Výroční zpráva za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2004"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2004 I. Úvodní slovo administrátora Běží druhy rok mého působeni ve vrchlabské římskokatolické farnosti. Za tuto krátkou dobu jsem měl možnost poznat nejenom náboženský život spravované farnosti ale i většinu problémů města ve kterém bydlím a působím. Vrchlabí je krásným horským městem o kterém se říká Braná Krkonoš. Dost dobře rozvinutý místní průmysl a každým rokem se rozšiřující turistické zázemí nabízejí veliký počet pracovních míst, což přitahuje hlavně mladé rodiny a mladé lidi nejenom z okolí ale i z dalších oblasti ČR a také ze zahraničí. Ve Vrchlabí bydlí a pracují lidé z Brna, Ostravy i z Ukrajiny, Slovenska, Polska, Rumunska Bulharska atd. V období turistické sezony se naše město naplňuje turisty s Německa, Nizozemska, Polska atd. Jak je vidět, Vrchlabí je městem přistěhovalců a turistů. Tato situace se dále přenáší na způsob života obyvatel, na jejich život kulturní a také náboženský. Málokdo je pojen s Vrchlabím od počátku svého života. Pro většinu je to město nové a někdy úplně cizí. Tento charakter našeho města a naší farnosti staví před námi úkol budování společenství, ve kterém by se každý cítil dobře jako doma. Snažíme se tomu pomoci skrze pořádání různých společenských setkání, kulturních akcí, ekumenickou mezíkonfesní spoluprací. Věřím, že naše práce přináší našim občanům a farníkům očekávané ovoce a pomáhá jím dobře se zakořenit v našem krkonošském městě. Děkuji všem, kteří se do tohoto díla zapojili, a bez kterých bychom nic neudělali. Kéž vám všem požehná Pán Bůh, aby se naše město a naše farnost stali jednou velikou rodinou lidí, kteří jsou u sebe jako doma a kteří chtějí přinášet svým životem co nejvíc dobra, lásky a radosti jiným lidem. S přáním Božího požehnáni P. ThMgr Dariusz Mogielnicki MSF II. Představení farnosti Římskokatolické farnosti jsou nejnižší organizační jednotkou církve. Jejich hlavním posláním je zprostředkovávat na místní úrovni služby církve duchovní péči, společenství, pastoraci a evangelizaci (svědectví) a vytvářet prostor pro působení menších farních společenství, sdružení, hnutí či charit. Člověk je bytostí veskrze náboženskou, nemůže žít bez víry a bez vnějšího vyjádření víry v úkonech, prosbách, rituálech. Mimo uspokojování těchto potřeb je úkolem církve na místní úrovni vytváření kulturního prostředí předáváním trvalých hodnot, tradice a apelem na důstojnost lidské osoby. Tato role církve ve společnosti je natolik významná a důležitá, že není možné klást farnosti na Výroční zpráva 2004 str. 1

2 roveň občanských spolků, zahrádkářů či dobrovolných hasičů. I přes vědomí vlastního místa ve společnosti se snažíme mít vždy na paměti služebný charakter našeho působení, prvotní orientaci na lidi, nikoliv sama na sebe či na majetek. Jsme horskou farností v nádherném území středních Krkonoš, které se vyznačuje vysokou turistickou návštěvností. "Turistickou návštěvností" se však vyznačují i různé farní aktivity - velká část původních obyvatel byla po konci II. světové války vysídlena a mnozí, kteří sem přišli a stále přicházejí, jsou bez víry a pozitivního vztahu k zdejšímu kraji. Jako křesťané cítíme odpovědnost za budoucnost svou i příštích generací. Jsme farností v mnohém netradiční, snažíme se zachovávat trvalé hodnoty a přitom se neuzavírat nové době. Pod duchovní i materiální správou vrchlabského děkanství se nacházejí farnosti Dolní Branná, Dolní Dvůr a Dolní Lánov. III. Struktura Administrátor: ekonomická rada: ThMgr. Dariusz Mogielnicki MSF (člen kongregace Misionáři Sv. Rodiny, jmenován dne ) není zřízena pastorační rada: P. ThMgr. Dariusz Mogielnicki MSF (předseda), P. Mariusz Nowaczyk (místopředseda), Bc. Michal Hrdlička DiS (sekretář), ing. Petr Mejsnar (zástupce pro ekonomickou radu), Petr K. Erlebach, Pavel Vodička, Mgr. Věnceslav Lukáš, Anna Kupková, Pavel Havlík, Radek Hanuš duchovní správa farnosti: P. Dariusz Mogielnicki MSF (administrátor), P. Mariusz Nowaczyk (kaplan), P. Stanislav Skalský (emeritní děkan, pomocný duchovní) IV. Činnost Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, je hlavním posláním farnosti zprostředkovávat, předávat služby církve. Toto působení je možné rozdělit do čtyřech základních oblastí: společenství (řec. koinonia), svědectví (martyria), liturgie (leiturgia) a služba (diakonia). Dle svých možností se snažíme působit v každé z těchto oblastí. Přijměte proto malý přehled dění ve farnosti. a) společenství Nejširším (základním) společenstvím farnosti je skupina pokřtěných farníků, kteří místem bydliště přináležejí k naší farnosti. Počet pokřtěných (ne zcela se kryjící s počtem přihlášených katolíků při sčítání lidu) je ve Vrchlabí asi Samozřejmě ne všichni využívají pravidelných aktivit a služeb ve farnosti, mnohdy je jejich příslušnost k církvi pouze formální. Pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb (což je významný kvantitativní ukazatel) je asi 160. Další menší skupinou v rámci farnosti je společenství mládeže. Pravidelně se zde setkává asi 10 mladých z křesťanských rodin z okolí Vrchlabí. Soubor aktivit v rámci společenství, které jsou Výroční zpráva 2004 str. 2

3 otevřeny i dalším mladým, je dosti bohatý. V loňském roce to např. byly: zimní výprava, dva tématické víkendy (Kdo jsi?, Muž a žena), zájezd do Polska, putování Jeseníky, sjíždění Lužnice, putování na diecézní pouť (z pod Králického Sněžníku do M. Svatoňovic), putování Slovenským rájem. Velká část těchto aktivit byla realizována v rámci projektu Cesty k obzorům. Důležitou příležitostí pro setkání v rámci farnosti je Farní den, který se již 3. rokem koná u příležitosti poutní slavnosti sv. Vavřince. Loni se po slavné mši svaté sešlo asi 70 farníků na farním dvoře, kde byla při dobrém jídle i živé hudbě příležitost k posezení, hrám pro děti i vzájemným rozhovorům. Nemálo farníků se také účastní zájezdů pořádaných místní organizací KDU-ČSL nebo okolními farnostmi. b) svědectví (pastorace, evangelizace) Výuka náboženství probíhala v loňském roce na faře, pravidelně se ji účastnilo 6 dětí ve věku 8-11 let. Od října zároveň s výukou probíhala příprava na 1. svaté přijímání, které se uskutečnilo v červnu letošního roku. Mezi pravidelné aktivity pro ostatní věkové skupiny patřila katecheze pro dospělé a biblická hodina (pravidelně čt a pá). Již od r realizuje farnost projekt Poselství svátků v jehož rámci se vydáváme do škol zprostředkovat dětem význam, historii a poselství Vánoc a Velikonoc. Hraný sváteční příběh je prokládán výkladem k jednotlivým dnům svátků, ukázkami pečiva a tradičních nástrojů a pomůcek a zpěvem koled. V loňském roce jsem navštívili děti v 12 třídách 3 základních škol na Vrchlabsku. Velikonoční svátky jsme se loňský rok rozhodli připomínat místním obyvatelům i návštěvníkům Křížovou cestou městem. Hraný příběh utrpení Ježíše Krista se na Velký pátek odehrával na náměstí a v ulicích města. Tato aktivita je plně ekumenická a rádi bychom jejím pokračováním navázali na tradici pašijových her, které se ve Vrchlabí odehrávaly naposled před dvěma sty lety. Na závěr roku, před Vánocemi jsem pro zájemce z řad občanů i škol přichystali Malou výstavu betlémů. V děkanském kostele sv. Vavřince bylo po tři dny k shlédnutí na dvacet kostelních i domácích betlémů z okolí s patřičným výkladem. Třetí rok je v provozu farní knihovna otevřená veřejnosti, farnost dvakrát ročně vydává občasník Svatovavřinecké listy a druhým rokem provozuje webové stránky na adrese: c) liturgie a svátostná služba Základ liturgické služby farnosti tvoří pravidelné mše svaté, konané v tomto pořadu: v neděli 9 a 18 hodin, v úterý v 8 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18 hodin Mše se pravidelně konají v děkanském chrámu sv. Vavřince, úterní ranní v kapli ve farní budově, zde se také v zimním období konají všechny mše kromě nedělní ranní. V loňském roce bylo uděleno 18 svátostí křtu, z toho do jednoho roku věku dítěte 14, od jednoho roku do sedmi let jeden, od sedmi do čtrnácti let jeden a dva křty dospělých. Svátost biřmování udělena nebyla, svatých přijímání bylo podáno ca Svátost manželství uzavřelo ve farnosti šest Výroční zpráva 2004 str. 3

4 párů, z toho jeden sňatek byl mezi katolíky, čtyři mixta religio a jeden dispartis cultus (katolík+bez vyznání), také byly provedeny dvě konvalidace manželství. Dále bylo uděleno 68 svátostí pomazání nemocných, z toho 24 individuálně, zbytek při společné bohoslužbě. Odslouženo bylo také 19 pohřbů, z toho 12 do země. Na začátku října loňského roku jsme měli příležitost prožít slavností mši, jejíž celebranty naše farnost dosud neuvítala a tato bohoslužba se tak zapíše svým významem do dějin farnosti. U příležitosti výjezdního zasedání České biskupské konference celebrovali ve středu 5. října slavnou mši sv. předseda ČBK Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, kardinál Mons. Miloslav Vlk a dalších patnáct biskupů Čech a Moravy (mj. Václav Malý, Jiří Paďour, František Radkovský, Jiří Lobkowic...) Velmi dobrá ekumenická spolupráce ve Vrchlabí se projevuje také na poli liturgie. Ekumenické bohoslužby u příležitosti aliančního týdne modliteb i týdne modliteb za jednotu křesťanů, které se konají vždy v lednu, jsme vzájemně sdíleli v každém z křesťanských sborů a farností. Společně proběhla také modlitba na hřbitově u příležitosti svátku zemřelých. Koncem roku se také v ekumenickém duchu začala spolupráce s Horskou nemocnicí Krkonoše ve Vrchlabí. d) služba Farní charita, která byla samostatnou právnickou osobou, ale od smrti Dr. J. Kupky byla bez ředitele a nevyvíjela klasickou charitativní činnost, ukončila k svou existenci. Pořádání sbírek, zajištění a podpora Adopce na dálku a drobná charitativní činnost (dle potřeby) přešla pod bedra farnosti. Koordinaci charitativní činnosti má na starosti paní Anna Kupková, členka pastorační rady. Farnost podporuje prostřednictvím Adopce na dálku dvě malé indické děti - Benitu Francis Souz a Stany Salu Meneze z diecéze Belgaum. Za prostředky jim posílané od r mohou tyto děti absolvovat školní docházku, dostanou školní pomůcky a je jim zajištěno stravování. Další děti mají v adopci jednotliví farníci nebo rodiny ve farnosti. Již tradičně jsme v rámci tříkrálových darů finančně pomohli mladým početnějším rodinám, materiálně pak v rámci adventní almužny. Ve spolupráci s místní pobočkou ČČK byla v červenci zorganizována sbírka šatstva a obuvi pro potřebné v prostorách fary; ošacení, které k nám průběžně nosí lidé, je částečně využito jako šatník pro bezdomovce a zbytek odvážíme diakonii ČCE. Na podzim loňského roku jsem také zahájili spolupráci s Probační a mediační službou Trutnov při realizaci obecně-prospěšných prací odsouzených. Jedním z hlavních úkolů farnosti je také vytvářet prostor pro působení menších farních společenství a sdružení. Při vrchlabské farnosti působí: místní skupina České křesťanské akademie - přehled aktivit v loňském roce: přednášky prof. Dr. Tomáše Halíka Duše Evropy (únor), P. Ing. Mgr. Jiřího Šlégra Jamajka očima, Jamajka srdcem (únor), Mons. ThLic. D. Duky O půstu (březen), prof. J. Sokola o občanské společnosti (březen), prof. Petra Piťhy Český vklad do kulturního bohatství Evropy (v dubnu), besední večer se spisovatelkou Marií Ku Výroční zpráva 2004 str. 4

5 bátovou (květen), přednáška P. Dr. Ing. Aleše Opatrného Situace rodiny v dnešní společnosti (říjen), npor. Mgr. P. Tomáše Hofmana o působení vojenského kaplana v Iráku, Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Vrchlabí (prosinec) a večer PaeDr. J. Luštince o Krkonošské vánoční hudbě (prosinec) - k pořádání těchto důležitých a prospěšných aktivit poskytujeme prostory a zázemí farní budovy Chrámový sbor - chrámový sbor pod vedením Radka Hanuše mimo pravidelného doprovázení bohoslužeb, zvláště pak slavnostních, uspořádal koncerty u příležitosti státních svátků 28. září a 28. října a dále dva vánoční koncerty, všechny v klášterním kostele sv. Augustina Skautský oddíl sv. Vavřince - při farnosti působí také 3. oddíl střediska Hostinné, přehled jehož nemalé činnosti lze nalézt na internetových stránkách (www.skauting.cz/hostinne) - oddílu poskytujeme zázemí v podobě klubovny ve farní budově, úhrady energií a finanční podporu v rámci farní sbírky na děti. Výroční zpráva 2004 str. 5

6 V. Finanční zpráva Přehled hospodaření Čís. Text Skutečnost v Kč 16 Nájemné ,30 17 Prodej majetku, úrok z TV a ostatní zda ň. příjmy 550,00 18 Sbírky ,00 19 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 20 Dary fyzických a právnických osob 78832,50 21 Úroky z vedení běžného účtu 942,84 22 Příspěvek z diecéze ,00 23 Příspěvek obecní, krajský a státní 81200,00 24 Náhrady škod 4057,00 25 Ostatní příjmy 43283,00 90 Příjmy celkem ,64 26 Výdaje související se zdaňovanými příjmy 92178,50 27 Mzdy 31119,00 28 Da ň z příjmu zaměstnanců 3120,00 29 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 0,00 30 Bohoslužebné výdaje 37646,00 31 Režijní výdaje 90961,80 32 Opravy památek ,50 33 Opravy ostatní 24069,00 34 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 53680,00 35 Dary a charitativní výdaje 11268,00 36 Zálohová da ň z příjmu 0,00 37 Da ň z příjmu, z nemovitostí, z převodu nemovitostí 880,00 38 Nákup dlouhodobého majetku 24099,00 39 Ostatní výdaje 39693,00 91 Výdaje celkem ,80 92 Rozdíl příjm ů a výdaj ů daného období ,84 Stav závazků a přijatých půjček : Stav pohledávek a poskytnutých půjček: ,00 Kč ,50 Kč Výroční zpráva 2004 str. 6

7 Příjmy položka částka v % 1 Nájemné ,30 Kč 31,07 2 Prodej majetku aj. 550,00 Kč 0,07 3 Sbírky ,00 Kč 23,89 4 Dary ,50 Kč 9,57 5 Úroky z vedení běžného účtu 942,84 Kč 0,11 6 Příspěvek z diecéze ,00 Kč 19,67 7 Dotace státní, krajské a obecní ,00 Kč 9,86 8 Náhrady škod 4 057,00 Kč 0,49 9 Ostatní příjmy ,00 Kč 5,26 celkem ,64 Kč 100,00 Nájemné Prodej majetku aj. Sbírky Dary Úroky z vedení běžného účtu Příspěvek z diecéze Dotace státní, krajské a obecní Náhrady škod Ostatní příjmy Výši příjmů významným způsobem ovlivnil příspěvek od Biskupství královéhradeckého na zajištění statiky jižní části farní budovy a od Královéhradeckého kraje na výměnu střešních žlabů a svodů fary. Nejvyšší prostředky již tradičně získává farnost ze sbírek a darů věřících. Výdaje položka částka v % 1 Výdaje související se zdaň. příjmy ,50 Kč 16,66 2 Mzdy ,00 Kč 5,63 3 Daň z příjmů zaměstnanců 3 120,00 Kč 0,56 4 Bohoslužebné výdaje ,00 Kč 6,80 5 Režijní výdaje ,80 Kč 16,44 6 Opravy památek ,50 Kč 26,12 7 Opravy ostatní ,00 Kč 4,35 8 Odeslané sbírky a příspěvky ,00 Kč 9,70 9 Dary a charitativní výdaje ,00 Kč 2,04 10 Daň z nemovitostí 880,00 Kč 0,16 11 Nákup dlouhodobého majektu ,00 Kč 4,36 12 Ostatní výdaje ,00 Kč 7,17 celkem ,80 Kč 100,00 Výroční zpráva 2004 str. 7

8 Výdaje související se zdaň. příjmy Mzdy Daň z příjmů zaměstnanců Bohoslužebné výdaje Režijní výdaje Opravy památek Opravy ostatní Odeslané sbírky a příspěvky Dary a charitativní výdaje Daň z nemovitostí Nákup dlouhodobého majektu Ostatní výdaje Neuspokojivý až kritický stav památkově chráněných objektů v majetku farnosti nás nutí každý rok investovat nemalé prostředky do základních oprav. Příspěvky od MK na opravy jsou zcela nedostačující až směšné výše, proto lze očekávat, že i pro příští roky bude tato položka největší částkou ve výdajích farnosti. Je nutné dodat bohužel, neboť to znemožňuje kvalitně zajistit skutečné poslání farnosti, které nespočívá v opravě památek. Nárůst bohoslužebných výdajů oproti loňskému roku způsobil nákup nových kancionálů s diecézním dodatkem. Příliš uspokojivý také není nárůst režijních výdajů a výdajů souvisejících se zdaňovanými příjmy. Pro příští roky lze zde jistě najít rezervy a úspory. plánované investice a opravy v letošním roce akce odhadovaná cena dešťová kanalizace 8.000,- úprava splaškové kanalizace ,- ochrana proti holubům na kostele 7.000,- oprava a zřízení depozitáře ,- oprava varhan (1. a 2. část) ,- částečná obměna vysloužilého nábytku na faře ,- Výroční zpráva 2004 str. 8

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1 Vážení čtenáři, Úvodník farníci, návštěvníci a přátelé farnosti, prostě vy všichni, kterým se tento výtisk Svatovavřineckých listů dostal do rukou. V lednu tohoto

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24

4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24 komunikační média

Více

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 arcibiskupství pražské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 4 / Slovo úvodem 5 / Údaje o organizaci 6 / Profil 7 / Struktura arcibiskupství 8 / Milníky roku 2009 14 / Návštěva papeže Benedikta XVI. 18 / Pastorace

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Svatovavřinecké listy str. 1. Úvodník

Svatovavřinecké listy str. 1. Úvodník Svatovavřinecké listy str. 1 Úvodník Vážení čtenáři, po neobvykle dlouhé době se vám opět dostává do rukou občasník naší farnosti. Věru - trvalo nám pěkně dlouho, než se našlo přiměřené množství času i

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 5 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 květen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 2 Z galerie zapomenutých kněží František Kutal (1882 1967) Mezi ty, kteří

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 říjen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pastýřský list k volbám Drazí bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST- ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA OBDOBÍ 1951-2011 sestavila PhDr. Marie Bisingerová Obsah OBDOBÍ 1951-1989... 3 Před rokem 1951... 3 Kněží... 4 Opravy... 4

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi Komunitní centrum Matky Terezy 2014 VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov patří do III. pražského vikariátu

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 květen 2014 číslo 5 OLDIN 5 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 květen 2014 číslo 5 OLDIN 5 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 květen 2014 číslo 5 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Nový způsob hospodaření na lesním a zemědělském majetku i s budovami,

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 16 ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 16 ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY TISK č. 16 A) Úvod Statut podporovaného kazatelského místa mají v současné době tyto farní sbory ČCE: FS ČCE v Silůvkách místo prohlášeno za podporované do

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 Pro zoufalství nemáme důvod církev vede Pán a jeho Duch Habemus papam!, zaznělo před třemi roky, 19. dubna 2005, na svatopetrském náměstí v Římě. Máme papeže

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Přehled olomouckých světících biskupů Statistika olomoucké arcidiecéze Nové katechismy pro naši arcidiecézi OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ INFORMÁTOR

Přehled olomouckých světících biskupů Statistika olomoucké arcidiecéze Nové katechismy pro naši arcidiecézi OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ INFORMÁTOR 4 OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ INFORMÁTOR ROČNÍK 18 DUBEN 2008 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc http://www.ado.cz Přehled olomouckých světících biskupů Statistika olomoucké arcidiecéze

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

IKD. Křesťan a rodičovství. Rozhovor s Miloslavem Pojslem. 20 Kč. Po diecézi Chrudim. Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3

IKD. Křesťan a rodičovství. Rozhovor s Miloslavem Pojslem. 20 Kč. Po diecézi Chrudim. Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a rodičovství Rozhovor s Miloslavem Pojslem Po diecézi Chrudim Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK Nevyčíslitelný dar Drazí bratři a sestry, postní doba, jež nás uvádí do slavení Velikonoc, je pro církev velmi cenným a důležitým liturgickým

Více