Název: Laboratorní příručka kód Ev. č. příručky: LP Zpracoval: J.Pacák,J. Pacáková, Iblová, Zehnulová, Pištěková, Antoš, Duchoňová, Valenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Laboratorní příručka kód Ev. č. příručky: LP-2004-001 Zpracoval: J.Pacák,J. Pacáková, Iblová, Zehnulová, Pištěková, Antoš, Duchoňová, Valenta"

Transkript

1 Strana/Celkem 1/44 Zpracoval dne: Laboratoře Budějovická k.s., IMUNO Osvobození 1138, Jirkov, L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A (zahrnuje všechna pracoviště IMUNO Jirkov, Chomutov, Louny, Žatec, Podbořany, ejprty, Most, Litvínov, Klášterec n. O., Meziboří) A.Obsah a úvod B.Informace o laboratořích a ambulancích C.Manuál pro odběry primárních vzorků D.Preanalytické procesy v laboratoři E.ydávání výsledků a komunikace s laboratořemi F.Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratořemi včetně popisu položek G.Pokyny a instrukce H.Přílohy I. Odkazy Spolupracovali: MUDr. Antoš Marek, MUDr. Iblová Miroslava, Ing. Hlaváč Petr, Ing. Pacák Jan CSc., Bc. Pacák Petr, RNDr. Pacáková Jarmila, Ing. Pacáková Kateřina, RNDr. Pištěková Dagmar, MUDr. Zehnulová Marie, MUDr. alenta Jan

2 Strana/Celkem 2/44 Zpracoval dne: A. Úvod A.1. Předmluva Imunoanalytická laboratoř vznikla v roce 1993 privatizací laboratoře nukleární medicíny v NsP Chomutov. Koncem roku 1995 se laboratoř přemístila do zadaptovaných prostor v Jirkově v ulici Osvobození RNDr. Jarmila Pacáková absolvovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy se zaměřením na biochemii, organickou chemii a jadernou chemii. NsP v Chomutově pracovala v biochemické laboratoři od roku Tam také v roce 1976 zavedla první RIA metody. RIA laboratoř již tehdy začala pracovat pro spádovou oblast okresů Chomutov, Most, Louny. roce 1985 přešla na oddělení nukleární mediciny při NsP Chomutov. RNDr. Pacáková má atestaci z klinické biochemie. Privátní laboratoř IMUNO se postupně rozšiřovala podle zájmu lékařů ze spádové oblasti okresů Chomutov, Most, Louny na odbornosti klinické biochemie, hematologie, imunologie, laboratoř nukleární mediciny, alergologie, mikrobiologie, poskytování služeb antibiotického střediska. Koncem roku 1998 byl statut laboratoře změněn na právnickou osobu IMUNO s.r.o., kde jedinými společníky jsou manželé RNDr. Jarmila Pacáková a Ing. Jan Pacák,CSc. roce 1999 začala při IMUNO pracovat imunologická ordinace s MUDr. Marií Zehnulovou, která přešla do IMUNO z KHS v Ústí nad Labem. Na požadavek bývalé nemocnice ve ejprtech byla koncem roku 1998 převzata pod IMUNO biochemická laboratoř ve ejprtech a podobně v roce 1999 biochemická laboratoř v Podbořanech. roce 2001 přešla pod IMUNO biochemická laboratoř v Nemocnici následné péče v Mostě a závěrem roku 2003 oddělení klinické biochemie a hematologie včetně hematologické poradny v Nemocnici v Lounech. Mostě, Chomutově, Lounech, Jirkově, Litvínově a v Klášterci nad Ohří jsou zřízeny odběrové místnosti. Na rozvoji IMUNO se dále podíleli MUDr. Jaroslav Kelbich, Ing. Petr Hlaváč, MUDr. Alena Žáčková (do roku 1999), MUDr. Eva Ottová (do poloviny roku 2003), MUDr. Miroslava Iblová, MUDr. Marek Antoš, MUDr. Jan Špička (do 10/2007), Bc. Petr Pacák, Ing. Kateřina Pacáková a další. Spektrum vyšetření v IMUNO je doplněno vyšetřeními mikrobiologické laboratoře v Žatci, která vznikla pod společností BIOPOST s.r.o. v roce 1992 (založil ji MUDr. Pavel Fischerzemřel v roce 2000). Mikrobiologická laboratoř spolupracovala s IMUNO několik let a spolupráce vyústila v roce 1999 v majetkové propojení laboratoří, BIOPOST byl přejmenován na IMUNO-BIOPOST s.r.o. Mikrobiologická laboratoř má vlastní varnu půd a to jak pro svoji potřebu tak i pro další mikrobiologické laboratoře. Kromě širokého spektra mikrobiologických vyšetření a parazitologie, bylo v roce 1999 rozšířeno spektrum vyšetření o mykologická vyšetření a byla zavedena výroba autovakcín. Dne získala mikrobiologická laboratoř od DET NORSKE ERITAS certifikát č AQ-ROT-RvA, který potvrzoval, že v mikrobiologické laboratoři v Žatci je zaveden systém jakosti podle norem ISO Certifikát byl v roce 2005 nahrazen certifikátem České společnosti pro jakost, který zahrnuje vedení společnosti IMUNO s.r.o. a všechna pracoviště (včetně mikrobiologické laboratoře v Žatci), kde se provádí laboratorní diagnostika i odběry.

3 Strana/Celkem 3/44 Zpracoval dne: Na rozvoji mikrobiologické laboratoře se podíleli kromě MUDr. Pavla Fischera i RNDr. Dagmar Pištěková, MUDr. Marie Zehnulová a RNDr. áclav Ječný, CSc. K se obě společnosti IMUNO a IMUNO-BIOPOST sloučily pod společnost IMUNO. Postupně se podařilo vybudovat po území okresů Most, Chomutov, Louny vlastní svoz materiálu a rozvoz výsledků. To umožňuje pracovat s kvalitním materiálem (ve smyslu dodržování správné preanalytické fáze laboratorních vyšetření) a být v průběžném kontaktu s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. ybavení laboratoří je voleno tak, aby jednotlivé metody bylo možno provádět alternativně na různých přístrojích, aby v případě potřeby mohla být správnost výsledků spolehlivě ověřena jinou metodou. ětšina analyzátorů je propojena do počítačové sítě. Laboratorní informační systémy zajišťují okamžitou informovanost mezi jednotlivými pracovišti a včasnou informovanost ordinujících lékařů. Mezi jednotlivými laboratořemi existuje elektronické propojení, takže pro ordinující lékaře je nepodstatné místo dané laboratoře, protože výsledky dostane bez ohledu na vzdálenost včas. šechny výsledky jsou kontrolovány kvalifikovanými vysokoškoláky. Spektrum metod a systém práce je volen tak, aby lékař mohl bez dalších odběrů postupně doordinovávat další potřebná vyšetření. Laboratoře nyní poskytují komplexní nabídku laboratorních služeb, zajišťují pro své klienty i vyšetření, která samy neprovádějí. Pro zlepšení spolupráce a informovanosti lékařů a zvýšení kvality laboratorních služeb pořádáme semináře, na které zveme jako přednášející renomované odborníky. Laboratoře jsou zapojeny v systémech hodnocení kvality vyšetření externími organizacemi. Kontroly provádí jednak Státní zdravotní ústav Praha, jednak jednotlivé Národní referenční laboratoře prostřednictvím SEKK. IMUNO má uzavřen smluvní vztah se všemi významnými zdravotními pojišťovnami působícími ve spádové oblasti. Dnem byl rozšířen certifikát ISO 9001 na vedení společnosti IMUNO s.r.o. a všechna laboratorní pracoviště a odběrové místnosti. Certifikát č.385/qms/2005 vydal certifikační orgán CSQ-Cert při České společnosti pro jakost a platí do Rozšíření certifikátu ISO 9001/2000 na všechna laboratorní pracoviště a odběrové místnosti bylo velmi podstatnou změnou v systému managementu jakosti a bylo náročné na provázání dokumentů platných pro jednotlivá pracoviště. Podstatnou změnou bylo i převedení většiny dokumentů do elektronické formy, papírová forma dokumentů byla velmi omezena. Presentace společnosti, politika jakosti a kontakty na vedoucí pracovníky jsou zveřejněny na webovských stránkách společnosti IMUNO - Laboratorní příručce jsou podrobnější informace o poskytovaných službách. Tato Laboratorní příručka patří k řízené dokumentaci a je rovněž dostupná na

4 Strana/Celkem 4/44 Zpracoval dne: A.2. Obsah strana A. Úvod... 2 A.1. Předmluva...2 A.2. Obsah... 4 A.3. Úvod ke zpracované příručce... 5 B. Informace o laboratořích a ambulancích...5 B.1. Identifikace laboratoří a ambulancí a důležité údaje...5 Adresy pracovišť IMUNO, telefonní a faxové spojení... 6 Pracovní doba... 6 Seznam vedoucích pracovníků... 7 B.2. Základní informace o laboratořích a ambulancích...8 B.3. Zaměření laboratoří a ambulancí...8 B.4. Úroveň a stav akreditace pracovišť... 8 B.5. Organizace laboratoří a ambulancí, vybavení a obsazení... 8 B.6. Spektrum nabízených služeb... 9 B.7. Popis nabízených služeb...9 A. B.8. Řízení financí a strategické plánování C. Manuál pro odběry primárních vzorků...12 C.1 Základní informace C.2. Požadavkové listy (žádanky) C.3. Požadavky na urgentní vyšetření...13 C.4. Ústní požadavky na vyšetření C.5. Používaný odběrový systém...13 C.6. Příprava pacienta před vyšetřením...15 C.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku...15 C.8. Odběr vzorku C.9. Množství vzorku C.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C.12. Informace k dopravě vzorků C.13. Informace o zajišťovaném svozu vzorků D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem žádanek a vzorků...18 D.2. Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky D.4. yšetřování jinými specializovanými laboratořemi E. ydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech E.2. Informace o formách vydávání výsledků E.3. Typy nálezů a laboratorních zpráv E.4. ydávání výsledků přímo pacientům E.5. Opakovaná a dodatečná vyšetření E.6. Změny výsledků a nálezů E.7. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku E.8. Konzultační činnost laboratoří a ambulancí...24 E.9. Způsob řešení stížností...24 E.10. ydávání potřebného materiálu...24 F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek F.1. Abecední seznam základních laboratorních vyšetření...24 F.1.1 Seznam diagnostických bloků...24 F.2. Abecední seznam funkčních testů a speciálních vyšetření... 26

5 Strana/Celkem 5/44 Zpracoval dne: F.3. Abecední seznam skupinových objednávek a screeningů G. Pokyny a instrukce G.1. Instrukce pro odběr biologického materiálu G.1.1. yšetření a typ odběrového materiálu G.1.2. Odběr žilní a kapilární krve a nejčastější chyby při odběru G 1.3. Odběr a sběry moče...32 G 1.4. Odběr materiálu na mikrobiologická vyšetření G.2. Pokyny pro pacienty...37 G.2.1. Odběr a sběry moče...37 G.2.2. Bakteriologie...38 G.2.3. Parazitologie...39 H. Přílohy...39 I. Odkazy...39 J. Zkratky A.3. Úvod ke zpracované příručce Laboratorní příručka je zpracována pro usnadnění komunikace s uživateli laboratorních služeb. Laboratorní příručka je průvodcem dostupnými laboratorními službami, poskytovanými společností IMUNO a snaží se přispět ke kvalitnímu využívání poskytovaných služeb. Byla zpracována s využitím národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře a z doporučení normy ISO Rovněž byly vzaty v úvahu doporučení Odborných společností ČLS, požadavky zdravotních pojišťoven a aktuální datový standard MZ ČR. laboratorní příručce je zmíněna i imunologická, alergologická a hematologická ambulance, ale protože laboratorní příručka je zaměřena zejména na laboratorní služby, nejsou ambulance popisovány podrobněji. Laboratorní příručka je uložena na internetových stránkách společnosti : v tištěné formě je k dispozici pracovníkům společnosti IMUNO a patří k řízené dokumentaci. Minimálně 1 x ročně je prováděna její revize. Osnovu příručky jsme převzali ze serveru kvality při MZ ČR. B. Informace o laboratořích a ambulancích B.1. Identifikace laboratoří a ambulancí a důležité údaje Název organizace Laboratoře Budějovická k.s. Sídlo organizace Poznaňská 461, Praha 8 IČO Jednatel RNDr. David Slabík, Ing. Ludmila Čunková Ředitel Bc. Petr Pacák Odborný vedoucí MUDr. Miroslava Iblová Internet Tel.,fax , , fax

6 Strana/Celkem 6/44 Zpracoval dne: Adresy pracovišť IMUNO, telefonní a faxové spojení Pracoviště Poznámka Tel. Osvobození 1138, Jirkov Laboratoře klinické chemie + imunologická a alergologická ambulance , fax Čelakovského 2583, Žatec Mikrobiologická laboratoř , fax Rybalkova Louny Biochemická a hematologická laboratoř + hematologická , ambulance ambulance Podbořany, alovská 533, PSČ Biochemická laboratoř J. Žižky 1304, Most Biochemická laboratoř Maxima Gorkého 981, Biochemická laboratoř ejprty Paracelsus, areál Biochemická laboratoř Chemopetrolu, Litvínov - Záluží Poliklinika Jirkov, Dvořákova Odběrová místnost 1559, Jirkov ZS Topolová 1234, Most Odběrová místnost ZS Fibichova 2866, Most Odběrová místnost ZS Březenecká 4804, Chomutov Odběrová místnost ZS PEDIATRIA, Alešova 770, Odběrová místnost Litvínov ZS Sadová 528, Klášterec n. O. Odběrová místnost ZS Zámecká, U Zámeckého parku Odběrová místnost 949, Litvínov Okružní 117, Meziboří Odběrová místnost Kosmonautů 1304, Louny Odběrová místnost Paracelsus, areál Chemopetrolu, Litvínov - Záluží Odběrová místnost Pracovní doba Pracoviště Pracovní doba Poznámka Jirkov-laboratoře klinické chemie, Osvobození 1138 Po-Pá 7:00-18:00 Odběry 7: Mikrobiologická laboratoř Žatec, Čelakovského 2583 OKBH Louny, Rybalkova 1400 Biochemická laboratoř Podbořany, alovská 533 Biochemická laboratoř, J. Žižky 1304, Most Po-Pá 6:00 16:30 So 8:00-10:00 Ne 8:00-9:00 Po-Pá 6:00-14:00, ostatní dobu nepřetržitě stálá služba na mobilu Po-Pá 7: , ostatní dobu nepřetržitě stálá služba na mobilu Po-Pá 7:00-11:00 Odběry Po-Pá 6:30-13:30 Odběry Po -Pá 6:30-13:00

7 Strana/Celkem 7/44 Zpracoval dne: Biochemická laboratoř ejprty Po-Pá 6:30 11:30 Biochemická laboratoř Paracelsus Litvínov-Záluží Po-Pá 6:45 13:45 Jirkov, Osvobození Po 9:00-17:00 imunologická a alergologická Út až Pá 7:00-15:00 ambulance Hematologická ambulance, Rybalkova 1400, Louny Út a Čt 7:00-15:00 Poliklinika Jirkov, odběrová místnost Po-Pá 7:00 9:30 Jen odběry Zdravotní středisko Březenecká, odběrová místnost Po-Pá 7:00 10:00 Jen odběry Zdravotní středisko Topolová, Most, odběrová místnost Po-Pá 6:30 10:00 Jen odběry Zdravotní středisko Fibichova Most, odběrová místnost Po-Pá 6:30 10:30 Jen odběry ZS PEDIATRIA Litvínov,Alešova 770, Litvínov Po-Pá 6:30 10:00 Jen odběry ZS Sadová, Klášterec n. O. Po-Pá 6:30-10:30 Jen odběry ZS Zámecká, U Zámeckého parku Po-Pá 6:30-10:00 Jen odběry 949, Litvínov Okružní 117, Meziboří Po-Pá 7:30-10:30 Jen odběry Kosmonautů 1304, Louny Po-Pá 6:30-12:00 Jen odběry Paracelsus, areál Chemopetrolu, Litvínov - Záluží Po-Pá 6:30-10:00 Jen odběry Seznam vedoucích pracovníků Jméno Zaměření Hlavní pracoviště Telefon Bc. Pacák Petr Ředitel společnosti, Manažer jakosti, Představitel vedení pro jakost, Správce informačních technologií MUDr. Iblová Miroslava Odborný vedoucí Hematologie, Primářka OKBH Louny, Manažer jakosti Jirkov , , fax Jirkov, Louny , Jirkov , Louny fax Jirkov MUDr. Zehnulová Marie Imunologie, mikrobiologie Jirkov, Žatec , Jirkov Žatec fax Žatec fax Jirkov Ing. Hlaváč Petr Klinická biochemie, laboratoř Jirkov, ,

8 Strana/Celkem 8/44 Zpracoval dne: nukleární mediciny Podbořany, Most, Louny, ejprty MUDr. Antoš Marek Klinická biochemie Louny, Podbořany RNDr. Pištěková Dagmar Mikrobiologie, Manažer jakosti Oborný vedoucí mikrobiologické laboratoře v Žatci , Žatec , fax MUDr. Marková Dagmar Mikrobiologie Žatec , fax MUDr. Švideková Naďa Ordinace alergologická a imunologická Jirkov fax Jirkov Mgr. Duchoňová Lenka Imunologie Jirkov , , Žďánská Jarmila rchní laborantka Jirkov , , Macháčková Helena rchní laborantka Žatec , Kožíšková Kateřina rchní laborantka Louny Loudová Iveta rchní laborantka Podbořany Doležel Petr edoucí svozu Jirkov , , B.2. Základní informace o laboratořích a ambulancích Adresy pracovišť a pracovní doba jsou uvedeny v předchozím odstavci a jsou dostupné i na Pracovní kolektiv čítá cca 90 pracovníků. Laboratorní pracoviště jsou mezi sebou elektronicky propojena. Svozová služba zajišťuje několikrát denně svoz vzorků do Jirkova nebo do Žatce u těch vyšetření, která se na jiném pracovišti neprovádějí. B.3. Zaměření laboratoří a ambulancí ývoj jednotlivých pracovišť byl prováděn tak, aby byly pokryty kompletní laboratorní služby v celé spádové oblasti. Jirkově je centrální pracoviště se širokým moderním technickým vybavením, zaštítěné kolektivem erudovaných vysokoškoláků, zdravotních laborantek a zdravotních sester. důležitých oblastech jsou zřízena dislokovaná pracoviště např. v Lounech je to pracoviště OKBH, kde je i po pracovní době dostupná laborantka pro urgentní případy, v Žatci působí naše mikrobiologická laboratoř se službami i v sobotu a v neděli, v Podbořanech je OKB,kde je i po pracovní době dostupná laborantka pro urgentní případy. Seznam pracovišť je uveden v odstavci B.1. Identifikace laboratoří a ambulancí a důležité údaje.

9 Strana/Celkem 9/44 Zpracoval dne: Laboratorní služby poskytujeme jak pro praktické lékaře, tak pro ambulantní specialisty a v řadě případů i pro nemocnice ve spádové oblasti. Laboratorní služby doplňují naše ambulantní pracoviště- hematologická ambulance vedená MUDr. Miroslavou Iblovou, imunologická ambulance vedená MUDr. Marií Zehnulovou a imunologicko-alergologická ambulance vedená MUDr. Naděždou Švidekovou. B.4. Úroveň a stav akreditace pracovišť oblasti laboratorní diagnostiky jsou všechna pracoviště zapojena v systému externí kontroly kvality, který organizuje SZÚ Praha, či národní referenční laboratoře koordinované v této činnosti SEKKem. Zároveň na jednotlivých pracovištích probíhá systém vnitřní kontroly kvality SIKK. Jsme přihlášeni do registru laboratoří při MZ ČR v odbornostech klinické biochemie, hematologie, nukleární mediciny, imunologie i mikrobiologie. Absolvovali jsme opakovaně úspěšně posouzení v souvislosti s akreditaci našich vybraných pracovišť a metod dle ISO Posouzení prováděl Český institut pro akreditaci. Osvědčení je uvedeno na našich Akreditovanými pracovišti je klinická biochemie, imunologie, lékařská mikrobiologie a hematologie v Jirkově, lékařská mikrobiologie v Žatci a klinická biochemie v Zahražanech a odběry žilní a kapilární krve. B.5. Organizace laboratoří a ambulancí, vybavení a obsazení Společnost IMUNO řídí jednatel, ředitel a odborný vedoucí. Seznam vedoucích pracovníků je uveden v odstavci B.1. Identifikace laboratoří a ambulancí a důležité údaje. Po odborné stránce zodpovídají za činnost kvalifikovaní (atestovaní) odborní zástupci, každý ve své specializaci: klinická biochemie ( MUDr. Antoš, Ing. Hlaváč) hematologie (MUDr. Iblová) lékařská mikrobiologie (MUDr. Zehnulová, RNDr. Pištěková, MUDr. Marková) laboratoř nukleární mediciny (Ing. Hlaváč) imunologie (MUDr. Zehnulová, Mgr. Duchoňová) Tým vysokoškoláků, zdravotních laborantek a zdravotních sester doplňují řidiči a další pracovníci. Přístrojové vybavení : Mezi hlavní přístrojové vybavení patří moderní biochemické, imunochemické a hematologické analyzátory, mikroskopy, atd. Podrobnější specifikace je v uvedena v interní dokumentaci. B.6. Spektrum nabízených služeb IMUNO poskytuje komplexní laboratorní služby v těchto odbornostech (názvy jsou uvedeny podle Seznamu zdravotních výkonů vydaného MZ ČR):

10 Strana/Celkem 10/44 Zpracoval dne: Klinická biochemie -Laboratoř hematologická -Lékařská mikrobiologie (včetně bakteriologie, parazitologie, virologie, sérologie, mykologie, výroby autovakcín a služeb antibiotického střediska, vlastní varna) -Laboratoř nukleární mediciny -Laboratoř alergologická a imunologická -Hematologická ambulance -Imunologická a alergologická ambulance Odběry zajišťujeme ve svých odběrových místnostech. celé spádové oblasti okresů Chomutov, Most, Louny zajišťujeme svoz vzorků a distribuci výsledků. Pokud to umožňuje software lékaře, může lékař využít importu laboratorních výsledků přímo do svého software v datovém standardu dle MZ ČR. Podrobnější popis jednotlivých laboratorních vyšetření je uveden v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. případě potřeby jsou některá speciální vyšetření zprostředkována ve spolupracujících laboratořích např. Ústavu klinické biochemie při FN v Praze, nebo SZÚ, či Národních referenčních laboratořích, atd. IMUNO také provádí cca odborné semináře pro lékaře i zdravotní sestry. B.7. Popis nabízených služeb rámci rutinního provozu zajišťujeme pro celou naši spádovou oblast všechna vyšetření vyjmenovaná v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek následující tabulce jsou vyjmenována laboratorní vyšetření prováděná ve statimovém provoze a v době pohotovostní služby. Pracoviště, doba rutinního provozu Laboratoře klinické chemie Jirkov 07:00-18:00 Statim KO+diff,QT, APTT,FBG, KS, AT III, PAT,APCR, Protein C, D-Dim, urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, AST, GMT, ALP, LD, CK, amyláza celk. + pankreatická, lipáza, cholesterol, triacylglyceroly, celková bílkovina, glukosa, albumin, hořčík, železo, CRP, CK MB, HCG, laktát yšetření v době Doba pohotovosti, služba pohotovosti, služby - -

11 Strana/Celkem 11/44 Zpracoval dne: screening hepatitid A,B,C vyšetření moče: chemicky + sediment, amyláza, DROGYscreening, urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, celková bílkovina, glukosa, PCR, infekční sérologie OKBH Louny 6:30-14:30 KO+diff,QT, APTT,FBG, D-Dim,TT, krvácivost KS,KP, PAT, NAT urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, AST, GMT, ALP, LD, CK, amyláza, cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly, celková bílkovina, glukosa, albumin, hořčík, železo, CRP, troponin I, CK MB, myoglobin, HCG, digoxin, laktát analýza krevních plynů a acidobazické rovnováhy vyšetření moče: chemicky + sediment, amyláza, DROGYscreening, urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, celková bílkovina, glukosa, Homocystein KO,APTT, QT,FBG,D- Dim,TT,KS,KP, PAT, NAT urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, AST, GMT, ALP, LD, CK, amyláza, cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly, celková bílkovina, glukosa, albumin, hořčík, železo, CRP, troponin I, CK MB, myoglobin, HCG, digoxin, laktát analýza krevních plynů a acidobazické rovnováhy vyšetření moče: chemicky + sediment, amyláza, DROGY-screening, urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, celková bílkovina, glukosa šední den 14:00-07:00, So, Ne,svátky 24 hod. dostupnost laborantky na telefonu Mikrobiologická laboratoř Žatec 6:00-16:30 Biochemická laboratoř Podbořany 07:00-15:00 Přímý průkaz bakteriálních antigenů v likvoru KO,QT, APTT, krvácivost, urea, kreatinin, kys.močová, chloridy, Ca, P, bilirubin celk. + přímý, ALT, příjem a zpracování materiálu na bakteriologické vyšetření, hlášení výsledků KO,QT, APTT,urea, kreatinin, kys.močová, chloridy, Ca, P, bilirubin celk. + přímý, ALT, AST, GGT, ALP, So 8-10 hod. laborantka + Š v laboratoři Ne, svátky 8-9 hod. laborantka v laboratoři, So,Ne,svátky 24 hod. dostupnost laborantky na telefonu šední den 15:00-07:00, So, Ne,svátky 24 hod. dostupnost laborantky na telefonu

12 Strana/Celkem 12/44 Zpracoval dne: AST, GGT, ALP, LD, CK, CK-MB, AMY, Chol, TAG, Celk.bílkovina, Alb, Gluk.žilní+kapilární moč: (konc.+ztráty) urea, kreatinin, kys.močová, chloridy, Ca, P, AMY, bílkovina kvant., glukóza, moč chemicky + sediment, ranní moč diabetika, screening drog LD, CK, CK-MB, AMY, Chol, TAG, Celk.bílkovina, Alb, Gluk.žilní + kapilární moč: (konc.+ztráty) urea, kreatinin, kys.močová, chloridy, Ca, P, AMY, bílkovina kvant.,glukóza moč chemicky + sediment, ranní moč diabetika, screening drog Biochemická laboratoř Most 07:00-11:00 Biochemická laboratoř ejprty 06:30-11:30 Biochemická laboratoř Paracelsus Litvínov-Záluží Odběrové místnosti Most,Litvínov, Klášterec, Louny Jirkov,Chomutov glykémie, glykosurie, m+s glykémie, glykosurie, m+s glykémie, glykosurie, m+s, CRP glykémie, CRP IMUNO průběžně sleduje vývoj v laboratorních metodách, v přístrojové technice, v odběrových materiálech a zavádí nové poznatky do praxe i do dokumentace. B.8. Řízení financí a strategické plánování Jednatel i ředitel společnosti mají k dispozici průběžně informaci o aktuálním stavu financí, o závazcích i pohledávkách, mají k dispozici i podrobné údaje o výkonech a nákladech společnosti a o smlouvách s plátci za provedené výkony. K dispozici mají i statistiky za předchozí období. Mohou přesně posuzovat finanční možnosti společnosti a rozhodují o prostředcích na odměny pro spolupracovníky a schvalují nákup v rámci investic i v rámci provozních nákladů. Strategické cíle dalšího rozvoje společnosti jsou společně projednávány na poradách vedení společnosti.

13 Strana/Celkem 13/44 Zpracoval dne: C. Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace Na všech pracovištích IMUNO (odběrové místnosti, laboratoře) jsou k dispozici písemné instrukce o správném odběru jakéhokoli biologického materiálu, včetně všech požadavků, které se týkají event. přípravy pacienta před odběrem. Tyto instrukce jsou uvedeny i v Laboratorní příručce odstavce G. Pokyny a instrukce, F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. C.2. Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem (žádankou v dalším textu je používáno pouze označení žádanka) je formulář ZP 06 podle platné metodiky ZP. Je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním. Pro zjednodušení komunikace IMUNO vydává vlastní žádanky pro tématicky řazené skupiny vyšetření po konzultaci s vybranými lékaři. Tyto žádanky jsou zdarma k dispozici lékařům, kteří uplatňují požadavky na vyšetření v našich laboratořích. (Instrukce pro vyplnění žádanky je součástí manuálu pro odběr.) yplněné žádanky jsou v IMUNO archivovány po dobu 5 let (dle požadavku ZP). současnosti jsou k dispozici tyto typy žádanek: 1. souhrnná oboustranná žádanka formátu A4 s předtištěnými testy (modrý tisk, bílý podklad) 2. biochemická žádanka formát A5 s předtištěnými testy (modrý tisk, bílý podklad) 3. imunochemická žádanka formát A5 s předtištěnými testy (modrý tisk, bílý podklad) 4. sérologická žádanka formát A5 s předtištěnými testy (modrý tisk, žlutý podklad) 5. žádanka o screening vrozených vývojových vad, formát A6 (černý tisk, bílý podklad) 6. žádanka o mikrobiologická vyšetření formát cca A6 s předtištěnými testy (modrý tisk, modrý podklad) 7. průvodní list pro hromadná vyšetření stejného druhu hromadná žádanka pro mikrobiologická vyšetření 8. průvodka ke zkoušce účinnosti autoklávů bakter. testy zory žádanek jsou uvedeny na IMUNO akceptuje jakékoliv žádanky obsahující alespoň povinné identifikační údaje: a. kód pojišťovny b. IČP c. odbornost d. datum a čas odběru ( v těch případech, kdy má čas odběru klinický význam) e. jméno a příjmení pacienta f. číslo pojištěnce (nejčastěji rodné číslo) g. základní diagnóza h. ostatní diagnózy i. identifikace odesílajícího subjektu

14 Strana/Celkem 14/44 Zpracoval dne: j. v případě mikrobiologického vyšetření identifikace materiálu a případně požadované vyšetření případě vyšetření u samoplátců nemusí být uvedeny údaje, které určují plátce. oprávněných případech anonymních vyšetření (např. HI) nemusí být uvedeny ani nacionále pacienta. Při požadavku určitých vyšetření je nutno uvést i některé další údaje např. výšku a hmotnost (výpočet clearance kreatininu korigované na povrch těla), délku sběrného období a event. množství moče (vyšetření ze sbírané moče) atd. Pečlivé vyplnění povinných identifikačních údajů a jednoznačné označení požadovaných vyšetření významně zjednodušuje a zvyšuje kvalitu spolupráce laboratoře a ordinujícího lékaře. (Správná diagnóza ulehčuje a zlepšuje klinicko-laboratorní kontrolu výsledků.) IMUNO žádá všechny ordinující lékaře, aby žádanky orazítkovali razítkem s aktuálním IČP, tedy pokud se jedná o lůžkové oddělení nesmí být použito razítko s IČP ambulance (způsobilo by to problém v účtování výkonů agregovaných do ošetřovacího dne). Ordinující lékař může v záhlaví žádanky uvést počet požadovaných vyšetření. C.3. Požadavky na urgentní vyšetření Požadavky na laboratorní vyšetření, označené jako urgentní (STATIM) se podle zpracovaných a dokumentovaných postupů pro přijímání, označování, zpracování a vydávání výsledků těchto primárních vzorků, realizují přednostně. Postupy obsahují detailní informace o speciálním označování žádanek a přijatých primárních vzorků, mechanismus přenesení primárního vzorku na vlastní místo vyšetřování, popis rychlých způsobů zpracování a kriterií pro zvláštní vydávání výsledků. Označení statimového vyšetření je možno provést buď vypsáním slova STATIM na žádanku a nebo zaškrtnutím předtištěného okénka STATIM na žádance. Seznam metod prováděných jako statim je uveden v odstavci B.7. Popis nabízených služeb C.4. Ústní požadavky na vyšetření e výjimečných a zejména urgentních situacích je možno požadavky na vyšetření změnit nebo doplnit lékařem po telefonu. tomto případě si ale musí ordinující lékař tuto změnu nebo doplnění požadavku na laboratorní vyšetření dopsat do karty svého pacienta a pracovník, který v IMUNO přejímá tento telefonický požadavek, musí požadavek zapsat do laboratorního informačního systému a zároveň jej dopsat na originální žádanku u daného pacienta, připíše tam i kdo a kdy tento telefonický požadavek uplatnil a podepíše se. C.5. Používaný odběrový systém IMUNO již několik let používá a svým partnerům zdarma distribuuje vakuový odběrový systém Greiner a BD. Jedná se o spolehlivé a bezpečné systémy, vhodné pro

15 Strana/Celkem 15/44 Zpracoval dne: biochemická, hematologická, imunologická, sérologická i imunochemická laboratorní vyšetření: Pro biochemická vyšetření moče se používají přednostně plastové zkumavky, ale přípustné jsou i jiné čistě vymyté nádobky. Pro mikrobiologická vyšetření (s výjimkou sérologických) se používá přednostně tento odběrový materiál:

16 Strana/Celkem 16/44 Zpracoval dne: Název odběrový tampón s transportní půdou AMIES sterilní zkumavka 10 ml se zátkou sterilní kontejner na sputum s uzávěrem sterilní injekční stříkačka s jehlou faeces kontejner s uzávěrem odběrový tampón s transportní půdou CAT SWAB odběrový tampón s transportní půdou FUNGI QUICK transportní médium v lahvičce se zeleným nebo bílým víčkem sterilní zkumavka 10 ml s uzávěrem podložní mikroskopické sklíčko Mikrozkumavka zkumavka s odběrovým médiem + 2 suché odběrové tampóny hemokultivační nádobka odběrová zkumavka Hybrid Capture Specimen Transport Medium- Digene odběrový set na odběr a transport AMPLICOR- zkumavka s modrým víčkem Poznámka všechny výtěry na bakteriologické vyšetření, stěry na kvasinky moč, tekuté materiály na bakteriologické vyšetření Sputum tekutý materiál na anaeroby, jehla sterilně zajištěna proti přístupu vzduchu stolice na parazitologické a virologické vyšetření, průkaz clostridiového toxinu kultivace kvasinek a Trichomonas vaginalis kultivace kvasinek Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum kůže, nehty, vlasy, chlupy na mykologické vyšetření MOP, lepex, mikroskopie žaludeční sliznice na Helicobacter pylori přímý průkaz respiračních virů krev na hemokulturu výtěr na vyšetření papilomavirů diagnostika sexuálně přenosných nemocí- Chlamydia trachomatis Podrobnosti k použití odběrového materiálu jsou uvedeny v instrukcích pro odběry viz odstavec G.1.1. yšetření a typ odběrového materiálu, u jednotlivých metod viz odstavec F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek, a v odstavci C.8. Odběr vzorku, C.9. Množství vzorku, C.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita, C.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky a C.12. Informace k dopravě vzorků Na obalech odběrových materiálů je datum exspirace, prošlý odběrový materiál se nesmí používat. IMUNO průběžně sleduje novinky v odběrových systémech a zvažuje jak kvalitativní, tak i cenové parametry nabídky trhu. O případných změnách v odběrovém systému jsou písemně informování spolupracující lékaři, eventuálně jsou organizována školení pro zdravotní sestry.

17 Strana/Celkem 17/44 Zpracoval dne: C.6. Příprava pacienta před vyšetřením Příprava pacienta před laboratorním vyšetřením může výrazným způsobem ovlivnit výsledek. Nejčastěji se provádí odběr ráno nalačno. Rozumí se tím odběr biologického materiálu od pacienta, který hodin přes noc nejedl (lačnění delší než 12 hodin je nevhodné, kratší nedostatečné), byl bez větší fyzické zátěže (např. nejel k lékaři na kole nebo nešel větší kus cesty pěšky) a vzorek byl odebrán mezi hodinou ranní. yšetřovaný nemá před odběrem kouřit ani pít kávu nebo alkoholické nápoje, má však být dostatečně hydratován (nesmí však pít slazené nápoje!). Den před odběrem by měl pacient vynechat všechny léky, které nejsou nezbytné. Pro některé speciální, funkční a zátěžové testy je nutné dodržet předepsanou speciální přípravu. Bližší údaje o přípravě pacienta včetně event. speciálních požadavků jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek a jejích odstavcích. C.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku zorek musí být řádně označen (jméno, příjmení nebo číslo pojištěnce ) Žádanka musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci C.2. Požadavkové listy (žádanky) - zejména: Příjmení a jméno, číslo pojištěnce (povinný údaj pro případy, že výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami), pojišťovna, základní diagnóza, přesná specifikace vyšetření, datum a čas odběru, razítko oddělení nebo ambulance (IČP) a podpis ordinujícího lékaře. šechny identifikační znaky pacienta i ošetřujícího lékaře lze nahradit na žádance i tištěným štítkem případě vyšetření u samoplátců nemusí být uvedeny údaje, které určují plátce. oprávněných případech anonymních vyšetření (např. HI) nemusí být uvedeny ani nacionále pacienta. mikrobiologii bližší identifikace druhu materiálu, případně požadovaného vyšetření e sporných případech se postupuje podle odstavce D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky C.8. Odběr vzorku K obecným zásadám při odběru materiálu patří: přesná a jednoznačná identifikace biologického materiálu a žádanky řádné poučení pacienta ( viz. odstavec C.6. Příprava pacienta před vyšetřením ) dodržovat bezpečnostní aspekty odběru biologického materiálu (viz. odstavec G.1. Instrukce pro odběr biologického materiálu

18 Strana/Celkem 18/44 Zpracoval dne: lastní odběr vzorku, vhodný odběrový materiál a typ odběru je podrobně popsán v odstavcích: B.7. Popis nabízených služeb a G.1. Instrukce pro odběr biologického materiálu. Podrobné informace a pokyny k jednotlivým druhům vyšetření, včetně pokynů ke speciálním postupům, jsou uvedeny v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. C.9. Množství vzorku Biochemie, sérologie, imunologie: Krev: Na vyšetření základních biochemických parametrů a sérologie odeberte 1 zkumavku srážlivé krve - akueta s červeným uzávěrem o objemu 4 ml. Při požadavku základních biochemických a speciálních vyšetření včetně sérologie stačí 1 zkumavka srážlivé krve akueta s červeným uzávěrem o objemu 6 ml. Pro průkaz DNA pomocí real time PCR se používá kromě srážlivé žilní krve rovněž krev nesrážlivá-akueta s fialovým uzávěrem -K3EDTA- neodebírat do zkumavek s heparinem! případě odběru kapilární krve na stanovení koncentrace glukózy, odeberte 6 kapek krve do mikrozkumavky s antiglykolytickou přísadou. Na stanovení glykovaného hemoglobinu odeberte 1 zkumavku na KO (vakueta s fialovým uzávěrem) odběr po rysku! Na stanovení imunoscreeningu pomocí průtokové cytometrie 1 zkumavku na KO (vakueta s fialovým uzávěrem) odběr po rysku! Na stanovení oxidačního vzplanutí (fagocytózy) pomocí průtokové cytometrie 1 zkumavku s heparinem (vakueta se zeleným uzávěrem) odběr po rysku! Moč: Na vyšetření moče potřebujeme objem ml. Hematologie: Při požadavku vyšetření KO+diff, retikulocytů, osmot. rezistence, index ALP leukocytů postačí 1 zkumavka s protisrážlivým roztokem (K 3 EDTA vakueta s fialovým uzávěrem odběr po rysku!) o objemu 2ml. Mikrozkumavka 0,25ml pro odběr kapilární krve postačí na KO+diff. Pro základní hemokoagulační vyšetření postačuje odběr 1 zkumavky s protisrážlivým roztokem (citrát 1+9, vakueta s modrým uzávěrem) o objemu 1,8 ml. Je nutné dodržet poměr mezi protisrážlivým roztokem a krví pacienta odběr po rysku!. Při nedodržení tohoto poměru jsou výsledky koagulačních vyšetření velmi zkresleny a neodpovídají skutečné hodnotě! Pro imunohematologická vyšetření ( KS, screening protilátek, zkouška kompatibility) postačí 1 zkumavka bez činidla ( vakueta s červeným uzávěrem ) o objemu 6 ml.

19 Strana/Celkem 19/44 Zpracoval dne: Mikrobiologie: Moč: min. 1 ml Stolice na parazitologické vyšetření: velikost lískového oříšku Hemokultura: 10 ml krve, u dětí podle možnosti 5 ml krve Likvor: min. 1 ml C.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Krev chráníme před mrazem, vysokou teplotou, světlem, s krví netřepeme. Transport musí být dostatečně rychlý, aby se včas oddělilo sérum od krvinek. zorky na mikrobiologické vyšetření chráníme před mrazem a vysokou teplotou. Podrobné informace k operacím se vzorky a stabilitě jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Pro dopravu vzorků do laboratoře má IMUNO zpracovanou dokumentaci, kde jsou předepsány podmínky, za jakých se vzorek dopravuje (např.: termoboxy). C.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky zorky obsahují potenciálně infekční materiál, je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe. šichni pracovníci IMUNO, kteří přicházejí se vzorky do kontaktu, jsou proškoleni a prokazatelně seznámeni s Provozním řádem. C.12. Informace k dopravě vzorků Obecně platí zásada, že transport vzorků má být šetrný, rychlý a za adekvátní teploty. Krev i ostatní biologický materiál je zapotřebí přepravovat v uzavřených odběrových nádobkách. zorky chráníme před extrémní teplotou (v teple rychleji klesá koncentrace glukózy, v chladu dochází k inaktivaci enzymů, mráz může způsobit hemolýzu). Krev nevystavujeme zbytečně přímému světlu (klesá koncentrace bilirubinu, folátů atd.). Transport musí být dostatečně rychlý, aby mohlo být včas odděleno sérum (plasma) od krvinek pro většinu analytů nejlépe v intervalu 2 hodin. Optimální pro přepravu vzorků krve je umístění v tepelně izolovaném termoboxu. Krev na některá speciální vyšetření se dopravuje na tajícím ledu (vyšetření acidobazické rovnováhy, amoniak, kyselá fosfatáza, renin atd.). Pro vzorky na parazitologické a mykologické vyšetření platí výše uvedené obecné zásady. zorky na bakteriologické vyšetření jsou dopravovány v transportních půdách, ve kterých jsou stabilní při pokojové teplotě po dobu hod. Ostatní materiál je nutné dopravit do laboratoře do 2 hod. po odběru. Nelze-li dopravit moč na bakteriologické vyšetření do 2 hodin po odběru, je nutno ji uložit při teplotě 2-8 C nejdéle však po dobu 18 hodin. Další podrobnosti k požadavkům na dopravu vzorku u jednotlivých vyšetření jsou uvedeny v poznámkách na předtištěných žádankách a v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek.

20 Strana/Celkem 20/44 Zpracoval dne: C.13. Informace o zajišťovaném svozu vzorků. IMUNO má vlastní svozovou službu, která sváží vzorky z celého spádového území a distribuuje výsledky laboratorních vyšetření. Pro jednotlivé trasy je zpracován itinerář jízd. Pracovníci svozové služby jsou vybaveni termoboxy a musí dodržovat zpracované postupy pro správný svoz vzorků a distribuci výsledků. S ohledem na síť našich pracovišť v celé spádové oblasti okresů Chomutov, Most, Louny je dodržována zásada, že základní a urgentní laboratorní vyšetření se provedou na nejbližším pracovišti, speciální vyšetření jsou provedena na pracovišti v Jirkově, Žatci či v Lounech. D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem žádanek a vzorků U všech primárních vzorků musí existovat návaznost na identifikovaného jedince prostřednictvím žádanky.primární vzorky postrádající správnou identifikaci nesmí být laboratoří přijaty nebo zpracovávány. Postup v těchto případech je uveden v odstavci D.2. Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků, D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. IMUNO monitoruje, zda jsou primární vzorky transportovány do laboratoře a) během časového intervalu odpovídajícího povaze požadovaných vyšetření a příslušného laboratorního oboru, b) při teplotním rozsahu popsaném v manuálu pro odběr primárních vzorků a s určenými konzervačními činidly, aby se zajistila stabilita vzorků, a c) tak, aby se zajistila bezpečnost transportujících, veřejnosti a přijímající laboratoře. šechny přijaté primární vzorky se evidují v laboratorním informačním systému s uvedením data a času přijetí vzorků a identifikace zapisujícího pracovníka. případě dělených vzorků je zachována návaznost na primární vzorek. D.2. Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků adný (kolizní) primární vzorek je takový vzorek, který nesplňuje požadavky na identifikaci pacienta nebo je u něj zjevně porušeno doporučení o preanalytické fázi, event. došlo ke znehodnocení jiným způsobem. Podle povahy problému je buď vzorek vyřazen ze zpracování nebo jsou podniknuta příslušná opatření vedoucí k nápravě (je-li to možné). Kriteria pro odmítnutí, resp. vyřazení ze zpracování: Při transportu došlo k vylití vzorku, rozbití zkumavky zorky odebrané do protisrážlivého činidla jsou sražené Identifikace materiálu zcela chybí nebo nesouhlasí s žádankou a nelze zjednat nápravu adné vzorky, které jsou přijaty:

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Platnost dokumentu: 20. února 2014 Datum vypracování: 16.únor 2014 Datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 110) OKBH Rumburk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a Úsek biochemie: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, o.z. Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk Oddělení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více