými typy lůžek. Pro plnou realizaci této nové koncepce jsme plánovali v průběhu minulého roku rekonstruovat nové prostory pro odčlenění celé nové stanice následné rehabilitační péče. Finance původně přislíbené z ministerstva zdravotnictví na tuto akci však nám nebyly poskytnuty, a tak jsme museli tyto úpravy přesunout až do počátku roku 2001, kdy je provádíme z vlastních prostředků.v roce 2000 proto byla tato lůžka provozována v rámci lůžkového fondu chirurgického a interního oddělení. To mělo samozřejmě vliv na organizaci práce těchto oddělení a tento stav vyžadoval od personálu značnou přizpůsobivost. Počet ošetřovacích dnů Oddělení Interna Dětské Gyn.-por Chirurgie ARO NP Celkem Dalším oddělením, kterého se restrukturalizace výrazně dotknula, je pediatrie. Zde došlo ke skutečně výraznému snížení lůžkové základny prakticky o 50%. Toto číslo sice působí hrozivě, na druhou stranu vyplývalo ze zcela exaktní analýzy obložnosti tohoto oddělení,provedené pojišťovnou. Vývoj v druhém pololetí 2000 tuto skutečnost potvrdil obložnost se stále neblíží ideálním 90%. Zde se projevuje nepříznivý demografický vývoj nízká porodnost v řadě posledních let přináší menší počet dětí ve spádu. Rovněž kvalitnější péče ze stany praktických pediatrů snižuje nároky na hospitalizace. Souhrnem je možno konstatovat, že změněná struktura lůžkové základny naší nemocnice neznamená ani omezení, ani změnu spektra poskytované péče. Kvalita zdravotnických zařízení je výrazným způsobem závislá na kvalitě používané techniky. Proto jsme v roce 2000 rovněž uskutečnili investice do nových přístrojů. Výrazný kvalitativní skok znamenalo zakoupení dvou přístrojů Siemens

7 pro umělou plicní ventilaci pro oddělení ARO. Tím se výrazně zvýšila možnost péče o nemocné v kritickém stavu. Využití obou přístrojů bylo v průběhu roku vysoké. Zázemí takto kvalitní intenzivní péče mělo zcela nepochybně vliv i na spektrum chirurgických zákroků, provedených v naší nemocnici. Z dalších přírůstků není možno vynechat nový biochemický analyzátor, který zajišťuje bezpečný provoz celé laboratoře a kapacitně ji natolik posílil, že je nyní schopna nabídnout své služby i všem privátním zdravotnickým zařízením ve spádové oblasti.je velmi významné, že tento přístroj byl pořízen shodou náhod bezúplatným převodem z jiného zdravotnického zařízení. Vyhnuli jsme se tak několikamilionové investici, plánované v dalších letech. Z dalších přístrojů si zaslouží pozornost nový přístroj pro funkční vyšetření močového ustrojí- urodynamický analyzátor. Díky tomuto přístroji je servis v urologické problematice kvalitativně vyšší a umožňuje nám zcela přesně stanovovat terapeutické postupy. Význam tohoto přístroje je mezioborový, neboť se dotýká problematiky dětských, gynekologických i chirurgických pacientů. Z hlediska chirurgie traumatologie je potom velmi významné zakoupení nové vrtačky pro kostní operace. Tak jako každý rok však byla uskutečněna jen menší část plánovaných investic. Zbylé investice potom budou dle znovu přepracovaných priorit zařazeny v dalších letech. Ani nové budovy, ani přístroje by však sami nestačily, kdyby nebyl zdravotnický personál, který by je využíval ku prospěchu klientů. Bohužel právě personální otázky nám zejména v druhém pololetí loňského roku nadělaly hodně vrásek. Není žádným tajemstvím, že zájem o práci ve zdravotnictví, a zejména v nemocničním sektoru, je rok od roku nižší. Nedostatek pracovníků se projevuje nejen v řadách zdravotních sester, o čemž se již i veřejně mluví, ale rovněž v řadách lékařů. Důvod je nasnadě platové ohodnocení je vzhledem k fyzické i psychické náročnosti tohoto zaměstnání zcela neatraktivní. Proto je pro nás nesmírně obtížné nahradit jakýkoliv úbytek kvalifikovaného personálu. Zcela otevřeně přiznáváme, že jsme v létě a na podzim loňského roku poznali, co to znamená dostat se na hranu, do situace, kdy prakticky není možno zajistit plný provoz nemocnice. Jen díky nesmírné obětavosti a osobního odříkání ze strany personálu nemocnice jsme provoz nejen udrželi, ale po zhodnocení celého roku jsme vykázali 14% navýšení výkonu! Tento výkon by potom měl zajistit nemocnici v letošním roce takové příjmy, abychom mohli našim zaměstnancům zvýšit platy o částky, které stanoví nové mzdové předpisy, a které po dlouhé době zohledňují postavení zdravotníků. Pokud hovoříme o personálních otázkách,není možno pominout zhoršení klimatu v nemocnici po velmi necitlivých vyhlášeních ministra zdravotnictví a představitelů některých profesních organizací o platových otázkách. Zcela nepodložená tvrzení o finančních rezervách, nekonkrétní pomluvy manažerů nemocnic a zmatené a zcela nesystémové příkazy k navýšení mezd vyvolaly skutečně výraznou krizi mezi zaměstnanci a vedením. Troufám si tvrdit, že celá situace byla zvládnuta jedině díky skutečně vysoké úrovni všech zaměstnanců a díky hodinám a hodinám času stráveným při jednáních. Jsem přesvědčen, že vyvolání takto vypjaté situace v jiných organizacích, kde vzdělání a přirozená inteligence zaměstnanců není na takové výši, by skončilo katastrofou.

8 Dominantní událostí, doslova a do písmene hodně viditelnou, byla náročná přestavba stravovacího provozu a administrativní budovy. Pro činnost nemocnice má stravovací provoz zcela klíčové postavení. Bylo důležité zajistit po dobu rekonstrukce náhradní stravování. Strava byla nakonec odebírána z kuchyně nemocnice Jablonec, která je provozována firmou Sodexho. Přestože jsem rádi, že spolupráce fungovala dobře, musím konstatovat, že kvalita stravy byla jednoznačně o třídu níž. To se okamžitě projevilo na nespokojenosti pacientů, ale negativně tuto skutečnost vnímali i zaměstnanci. S úlevou musím konstatovat, že naši kuchaři své řemeslo nezapomněli, a v současné době si pochutnáváme na jejich vynikajících jídlech. Současně nový systém distribuce stravy pro pacienty a nová zaměstnanecká jídelna výrazně pozvedla kulturu stravování v závěru roku. Po několika letech nesmělého oťukávání jsme se v loňském roce rozhodli pokročit v zavádění výpočetní techniky a budování nemocničního informačního systému ( IS) do medicínského provozu. Důvod zůstává jediný rychlejší přístup k informacím, které se postupně nashromáždí v databázi umožní v pozdější době rychlejší a kvalitnější péči o naše klienty. Úmyslně říkám později. Je to v době, kdy je nemocniční informační systém NIS- užíván skutečně na všech pracovištích nemocnice. Celková investice do takového systému pro nemocnici naší velikosti se počítá řádově v milionech. Tolik volných prostředků k dispozici nemáme, a proto jsme museli zvolit zdlouhavější a obtížnější cestu postupného zavádění na jednotlivá pracoviště. Po dětském oddělení a biochemické laboratoři jsme takto letos začali zpracovávat dokumentaci na chirurgickém oddělení, ARO, RTG a interní ambulanci. Dolaďování systému znamenalo od všech zaměstnanců vysoké nasazení a značnou dávku trpělivosti, zejména když se v důsledku určitého technického nedostatku chod systému zadrhával. Po odstranění počátečních problémů však nyní systém pracuje dobře, a tak, jak si jej sestry a lékaři začínají osvojovat, daří se využívat i jeho přednosti. Pokud tedy nám to finanční situace v letošním roce dovolí, chceme NIS rozšířit na další pracoviště. Velkou část práce na celém informačním systému vykonal nový správce počítačové sítě pan Krejčí. Určitě díky jeho schopnostem byly a jsou všechny naše připomínky uváděny do praxe. Bohužel však pro náročnost celé akce nezbylo tolik času na další projekt v rámci informační techniky na dotažení prezentace nemocnice na Internetu. Stránka tak v tuto chvíli zůstává rozpracovaná a obsahuje převážně jen základní údaje. Tady nás čeká do letošního roku velký kus práce. Přes řadu úspěchů není možno přehlédnout nedostatky, které se v průběhu roku projevily. K těm základním patří nekvalitní přenos informací mezi jednotlivými úrovněmi řízení, a to oběma směry. Jedině přesné a včasné předání informace, exaktní a jasná formulace této informace může přinést její efektivní využití a použití. Projevilo se několik vážných chyb v plánování na úrovni středního managementu, což vedlo k nesplnění některých, byť dílčích úkolů. Všechny tyto nedostatky snad měly jen okrajový vliv na péči o pacienta, přesto je zcela nezbytné na jejich odstranění tvrdě pracovat.

9 Vykázané body za MN Turnov v roce I. pol II. pol Celkem A jaký je výhled pro letošní rok? Kromě úkolů, které jsem zmínil výše, je hlavním motem konsolidace personální situace s výhledem do budoucna. Pokud si chceme udržet pozici nemocnice s takto vysokou dynamikou rozvoje, jedná se o úkol prvořadý. Jedině dostatečné množství personálu, dostatečně finančně motivovaného, vybaveného moderní diagnostickou a léčebnou technikou může zajistit kvalitní zdravotnický servis pro klienty, kteří po právu žádají špičkovou zdravotnickou péči. Je potřeba dále tvrdě pracovat na vnitřní organizaci naší nemocnice. Na postech středních vedoucích pracovníků máme velmi schopné odborníky, je však nezbytné dále posilovat jejich manažerské dovednosti. Komerční charakter nemocnice na straně jedné a poměrně striktně dané požadavky na strukturu péče vyžadují řadu kompromisů, jejichž význam ještě roste provázaností a vzájemnými vztahy mezi jednotlivými články léčebného procesu. Jedině maximální využití všech možností, které nám dává stávající systém může vést k celkové prosperitě naší nemocnice. Znamená to však oprostit se od některých stereotypů a pružně reagovat na změny systému. V prvním pololetí 2001 bude definitivně vyčleněno samostatné oddělení následné RHB péče. V návaznosti bude nezbytné opět upravit organizaci práce tak, aby přesun pacientů mezi jednotlivými odděleními byl skutečně efektivní. V rámci finančních možností bude proveden další nákup přístrojové techniky. Prioritou pro rok 2001 je nový ultrazvukový přístroj pro pracoviště rentgenu. V rámci zobrazovacích metod bude i v dalších letech metodou první volby, je proto nezbytné vlastnit přístroj odpovídající technické úrovně. Věřím, že se nám i v letošním roce bude dařit rozvíjet potenciál, který naše nemocnice prokázala v roce minulém. Je pro mně ctí a obrovským uspokojením, že se mohu podílet na práci kolektivu, který má veškeré předpoklady, aby se ctí zhostil všech úkolů, které jsou na nás kladeny. MUDr. Martin Hrubý náměstek léčebně preventivní péče I. Lůžková část: - lůžková oddělení: chirurgické oddělení snížilo počet akutních lůžek a tato část byla

10 převeden na lůžka následné péče. Anesteziologicko-resuscitační oddělení, interní oddělení s koronární jednotkou, gynekologickoporodnické a oddělení dětské s jednotkou patologických novorozenců. II. Ambulantní část: Chirurgie: Ambulance všeobecná, úrazová, cévní, pro onemocnění prsu ( komplexní péče) a urologická (rozšíření na 3 dny v týdnu.). Interna: Všeobecná interní ambulance, kardiologická ambulance, gastroenterologická ambulance, endokrinologická ambulance, diabetologická ambulance, zajištění péče závodního lékaře, nově pak ambulance pro obezitu a poruchy lipidového metabolismu. Gynekologie: Základní ambulantní péče, poradna pro těhotné, poradna pro RT, poradna pro onemocnění děložního čípku, pro gynekologickou onkologii, urogynekologii, sterilní manželství a UZ diagnostiku. LM, SZP 3,5. Pediatrie: ambulance odborná nefrologická ordinace pro děti a dorost, odborná endokrinologická ordinace pro děti a dorost, ordinace pro rizikové novorozence a kojence, odborná gastroenterologická ordinace pro děti a dorost, odborná kardiologická a kardiosonografická ordinace pro děti a dorost, akupunktní ordinace. Komplementární služby: RDG LM 2, laborantky 7, zdravotní sestra 1. OKBH LM 1, SZP 9,506, patologicko-anatomické oddělení LM 2, laborantky 8,6. Léčebná rehabilitace LM 1,15, fyzioterapeutky 9. Plicní ambulance LM 1,4, SZP 2,2. Home Care 2. Statistický pohled: V roce 2000 bylo přijato celkem pacientů: 6.488,00 Průměrná doba hospitalizace: 7,39 Počet porodů : 390,00 (z toho 3 porody dvojčat) Výzkum: Interní oddělení, OKBH pokračující účast na kardiologické studii PRAGUE 2 v rámci ČR a na mezinárodní kardiologické studii CAF-003 Icon. Chirurgické oddělení, OKBH Klinická studie CP-LP-1- klinické zkoušky nízkomolekulárního heparinu na výskyt pooperačních komplikačí v pooperačním období.

11 Gyn. por. oddělení - MUDr. Nožička - účast na programu Drahokam depistáž Ca mammae - MUDr. Mikl, MUDr. Tala - klinická studie vedlejších účinků hormonální antikoncepce - klinická studie účinnosti preparátu Sumamed v léčbě kolpitid Trvá projekt Drahokam, kromě výukové části návrh a vytvoření osvětových materiálů pro veřejnost. Pedagogická činnost: Celkem lékařů nemocnice vyučuje na SZŠ. Na jednotlivých odděleních v nemocnici probíhá pod dohledem učitelek odborného výcviku výuka žákyň SZŠ a odborné stáže studentů lékařských fakult. Publikační činnost: MUDr. Tichý publikace v tisku na téma devitalizace u onkologických onemocnění spolu s MUDr. Frotýnem Karlem (ČSAV). Semináře: V roce 2000 bylo uspořádáno celkem 6 celoústavních seminářů s okresní účastí sester a praktických lékařů. Na některých odděleních probíhají odborné semináře pro lékaře a sestry. Kromě místních, okresních a krajských seminářů se lékaři zúčastnily těchto akcí: Chirugické oddělení - Dr. Berndt - stáž v dětské traumatologii Praha - Dr. Hrubý - stáž v dětské chirurgii Praha - kurz v UZ diagnostice Olomouc - gastroenterologický kongres Karlovy Vary - Dr. Faltus - AO symposium Ustí nad Labem - Traumatolog sjezd Brno - Dr. Oma - angiologické symposium - Dr. Kolombo- urologické kongresy v Mar. Lázních a Vys. Tatrách, Krakow (Dr.Porš) Interní oddělení - pořádání dvou celoústavních seminářů, dále společných seminářů s praktickými lékaři a vnitřních seminářů pro lékaře a sestry oddělení.

12 Gynekologicko-porodnické oddělení - podle plánu primáře oddělení se lékaři účastní akcí ČLS na úrovni regionu i celostátní. V rámci oddělení organizují 1x za 2 měsíce odborné semináře tak, že v průběhu roku každý lékař jeden ze seminářů vede. - MUDr. Mokrá je v přípravě na atestaci II. stupně OKBH - MUDr. Brzák přednášel problematiku preanalytické fáze laboratorního vyšetření na ústavním semináři a Celostátních pracovních dnech SZP v květnu Oddělení zorganizovalo Celostátní pracovní dny SZP se vzdělávacím programem v hematologii a transfúzní službě. RDG -v říjnu 2000 úspěšně odatestovaly dvě laborantky (paní Vavříková a Hradecká). RHB - zařazení fyzioterapeutky Diany Kapušnikové do kurzu měkkých a mobilizačních technik Dr. Faltus je členem výboru České traumatologické společnosti. Dr. Kolombová složila atestaci z FBLR PSS má 58 SZP. V současné době jich 8 studuje. 2 sestřičky studují kombinované bakalářské studium ošetřovatelství v Hradci Králové. SZP se zúčastňují seminářů sesterských, celoústavních i celorepublikových, dále se účastní kurzů dle odbornosti, které pořádá IDV PZ v Brně. Lékaři a sestry nemocnice se aktivně účastní projektu Drahokam a podílejí se tak depistáži karcinomu mammy. Mezinárodní vztahy: RNDr. Brzák a MUDr. Honzů pracují na česko-německém projektu společné dokumentace u pacientů s trvalou antikoagulační léčbou, probíhajícího na základě z projektu PHARE. - Dr. Hodík, Dr. Faltus - traumatologický sjezd v Hanoveru - Dr. Kolombo - urologický kongres v Krakowě - Ing. T. Sláma, MUDr. Hrubý - Holandsko, nemocnice Gouda, odborná stáž Ekonomické informace. V roce 2000 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši 9794 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 1999 došlo k nárůstu ztráty o 8374 tis. Kč. Na uvedeném výsledku mělo podíl zejména: Náklady a výnosy za rok 1999, 2000

13 (v tis. Kč) Účet Název položky index 0/1 501 Přímý materiál , Energie ,17 51x Opravy, služby ,92 52x Mzdové náklady ,08 54x Fin. Náklady, civilní služba ,38 55x Odpisy , Ostatní náklady., DPH ,09 CELKEM NÁKLADY ,10 6xx Výnosy od zdravotních pojišťoven ,05 6xx Ostatní výnosy, pronájem, strava , Dotace ,50 CELEKM VÝNOSY ,02 CELKEM NÁKLADY ,10 HOSP. VÝSLEDEK ,90 1. Nárůst nákupů o víc než 4200 tis. Kč. Z této položky je nejvyšší nárůst přímo souvisejících s poskytováním zdravotní péče a to: - krevních derivátů o cca. 400 tis. Kč - léků o 1700 tis. Kč - speciálního zdravotnického materiálu o 1200 tis. Kč. - Potraviny a stravovací provozy o 1000 tis. Kč Komentář: zvýšení nákupů u prvních tří komodit je způsobeno významným nárůstem činnosti Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Tento nárůst přímo souvisí s používáním nových přístrojů plicních ventilátorů a tím umožnění léčby významně širšího spektra pacientů. Současně s nárůstem nákladů došlo k významnému zvýšení výkonů. Zvýšené výdaje u potravin jsou na vrub zásobování po dobu rekonstrukce stravovacího traktu. Rozvaha za rok 2000 v tis. Kč AKTIVA A. Stálá aktiva Nehmtoný investiční majetek

14 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku Hmotný investiční majetek Oprávky k hmotnému investičnímu majetku Finanční investice B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodové účty aktivní AKTIVA CELKEM PASIVA C. Vlastní zdroje Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek, vč. Min. let D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM Snížení provozních doatací od zřizovatele o 2000 tis. Kč. 3. Nárůst energií o 1000 tis. Kč 4. Nárůst mzdových nákladů o 4400 tis. Kč. Významný díl navýšení je na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví. 5. Nárůst odpisů o 600 tis. Kč. Na druhé straně došlo k navýšení výnosů zejména od zdravotních pojišťoven o celkovou částku 4700 tis. Kč. Struktura aktiv a pasiv doznala oproti roku 1999 změnu zejména ve snížení položky přechodné účty aktivní o 5800 tis. Kč. Uvedená změna je způsobená jiným způsobem financování. I nadále přetrvává poměrně vysoký zůstatek na účtech pohledávek a závazků, což do jisté míry charakterizuje špatnou platební morálku zdravotních pojišťoven. Ta v konečném důsledku způsobuje zpožďování plateb našim dodavatelům. Celkově došlo k nepatrnému snížení úhrnu aktiv a pasiv, což vzhledem k výši považuji za nevýznamné. Závěr: Hospodářský výsledek je pouze jedním z parametrů, který charakterizuje ekonomickou situaci organizace. Ztráta dosažená v roce 2000 je sice vysoká a je nutné se jí zabývat, avšak zejména s ohledem na skutečnost, že mírně překračuje výši odpisů. Při celkovém ekonomickém hodnocení je nutno uvažovat s bodovou produkcí v roce 2000, počte pacientů, lůžkodnů apod. Je vysoce pravděpodobné, že razantní navýšení počtu vykázaných a uznaných bodů v roce 2000 by se již v letošním roce mělo promítnout do výše úhrad od zdravotních pojišťoven. Podmínkou je alespoň přibližné zachování metodiky způsobu financování, které prozatím respektuje bodovou produkci minulých období. Personální a mzdová oblast. Počet zaměstnanců k celkem 329, z toho 46 lékařů, 172 SZP, 111 ostatních zaměstnanců.

15 A: přijati: MUDr. Čapková Stanislava, MUDr. Porš, MUDr. Šafářová Martina odešli: MUDr. Vašák Nikolaj B: atestace: MUDr. Kolombová Jitka MUDr. Vašák Nikolaj MUDr. Maryšková Alice MUDr. Slámová Monika MUDr. Vondráková Michaela Tabulka průměrných platů v Kč Průměrná hrubá mzda celkem Z toho přesčas a pohotovost Lékaři Zdravotní sestry Niřší a pomocný zdr. Personál Administrativa a THP Dělnický a provozní pracovníci Průměrný plat za všechny kategorie EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Koncem roku 2000 se nám popovedl náš cíl z minulých let. Nempra s.r.o. rozšířila předmět podnikání o rozvod a výrobu tepla. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov, který je jedním ze dvou jednatelů společnosti. Členy dozorčí rady jsou: M. Klousová, Ing. Schneiderová, R. Ouvínová. Vztah s nemocnicí je definován smluvně. Roční účetní závěrka je ověřena auditorem. Společnost dosáhla v roce 2000 zisku 814 tis. Kč. V roce 2001 plánujeme další rozšíření služeb zejména o výrobu a prodej energie. ZPRÁVA O AUDITU Městská nemocnice Turnov

16 III. VÝROK AUDITORA Na základě výsledků použitých metod a technik ověřování předepsaným zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi konstatujeme, že v postupech a sestavení účetní závěrky příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov za rok 2000 jsme zjistili některé nedostatky závažnějšího charakteru. Při vyhodnocení jejich vlivu na vypovídající schopnost účetní závěrky a při respektování principu významnosti je však podle našeho názoru možno vyslovit závěr, že s ohledem na velikost majetku a roční obrat nejsou tyto nedostatky takového rozsahu, aby významným způsobem ovlivnily celkový pohled na finanční situaci organizace, která je zobrazena v účetních výkazech. Při respektování uvedené skutečnosti konstatujeme, že účetní závěrka podle našeho názoru ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje stav majetku, závazků, rozdíl majetku a závazků, vlastní zdroje a výsledek hospodaření organizace. V Turnově, dne Auditorská společnost: AUDITEX s.r.o. Rumjancevova Liberec číslo licence 9 Ing. Milan Šubert auditor, číslo dekretu 143 jednatel společnosti AUDITEX

MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV. r o k 1 9 9 9. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel

MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV. r o k 1 9 9 9. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV VÝROČNÍ ZPRÁVA r o k 1 9 9 9 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5 Ekonomické

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 1. ř e d i t e l

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 1. ř e d i t e l MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 1 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3-4 Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 6-14

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 6 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 3. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 3. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 3 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-12 Ošetřovatelský

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index %

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index % 7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...

OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj 19.10.2012 Dohody a nestandardní účetní operace vzniklé

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více