Absolventská práce. Eva Skálová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Eva Skálová"

Transkript

1 Jabok-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Eva Skálová Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě Vedoucí práce: Michael Martinek Rok: 2014

2 2 Prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem absolventskou práci Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě zpracovala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. datum jméno Eva Skálová vlastnoruční podpis

3 3 Anotace Tato absolventská práce se zabývá přínosem křesťanských církví při řešení sociální situace v rozvojovém světě. První kapitola je věnována obecným poznatkům týkajících se rozvoje a rozvojové spolupráce. Následující kapitola je věnována propojení křesťanství a rozvojové spolupráce. Je zde vyuţíváno především poznatků papeţe Pavla VI. Je zde kladen důraz na všestranný rozvoj člověka, sociální konflikty, způsob jednání a solidární rozvoj člověka. Následující část kapitoly je věnována křesťanské rozvojové pomoci v Německu. Závěrečná kapitola je věnována popisu projektu Arcidiecézní Charity Praha Adopce na dálku. V závěru kapitoly se pokouším nastínit vlastní postoj k tomuto projektu.

4 4 Summary This graduate work deals with the contribution of the Christian churches in addressing the social situation in the developing world. The first chapter is devoted to general knowledge relating to development and development cooperation. The following chapter is devoted to linking Christianity and development cooperation. There is used primarily knowledge of Pope Paul VI. There is an emphasis on allround human development, social conflicts, behavior and development of human solidarity. The next section is devoted to Christian development aid in Germany and in the Czech Republic. The final chapter is devoted to a description of the project of Archdiocese Charity of Prague called Distance adoption. At the end of this chapter I try to outline my own position on this project.

5 5 Obsah Prohlášení... 2 Anotace... 3 Summary... 4 Úvod Rozvojový svět a rozvojová spolupráce Jak se měří rozvoj Rozvojové cíle tisíciletí Rozvojová spolupráce v České republice Křesťanská rozvojová spolupráce Všestranný rozvoj člověka Sociální konflikty Církev a rozvoj Způsob jednání Solidární rozvoj lidstva Křesťanská rozvojová spolupráce v Německu Adopce na dálku Důvody podpory projektu Podmínky a pravidla zahraničních projektů a rozvojového programu Adopce na dálku Vlastní postoje k projektu Adopce na dálku Závěr Seznam literatury... 39

6 6 Úvod Je kolem nás mnoho lidí, kteří nemají takové štěstí, ţít jako my. Náš svět však není černobílý, a proto nelze s určitostí tvrdit, ţe miliony těchto lidí neţijí spokojený ţivot. Je však velmi pravděpodobné, ţe pokud by měli moţnost ţít lépe, vyuţití této moţnosti by se v ţádném případě nebránili. Podání pomocné ruky je jiţ po staletí připisováno křesťanům. Tématem mé absolventské práce je Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě. Cílem mé práce popsat, jak se katolická církev angaţuje v této oblasti pomocí popisu projektu Adopce na dálku s propojením s teoretickým základem problematiky rozvojové spolupráce. Práce je členěna do tří kapitol, které jsou následně rozděleny do několika podkapitol. První kapitola je věnována obecnému tématu rozvoje a rozvojové spolupráce. Zde se zabývám především moţnostmi, jak rozvoj měřit a téţ se zaměřuji na popis Rozvojových cílů tisíciletí. V závěru kapitoly se zmiňuji o legislativním zakotvení rozvojové spolupráce v České republice. V druhé kapitole se jiţ zaměřuji na propojení rozvojové spolupráce s křesťanstvím. Vycházím především ze sociální encykliky papeţe PavlaVI. POPULORUM PROGRESSIO. Dále se zde věnuji křesťanské rozvojové spolupráci v Německu. Závěrečná kapitola je věnována konkrétnímu projektu. Tímto projektem je Adopce na dálku, který zaštiťuje Arcidiecézní Charita Praha. V této kapitole se věnuji především způsobům, jak se konkrétní dárce můţe na projektu podílet a téţ zásadám, které jsou pro zdárné fungování projektu nezbytné. V závěru kapitoly se pokouším nastínit vlastní postoj k tomuto projektu.

7 7 1 Rozvojový svět a rozvojová spolupráce První kapitola je věnována obecnému vhledu do tématu rozvoje a rozvojové spolupráce. Zde se zaměříme na způsoby měření rozvoje a téţ na rozvojové cíle tisíciletí, které jsou podstatnou součástí veškerých rozvojových politik. V závěrečné části kapitoly je zmíněno legislativní zakotvení rozvojové spolupráce v České republice. Za málo rozvinuté, nejméně rozvinuté, rozvojové, rozvíjející se nebo rozvinuté jsou státy obvykle označovány podle podílu hrubého domácího produktu, ve zkratce HDP, na hlavu. Tento rozptyl je velký, od devadesáti tisíc dolarů v Kataru po tři sta dolarů v Demokratické republice Kongo Jak se měří rozvoj Podíl HDP na hlavu však není jediným měřítkem, kterým rozvoj státu posuzujeme. Dalšími měřítky jsou Index lidského rozvoje, Index základních schopností a Index genderové spravedlnosti, Hrubé domácí štěstí, Otázka lidských potřeb a další alternativní indexy Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt je suma vyjadřující veškerou produkci výrobků a sluţeb během jednoho roku na daném teritoriu, míru bohatství dané země však měří pouze velmi hrubě, a proto není příliš spolehlivé při posuzování ţivotní úrovně jednotlivých obyvatel nebo obecně kvality ţivota. HDP téţ nevypovídá nic o tom, jak je bohatství rozděleno, nebo zda v zemi zůstává. Dle bývalého poslance Evropského parlamentu Jo Leinena by bylo třeba měřit spíše sociální pokrok, ochranu klimatu, efektivitu vyuţívání nedostatkových surovin a kvalitu pracovních míst. 3 1 TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN

8 Index lidského rozvoje Index lidského rozvoje je v současné době nejrozšířenějším způsobem měření rozvoje. Vychází z propojení HDP, úrovně dosaţeného vzdělání a očekávané délky ţivota Index základních schopností a Index genderové spravedlnosti Index základních schopností a Index genderové spravedlnosti byl vytvořen především z důvodu špatného přístupu k datům Indexu lidského rozvoje v chudých zemích. Index genderové spravedlnosti sleduje přístup ţen ke vzdělání, jejich ekonomické postavení a zastoupení v rozhodovacích pozicích. Index základních schopností sleduje dětskou úmrtnost, školní docházku do 5. třídy a asistované porody Hrubé domácí štěstí Myšlenka hrubého domácího štěstí pochází z Bhútánu. Dle bhútánského spisovatele Daša Karmy Ura blahobyt zahrnuje i psychickou pohodu, existenci důvěryhodných vztahů, dostupnost zdravotní péče, vzdělání a bydlení, uchování kultury a ochranu ekologické pestrosti. Hrubé domácí štěstí se měří pomocí 72 indikátorů, které se neustále zpřesňují Otázka lidských potřeb Dle chilského ekonoma Manfreda Max-Neefa jsou lidské potřeby nehierarchické, univerzální a neměnné. Lidských potřeb není mnoho, jsou ale provázané a stejné ve všech lidských kulturách a obdobích. Mění se jen způsoby jejich uspokojování. 7 4 TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str. 16

9 9 1.2 Rozvojové cíle tisíciletí K důleţitým pojmům vázajícím se k rozvojové spolupráci bezesporu patří tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (anglicky Millenium Development Goals), přijaté představiteli všech členských států OSN v roce 2000 na tzv. Summitu tisíciletí. Rozvojové cíle tisíciletí chápeme jako závazky ke sniţování globálního rozšíření chudoby, hladu a dalších rozvojových cílů. Tyto cíle jsou ve své komplexnosti a šíři velmi ambiciózní. Představují téţ společný postoj, na kterém se dokázali shodnout hlavní představitelé všech zemí. 8 K hlavním klíčům vedoucím ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí patří navýšení investic do sociální oblasti (zdravotnictví, vzdělávání, výţivy a plánování rodičovství), ţivotního prostředí (vody a hygieny, environmentální technologie) a infrastruktury (silnic, elektřiny a přístavů, informačních a komunikačních technologií) v hospodářsky chudých zemích a dále téţ jejich efektivnější vyuţití. Rozvojových cílů tisíciletí je celkem osm, které jsou dále rozděleny do dvaceti jednotlivých úkolů. 9 Mnohé nejvýznamnější závazky však nejsou na mezinárodní scéně zcela nové. Jiţ v roce 1986 se na summitu věnovaném otázkám hladu a celosvětového zabezpečení potravin vlády zemí OECD zavázaly sníţit do roku 2015 o polovinu počet absolutně chudých, V té době jich bylo 815 milionů. Nicméně o pět let později na podobném setkání dotyčné vlády uznaly, ţe tento ambiciózní cíl není realistický, a aby bylo moţné jej dosáhnout, budou nutná daleko razantnější opatření a také zvýšené nasazení ze strany rozvinutých zemí Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: 9 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z:

10 Odstranit extrémní chudobu a hlad Součástí tohoto cíle jsou 3 různé úkoly. Prvním je do roku 2015 sníţit na polovinu počet lidí, kteří ţijí z příjmu niţšího neţ dolar na den. Druhým dosáhnout dostatečného a produktivního zaměstnání i slušné práce pro všechny, včetně ţen a mladých lidí a třetím do roku 2015 sníţit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. Nejsledovanějším úkolem a jedním z hlavních cílů současnosti je první úkol. Počet lidí ţijících s příjmem menším neţ 1,08 USD na den z 1,25 miliardy v roce 1990 na 980 miliónů v roce Na první pohled vypadá toto číslo úctyhodně, zvláště kdyţ vezmeme v potaz, ţe se jedná o pokles z podílu 31,6 % všech obyvatel rozvojového světa v roce 1990 na 19,2 % a v roce Je ovšem nutné dodat, ţe sniţování chudoby ve větším měřítku je registrováno jen u několik zemí, které zaţívají významný dlouhodobý ekonomický růst, bez jejichţ podílu by došlo jen k minimálnímu pozitivnímu vývoji. Těmito zeměmi jsou především Čína a Indie. Nejhorší situace je stále v subsaharské Africe, kde v podstatě nedošlo k pokroku v počtu obyvatel postiţených absolutní chudobou. V roce 2004 zde ţilo 298 miliónů lidí s příjmem menším neţ jeden dolar na den. 11 Druhým úkolem je dosáhnout dostatečného a produktivního zaměstnání i slušné práce pro všechny, včetně ţen a mladých lidí. Tento úkol byl zařazen z důvodu názoru, ţe chudobu nelze sníţit bez toho, aby obyvatelé ekonomicky chudých oblastí dosáhli dostatečného a produktivního zaměstnání stejně tak jako slušné práce. 12 Třetí úkol je povaţován za zapomenutý. Důvodem je, ţe počet trpících hladem v rozvojovém světě zůstává stále na úrovni kolem 824 milionů, čímţ nedošlo k příliš výraznému pokroku. Největšího úspěchu v potírání hladu a podvýţivy dosáhla východní, jiţní a jihovýchodní Asie. Stav se zlepšil především v Číně, kde došlo ke sníţení podvýţivy téměř o polovinu. Příčinou je optimalizace distribuce 11 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Odstranit extrémní chudobu a hlad 12 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Odstranit extrémní chudobu a hlad

11 11 potravin i přístupu k pitné vodě a modernizace zdravotnického vybavení. I přes tato opatření nejspíše nedojde ke globálnímu naplnění tohoto cíle Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Čtvrtým úkolem je do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. Přístup ke vzdělání patří mezi základní lidská práva jmenovaná Všeobecnou deklarací lidských práv, jelikoţ vzdělání je základem všech společností a konkurenceschopných ekonomik. Vzdělání je téţ základem pro sniţování chudoby a nerovnosti, udrţení dobrého zdravotního stavu, schopnosti pouţívat nové technologie, apod. V neposlední řadě je základní vzdělání téţ vstupní bránou pro vyšší úroveň vzdělání a tím i rozvoj celé společnosti. Dle odhadů ve školním roce 2005/2006 činil podíl dětí zapsaných na základních školách rozvojového světa 88 %. Oproti tomu v rozvinutých zemích tento poměr tvořil o desetinu více. Nejhorší situace je opět v zemích subsaharské Afriky, kde podíl dětí zapsaných na základních školách tvořil v roce 2005/2006 jen 71 % a v oblasti Oceánie. Velkým problémem základního vzdělání v rozvojových zemích je stále přetrvávající nerovný přístup ke vzdělání. Jde především o nerovnost v přístupu mezi dívkami a chlapci a dále mezi městskými dětmi a dětmi z venkovských oblastí. Největší rozdíly jsou mezi dětmi z bohatých a chudých domácností. Dalším významným problémem je mnoţství dětí, které školu úspěšně zakončí. Z nejrůznějších důvodů docházku nedokončí téměř pětina dětí v rozvojových regionů. V oblasti subsaharské Afriky je to téměř polovina všech dívek Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Odstranit extrémní chudobu a hlad 14 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

12 Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Pátým úkolem je do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. Obyvatelé planety jsou postiţeni chudobou velmi nerovnoměrně. Na světě ţije asi dvakrát více chudých ţen neţ muţů. Tento nepoměr způsobuje rozdíly, které mezi oběma pohlavími existují. Hlavním ukazatelem pokroku v této oblasti se stal poměr přístupu dívek a chlapců ke vzdělání na základních a středních školách. Oblast vzdělání však není jedinou oblastí posilování společenské role ţen. K této oblasti dále patří i přístup ke zdrojům a jejich ochrana a bezpečnost. Negramotnost, nízká vzdělanost a tradicí předepsaná starost o domácnost zabraňují ţenám v tom, aby si hledaly produktivní zaměstnání se aktivně účastnily při rozhodování na veřejnosti Snížit dětskou úmrtnost Šestým úkolem je do roku 2015 sníţit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let. Na globální úrovni klesá dětská úmrtnost, tento pokrok není rovnoměrný ve všech regionech a zemích. Jen velmi slabý pokrok můţeme vidět opět v zemích subsaharské Afriky a jiţní Asie. Je naprosto nevyhovující, ţe u dítěte narozeného v rozvojové zemi je 13krát větší pravděpodobnost, ţe zemře do věku pěti let, ve srovnání s dítětem narozeným ve vyspělých zemích. Většině případů úmrtí dětí lze přitom předejít, protoţe smrt přibliţně poloviny dětí v tomto věkovém období způsobuje pouze pět nemocí: zápal plic, průjmová onemocnění, spalničky, malárie a HIV/AIDS. V roce 1990 činila průměrně úmrtnost dětí ve světě do věku pěti let 93 dětí na tisíc ţivě narozených, o šestnáct let později tento poměr klesl na číslo 72. Cílovým závazkem je hodnota 31. V rozvojových zemích je situace o poznání horší. Zatímco v roce 1990 činila průměrně úmrtnost dětí v rozvojových zemích do věku 15 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

13 13 pěti let 103 na tisíc ţivě narozených, v roce 2006 průměrná hodnota v rozvojových zemích poklesla pouze na 80. Je tedy jiţ jasné, ţe tohoto cíle nebude dosaţeno Zlepšit zdraví matek Sedmým úkolem je do roku 2015 sníţit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. Více neţ půl milionu matek ročně umírá na následky těhotenství a porodu. Ve sniţování mateřské úmrtnosti byl sice zaznamenám určitý pokrok, její úroveň však zůstává stále hodně vysoká. V rozvojových zemích jde celkem o 99 % všech případů, nejhorší situace je uţ tradičně v oblasti subsaharské Afriky a v jiţní Asii. V rozvinutých zemích je průměrná hodnota mateřské úmrtnosti 9 na sto tisíc ţivě narozených dětí, v rozvojových zemích se tato hodnota pohybuje kolem 450. Porodní komplikace postihují celosvětově alespoň 15 % těhotenství, nesouvisejí tedy s ekonomickou vyspělostí země. Mateřská úmrtnost je však vysoká jen v rozvojových regionech. Přímé porodní komplikace, je jako velká ztráta krve, potrat, eklampsie, těţká fyzická námaha či infekce zapříčiní asi tři čtvrtiny úmrtí. Za zbylou čtvrtinou stojí porodní komplikace z důvodů svízelných ţivotních podmínek, včetně malárie, chudokrevnosti, ţloutenky a ve stále větší míře HIV/AIDS. Problém mateřské úmrtnosti nelze vyřešit, aniţ by došlo k rozvoji zdravotní infrastruktury v nejvíce postiţených regionech. Zdravotní péče musí být nejen kvalitní, ale i široce dostupná. V případě naprosté absence lékařské pomoci i poměrně lehká porodní komplikace často končí smrtí nebo doţivotním postiţením rodičky. Většině z nich nelze předcházet a nelze je ani předvídat. Takřka všechny ţeny by mohly být zachráněny, pokud by jim byla poskytnuta včasná a dostatečná zdravotní péče Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Snížit dětskou úmrtnost 17 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zlepšit zdraví matek

14 Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi Osmým úkolem je do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Devátým úkolem bylo do roku 2010 dosáhnout univerzální přístup k léčbě HIV/AIDS pro všechny potřebné. Desátým úkolem je do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závaţných onemocnění. Ţádný jiný úkol v rámci Rozvojových cílů tisíciletí nevyburcoval takovou pozornost a finanční podporu od roku 2000 jako snaha o zastavení a zvrácení šíření HIV/AIDS. Přesto v roce 2007 ţilo na světě odhadovaných 33 milionů lidí nakaţených virem sníţené imunity (HIV) nebo jiţ s chorobou AIDS. Nejhorší situace je opět v zemích subsaharské Afriky. Lidé infikovaní virem HIV/AIDS nejčastěji umírají v důsledku tuberkulózy, různých zánětů plic, dýchacích cest a mozku, salmonelových infekce aj. Nejčastěji uváděný způsob přenosu HIV se uvádí opakované pouţití injekční stříkačky, sexuálním stykem s infikovaným partnerem a přenos z matky na dítě. Boj proti šíření HIV/AIDS je zaloţen převáţně na prevenci pomocí vzdělávání, které je zaměřeno na způsoby ochrany před HIV/AIDS a riziky s spojené s tímto onemocněním. V podstatě ţádná jiná fungující a účinná ochrana v této době neexistuje. Existují sice Na kvalitní léky zabraňující nebo zpoţďující rozvinutí nákazy virem HIV v nemoc AIDS, tyto léky jsou však velmi drahé a tím pádem nedostupné pro většinu obyvatel rozvojových zemí. Tito lidé proto potřebují přístup k levnějším variantám těchto antiretrovirálních preparátů. 18 Další závaţnou nemocí, se kterou je třeba bojovat, je malárie. Odhaduje se, ţe akutních případů lidí ţijících s malárií je na světě zhruba 300 aţ 500 milionů. Přestoţe je malárie léčitelnou nemocí, případně se jí dá úspěšně preventivně bránit, odhaduje se, ţe kaţdoročně zemře asi 1,2 milionu lidí přímo na tuto nemoc a u dalších dvou milionů lidí je jednou z příčin úmrtí. Naprostá většina z těchto zbytečných obětí jsou děti, přičemţ 80, u dalších dvou milionů lidí je malárie jednou 18 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

15 15 z příčin jejich úmrtí. Naprostá většina z těchto zbytečných obětí jsou děti, přičemţ 80 % z nich tvoří v subsaharské Africe děti mladší pěti let Zajistit udržitelný stav životního prostředí Jedenáctým úkolem je integrovat principy udrţitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Dvanáctým úkolem je sníţit ztrátu biodiverzity. Třináctým úkolem je do roku 2015 sníţit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udrţitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Čtrnáctým úkolem je do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality ţivota minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). Způsoby integrace principů udrţitelného rozvoje do politik národních států v rámci úkolu 11 jsou monitorovány na základě pěti indikátorů. Těmito indikátory jsou podíl lesní plochy na rozloze státu; mnoţství vypouštěných emisí oxidu uhličitého (CO2); spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu; podíl způsobů vyuţívaných lovišť ryb v rámci biologických limitů; a poměr mnoţství vyuţívaných vodních zdrojů na celkovém mnoţství obnovitelných zdrojů vody. Podíl lesů na rozloze všech států poklesl během let 1990 a 2005 z hodnoty 31,3 % na 30,3 %. Emise CO2 stouply jak absolutně, tak v přepočtu na jednoho obyvatele, a to především díky nárůstu emisí v rozvojových regionech, kromě subsaharské Afriky. 20 Důleţitým faktorem je téţ přístup ke zdrojům pitné vody. V roce 1990 vyuţívalo kvalitních zdrojů pitné vody 78 % celosvětové populace, o šestnáct let později uţ to bylo 87 %, coţ je faktický nárůst o více neţ 1,1 miliardy lidí. K největšímu zlepšení došlo v Číně a Indii. Oproti tomu k nejmenšímu zlepšení došlo v subsaharské Africe, kde nemá přístup ke zdrojům pitné vody 42 % obyvatel. 19 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 20 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zajistit udržitelný stav životního prostředí

16 16 Současné tempo zlepšování přístupu k pitné vodě nicméně slibuje globální splnění cíle. 21 S přístupem k pitné vodě souvisí i přístup k hygieně. Mezi lety 1990 a 2006 ve světě stoupl poměr lidí ţijících s přístupem ke kvalitní hygieně ze 49 % na 59 %. V tomto období tak nově získalo přístup k základním hygienickým potřebám asi 1,2 miliardy lidí. Pro splnění úkolu by však do roku 2015 muselo získat přístup k hygieně dalších 1,6 miliardy obyvatel, coţ se jeví jako nepravděpodobné. 22 V chudinských čtvrtích (slumech), ţila v roce 2005 přibliţně třetina obyvatelstva rozvojových zemí. Slumy jsou extrémně chudé části měst bez dostatečné základní infrastruktury (pitné vody, elektrického proudu, kanalizace, odvozu odpadů, atd.). Lidé zde ţijí stísněni v provizorních příbytcích na minimálním prostoru. Absolutní počet obyvatel slumů stoupá, i kdyţ se tempo růstu sníţilo Budovat světové partnerství pro rozvoj Patnáctým úkolem je dále rozvíjet obchodní a finanční systém zaloţený na otevřenosti, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a sniţování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni). Šestnáctým úkolem je řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatíţení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadluţené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci ze strany vyspělých zemí, které se zavázaly ke sníţení chudoby atd.). Sedmnáctým úkolem je řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Osmnáctým úkolem je komplexně řešit problém zadluţení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem dosaţení udrţitelnosti zadluţení z dlouhodobého hlediska. Devatenáctým úkolem je ve spolupráci s farmaceutickými firmami 21 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zajistit udržitelný stav životního prostředí 22 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zajistit udržitelný stav životního prostředí 23 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zajistit udržitelný stav životního prostředí

17 17 poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Posledním dvacátým úkolem je ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií především v informační a komunikační oblasti. Tento cíl se dotýká především problematiky dobrého vládnutí, globální obchodní i zemědělské politiky a přístupu k trhům, odpovědného chování soukromých (zahraničních, nadnárodních) společností, zvýšení oficiální rozvojové pomoci zemí OECD vůči ekonomicky chudým regionům, řešení specifických potřeb vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Dále se jedná o zadluţení rozvojových zemí, vytvoření a realizace strategie směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi, zajištění přístupu k dostupným základním lékům v rozvojových zemích a umoţnění přístupu rozvojových zemí k moderním technologiím. V rámci tohoto cíle nedochází k ţádným konkrétním závazkům, nelze tedy jejich dosaţení vztahovat ke klíčovému roku Je ovšem nutné zdůraznit, ţe tyto úkoly patří mezi důleţité problémy současného rozvojového světa. Jejich efektivní řešení by si zaslouţilo mnohem preciznější formulování s konkrétními závazky a moţnostmi jejich kontroly Rozvojová spolupráce v České republice Rozvojová spolupráce v České republice je legislativně zakotvena v zákoně č. 151/2010 Sb., o o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Dle tohoto zákona můţeme zahraniční rozvojovou spolupráci chápat jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichţ cílem je přispět k odstraňování chudoby v kontextu udrţitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů tisíciletí, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně ţivotního prostředí, jakoţ i k podpoře demokracie, dodrţování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Budovat světové partnerství pro rozvoj 25 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 2

18 18 Zahraniční rozvojová spolupráce je uskutečňována způsobem, který naplňuje stanovené cíle. Je realizována především pomocí rozvojových programů a projektů, vysíláním expertů, poskytováním vládních stipendií ke studiu na vysokých školách v České republice, peněţními dary do zahraničí, finančními příspěvky zahraničním institucím, mezinárodním organizacím a integračním seskupením a poskytováním zvýhodněných půjček a úvěrů. 26 Zahraniční rozvojovou spolupráci uskutečňují orgány státní správy v rámci své působnosti v souladu s koncepcí a zásadami schválenými vládou. Mezi tyto orgány spadá Ministerstvo zahraničních věcí, které v této oblasti zejména předkládá vládě návrh koncepce a zásad zahraniční rozvojové spolupráce a její zhodnocení, připravuje roční plán zahraniční rozvojové spolupráce a předkládá jej vládě ke schválení. Dále do výše limitu stanoveného vládou rozhoduje o poskytnutí peněţních darů do zahraničí a poskytuje finanční příspěvky zahraničním institucím podle zásad zahraniční rozvojové spolupráce. Dalšími úkoly jsou koordinace činnosti ostatních orgánů státní správy,které v rámci své působnosti uskutečňují zahraniční rozvojovou spolupráci, v souladu s právem Evropské unie podpora českých subjekty usilujících o zapojení do realizace projektů v rámci rozvojové spolupráce ostatních dárců a zajištění hodnocení projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 27 Dále mezi tyto orgány spadá Česká rozvojová agentura, která je zřízena jako organizační sloţka státu, která plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Je zřizována Ministerstvo zahraničních věcí a její činnost je hrazena z rozpočtu tohoto ministerstva. Zajišťuje realizaci zahraniční rozvojové spolupráce v souladu s plánem zahraniční rozvojové spolupráce Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 3 27 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 7 28 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 8

19 19 2 Křesťanská rozvojová spolupráce Tématem této práce je Přínos křesťanských církví pro řešení situace v rozvojovém světě, je tedy zcela na místě zamyslet se nad tím, jak spolu křesťanství a rozvojová spolupráce souvisí a především na jakých základech tato spolupráce stojí. Vystihnutí alespoň některých bodů je věnována následující kapitola. V první části kapitoly se budeme zabývat obecnými poznatky této spolupráce. Ve druhé části kapitoly se zmíníme o křesťanské rozvojové spolupráci konkrétního státu, v našem případě Německa. Katolická církev sleduje rozvoj národů, především těch, které se chtějí vymanit z hladu, bídy, endemických nemocí a nevzdělanosti. Těmito národy chápeme ty, které hledají způsob bohatší účasti na vymoţenostech civilizace a doţadují se, aby došly v civilizačním procesu většího ocenění. Tyto národy tedy vytrvale usilují o svůj všestranný rozvoj. Po Druhém vatikánském koncilu katolická církev ještě jasněji a hlouběji posoudila a zváţila poţadavek evangelia Jeţíše Krista v souvislostech s těmito otázkami a došla k závěru, ţe je jejím úkolem se ještě více zapojit do sluţeb lidí, aby závaţnost tohoto problému chápali v celé jeho šíři, ale téţ aby došli k přesvědčení, ţe je nutná solidární akce všech Všestranný rozvoj člověka V dnešní době lidé touţí po tom, aby měli lepší přístup k zajištění obţivy, zdravotní péče, stálého zaměstnání a téţ dále touţí po bezpečnosti před kaţdým útlakem, svobodě od všeho, co narušuje lidskou důstojnost. Současně touţí a také po tom, aby se mohli den ode dne lépe realizovat, tzn. aby byli vzdělanější, a proto mohli více pracovat, učit se, vlastnit a v důsledku toho aby stoupala jejich hodnota. Vidíme, ţe velká část lidí ţije v podmínkách, které jim přinášejí frustraci, přestoţe jejich poţadavky jsou spravedlivé. I národy, které nedávno dosáhly samostatnosti, si logicky přejí, aby kromě dosaţené politické svobody v jejich státech docházelo téţ k 29 POPULORUM PROGRESSIO: Encyklika Pavla VI. o rozvoji národů z 26. března Sociální encykliky: vyd. Praha: Zvon, 1996, s. 25. ISBN , článek Sociální otázka má dnes světové rozměry

20 20 sociálnímu a hospodářskému pokroku. Aby se občané těchto států mohli dále rozvíjet, jak se na lidi sluší, a aby také ve společenství národů mohli zaujmout místo, jaké jim patří. 30 V minulosti koloniální mocnosti často sledovaly pouze svůj vlastní zájem, své mocenské postavení nebo svou prestiţ, kdyţ však odešly, zanechaly za sebou mnohdy labilní ekonomiku, která byla závislá na pěstování jen jednoho druhu plodin. Z kolonialismu vzešlo ledacos zhoubného, nelze však opomenout význam zdatnost a práci kolonizátorů, kteří v mnoha zaostalých zemích dali k dispozici své vědecké a technické znalosti, které přinesly skutečný uţitek trvající dodnes. Struktury vytvořené v té době mohou být nedokonalé, umoţnily však ústup negramotnosti a chorob. Také umoţnily zaloţení infrastruktur a zlepšení existenčních podmínek, které ovšem nestačí čelit tvrdé skutečnosti moderní ekonomiky. Mechanismus ponechání společenského uspořádání vlastnímu běhu nepřinese odstranění nerovnosti, ale povede naopak k jejímu zhoršování Sociální konflikty Rozvoj států s sebou nese i negativní stránky. Jednou z nich jsou sociální konflikty, které nabyly světových rozměrů. Silný neklid, jeţ se rozmohl v zemích které se industrializují, se rozšířil i do zemí s výhradně agrárním hospodářstvím I zdejší obyvatelstvo si uvědomuje svou bídu, která je nezaslouţená. Ruku v ruce s tím dochází téţ k pohoršení, ţe existují velké rozdíly ve vlastnictví majetku, ale ještě větší ve vykonávání moci. V některých zemích ţije hrstka vyvolených v přepychu, zatímco chudí, ţijící především na venkově, postrádají moţnost jakékoliv osobní iniciativy a odpovědnosti. Tito lidé ţijí často v podmínkách, které jsou nedůstojné POPULORUM PROGRESSIO: Encyklika Pavla VI. o rozvoji národů z 26. března Sociální encykliky: vyd. Praha: Zvon, 1996, s. 25. ISBN , článek Všestranný rozvoj člověka 31 POPULORUM PROGRESSIO: Encyklika Pavla VI. o rozvoji národů z 26. března Sociální encykliky: vyd. Praha: Zvon, 1996, s. 25. ISBN , článek Všestranný rozvoj člověka 32 POPULORUM PROGRESSIO: Encyklika Pavla VI. o rozvoji národů z 26. března Sociální encykliky: vyd. Praha: Zvon, 1996, s. 25. ISBN , článek Sociální konflikty

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky

Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky Bakalářská práce Autor: Tereza Máchová Bankovní managament Vedoucí práce: Ing. Stanislav Heczko,

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Základní koncepce sociálního státu

Základní koncepce sociálního státu Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra právní teorie Bakalářská práce Základní koncepce sociálního státu Monika Bučková 2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012

Více

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Bakalářská práce 2009 autor: Milena Poděbradská vedoucí práce: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. Prohlašuji:

Více

Od nenaplněných plánů k novým cílům

Od nenaplněných plánů k novým cílům Od nenaplněných plánů k novým cílům ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás. 1 2

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Adopce na dálku projekt výzkumu veřejného mínění Ing. Jaromír Fic Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2014 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku Kateřina Kopsová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Integrace cizinců v podmínkách České republiky

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Integrace cizinců v podmínkách České republiky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Integrace cizinců v podmínkách České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Vošický

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015 Prohlášení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Martina Sedláčková Společenská odpovědnost firem a její vliv na společnost Bakalářská práce Praha 2011 Autor práce: Martina

Více

Fenomén adopce na dálku v současné české společnosti

Fenomén adopce na dálku v současné české společnosti Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Fenomén adopce na dálku v současné české společnosti Petra Čechová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Adopce afrických dětí na dálku v České republice

Adopce afrických dětí na dálku v České republice Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická Fakulta Katedra Společenských věd Bakalářská práce Adopce afrických dětí na dálku v České republice Vypracovala: Barbora Žílová Vedoucí práce: PhDr.

Více