MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV"

Transkript

1 MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV VÝROČNÍ ZPRÁVA r o k Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah

2 Úvodní slovo ředitele Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče Ekonomické informace.. 13 Personální a mzdová oblast. 14 Personální a mzdová oblast. 15 Nempra s.r.o Přílohy - Výrok auditora Úvodní slovo ředitele. Dovoluji si tímto předložit zprávu o činnosti Městské nemocnice Turnov za rok V úvodu se kpokusím zachytit nejdůležitější okamžiky a události, v dalších částech zprávy následuje pak hodnocení detailnější jak z pohledu léčebně preventivní a personální, tak ekonomicko-technické.

3 Začnu chronologicky. Před několika lety jsme říkali, jak dobré by pro pacienty bylo, kdybychom měli v nemocnici lékárnu. Díky přestavbě ambulantního pavilónu jsme uvolnili prostory ve vstupní části nemocnice. Konečně počátkem roku 2000 se nám po stavebních úpravách realizovaných svépomocně podařilo zprovoznit veřejnou lékárnu na půdě nemocnice. Tento neoddiskutovatelně pozitivní krok významným způsobem zjednodušil našim pacientům přístup k lékům, které si můžou obstarat hned po absolvování vyšetření. Bohužel snad až příliš přísné zákony neumožňují, abychom mohli tuto lékárnu využívat k dodávkám léků pro vlastní nemocnici. Vzhledem k faktu, že se nám nepodařilo získat lékárníka, byly jsme nuceni pronajmout prostory soukromé firmě. Otevřením lékárny se nám rozhodně podařilo vytvořit konkurenční prostředí v této oblasti a tím plošné snížení cen. Co nebylo v naší moci zajistit, byly noční pohotovostní služby, protože tuto otázku neřešila ani jedna nabídka ve výběrovém řízení. V květnu jsme zahájili nejsložitější stavební akci v novodobé historii nemocnice generální rekonstrukci hospodářské budovy tj. stravovacího provozu a administrativy. O této akci se mluvilo i psalo hodně a nebudu znovu opakovat všechna fakta. Z pohledu nemocnice to bylo dlouhých 7 měsíců strádání a nepohodlí pro pacienty i zaměstnance, které stavební ruch sebou nutně přináší. Dlouhé období kvalitativně horšího ale i dražšího stravování, které je obvykle každé s přívlastkem náhradní. Období řešení mnoha problémů kolem celé akce se všemi důsledky. Po ukončení akce jsme se s generálním dodavatelem a projektantem shodli na tom, že celá alce byla provedena v extrémně krátkém časovém intervalu. I když nakonec vše dobře dopadlo, je nutné v budoucnu dát tak významným akcím více času. Závěr roku se nesl ve znamení značné nervozity, která je přirozená, pokud se jedná o citlivou otázku mezd a personalistiky. Doporučením ministra zdravotnictví na zvýšení tarifů o 10 % z tzv. rezerv nemocnice vzniklo hodně vzrušených debat a diskusí, které zcela jednoznačně nepřidali na klidu při práci. Nutno říct, že 10% navýšení tarifů považuji za slabou náplast na šrámy zdravotníků způsobené extrémním pracovním vypětím a břemenem odpovědnosti, které tito pracovníci nesou. Jenomže jakýkoliv mzdový nárůst bez nárůstu plateb od zdravotních pojišťoven nebo zajiětění z jiných zdrojů je v konečném důsledku krok jednoznačně prohlubující ztrátu nemocnice. Situace u lékařů vyústila do vzniku Lékořského odborového klubu, následovali složité jednání, které skončili vzájemnou dohodou a kompromisem. V předešlých odstavcích jsem se zmínil pouze o některých událostech označovaných jako nejvýznamnější. To nejcennější a nejpodstatnější je skutečnost, že nemocnice tady je a funguje. Funguje především díky dobře sehraným pracovním týmům lékařů, zdravotních sester, techniků, řidičů, sanitářů, údržbářů, administrativy a dalších skupin pracovníků, odborníků ve své profesi, kteří dnes a denně vykonávají práci pro veřejnost, pro pacienty. Ani letos se nevyhneme určitým stavebním úpravám a rekonstrukcím v nemocnici, i když rozhodně tyto nebudou ani zdaleka tak rozsáhlé jako vloni. Stěžejní bude připravit k opětovnému používání bývalé gynekologicko-porodnické oddělení k novému účelu, tj. pro lůžka následné rehabilitační péče. Rádi bychom zrekonstruovali rovněž spodní patro chirurgie a rehabilitaci vodoléčbu. Vede nás snaha zajistit pro pacienty a příslušný personál důstojné pracovní prostředí. Dále je nutné opravit střechy hlavní budovy a zejména na svobodárně. Rozsah akcí bude do velké míry záviset od našich finančních možností.

4 Co bychom si přáli v roce 2001? Především méně stavebního ruchu a více klidu na práci. Co možná nejméně stresů, nejistoty, konfliktů a špatné nálady. Co možná nejvíc dobrých vztahů, dobrých zpráv, pohody a spokojenosti. Důstojné pracovní podmínky a společenskému ohodnocení práce zdravotníka i odpovídající hodnocení finanční. Práce ve zdravotnictví není lehká, ale za to je špatně placená. Důkazem toho je chronický nedostatek zdravotních sester a lékařů. Očekáváme proto letos personální problémy, s kterými se budeme muset vypořádat. I přes všechny úkoly, které nás čekají, jsem optimista. Věřím, že všechno dobře dopadne i v roce Ing. Tomáš Sláma ředitel Vedení městské nemocnice: stav k ŘEDITEL - Ing. T. Sláma

5 ÁMĚSTEK LPP - MUDr. M. Hrubý SPRÁVCE - M. Sedlák HLAV Í SESTRA - M. Strnadová VEDOUCÍ ADMI ISTRATIVY - Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI ODDĚLE Í : I TER Í - MUDr. J. Tomášek CHIRURGICKÉ MUDr. D. Berndt GY EKOLOGICKO-POROD ICKÉ MUDr. A. Mikl A ESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČ Í MUDr. J. Patka DĚTSKÉ MUDr. J. Frömel REHABILITAČ Í MUDr. J. Kolombová RDG MUDr. P. Šváb PATOLOGICKO-A ATOMICKÉ MUDr. J. Tichý KLI ICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE R Dr. P. Brzák Úsek léčebně - preventivní péče Při hodnocení roku 2000 z pohledu léčebně preventivní péče si dovolím konstatovat, že tento rok patřil k těm nejnáročnějším.

6 Struktura lůžek MN Turnov Odbornost Název Příloha Zcela zásadní změnu Stav konec 2000 č ve vnitřním členění 1H1 Interna nemocnice, s výrazným 1I1 Interna JIP 2 4 dopadem na chod několika 3H1 Dětské oddělení, znamenala změna 3I1 3H4 Dětské JIP novorozenecké struktury lůžkového fondu podle výsledků výběrového 3I4 nedonošenecké 15 2 řízení. Lůžkový fond 5H1 chirurgie chirurgického a interního 5I1 JIP - CH 0 2 oddělení byl přerozdělen 6H3 gyn.-por a část lůžek byla vyčleněna 6I3 JIP -G 0 2 jako tzv. lůžka následné 7I8 ARO 10 4 péče. Ta jsou určena 9U7 NP-RHB 0 18 pro pacienty, kteří překonají NP - oš 0 18 akutní onemocnění, součet ale potřebují další péči v nemocničním ošetřování s výhledem, že do 3 měsíců budou schopni buď návratu do domácího prostředí, nebo překladu do LDN či domova důchodců. Tato změna pro nemocnici přináší klady i zápory. Ke kladům lze přičíst, že je vlastně definován tento dlouhodobější pobyt na lůžku v nemocnici. I dříve řada pacientů zůstávala v naší nemocnici na rehabilitaci řadu týdnů, tento dlouhý pobyt však byl nemocnici vyčítán při nejrůznějších hodnoceních, a rovněž pojišťovny cíleně s prodlužováním délky pobytu platily nemocnici méně za poskytnutou péči. Nyní vlastně zařazením do jiné škatulky plníme vyžadované parametry lépe. Cenou za to je však extrémní nárůst administrativy spojené s přesunem pacientů mezi jednotlivými typy lůžek. Pro plnou realizaci této nové koncepce jsme plánovali v průběhu minulého roku rekonstruovat nové prostory pro odčlenění celé nové stanice následné rehabilitační péče. Finance původně přislíbené z ministerstva zdravotnictví na tuto akci však nám nebyly poskytnuty, a tak jsme museli tyto úpravy přesunout až do počátku roku 2001, kdy je provádíme z vlastních prostředků.v roce 2000 proto byla tato lůžka provozována v rámci lůžkového fondu chirurgického a interního oddělení. To mělo samozřejmě vliv na organizaci práce těchto oddělení a tento stav vyžadoval od personálu značnou přizpůsobivost. Počet ošetřovacích dnů Oddělení Interna Dětské Gyn.-por Chirurgie ARO NP Celkem Dalším oddělením, kterého se restrukturalizace výrazně dotknula, je pediatrie. Zde došlo ke skutečně výraznému snížení lůžkové základny prakticky o 50%. Toto číslo sice působí hrozivě, na druhou stranu vyplývalo ze zcela exaktní analýzy obložnosti tohoto oddělení,provedené pojišťovnou. Vývoj v druhém pololetí 2000 tuto skutečnost potvrdil obložnost se stále neblíží ideálním 90%. Zde se projevuje nepříznivý demografický vývoj nízká porodnost v řadě posledních let přináší menší počet dětí ve spádu. Rovněž kvalitnější péče ze stany praktických pediatrů snižuje nároky na hospitalizace. Souhrnem je možno konstatovat, že změněná struktura lůžkové základny naší nemocnice neznamená ani omezení, ani změnu spektra poskytované péče. Kvalita zdravotnických zařízení je výrazným způsobem závislá na kvalitě používané techniky. Proto jsme v roce 2000 rovněž uskutečnili investice do nových přístrojů. Výrazný kvalitativní skok znamenalo zakoupení dvou přístrojů Siemens

7 pro umělou plicní ventilaci pro oddělení ARO. Tím se výrazně zvýšila možnost péče o nemocné v kritickém stavu. Využití obou přístrojů bylo v průběhu roku vysoké. Zázemí takto kvalitní intenzivní péče mělo zcela nepochybně vliv i na spektrum chirurgických zákroků, provedených v naší nemocnici. Z dalších přírůstků není možno vynechat nový biochemický analyzátor, který zajišťuje bezpečný provoz celé laboratoře a kapacitně ji natolik posílil, že je nyní schopna nabídnout své služby i všem privátním zdravotnickým zařízením ve spádové oblasti.je velmi významné, že tento přístroj byl pořízen shodou náhod bezúplatným převodem z jiného zdravotnického zařízení. Vyhnuli jsme se tak několikamilionové investici, plánované v dalších letech. Z dalších přístrojů si zaslouží pozornost nový přístroj pro funkční vyšetření močového ustrojí- urodynamický analyzátor. Díky tomuto přístroji je servis v urologické problematice kvalitativně vyšší a umožňuje nám zcela přesně stanovovat terapeutické postupy. Význam tohoto přístroje je mezioborový, neboť se dotýká problematiky dětských, gynekologických i chirurgických pacientů. Z hlediska chirurgie traumatologie je potom velmi významné zakoupení nové vrtačky pro kostní operace. Tak jako každý rok však byla uskutečněna jen menší část plánovaných investic. Zbylé investice potom budou dle znovu přepracovaných priorit zařazeny v dalších letech. Ani nové budovy, ani přístroje by však sami nestačily, kdyby nebyl zdravotnický personál, který by je využíval ku prospěchu klientů. Bohužel právě personální otázky nám zejména v druhém pololetí loňského roku nadělaly hodně vrásek. Není žádným tajemstvím, že zájem o práci ve zdravotnictví, a zejména v nemocničním sektoru, je rok od roku nižší. Nedostatek pracovníků se projevuje nejen v řadách zdravotních sester, o čemž se již i veřejně mluví, ale rovněž v řadách lékařů. Důvod je nasnadě platové ohodnocení je vzhledem k fyzické i psychické náročnosti tohoto zaměstnání zcela neatraktivní. Proto je pro nás nesmírně obtížné nahradit jakýkoliv úbytek kvalifikovaného personálu. Zcela otevřeně přiznáváme, že jsme v létě a na podzim loňského roku poznali, co to znamená dostat se na hranu, do situace, kdy prakticky není možno zajistit plný provoz nemocnice. Jen díky nesmírné obětavosti a osobního odříkání ze strany personálu nemocnice jsme provoz nejen udrželi, ale po zhodnocení celého roku jsme vykázali 14% navýšení výkonu! Tento výkon by potom měl zajistit nemocnici v letošním roce takové příjmy, abychom mohli našim zaměstnancům zvýšit platy o částky, které stanoví nové mzdové předpisy, a které po dlouhé době zohledňují postavení zdravotníků. Pokud hovoříme o personálních otázkách,není možno pominout zhoršení klimatu v nemocnici po velmi necitlivých vyhlášeních ministra zdravotnictví a představitelů některých profesních organizací o platových otázkách. Zcela nepodložená tvrzení o finančních rezervách, nekonkrétní pomluvy manažerů nemocnic a zmatené a zcela nesystémové příkazy k navýšení mezd vyvolaly skutečně výraznou krizi mezi zaměstnanci a vedením. Troufám si tvrdit, že celá situace byla zvládnuta jedině díky skutečně vysoké úrovni všech zaměstnanců a díky hodinám a hodinám času stráveným při jednáních. Jsem přesvědčen, že vyvolání takto vypjaté situace v jiných organizacích, kde vzdělání a přirozená inteligence zaměstnanců není na takové výši, by skončilo katastrofou.

8 Dominantní událostí, doslova a do písmene hodně viditelnou, byla náročná přestavba stravovacího provozu a administrativní budovy. Pro činnost nemocnice má stravovací provoz zcela klíčové postavení. Bylo důležité zajistit po dobu rekonstrukce náhradní stravování. Strava byla nakonec odebírána z kuchyně nemocnice Jablonec, která je provozována firmou Sodexho. Přestože jsem rádi, že spolupráce fungovala dobře, musím konstatovat, že kvalita stravy byla jednoznačně o třídu níž. To se okamžitě projevilo na nespokojenosti pacientů, ale negativně tuto skutečnost vnímali i zaměstnanci. S úlevou musím konstatovat, že naši kuchaři své řemeslo nezapomněli, a v současné době si pochutnáváme na jejich vynikajících jídlech. Současně nový systém distribuce stravy pro pacienty a nová zaměstnanecká jídelna výrazně pozvedla kulturu stravování v závěru roku. Po několika letech nesmělého oťukávání jsme se v loňském roce rozhodli pokročit v zavádění výpočetní techniky a budování nemocničního informačního systému ( IS) do medicínského provozu. Důvod zůstává jediný rychlejší přístup k informacím, které se postupně nashromáždí v databázi umožní v pozdější době rychlejší a kvalitnější péči o naše klienty. Úmyslně říkám později. Je to v době, kdy je nemocniční informační systém NIS- užíván skutečně na všech pracovištích nemocnice. Celková investice do takového systému pro nemocnici naší velikosti se počítá řádově v milionech. Tolik volných prostředků k dispozici nemáme, a proto jsme museli zvolit zdlouhavější a obtížnější cestu postupného zavádění na jednotlivá pracoviště. Po dětském oddělení a biochemické laboratoři jsme takto letos začali zpracovávat dokumentaci na chirurgickém oddělení, ARO, RTG a interní ambulanci. Dolaďování systému znamenalo od všech zaměstnanců vysoké nasazení a značnou dávku trpělivosti, zejména když se v důsledku určitého technického nedostatku chod systému zadrhával. Po odstranění počátečních problémů však nyní systém pracuje dobře, a tak, jak si jej sestry a lékaři začínají osvojovat, daří se využívat i jeho přednosti. Pokud tedy nám to finanční situace v letošním roce dovolí, chceme NIS rozšířit na další pracoviště. Velkou část práce na celém informačním systému vykonal nový správce počítačové sítě pan Krejčí. Určitě díky jeho schopnostem byly a jsou všechny naše připomínky uváděny do praxe. Bohužel však pro náročnost celé akce nezbylo tolik času na další projekt v rámci informační techniky na dotažení prezentace nemocnice na Internetu. Stránka tak v tuto chvíli zůstává rozpracovaná a obsahuje převážně jen základní údaje. Tady nás čeká do letošního roku velký kus práce. Přes řadu úspěchů není možno přehlédnout nedostatky, které se v průběhu roku projevily. K těm základním patří nekvalitní přenos informací mezi jednotlivými úrovněmi řízení, a to oběma směry. Jedině přesné a včasné předání informace, exaktní a jasná formulace této informace může přinést její efektivní využití a použití. Projevilo se několik vážných chyb v plánování na úrovni středního managementu, což vedlo k nesplnění některých, byť dílčích úkolů. Všechny tyto nedostatky snad měly jen okrajový vliv na péči o pacienta, přesto je zcela nezbytné na jejich odstranění tvrdě pracovat.

9 Vykázané body za MN Turnov v roce I. pol II. pol Celkem A jaký je výhled pro letošní rok? Kromě úkolů, které jsem zmínil výše, je hlavním motem konsolidace personální situace s výhledem do budoucna. Pokud si chceme udržet pozici nemocnice s takto vysokou dynamikou rozvoje, jedná se o úkol prvořadý. Jedině dostatečné množství personálu, dostatečně finančně motivovaného, vybaveného moderní diagnostickou a léčebnou technikou může zajistit kvalitní zdravotnický servis pro klienty, kteří po právu žádají špičkovou zdravotnickou péči. Je potřeba dále tvrdě pracovat na vnitřní organizaci naší nemocnice. Na postech středních vedoucích pracovníků máme velmi schopné odborníky, je však nezbytné dále posilovat jejich manažerské dovednosti. Komerční charakter nemocnice na straně jedné a poměrně striktně dané požadavky na strukturu péče vyžadují řadu kompromisů, jejichž význam ještě roste provázaností a vzájemnými vztahy mezi jednotlivými články léčebného procesu. Jedině maximální využití všech možností, které nám dává stávající systém může vést k celkové prosperitě naší nemocnice. Znamená to však oprostit se od některých stereotypů a pružně reagovat na změny systému. V prvním pololetí 2001 bude definitivně vyčleněno samostatné oddělení následné RHB péče. V návaznosti bude nezbytné opět upravit organizaci práce tak, aby přesun pacientů mezi jednotlivými odděleními byl skutečně efektivní. V rámci finančních možností bude proveden další nákup přístrojové techniky. Prioritou pro rok 2001 je nový ultrazvukový přístroj pro pracoviště rentgenu. V rámci zobrazovacích metod bude i v dalších letech metodou první volby, je proto nezbytné vlastnit přístroj odpovídající technické úrovně. Věřím, že se nám i v letošním roce bude dařit rozvíjet potenciál, který naše nemocnice prokázala v roce minulém. Je pro mně ctí a obrovským uspokojením, že se mohu podílet na práci kolektivu, který má veškeré předpoklady, aby se ctí zhostil všech úkolů, které jsou na nás kladeny. MUDr. Martin Hrubý náměstek léčebně preventivní péče I. Lůžková část: - lůžková oddělení: chirurgické oddělení snížilo počet akutních lůžek a tato část byla

10 převeden na lůžka následné péče. Anesteziologicko-resuscitační oddělení, interní oddělení s koronární jednotkou, gynekologickoporodnické a oddělení dětské s jednotkou patologických novorozenců. II. Ambulantní část: Chirurgie: Ambulance všeobecná, úrazová, cévní, pro onemocnění prsu ( komplexní péče) a urologická (rozšíření na 3 dny v týdnu.). Interna: Všeobecná interní ambulance, kardiologická ambulance, gastroenterologická ambulance, endokrinologická ambulance, diabetologická ambulance, zajištění péče závodního lékaře, nově pak ambulance pro obezitu a poruchy lipidového metabolismu. Gynekologie: Základní ambulantní péče, poradna pro těhotné, poradna pro RT, poradna pro onemocnění děložního čípku, pro gynekologickou onkologii, urogynekologii, sterilní manželství a UZ diagnostiku. LM, SZP 3,5. Pediatrie: ambulance odborná nefrologická ordinace pro děti a dorost, odborná endokrinologická ordinace pro děti a dorost, ordinace pro rizikové novorozence a kojence, odborná gastroenterologická ordinace pro děti a dorost, odborná kardiologická a kardiosonografická ordinace pro děti a dorost, akupunktní ordinace. Komplementární služby: RDG LM 2, laborantky 7, zdravotní sestra 1. OKBH LM 1, SZP 9,506, patologicko-anatomické oddělení LM 2, laborantky 8,6. Léčebná rehabilitace LM 1,15, fyzioterapeutky 9. Plicní ambulance LM 1,4, SZP 2,2. Home Care 2. Statistický pohled: V roce 2000 bylo přijato celkem pacientů: 6.488,00 Průměrná doba hospitalizace: 7,39 Počet porodů : 390,00 (z toho 3 porody dvojčat) Výzkum: Interní oddělení, OKBH pokračující účast na kardiologické studii PRAGUE 2 v rámci ČR a na mezinárodní kardiologické studii CAF-003 Icon. Chirurgické oddělení, OKBH Klinická studie CP-LP-1- klinické zkoušky nízkomolekulárního heparinu na výskyt pooperačních komplikačí v pooperačním období.

11 Gyn. por. oddělení - MUDr. Nožička - účast na programu Drahokam depistáž Ca mammae - MUDr. Mikl, MUDr. Tala - klinická studie vedlejších účinků hormonální antikoncepce - klinická studie účinnosti preparátu Sumamed v léčbě kolpitid Trvá projekt Drahokam, kromě výukové části návrh a vytvoření osvětových materiálů pro veřejnost. Pedagogická činnost: Celkem lékařů nemocnice vyučuje na SZŠ. Na jednotlivých odděleních v nemocnici probíhá pod dohledem učitelek odborného výcviku výuka žákyň SZŠ a odborné stáže studentů lékařských fakult. Publikační činnost: MUDr. Tichý publikace v tisku na téma devitalizace u onkologických onemocnění spolu s MUDr. Frotýnem Karlem (ČSAV). Semináře: V roce 2000 bylo uspořádáno celkem 6 celoústavních seminářů s okresní účastí sester a praktických lékařů. Na některých odděleních probíhají odborné semináře pro lékaře a sestry. Kromě místních, okresních a krajských seminářů se lékaři zúčastnily těchto akcí: Chirugické oddělení - Dr. Berndt - stáž v dětské traumatologii Praha - Dr. Hrubý - stáž v dětské chirurgii Praha - kurz v UZ diagnostice Olomouc - gastroenterologický kongres Karlovy Vary - Dr. Faltus - AO symposium Ustí nad Labem - Traumatolog sjezd Brno - Dr. Oma - angiologické symposium - Dr. Kolombo- urologické kongresy v Mar. Lázních a Vys. Tatrách, Krakow (Dr.Porš) Interní oddělení - pořádání dvou celoústavních seminářů, dále společných seminářů s praktickými lékaři a vnitřních seminářů pro lékaře a sestry oddělení.

12 Gynekologicko-porodnické oddělení - podle plánu primáře oddělení se lékaři účastní akcí ČLS na úrovni regionu i celostátní. V rámci oddělení organizují 1x za 2 měsíce odborné semináře tak, že v průběhu roku každý lékař jeden ze seminářů vede. - MUDr. Mokrá je v přípravě na atestaci II. stupně OKBH - MUDr. Brzák přednášel problematiku preanalytické fáze laboratorního vyšetření na ústavním semináři a Celostátních pracovních dnech SZP v květnu Oddělení zorganizovalo Celostátní pracovní dny SZP se vzdělávacím programem v hematologii a transfúzní službě. RDG -v říjnu 2000 úspěšně odatestovaly dvě laborantky (paní Vavříková a Hradecká). RHB - zařazení fyzioterapeutky Diany Kapušnikové do kurzu měkkých a mobilizačních technik Dr. Faltus je členem výboru České traumatologické společnosti. Dr. Kolombová složila atestaci z FBLR PSS má 58 SZP. V současné době jich 8 studuje. 2 sestřičky studují kombinované bakalářské studium ošetřovatelství v Hradci Králové. SZP se zúčastňují seminářů sesterských, celoústavních i celorepublikových, dále se účastní kurzů dle odbornosti, které pořádá IDV PZ v Brně. Lékaři a sestry nemocnice se aktivně účastní projektu Drahokam a podílejí se tak depistáži karcinomu mammy. Mezinárodní vztahy: RNDr. Brzák a MUDr. Honzů pracují na česko-německém projektu společné dokumentace u pacientů s trvalou antikoagulační léčbou, probíhajícího na základě z projektu PHARE. - Dr. Hodík, Dr. Faltus - traumatologický sjezd v Hanoveru - Dr. Kolombo - urologický kongres v Krakowě - Ing. T. Sláma, MUDr. Hrubý - Holandsko, nemocnice Gouda, odborná stáž Ekonomické informace. V roce 2000 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši 9794 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 1999 došlo k nárůstu ztráty o 8374 tis. Kč. Na uvedeném výsledku mělo podíl zejména: Náklady a výnosy za rok 1999, 2000

13 (v tis. Kč) Účet Název položky index 0/1 501 Přímý materiál , Energie ,17 51x Opravy, služby ,92 52x Mzdové náklady ,08 54x Fin. Náklady, civilní služba ,38 55x Odpisy , Ostatní náklady., DPH ,09 CELKEM NÁKLADY ,10 6xx Výnosy od zdravotních pojišťoven ,05 6xx Ostatní výnosy, pronájem, strava , Dotace ,50 CELEKM VÝNOSY ,02 CELKEM NÁKLADY ,10 HOSP. VÝSLEDEK ,90 1. Nárůst nákupů o víc než 4200 tis. Kč. Z této položky je nejvyšší nárůst přímo souvisejících s poskytováním zdravotní péče a to: - krevních derivátů o cca. 400 tis. Kč - léků o 1700 tis. Kč - speciálního zdravotnického materiálu o 1200 tis. Kč. - Potraviny a stravovací provozy o 1000 tis. Kč Komentář: zvýšení nákupů u prvních tří komodit je způsobeno významným nárůstem činnosti Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Tento nárůst přímo souvisí s používáním nových přístrojů plicních ventilátorů a tím umožnění léčby významně širšího spektra pacientů. Současně s nárůstem nákladů došlo k významnému zvýšení výkonů. Zvýšené výdaje u potravin jsou na vrub zásobování po dobu rekonstrukce stravovacího traktu. Rozvaha za rok 2000 v tis. Kč AKTIVA A. Stálá aktiva Nehmtoný investiční majetek

14 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku Hmotný investiční majetek Oprávky k hmotnému investičnímu majetku Finanční investice B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodové účty aktivní AKTIVA CELKEM PASIVA C. Vlastní zdroje Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek, vč. Min. let D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM Snížení provozních doatací od zřizovatele o 2000 tis. Kč. 3. Nárůst energií o 1000 tis. Kč 4. Nárůst mzdových nákladů o 4400 tis. Kč. Významný díl navýšení je na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví. 5. Nárůst odpisů o 600 tis. Kč. Na druhé straně došlo k navýšení výnosů zejména od zdravotních pojišťoven o celkovou částku 4700 tis. Kč. Struktura aktiv a pasiv doznala oproti roku 1999 změnu zejména ve snížení položky přechodné účty aktivní o 5800 tis. Kč. Uvedená změna je způsobená jiným způsobem financování. I nadále přetrvává poměrně vysoký zůstatek na účtech pohledávek a závazků, což do jisté míry charakterizuje špatnou platební morálku zdravotních pojišťoven. Ta v konečném důsledku způsobuje zpožďování plateb našim dodavatelům. Celkově došlo k nepatrnému snížení úhrnu aktiv a pasiv, což vzhledem k výši považuji za nevýznamné. Závěr: Hospodářský výsledek je pouze jedním z parametrů, který charakterizuje ekonomickou situaci organizace. Ztráta dosažená v roce 2000 je sice vysoká a je nutné se jí zabývat, avšak zejména s ohledem na skutečnost, že mírně překračuje výši odpisů. Při celkovém ekonomickém hodnocení je nutno uvažovat s bodovou produkcí v roce 2000, počte pacientů, lůžkodnů apod. Je vysoce pravděpodobné, že razantní navýšení počtu vykázaných a uznaných bodů v roce 2000 by se již v letošním roce mělo promítnout do výše úhrad od zdravotních pojišťoven. Podmínkou je alespoň přibližné zachování metodiky způsobu financování, které prozatím respektuje bodovou produkci minulých období. Personální a mzdová oblast. Počet zaměstnanců k celkem 329, z toho 46 lékařů, 172 SZP, 111 ostatních zaměstnanců.

15 A: přijati: MUDr. Čapková Stanislava, MUDr. Porš, MUDr. Šafářová Martina odešli: MUDr. Vašák Nikolaj B: atestace: MUDr. Kolombová Jitka MUDr. Vašák Nikolaj MUDr. Maryšková Alice MUDr. Slámová Monika MUDr. Vondráková Michaela Tabulka průměrných platů v Kč Průměrná hrubá mzda celkem Z toho přesčas a pohotovost Lékaři Zdravotní sestry Niřší a pomocný zdr. Personál Administrativa a THP Dělnický a provozní pracovníci Průměrný plat za všechny kategorie EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Koncem roku 2000 se nám popovedl náš cíl z minulých let. Nempra s.r.o. rozšířila předmět podnikání o rozvod a výrobu tepla. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov, který je jedním ze dvou jednatelů společnosti. Členy dozorčí rady jsou: M. Klousová, Ing. Schneiderová, R. Ouvínová. Vztah s nemocnicí je definován smluvně. Roční účetní závěrka je ověřena auditorem. Společnost dosáhla v roce 2000 zisku 814 tis. Kč. V roce 2001 plánujeme další rozšíření služeb zejména o výrobu a prodej energie. ZPRÁVA O AUDITU Městská nemocnice Turnov

16 III. VÝROK AUDITORA Na základě výsledků použitých metod a technik ověřování předepsaným zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi konstatujeme, že v postupech a sestavení účetní závěrky příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov za rok 2000 jsme zjistili některé nedostatky závažnějšího charakteru. Při vyhodnocení jejich vlivu na vypovídající schopnost účetní závěrky a při respektování principu významnosti je však podle našeho názoru možno vyslovit závěr, že s ohledem na velikost majetku a roční obrat nejsou tyto nedostatky takového rozsahu, aby významným způsobem ovlivnily celkový pohled na finanční situaci organizace, která je zobrazena v účetních výkazech. Při respektování uvedené skutečnosti konstatujeme, že účetní závěrka podle našeho názoru ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje stav majetku, závazků, rozdíl majetku a závazků, vlastní zdroje a výsledek hospodaření organizace. V Turnově, dne Auditorská společnost: AUDITEX s.r.o. Rumjancevova Liberec číslo licence 9 Ing. Milan Šubert auditor, číslo dekretu 143 jednatel společnosti AUDITEX

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 1. ř e d i t e l

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 1. ř e d i t e l MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 1 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3-4 Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 6-14

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace 12 13 Základní ukazatele

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2004 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2004 Informace o nemocnici... 2 Organizace

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

Městská nemocnice Hořice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN

Městská nemocnice Hořice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN 1 OBSAH str. Úvodní slovo ředitelky nemocnice 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 9 Ošetřovatelství 9 10 Zdravotnická laboratoř

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více