vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 39 listopad 2010 číslo 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 39 listopad 2010 číslo 10"

Transkript

1 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 39 listopad 2010 číslo 10 Vážení čtenáři, Ještě vrátíme se k fotografiím, které nám ukazují Trhovou Kamenici v proměnách času. Budeme pokračovat prostřednictvím starých oficiálně vydaných pohlednic, které připravil i s popisky pan Bohumil Hospodka, jehož příspěvky nás dlouho provázely v rubrice Sloupek historie. Máte před sebou druhou část. Blanka Němcová Stavba zděných pilířů a patek pro dřevěný most v roce 1900 Náměstí s kašnou a trafikou (rok 1901) Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 25. listopadu 2010

2 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 2 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE Ve stálém seznamu voličů bylo zapsáno celkem 732 voličů. Voleb se zúčastnilo celkem 528 voličů, tj. 72,13%. Sdružení nezávislých kandidátů hlasy celkem 1169 Iva Dostálová Lukáš Menc Hana Měkotová Radek Osmík Petr Makovský Luboš Rejholec Ladislav Kavalír 319 hlasů 174 hlasů 174 hlasů 97 hlasů 128 hlasů 178 hlasů 99 hlasů Komunistická strana Čech a Moravy hlasy celkem 660 Oldřich Pilný Jaroslav Šibal Luděk Šafář Leoš Sobotka Jiří Meloun Růţena Secká Jana Tajovská Věra Gráfová František Boháč "Starostové a nezávislí" 165 hlasů 155 hlasů 84 hlasů 74 hlasů 53 hlasů 58 hlasů 25 hlasů 19 hlasů 27 hlasů hlasy celkem 1456 Pavel Kábele Miroslava Zdražilová Milan Linhart Věra Pilařová Josef Jelínek Zdeňka Janovská Kateřina Kábelová Hynek Odvárka Pavel Žaloudek Ing. Josef Janotka 236 hlasů 157 hlasů 170 hlasů 256 hlasů 113 hlasů 233 hlasů 158 hlasů 87 hlasů 46 hlasů hlasy celkem 176 Josef Janotka 176 hlasů Do zastupitelstva městyse Trhová Kamenice byli zvoleni: Sdružení nezávislých kandidátů Iva Dostálová Lukáš Menc Hana Měkotová Komunistická strana Čech a Moravy Oldřich Pilný "Starostové a nezávislí" Pavel Kábele Věra Pilařová Zdeňka Janovská PODĚKOVÁNÍ Váţení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem celého sdruţení Starostové a nezávislí i jménem svým co nejsrdečněji poděkoval za bohatou účast při letošních komunálních volbách a za všechny hlasy a podporu, díky které máme moţnost pracovat v zastupitelstvu Trhové Kamenice. Pavel Kábele Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří našli odvahu a pomohli sestavit kandidátku KSČM a nezávislých kandidátů. Zároveň děkuji všem, kteří nám v letošních volbách dali svůj hlas. Děkuji Pilný Oldřich, ZO Trhová Kamenice Zástupci Sdružení Nezávislých Kandidátů děkují občanům městyse Trhová Kamenice za jejich hlasy a podporu při volbách do zastupitelstva obce. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE Zveme vás ve středu 10. listopadu 2010 v hodin do kulturního domu na ustavující zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice Program: 1) Zpráva o výsledku komunálních voleb do zastupitelstva městyse Trhová Kamenice 2) Sloţení slibu členů zastupitelstva městyse 3) Volba starosty a místostarosty městyse Trhová Kamenice

3 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 3 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE Svoz železa Proběhne v pondělí 1. listopadu dopoledne. Ţelezo je moţné dopravit na sběrný dvůr na náměstí (sobota 9 aţ hodin). Pokud ţelezo nemůţete dopravit na toto místo, připravte ho v neděli večer před svůj dům a oznamte nám to na našem úřadě. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu Svoz proběhne v pátek 5. listopadu v uvedených místech a časech: V hod. - na náměstí v Trhové Kamenici V hod. - na Zářeči V hod. - na parkovišti u chatové osady Zubří V hod. - v Rohozné na návsi Kalendáře na rok 2011 Opět pro vás máme několik kalendářů s krásnými fotografiemi Ţďárských vrchů a Ţelezných hor od fotografa pana Ludvíka Plašila. Kalendář si můţete zakoupit jiţ nyní za 70,-Kč. Vzhledem k tomu, ţe máme omezený počet, platí pořekadlo Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ohlédnutí Zajímá vás, jaký byl v letošním roce zájem o rozhlednu, výstavy a muzeum? Oproti minulému roku počet návštěvníků v budově muzea poklesl. Příjem na vstupném byl ale vyšší, jelikoţ došlo ke zvýšení vstupného na 30,-Kč. Ve vstupném je zahrnuta prohlídka muzea, probíhající výstavy i strašidelného sklepení, o které byl tradičně největší zájem. Letos jste mohli navštívit výstavu obrazů Josefa Vaňáče, Marie Kolářové, Ivo Štěpánka a výstavu výtvarných prací dětí z mateřské a základní školy. V říjnu jsme vás zvali na kulturní pořad s Alfrédem Strejčkem. Na prosinec chystáme adventní koncert. V obřadní místnosti proběhlo několik svateb, vítání nových občánků a loučení s ţáky 9. třídy naší školy. Ve spolupráci s pracovníky muzea Chrudim byla nainstalována nová expozice s archeologickými nálezy z okolí Trhové Kamenice a samotné obce. Děkujeme paní Pavlíně Hovorkové a Petru Peškovi za pomoc a věnování svých nálezů. Museli jsme také investovat Kč na potřebnou údržbu exponátů muzea a jeho prostor. Abychom zamezili rozšíření škůdců, kteří ničí exponáty, bylo třeba provést dezinsekci dýmováním, tak, jako to probíhá i v jiných muzeích. No a rozhledna? Jak ukazují čísla, tak i počet návštěvníků rozhledny byl menší. Poslední tři roky to bývalo víc neţ 3000 návštěvníků. V letošním roce jsme napočítali necelé Pečovatelská služba Začátkem měsíce října proběhla třídenní řádná inspekce pečovatelské sluţby, která měla za úkol zkontrolovat plnění povinností a zhodnocení kvality naší sluţby. Inspektoři navštívili některé klienty, aby se přesvědčili o kvalitě poskytování sluţby, zkontrolovali dokumentaci a provedli pohovory s pracovníky. Prostřednictvím standardů, které jsou souborem kritérií, je hodnocena úroveň kvality poskytování pečovatelské sluţby. Nesplnění těchto kritérií můţe být důvodem k odebrání registrace a zákazu činnosti. Naše pečovatelská sluţba obstála. Standardy na úseku pečovatelské sluţby byly splněny dobře - z celkového maximálního počtu 144 bodů jsme získali 101 bodů. Výsledek inspekce nás těší. Z celkového počtu 17 hodnocených kritérií jsme dostatečně nesplnili pouze 4 kritéria, která musíme napravit. Inspekce nás upozornila na moţnosti zkvalitnění námi poskytované pečovatelské sluţby, coţ hodnotíme pozitivně. Informace z ordinace lékařky V listopadu nebudu ordinovat od středy do pátku Sestra bude v ordinaci přítomna. Zástup zajistí Dr. Svoboda z Nasavrk. Děkuji za pochopení. MUDr. Zuzana Vančová, obvodní lékařka DĚTSKÁ ALERGOLOGIE V HLINSKU Město Hlinsko odbor školství a zdravotnictví upozorňuje občany, ţe chrudimská nemocnice a.s. Chrudim zajišťuje na poliklinice Hlinsko každé úterý od 8.00 do hodin ordinaci dětské alergologie tel V následujícím článku se můţete dočíst o změnách v alergologické poradně dětského oddělení

4 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 4 Chrudimské nemocnice a.s., jehoţ součástí je i výše zmiňovaná dětská alergologie v Hlinsku. Dětské oddělení a změny alergologické ambulance Dětské a novorozenecké oddělení i jeho ambulantní část - odborné poradny patří řadu let k nedílné součásti Chrudimské nemocnice a.s. Svoje sluţby poskytují pacientům nejen z Chrudimi a nejbliţšího okolí, ale pro svoje odborné zázemí, vstřícný přístup při vyšetřování i příjemné aţ domácké prostředí je vyhledávaným zařízením pacienty i ze vzdálených lokalit České republiky, například z Prahy nebo Brna. Mezi nejvyhledávanější části oddělení patří novorozenecká část navazující na porodnici, dále endokrinologická, gastroenterologická a nefrologická poradna, o nichţ pohovoříme v některém dalším čísle. Dnes bychom se ale zaměřili na alergologickou poradnu a změny, se kterými se budou pacienti setkávat nyní, jiţ od začátku nového školního roku. Dětská alergologická poradna při dětském oddělení má v Chrudimské nemocnici a.s., dlouhodobou tradici. Její součástí je i detašované pracoviště ambulance na poliklinice v Hlinsku on-line propojené s nemocničním informačním systémem v Chrudimi, kam zajíždí lékař se sestřičkou každé úterý. Vzhledem k počtu pacientů (cca 1800) patří alergologická poradna mezi největší odborné poradny v celé nemocnici. Tomu odpovídá i ordinační doba, která zahrnuje všechny pracovní dny v týdnu. Služby alergologické poradny a vybavení Za posledních 15 let došlo hlavně v dětském věku k výraznému nárůstu počtů onemocnění s různým stupněm a typem poruchy imunitní odpovědi organismu na zevní podněty. Výsledkem je vzestup nejen alergických onemocnění (průduškové astma, pylová alergie, potravinové alergie ), ale i opakovaná nemocnost hlavně předškolních dětí a postupný nárůst autoimunitních onemocnění. Vliv má na to jistě náš ţivotní styl, stravovací návyky a v neposlední řadě někdy aţ nesmyslné podávání antibiotik v situacích, kdy nejsou indikována. Naše alergologická poradna pak rozplétá tyto chronické projevy někdy podobně jako v detektivce a hledá příčinu těchto obtíţí a navrhuje léčení. V poradně se konkrétně nejčastěji setkáváme, vyšetřujeme a následně zajišťujeme léčbu alergických reakcí na pyly, roztoče, srst zvířat, potraviny, plísně, kontaktní alergeny, dále častých projevů dětského astma bronchiale a chronické nebo opakované nemocností v oblasti dýchacích cest. Alergologická poradna je přístrojově standardně vybavena moderním spirometrem přístrojem k vyšetření plicních funkcí (jak správně jsou plíce schopné nadechnout vzduch, objem zadrţeného vzduchu plícemi, a jejich správnou schopnost vzduch vydechnout) který se vyuţívá ke stanovení průduškového astmatu. Běţnou součástí je provádění koţních testů (tzv. PRICK testů) ke stanovení alergické přecitlivělosti na konkrétní alergen, odběrů krve ke specifickým alergologickým a imunologickým testům, i kdyţ nejdůleţitějším základem stále zůstává podrobná anamnéza neboli získání co největšího mnoţství informací o obtíţích od rodičů malých pacientů. Změny v alergologické poradně příchod specialistky a nový přístroj Od letošního podzimu dojde k řadě změn personálních, organizačních i přístrojových, které jednoznačně zlepší poskytované sluţby i rozšíří spektrum vyšetření. Hlavní změnou v alergologické ambulanci je personální posílení. Po odchodu paní doktorky Marhanové v červnu letošního roku se prim. MUDr. Davidu Kasalovi podařilo získat ke spolupráci špičkovou lékařku z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové MUDr. Jiřinu Chládkovou Ph.D., která zajistí chod alergologické poradny v Chrudimské nemocnici, a.s. Tato lékařka patří k TOP alergologům v naší republice. V současné době se mj. zabývá vědeckou prací zaměřenou na novou neinvazivní metodu - vyšetřování koncentrace NO (oxidu dusnatého) ve výdechovém vzduchu, kterou běţně vyuţívá k vyšetření pacientů ve své poradně při fakultní nemocnici. Tato metoda umí jednoznačně a elegantně prokázat alergický zánět a jeho stupeň u nemocných s průduškovým astmatem a tím i lépe určovat, jak dále postupovat ve farmakologické léčbě, nebo jednoznačně rozlišit, zda se jedná opravdu o průduškové astma, event. zda pacient správně aplikuje doporučené medikamenty. V rámci vědecké spolupráce a s pomocí paní doktorky se podařilo zajistit tento moderní přístroj na zjišťování koncentrace NO ve vydechovaném vzduchu i do Chrudimské nemocnice, a.s. V současnosti je jiţ naše alergologická ambulance tímto špičkovým přístrojem monitorujícím vydechovaný NO vybavena jako první pracoviště

5 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 5 v Pardubickém kraji a jiţ ho pouţívá při vyšetřování dětí s astma bronchiále a dráţdivým kašlem. Jak jiţ bylo výše uvedeno, paní doktorka Chládková přímo fyzicky posílí náš tým a bude vedoucí lékařkou naší alergologické ambulance s pravidelnými ordinačními hodinami. Toto jistě uvítají nejen pacienti nejbliţšího okolí, ale například i z Pardubic, kteří se často marně snaţí zajistit vyšetření v její poradně ve fakultní nemocnici. Paní doktorka Chládková je uznávaná i mezi zdejšími obvodními pediatry a jejím příchodem se zvýší kredit nejen alergologické ambulance, ale i celého dětského oddělení. Díky spolupráci bude mít poradna přístup k důleţitým informacím a bude vyuţívat nejnovějších poznatků a nejmodernějších trendů v alergologii k jejich zavádění do běţné praxe, coţ bude přínosem pro samotné pacienty i úroveň celkovou úroveň alergologické péče v našem regionu. Další změny Vzhledem k rozsahu naší alergologické poradny se na jejím chodu budou podílet i další lékaři, aby ordinační doba vyhovovala pacientům. Ordinační doba bude od pondělí do pátku v Chrudimské nemocnici a navíc kaţdé úterý na poliklinice v Hlinsku. Ve své alergologické poradně bude pokračovat prim. MUDr. Kasal, který ji rozšíří na 2 dny v týdnu. Zbytek ordinační doby bude zajišťovat MUDr. Šulcová, která se bude dále v oboru alergologie a imunologie specializovat a to i s pomocí MUDr. Chládkové. V naší alergologické poradně nyní poskytujeme i moţnost zařazení přírodní léčby formou účinných potravinových doplňků, které lze vyuţít při řešení některých chorobných stavů, například opakované nemocnosti. Další důleţitou změnou, kterou mohli pacienti jiţ částečně pocítit během prázdninového období, je objednávání na konkrétní čas, coţ umoţňuje nedávno zavedený nemocniční informační systém. Tento systém slouţí nejen k šetření času pacientů a sníţení doby čekání na vyšetření, ale i optimalizaci ambulantního provozu, protoţe daný počet 3 ambulancí musí zajistit i vyšetřování pacientů v dalších poradnách např. endokrinologické, nefrologické a současně musí umoţnit ošetření akutních případů nebo přijetí pacienta na lůţkovou část. Důleţitou nutností pro plynulost provozu alergologické poradny je i vybavení odpovídající výpočetní technikou i vyuţitím moderních komunikačních technologií, které umoţňují on-line připojení do nemocničního informačního systému. S pomocí sponzorů dojde k výměně nefunkčního PC v hlinecké ambulanci, další zakoupené PC umoţní MUDr. Chládkové neomezený přístup k informacím o svých pacientech, i kdyţ bude v Hradci Králové. Závěrem Z předchozích řádků je patrné, ţe během posledních 2 měsíců se provedla řada významných změn, které ve svém důsledku budou pro pacienty znamenat lepší, modernější a komfortnější ošetření. Alergologická poradna bude přijímat nové pacienty jako doposud, jediným omezením můţe být v budoucnu pouze kapacitní hledisko. Těšíme se na Vás v našem zařízení. BLAHOPŘÁNÍ SPOZ Hodně zdraví a ţivotní pohody přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslaví své kulaté narozeniny. 50 let Jiří Biška, Trhová Kamenice Pavel Pilař, Trhová Kamenice 85 let Vlastimil Růţička, Trhová Kamenice 95 let Marie Kábelová, Trhová Kamenice PODĚKOVÁNÍ Prim. MUDr. David Kasal Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou paní Barborou Lickovou. Děkujeme všem za projevenou soustrast. MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH Rodina Licková a Balková Prvního září naše mateřská škola opět otevřela dvě třídy: Sluníčka (mladší děti) a (starší

6 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 6 předškoláci). Dohromady je nás přes čtyřicet čertíků nebo andílků? Uvítat nás přišli páni starostové Z Trhové Kamenice a Vysočiny. kočička. Ale rády si zahrají i na jiná zvířátka. Zatímco starší děti jiţ bez problémů naskočily do známého vláčku školkového ţivota, nováčci si teprve zvykají a seznamují se s ním. Jak takový školkový ţivot vypadá, si můţeme my starší připomenout někdy příště. Z NAŠÍ ŠKOLY Dramatický kroužek V tento den jsme si byli prohlédnout i krásnou výstavu obrázků pro radost pana Ivo Štěpánka v našem muzeu. Líbily se nám i poháry šipkařů a samozřejmě strašidelné sklepení. Bohuţel jsme si nevzali fotoaparát. Pro starší děti je připraven třídní vzdělávací plán Rok s motýlky. Dramatický krouţek zahájil svoji činnost jiţ Dne 25. září 2010 si malí herci udělali výlet do hlavního města Prahy s paní učitelkou H. Slavíčkovou a V. Zlatohlávkovou na výpravné muzikálové představení Baron Prášil. Tato akce byla částečně odměnou za sehrané představení pohádkového příběhu Kouzelný strom, na kterém jsme pracovali téměř dva roky. V divadle Hybernia všichni se zaujetím sledovali muzikál plný nevídaných efektů, které nebyly doposud na evropské divadelní scéně pouţity. Neuvěřitelné příběhy Barona Prášila děti úplně nadchly. V muzikále totiţ účinkovali i kaskadéři. Překvapením pro diváky bylo spuštění obrovské dělové koule, na které přiletěl sám Baron Prášil, ale i břicho velryby, příběh sultánova pokladu, historka o jelenu a třešni, setkání s vulkánem. Úţasné výtvarné, trikové, hudební, textové, taneční a pěvecké představení přineslo všem velké záţitky. Mladší děti činnostmi v MŠ zase provází plyšová Pro nás pro všechny to byla vlastně taková sladká třešnička na dortu, která nás všechny potěšila a zůstane hezkou vzpomínkou i těm, kteří jiţ opustili naši školu. Ale ani letos nezahálíme a připravujeme pro vás novou pohádku Kašpárek a labutí princezna, na kterou jste jiţ teď srdečně zváni. Koloběh vody v přírodě Hana Slavíčková Ekocentrum Paleta pro ţáky 1. a 2. třídy 29. září uspořádalo besedu na téma Koloběh vody v přírodě. Na úvod se všichni účastníci představili. Poté se posadili do krouţku a říkali, jaké má voda

7 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 7 vyuţití a k čemu slouţí. Lektor názorně pomocí zrcadla a vroucí vody v rychlovarné konvici předvedl koloběh vody v přírodě (mlha, mraky, déšť). Chlapce a děvčata nejvíce zaujala hra na dešťový orchestr, Výtvarné dílničky Dva říjnové dny probíhaly na naší škole v duchu tvořivosti. Jiţ v loňském roce nám školní práci obohatila spolupráce s DDM Hlinsko. Jejich pracovnice přijely mezi naše ţáky i letos a v průběhu hodin výtvarné a pracovní výchovy seznamovaly děti s novými technikami a výrobky. V pátek 15. října si ţáci 1., 3. a 5. třídy vyzkoušeli výrobu prostírání pomocí šablon a textilních barev, na pondělí 18. října byla zajímavá činnost připravena pro školáky z 2.,3.,4.a 6. i 7. třídy. Druháci společně s třeťáky s radostí vytvářeli obrázky pomocí ubrouskové techniky, tzv. pomocí které ţáci došli ke zjištění, ţe z kapky vody se tvoří potůček, z něho potok, který se postupně mění v řeku a ta nakonec ústí do moře. Dalším tématem bylo znečištění vody a způsoby jejího čištění. Na závěr si všichni společně vysvětlili, jak stromy, rostliny a keře nasávají vodu z půdy. Děti si hravou formou uvědomily nenahraditelnou úlohu vody pro ţivot na Zemi. Celý program byl velmi poučný, zajímavý a poutavý. Mgr. Olga Tichá a Mgr. Lýdie Karská Výlet na podzimní výstavu Dne 27. září 2010 proţili ţáci naší školy velmi pěkné dopoledne v nedalekých Nasavrkách. Celý první stupeň odjel se svými učitelkami na výstavu do včelařského učiliště na tradiční podzimní výstavu. Vystavená aranţmá, léčivé byliny i podzimní ovoce se dětem moc líbily. Ţáci mohli ochutnat meduňkový a mátový čaj a vyslechnout besedu o léčivých bylinách. decoupage. Ti starší si vyrobili originální lapače snů z pedigu, provázků, korálků a barevných pírek. Další dopolední program musely paní učitelky podřídit momentálním rozmarům počasí, neboť od rána pršelo a pršelo. Naštěstí nám vyšel vstříc Obecní úřad v Nasavrkách a paní Musilová pustila i mimo návštěvní hodiny naše ţáky zdarma na výstavu malíře Vladimíra Čermáka do zámecké galerie. Dopoledne jsme neplánovaně zakončili v místním kostele. Pan páter Pavel Čtvrtečka nás laskavě pozval na jeho prohlídku. Všechny děti se pohodlně posadily do lavic kostela a vyslechly velmi poutavé vyprávění o všech zajímavých uměleckých dílech, které jsou v kostele. Jak se říká :,,Všechno zlé k něčemu dobré, a tak nakonec rozmary počasí změnily naší původně plánovanou návštěvu parku se starobylými stromy jedlých kaštanů ve velmi pěkně proţité dopoledne. Mgr. Pavla Cibulková Činnosti to byly zajímavé, lákavé a prověřily naši zručnost, pečlivost, originalitu i kreativitu. Některé výrobky si děti hrdě odnesly domů hned a některé si budete moci prohlédnout a případně i zakoupit na našem předvánočním jarmarku, na který se jiţ všichni začínáme připravovat. Těšíte se? Irena Divišová

8 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 8 FARNÍ OKÉNKO Památka zesnulých Začátek listopadu je zasvěcen památce zesnulých. Snad všichni lidé v tyto dny vzpomínají na své blízké. Modlitba za spásu zemřelých se koná při kaţdém slavení eucharistie od nejstarších dob. V říjnu byla v našem chrámu Páně slouţena mše za dp. Josefa Raneckého, od jehoţ úmrtí uplynulo 25 let. Narodil se v Pohledu. Byl členem Sdruţení katolické mládeţe. Vystudoval bohosloví a na kněze byl vysvěcen o svátku Petra a Pavla biskupem Dr. Mořicem Píchou. Situace byla ţhavá, německý muţský dorost se účastnil vítězných taţení. Nacistická propaganda viděla i v církvi nepřítele. Boţímu lidu slouţil nejprve jako kaplan v Polné, od července 1944 v Nových Hradech u Vysokého Mýta. V Trhové Kamenici po zavraţdění P. Oldřicha Kučery od května 1945 zastupovali duchovní z Hlinska. V červenci byl ustanoven administrátorem P. Ranecký. Do střechy a věţe kostela rozstřílené nacisty zatékalo. Jenţe po nástupu další diktatury musel P. Ranecký nastoupit vojenskou sluţbu u PTP. Komunistický reţím v těchto zařízeních izoloval - bez odsouzení - "nespolehlivé " jedince. V letech jimi prošlo 350 řeholníků a kolem kněţí a bohoslovců, přičemţ tu většinou strávili měsíců. P.Ranecký nastoupil vojenskou základní sluţbu u 53. PTP Město Libavá jako stavební dělník Později byl přidělen do dolů v Karviné. Poté opětně slouţil u PTP Rajhrad, ve Štokách u Jihlavy a ve Zdechovicích. Propuštěn byl s podlomeným zdravím V Trhové Kamenici jej mezitím zastupoval P. Juřena, děkan z Hlinska, který se zaslouţil o opravu věţe v r V roce 1971 uspořádal P. Ranecký primici novokněze P. Františka Šotoly. P. Ranecký byl oblíbený pro svou lidovou povahu. Jezdil téţ slouţit do Modletína a do Hlinska. Oprava kostela proběhla v letech Uţ zjara 1975 bylo ve Včelákově zapůjčeno lešení a postaveno 5 pater moţdenickými sousedy. Na víc se nedostalo. Po odchodu P. Raneckého /působil zde 30 let/ do Přibyslavi připadla starost o kostel faráři z Nasavrk THDr. Rudolfu Rykýřovi. V Přibyslavi slouţil ještě Boţímu lidu 10 let do své smrti 11. října Často říkal, ţe ho stejně při pohřbu vyklopí. Coţ se skutečně stalo. Vůz Pohřební sluţby havaroval, skončil v příkopě a museli čekat na náhradní auto. Po pohřbu se kněţí bavili o této jeho předpovědi a pan kapitulní vikář odpověděl, ţe na toto téma se nemá ţertovat. Na parte P. Raneckého byl citát z Písma sv. "Veselého dárce miluje Bůh". PROGRAM KINA LISTOPAD listopadu v 18 hod 12. listopadu v 18 hod 19. listopadu v 18 hod 26. listopadu v 18 hod Predátoři Film USA. Nová kapitola v dějinách Predátorů. Ţánr: sci-fi thriller Délka filmu: 107 minut Karate Kid Film USA, Čína. Ţivot, o který nestál. Učitel, jakého by nečekal. Ţánr: akční drama Délka filmu: 140 minut Resident evil: Aeterlife Film USA. Krásná a nebezpečná Alice (Milla Jovovich) ve světě zničené virem. Ţánr: akční Délka filmu: 97 minut Shrek: Zvonek a konec Film USA. Poslední Kapitola. Ţánr: animovaná komedie Délka filmu: 92 minut Připravujeme na prosinec: Wall Street - drama Habermannův mlýn - drama Román pro muţe - komedie AKTUÁLNÍ POZVÁNKY Výtvarná dílnička Pavel Čtvrtečka Mládeţi přístupno od 15 let Vstupné 20/40,-Kč Mládeţi přístupno Vstupné 30/50,-Kč Mládeţi přístupno od 15 let Vstupné 20/40,-Kč Mládeţi přístupno Vstupné 20/40,-Kč V pondělí 4. října jsme se poprvé sešly u našeho tvořeníčka, které bylo tentokrát na téma Podzim.

9 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 9 Poprvé to nebylo v místní sokolovně,ale v jídelně základní školy. Moc děkujeme vedení školy za poskytnutý azyl!!! Dětiček i maminek opět dorazila početná skupinka a kaţdý si domů odnášel krásné výtvory! Další díllnička bude uţ 1. listopadu a v měsíci listopadu ještě i 29. listopadu opět v 16 hodin v ZŠ. Co se bude vyrábět a co s sebou, to se dozvíte na nástěnce v mateřince a ve škole. Určitě dorazte, těšíme se i na nové tváře a další malé šikulky! Společenský večer Katka Kábelová a Žaneta Lupoměská. Zveme Vás na společenský večer k poslechu a tanci do restaurace Slavie v Trhové Kamenici v sobotu 6. listopadu 2010 v hodin. Zpívat a hrát Vám bude K. H. Gott a Jan Zvolánek. Rezervace míst zajišťuje pohodlí na telefonu Jste všichni srdečně zváni. POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU Manželé Čepičkovi Hlinecká orlovna a Městské muzeum a galerie: Hlinecká orlovna ve svých prostorách představí 8. listopadu od hodin hudební pořad Zdeňka Černohouze a Mirka Krahulce Ta naše písnička česká. V jedinečném pásmu zazní písně z období Národního obrození, písně kramářské a staropraţské, v ţádném případě nebudou chybět ani lidovky ze všech koutů naší vlasti, zvláště pak valašské a slovácké. Diváci si budou moci poslechnout méně známé písně, ale hlavně si spolu s účinkujícími zazpívat hity známých a srdci blízkou písničku. V sobotu 13. listopadu populárních autorů, jakými jsou Karel Hašler, Fanoš Mikulecký, Jaromír Vejvoda, Karel Vacek. Zároveň mohou udělat od hodin můţete shlédnout Kouzelník, který uměl namalovat uši - divadelní představení o Janu Zrzavém, u příleţitosti 120. výročí jeho narození. radost sobě či svým blízkým a nechat jim zahrát oblíbenou a jejich 18. až 20. listopadu proběhnou Hlinecké medové dny včelařská výstava o ţivotě včel a jejich významu pro člověka. Moţnost zakoupení různých druhů medů, medovin, svíček, kosmetiky, perníčků apod. Ukázky tradičních řemesel (výroba keramiky a košťat, zdobení perníčků, drátkování). Proběhne přednáška na téma racionalizace chovu včel. Otevřeno: čtvrtek, pátek hodin, sobota 9-16 hodin. Ve čtvrtek 25. listopadu od 17 hodin proběhne 8. ročník soutěže v luštění křížovek. Pro širokou veřejnost z Hlinska a okolí. Pro vítěze budou jako tradičně připraveny drobné ceny. V pondělí 29. listopadu od hodin proběhne Travesti show nový pořad praţské travesti skupiny Hanky Panky pod názvem Z pohádky do pohádky. V sobotu 4. prosince v čase od hodin je připraven koncert jihočeské dechové kapely Budvarka. Na prknech jeviště hlinecké orlovny se představí Divadelní společnost HÁTA Olgy Ţelenské a uvede v pondělí 13. prosince od hodin francouzskou komedii s detektivní zápletkou Prázdniny snů. V hlavních rolích se představí Vladimír

10 Číslo 10/2010 Trhovokamenický občasník strana 10 Čech/Zbyšek Pantůček, Ernesto Čekan/Michal Jagelka, Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková, Milena Dvorská/Jana Šulcová a další. Kultura v Hlinsku trochu jinak Listopadové dny kultury pro Drachtinku V průběhu měsíce listopadu se pod záštitou města Hlinska uskuteční několik kulturních akcí, jejichţ cílem je pomoci dobré věci a obohatit kulturní dění na Hlinecku. Domov seniorů Drachtinka se prostřednictvím benefičních akcí pokusí získat finance na vybudování zahrady, která bude místem setkávání a relaxace. V pátek 5. listopadu od hodin se koná vernisáž výstavy fotografií a křest charitativního kalendáře na téma Umění stárnout. Výstava se uskuteční v památkové rezervaci Betlém v domku č. p. 362 a potrvá do 26. listopadu. Autory vystavovaných snímků jsou členi Fotoklubu při MKK Hlinečan a cílem je ukázat, ţe i ve stáří mohou být lidé veselí a usměvaví. Vstupné dobrovolné. Otevřeno: 8 12, hodin. Na sobotu 20. listopadu od hodin je v kostele Narození Panny Marie připraveno benefiční matiné Marie Rottrové, Zdeňka Vřeštila a Petra Freunda. Vstupné 100 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě. Na pátek 26. listopadu je v hlinecké orlovně v čase od hodin plánován benefiční ples, který bude moderovat Ondra Pokorný a na němţ se představí Basketles - Beatles & 60 s revival. Pod vedením profesionálního licitátora zde téţ proběhne dobročinná aukce. Vstupné 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě. Prodej vstupenek na matiné Marie Rottrové a benefiční ples bude probíhat v recepci Domova seniorů Drachtinka a v Informačním centru Hlinsko. Koncerty a zábavy v okolí: sobota 6. listopadu - Sokolovna Krouna III. Cenová pátek 12. listopadu - KD Herálec Visací zámek, Dukla vozovna pátek 19. listopadu hodin - KD Stan u Hlinska Rock ve Stanu - Vystoupí skupiny PETER NAGY original revival, PAVOL HABERA & TEAM revival, PIHY po 30 letech ve Stanu, DONCILIZ naposledy s Michalem a KAREL HYNEK GOTT showman opět v akci. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. sobota 20. listopadu - KD Herálec Kryštof sobota 27. listopadu - Sokolovna Krouna Normal 03 neděle 28. listopadu hodin - Kulturně společenské centrum Holetín Adventní koncert sobota 4. prosince - KD Herálec Divokej Bill, Polemic RYBÁŘI Poděkování Rybářské sdruţení Chobot Trhová Kamenice děkuje panu Jaromíru Novákovi za finanční podporu na opravu povodněmi zničeného přepadu na rybníku Chobot. Vánoční kapři S pozdravem Petrův zdar M.P. Rybářské sdruţení Chobot Trhová Kamenice přijímá závazné objednávky na vánoční kapry v prodejně domácích potřeb u pana Mišky na náměstí. Objednávky přijímáme do 15. prosince Prodej se uskuteční tradičně na dvoře v pneuservisu pana Svatoně 23. prosince 2010 od hodin. SLOVO NA ZÁVĚR S pozdravem Petrův zdar M.P. Děkuji nyní jiţ minulému zastupiteli panu Josefu Janotkovi a staronové paní zastupitelce Věře Pilařové za jejich příspěvky do občasníku, ve kterých nás informovali o jednáních zastupitelů, o jejich záměrech a projednávaných událostech. Věřím, ţe nové zastupitelstvo bude nás občany informovat o své činnosti také a klidně i více.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KULTURNÍ AKCE ÚNOR 2017

KULTURNÍ AKCE ÚNOR 2017 KULTURNÍ AKCE ÚNOR 2017 KINO 6. pondělí 19.00 Padesát odstínů šedi USA erotické drama, 15-N 7. úterý 19.00 Velká čínská zeď 3D USA fantasy film v čes. znění, 12-N 8. středa 13.30 Tenkrát v ráji (Bio Senior)

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2005

V Ř E S K O V Á K květen 2005 V Ř E S K O V Á K květen 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní úvodní slovo musím věnovat chování některých z vás. Ač jsme několikrát upozorňovali na to, že do kontejnerů patří jen určený odpad,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Životický portál. Od 16. května do 22. května 2016

Životický portál. Od 16. května do 22. května 2016 Životický portál Od 16. května do 22. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Souhrnná zpráva Den s Technickými službami

Souhrnná zpráva Den s Technickými službami Souhrnná zpráva Den s Technickými službami 2010 1 Tisková zpráva Den s Technickými službami na Školním náměstí v Chrudimi Strojní vybavení Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o. v akci 10. září 2010

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více