MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV"

Transkript

1 MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV VÝROČNÍ ZPRÁVA r o k Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah

2 Úvodní slovo ředitele Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče Ekonomické informace.. 13 Personální a mzdová oblast. 14 Personální a mzdová oblast. 15 Nempra s.r.o Přílohy - Výrok auditora Úvodní slovo ředitele. Dovoluji si tímto předložit zprávu o činnosti Městské nemocnice Turnov za rok V úvodu se kpokusím zachytit nejdůležitější okamžiky a události, v dalších částech zprávy následuje pak hodnocení detailnější jak z pohledu léčebně preventivní a personální, tak ekonomicko-technické.

3 Začnu chronologicky. Před několika lety jsme říkali, jak dobré by pro pacienty bylo, kdybychom měli v nemocnici lékárnu. Díky přestavbě ambulantního pavilónu jsme uvolnili prostory ve vstupní části nemocnice. Konečně počátkem roku 2000 se nám po stavebních úpravách realizovaných svépomocně podařilo zprovoznit veřejnou lékárnu na půdě nemocnice. Tento neoddiskutovatelně pozitivní krok významným způsobem zjednodušil našim pacientům přístup k lékům, které si můžou obstarat hned po absolvování vyšetření. Bohužel snad až příliš přísné zákony neumožňují, abychom mohli tuto lékárnu využívat k dodávkám léků pro vlastní nemocnici. Vzhledem k faktu, že se nám nepodařilo získat lékárníka, byly jsme nuceni pronajmout prostory soukromé firmě. Otevřením lékárny se nám rozhodně podařilo vytvořit konkurenční prostředí v této oblasti a tím plošné snížení cen. Co nebylo v naší moci zajistit, byly noční pohotovostní služby, protože tuto otázku neřešila ani jedna nabídka ve výběrovém řízení. V květnu jsme zahájili nejsložitější stavební akci v novodobé historii nemocnice generální rekonstrukci hospodářské budovy tj. stravovacího provozu a administrativy. O této akci se mluvilo i psalo hodně a nebudu znovu opakovat všechna fakta. Z pohledu nemocnice to bylo dlouhých 7 měsíců strádání a nepohodlí pro pacienty i zaměstnance, které stavební ruch sebou nutně přináší. Dlouhé období kvalitativně horšího ale i dražšího stravování, které je obvykle každé s přívlastkem náhradní. Období řešení mnoha problémů kolem celé akce se všemi důsledky. Po ukončení akce jsme se s generálním dodavatelem a projektantem shodli na tom, že celá alce byla provedena v extrémně krátkém časovém intervalu. I když nakonec vše dobře dopadlo, je nutné v budoucnu dát tak významným akcím více času. Závěr roku se nesl ve znamení značné nervozity, která je přirozená, pokud se jedná o citlivou otázku mezd a personalistiky. Doporučením ministra zdravotnictví na zvýšení tarifů o 10 % z tzv. rezerv nemocnice vzniklo hodně vzrušených debat a diskusí, které zcela jednoznačně nepřidali na klidu při práci. Nutno říct, že 10% navýšení tarifů považuji za slabou náplast na šrámy zdravotníků způsobené extrémním pracovním vypětím a břemenem odpovědnosti, které tito pracovníci nesou. Jenomže jakýkoliv mzdový nárůst bez nárůstu plateb od zdravotních pojišťoven nebo zajiětění z jiných zdrojů je v konečném důsledku krok jednoznačně prohlubující ztrátu nemocnice. Situace u lékařů vyústila do vzniku Lékořského odborového klubu, následovali složité jednání, které skončili vzájemnou dohodou a kompromisem. V předešlých odstavcích jsem se zmínil pouze o některých událostech označovaných jako nejvýznamnější. To nejcennější a nejpodstatnější je skutečnost, že nemocnice tady je a funguje. Funguje především díky dobře sehraným pracovním týmům lékařů, zdravotních sester, techniků, řidičů, sanitářů, údržbářů, administrativy a dalších skupin pracovníků, odborníků ve své profesi, kteří dnes a denně vykonávají práci pro veřejnost, pro pacienty. Ani letos se nevyhneme určitým stavebním úpravám a rekonstrukcím v nemocnici, i když rozhodně tyto nebudou ani zdaleka tak rozsáhlé jako vloni. Stěžejní bude připravit k opětovnému používání bývalé gynekologicko-porodnické oddělení k novému účelu, tj. pro lůžka následné rehabilitační péče. Rádi bychom zrekonstruovali rovněž spodní patro chirurgie a rehabilitaci vodoléčbu. Vede nás snaha zajistit pro pacienty a příslušný personál důstojné pracovní prostředí. Dále je nutné opravit střechy hlavní budovy a zejména na svobodárně. Rozsah akcí bude do velké míry záviset od našich finančních možností.

4 Co bychom si přáli v roce 2001? Především méně stavebního ruchu a více klidu na práci. Co možná nejméně stresů, nejistoty, konfliktů a špatné nálady. Co možná nejvíc dobrých vztahů, dobrých zpráv, pohody a spokojenosti. Důstojné pracovní podmínky a společenskému ohodnocení práce zdravotníka i odpovídající hodnocení finanční. Práce ve zdravotnictví není lehká, ale za to je špatně placená. Důkazem toho je chronický nedostatek zdravotních sester a lékařů. Očekáváme proto letos personální problémy, s kterými se budeme muset vypořádat. I přes všechny úkoly, které nás čekají, jsem optimista. Věřím, že všechno dobře dopadne i v roce Ing. Tomáš Sláma ředitel Vedení městské nemocnice: stav k ŘEDITEL - Ing. T. Sláma

5 ÁMĚSTEK LPP - MUDr. M. Hrubý SPRÁVCE - M. Sedlák HLAV Í SESTRA - M. Strnadová VEDOUCÍ ADMI ISTRATIVY - Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI ODDĚLE Í : I TER Í - MUDr. J. Tomášek CHIRURGICKÉ MUDr. D. Berndt GY EKOLOGICKO-POROD ICKÉ MUDr. A. Mikl A ESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČ Í MUDr. J. Patka DĚTSKÉ MUDr. J. Frömel REHABILITAČ Í MUDr. J. Kolombová RDG MUDr. P. Šváb PATOLOGICKO-A ATOMICKÉ MUDr. J. Tichý KLI ICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE R Dr. P. Brzák Úsek léčebně - preventivní péče Při hodnocení roku 2000 z pohledu léčebně preventivní péče si dovolím konstatovat, že tento rok patřil k těm nejnáročnějším.

6 Struktura lůžek MN Turnov Odbornost Název Příloha Zcela zásadní změnu Stav konec 2000 č ve vnitřním členění 1H1 Interna nemocnice, s výrazným 1I1 Interna JIP 2 4 dopadem na chod několika 3H1 Dětské oddělení, znamenala změna 3I1 3H4 Dětské JIP novorozenecké struktury lůžkového fondu podle výsledků výběrového 3I4 nedonošenecké 15 2 řízení. Lůžkový fond 5H1 chirurgie chirurgického a interního 5I1 JIP - CH 0 2 oddělení byl přerozdělen 6H3 gyn.-por a část lůžek byla vyčleněna 6I3 JIP -G 0 2 jako tzv. lůžka následné 7I8 ARO 10 4 péče. Ta jsou určena 9U7 NP-RHB 0 18 pro pacienty, kteří překonají NP - oš 0 18 akutní onemocnění, součet ale potřebují další péči v nemocničním ošetřování s výhledem, že do 3 měsíců budou schopni buď návratu do domácího prostředí, nebo překladu do LDN či domova důchodců. Tato změna pro nemocnici přináší klady i zápory. Ke kladům lze přičíst, že je vlastně definován tento dlouhodobější pobyt na lůžku v nemocnici. I dříve řada pacientů zůstávala v naší nemocnici na rehabilitaci řadu týdnů, tento dlouhý pobyt však byl nemocnici vyčítán při nejrůznějších hodnoceních, a rovněž pojišťovny cíleně s prodlužováním délky pobytu platily nemocnici méně za poskytnutou péči. Nyní vlastně zařazením do jiné škatulky plníme vyžadované parametry lépe. Cenou za to je však extrémní nárůst administrativy spojené s přesunem pacientů mezi jednotlivými typy lůžek. Pro plnou realizaci této nové koncepce jsme plánovali v průběhu minulého roku rekonstruovat nové prostory pro odčlenění celé nové stanice následné rehabilitační péče. Finance původně přislíbené z ministerstva zdravotnictví na tuto akci však nám nebyly poskytnuty, a tak jsme museli tyto úpravy přesunout až do počátku roku 2001, kdy je provádíme z vlastních prostředků.v roce 2000 proto byla tato lůžka provozována v rámci lůžkového fondu chirurgického a interního oddělení. To mělo samozřejmě vliv na organizaci práce těchto oddělení a tento stav vyžadoval od personálu značnou přizpůsobivost. Počet ošetřovacích dnů Oddělení Interna Dětské Gyn.-por Chirurgie ARO NP Celkem Dalším oddělením, kterého se restrukturalizace výrazně dotknula, je pediatrie. Zde došlo ke skutečně výraznému snížení lůžkové základny prakticky o 50%. Toto číslo sice působí hrozivě, na druhou stranu vyplývalo ze zcela exaktní analýzy obložnosti tohoto oddělení,provedené pojišťovnou. Vývoj v druhém pololetí 2000 tuto skutečnost potvrdil obložnost se stále neblíží ideálním 90%. Zde se projevuje nepříznivý demografický vývoj nízká porodnost v řadě posledních let přináší menší počet dětí ve spádu. Rovněž kvalitnější péče ze stany praktických pediatrů snižuje nároky na hospitalizace. Souhrnem je možno konstatovat, že změněná struktura lůžkové základny naší nemocnice neznamená ani omezení, ani změnu spektra poskytované péče. Kvalita zdravotnických zařízení je výrazným způsobem závislá na kvalitě používané techniky. Proto jsme v roce 2000 rovněž uskutečnili investice do nových přístrojů. Výrazný kvalitativní skok znamenalo zakoupení dvou přístrojů Siemens

7 pro umělou plicní ventilaci pro oddělení ARO. Tím se výrazně zvýšila možnost péče o nemocné v kritickém stavu. Využití obou přístrojů bylo v průběhu roku vysoké. Zázemí takto kvalitní intenzivní péče mělo zcela nepochybně vliv i na spektrum chirurgických zákroků, provedených v naší nemocnici. Z dalších přírůstků není možno vynechat nový biochemický analyzátor, který zajišťuje bezpečný provoz celé laboratoře a kapacitně ji natolik posílil, že je nyní schopna nabídnout své služby i všem privátním zdravotnickým zařízením ve spádové oblasti.je velmi významné, že tento přístroj byl pořízen shodou náhod bezúplatným převodem z jiného zdravotnického zařízení. Vyhnuli jsme se tak několikamilionové investici, plánované v dalších letech. Z dalších přístrojů si zaslouží pozornost nový přístroj pro funkční vyšetření močového ustrojí- urodynamický analyzátor. Díky tomuto přístroji je servis v urologické problematice kvalitativně vyšší a umožňuje nám zcela přesně stanovovat terapeutické postupy. Význam tohoto přístroje je mezioborový, neboť se dotýká problematiky dětských, gynekologických i chirurgických pacientů. Z hlediska chirurgie traumatologie je potom velmi významné zakoupení nové vrtačky pro kostní operace. Tak jako každý rok však byla uskutečněna jen menší část plánovaných investic. Zbylé investice potom budou dle znovu přepracovaných priorit zařazeny v dalších letech. Ani nové budovy, ani přístroje by však sami nestačily, kdyby nebyl zdravotnický personál, který by je využíval ku prospěchu klientů. Bohužel právě personální otázky nám zejména v druhém pololetí loňského roku nadělaly hodně vrásek. Není žádným tajemstvím, že zájem o práci ve zdravotnictví, a zejména v nemocničním sektoru, je rok od roku nižší. Nedostatek pracovníků se projevuje nejen v řadách zdravotních sester, o čemž se již i veřejně mluví, ale rovněž v řadách lékařů. Důvod je nasnadě platové ohodnocení je vzhledem k fyzické i psychické náročnosti tohoto zaměstnání zcela neatraktivní. Proto je pro nás nesmírně obtížné nahradit jakýkoliv úbytek kvalifikovaného personálu. Zcela otevřeně přiznáváme, že jsme v létě a na podzim loňského roku poznali, co to znamená dostat se na hranu, do situace, kdy prakticky není možno zajistit plný provoz nemocnice. Jen díky nesmírné obětavosti a osobního odříkání ze strany personálu nemocnice jsme provoz nejen udrželi, ale po zhodnocení celého roku jsme vykázali 14% navýšení výkonu! Tento výkon by potom měl zajistit nemocnici v letošním roce takové příjmy, abychom mohli našim zaměstnancům zvýšit platy o částky, které stanoví nové mzdové předpisy, a které po dlouhé době zohledňují postavení zdravotníků. Pokud hovoříme o personálních otázkách,není možno pominout zhoršení klimatu v nemocnici po velmi necitlivých vyhlášeních ministra zdravotnictví a představitelů některých profesních organizací o platových otázkách. Zcela nepodložená tvrzení o finančních rezervách, nekonkrétní pomluvy manažerů nemocnic a zmatené a zcela nesystémové příkazy k navýšení mezd vyvolaly skutečně výraznou krizi mezi zaměstnanci a vedením. Troufám si tvrdit, že celá situace byla zvládnuta jedině díky skutečně vysoké úrovni všech zaměstnanců a díky hodinám a hodinám času stráveným při jednáních. Jsem přesvědčen, že vyvolání takto vypjaté situace v jiných organizacích, kde vzdělání a přirozená inteligence zaměstnanců není na takové výši, by skončilo katastrofou.

8 Dominantní událostí, doslova a do písmene hodně viditelnou, byla náročná přestavba stravovacího provozu a administrativní budovy. Pro činnost nemocnice má stravovací provoz zcela klíčové postavení. Bylo důležité zajistit po dobu rekonstrukce náhradní stravování. Strava byla nakonec odebírána z kuchyně nemocnice Jablonec, která je provozována firmou Sodexho. Přestože jsem rádi, že spolupráce fungovala dobře, musím konstatovat, že kvalita stravy byla jednoznačně o třídu níž. To se okamžitě projevilo na nespokojenosti pacientů, ale negativně tuto skutečnost vnímali i zaměstnanci. S úlevou musím konstatovat, že naši kuchaři své řemeslo nezapomněli, a v současné době si pochutnáváme na jejich vynikajících jídlech. Současně nový systém distribuce stravy pro pacienty a nová zaměstnanecká jídelna výrazně pozvedla kulturu stravování v závěru roku. Po několika letech nesmělého oťukávání jsme se v loňském roce rozhodli pokročit v zavádění výpočetní techniky a budování nemocničního informačního systému ( IS) do medicínského provozu. Důvod zůstává jediný rychlejší přístup k informacím, které se postupně nashromáždí v databázi umožní v pozdější době rychlejší a kvalitnější péči o naše klienty. Úmyslně říkám později. Je to v době, kdy je nemocniční informační systém NIS- užíván skutečně na všech pracovištích nemocnice. Celková investice do takového systému pro nemocnici naší velikosti se počítá řádově v milionech. Tolik volných prostředků k dispozici nemáme, a proto jsme museli zvolit zdlouhavější a obtížnější cestu postupného zavádění na jednotlivá pracoviště. Po dětském oddělení a biochemické laboratoři jsme takto letos začali zpracovávat dokumentaci na chirurgickém oddělení, ARO, RTG a interní ambulanci. Dolaďování systému znamenalo od všech zaměstnanců vysoké nasazení a značnou dávku trpělivosti, zejména když se v důsledku určitého technického nedostatku chod systému zadrhával. Po odstranění počátečních problémů však nyní systém pracuje dobře, a tak, jak si jej sestry a lékaři začínají osvojovat, daří se využívat i jeho přednosti. Pokud tedy nám to finanční situace v letošním roce dovolí, chceme NIS rozšířit na další pracoviště. Velkou část práce na celém informačním systému vykonal nový správce počítačové sítě pan Krejčí. Určitě díky jeho schopnostem byly a jsou všechny naše připomínky uváděny do praxe. Bohužel však pro náročnost celé akce nezbylo tolik času na další projekt v rámci informační techniky na dotažení prezentace nemocnice na Internetu. Stránka tak v tuto chvíli zůstává rozpracovaná a obsahuje převážně jen základní údaje. Tady nás čeká do letošního roku velký kus práce. Přes řadu úspěchů není možno přehlédnout nedostatky, které se v průběhu roku projevily. K těm základním patří nekvalitní přenos informací mezi jednotlivými úrovněmi řízení, a to oběma směry. Jedině přesné a včasné předání informace, exaktní a jasná formulace této informace může přinést její efektivní využití a použití. Projevilo se několik vážných chyb v plánování na úrovni středního managementu, což vedlo k nesplnění některých, byť dílčích úkolů. Všechny tyto nedostatky snad měly jen okrajový vliv na péči o pacienta, přesto je zcela nezbytné na jejich odstranění tvrdě pracovat.

9 Vykázané body za MN Turnov v roce I. pol II. pol Celkem A jaký je výhled pro letošní rok? Kromě úkolů, které jsem zmínil výše, je hlavním motem konsolidace personální situace s výhledem do budoucna. Pokud si chceme udržet pozici nemocnice s takto vysokou dynamikou rozvoje, jedná se o úkol prvořadý. Jedině dostatečné množství personálu, dostatečně finančně motivovaného, vybaveného moderní diagnostickou a léčebnou technikou může zajistit kvalitní zdravotnický servis pro klienty, kteří po právu žádají špičkovou zdravotnickou péči. Je potřeba dále tvrdě pracovat na vnitřní organizaci naší nemocnice. Na postech středních vedoucích pracovníků máme velmi schopné odborníky, je však nezbytné dále posilovat jejich manažerské dovednosti. Komerční charakter nemocnice na straně jedné a poměrně striktně dané požadavky na strukturu péče vyžadují řadu kompromisů, jejichž význam ještě roste provázaností a vzájemnými vztahy mezi jednotlivými články léčebného procesu. Jedině maximální využití všech možností, které nám dává stávající systém může vést k celkové prosperitě naší nemocnice. Znamená to však oprostit se od některých stereotypů a pružně reagovat na změny systému. V prvním pololetí 2001 bude definitivně vyčleněno samostatné oddělení následné RHB péče. V návaznosti bude nezbytné opět upravit organizaci práce tak, aby přesun pacientů mezi jednotlivými odděleními byl skutečně efektivní. V rámci finančních možností bude proveden další nákup přístrojové techniky. Prioritou pro rok 2001 je nový ultrazvukový přístroj pro pracoviště rentgenu. V rámci zobrazovacích metod bude i v dalších letech metodou první volby, je proto nezbytné vlastnit přístroj odpovídající technické úrovně. Věřím, že se nám i v letošním roce bude dařit rozvíjet potenciál, který naše nemocnice prokázala v roce minulém. Je pro mně ctí a obrovským uspokojením, že se mohu podílet na práci kolektivu, který má veškeré předpoklady, aby se ctí zhostil všech úkolů, které jsou na nás kladeny. MUDr. Martin Hrubý náměstek léčebně preventivní péče I. Lůžková část: - lůžková oddělení: chirurgické oddělení snížilo počet akutních lůžek a tato část byla

10 převeden na lůžka následné péče. Anesteziologicko-resuscitační oddělení, interní oddělení s koronární jednotkou, gynekologickoporodnické a oddělení dětské s jednotkou patologických novorozenců. II. Ambulantní část: Chirurgie: Ambulance všeobecná, úrazová, cévní, pro onemocnění prsu ( komplexní péče) a urologická (rozšíření na 3 dny v týdnu.). Interna: Všeobecná interní ambulance, kardiologická ambulance, gastroenterologická ambulance, endokrinologická ambulance, diabetologická ambulance, zajištění péče závodního lékaře, nově pak ambulance pro obezitu a poruchy lipidového metabolismu. Gynekologie: Základní ambulantní péče, poradna pro těhotné, poradna pro RT, poradna pro onemocnění děložního čípku, pro gynekologickou onkologii, urogynekologii, sterilní manželství a UZ diagnostiku. LM, SZP 3,5. Pediatrie: ambulance odborná nefrologická ordinace pro děti a dorost, odborná endokrinologická ordinace pro děti a dorost, ordinace pro rizikové novorozence a kojence, odborná gastroenterologická ordinace pro děti a dorost, odborná kardiologická a kardiosonografická ordinace pro děti a dorost, akupunktní ordinace. Komplementární služby: RDG LM 2, laborantky 7, zdravotní sestra 1. OKBH LM 1, SZP 9,506, patologicko-anatomické oddělení LM 2, laborantky 8,6. Léčebná rehabilitace LM 1,15, fyzioterapeutky 9. Plicní ambulance LM 1,4, SZP 2,2. Home Care 2. Statistický pohled: V roce 2000 bylo přijato celkem pacientů: 6.488,00 Průměrná doba hospitalizace: 7,39 Počet porodů : 390,00 (z toho 3 porody dvojčat) Výzkum: Interní oddělení, OKBH pokračující účast na kardiologické studii PRAGUE 2 v rámci ČR a na mezinárodní kardiologické studii CAF-003 Icon. Chirurgické oddělení, OKBH Klinická studie CP-LP-1- klinické zkoušky nízkomolekulárního heparinu na výskyt pooperačních komplikačí v pooperačním období.

11 Gyn. por. oddělení - MUDr. Nožička - účast na programu Drahokam depistáž Ca mammae - MUDr. Mikl, MUDr. Tala - klinická studie vedlejších účinků hormonální antikoncepce - klinická studie účinnosti preparátu Sumamed v léčbě kolpitid Trvá projekt Drahokam, kromě výukové části návrh a vytvoření osvětových materiálů pro veřejnost. Pedagogická činnost: Celkem lékařů nemocnice vyučuje na SZŠ. Na jednotlivých odděleních v nemocnici probíhá pod dohledem učitelek odborného výcviku výuka žákyň SZŠ a odborné stáže studentů lékařských fakult. Publikační činnost: MUDr. Tichý publikace v tisku na téma devitalizace u onkologických onemocnění spolu s MUDr. Frotýnem Karlem (ČSAV). Semináře: V roce 2000 bylo uspořádáno celkem 6 celoústavních seminářů s okresní účastí sester a praktických lékařů. Na některých odděleních probíhají odborné semináře pro lékaře a sestry. Kromě místních, okresních a krajských seminářů se lékaři zúčastnily těchto akcí: Chirugické oddělení - Dr. Berndt - stáž v dětské traumatologii Praha - Dr. Hrubý - stáž v dětské chirurgii Praha - kurz v UZ diagnostice Olomouc - gastroenterologický kongres Karlovy Vary - Dr. Faltus - AO symposium Ustí nad Labem - Traumatolog sjezd Brno - Dr. Oma - angiologické symposium - Dr. Kolombo- urologické kongresy v Mar. Lázních a Vys. Tatrách, Krakow (Dr.Porš) Interní oddělení - pořádání dvou celoústavních seminářů, dále společných seminářů s praktickými lékaři a vnitřních seminářů pro lékaře a sestry oddělení.

12 Gynekologicko-porodnické oddělení - podle plánu primáře oddělení se lékaři účastní akcí ČLS na úrovni regionu i celostátní. V rámci oddělení organizují 1x za 2 měsíce odborné semináře tak, že v průběhu roku každý lékař jeden ze seminářů vede. - MUDr. Mokrá je v přípravě na atestaci II. stupně OKBH - MUDr. Brzák přednášel problematiku preanalytické fáze laboratorního vyšetření na ústavním semináři a Celostátních pracovních dnech SZP v květnu Oddělení zorganizovalo Celostátní pracovní dny SZP se vzdělávacím programem v hematologii a transfúzní službě. RDG -v říjnu 2000 úspěšně odatestovaly dvě laborantky (paní Vavříková a Hradecká). RHB - zařazení fyzioterapeutky Diany Kapušnikové do kurzu měkkých a mobilizačních technik Dr. Faltus je členem výboru České traumatologické společnosti. Dr. Kolombová složila atestaci z FBLR PSS má 58 SZP. V současné době jich 8 studuje. 2 sestřičky studují kombinované bakalářské studium ošetřovatelství v Hradci Králové. SZP se zúčastňují seminářů sesterských, celoústavních i celorepublikových, dále se účastní kurzů dle odbornosti, které pořádá IDV PZ v Brně. Lékaři a sestry nemocnice se aktivně účastní projektu Drahokam a podílejí se tak depistáži karcinomu mammy. Mezinárodní vztahy: RNDr. Brzák a MUDr. Honzů pracují na česko-německém projektu společné dokumentace u pacientů s trvalou antikoagulační léčbou, probíhajícího na základě z projektu PHARE. - Dr. Hodík, Dr. Faltus - traumatologický sjezd v Hanoveru - Dr. Kolombo - urologický kongres v Krakowě - Ing. T. Sláma, MUDr. Hrubý - Holandsko, nemocnice Gouda, odborná stáž Ekonomické informace. V roce 2000 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši 9794 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 1999 došlo k nárůstu ztráty o 8374 tis. Kč. Na uvedeném výsledku mělo podíl zejména: Náklady a výnosy za rok 1999, 2000

13 (v tis. Kč) Účet Název položky index 0/1 501 Přímý materiál , Energie ,17 51x Opravy, služby ,92 52x Mzdové náklady ,08 54x Fin. Náklady, civilní služba ,38 55x Odpisy , Ostatní náklady., DPH ,09 CELKEM NÁKLADY ,10 6xx Výnosy od zdravotních pojišťoven ,05 6xx Ostatní výnosy, pronájem, strava , Dotace ,50 CELEKM VÝNOSY ,02 CELKEM NÁKLADY ,10 HOSP. VÝSLEDEK ,90 1. Nárůst nákupů o víc než 4200 tis. Kč. Z této položky je nejvyšší nárůst přímo souvisejících s poskytováním zdravotní péče a to: - krevních derivátů o cca. 400 tis. Kč - léků o 1700 tis. Kč - speciálního zdravotnického materiálu o 1200 tis. Kč. - Potraviny a stravovací provozy o 1000 tis. Kč Komentář: zvýšení nákupů u prvních tří komodit je způsobeno významným nárůstem činnosti Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Tento nárůst přímo souvisí s používáním nových přístrojů plicních ventilátorů a tím umožnění léčby významně širšího spektra pacientů. Současně s nárůstem nákladů došlo k významnému zvýšení výkonů. Zvýšené výdaje u potravin jsou na vrub zásobování po dobu rekonstrukce stravovacího traktu. Rozvaha za rok 2000 v tis. Kč AKTIVA A. Stálá aktiva Nehmtoný investiční majetek

14 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku Hmotný investiční majetek Oprávky k hmotnému investičnímu majetku Finanční investice B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodové účty aktivní AKTIVA CELKEM PASIVA C. Vlastní zdroje Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek, vč. Min. let D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM Snížení provozních doatací od zřizovatele o 2000 tis. Kč. 3. Nárůst energií o 1000 tis. Kč 4. Nárůst mzdových nákladů o 4400 tis. Kč. Významný díl navýšení je na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví. 5. Nárůst odpisů o 600 tis. Kč. Na druhé straně došlo k navýšení výnosů zejména od zdravotních pojišťoven o celkovou částku 4700 tis. Kč. Struktura aktiv a pasiv doznala oproti roku 1999 změnu zejména ve snížení položky přechodné účty aktivní o 5800 tis. Kč. Uvedená změna je způsobená jiným způsobem financování. I nadále přetrvává poměrně vysoký zůstatek na účtech pohledávek a závazků, což do jisté míry charakterizuje špatnou platební morálku zdravotních pojišťoven. Ta v konečném důsledku způsobuje zpožďování plateb našim dodavatelům. Celkově došlo k nepatrnému snížení úhrnu aktiv a pasiv, což vzhledem k výši považuji za nevýznamné. Závěr: Hospodářský výsledek je pouze jedním z parametrů, který charakterizuje ekonomickou situaci organizace. Ztráta dosažená v roce 2000 je sice vysoká a je nutné se jí zabývat, avšak zejména s ohledem na skutečnost, že mírně překračuje výši odpisů. Při celkovém ekonomickém hodnocení je nutno uvažovat s bodovou produkcí v roce 2000, počte pacientů, lůžkodnů apod. Je vysoce pravděpodobné, že razantní navýšení počtu vykázaných a uznaných bodů v roce 2000 by se již v letošním roce mělo promítnout do výše úhrad od zdravotních pojišťoven. Podmínkou je alespoň přibližné zachování metodiky způsobu financování, které prozatím respektuje bodovou produkci minulých období. Personální a mzdová oblast. Počet zaměstnanců k celkem 329, z toho 46 lékařů, 172 SZP, 111 ostatních zaměstnanců.

15 A: přijati: MUDr. Čapková Stanislava, MUDr. Porš, MUDr. Šafářová Martina odešli: MUDr. Vašák Nikolaj B: atestace: MUDr. Kolombová Jitka MUDr. Vašák Nikolaj MUDr. Maryšková Alice MUDr. Slámová Monika MUDr. Vondráková Michaela Tabulka průměrných platů v Kč Průměrná hrubá mzda celkem Z toho přesčas a pohotovost Lékaři Zdravotní sestry Niřší a pomocný zdr. Personál Administrativa a THP Dělnický a provozní pracovníci Průměrný plat za všechny kategorie EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Koncem roku 2000 se nám popovedl náš cíl z minulých let. Nempra s.r.o. rozšířila předmět podnikání o rozvod a výrobu tepla. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov, který je jedním ze dvou jednatelů společnosti. Členy dozorčí rady jsou: M. Klousová, Ing. Schneiderová, R. Ouvínová. Vztah s nemocnicí je definován smluvně. Roční účetní závěrka je ověřena auditorem. Společnost dosáhla v roce 2000 zisku 814 tis. Kč. V roce 2001 plánujeme další rozšíření služeb zejména o výrobu a prodej energie. ZPRÁVA O AUDITU Městská nemocnice Turnov

16 III. VÝROK AUDITORA Na základě výsledků použitých metod a technik ověřování předepsaným zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi konstatujeme, že v postupech a sestavení účetní závěrky příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov za rok 2000 jsme zjistili některé nedostatky závažnějšího charakteru. Při vyhodnocení jejich vlivu na vypovídající schopnost účetní závěrky a při respektování principu významnosti je však podle našeho názoru možno vyslovit závěr, že s ohledem na velikost majetku a roční obrat nejsou tyto nedostatky takového rozsahu, aby významným způsobem ovlivnily celkový pohled na finanční situaci organizace, která je zobrazena v účetních výkazech. Při respektování uvedené skutečnosti konstatujeme, že účetní závěrka podle našeho názoru ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje stav majetku, závazků, rozdíl majetku a závazků, vlastní zdroje a výsledek hospodaření organizace. V Turnově, dne Auditorská společnost: AUDITEX s.r.o. Rumjancevova Liberec číslo licence 9 Ing. Milan Šubert auditor, číslo dekretu 143 jednatel společnosti AUDITEX

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 1. ř e d i t e l

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 1. ř e d i t e l MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 1 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3-4 Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 6-14

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 2

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 2 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 2 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-11 Ekonomické

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 4

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 4 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 4 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností. zdravotnických zařízení kraje Vysočina

Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností. zdravotnických zařízení kraje Vysočina Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta kraje Vysočina Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta kraje Vysočina Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností zdravotnických zařízení kraje

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více