Městské komunikace. foto NRL. Dopravní a tetechnická infrastruktura. Roční

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské komunikace. foto NRL. Dopravní a tetechnická infrastruktura. Roční"

Transkript

1 Bezpochyby Dopravní Karlovarská a tetechnická správa a údržba infrastruktura. silnic připravuje už půl roku pro Karlovarský kraj BI(A)LANCOVÁNÍ Za ten pomalu končící rok měl jsem darem své funkce čest poznat řadu dosud nepoznaných úřadů a lidí. A že jich bylo. Přímo úměrně stížnostem, podáním a upozorněním jsem potkal vyšetřovatele, kontrolory, legie ministerstev, úřadů, inspekcí a jejich zaměstnanců. Zvyknete si a je to nakonec dobrá zkušenost. Člověk získá jistou zručnost. Strávili jsme spolu hodně času. Říkal jsem si zprvu, apriorně odsouzený, že úřad je úřad a dost. Ti lidé, ale nebyli vesměs příliš šťastní nebo jistí svým postavením. Naopak. Stěžovali si temně na systém - že mu není možné věřit. Že jeden předpis stíhá druhý a vzájemně si odporují, že kontrola není nic příjemného ani pro ně. A někdy jsme dokonce mohli mluvit i o městě a všem tom díle, které se povedlo a stojí za tím vším. Kromě jediného případu jsem u nich nezaznamenal závist, nebo zlou vůli, provázející většinu podaných podnětů, ale spíš jakousi smutnou negativní bezvýchodnou osudovost jejich netvůrčího papírového světa. A tak, ač v pozici vyšetřovaného a kontrolovaného jsem se často cítil tak nějak utěšeněji a spravedlněji. Oproti nositelům státní národní myšlenky měl jsem alespoň to dílo za sebou - hotovou věc, práci, na kterou lze být hrdý, práci, na kterou může být ten a ten názor, ale je hmatatelná a učiněná a zakusená. Jenže z tohoto obecného jevu, pár měsíců před vstupem národa do EU, nemám vůbec radost a myslím, že stojí za to připomenout si předválečná Landsbergova slova: Neúspěch a nespokojenost činí slepými všechny, kteří nemají dost odvahy, aby se postavili, nebo skutečně v tomto čase něco vytvořili, a zejména oslepuje dav. pokračování na straně 2 Dvořákova ulice je poslední komunikací, která v letošním roce prochází celkovou rekonstrukcí. Součástí úprav je i vybudování parkoviště pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. foto NRL Městské komunikace Karlovarská správa a údržba silnic připravuje už půl roku pro Karlovarský kraj podklady pro zásadní rozhodnutí na poli rekonstrukcí a oprav vybrané krajské sítě. Nevyžaduje nejdeckých městských 212 km silnic a cest podobný postup? Bezpochyby. Projedený dluh společnosti je kromě staveb, jejichž stav se naštěstí díky soukromým vlastníkům rychle zlepšuje, nejvíce patrný na veřejných komunikacích. Politicky rychlé svépomocné opravy tam, kde někdo bydlí, živelná asfaltizace, ukládání sítí, naprostá absence cestářské pravidelné údržby znamenají, že většina našich silnic a cest se, navíc tísněná náletovou zelení, přiblížila předválečnému stavu. Zděděný pasport je neúplný. Chybí úplně informace o odvodnění a propustcích. Přesto sečteno a podtrženo je konečná cifra, ač neúplná, vypovídající. Dluh vzniklý lety je vypočten na 150 milionů korun. Nechci teď diskutovat o jeho vzniku nebo o výpočtech, které jej stanovily. Jedno je zřejmé - v silách města není v blízké historické době tento dluh úplně smazat. Podobně je jasné, že nás čeká rozhodnutí o vybraných komunikacích, rozhodnutí o jejich kategorizovaném způsobu opravy a zejména o způsobu financování tohoto projektu. A do třetice - potřebujeme nový pasport. Tady jsme zatím udělali největší kus práce. Začali jsme totiž před třemi lety. Zadáním změny ÚZEM- NÍHO PLÁNU. Ke své škodě si psaví chlapci, sebeukájející se donekonečna vlastními tématy bez vztahu ke skutečným úkolům města, určitě nevšimli dvou velice cenných nadčasových dokumentů nové územně plánovací dokumentace - výkresů a Dopravní a tetechnická infrastruktura. Roční detailní průzkumy a rozbory - zhodnocené ve schváleném souborném stanovisku, kdy odborníci zhotovitele prošli, hledajíce rozvojový potenciál a hranice jednotlivých lokalit, každou nejdeckou výspu, se stal hlavním podkladem pasportu. pokračování na straně 3

2 RADNIČNÍ Mgr. Monika Parkoviště Luděk Drobilová Sequens, NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY 2 Listopad 2003 BI(A)LANCOVÁNÍ pokračování ze strany 1 Spousty ideologických produktů jsou tu jen k tomu, aby falšovaly tvrdou skutečnost a skýtaly útěchy slabochům, aby ti propadali mýtům o štěstí a neštěstí a pomáhali zoufale ničit všechny projevy této skutečnosti. Je třeba se zbavit optimismu a pesimismu, protože jeden jako druhý znemožňuje jednání a vyjadřuje jen duševní vztahy. Je třeba jednat bez ohledu na naději a zoufalství, podle možností, které jsme ve skutečnosti zachytili. Když jeden prostředek ztroskotá, hledejme jiný, účinnější. Když jeden prostředek uspěje, snažme se ho uplatňovat dál. V dějinách nejsou přestávky. Nikdy nelze odstoupit ze hry. Šance dospět ke správnému pohledu a k úspěchu dobrého tvůrčího díla je jen a jedině ve vůli zůstat vědomě uvnitř tohoto zápasu. Nejde o to, měřit štěstí a neštěstí, nýbrž mít smysl pro odpovědnost vůči společenství, jehož se týká naše jednání. Mgr. Luděk Sequens, starosta města V letošním roce byly zahájeny práce na výstavbě parkovišť. Jsou připraveny projektové dokumentace, získáváme poslední stanoviska dotčených organizací a v průběhu zimy proběhnou stavební řízení. Jako první je parkoviště u domu s pečovatelskou službou ve Dvořákově ulici, kde budou umístěny 4 parkovací místa (z toho 2 místa pro tělesně postižené). Toto parkoviště je určeno zejména pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Rádi bychom tuto akci zrealizovali ještě v letošním roce, bohužel nám přípravy zkomplikoval Telecom. Po více jak šestitýdenním čekání vydal pro nás nepřípustné stanovisko, pročež je nutné dále vyjednávat. Věřím, že se nám podaří najít kompromisní řešení a celou akci provést ještě v letošním roce. Druhým připravovaným parkovištěm je parkoviště na Poštovní ulici (za drogerií). Zde by mělo vzniknout parkovacích stání. Součástí výstavby je i úprava svahu (k DPS), částečná oprava chodníku na Poštovní ulici a veřejné osvětlení, které by mělo osvětlit parkovací plochu. Vzhledem k těmto úpravám, které částečně zasáhnou i do prostoru zahrady u DPS, byly oddáleny i práce spojené s terénními úpravami a oplocením kolem tohoto domu. Další akcí je parkoviště na ulici Karlovarská (za Zlatým klokanem), kde vznikne parkovacích míst. V tomto případě bude muset být vybudován nový sjezd a celá plocha se musí "překlopit" kvůli odvodnění ve směru k vozovce. Parkoviště Prostor pro budoucí parkovište za restaurací Zlatý klokan. Plánovaným provizorním parkovištěm je i plocha před kostelem na náměstí Karla IV. Zhruba na 1/2 tohoto prostoru je vyprojektováno parkoviště o velikosti parkovacích míst. Parkoviště by mělo být provizorním, a to do doby, než se přistoupí k jinému realizačnímu projektu, což lze reálně předpokládat v průběhu několika let, možná i desetiletí. Projektový záměr předpokládá provedení parkoviště z plastových prvků Ecoraster, které vytvoří zpevněnou pojízdnou plochu. Prvky budou po ozelenění téměř neviditelné. V případě, že se v budoucnosti parkoviště zruší, dané prvky se lehce dají rozpojit, vyjmout a následně použít jinde. Posledním připravovaným parkovištěm je rozšíření stávajícího parkoviště na sídlišti Rolavská podél řeky Rolavy k poliklinice. Rozšíření přinese nových parkovacích míst. Nyní záleží na tom, zda všechny výše uvedené akce budou schváleny v rozpočtu města na příští rok tak, aby mohly být realizovány. Pro vaši informaci - celkový investiční náklad se pohybuje cca kolem 2 mil. Kč, což v přepočtu znamená zhruba částku 33 tis. Kč na jedno parkovací stání. Monika Drobilová, odd. investic a rozvoje města

3 RADNIČNÍ Prodej Pronájem Petr Oddělení Indie, Zájemci pokračování Mgr. Satýnek Luděk Uganda, o stavebního pozemků adopci Sequens strany1 Litva na dálku úřadu - tři různé můžou světadíly, posílat dotazy tři naprosto ovou odlišné adresu kultury. Děti Listopad NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY pokračování ze strany1 Zemědělská příloha - dokument pak v návrzích na vynětí ze ZPF pomůže revidovat pozemkový stav komunikací, léty často živelně pozměněný dílčími požadavky, a to zejména na žádosti vlastníků rekreačních objektů. Předkládaný materiál je nazván Plán oprav - Nejdecké městské komunikace - pasport, kategorizace, výhled, rozpočtování. Je to materiál opravdu výhledový. Výsledkem má být dokument, kdy každá skutečně nejdecká komunikace bude nejen pospána a rozpočtována její oprava, ale zároveň se obyvatelé dané lokality budou moci dozvědět, kdy bude opravena a kolik etap bude oprava mít. Tento dokument bude rovněž sloužit jako podklad pro zadání výběru zhotovitele. Je zřejmé, že tu ihned k opravě zůstávají notoricky neopravené a snadno neopravitelné úseky. Tady by pasport měl pomoci tak, aby Městské komunikace dílčí opravy se děly úsporně a v rámci budoucího řešení. Přípravné práce se podle staré cestářské pravdy, že základem cesty je odvodnění, soustředí zejména na příkopy a propustky. Zůstává ještě mnoho otázek: profil komunikací a velký problém s náletovou zelení, vztah s Lesy ČR a ostatními majiteli komunikací, výběr strategického partnera, vždyť stavba obchvatu Ostrova, výstavba R6 a akce karlovarského kraje vydatně vytíží kapacity obaloven a větších firem, způsob financování. Přece můžeme říci, že větší část práce máme za sebou. Hospodaření města tak jak se vyvíjí ke konci tohoto finančně nejtěžšího roku dává velkou naději, že město bude schopné uzavřít takovou smlouvu, která v několika příštích letech odborně vyřeší největší dluhy na městských komunikacích. Mgr. Luděk Sequens, starosta města Projekt Adopce na dálku Indie, Uganda, Litva - tři různé světadíly, tři naprosto odlišné kultury. Děti z těchto zemí mají však něco společného - žijí v nejnuznějších poměrech až na samé hranici bídy v rodinách, které jim nemohou poskytnout ani základní péči a dostatek jídla. Mnozí z těchto dětí jsou sirotci. V těchto zemích je i to nejzákladnější školní vzdělání pouze za úhradu a to pro tyto děti představuje nepřekonatelnou překážku k jeho získání. Proto vznikl projekt Arcidiecézní charity Praha nazvaný Adopce na dálku. Sponzoři z Čech jeho prostřednictvím podporují nejchudší děti v uvedených zemích. Princip je jednoduchý a osvědčil se. Ti, kdo chtějí pomoci, si vybírají podle fotografie a stručného životopisu dítě, které adoptují a z finančního příspěvku se dítěti hradí základní vzdělání v jeho zemi, tj. hradí se mu školné, dostane školní pomůcky, uniformu, má zajištěnu zdravotní péči a pojištění. To všechno, aniž by muselo opustit své přirozené zázemí, místní kulturu a zvyky. A protože nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytvoření určitého vztahu mezi dárci a obdarovanými, nese projekt název Adopce na dálku a sponzoři se označují jako adoptivní rodiče. Adoptivními rodiči se nejčastěji stávají rodiny, manželské páry, důchodci či lidé žijící sami v domácnosti. Často spojí své síly a finanční prostředky různé zájmové skupiny a kroužky, škol, školní třídy, skupiny vysokoškoláků, pracovní týmy, dětské oddíly apod. Projekt usiluje o zcela adresnou a osobní pomoc. Proto adoptivní rodiče dostanou prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha fotografie podporovaných dětí a potřebné informace o rodině a prostředí, v němž děti vyrůstají. Děti svým sponzorům dvakrát ročně píší a jejich pokroky mohou adoptivní rodiče sledovat prostřednictvím zprávy a vysvědčení, které každý rok obdrží. Pomoc lidí zapojených do projektu Adopce na dálku umožňuje dětem výše jmenovaných zemí lepší život a dává jim šanci na budoucí lepší uplatnění ve svých zemích. Tím, že dnes pomůžeme neznámému dítěti v chudé části planety, pomáháme budovat lepší svět. Lze darovat něco většího? Zájemci o adopci na dálku můžou posílat dotazy na ovou adresu popř. si pro základní informaci zatelefonovat k jednomu z adoptivních rodičů na tel.č Zpracováno pomocí materiálů vydaných Arcidiecézní charitou Praha Ing. D. Stefanovičová Oddělení stavebního úřadu a životního prostředí V souladu s ustanovením zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 39, odst. 1, o záměrech obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku, předkládáme občanům k nahlédnutí a připomínkám žádosti o prodej, směnu, pronájem pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Nejdek. Prodej pozemků k.ú. Nejdek - stp.č. 496/1, ppč. 1870/8, stp.č. 168, ppč. 1328/5, ppč. 2699/5, ppč. 2699/33, ppč. 2699/35 k.ú. Pozorka u Nejdku - ppč. 1248/1 (část), ppč (část) k.ú. Bernov - ppč. 126/4, ppč. 126/2 (část), ppč. 262 (část) k.ú. Tisová u Nejdku - ppč. 836/2 Pronájem pozemků k.ú. Nejdek - ppč. 1362/3 (část), stp.č. 741 (část), ppč. 1328/5, stp.č. 168, ppč. 2699/5, ppč. 2699/33, ppč. 2699/35 Pozn.: ppč - pozemková parcela stp.č. - stavební parcela Petr Satýnek, vedoucí OSÚ a ŽP

4 RADNIČNÍ Miloš 2. Nejdecké Poděkování Vzdělávací Plán Baumgärtl akcí děti ve program byly požárníkům školním ve vězení EU roce Socrates 2003/2004 NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY 4 Listopad 2003 Základní umělecká škola Nejdek informuje Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali o aktivitách naší školy ve školním roce 2003/ Plán akcí ve školním roce 2003/ Vzdělávací program EU Socrates Naše škola je pod vedením paní učitelky Jarmily Janků již pátým rokem zapojena do vzdělávacího programu EU SOCRATES, ve kterém spolupracuje s dalšími šesti školami z evropských zemí. V rámci projektu navštívili naši žáci spolu s paní učitelkou Janků loketský hrad. Návštěvu popsala paní učitelka v následujícím článku. Nejdecké děti byly ve vězení (jak si zasloužily) Není vždy pravdou, že být ve vězení je trestem. Pro žáky Základní umělecké školy v Nejdku byl naopak pobyt ve vězení vzrušujícím zážitkem za odměnu. Nutno však podotknout, že se děti dostaly do hradního vězení v Lokti a strávily ve vězeňských kobkách noc. Důvod? Žáci ZUŠ v Nejdku jsou zapojeni do mezinárodního projektu agentury Socrates a spolupracují s dalšími šesti školami z evropských zemí. Společné téma je Voda, pramen života. Ve školním roce se žáci zaměří na vodu v historii i současnosti. Budou hledat informace o životě našich předků, srovnají potřebu vody na vaření, mytí, stavitelství... ve středověku a dnes. Hrad Loket přímo vybízí k hledání odpovědí na toto téma v období středověku. Díky vstřícnosti ředitele hradu pana Lojína, měli žáci šanci pobýt v prostorách hradu o víkendu října. Pro všechny žáky se stal víkend nevšedním a nezapomenutelným. Na otázky o vodě Byla hradní studna jedinou zásobárnou pitné vody? Chodili sloužící pro vodu pouze ke studni, nebo byl postupně vytvořen jakýsi vodovod? Jak byla studna hluboká? Kde se v hradu vařilo, pralo? Byla v hradu koupelna či lázně?... dostaly děti odpovědi od pana archeologa Jiřího Klsáka. Při hodinách dějepisu se o bělení zubů popelem a jiných zajímavostech ze života našich předků asi nedozví. Tohle byla i s podrobnou prohlídkou hradu velká příležitost. Voda je nejen tekutinou k pití, mytí a vaření. Používá se i k přípravě barev a to byla výzva: Vytvoř si přírodní barvu a kresli hrad. Nejen k opékání oblíbených špekáčků posloužil oheň v podhradí. Žáci si uvařili temně fialovou barvu z plodů bezu, rostoucího u řeky, pak usedli na tichém hradním nádvoří a očima výtvarníků podrobně pozorovali místa, kde trávili čas naši králové, např. Karel IV., ale také vězni. Právě díky tomu, že hrad sloužil jako vězení, neupadl v zapomnění a nezchátral tak, jako jiné hrady. Nejen kreslení bylo náplní pobytu na hradě. Děti i modelovaly a během nedělního poledne nainstalovaly do temných a nenápadných hradních prostorů vlastnoručně vytvořené draky z drátěného pletiva a papíru. Každý návštěvník hradu Loket se setká s obrovským drakem Šarkanem, který bydlí pod hradní věží. Taky žáci z Nejdku ho dobře znají a vyrobili mu kamarády. Každý nový drak má svůj příběh. Některý je hodný, jiný zlý, tak už to u draků bývá. Hledání poschovávaných draků naplnilo celé odpoledne, málem ani nezbyl čas na odjezd domů. Díky nevšední možnosti přespat a pobýt v hradu déle jsou znalosti dětí o historii, stavbě i životě předků mnohem hlubší. Děkujeme. 3. Poděkování požárníkům Sbor dobrovolných hasičů slavil v září výročí založení. Slavil velkolepě, což bylo vidět nejen na perfektní organizaci celého programu, ale i na velké účasti Nejdečanů a hostů z celých Čech i zahraničí. Základní umělecká škola děkuje za výzvu k účasti na oslavě. Ta potěšila žáky i občany a zároveň přispěla k doplnění projektu Voda, pramen života. Jsme rádi, když se lidé potkávají a mají radost, když není Nejdek městem prázdným. Děkujeme hasičům za vyhodnocení soutěže dětských prací a za pěkné ceny. Na závěr bych vás chtěl za žáky a učitele ZUŠ Nejdek srdečně pozvat na výše uvedené akce. O jejich realizaci a upřesnění či případných změnách termínů vás budeme průběžně informovat v Radničních listech nebo na našich webových stránkách Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Nejdek

5 RADNIČNÍ Zdeněk Foto HŘIŠŤÁTKO AKCE NA MATEŘSKÉ OS NEDĚLI NA Pánek LISTOPAD CENTRUM Listopad NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY V devadesátých letech 19. století začala v Nejdku nevídaná stavební činnost. Patrný rozvoj města byl podporován stále větší prosperitou zdejšího průmyslu, který pozitivně ovlivnilo také postavení železnice z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu v roce V té době se výrazně začala měnit urbanistická struktura města, vznikaly nové ulice.výstavní domy budované od počátku 20. století na náměstí mu daly jeho dnešní tvář. Dnešní fotografie je skutečnou lahůdkou. Dům čp. 121, tzv. Löffelhäusl, stál na rohu náměstí a dnešní ulice Bratří Čapků (tehdejší Schulstrasse, později Goethestrasse). Protože o několik metrů vyčníval z řady, byl roku 1899 spolu s dalšími podobně překážejícími domy stržen. Nové domy, které zaplnily uvolněná místa, již vzorně stály v nově vytýčené uliční čáře. Za zmíněným domem je zřetelně rozpoznatelná nová školní budova. Její pravá část (čp. 423) byla přistavěna v roce 1896 pro nově zřízenou dívčí obecnou školu. Zdeněk Pánek před r.1899 Foto archiv NRL Použitá literatura: Josef Pilz, Geschichte der Stadt Neudek 2003 Zprávy z Dětského světa Zdravíme děti, členy a příznivce sdružení a přinášíme několik informací: HŘIŠŤÁTKO Díky velkorysému sponzorskému daru NČV ( Kč) se na hřiště na Lipové podařilo zakoupit krásná dřevěná houpadla na pružině - děti, přijďte vyzkoušet tukana i dvojhoupačku, jsou parádní! Průlezky i plot jsme před zimou opatřili ochranným nátěrem, dokončili kostkoviště, provedli drobné opravy a na vyšlapaná místa znovu vyseli trávu. Děkujeme všem pracovitým brigádníkům a máme velkou radost, že hřiště slouží svému účelu. AKCE NA LISTOPAD Ve čtvrtek od 16:00 proběhne v Galerii N 211 Vánoční malování. S dětmi chceme pomocí různých výtvarných technik vyrábět vánoční přáníčka. Výtěžek z jejich prodeje věnujeme našim handicapovaným kamarádům, které na Vánoční malování srdečně zveme. NA NEDĚLI v 15:00 připravujeme valnou hromadu sdružení, která se bude konat ve školní jídelně ZŠ Karlovarská. Přijďte, dozvíte se vše o činnosti a hospodaření naší neziskové organizace, bude se plánovat příští rok a čeká vás i malé překvapení MATEŘSKÉ CENTRUM Od ledna 2004 chceme zahájit zkušební provoz MC. Budeme pořádat dopolední kurzy pro maminky s dětmi od 1,5 roku (cvičení s říkankami, pohádka, písničky a vyrábění). Máte zájem? Volejte: (Marcela) nebo (Blanka). OS Dětský svět

6 Barbora RADNIČNÍ od Od Petr Ladislava Program: Zve Jana KDE: Renata listopadu Rada Dolejší Sýkorová Vítková, 2003 & Částková do Vondráčková Jana klubu otevřeno: 2003 Jirušovy seniorů 2003Pá - Ne hodin NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY 6 Listopad 2003 KULTURNÍ DŮM NEJDEK Závodu míru 196 Info - tel.: ( ) - p.suchan Infocentrum Nejdek, tel.: KONCERTY ve 20 hodin MONKEY BUSINESS ve 20 hodin TÖRR MĚSTSKÉ MUZEUM nám. Karla IV. 238, tel St - Ne od 9 do 16 hodin Stálá expozice s národopisnými sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří. VÝSTAVY do Karlovarský vřídlovec (geologie, archeologie, umělecká řemesla) od do Vazby ze suchých květin od Vánoční výstava Fotogalerie ZELENÁ SEDMA nám. Karla IV.241, tel Otevřeno Po - Pá hodin VÝSTAVA Listopad 2003 Robert Prokeš - Střípky Výstava fotografií - vstup zdarma Kino NEJDEK nám. Karla IV.241, tel POHÁDKA PRO DĚTI v 15 hodin Pohádka o klokánkovi Frantíkovi Karlovarské hudební divadlo Velký sál, vstupné 20 Kč GALERIE N211 (Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna) Nerudova 211, tel Od listopadu otevřeno: Pá - Ne hodin VÝSTAVA Jiří Koštýř -...rád vás zase vidím! Tradiční Krušnohorský vánoční jarmark se letos uskuteční ve dnech prosince na prostranství před kostelem sv. Martina. Více informací se dozvíte v prosincovém vydání NRL. Městská knihovna - upozornění pro čtenáře Městská knihovna upozorňuje čtenáře, že v měsíci listopadu bude knihovna na pobočdce v ZŠ Karlovarská otevřena ve středu, půjčovní doba zůstává stejná. Půjčovními dny budou středy 5., 12., 19. a 26. listopadu. Jana Vítková, vedoucí MěK Posezení při lidovkách Klub seniorů uspořádá v pátek 14. listopadu 2003 v kinokavárně ve 14 hodin přátelské posezení při lidové hudbě. Zahraje duo pana Brože. Předpokládané ukončení bude kolem 16:30 hod. Symbolický příspěvek je 15 Kč. Doufáme, že to pro seniory bude příjemně prožité odpoledne. Zve Rada klubu seniorů Hubertská zábava Myslivecké sdružení Nejdek pořádá dne v Kulturním domě v Nejdku Hubertskou zábavu. K tanci a poslechu hraje JEŠTĚŘICE. Vstupenky budou prodávány v infocentru od 20. října. Vstupné 100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. Nejdečtí ochotníci se sešli dne v počtu 23 herců - pamětníků i mladíků, pamětnic i mladic. Zahájili tak opět činnost Divadelního souboru Jirásek. Doufejme, že múza přispěchá ku pomoci a do konce roku 2003 se podaří uvést první hru - pohádkovou komedii Omyl děda Vševěda. Již teď však zveme všechny Nejdečáky od listopadu 2003 na vzpomínkovou výstavu do muzea. Barbora Částková, jednatel DSJ KDY: v sobotu od 14 hodin. KDE: kinokavárna Nejdek. CO S SEBOU: nápady a fantazii(materiál bude zajištěn za poplatek 60 Kč). Je nutné se předem přihlásit na tel.: , nebo na u: Těší se na Vás Renata & Jana Jirušovy Veřejná výroční členská schůze občanského sdružení JoN - Jde o Nejdek se koná 17. listopadu v 17 hodin 17 minut v kinokavárně v Nejdku KRUH PŘÁTEL HUDBY v 19 hodin Kulturní Dům Nejdek Jana Sýkorová - mezzosoprán, Petr Dolejší - bas, Ladislava Vondráčková - klavír Koncert z cyklu Mistři české hudby Koncert V. - Mistři české písňové tvorby Program: F. Provenzale, A. Scarlatti, A. Dvořák, P.I. Čajkovskij, L. Janáček, G. Rossini, C. Saint - Saëns, J.F. Halévy, G. Bizet.

7 RADNIČNÍ vstupné: PŘIPRAVUJEME Ing. V Ý Z - Zdeněk 27. V 2003 A : Doubek + 1Kč Kč, NA ŠUP PROSINEC 2003 Listopad NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY po, út, st 17:30, 20:00 JEDNA RUKA NETLESKÁ ČR - Standa je smolař. Osud ho smýká životem a on se nebrání. Zrovna ho pustili z vězení a on věří, že se karta obrací. Jeho bývalý šéf Zdeněk mu totiž něco dluží a Standa si konečně může splnit to, o čem snil. Jenže potká Ondřeje. To je ještě větší trotl než Standa. Jejich smůla se násobí a nemůže to dopadnout dobře. Zdeněk má manželku Sandru a dvě děti. A taky restauraci a svoji pravou ruku Jana. Všechno se daří, než potká Standu a Ondřeje. Režie: David Ondříček. Hrají: Jiří Macháček, Ivan Trojan, Marek Taclík, Kristina Lukešová, Jan Tříska, Taťána Vilhelmová a další. vstupné: Kč 102 minut přístupný od 15 let L I S T O P A D út, st 17:30, 20:00 ŽELARY ČR - Je doba protektorátu. Eliška pracuje jako sestra v nemocnici. Má poměr s úspěšným chirurgem Richardem. Oba jsou zapojeni do tajného domácího odboje. Jedné noci přivezou na kliniku raněného muže, který potřebuje transfúzi a Eliška má stejnou krevní skupinu. Tak se krví naváže pouto, které vyústí v neobyčejně silný milostný vztah mezi městskou vzdělanou Eliškou a barbarským přírodním mužem s dětskou duší - Jozou. Když je odbojová skupina odhalena, Joza ukryje Elišku ve své dřevěnici daleko v horách. Hrají: Aňa Geislerová, György Cserhalmi aj. vstupné: Kč 150 minut přístupný po, út 17:30, 20:00 LETUŠKA 1. TŘÍDY USA - Donna žije stejný život jako její vrstevnice. Netouží po ničem jiném než vypadnout z rodného hnízda. Jednoho večera uvidí v televizi rozhovor se Sally Westonovou, která našla smysl života jako letuška. Donna neváhá a vyrazí dobýt svět. Jejím cílem se stává veliká společnost Royalty Airlines. Přijímací řízení a náročný výcvik není žádná zábava. Donna se však nevzdává - zvláště když se jí ujme zkušená Sally. Znamená to ovšem nechat dole na zemi svůj soukromý život - včetně sympatického zamilovaného studenta práv Tima. V romantické komedii uvidíte Gwyneth Paltrow, Mike Myerse aj. vstupné: Kč, ŠUP 87 minut, titulky přístupný čt, pá 17:30, 20:00 FRIDA USA - Frida Kahlo prožila bouřlivý život, plný bolesti i lásky, skandální milostné aféry i fatální vztah s manželem Diegem Riverou. Do dějin se zapsala nejen jako skvělá umělkyně, ale i sexuální a politická revolucionářka s horkou jižní krví. Barevné mexické ulice, vášnivá hudba, krásné ženy, charismatičtí muži a bouřlivé události první poloviny 20. století tvoří nedílnou součást životního příběhu této pozoruhodné ženy. Strhující životní příběh slavné extravagantní mexické malířky se Salmou Hayek v její možná životní roli. vstupné: Kč 118 minut, titulky nevhodný do 12 let čt, pá 17:30, 20:00 ADAPTACE USA - Scénárista Charlie Kaufman (Nicolas Cage) nemá po úspěšném filmu V kůži Johna Malkoviche o pracovní nabídky nouzi. Nakonec přijme adaptaci non-fiction bestselleru spisovatelky Susan Orleanové Zloděj orchidejí. Jde však o knihu, která se nevyznačuje klasickým příběhem, a proto se Charlie dostává do problémů, které rychle přerůstají v mučivou tvůrčí krizi. Situaci nezlehčuje ani Charlieho dvojče Donald (Nicolas Cage), který bratrovi začne fušovat do řemesla. Komedie, ve které se mísí skutečnost s fikcí, byla oceněna Stříbrným medvědem na MFF v Berlíně. vstupné: Kč 114 minut, titulky nevhodný do 12 let po, út 17:30, 20:00 LARA CROFT TOMB RAIDER: Kolébka života USA - Lara Croft (Angelina Jolie) není ani tentokrát postavena před snadný úkol. V nitru Afriky, v místě zvaném Kolébka života, je ukryta Pandořina skříňka, skrývající nejtemnější síly ďábla, které kdy lidstvo poznalo. Lara jediná může díky svým znalostem a fyzickým předpokladům skříňku najít dříve než padne do rukou nositeli Nobelovy ceny, vědci Dr. Reissovi, který ji chce využít k získání neomezené vlády nad světem. Musí být zastaven za každou cenu. A je to právě Lara Croft, kdo může rozhodnout o zachování života tak, jak ho známe. vstupné: Kč, ŠUP 110 minut, titulky přístupný st, čt 17:30, 20:00 PRAVÁ BLONDÝNKA 2 USA - Elle Woods (Reese Witherspoon) dobyla Harvard a rozjíždí právnickou kariéru. Balancuje mezi kariérou a přípravami na svatbu s mužem svých snů. Když zjistí, že klienti její zaměstnavatelské firmy zneužili matku jejího milovaného psa Bruisera, stane se odhodlanou bojovnicí za psí práva, proti zneužívání němých tváří k zločinným pokusům. Dostane padáka na hodinu. Elle vyráží do Washingtonu a snaží se proniknout tam, kde se tahá za politické nitky. Politici však téhle Barbie nejdou zrovna na ruku. Elle však svým neodolatelným šarmem, inteligencí a odhodláním obludný systém přemůže. vstupné : Kč 91 minut, titulky přístupný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 28. pá 9:30 ZLATOVLÁSKA ČR - pohádkové pásmo 65 minut vstupné: 9 + 1Kč PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2003 HODINY, ŽIVOT DAVIDA GALEA, KAŠLU NA LÁSKU, NEPRŮSTŘELNÝ MNICH, MI- ZEROVÉ II.,KILL BILL Pozvání na Den otevřených dveří do SOŠ, SOU, OU a PrŠ Srdečně zveme žáky vycházejících ročníků i jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se bude konat od 9 do 15 hodin v SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek, Husova 600 a dne od 9 do 15 hodin v odloučeném pracovišti ve Staré Roli, Závodu míru 144. Zároveň zveme na prezentaci středních škol v Thermálu v období tzv. Škola Výstava bude otevřena ve dnech od 13 do 17 hodin a od 9 do 17 hodin. Ing. Zdeněk Doubek Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé, V Ý Z V A Důležitým historickým objektem horního města Nejdek byla huť na tavení cínu. Stála na levém břehu Rolavy nedaleko hradní skály. Spolu s pracovníky města a muzea pátráme po zbytcích strusky po tavení cínové rudy. Struska má být šedá, poměrně lehká a nebyla formována do tvárnic jako železná struska. Pokud byste na podezřelý útvar narazili, prosím podejte zprávu Zdeňku Pánkovi v infocentru, tel Děkujeme. Mgr. Petr Rojík V Ý Z V A

8 RADNIČNÍ NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY 8 Listopad 2003 NEJDECKÉ RADNIČNÍ LISTY Vydává město Nejdek. Odpovědný redaktor Zdeněk Pánek, redaktor a grafická úprava Pavel Dohnal. Tiskne: Helena Matějková, Suchá 143, Nejdek. Adresa redakce a příjem inzerce: Infocentrum, nám. Karla IV. 241, Nejdek, tel., fax, , Registrováno pod č. MK ČR E Redakce nezodpovídá za obsah reklamy a vyhrazuje si právo krátit příspěvky. Uzávěrka vždy 15. dne v měsíci. Internetové vydání na adrese

Přelomový investiční rok. Rozpočet města na rok 2005

Přelomový investiční rok. Rozpočet města na rok 2005 Zima se daří. Venku je pěkně, slýchávám říkat. To jistě. Pro ty, kdo jsou, kdo mohou být uvnitř. Ať je nám to milé nebo ne, je měsíc únor tiše a težťce spojen s Osvětimí a vlastně tak zástupně s lágry

Více

Nejdek má nový územní plán. který se uskuteční ve dnech 11. 12. prosince 2004 v Nejdku. Program a více informací uvnitř listu

Nejdek má nový územní plán. který se uskuteční ve dnech 11. 12. prosince 2004 v Nejdku. Program a více informací uvnitř listu O FANTAZII Když se švec jednoho dne vracel domů, viděl hrát si u novostavby děti na kupě písku; i sedl si na hromadu trámů, hřál se ve slunci a díval se. Byl to zámek, obehnaný valem a vodním příkopem,

Více

V rámci úspěšné dlouhodobé spolupráce s firmou Witte dohodlo město a společnost předběžné podmínky ucelení areálu firmy na levém břehu Rodišovky.

V rámci úspěšné dlouhodobé spolupráce s firmou Witte dohodlo město a společnost předběžné podmínky ucelení areálu firmy na levém břehu Rodišovky. SLOVO Z RADNICE DROBNÁ STAROSTOVA POZNÁMKA, NEŽ BUDE ZAHÁJEN ÚTOK I kdyby padlo tisíc slov, rozhodnou činy. V tomto čísle vám předkládám soupis všeho toho, co chceme letos městu dát. Rozhodně toho není

Více

Už to těšení skoro nejde vydržet. Tetelí

Už to těšení skoro nejde vydržet. Tetelí Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2006 všem lidem přeje město Nejdek 2 ROČNÍK VII PROSINEC 2005 Nejdečtí sobě Už to těšení skoro nejde vydržet. Tetelí se jím ledový vzduch. Nadšení, očekávání, nervozita

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012 1. 3. 18.00 KAREL CUDLÍN: VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA / VERNISÁŽ DIVADLO H. POČERNICE 2. 3. 4. 3. POPAD - PRAŽSKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL

Více

Stavba zimáku jde podle plánu

Stavba zimáku jde podle plánu ROČNÍK VII LISTOPAD 2005 Záchranka nese světlo N ávštěva polikliniky, třeba interny, je tuze užitečná věc. Nejenže informace zde vytěžené zdaleka převýší váhu zpráv získaných u kadeřníka, ale nemoc a bolest

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 10 Říjen 2014 Ples seniorů Chodova 2. 10. 2014 KASS Chodov Běh Smolnickým kopcem 12.10.2014 ŠAK Chodov Koncert Věry Špinarové 22.10.2014 KASS Chodov Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma K věci Zprávy

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým LISTY LANŠKROUNSKA 25/XIV PROSINEC 2014 CENA 25 Kč Nový starosta Radim Vetchý Foto: F. Teichmann 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU Rozhovor s novým starostou

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Krize se nevyhnula ani Telči

Krize se nevyhnula ani Telči 10 říjen 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Starosti nejen starosty Krize se nevyhnula ani Telči V loňském roce jsem si v létě v Telčských listech pochvaloval, jak se našemu městu daří. Nezaměstnanost poprvé za

Více

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK JSME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ ZALOŽILY TŘI MAMINKY. NAŠE ROZHODNUTÍ ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM BYLO VELICE RYCHLÉ A JEŠTĚ V ČERVNU BY ANI JEDNU Z NÁS NIC TAKOVÉHO

Více

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš 02 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Zveme vás na benefi ční koncert a vernisáž výstavy plakátů do kulturního domu. Akci společně pořádají o.p.s. profem, Kulturní středisko Dobříš a Základní

Více

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu 03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ ANETA LANGEROVÁ» rozhovor PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 11 Listopad 2014 Lampiony pro dušičky 2.11.2014 DDM Bludiště Koncert Divokej Bill 22.11.2014 KASS Chodov Zahájení Staroměstského adventu 28.11.2014 Staroměstská ul. Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 číslo 1 leden 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 foto: Vladimír Hanš SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, nikdo asi netušíme, co máme od letošního

Více

Broumovský zpravodaj. září 2006

Broumovský zpravodaj. září 2006 Broumovský zpravodaj září 2006 Obsah... Pár slov na rozloučenou... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Společenská kronika... str. 6 Divoký Bill... str. 7 Bigboš Křinice... str. 8 Chcete mě... str. 9 Ze

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více