vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 39 listopad 2010 číslo 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 39 listopad 2010 číslo 10"

Transkript

1 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 39 listopad 2010 číslo 10 Vážení čtenáři, Ještě vrátíme se k fotografiím, které nám ukazují Trhovou Kamenici v proměnách času. Budeme pokračovat prostřednictvím starých oficiálně vydaných pohlednic, které připravil i s popisky pan Bohumil Hospodka, jehož příspěvky nás dlouho provázely v rubrice Sloupek historie. Máte před sebou druhou část. Blanka Němcová Stavba zděných pilířů a patek pro dřevěný most v roce 1900 Náměstí s kašnou a trafikou (rok 1901) Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 25. listopadu 2010

2 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 2 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE Ve stálém seznamu voličů bylo zapsáno celkem 732 voličů. Voleb se zúčastnilo celkem 528 voličů, tj. 72,13%. Sdružení nezávislých kandidátů hlasy celkem 1169 Iva Dostálová Lukáš Menc Hana Měkotová Radek Osmík Petr Makovský Luboš Rejholec Ladislav Kavalír 319 hlasů 174 hlasů 174 hlasů 97 hlasů 128 hlasů 178 hlasů 99 hlasů Komunistická strana Čech a Moravy hlasy celkem 660 Oldřich Pilný Jaroslav Šibal Luděk Šafář Leoš Sobotka Jiří Meloun Růţena Secká Jana Tajovská Věra Gráfová František Boháč "Starostové a nezávislí" 165 hlasů 155 hlasů 84 hlasů 74 hlasů 53 hlasů 58 hlasů 25 hlasů 19 hlasů 27 hlasů hlasy celkem 1456 Pavel Kábele Miroslava Zdražilová Milan Linhart Věra Pilařová Josef Jelínek Zdeňka Janovská Kateřina Kábelová Hynek Odvárka Pavel Žaloudek Ing. Josef Janotka 236 hlasů 157 hlasů 170 hlasů 256 hlasů 113 hlasů 233 hlasů 158 hlasů 87 hlasů 46 hlasů hlasy celkem 176 Josef Janotka 176 hlasů Do zastupitelstva městyse Trhová Kamenice byli zvoleni: Sdružení nezávislých kandidátů Iva Dostálová Lukáš Menc Hana Měkotová Komunistická strana Čech a Moravy Oldřich Pilný "Starostové a nezávislí" Pavel Kábele Věra Pilařová Zdeňka Janovská PODĚKOVÁNÍ Váţení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem celého sdruţení Starostové a nezávislí i jménem svým co nejsrdečněji poděkoval za bohatou účast při letošních komunálních volbách a za všechny hlasy a podporu, díky které máme moţnost pracovat v zastupitelstvu Trhové Kamenice. Pavel Kábele Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří našli odvahu a pomohli sestavit kandidátku KSČM a nezávislých kandidátů. Zároveň děkuji všem, kteří nám v letošních volbách dali svůj hlas. Děkuji Pilný Oldřich, ZO Trhová Kamenice Zástupci Sdružení Nezávislých Kandidátů děkují občanům městyse Trhová Kamenice za jejich hlasy a podporu při volbách do zastupitelstva obce. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE Zveme vás ve středu 10. listopadu 2010 v hodin do kulturního domu na ustavující zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice Program: 1) Zpráva o výsledku komunálních voleb do zastupitelstva městyse Trhová Kamenice 2) Sloţení slibu členů zastupitelstva městyse 3) Volba starosty a místostarosty městyse Trhová Kamenice

3 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 3 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE Svoz železa Proběhne v pondělí 1. listopadu dopoledne. Ţelezo je moţné dopravit na sběrný dvůr na náměstí (sobota 9 aţ hodin). Pokud ţelezo nemůţete dopravit na toto místo, připravte ho v neděli večer před svůj dům a oznamte nám to na našem úřadě. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu Svoz proběhne v pátek 5. listopadu v uvedených místech a časech: V hod. - na náměstí v Trhové Kamenici V hod. - na Zářeči V hod. - na parkovišti u chatové osady Zubří V hod. - v Rohozné na návsi Kalendáře na rok 2011 Opět pro vás máme několik kalendářů s krásnými fotografiemi Ţďárských vrchů a Ţelezných hor od fotografa pana Ludvíka Plašila. Kalendář si můţete zakoupit jiţ nyní za 70,-Kč. Vzhledem k tomu, ţe máme omezený počet, platí pořekadlo Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ohlédnutí Zajímá vás, jaký byl v letošním roce zájem o rozhlednu, výstavy a muzeum? Oproti minulému roku počet návštěvníků v budově muzea poklesl. Příjem na vstupném byl ale vyšší, jelikoţ došlo ke zvýšení vstupného na 30,-Kč. Ve vstupném je zahrnuta prohlídka muzea, probíhající výstavy i strašidelného sklepení, o které byl tradičně největší zájem. Letos jste mohli navštívit výstavu obrazů Josefa Vaňáče, Marie Kolářové, Ivo Štěpánka a výstavu výtvarných prací dětí z mateřské a základní školy. V říjnu jsme vás zvali na kulturní pořad s Alfrédem Strejčkem. Na prosinec chystáme adventní koncert. V obřadní místnosti proběhlo několik svateb, vítání nových občánků a loučení s ţáky 9. třídy naší školy. Ve spolupráci s pracovníky muzea Chrudim byla nainstalována nová expozice s archeologickými nálezy z okolí Trhové Kamenice a samotné obce. Děkujeme paní Pavlíně Hovorkové a Petru Peškovi za pomoc a věnování svých nálezů. Museli jsme také investovat Kč na potřebnou údržbu exponátů muzea a jeho prostor. Abychom zamezili rozšíření škůdců, kteří ničí exponáty, bylo třeba provést dezinsekci dýmováním, tak, jako to probíhá i v jiných muzeích. No a rozhledna? Jak ukazují čísla, tak i počet návštěvníků rozhledny byl menší. Poslední tři roky to bývalo víc neţ 3000 návštěvníků. V letošním roce jsme napočítali necelé Pečovatelská služba Začátkem měsíce října proběhla třídenní řádná inspekce pečovatelské sluţby, která měla za úkol zkontrolovat plnění povinností a zhodnocení kvality naší sluţby. Inspektoři navštívili některé klienty, aby se přesvědčili o kvalitě poskytování sluţby, zkontrolovali dokumentaci a provedli pohovory s pracovníky. Prostřednictvím standardů, které jsou souborem kritérií, je hodnocena úroveň kvality poskytování pečovatelské sluţby. Nesplnění těchto kritérií můţe být důvodem k odebrání registrace a zákazu činnosti. Naše pečovatelská sluţba obstála. Standardy na úseku pečovatelské sluţby byly splněny dobře - z celkového maximálního počtu 144 bodů jsme získali 101 bodů. Výsledek inspekce nás těší. Z celkového počtu 17 hodnocených kritérií jsme dostatečně nesplnili pouze 4 kritéria, která musíme napravit. Inspekce nás upozornila na moţnosti zkvalitnění námi poskytované pečovatelské sluţby, coţ hodnotíme pozitivně. Informace z ordinace lékařky V listopadu nebudu ordinovat od středy do pátku Sestra bude v ordinaci přítomna. Zástup zajistí Dr. Svoboda z Nasavrk. Děkuji za pochopení. MUDr. Zuzana Vančová, obvodní lékařka DĚTSKÁ ALERGOLOGIE V HLINSKU Město Hlinsko odbor školství a zdravotnictví upozorňuje občany, ţe chrudimská nemocnice a.s. Chrudim zajišťuje na poliklinice Hlinsko každé úterý od 8.00 do hodin ordinaci dětské alergologie tel V následujícím článku se můţete dočíst o změnách v alergologické poradně dětského oddělení

4 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 4 Chrudimské nemocnice a.s., jehoţ součástí je i výše zmiňovaná dětská alergologie v Hlinsku. Dětské oddělení a změny alergologické ambulance Dětské a novorozenecké oddělení i jeho ambulantní část - odborné poradny patří řadu let k nedílné součásti Chrudimské nemocnice a.s. Svoje sluţby poskytují pacientům nejen z Chrudimi a nejbliţšího okolí, ale pro svoje odborné zázemí, vstřícný přístup při vyšetřování i příjemné aţ domácké prostředí je vyhledávaným zařízením pacienty i ze vzdálených lokalit České republiky, například z Prahy nebo Brna. Mezi nejvyhledávanější části oddělení patří novorozenecká část navazující na porodnici, dále endokrinologická, gastroenterologická a nefrologická poradna, o nichţ pohovoříme v některém dalším čísle. Dnes bychom se ale zaměřili na alergologickou poradnu a změny, se kterými se budou pacienti setkávat nyní, jiţ od začátku nového školního roku. Dětská alergologická poradna při dětském oddělení má v Chrudimské nemocnici a.s., dlouhodobou tradici. Její součástí je i detašované pracoviště ambulance na poliklinice v Hlinsku on-line propojené s nemocničním informačním systémem v Chrudimi, kam zajíždí lékař se sestřičkou každé úterý. Vzhledem k počtu pacientů (cca 1800) patří alergologická poradna mezi největší odborné poradny v celé nemocnici. Tomu odpovídá i ordinační doba, která zahrnuje všechny pracovní dny v týdnu. Služby alergologické poradny a vybavení Za posledních 15 let došlo hlavně v dětském věku k výraznému nárůstu počtů onemocnění s různým stupněm a typem poruchy imunitní odpovědi organismu na zevní podněty. Výsledkem je vzestup nejen alergických onemocnění (průduškové astma, pylová alergie, potravinové alergie ), ale i opakovaná nemocnost hlavně předškolních dětí a postupný nárůst autoimunitních onemocnění. Vliv má na to jistě náš ţivotní styl, stravovací návyky a v neposlední řadě někdy aţ nesmyslné podávání antibiotik v situacích, kdy nejsou indikována. Naše alergologická poradna pak rozplétá tyto chronické projevy někdy podobně jako v detektivce a hledá příčinu těchto obtíţí a navrhuje léčení. V poradně se konkrétně nejčastěji setkáváme, vyšetřujeme a následně zajišťujeme léčbu alergických reakcí na pyly, roztoče, srst zvířat, potraviny, plísně, kontaktní alergeny, dále častých projevů dětského astma bronchiale a chronické nebo opakované nemocností v oblasti dýchacích cest. Alergologická poradna je přístrojově standardně vybavena moderním spirometrem přístrojem k vyšetření plicních funkcí (jak správně jsou plíce schopné nadechnout vzduch, objem zadrţeného vzduchu plícemi, a jejich správnou schopnost vzduch vydechnout) který se vyuţívá ke stanovení průduškového astmatu. Běţnou součástí je provádění koţních testů (tzv. PRICK testů) ke stanovení alergické přecitlivělosti na konkrétní alergen, odběrů krve ke specifickým alergologickým a imunologickým testům, i kdyţ nejdůleţitějším základem stále zůstává podrobná anamnéza neboli získání co největšího mnoţství informací o obtíţích od rodičů malých pacientů. Změny v alergologické poradně příchod specialistky a nový přístroj Od letošního podzimu dojde k řadě změn personálních, organizačních i přístrojových, které jednoznačně zlepší poskytované sluţby i rozšíří spektrum vyšetření. Hlavní změnou v alergologické ambulanci je personální posílení. Po odchodu paní doktorky Marhanové v červnu letošního roku se prim. MUDr. Davidu Kasalovi podařilo získat ke spolupráci špičkovou lékařku z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové MUDr. Jiřinu Chládkovou Ph.D., která zajistí chod alergologické poradny v Chrudimské nemocnici, a.s. Tato lékařka patří k TOP alergologům v naší republice. V současné době se mj. zabývá vědeckou prací zaměřenou na novou neinvazivní metodu - vyšetřování koncentrace NO (oxidu dusnatého) ve výdechovém vzduchu, kterou běţně vyuţívá k vyšetření pacientů ve své poradně při fakultní nemocnici. Tato metoda umí jednoznačně a elegantně prokázat alergický zánět a jeho stupeň u nemocných s průduškovým astmatem a tím i lépe určovat, jak dále postupovat ve farmakologické léčbě, nebo jednoznačně rozlišit, zda se jedná opravdu o průduškové astma, event. zda pacient správně aplikuje doporučené medikamenty. V rámci vědecké spolupráce a s pomocí paní doktorky se podařilo zajistit tento moderní přístroj na zjišťování koncentrace NO ve vydechovaném vzduchu i do Chrudimské nemocnice, a.s. V současnosti je jiţ naše alergologická ambulance tímto špičkovým přístrojem monitorujícím vydechovaný NO vybavena jako první pracoviště

5 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 5 v Pardubickém kraji a jiţ ho pouţívá při vyšetřování dětí s astma bronchiále a dráţdivým kašlem. Jak jiţ bylo výše uvedeno, paní doktorka Chládková přímo fyzicky posílí náš tým a bude vedoucí lékařkou naší alergologické ambulance s pravidelnými ordinačními hodinami. Toto jistě uvítají nejen pacienti nejbliţšího okolí, ale například i z Pardubic, kteří se často marně snaţí zajistit vyšetření v její poradně ve fakultní nemocnici. Paní doktorka Chládková je uznávaná i mezi zdejšími obvodními pediatry a jejím příchodem se zvýší kredit nejen alergologické ambulance, ale i celého dětského oddělení. Díky spolupráci bude mít poradna přístup k důleţitým informacím a bude vyuţívat nejnovějších poznatků a nejmodernějších trendů v alergologii k jejich zavádění do běţné praxe, coţ bude přínosem pro samotné pacienty i úroveň celkovou úroveň alergologické péče v našem regionu. Další změny Vzhledem k rozsahu naší alergologické poradny se na jejím chodu budou podílet i další lékaři, aby ordinační doba vyhovovala pacientům. Ordinační doba bude od pondělí do pátku v Chrudimské nemocnici a navíc kaţdé úterý na poliklinice v Hlinsku. Ve své alergologické poradně bude pokračovat prim. MUDr. Kasal, který ji rozšíří na 2 dny v týdnu. Zbytek ordinační doby bude zajišťovat MUDr. Šulcová, která se bude dále v oboru alergologie a imunologie specializovat a to i s pomocí MUDr. Chládkové. V naší alergologické poradně nyní poskytujeme i moţnost zařazení přírodní léčby formou účinných potravinových doplňků, které lze vyuţít při řešení některých chorobných stavů, například opakované nemocnosti. Další důleţitou změnou, kterou mohli pacienti jiţ částečně pocítit během prázdninového období, je objednávání na konkrétní čas, coţ umoţňuje nedávno zavedený nemocniční informační systém. Tento systém slouţí nejen k šetření času pacientů a sníţení doby čekání na vyšetření, ale i optimalizaci ambulantního provozu, protoţe daný počet 3 ambulancí musí zajistit i vyšetřování pacientů v dalších poradnách např. endokrinologické, nefrologické a současně musí umoţnit ošetření akutních případů nebo přijetí pacienta na lůţkovou část. Důleţitou nutností pro plynulost provozu alergologické poradny je i vybavení odpovídající výpočetní technikou i vyuţitím moderních komunikačních technologií, které umoţňují on-line připojení do nemocničního informačního systému. S pomocí sponzorů dojde k výměně nefunkčního PC v hlinecké ambulanci, další zakoupené PC umoţní MUDr. Chládkové neomezený přístup k informacím o svých pacientech, i kdyţ bude v Hradci Králové. Závěrem Z předchozích řádků je patrné, ţe během posledních 2 měsíců se provedla řada významných změn, které ve svém důsledku budou pro pacienty znamenat lepší, modernější a komfortnější ošetření. Alergologická poradna bude přijímat nové pacienty jako doposud, jediným omezením můţe být v budoucnu pouze kapacitní hledisko. Těšíme se na Vás v našem zařízení. BLAHOPŘÁNÍ SPOZ Hodně zdraví a ţivotní pohody přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslaví své kulaté narozeniny. 50 let Jiří Biška, Trhová Kamenice Pavel Pilař, Trhová Kamenice 85 let Vlastimil Růţička, Trhová Kamenice 95 let Marie Kábelová, Trhová Kamenice PODĚKOVÁNÍ Prim. MUDr. David Kasal Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou paní Barborou Lickovou. Děkujeme všem za projevenou soustrast. MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH Rodina Licková a Balková Prvního září naše mateřská škola opět otevřela dvě třídy: Sluníčka (mladší děti) a (starší

6 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 6 předškoláci). Dohromady je nás přes čtyřicet čertíků nebo andílků? Uvítat nás přišli páni starostové Z Trhové Kamenice a Vysočiny. kočička. Ale rády si zahrají i na jiná zvířátka. Zatímco starší děti jiţ bez problémů naskočily do známého vláčku školkového ţivota, nováčci si teprve zvykají a seznamují se s ním. Jak takový školkový ţivot vypadá, si můţeme my starší připomenout někdy příště. Z NAŠÍ ŠKOLY Dramatický kroužek V tento den jsme si byli prohlédnout i krásnou výstavu obrázků pro radost pana Ivo Štěpánka v našem muzeu. Líbily se nám i poháry šipkařů a samozřejmě strašidelné sklepení. Bohuţel jsme si nevzali fotoaparát. Pro starší děti je připraven třídní vzdělávací plán Rok s motýlky. Dramatický krouţek zahájil svoji činnost jiţ Dne 25. září 2010 si malí herci udělali výlet do hlavního města Prahy s paní učitelkou H. Slavíčkovou a V. Zlatohlávkovou na výpravné muzikálové představení Baron Prášil. Tato akce byla částečně odměnou za sehrané představení pohádkového příběhu Kouzelný strom, na kterém jsme pracovali téměř dva roky. V divadle Hybernia všichni se zaujetím sledovali muzikál plný nevídaných efektů, které nebyly doposud na evropské divadelní scéně pouţity. Neuvěřitelné příběhy Barona Prášila děti úplně nadchly. V muzikále totiţ účinkovali i kaskadéři. Překvapením pro diváky bylo spuštění obrovské dělové koule, na které přiletěl sám Baron Prášil, ale i břicho velryby, příběh sultánova pokladu, historka o jelenu a třešni, setkání s vulkánem. Úţasné výtvarné, trikové, hudební, textové, taneční a pěvecké představení přineslo všem velké záţitky. Mladší děti činnostmi v MŠ zase provází plyšová Pro nás pro všechny to byla vlastně taková sladká třešnička na dortu, která nás všechny potěšila a zůstane hezkou vzpomínkou i těm, kteří jiţ opustili naši školu. Ale ani letos nezahálíme a připravujeme pro vás novou pohádku Kašpárek a labutí princezna, na kterou jste jiţ teď srdečně zváni. Koloběh vody v přírodě Hana Slavíčková Ekocentrum Paleta pro ţáky 1. a 2. třídy 29. září uspořádalo besedu na téma Koloběh vody v přírodě. Na úvod se všichni účastníci představili. Poté se posadili do krouţku a říkali, jaké má voda

7 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 7 vyuţití a k čemu slouţí. Lektor názorně pomocí zrcadla a vroucí vody v rychlovarné konvici předvedl koloběh vody v přírodě (mlha, mraky, déšť). Chlapce a děvčata nejvíce zaujala hra na dešťový orchestr, Výtvarné dílničky Dva říjnové dny probíhaly na naší škole v duchu tvořivosti. Jiţ v loňském roce nám školní práci obohatila spolupráce s DDM Hlinsko. Jejich pracovnice přijely mezi naše ţáky i letos a v průběhu hodin výtvarné a pracovní výchovy seznamovaly děti s novými technikami a výrobky. V pátek 15. října si ţáci 1., 3. a 5. třídy vyzkoušeli výrobu prostírání pomocí šablon a textilních barev, na pondělí 18. října byla zajímavá činnost připravena pro školáky z 2.,3.,4.a 6. i 7. třídy. Druháci společně s třeťáky s radostí vytvářeli obrázky pomocí ubrouskové techniky, tzv. pomocí které ţáci došli ke zjištění, ţe z kapky vody se tvoří potůček, z něho potok, který se postupně mění v řeku a ta nakonec ústí do moře. Dalším tématem bylo znečištění vody a způsoby jejího čištění. Na závěr si všichni společně vysvětlili, jak stromy, rostliny a keře nasávají vodu z půdy. Děti si hravou formou uvědomily nenahraditelnou úlohu vody pro ţivot na Zemi. Celý program byl velmi poučný, zajímavý a poutavý. Mgr. Olga Tichá a Mgr. Lýdie Karská Výlet na podzimní výstavu Dne 27. září 2010 proţili ţáci naší školy velmi pěkné dopoledne v nedalekých Nasavrkách. Celý první stupeň odjel se svými učitelkami na výstavu do včelařského učiliště na tradiční podzimní výstavu. Vystavená aranţmá, léčivé byliny i podzimní ovoce se dětem moc líbily. Ţáci mohli ochutnat meduňkový a mátový čaj a vyslechnout besedu o léčivých bylinách. decoupage. Ti starší si vyrobili originální lapače snů z pedigu, provázků, korálků a barevných pírek. Další dopolední program musely paní učitelky podřídit momentálním rozmarům počasí, neboť od rána pršelo a pršelo. Naštěstí nám vyšel vstříc Obecní úřad v Nasavrkách a paní Musilová pustila i mimo návštěvní hodiny naše ţáky zdarma na výstavu malíře Vladimíra Čermáka do zámecké galerie. Dopoledne jsme neplánovaně zakončili v místním kostele. Pan páter Pavel Čtvrtečka nás laskavě pozval na jeho prohlídku. Všechny děti se pohodlně posadily do lavic kostela a vyslechly velmi poutavé vyprávění o všech zajímavých uměleckých dílech, které jsou v kostele. Jak se říká :,,Všechno zlé k něčemu dobré, a tak nakonec rozmary počasí změnily naší původně plánovanou návštěvu parku se starobylými stromy jedlých kaštanů ve velmi pěkně proţité dopoledne. Mgr. Pavla Cibulková Činnosti to byly zajímavé, lákavé a prověřily naši zručnost, pečlivost, originalitu i kreativitu. Některé výrobky si děti hrdě odnesly domů hned a některé si budete moci prohlédnout a případně i zakoupit na našem předvánočním jarmarku, na který se jiţ všichni začínáme připravovat. Těšíte se? Irena Divišová

8 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 8 FARNÍ OKÉNKO Památka zesnulých Začátek listopadu je zasvěcen památce zesnulých. Snad všichni lidé v tyto dny vzpomínají na své blízké. Modlitba za spásu zemřelých se koná při kaţdém slavení eucharistie od nejstarších dob. V říjnu byla v našem chrámu Páně slouţena mše za dp. Josefa Raneckého, od jehoţ úmrtí uplynulo 25 let. Narodil se v Pohledu. Byl členem Sdruţení katolické mládeţe. Vystudoval bohosloví a na kněze byl vysvěcen o svátku Petra a Pavla biskupem Dr. Mořicem Píchou. Situace byla ţhavá, německý muţský dorost se účastnil vítězných taţení. Nacistická propaganda viděla i v církvi nepřítele. Boţímu lidu slouţil nejprve jako kaplan v Polné, od července 1944 v Nových Hradech u Vysokého Mýta. V Trhové Kamenici po zavraţdění P. Oldřicha Kučery od května 1945 zastupovali duchovní z Hlinska. V červenci byl ustanoven administrátorem P. Ranecký. Do střechy a věţe kostela rozstřílené nacisty zatékalo. Jenţe po nástupu další diktatury musel P. Ranecký nastoupit vojenskou sluţbu u PTP. Komunistický reţím v těchto zařízeních izoloval - bez odsouzení - "nespolehlivé " jedince. V letech jimi prošlo 350 řeholníků a kolem kněţí a bohoslovců, přičemţ tu většinou strávili měsíců. P.Ranecký nastoupil vojenskou základní sluţbu u 53. PTP Město Libavá jako stavební dělník Později byl přidělen do dolů v Karviné. Poté opětně slouţil u PTP Rajhrad, ve Štokách u Jihlavy a ve Zdechovicích. Propuštěn byl s podlomeným zdravím V Trhové Kamenici jej mezitím zastupoval P. Juřena, děkan z Hlinska, který se zaslouţil o opravu věţe v r V roce 1971 uspořádal P. Ranecký primici novokněze P. Františka Šotoly. P. Ranecký byl oblíbený pro svou lidovou povahu. Jezdil téţ slouţit do Modletína a do Hlinska. Oprava kostela proběhla v letech Uţ zjara 1975 bylo ve Včelákově zapůjčeno lešení a postaveno 5 pater moţdenickými sousedy. Na víc se nedostalo. Po odchodu P. Raneckého /působil zde 30 let/ do Přibyslavi připadla starost o kostel faráři z Nasavrk THDr. Rudolfu Rykýřovi. V Přibyslavi slouţil ještě Boţímu lidu 10 let do své smrti 11. října Často říkal, ţe ho stejně při pohřbu vyklopí. Coţ se skutečně stalo. Vůz Pohřební sluţby havaroval, skončil v příkopě a museli čekat na náhradní auto. Po pohřbu se kněţí bavili o této jeho předpovědi a pan kapitulní vikář odpověděl, ţe na toto téma se nemá ţertovat. Na parte P. Raneckého byl citát z Písma sv. "Veselého dárce miluje Bůh". PROGRAM KINA LISTOPAD listopadu v 18 hod 12. listopadu v 18 hod 19. listopadu v 18 hod 26. listopadu v 18 hod Predátoři Film USA. Nová kapitola v dějinách Predátorů. Ţánr: sci-fi thriller Délka filmu: 107 minut Karate Kid Film USA, Čína. Ţivot, o který nestál. Učitel, jakého by nečekal. Ţánr: akční drama Délka filmu: 140 minut Resident evil: Aeterlife Film USA. Krásná a nebezpečná Alice (Milla Jovovich) ve světě zničené virem. Ţánr: akční Délka filmu: 97 minut Shrek: Zvonek a konec Film USA. Poslední Kapitola. Ţánr: animovaná komedie Délka filmu: 92 minut Připravujeme na prosinec: Wall Street - drama Habermannův mlýn - drama Román pro muţe - komedie AKTUÁLNÍ POZVÁNKY Výtvarná dílnička Pavel Čtvrtečka Mládeţi přístupno od 15 let Vstupné 20/40,-Kč Mládeţi přístupno Vstupné 30/50,-Kč Mládeţi přístupno od 15 let Vstupné 20/40,-Kč Mládeţi přístupno Vstupné 20/40,-Kč V pondělí 4. října jsme se poprvé sešly u našeho tvořeníčka, které bylo tentokrát na téma Podzim.

9 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 9 Poprvé to nebylo v místní sokolovně,ale v jídelně základní školy. Moc děkujeme vedení školy za poskytnutý azyl!!! Dětiček i maminek opět dorazila početná skupinka a kaţdý si domů odnášel krásné výtvory! Další díllnička bude uţ 1. listopadu a v měsíci listopadu ještě i 29. listopadu opět v 16 hodin v ZŠ. Co se bude vyrábět a co s sebou, to se dozvíte na nástěnce v mateřince a ve škole. Určitě dorazte, těšíme se i na nové tváře a další malé šikulky! Společenský večer Katka Kábelová a Žaneta Lupoměská. Zveme Vás na společenský večer k poslechu a tanci do restaurace Slavie v Trhové Kamenici v sobotu 6. listopadu 2010 v hodin. Zpívat a hrát Vám bude K. H. Gott a Jan Zvolánek. Rezervace míst zajišťuje pohodlí na telefonu Jste všichni srdečně zváni. POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU Manželé Čepičkovi Hlinecká orlovna a Městské muzeum a galerie: Hlinecká orlovna ve svých prostorách představí 8. listopadu od hodin hudební pořad Zdeňka Černohouze a Mirka Krahulce Ta naše písnička česká. V jedinečném pásmu zazní písně z období Národního obrození, písně kramářské a staropraţské, v ţádném případě nebudou chybět ani lidovky ze všech koutů naší vlasti, zvláště pak valašské a slovácké. Diváci si budou moci poslechnout méně známé písně, ale hlavně si spolu s účinkujícími zazpívat hity známých a srdci blízkou písničku. V sobotu 13. listopadu populárních autorů, jakými jsou Karel Hašler, Fanoš Mikulecký, Jaromír Vejvoda, Karel Vacek. Zároveň mohou udělat od hodin můţete shlédnout Kouzelník, který uměl namalovat uši - divadelní představení o Janu Zrzavém, u příleţitosti 120. výročí jeho narození. radost sobě či svým blízkým a nechat jim zahrát oblíbenou a jejich 18. až 20. listopadu proběhnou Hlinecké medové dny včelařská výstava o ţivotě včel a jejich významu pro člověka. Moţnost zakoupení různých druhů medů, medovin, svíček, kosmetiky, perníčků apod. Ukázky tradičních řemesel (výroba keramiky a košťat, zdobení perníčků, drátkování). Proběhne přednáška na téma racionalizace chovu včel. Otevřeno: čtvrtek, pátek hodin, sobota 9-16 hodin. Ve čtvrtek 25. listopadu od 17 hodin proběhne 8. ročník soutěže v luštění křížovek. Pro širokou veřejnost z Hlinska a okolí. Pro vítěze budou jako tradičně připraveny drobné ceny. V pondělí 29. listopadu od hodin proběhne Travesti show nový pořad praţské travesti skupiny Hanky Panky pod názvem Z pohádky do pohádky. V sobotu 4. prosince v čase od hodin je připraven koncert jihočeské dechové kapely Budvarka. Na prknech jeviště hlinecké orlovny se představí Divadelní společnost HÁTA Olgy Ţelenské a uvede v pondělí 13. prosince od hodin francouzskou komedii s detektivní zápletkou Prázdniny snů. V hlavních rolích se představí Vladimír

10 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 10 Čech/Zbyšek Pantůček, Ernesto Čekan/Michal Jagelka, Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková, Milena Dvorská/Jana Šulcová a další. Kultura v Hlinsku trochu jinak Listopadové dny kultury pro Drachtinku V průběhu měsíce listopadu se pod záštitou města Hlinska uskuteční několik kulturních akcí, jejichţ cílem je pomoci dobré věci a obohatit kulturní dění na Hlinecku. Domov seniorů Drachtinka se prostřednictvím benefičních akcí pokusí získat finance na vybudování zahrady, která bude místem setkávání a relaxace. V pátek 5. listopadu od hodin se koná vernisáž výstavy fotografií a křest charitativního kalendáře na téma Umění stárnout. Výstava se uskuteční v památkové rezervaci Betlém v domku č. p. 362 a potrvá do 26. listopadu. Autory vystavovaných snímků jsou členi Fotoklubu při MKK Hlinečan a cílem je ukázat, ţe i ve stáří mohou být lidé veselí a usměvaví. Vstupné dobrovolné. Otevřeno: 8 12, hodin. Na sobotu 20. listopadu od hodin je v kostele Narození Panny Marie připraveno benefiční matiné Marie Rottrové, Zdeňka Vřeštila a Petra Freunda. Vstupné 100 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě. Na pátek 26. listopadu je v hlinecké orlovně v čase od hodin plánován benefiční ples, který bude moderovat Ondra Pokorný a na němţ se představí Basketles - Beatles & 60 s revival. Pod vedením profesionálního licitátora zde téţ proběhne dobročinná aukce. Vstupné 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě. Prodej vstupenek na matiné Marie Rottrové a benefiční ples bude probíhat v recepci Domova seniorů Drachtinka a v Informačním centru Hlinsko. Koncerty a zábavy v okolí: sobota 6. listopadu - Sokolovna Krouna III. Cenová pátek 12. listopadu - KD Herálec Visací zámek, Dukla vozovna pátek 19. listopadu hodin - KD Stan u Hlinska Rock ve Stanu - Vystoupí skupiny PETER NAGY original revival, PAVOL HABERA & TEAM revival, PIHY po 30 letech ve Stanu, DONCILIZ naposledy s Michalem a KAREL HYNEK GOTT showman opět v akci. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. sobota 20. listopadu - KD Herálec Kryštof sobota 27. listopadu - Sokolovna Krouna Normal 03 neděle 28. listopadu hodin - Kulturně společenské centrum Holetín Adventní koncert sobota 4. prosince - KD Herálec Divokej Bill, Polemic RYBÁŘI Poděkování Rybářské sdruţení Chobot Trhová Kamenice děkuje panu Jaromíru Novákovi za finanční podporu na opravu povodněmi zničeného přepadu na rybníku Chobot. Vánoční kapři S pozdravem Petrův zdar M.P. Rybářské sdruţení Chobot Trhová Kamenice přijímá závazné objednávky na vánoční kapry v prodejně domácích potřeb u pana Mišky na náměstí. Objednávky přijímáme do 15. prosince Prodej se uskuteční tradičně na dvoře v pneuservisu pana Svatoně 23. prosince 2010 od hodin. SLOVO NA ZÁVĚR S pozdravem Petrův zdar M.P. Děkuji nyní jiţ minulému zastupiteli panu Josefu Janotkovi a staronové paní zastupitelce Věře Pilařové za jejich příspěvky do občasníku, ve kterých nás informovali o jednáních zastupitelů, o jejich záměrech a projednávaných událostech. Věřím, ţe nové zastupitelstvo bude nás občany informovat o své činnosti také a klidně i více.

Přeji Vám, ať prosincový čas proţijete ve zdraví a radosti. Pár tipů na vánoční koncerty, výstavy či jarmarky najdete uvnitř tohoto čísla.

Přeji Vám, ať prosincový čas proţijete ve zdraví a radosti. Pár tipů na vánoční koncerty, výstavy či jarmarky najdete uvnitř tohoto čísla. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 39 prosinec 2010 číslo 11 Vážení čtenáři, Před sebou máte poslední číslo Trhovokamenického občasníku tohoto kalendářního roku. Prosincové číslo mně vţdycky připadá

Více

Vážení čtenáři, vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 červen 2011 číslo 6

Vážení čtenáři, vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 červen 2011 číslo 6 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 červen 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, a je tady červen. Dětem se kvapem blíží letní prázdniny, léto ťuká na dveře, možná už plánujete svou dovolenou. V posledních

Více

vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1

vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1 vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1 Určitě každý někdy četl nějaký horoskop. Na začátku nového roku jsou horoskopy různých druhů oblíbeným tématem snad všech časopisů. Čínský

Více

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 Vážení čtenáři, a máme tady už květen lidově máj. Tento měsíc je spojován s láskou, vždyť také všechno kvete, krásně voní a zima už je

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10

vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10 Vážení čtenáři, S padajícím listím se také blíží konec kalendářního roku 2009 a s ním i další ročník Trhovokamenického občasníku. Na

Více

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 09/ 2014

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 09/ 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 09/ 2014 ROČNÍK 43 Milí čtenáři, U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : K O M U N Á L N Í V O L- B Y 2 0 1 4 U S N E S E N Í Č. 2 1 / 2 0 1 4 5 7

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

vydává: Obecní úřad Trhová Kamenice ročník 35 říjen 2006 číslo 9

vydává: Obecní úřad Trhová Kamenice ročník 35 říjen 2006 číslo 9 vydává: Obecní úřad Trhová Kamenice ročník 35 říjen 2006 číslo 9 Stalo se v říjnu 1. 10. 1982 uvedla firma Sony na trh první CD přehrávač na světě s označením CDP 101 4. 10. 1957 ve 20 hodin 28 minut a

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

vydává úřad městyse Trhová Kamenice ročník 37 květen 2008 číslo 5

vydává úřad městyse Trhová Kamenice ročník 37 květen 2008 číslo 5 vydává úřad městyse Trhová Kamenice ročník 37 květen 2008 číslo 5 Vážení čtenáři Trhovokamenického občasníku, V průběhu tohoto roku se na tomto místě budeme setkávat se zastupiteli a pracovníky Úřadu městyse

Více

Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového hávu

Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového hávu Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVII červenec / srpen 2014 Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pozvánka na připravované akce

Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pozvánka na připravované akce Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH Pozvánka na připravované akce Babička v trenkách členové místního DS J. K. Tyl pro vás připravili tuto půvabnou komedii z pera brněnského

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU...

Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Nová autobusová zastávka... Dům porcelánu s modrou

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Spalování Geobalu 4 je v pořádku

Spalování Geobalu 4 je v pořádku Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 1 leden 2012 Aktuality Město Zápisy Sport Občané se vyjádří Schválený rozpočet Lovosické základní školy Házenkáři

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 DNES V LISTECH: Elektronická komunikace Předvánoční akce Pozvánka na Divadelní ples TECHNOhrátky v Žamberku Informace

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 www.zamberk.cz 1 15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 foto: D. Kerschbaum Podrobný program Svátků dřeva uvádíme na straně 5. 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015 ROČNÍK 44 Milí čtenáři, U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A - DU 2 jak jistě víte, 20. března

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 6 2014 51. ročník Minulost, přítomnosst, budoucnost... O ttom všem, by se dalo široce psát v případě budovy Muzea krajky ve V Vamberku. Původní vila Antonína Bednáře postavená roku

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.3 Město Žamberk ve spolupráci se SVČ ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další

Více