Absolventská práce. Eva Skálová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Eva Skálová"

Transkript

1 Jabok-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Eva Skálová Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě Vedoucí práce: Michael Martinek Rok: 2014

2 2 Prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem absolventskou práci Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě zpracovala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. datum jméno Eva Skálová vlastnoruční podpis

3 3 Anotace Tato absolventská práce se zabývá přínosem křesťanských církví při řešení sociální situace v rozvojovém světě. První kapitola je věnována obecným poznatkům týkajících se rozvoje a rozvojové spolupráce. Následující kapitola je věnována propojení křesťanství a rozvojové spolupráce. Je zde vyuţíváno především poznatků papeţe Pavla VI. Je zde kladen důraz na všestranný rozvoj člověka, sociální konflikty, způsob jednání a solidární rozvoj člověka. Následující část kapitoly je věnována křesťanské rozvojové pomoci v Německu. Závěrečná kapitola je věnována popisu projektu Arcidiecézní Charity Praha Adopce na dálku. V závěru kapitoly se pokouším nastínit vlastní postoj k tomuto projektu.

4 4 Summary This graduate work deals with the contribution of the Christian churches in addressing the social situation in the developing world. The first chapter is devoted to general knowledge relating to development and development cooperation. The following chapter is devoted to linking Christianity and development cooperation. There is used primarily knowledge of Pope Paul VI. There is an emphasis on allround human development, social conflicts, behavior and development of human solidarity. The next section is devoted to Christian development aid in Germany and in the Czech Republic. The final chapter is devoted to a description of the project of Archdiocese Charity of Prague called Distance adoption. At the end of this chapter I try to outline my own position on this project.

5 5 Obsah Prohlášení... 2 Anotace... 3 Summary... 4 Úvod Rozvojový svět a rozvojová spolupráce Jak se měří rozvoj Rozvojové cíle tisíciletí Rozvojová spolupráce v České republice Křesťanská rozvojová spolupráce Všestranný rozvoj člověka Sociální konflikty Církev a rozvoj Způsob jednání Solidární rozvoj lidstva Křesťanská rozvojová spolupráce v Německu Adopce na dálku Důvody podpory projektu Podmínky a pravidla zahraničních projektů a rozvojového programu Adopce na dálku Vlastní postoje k projektu Adopce na dálku Závěr Seznam literatury... 39

6 6 Úvod Je kolem nás mnoho lidí, kteří nemají takové štěstí, ţít jako my. Náš svět však není černobílý, a proto nelze s určitostí tvrdit, ţe miliony těchto lidí neţijí spokojený ţivot. Je však velmi pravděpodobné, ţe pokud by měli moţnost ţít lépe, vyuţití této moţnosti by se v ţádném případě nebránili. Podání pomocné ruky je jiţ po staletí připisováno křesťanům. Tématem mé absolventské práce je Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě. Cílem mé práce popsat, jak se katolická církev angaţuje v této oblasti pomocí popisu projektu Adopce na dálku s propojením s teoretickým základem problematiky rozvojové spolupráce. Práce je členěna do tří kapitol, které jsou následně rozděleny do několika podkapitol. První kapitola je věnována obecnému tématu rozvoje a rozvojové spolupráce. Zde se zabývám především moţnostmi, jak rozvoj měřit a téţ se zaměřuji na popis Rozvojových cílů tisíciletí. V závěru kapitoly se zmiňuji o legislativním zakotvení rozvojové spolupráce v České republice. V druhé kapitole se jiţ zaměřuji na propojení rozvojové spolupráce s křesťanstvím. Vycházím především ze sociální encykliky papeţe PavlaVI. POPULORUM PROGRESSIO. Dále se zde věnuji křesťanské rozvojové spolupráci v Německu. Závěrečná kapitola je věnována konkrétnímu projektu. Tímto projektem je Adopce na dálku, který zaštiťuje Arcidiecézní Charita Praha. V této kapitole se věnuji především způsobům, jak se konkrétní dárce můţe na projektu podílet a téţ zásadám, které jsou pro zdárné fungování projektu nezbytné. V závěru kapitoly se pokouším nastínit vlastní postoj k tomuto projektu.

7 7 1 Rozvojový svět a rozvojová spolupráce První kapitola je věnována obecnému vhledu do tématu rozvoje a rozvojové spolupráce. Zde se zaměříme na způsoby měření rozvoje a téţ na rozvojové cíle tisíciletí, které jsou podstatnou součástí veškerých rozvojových politik. V závěrečné části kapitoly je zmíněno legislativní zakotvení rozvojové spolupráce v České republice. Za málo rozvinuté, nejméně rozvinuté, rozvojové, rozvíjející se nebo rozvinuté jsou státy obvykle označovány podle podílu hrubého domácího produktu, ve zkratce HDP, na hlavu. Tento rozptyl je velký, od devadesáti tisíc dolarů v Kataru po tři sta dolarů v Demokratické republice Kongo Jak se měří rozvoj Podíl HDP na hlavu však není jediným měřítkem, kterým rozvoj státu posuzujeme. Dalšími měřítky jsou Index lidského rozvoje, Index základních schopností a Index genderové spravedlnosti, Hrubé domácí štěstí, Otázka lidských potřeb a další alternativní indexy Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt je suma vyjadřující veškerou produkci výrobků a sluţeb během jednoho roku na daném teritoriu, míru bohatství dané země však měří pouze velmi hrubě, a proto není příliš spolehlivé při posuzování ţivotní úrovně jednotlivých obyvatel nebo obecně kvality ţivota. HDP téţ nevypovídá nic o tom, jak je bohatství rozděleno, nebo zda v zemi zůstává. Dle bývalého poslance Evropského parlamentu Jo Leinena by bylo třeba měřit spíše sociální pokrok, ochranu klimatu, efektivitu vyuţívání nedostatkových surovin a kvalitu pracovních míst. 3 1 TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN

8 Index lidského rozvoje Index lidského rozvoje je v současné době nejrozšířenějším způsobem měření rozvoje. Vychází z propojení HDP, úrovně dosaţeného vzdělání a očekávané délky ţivota Index základních schopností a Index genderové spravedlnosti Index základních schopností a Index genderové spravedlnosti byl vytvořen především z důvodu špatného přístupu k datům Indexu lidského rozvoje v chudých zemích. Index genderové spravedlnosti sleduje přístup ţen ke vzdělání, jejich ekonomické postavení a zastoupení v rozhodovacích pozicích. Index základních schopností sleduje dětskou úmrtnost, školní docházku do 5. třídy a asistované porody Hrubé domácí štěstí Myšlenka hrubého domácího štěstí pochází z Bhútánu. Dle bhútánského spisovatele Daša Karmy Ura blahobyt zahrnuje i psychickou pohodu, existenci důvěryhodných vztahů, dostupnost zdravotní péče, vzdělání a bydlení, uchování kultury a ochranu ekologické pestrosti. Hrubé domácí štěstí se měří pomocí 72 indikátorů, které se neustále zpřesňují Otázka lidských potřeb Dle chilského ekonoma Manfreda Max-Neefa jsou lidské potřeby nehierarchické, univerzální a neměnné. Lidských potřeb není mnoho, jsou ale provázané a stejné ve všech lidských kulturách a obdobích. Mění se jen způsoby jejich uspokojování. 7 4 TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str TOŽIČKA, Tomáš. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Praha: Educon, 2011, 83 s. ISBN , str. 16

9 9 1.2 Rozvojové cíle tisíciletí K důleţitým pojmům vázajícím se k rozvojové spolupráci bezesporu patří tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (anglicky Millenium Development Goals), přijaté představiteli všech členských států OSN v roce 2000 na tzv. Summitu tisíciletí. Rozvojové cíle tisíciletí chápeme jako závazky ke sniţování globálního rozšíření chudoby, hladu a dalších rozvojových cílů. Tyto cíle jsou ve své komplexnosti a šíři velmi ambiciózní. Představují téţ společný postoj, na kterém se dokázali shodnout hlavní představitelé všech zemí. 8 K hlavním klíčům vedoucím ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí patří navýšení investic do sociální oblasti (zdravotnictví, vzdělávání, výţivy a plánování rodičovství), ţivotního prostředí (vody a hygieny, environmentální technologie) a infrastruktury (silnic, elektřiny a přístavů, informačních a komunikačních technologií) v hospodářsky chudých zemích a dále téţ jejich efektivnější vyuţití. Rozvojových cílů tisíciletí je celkem osm, které jsou dále rozděleny do dvaceti jednotlivých úkolů. 9 Mnohé nejvýznamnější závazky však nejsou na mezinárodní scéně zcela nové. Jiţ v roce 1986 se na summitu věnovaném otázkám hladu a celosvětového zabezpečení potravin vlády zemí OECD zavázaly sníţit do roku 2015 o polovinu počet absolutně chudých, V té době jich bylo 815 milionů. Nicméně o pět let později na podobném setkání dotyčné vlády uznaly, ţe tento ambiciózní cíl není realistický, a aby bylo moţné jej dosáhnout, budou nutná daleko razantnější opatření a také zvýšené nasazení ze strany rozvinutých zemí Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: 9 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z:

10 Odstranit extrémní chudobu a hlad Součástí tohoto cíle jsou 3 různé úkoly. Prvním je do roku 2015 sníţit na polovinu počet lidí, kteří ţijí z příjmu niţšího neţ dolar na den. Druhým dosáhnout dostatečného a produktivního zaměstnání i slušné práce pro všechny, včetně ţen a mladých lidí a třetím do roku 2015 sníţit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. Nejsledovanějším úkolem a jedním z hlavních cílů současnosti je první úkol. Počet lidí ţijících s příjmem menším neţ 1,08 USD na den z 1,25 miliardy v roce 1990 na 980 miliónů v roce Na první pohled vypadá toto číslo úctyhodně, zvláště kdyţ vezmeme v potaz, ţe se jedná o pokles z podílu 31,6 % všech obyvatel rozvojového světa v roce 1990 na 19,2 % a v roce Je ovšem nutné dodat, ţe sniţování chudoby ve větším měřítku je registrováno jen u několik zemí, které zaţívají významný dlouhodobý ekonomický růst, bez jejichţ podílu by došlo jen k minimálnímu pozitivnímu vývoji. Těmito zeměmi jsou především Čína a Indie. Nejhorší situace je stále v subsaharské Africe, kde v podstatě nedošlo k pokroku v počtu obyvatel postiţených absolutní chudobou. V roce 2004 zde ţilo 298 miliónů lidí s příjmem menším neţ jeden dolar na den. 11 Druhým úkolem je dosáhnout dostatečného a produktivního zaměstnání i slušné práce pro všechny, včetně ţen a mladých lidí. Tento úkol byl zařazen z důvodu názoru, ţe chudobu nelze sníţit bez toho, aby obyvatelé ekonomicky chudých oblastí dosáhli dostatečného a produktivního zaměstnání stejně tak jako slušné práce. 12 Třetí úkol je povaţován za zapomenutý. Důvodem je, ţe počet trpících hladem v rozvojovém světě zůstává stále na úrovni kolem 824 milionů, čímţ nedošlo k příliš výraznému pokroku. Největšího úspěchu v potírání hladu a podvýţivy dosáhla východní, jiţní a jihovýchodní Asie. Stav se zlepšil především v Číně, kde došlo ke sníţení podvýţivy téměř o polovinu. Příčinou je optimalizace distribuce 11 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Odstranit extrémní chudobu a hlad 12 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Odstranit extrémní chudobu a hlad

11 11 potravin i přístupu k pitné vodě a modernizace zdravotnického vybavení. I přes tato opatření nejspíše nedojde ke globálnímu naplnění tohoto cíle Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Čtvrtým úkolem je do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. Přístup ke vzdělání patří mezi základní lidská práva jmenovaná Všeobecnou deklarací lidských práv, jelikoţ vzdělání je základem všech společností a konkurenceschopných ekonomik. Vzdělání je téţ základem pro sniţování chudoby a nerovnosti, udrţení dobrého zdravotního stavu, schopnosti pouţívat nové technologie, apod. V neposlední řadě je základní vzdělání téţ vstupní bránou pro vyšší úroveň vzdělání a tím i rozvoj celé společnosti. Dle odhadů ve školním roce 2005/2006 činil podíl dětí zapsaných na základních školách rozvojového světa 88 %. Oproti tomu v rozvinutých zemích tento poměr tvořil o desetinu více. Nejhorší situace je opět v zemích subsaharské Afriky, kde podíl dětí zapsaných na základních školách tvořil v roce 2005/2006 jen 71 % a v oblasti Oceánie. Velkým problémem základního vzdělání v rozvojových zemích je stále přetrvávající nerovný přístup ke vzdělání. Jde především o nerovnost v přístupu mezi dívkami a chlapci a dále mezi městskými dětmi a dětmi z venkovských oblastí. Největší rozdíly jsou mezi dětmi z bohatých a chudých domácností. Dalším významným problémem je mnoţství dětí, které školu úspěšně zakončí. Z nejrůznějších důvodů docházku nedokončí téměř pětina dětí v rozvojových regionů. V oblasti subsaharské Afriky je to téměř polovina všech dívek Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Odstranit extrémní chudobu a hlad 14 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

12 Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Pátým úkolem je do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. Obyvatelé planety jsou postiţeni chudobou velmi nerovnoměrně. Na světě ţije asi dvakrát více chudých ţen neţ muţů. Tento nepoměr způsobuje rozdíly, které mezi oběma pohlavími existují. Hlavním ukazatelem pokroku v této oblasti se stal poměr přístupu dívek a chlapců ke vzdělání na základních a středních školách. Oblast vzdělání však není jedinou oblastí posilování společenské role ţen. K této oblasti dále patří i přístup ke zdrojům a jejich ochrana a bezpečnost. Negramotnost, nízká vzdělanost a tradicí předepsaná starost o domácnost zabraňují ţenám v tom, aby si hledaly produktivní zaměstnání se aktivně účastnily při rozhodování na veřejnosti Snížit dětskou úmrtnost Šestým úkolem je do roku 2015 sníţit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let. Na globální úrovni klesá dětská úmrtnost, tento pokrok není rovnoměrný ve všech regionech a zemích. Jen velmi slabý pokrok můţeme vidět opět v zemích subsaharské Afriky a jiţní Asie. Je naprosto nevyhovující, ţe u dítěte narozeného v rozvojové zemi je 13krát větší pravděpodobnost, ţe zemře do věku pěti let, ve srovnání s dítětem narozeným ve vyspělých zemích. Většině případů úmrtí dětí lze přitom předejít, protoţe smrt přibliţně poloviny dětí v tomto věkovém období způsobuje pouze pět nemocí: zápal plic, průjmová onemocnění, spalničky, malárie a HIV/AIDS. V roce 1990 činila průměrně úmrtnost dětí ve světě do věku pěti let 93 dětí na tisíc ţivě narozených, o šestnáct let později tento poměr klesl na číslo 72. Cílovým závazkem je hodnota 31. V rozvojových zemích je situace o poznání horší. Zatímco v roce 1990 činila průměrně úmrtnost dětí v rozvojových zemích do věku 15 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

13 13 pěti let 103 na tisíc ţivě narozených, v roce 2006 průměrná hodnota v rozvojových zemích poklesla pouze na 80. Je tedy jiţ jasné, ţe tohoto cíle nebude dosaţeno Zlepšit zdraví matek Sedmým úkolem je do roku 2015 sníţit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. Více neţ půl milionu matek ročně umírá na následky těhotenství a porodu. Ve sniţování mateřské úmrtnosti byl sice zaznamenám určitý pokrok, její úroveň však zůstává stále hodně vysoká. V rozvojových zemích jde celkem o 99 % všech případů, nejhorší situace je uţ tradičně v oblasti subsaharské Afriky a v jiţní Asii. V rozvinutých zemích je průměrná hodnota mateřské úmrtnosti 9 na sto tisíc ţivě narozených dětí, v rozvojových zemích se tato hodnota pohybuje kolem 450. Porodní komplikace postihují celosvětově alespoň 15 % těhotenství, nesouvisejí tedy s ekonomickou vyspělostí země. Mateřská úmrtnost je však vysoká jen v rozvojových regionech. Přímé porodní komplikace, je jako velká ztráta krve, potrat, eklampsie, těţká fyzická námaha či infekce zapříčiní asi tři čtvrtiny úmrtí. Za zbylou čtvrtinou stojí porodní komplikace z důvodů svízelných ţivotních podmínek, včetně malárie, chudokrevnosti, ţloutenky a ve stále větší míře HIV/AIDS. Problém mateřské úmrtnosti nelze vyřešit, aniţ by došlo k rozvoji zdravotní infrastruktury v nejvíce postiţených regionech. Zdravotní péče musí být nejen kvalitní, ale i široce dostupná. V případě naprosté absence lékařské pomoci i poměrně lehká porodní komplikace často končí smrtí nebo doţivotním postiţením rodičky. Většině z nich nelze předcházet a nelze je ani předvídat. Takřka všechny ţeny by mohly být zachráněny, pokud by jim byla poskytnuta včasná a dostatečná zdravotní péče Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Snížit dětskou úmrtnost 17 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zlepšit zdraví matek

14 Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi Osmým úkolem je do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Devátým úkolem bylo do roku 2010 dosáhnout univerzální přístup k léčbě HIV/AIDS pro všechny potřebné. Desátým úkolem je do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závaţných onemocnění. Ţádný jiný úkol v rámci Rozvojových cílů tisíciletí nevyburcoval takovou pozornost a finanční podporu od roku 2000 jako snaha o zastavení a zvrácení šíření HIV/AIDS. Přesto v roce 2007 ţilo na světě odhadovaných 33 milionů lidí nakaţených virem sníţené imunity (HIV) nebo jiţ s chorobou AIDS. Nejhorší situace je opět v zemích subsaharské Afriky. Lidé infikovaní virem HIV/AIDS nejčastěji umírají v důsledku tuberkulózy, různých zánětů plic, dýchacích cest a mozku, salmonelových infekce aj. Nejčastěji uváděný způsob přenosu HIV se uvádí opakované pouţití injekční stříkačky, sexuálním stykem s infikovaným partnerem a přenos z matky na dítě. Boj proti šíření HIV/AIDS je zaloţen převáţně na prevenci pomocí vzdělávání, které je zaměřeno na způsoby ochrany před HIV/AIDS a riziky s spojené s tímto onemocněním. V podstatě ţádná jiná fungující a účinná ochrana v této době neexistuje. Existují sice Na kvalitní léky zabraňující nebo zpoţďující rozvinutí nákazy virem HIV v nemoc AIDS, tyto léky jsou však velmi drahé a tím pádem nedostupné pro většinu obyvatel rozvojových zemí. Tito lidé proto potřebují přístup k levnějším variantám těchto antiretrovirálních preparátů. 18 Další závaţnou nemocí, se kterou je třeba bojovat, je malárie. Odhaduje se, ţe akutních případů lidí ţijících s malárií je na světě zhruba 300 aţ 500 milionů. Přestoţe je malárie léčitelnou nemocí, případně se jí dá úspěšně preventivně bránit, odhaduje se, ţe kaţdoročně zemře asi 1,2 milionu lidí přímo na tuto nemoc a u dalších dvou milionů lidí je jednou z příčin úmrtí. Naprostá většina z těchto zbytečných obětí jsou děti, přičemţ 80, u dalších dvou milionů lidí je malárie jednou 18 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

15 15 z příčin jejich úmrtí. Naprostá většina z těchto zbytečných obětí jsou děti, přičemţ 80 % z nich tvoří v subsaharské Africe děti mladší pěti let Zajistit udržitelný stav životního prostředí Jedenáctým úkolem je integrovat principy udrţitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Dvanáctým úkolem je sníţit ztrátu biodiverzity. Třináctým úkolem je do roku 2015 sníţit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udrţitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Čtrnáctým úkolem je do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality ţivota minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). Způsoby integrace principů udrţitelného rozvoje do politik národních států v rámci úkolu 11 jsou monitorovány na základě pěti indikátorů. Těmito indikátory jsou podíl lesní plochy na rozloze státu; mnoţství vypouštěných emisí oxidu uhličitého (CO2); spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu; podíl způsobů vyuţívaných lovišť ryb v rámci biologických limitů; a poměr mnoţství vyuţívaných vodních zdrojů na celkovém mnoţství obnovitelných zdrojů vody. Podíl lesů na rozloze všech států poklesl během let 1990 a 2005 z hodnoty 31,3 % na 30,3 %. Emise CO2 stouply jak absolutně, tak v přepočtu na jednoho obyvatele, a to především díky nárůstu emisí v rozvojových regionech, kromě subsaharské Afriky. 20 Důleţitým faktorem je téţ přístup ke zdrojům pitné vody. V roce 1990 vyuţívalo kvalitních zdrojů pitné vody 78 % celosvětové populace, o šestnáct let později uţ to bylo 87 %, coţ je faktický nárůst o více neţ 1,1 miliardy lidí. K největšímu zlepšení došlo v Číně a Indii. Oproti tomu k nejmenšímu zlepšení došlo v subsaharské Africe, kde nemá přístup ke zdrojům pitné vody 42 % obyvatel. 19 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 20 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zajistit udržitelný stav životního prostředí

16 16 Současné tempo zlepšování přístupu k pitné vodě nicméně slibuje globální splnění cíle. 21 S přístupem k pitné vodě souvisí i přístup k hygieně. Mezi lety 1990 a 2006 ve světě stoupl poměr lidí ţijících s přístupem ke kvalitní hygieně ze 49 % na 59 %. V tomto období tak nově získalo přístup k základním hygienickým potřebám asi 1,2 miliardy lidí. Pro splnění úkolu by však do roku 2015 muselo získat přístup k hygieně dalších 1,6 miliardy obyvatel, coţ se jeví jako nepravděpodobné. 22 V chudinských čtvrtích (slumech), ţila v roce 2005 přibliţně třetina obyvatelstva rozvojových zemí. Slumy jsou extrémně chudé části měst bez dostatečné základní infrastruktury (pitné vody, elektrického proudu, kanalizace, odvozu odpadů, atd.). Lidé zde ţijí stísněni v provizorních příbytcích na minimálním prostoru. Absolutní počet obyvatel slumů stoupá, i kdyţ se tempo růstu sníţilo Budovat světové partnerství pro rozvoj Patnáctým úkolem je dále rozvíjet obchodní a finanční systém zaloţený na otevřenosti, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a sniţování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni). Šestnáctým úkolem je řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatíţení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadluţené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci ze strany vyspělých zemí, které se zavázaly ke sníţení chudoby atd.). Sedmnáctým úkolem je řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Osmnáctým úkolem je komplexně řešit problém zadluţení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem dosaţení udrţitelnosti zadluţení z dlouhodobého hlediska. Devatenáctým úkolem je ve spolupráci s farmaceutickými firmami 21 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zajistit udržitelný stav životního prostředí 22 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zajistit udržitelný stav životního prostředí 23 Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Zajistit udržitelný stav životního prostředí

17 17 poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Posledním dvacátým úkolem je ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií především v informační a komunikační oblasti. Tento cíl se dotýká především problematiky dobrého vládnutí, globální obchodní i zemědělské politiky a přístupu k trhům, odpovědného chování soukromých (zahraničních, nadnárodních) společností, zvýšení oficiální rozvojové pomoci zemí OECD vůči ekonomicky chudým regionům, řešení specifických potřeb vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Dále se jedná o zadluţení rozvojových zemí, vytvoření a realizace strategie směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi, zajištění přístupu k dostupným základním lékům v rozvojových zemích a umoţnění přístupu rozvojových zemí k moderním technologiím. V rámci tohoto cíle nedochází k ţádným konkrétním závazkům, nelze tedy jejich dosaţení vztahovat ke klíčovému roku Je ovšem nutné zdůraznit, ţe tyto úkoly patří mezi důleţité problémy současného rozvojového světa. Jejich efektivní řešení by si zaslouţilo mnohem preciznější formulování s konkrétními závazky a moţnostmi jejich kontroly Rozvojová spolupráce v České republice Rozvojová spolupráce v České republice je legislativně zakotvena v zákoně č. 151/2010 Sb., o o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Dle tohoto zákona můţeme zahraniční rozvojovou spolupráci chápat jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichţ cílem je přispět k odstraňování chudoby v kontextu udrţitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů tisíciletí, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně ţivotního prostředí, jakoţ i k podpoře demokracie, dodrţování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojovka [online] [cit ]. Dostupné z: článek Budovat světové partnerství pro rozvoj 25 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 2

18 18 Zahraniční rozvojová spolupráce je uskutečňována způsobem, který naplňuje stanovené cíle. Je realizována především pomocí rozvojových programů a projektů, vysíláním expertů, poskytováním vládních stipendií ke studiu na vysokých školách v České republice, peněţními dary do zahraničí, finančními příspěvky zahraničním institucím, mezinárodním organizacím a integračním seskupením a poskytováním zvýhodněných půjček a úvěrů. 26 Zahraniční rozvojovou spolupráci uskutečňují orgány státní správy v rámci své působnosti v souladu s koncepcí a zásadami schválenými vládou. Mezi tyto orgány spadá Ministerstvo zahraničních věcí, které v této oblasti zejména předkládá vládě návrh koncepce a zásad zahraniční rozvojové spolupráce a její zhodnocení, připravuje roční plán zahraniční rozvojové spolupráce a předkládá jej vládě ke schválení. Dále do výše limitu stanoveného vládou rozhoduje o poskytnutí peněţních darů do zahraničí a poskytuje finanční příspěvky zahraničním institucím podle zásad zahraniční rozvojové spolupráce. Dalšími úkoly jsou koordinace činnosti ostatních orgánů státní správy,které v rámci své působnosti uskutečňují zahraniční rozvojovou spolupráci, v souladu s právem Evropské unie podpora českých subjekty usilujících o zapojení do realizace projektů v rámci rozvojové spolupráce ostatních dárců a zajištění hodnocení projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 27 Dále mezi tyto orgány spadá Česká rozvojová agentura, která je zřízena jako organizační sloţka státu, která plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Je zřizována Ministerstvo zahraničních věcí a její činnost je hrazena z rozpočtu tohoto ministerstva. Zajišťuje realizaci zahraniční rozvojové spolupráce v souladu s plánem zahraniční rozvojové spolupráce Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 3 27 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 7 28 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 8

19 19 2 Křesťanská rozvojová spolupráce Tématem této práce je Přínos křesťanských církví pro řešení situace v rozvojovém světě, je tedy zcela na místě zamyslet se nad tím, jak spolu křesťanství a rozvojová spolupráce souvisí a především na jakých základech tato spolupráce stojí. Vystihnutí alespoň některých bodů je věnována následující kapitola. V první části kapitoly se budeme zabývat obecnými poznatky této spolupráce. Ve druhé části kapitoly se zmíníme o křesťanské rozvojové spolupráci konkrétního státu, v našem případě Německa. Katolická církev sleduje rozvoj národů, především těch, které se chtějí vymanit z hladu, bídy, endemických nemocí a nevzdělanosti. Těmito národy chápeme ty, které hledají způsob bohatší účasti na vymoţenostech civilizace a doţadují se, aby došly v civilizačním procesu většího ocenění. Tyto národy tedy vytrvale usilují o svůj všestranný rozvoj. Po Druhém vatikánském koncilu katolická církev ještě jasněji a hlouběji posoudila a zváţila poţadavek evangelia Jeţíše Krista v souvislostech s těmito otázkami a došla k závěru, ţe je jejím úkolem se ještě více zapojit do sluţeb lidí, aby závaţnost tohoto problému chápali v celé jeho šíři, ale téţ aby došli k přesvědčení, ţe je nutná solidární akce všech Všestranný rozvoj člověka V dnešní době lidé touţí po tom, aby měli lepší přístup k zajištění obţivy, zdravotní péče, stálého zaměstnání a téţ dále touţí po bezpečnosti před kaţdým útlakem, svobodě od všeho, co narušuje lidskou důstojnost. Současně touţí a také po tom, aby se mohli den ode dne lépe realizovat, tzn. aby byli vzdělanější, a proto mohli více pracovat, učit se, vlastnit a v důsledku toho aby stoupala jejich hodnota. Vidíme, ţe velká část lidí ţije v podmínkách, které jim přinášejí frustraci, přestoţe jejich poţadavky jsou spravedlivé. I národy, které nedávno dosáhly samostatnosti, si logicky přejí, aby kromě dosaţené politické svobody v jejich státech docházelo téţ k 29 POPULORUM PROGRESSIO: Encyklika Pavla VI. o rozvoji národů z 26. března Sociální encykliky: vyd. Praha: Zvon, 1996, s. 25. ISBN , článek Sociální otázka má dnes světové rozměry

20 20 sociálnímu a hospodářskému pokroku. Aby se občané těchto států mohli dále rozvíjet, jak se na lidi sluší, a aby také ve společenství národů mohli zaujmout místo, jaké jim patří. 30 V minulosti koloniální mocnosti často sledovaly pouze svůj vlastní zájem, své mocenské postavení nebo svou prestiţ, kdyţ však odešly, zanechaly za sebou mnohdy labilní ekonomiku, která byla závislá na pěstování jen jednoho druhu plodin. Z kolonialismu vzešlo ledacos zhoubného, nelze však opomenout význam zdatnost a práci kolonizátorů, kteří v mnoha zaostalých zemích dali k dispozici své vědecké a technické znalosti, které přinesly skutečný uţitek trvající dodnes. Struktury vytvořené v té době mohou být nedokonalé, umoţnily však ústup negramotnosti a chorob. Také umoţnily zaloţení infrastruktur a zlepšení existenčních podmínek, které ovšem nestačí čelit tvrdé skutečnosti moderní ekonomiky. Mechanismus ponechání společenského uspořádání vlastnímu běhu nepřinese odstranění nerovnosti, ale povede naopak k jejímu zhoršování Sociální konflikty Rozvoj států s sebou nese i negativní stránky. Jednou z nich jsou sociální konflikty, které nabyly světových rozměrů. Silný neklid, jeţ se rozmohl v zemích které se industrializují, se rozšířil i do zemí s výhradně agrárním hospodářstvím I zdejší obyvatelstvo si uvědomuje svou bídu, která je nezaslouţená. Ruku v ruce s tím dochází téţ k pohoršení, ţe existují velké rozdíly ve vlastnictví majetku, ale ještě větší ve vykonávání moci. V některých zemích ţije hrstka vyvolených v přepychu, zatímco chudí, ţijící především na venkově, postrádají moţnost jakékoliv osobní iniciativy a odpovědnosti. Tito lidé ţijí často v podmínkách, které jsou nedůstojné POPULORUM PROGRESSIO: Encyklika Pavla VI. o rozvoji národů z 26. března Sociální encykliky: vyd. Praha: Zvon, 1996, s. 25. ISBN , článek Všestranný rozvoj člověka 31 POPULORUM PROGRESSIO: Encyklika Pavla VI. o rozvoji národů z 26. března Sociální encykliky: vyd. Praha: Zvon, 1996, s. 25. ISBN , článek Všestranný rozvoj člověka 32 POPULORUM PROGRESSIO: Encyklika Pavla VI. o rozvoji národů z 26. března Sociální encykliky: vyd. Praha: Zvon, 1996, s. 25. ISBN , článek Sociální konflikty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Jabok-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Eva Skálová

Jabok-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Eva Skálová Jabok-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Eva Skálová Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě Vedoucí práce: Michael Martinek Rok:

Více

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15 Mgr. Andrea Ptáčková www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Jazyk Materiál žáky seznamuje s programy podpory zdraví Světové zdravotnické organizace

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Mezinárodní rámec pro formulaci cílů sociální politiky Základní lidská práva OSN, Mezinárodní organizace práce (MOP) Evropský rámec sociálněpolitických cílů Sociální práva

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs)

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) 1. Úvod Přednáška se zabývá charakteristikou chudoby v méně rozvinutých zemí světa. Úvod se týká základních definicí a charakteristiky chudoby, dále pak jejím

Více

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Strategie prevence HIV/AIDS a STDs Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Epidemie v ČR Česká republika patří mezí státy s relativně nízkou prevalencí HIV infekce K 31.12.2009

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 31. 5. 2013

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 31. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 31. 5. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 13/2012 nazvané Rozvojová pomoc Evropské unie na zásobování pitnou

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Studijní text. Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce. Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Studijní text. Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce. Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Sociální politika a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 20. Letní geografická škola Brno 2012 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více