Městské komunikace. foto NRL. Dopravní a tetechnická infrastruktura. Roční

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské komunikace. foto NRL. Dopravní a tetechnická infrastruktura. Roční"

Transkript

1 Bezpochyby Dopravní Karlovarská a tetechnická správa a údržba infrastruktura. silnic připravuje už půl roku pro Karlovarský kraj BI(A)LANCOVÁNÍ Za ten pomalu končící rok měl jsem darem své funkce čest poznat řadu dosud nepoznaných úřadů a lidí. A že jich bylo. Přímo úměrně stížnostem, podáním a upozorněním jsem potkal vyšetřovatele, kontrolory, legie ministerstev, úřadů, inspekcí a jejich zaměstnanců. Zvyknete si a je to nakonec dobrá zkušenost. Člověk získá jistou zručnost. Strávili jsme spolu hodně času. Říkal jsem si zprvu, apriorně odsouzený, že úřad je úřad a dost. Ti lidé, ale nebyli vesměs příliš šťastní nebo jistí svým postavením. Naopak. Stěžovali si temně na systém - že mu není možné věřit. Že jeden předpis stíhá druhý a vzájemně si odporují, že kontrola není nic příjemného ani pro ně. A někdy jsme dokonce mohli mluvit i o městě a všem tom díle, které se povedlo a stojí za tím vším. Kromě jediného případu jsem u nich nezaznamenal závist, nebo zlou vůli, provázející většinu podaných podnětů, ale spíš jakousi smutnou negativní bezvýchodnou osudovost jejich netvůrčího papírového světa. A tak, ač v pozici vyšetřovaného a kontrolovaného jsem se často cítil tak nějak utěšeněji a spravedlněji. Oproti nositelům státní národní myšlenky měl jsem alespoň to dílo za sebou - hotovou věc, práci, na kterou lze být hrdý, práci, na kterou může být ten a ten názor, ale je hmatatelná a učiněná a zakusená. Jenže z tohoto obecného jevu, pár měsíců před vstupem národa do EU, nemám vůbec radost a myslím, že stojí za to připomenout si předválečná Landsbergova slova: Neúspěch a nespokojenost činí slepými všechny, kteří nemají dost odvahy, aby se postavili, nebo skutečně v tomto čase něco vytvořili, a zejména oslepuje dav. pokračování na straně 2 Dvořákova ulice je poslední komunikací, která v letošním roce prochází celkovou rekonstrukcí. Součástí úprav je i vybudování parkoviště pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. foto NRL Městské komunikace Karlovarská správa a údržba silnic připravuje už půl roku pro Karlovarský kraj podklady pro zásadní rozhodnutí na poli rekonstrukcí a oprav vybrané krajské sítě. Nevyžaduje nejdeckých městských 212 km silnic a cest podobný postup? Bezpochyby. Projedený dluh společnosti je kromě staveb, jejichž stav se naštěstí díky soukromým vlastníkům rychle zlepšuje, nejvíce patrný na veřejných komunikacích. Politicky rychlé svépomocné opravy tam, kde někdo bydlí, živelná asfaltizace, ukládání sítí, naprostá absence cestářské pravidelné údržby znamenají, že většina našich silnic a cest se, navíc tísněná náletovou zelení, přiblížila předválečnému stavu. Zděděný pasport je neúplný. Chybí úplně informace o odvodnění a propustcích. Přesto sečteno a podtrženo je konečná cifra, ač neúplná, vypovídající. Dluh vzniklý lety je vypočten na 150 milionů korun. Nechci teď diskutovat o jeho vzniku nebo o výpočtech, které jej stanovily. Jedno je zřejmé - v silách města není v blízké historické době tento dluh úplně smazat. Podobně je jasné, že nás čeká rozhodnutí o vybraných komunikacích, rozhodnutí o jejich kategorizovaném způsobu opravy a zejména o způsobu financování tohoto projektu. A do třetice - potřebujeme nový pasport. Tady jsme zatím udělali největší kus práce. Začali jsme totiž před třemi lety. Zadáním změny ÚZEM- NÍHO PLÁNU. Ke své škodě si psaví chlapci, sebeukájející se donekonečna vlastními tématy bez vztahu ke skutečným úkolům města, určitě nevšimli dvou velice cenných nadčasových dokumentů nové územně plánovací dokumentace - výkresů a Dopravní a tetechnická infrastruktura. Roční detailní průzkumy a rozbory - zhodnocené ve schváleném souborném stanovisku, kdy odborníci zhotovitele prošli, hledajíce rozvojový potenciál a hranice jednotlivých lokalit, každou nejdeckou výspu, se stal hlavním podkladem pasportu. pokračování na straně 3

2 RADNIČNÍ Mgr. Monika Parkoviště Luděk Drobilová Sequens, NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY 2 Listopad 2003 BI(A)LANCOVÁNÍ pokračování ze strany 1 Spousty ideologických produktů jsou tu jen k tomu, aby falšovaly tvrdou skutečnost a skýtaly útěchy slabochům, aby ti propadali mýtům o štěstí a neštěstí a pomáhali zoufale ničit všechny projevy této skutečnosti. Je třeba se zbavit optimismu a pesimismu, protože jeden jako druhý znemožňuje jednání a vyjadřuje jen duševní vztahy. Je třeba jednat bez ohledu na naději a zoufalství, podle možností, které jsme ve skutečnosti zachytili. Když jeden prostředek ztroskotá, hledejme jiný, účinnější. Když jeden prostředek uspěje, snažme se ho uplatňovat dál. V dějinách nejsou přestávky. Nikdy nelze odstoupit ze hry. Šance dospět ke správnému pohledu a k úspěchu dobrého tvůrčího díla je jen a jedině ve vůli zůstat vědomě uvnitř tohoto zápasu. Nejde o to, měřit štěstí a neštěstí, nýbrž mít smysl pro odpovědnost vůči společenství, jehož se týká naše jednání. Mgr. Luděk Sequens, starosta města V letošním roce byly zahájeny práce na výstavbě parkovišť. Jsou připraveny projektové dokumentace, získáváme poslední stanoviska dotčených organizací a v průběhu zimy proběhnou stavební řízení. Jako první je parkoviště u domu s pečovatelskou službou ve Dvořákově ulici, kde budou umístěny 4 parkovací místa (z toho 2 místa pro tělesně postižené). Toto parkoviště je určeno zejména pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Rádi bychom tuto akci zrealizovali ještě v letošním roce, bohužel nám přípravy zkomplikoval Telecom. Po více jak šestitýdenním čekání vydal pro nás nepřípustné stanovisko, pročež je nutné dále vyjednávat. Věřím, že se nám podaří najít kompromisní řešení a celou akci provést ještě v letošním roce. Druhým připravovaným parkovištěm je parkoviště na Poštovní ulici (za drogerií). Zde by mělo vzniknout parkovacích stání. Součástí výstavby je i úprava svahu (k DPS), částečná oprava chodníku na Poštovní ulici a veřejné osvětlení, které by mělo osvětlit parkovací plochu. Vzhledem k těmto úpravám, které částečně zasáhnou i do prostoru zahrady u DPS, byly oddáleny i práce spojené s terénními úpravami a oplocením kolem tohoto domu. Další akcí je parkoviště na ulici Karlovarská (za Zlatým klokanem), kde vznikne parkovacích míst. V tomto případě bude muset být vybudován nový sjezd a celá plocha se musí "překlopit" kvůli odvodnění ve směru k vozovce. Parkoviště Prostor pro budoucí parkovište za restaurací Zlatý klokan. Plánovaným provizorním parkovištěm je i plocha před kostelem na náměstí Karla IV. Zhruba na 1/2 tohoto prostoru je vyprojektováno parkoviště o velikosti parkovacích míst. Parkoviště by mělo být provizorním, a to do doby, než se přistoupí k jinému realizačnímu projektu, což lze reálně předpokládat v průběhu několika let, možná i desetiletí. Projektový záměr předpokládá provedení parkoviště z plastových prvků Ecoraster, které vytvoří zpevněnou pojízdnou plochu. Prvky budou po ozelenění téměř neviditelné. V případě, že se v budoucnosti parkoviště zruší, dané prvky se lehce dají rozpojit, vyjmout a následně použít jinde. Posledním připravovaným parkovištěm je rozšíření stávajícího parkoviště na sídlišti Rolavská podél řeky Rolavy k poliklinice. Rozšíření přinese nových parkovacích míst. Nyní záleží na tom, zda všechny výše uvedené akce budou schváleny v rozpočtu města na příští rok tak, aby mohly být realizovány. Pro vaši informaci - celkový investiční náklad se pohybuje cca kolem 2 mil. Kč, což v přepočtu znamená zhruba částku 33 tis. Kč na jedno parkovací stání. Monika Drobilová, odd. investic a rozvoje města

3 RADNIČNÍ Prodej Pronájem Petr Oddělení Indie, Zájemci pokračování Mgr. Satýnek Luděk Uganda, o stavebního pozemků adopci Sequens strany1 Litva na dálku úřadu - tři různé můžou světadíly, posílat dotazy tři naprosto ovou odlišné adresu kultury. Děti Listopad NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY pokračování ze strany1 Zemědělská příloha - dokument pak v návrzích na vynětí ze ZPF pomůže revidovat pozemkový stav komunikací, léty často živelně pozměněný dílčími požadavky, a to zejména na žádosti vlastníků rekreačních objektů. Předkládaný materiál je nazván Plán oprav - Nejdecké městské komunikace - pasport, kategorizace, výhled, rozpočtování. Je to materiál opravdu výhledový. Výsledkem má být dokument, kdy každá skutečně nejdecká komunikace bude nejen pospána a rozpočtována její oprava, ale zároveň se obyvatelé dané lokality budou moci dozvědět, kdy bude opravena a kolik etap bude oprava mít. Tento dokument bude rovněž sloužit jako podklad pro zadání výběru zhotovitele. Je zřejmé, že tu ihned k opravě zůstávají notoricky neopravené a snadno neopravitelné úseky. Tady by pasport měl pomoci tak, aby Městské komunikace dílčí opravy se děly úsporně a v rámci budoucího řešení. Přípravné práce se podle staré cestářské pravdy, že základem cesty je odvodnění, soustředí zejména na příkopy a propustky. Zůstává ještě mnoho otázek: profil komunikací a velký problém s náletovou zelení, vztah s Lesy ČR a ostatními majiteli komunikací, výběr strategického partnera, vždyť stavba obchvatu Ostrova, výstavba R6 a akce karlovarského kraje vydatně vytíží kapacity obaloven a větších firem, způsob financování. Přece můžeme říci, že větší část práce máme za sebou. Hospodaření města tak jak se vyvíjí ke konci tohoto finančně nejtěžšího roku dává velkou naději, že město bude schopné uzavřít takovou smlouvu, která v několika příštích letech odborně vyřeší největší dluhy na městských komunikacích. Mgr. Luděk Sequens, starosta města Projekt Adopce na dálku Indie, Uganda, Litva - tři různé světadíly, tři naprosto odlišné kultury. Děti z těchto zemí mají však něco společného - žijí v nejnuznějších poměrech až na samé hranici bídy v rodinách, které jim nemohou poskytnout ani základní péči a dostatek jídla. Mnozí z těchto dětí jsou sirotci. V těchto zemích je i to nejzákladnější školní vzdělání pouze za úhradu a to pro tyto děti představuje nepřekonatelnou překážku k jeho získání. Proto vznikl projekt Arcidiecézní charity Praha nazvaný Adopce na dálku. Sponzoři z Čech jeho prostřednictvím podporují nejchudší děti v uvedených zemích. Princip je jednoduchý a osvědčil se. Ti, kdo chtějí pomoci, si vybírají podle fotografie a stručného životopisu dítě, které adoptují a z finančního příspěvku se dítěti hradí základní vzdělání v jeho zemi, tj. hradí se mu školné, dostane školní pomůcky, uniformu, má zajištěnu zdravotní péči a pojištění. To všechno, aniž by muselo opustit své přirozené zázemí, místní kulturu a zvyky. A protože nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytvoření určitého vztahu mezi dárci a obdarovanými, nese projekt název Adopce na dálku a sponzoři se označují jako adoptivní rodiče. Adoptivními rodiči se nejčastěji stávají rodiny, manželské páry, důchodci či lidé žijící sami v domácnosti. Často spojí své síly a finanční prostředky různé zájmové skupiny a kroužky, škol, školní třídy, skupiny vysokoškoláků, pracovní týmy, dětské oddíly apod. Projekt usiluje o zcela adresnou a osobní pomoc. Proto adoptivní rodiče dostanou prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha fotografie podporovaných dětí a potřebné informace o rodině a prostředí, v němž děti vyrůstají. Děti svým sponzorům dvakrát ročně píší a jejich pokroky mohou adoptivní rodiče sledovat prostřednictvím zprávy a vysvědčení, které každý rok obdrží. Pomoc lidí zapojených do projektu Adopce na dálku umožňuje dětem výše jmenovaných zemí lepší život a dává jim šanci na budoucí lepší uplatnění ve svých zemích. Tím, že dnes pomůžeme neznámému dítěti v chudé části planety, pomáháme budovat lepší svět. Lze darovat něco většího? Zájemci o adopci na dálku můžou posílat dotazy na ovou adresu popř. si pro základní informaci zatelefonovat k jednomu z adoptivních rodičů na tel.č Zpracováno pomocí materiálů vydaných Arcidiecézní charitou Praha Ing. D. Stefanovičová Oddělení stavebního úřadu a životního prostředí V souladu s ustanovením zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 39, odst. 1, o záměrech obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku, předkládáme občanům k nahlédnutí a připomínkám žádosti o prodej, směnu, pronájem pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Nejdek. Prodej pozemků k.ú. Nejdek - stp.č. 496/1, ppč. 1870/8, stp.č. 168, ppč. 1328/5, ppč. 2699/5, ppč. 2699/33, ppč. 2699/35 k.ú. Pozorka u Nejdku - ppč. 1248/1 (část), ppč (část) k.ú. Bernov - ppč. 126/4, ppč. 126/2 (část), ppč. 262 (část) k.ú. Tisová u Nejdku - ppč. 836/2 Pronájem pozemků k.ú. Nejdek - ppč. 1362/3 (část), stp.č. 741 (část), ppč. 1328/5, stp.č. 168, ppč. 2699/5, ppč. 2699/33, ppč. 2699/35 Pozn.: ppč - pozemková parcela stp.č. - stavební parcela Petr Satýnek, vedoucí OSÚ a ŽP

4 RADNIČNÍ Miloš 2. Nejdecké Poděkování Vzdělávací Plán Baumgärtl akcí děti ve program byly požárníkům školním ve vězení EU roce Socrates 2003/2004 NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY 4 Listopad 2003 Základní umělecká škola Nejdek informuje Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali o aktivitách naší školy ve školním roce 2003/ Plán akcí ve školním roce 2003/ Vzdělávací program EU Socrates Naše škola je pod vedením paní učitelky Jarmily Janků již pátým rokem zapojena do vzdělávacího programu EU SOCRATES, ve kterém spolupracuje s dalšími šesti školami z evropských zemí. V rámci projektu navštívili naši žáci spolu s paní učitelkou Janků loketský hrad. Návštěvu popsala paní učitelka v následujícím článku. Nejdecké děti byly ve vězení (jak si zasloužily) Není vždy pravdou, že být ve vězení je trestem. Pro žáky Základní umělecké školy v Nejdku byl naopak pobyt ve vězení vzrušujícím zážitkem za odměnu. Nutno však podotknout, že se děti dostaly do hradního vězení v Lokti a strávily ve vězeňských kobkách noc. Důvod? Žáci ZUŠ v Nejdku jsou zapojeni do mezinárodního projektu agentury Socrates a spolupracují s dalšími šesti školami z evropských zemí. Společné téma je Voda, pramen života. Ve školním roce se žáci zaměří na vodu v historii i současnosti. Budou hledat informace o životě našich předků, srovnají potřebu vody na vaření, mytí, stavitelství... ve středověku a dnes. Hrad Loket přímo vybízí k hledání odpovědí na toto téma v období středověku. Díky vstřícnosti ředitele hradu pana Lojína, měli žáci šanci pobýt v prostorách hradu o víkendu října. Pro všechny žáky se stal víkend nevšedním a nezapomenutelným. Na otázky o vodě Byla hradní studna jedinou zásobárnou pitné vody? Chodili sloužící pro vodu pouze ke studni, nebo byl postupně vytvořen jakýsi vodovod? Jak byla studna hluboká? Kde se v hradu vařilo, pralo? Byla v hradu koupelna či lázně?... dostaly děti odpovědi od pana archeologa Jiřího Klsáka. Při hodinách dějepisu se o bělení zubů popelem a jiných zajímavostech ze života našich předků asi nedozví. Tohle byla i s podrobnou prohlídkou hradu velká příležitost. Voda je nejen tekutinou k pití, mytí a vaření. Používá se i k přípravě barev a to byla výzva: Vytvoř si přírodní barvu a kresli hrad. Nejen k opékání oblíbených špekáčků posloužil oheň v podhradí. Žáci si uvařili temně fialovou barvu z plodů bezu, rostoucího u řeky, pak usedli na tichém hradním nádvoří a očima výtvarníků podrobně pozorovali místa, kde trávili čas naši králové, např. Karel IV., ale také vězni. Právě díky tomu, že hrad sloužil jako vězení, neupadl v zapomnění a nezchátral tak, jako jiné hrady. Nejen kreslení bylo náplní pobytu na hradě. Děti i modelovaly a během nedělního poledne nainstalovaly do temných a nenápadných hradních prostorů vlastnoručně vytvořené draky z drátěného pletiva a papíru. Každý návštěvník hradu Loket se setká s obrovským drakem Šarkanem, který bydlí pod hradní věží. Taky žáci z Nejdku ho dobře znají a vyrobili mu kamarády. Každý nový drak má svůj příběh. Některý je hodný, jiný zlý, tak už to u draků bývá. Hledání poschovávaných draků naplnilo celé odpoledne, málem ani nezbyl čas na odjezd domů. Díky nevšední možnosti přespat a pobýt v hradu déle jsou znalosti dětí o historii, stavbě i životě předků mnohem hlubší. Děkujeme. 3. Poděkování požárníkům Sbor dobrovolných hasičů slavil v září výročí založení. Slavil velkolepě, což bylo vidět nejen na perfektní organizaci celého programu, ale i na velké účasti Nejdečanů a hostů z celých Čech i zahraničí. Základní umělecká škola děkuje za výzvu k účasti na oslavě. Ta potěšila žáky i občany a zároveň přispěla k doplnění projektu Voda, pramen života. Jsme rádi, když se lidé potkávají a mají radost, když není Nejdek městem prázdným. Děkujeme hasičům za vyhodnocení soutěže dětských prací a za pěkné ceny. Na závěr bych vás chtěl za žáky a učitele ZUŠ Nejdek srdečně pozvat na výše uvedené akce. O jejich realizaci a upřesnění či případných změnách termínů vás budeme průběžně informovat v Radničních listech nebo na našich webových stránkách Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Nejdek

5 RADNIČNÍ Zdeněk Foto HŘIŠŤÁTKO AKCE NA MATEŘSKÉ OS NEDĚLI NA Pánek LISTOPAD CENTRUM Listopad NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY V devadesátých letech 19. století začala v Nejdku nevídaná stavební činnost. Patrný rozvoj města byl podporován stále větší prosperitou zdejšího průmyslu, který pozitivně ovlivnilo také postavení železnice z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu v roce V té době se výrazně začala měnit urbanistická struktura města, vznikaly nové ulice.výstavní domy budované od počátku 20. století na náměstí mu daly jeho dnešní tvář. Dnešní fotografie je skutečnou lahůdkou. Dům čp. 121, tzv. Löffelhäusl, stál na rohu náměstí a dnešní ulice Bratří Čapků (tehdejší Schulstrasse, později Goethestrasse). Protože o několik metrů vyčníval z řady, byl roku 1899 spolu s dalšími podobně překážejícími domy stržen. Nové domy, které zaplnily uvolněná místa, již vzorně stály v nově vytýčené uliční čáře. Za zmíněným domem je zřetelně rozpoznatelná nová školní budova. Její pravá část (čp. 423) byla přistavěna v roce 1896 pro nově zřízenou dívčí obecnou školu. Zdeněk Pánek před r.1899 Foto archiv NRL Použitá literatura: Josef Pilz, Geschichte der Stadt Neudek 2003 Zprávy z Dětského světa Zdravíme děti, členy a příznivce sdružení a přinášíme několik informací: HŘIŠŤÁTKO Díky velkorysému sponzorskému daru NČV ( Kč) se na hřiště na Lipové podařilo zakoupit krásná dřevěná houpadla na pružině - děti, přijďte vyzkoušet tukana i dvojhoupačku, jsou parádní! Průlezky i plot jsme před zimou opatřili ochranným nátěrem, dokončili kostkoviště, provedli drobné opravy a na vyšlapaná místa znovu vyseli trávu. Děkujeme všem pracovitým brigádníkům a máme velkou radost, že hřiště slouží svému účelu. AKCE NA LISTOPAD Ve čtvrtek od 16:00 proběhne v Galerii N 211 Vánoční malování. S dětmi chceme pomocí různých výtvarných technik vyrábět vánoční přáníčka. Výtěžek z jejich prodeje věnujeme našim handicapovaným kamarádům, které na Vánoční malování srdečně zveme. NA NEDĚLI v 15:00 připravujeme valnou hromadu sdružení, která se bude konat ve školní jídelně ZŠ Karlovarská. Přijďte, dozvíte se vše o činnosti a hospodaření naší neziskové organizace, bude se plánovat příští rok a čeká vás i malé překvapení MATEŘSKÉ CENTRUM Od ledna 2004 chceme zahájit zkušební provoz MC. Budeme pořádat dopolední kurzy pro maminky s dětmi od 1,5 roku (cvičení s říkankami, pohádka, písničky a vyrábění). Máte zájem? Volejte: (Marcela) nebo (Blanka). OS Dětský svět

6 Barbora RADNIČNÍ od Od Petr Ladislava Program: Zve Jana KDE: Renata listopadu Rada Dolejší Sýkorová Vítková, 2003 & Částková do Vondráčková Jana klubu otevřeno: 2003 Jirušovy seniorů 2003Pá - Ne hodin NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY 6 Listopad 2003 KULTURNÍ DŮM NEJDEK Závodu míru 196 Info - tel.: ( ) - p.suchan Infocentrum Nejdek, tel.: KONCERTY ve 20 hodin MONKEY BUSINESS ve 20 hodin TÖRR MĚSTSKÉ MUZEUM nám. Karla IV. 238, tel St - Ne od 9 do 16 hodin Stálá expozice s národopisnými sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří. VÝSTAVY do Karlovarský vřídlovec (geologie, archeologie, umělecká řemesla) od do Vazby ze suchých květin od Vánoční výstava Fotogalerie ZELENÁ SEDMA nám. Karla IV.241, tel Otevřeno Po - Pá hodin VÝSTAVA Listopad 2003 Robert Prokeš - Střípky Výstava fotografií - vstup zdarma Kino NEJDEK nám. Karla IV.241, tel POHÁDKA PRO DĚTI v 15 hodin Pohádka o klokánkovi Frantíkovi Karlovarské hudební divadlo Velký sál, vstupné 20 Kč GALERIE N211 (Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna) Nerudova 211, tel Od listopadu otevřeno: Pá - Ne hodin VÝSTAVA Jiří Koštýř -...rád vás zase vidím! Tradiční Krušnohorský vánoční jarmark se letos uskuteční ve dnech prosince na prostranství před kostelem sv. Martina. Více informací se dozvíte v prosincovém vydání NRL. Městská knihovna - upozornění pro čtenáře Městská knihovna upozorňuje čtenáře, že v měsíci listopadu bude knihovna na pobočdce v ZŠ Karlovarská otevřena ve středu, půjčovní doba zůstává stejná. Půjčovními dny budou středy 5., 12., 19. a 26. listopadu. Jana Vítková, vedoucí MěK Posezení při lidovkách Klub seniorů uspořádá v pátek 14. listopadu 2003 v kinokavárně ve 14 hodin přátelské posezení při lidové hudbě. Zahraje duo pana Brože. Předpokládané ukončení bude kolem 16:30 hod. Symbolický příspěvek je 15 Kč. Doufáme, že to pro seniory bude příjemně prožité odpoledne. Zve Rada klubu seniorů Hubertská zábava Myslivecké sdružení Nejdek pořádá dne v Kulturním domě v Nejdku Hubertskou zábavu. K tanci a poslechu hraje JEŠTĚŘICE. Vstupenky budou prodávány v infocentru od 20. října. Vstupné 100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. Nejdečtí ochotníci se sešli dne v počtu 23 herců - pamětníků i mladíků, pamětnic i mladic. Zahájili tak opět činnost Divadelního souboru Jirásek. Doufejme, že múza přispěchá ku pomoci a do konce roku 2003 se podaří uvést první hru - pohádkovou komedii Omyl děda Vševěda. Již teď však zveme všechny Nejdečáky od listopadu 2003 na vzpomínkovou výstavu do muzea. Barbora Částková, jednatel DSJ KDY: v sobotu od 14 hodin. KDE: kinokavárna Nejdek. CO S SEBOU: nápady a fantazii(materiál bude zajištěn za poplatek 60 Kč). Je nutné se předem přihlásit na tel.: , nebo na u: Těší se na Vás Renata & Jana Jirušovy Veřejná výroční členská schůze občanského sdružení JoN - Jde o Nejdek se koná 17. listopadu v 17 hodin 17 minut v kinokavárně v Nejdku KRUH PŘÁTEL HUDBY v 19 hodin Kulturní Dům Nejdek Jana Sýkorová - mezzosoprán, Petr Dolejší - bas, Ladislava Vondráčková - klavír Koncert z cyklu Mistři české hudby Koncert V. - Mistři české písňové tvorby Program: F. Provenzale, A. Scarlatti, A. Dvořák, P.I. Čajkovskij, L. Janáček, G. Rossini, C. Saint - Saëns, J.F. Halévy, G. Bizet.

7 RADNIČNÍ vstupné: PŘIPRAVUJEME Ing. V Ý Z - Zdeněk 27. V 2003 A : Doubek + 1Kč Kč, NA ŠUP PROSINEC 2003 Listopad NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY po, út, st 17:30, 20:00 JEDNA RUKA NETLESKÁ ČR - Standa je smolař. Osud ho smýká životem a on se nebrání. Zrovna ho pustili z vězení a on věří, že se karta obrací. Jeho bývalý šéf Zdeněk mu totiž něco dluží a Standa si konečně může splnit to, o čem snil. Jenže potká Ondřeje. To je ještě větší trotl než Standa. Jejich smůla se násobí a nemůže to dopadnout dobře. Zdeněk má manželku Sandru a dvě děti. A taky restauraci a svoji pravou ruku Jana. Všechno se daří, než potká Standu a Ondřeje. Režie: David Ondříček. Hrají: Jiří Macháček, Ivan Trojan, Marek Taclík, Kristina Lukešová, Jan Tříska, Taťána Vilhelmová a další. vstupné: Kč 102 minut přístupný od 15 let L I S T O P A D út, st 17:30, 20:00 ŽELARY ČR - Je doba protektorátu. Eliška pracuje jako sestra v nemocnici. Má poměr s úspěšným chirurgem Richardem. Oba jsou zapojeni do tajného domácího odboje. Jedné noci přivezou na kliniku raněného muže, který potřebuje transfúzi a Eliška má stejnou krevní skupinu. Tak se krví naváže pouto, které vyústí v neobyčejně silný milostný vztah mezi městskou vzdělanou Eliškou a barbarským přírodním mužem s dětskou duší - Jozou. Když je odbojová skupina odhalena, Joza ukryje Elišku ve své dřevěnici daleko v horách. Hrají: Aňa Geislerová, György Cserhalmi aj. vstupné: Kč 150 minut přístupný po, út 17:30, 20:00 LETUŠKA 1. TŘÍDY USA - Donna žije stejný život jako její vrstevnice. Netouží po ničem jiném než vypadnout z rodného hnízda. Jednoho večera uvidí v televizi rozhovor se Sally Westonovou, která našla smysl života jako letuška. Donna neváhá a vyrazí dobýt svět. Jejím cílem se stává veliká společnost Royalty Airlines. Přijímací řízení a náročný výcvik není žádná zábava. Donna se však nevzdává - zvláště když se jí ujme zkušená Sally. Znamená to ovšem nechat dole na zemi svůj soukromý život - včetně sympatického zamilovaného studenta práv Tima. V romantické komedii uvidíte Gwyneth Paltrow, Mike Myerse aj. vstupné: Kč, ŠUP 87 minut, titulky přístupný čt, pá 17:30, 20:00 FRIDA USA - Frida Kahlo prožila bouřlivý život, plný bolesti i lásky, skandální milostné aféry i fatální vztah s manželem Diegem Riverou. Do dějin se zapsala nejen jako skvělá umělkyně, ale i sexuální a politická revolucionářka s horkou jižní krví. Barevné mexické ulice, vášnivá hudba, krásné ženy, charismatičtí muži a bouřlivé události první poloviny 20. století tvoří nedílnou součást životního příběhu této pozoruhodné ženy. Strhující životní příběh slavné extravagantní mexické malířky se Salmou Hayek v její možná životní roli. vstupné: Kč 118 minut, titulky nevhodný do 12 let čt, pá 17:30, 20:00 ADAPTACE USA - Scénárista Charlie Kaufman (Nicolas Cage) nemá po úspěšném filmu V kůži Johna Malkoviche o pracovní nabídky nouzi. Nakonec přijme adaptaci non-fiction bestselleru spisovatelky Susan Orleanové Zloděj orchidejí. Jde však o knihu, která se nevyznačuje klasickým příběhem, a proto se Charlie dostává do problémů, které rychle přerůstají v mučivou tvůrčí krizi. Situaci nezlehčuje ani Charlieho dvojče Donald (Nicolas Cage), který bratrovi začne fušovat do řemesla. Komedie, ve které se mísí skutečnost s fikcí, byla oceněna Stříbrným medvědem na MFF v Berlíně. vstupné: Kč 114 minut, titulky nevhodný do 12 let po, út 17:30, 20:00 LARA CROFT TOMB RAIDER: Kolébka života USA - Lara Croft (Angelina Jolie) není ani tentokrát postavena před snadný úkol. V nitru Afriky, v místě zvaném Kolébka života, je ukryta Pandořina skříňka, skrývající nejtemnější síly ďábla, které kdy lidstvo poznalo. Lara jediná může díky svým znalostem a fyzickým předpokladům skříňku najít dříve než padne do rukou nositeli Nobelovy ceny, vědci Dr. Reissovi, který ji chce využít k získání neomezené vlády nad světem. Musí být zastaven za každou cenu. A je to právě Lara Croft, kdo může rozhodnout o zachování života tak, jak ho známe. vstupné: Kč, ŠUP 110 minut, titulky přístupný st, čt 17:30, 20:00 PRAVÁ BLONDÝNKA 2 USA - Elle Woods (Reese Witherspoon) dobyla Harvard a rozjíždí právnickou kariéru. Balancuje mezi kariérou a přípravami na svatbu s mužem svých snů. Když zjistí, že klienti její zaměstnavatelské firmy zneužili matku jejího milovaného psa Bruisera, stane se odhodlanou bojovnicí za psí práva, proti zneužívání němých tváří k zločinným pokusům. Dostane padáka na hodinu. Elle vyráží do Washingtonu a snaží se proniknout tam, kde se tahá za politické nitky. Politici však téhle Barbie nejdou zrovna na ruku. Elle však svým neodolatelným šarmem, inteligencí a odhodláním obludný systém přemůže. vstupné : Kč 91 minut, titulky přístupný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 28. pá 9:30 ZLATOVLÁSKA ČR - pohádkové pásmo 65 minut vstupné: 9 + 1Kč PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2003 HODINY, ŽIVOT DAVIDA GALEA, KAŠLU NA LÁSKU, NEPRŮSTŘELNÝ MNICH, MI- ZEROVÉ II.,KILL BILL Pozvání na Den otevřených dveří do SOŠ, SOU, OU a PrŠ Srdečně zveme žáky vycházejících ročníků i jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se bude konat od 9 do 15 hodin v SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek, Husova 600 a dne od 9 do 15 hodin v odloučeném pracovišti ve Staré Roli, Závodu míru 144. Zároveň zveme na prezentaci středních škol v Thermálu v období tzv. Škola Výstava bude otevřena ve dnech od 13 do 17 hodin a od 9 do 17 hodin. Ing. Zdeněk Doubek Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé, V Ý Z V A Důležitým historickým objektem horního města Nejdek byla huť na tavení cínu. Stála na levém břehu Rolavy nedaleko hradní skály. Spolu s pracovníky města a muzea pátráme po zbytcích strusky po tavení cínové rudy. Struska má být šedá, poměrně lehká a nebyla formována do tvárnic jako železná struska. Pokud byste na podezřelý útvar narazili, prosím podejte zprávu Zdeňku Pánkovi v infocentru, tel Děkujeme. Mgr. Petr Rojík V Ý Z V A

8 RADNIČNÍ NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY 8 Listopad 2003 NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY Vydává město Nejdek. Odpovědný redaktor Zdeněk Pánek, redaktor a grafická úprava Pavel Dohnal. Tiskne: Helena Matějková, Suchá 143, Nejdek. Adresa redakce a příjem inzerce: Infocentrum, nám. Karla IV. 241, Nejdek, tel., fax, , Registrováno pod č. MK ČR E Redakce nezodpovídá za obsah reklamy a vyhrazuje si právo krátit příspěvky. Uzávěrka vždy 15. dne v měsíci. Internetové vydání na adrese

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2013

V Ř E S K O V Á K listopad 2013 V Ř E S K O V Á K listopad 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci se již dostaly opravdu ke svému konci, nyní nás ještě čeká papírová bitva. Bohužel musím oznámit, že spuštění proběhne

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ Tyršova 434, 293 06 Kosmonosy, IČ 22709886 Email: kosmonosy.srackov@seznam.cz www.srackov.unas.cz 1 Obsah: 1) Úvod 2) Aktivity sdružení v roce 2015 3) Výsledky hospodaření v roce 2015 4) Výhled aktivit

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ÚNOR 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 11. ÚNORA 2014 R A D A M Ě S T A N E J D K U 87. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš, p. Kaššák Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2009

V Ř E S K O V Á K duben 2009 V Ř E S K O V Á K duben 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, minulé číslo Vřeskováka bylo vytištěno bez našeho symbolu - sedícího Vřeskováka. Nebyl to úmysl, ale při kopírování se vloudil tiskařský šotek.od

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje.

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje. ZPRAVODAJ Č. 6/2014 Vážení přátelé slánského muzea, věříme, že si vyberete z naší červnové programové nabídky. Zahájíme další uměleckou výstavu, představíme novou expozici v Národopisném muzeu ve Třebízi

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Poř. číslo 1. Název rozpočtového opatření Penetrace recyklátu komunikací příjezdu k čp.1020 a 1021, 820 a 821, ul. Dymlovská - horní konec, ul.ořechová, bez projektu

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7 Adresy Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7, tel./fax 233 322 150, praha.obec-krestanu.cz Kontakt pro ubytování a technické záležitosti: Karel Dolista,

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více