Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka Český Krumlov Od má škola právní subjektivitu IČO: Číslo účtu: ČSOB / 0300 Telefon : , ŠJ , ředitel Mobil ŠD , FAX ZŠ Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Hlásek - jmenován do funkce Zástupce řed. ZŠ: Mgr. Josef Haláček - jmenován do funkce Výchovný poradce: Preventista školy: Hospodářka školy: Zřizovatel školy: Mgr. Irena Broţová Mgr. Marcela Zimeková Bohumila Grycová Město Český Krumlov Zpracoval a předkládá podle zákona č. 561/2004 Sb./ školský zákon/ 30. září 2010 Mgr Vlastimil Hlásek ředitel školy

2 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/ ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov... 1 OBSAH Charakteristika školy Vzdělávací koncepce:... 3 Oblast volnočasových aktivit - krouţky dle zájmu dětí:... 3 Organizace výuky: Údaje o pracovnících školy: Údaje o zápisu do prvních tříd, odchody a příchody ţáků:... 3 a) zápis do prvních tříd:... 3 b) odchody ţáků během školního roku:... 4 c) příchody ţáků na základní školu:... 4 d) konečné stavy ţáků k : Údaje o výsledcích vzdělávání:... 4 Hodnocení chování - hodnocení za celý školní rok:... 4 Hodnocení docházky a sledování neomluvených hodin:... 4 Rozmístění vycházejících ţáků: Výsledky soutěţí, účast na olympiádách, zapojení do soutěţí: Údaje o mimoškolních aktivitách: Rada školy a činnost školské rady:... 7 a) Rada školy... 7 b) Školská rada Údaje o hospodaření:... 7 a) rozpočet z prostředků Jč.kraje na 2009:... 7 b) rozpočet schválený zřizovatelem na rok 2009: Kontroly a jejich výsledky:... 8 a) hospodářská oblast... 8 b) provozní oblast:... 8 c) oblast pedagogického procesu: Stíţnosti: Vzdělávání pedagogů: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti :

3 1. Charakteristika školy plně organizovaná základní škola 1.ročník jedna třída 2.ročník jedna třída 3.ročník 9.ročník třídy A, B celkem na škole 16 tříd škola zaměřená na práci sportovních tříd se zaměřením na fotbal pro chlapce ve věku 10 aţ 15 let škola zaměřená na výuku cizích jazyků pro ţáky od 3. ročníku ZŠ - výuka Aj a Nj škola zaměřená na výuku informatiky a práce s počítači 2. Vzdělávací koncepce: vyučovací program: Základní škola č. j /96-2 pro ročník + 9. ročník ŠVP ZŠ pro ročník ročník výuka rozšířena o disponobilní hodiny, které posilují výuku cizích jazyků, českého jazyka a matematiky výuka rozšířena o pov.volitelné předměty v 7.-8.ročníku - výuka druhého cizího jazyka a semináře ze zeměpisu výuka rozšířena o pov.volitelný předmět v 9.ročníku - informatika Oblast volnočasových aktivit - kroužky dle zájmu dětí: celkem pracovalo na škole 12 krouţků s účastí 146 ţáků 1. i 2. stupně = 44, 1% z celkového počtu ţáků na ZŠ Organizace výuky: škola má 18 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku Aj a Nj, odbornou učebnu Z,Vv, F, Pr. činností, informatiky a tělocvičnu 3. Údaje o pracovnících školy: na škole pracovalo celkem 25 vysokoškolsky vzdělaných učitelů včetně vedení školy 2 vychovatelky školní druţiny s odborným pedagog. vzděláním 6 provozních pracovníků včetně hospodářky školy 4 kuchařky a 1 vedoucí školního stravování 4. Údaje o zápisu do prvních tříd, odchody a příchody žáků: a) zápis do prvních tříd: realizován v pátek 23.ledna 2009 od 13.oo do 17.oo hod. celkem se přihlásilo a zapsalo 25 dětí z uvedeného počtu dětí nastoupilo do 1.třídy 21 dětí / 4 děti nastoupí do základní školy po odkladu školní docházky 3

4 b) odchody žáků během školního roku: celkem odešlo 7 ţáků z důvodu přestěhování c) příchody žáků na základní školu: celkem nastoupilo 16 ţáků důvody nástupu ţáků na TGM: o 7 chlapců bylo zařazeno na fotbal o 7 dětí nastoupilo z okolních škol o 2 děti nastoupily z důvodu přestěhování d) konečné stavy žáků k : 1.stupeň ţáků, z toho 62 dívek 2.stupeň ţáků, z toho 68 dívek celkem: 325 ţáků, z toho 130 dívek 5. Údaje o výsledcích vzdělávání: Škola plnila vzdělávací program Základní škola č.j /96-2 a ŠVP ZŠ s těmito výsledky: 1. stupeň celkem postoupilo do vyšších ročníků všech 142 ţáků, 5 ţáků přechází na 8 leté gymnázium v Č. Krumlově. 2. stupeň 48 ţáků ukončilo docházku ZŠ - 45 ţáků vychází z 9. ročníku a 3 ţáci z 8. ročníku. Na 2.stupni budou 3 ţáci opakovat ročník. Hodnocení chování - hodnocení za celý školní rok: Napomenutí třídního učitele...18 Důtka třídního učitele...6 Ředitelská důtka stupeň z chování stupeň z chování...1 Hodnocení docházky a sledování neomluvených hodin: 1. stupeň celkem zameškáno hodin / 4 neomluvené / průměr na ţáka = 80 hod / rok 2.stupeň celkem zameškáno hodin / 341 neomluvených / průměr na ţáka = 119,9 hod / rok Rozmístění vycházejících žáků: učební obory...16 ţáků = 33, 33% střední školy ţáků = 56, 25 % gymnázium...5 ţáků = 10, 42% Škola pořádala lyţařský kurz pro ţáky tříd účast 26 ţáků v době od do Taktéţ proběhl kurz lyţování pro ročník - účast 22 ţáků v době od do Vše bylo realizováno v lyţařském středisko Lipno nad Vltavou. 4

5 Plaveckého výcviku se zúčastnili ţáci 3. a 4. ročníku v celkovém počtu 70 dětí = 8,6% z celkového počtu ţáků 3. a 4. tříd. Kurz probíhal v době od do Ţáci tříd navštěvovali školní druţinu v počtu 67 dětí (37 chlapců a 30 dívek) ve 2 odděleních. Po celý rok zde pracovaly dva zájmové krouţky se zaměřením na výtvarnou výchovu a první pomoc. V rámci školní výuky bylo vyuţíváno návštěv knihovny, muzea, kina, galerií, zámku, městského úřadu, HZS, Policie ČR a řady výrobních podniků na území města. Ţáci 2. stupně navštívili výstavy i v Č. Budějovicích, pracovali a učili se ve volné přírodě a navštívili řadu míst svého regionu.vzorná spolupráce pokračovala celoročně mezi Lesy Č. Krumlov a třídou 8.B. Vyvrcholením činnosti jednotlivých tříd byla realizace školních výletů - tradičně se vyjelo na hrady a zámky, do přírody, za divadlem a 3.A pokořila Vltavu na raftech. Vzornou se stala celoroční spolupráce mezi 8. a 1.ročníkem ZŠ pod vedením třídních učitelek. Škola se zapojuje se do akcí pořádaných DDM Č.Krumlov - jedná se o kulturní, sportovní, společenské a výchovně-vzdělávací akce. Je vyuţívána nabídka spolků a akreditovaných pracovišť pro plnění akcí se zaměřením na prevenci proti násilí, agresivitě a dalších neţádoucích jevů ve společnosti. Po celý školní rok probíhal sběr pomerančové a citronové kůry (celkem bylo odevzdáno 142,6 kg). V říjnu 2009 proběhl sběr papíru (celkem sebráno 1638 kg). 6. Výsledky soutěží, účast na olympiádách, zapojení do soutěží: Matematika: proběhla školní kola - Pythagoriáda 6. a 7. tříd - účast 23 ţáků - Klokan pro ročník - účast 103 ţáků - Klokan pro ročník - účast 136 ţáků do matematické soutěţe Klokan celkem zapojeno 239 ţáků = 73% z celkového počtu ţáků na škole Český jazyk: Proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce pro ţáky tříd za účasti 16 vybraných ţáků. V okresním kole soutěţe získala N. Němcová 9. místo z 13 účastníků. Cizí jazyky: proběhlo školní kolo v olympiádě: Nj - účast 7 dětí z tříd Aj - účast 39 dětí z tříd okresní kolo těchto olympiád: Nj místo kat. I Nj místo kat. II Aj místo kat. I Aj - 3. místo kat. II a místo Dějepis: okresní kolo 13. místo z tříd a 18. místo z tříd 5

6 Zeměpis: škola zapojena do celostátní korespondenční soutěţe Eurorebus - v krajském kole zapojeno více neţ 110 tříd. 4 třídy naší školy byly hodnoceny do 32. místa. okresní kolo ZO: kat tříd 2. místo a 10. místo z 17 účastníků kat tříd 4. místo a 9. místo z 19 účastníků Soutěž Finanční gramotnost : školní kolo účast 88 ţáků ročníku Tělesná výchova a sport: škola organizovala atletickou olympiádu pro I.a II.st.ZŠ s účasti 72 % z celkového počtu ţáků na ZŠ okresní kolo AO - ml.ţáci- získ 8.místa z 13 škol - ml.ţákyně - získ 9. místa z 13 škol - st. ţáci - zisk 6. místa z 13 škol - st. ţákyně - zisk 8. místa z 12 škol košíková - okresní finále kat. IV. dívek 4. místo - účast 7 škol - okresní finále kat. IV. chlapců 5. místo -účast 8 škol florbal - okresní finále kat.iii.chlapců 1.místo - okresní finále kat.iv.chlapců - 3.místo - okresní finále kat.iii.dívky 4.místo - okresní finále kat.iv.dívky 6.místo - krajské kolo kat.iii.chlapců 6.místo Ostatní sporty: přespolní běh - okresní kolo - kat. III. ml. ţáci 1. místo - kat IV. st. ţáci 1. místo - krajské kolo - kat. III. ml. ţáci 3. místo plavání okresní kolo: celkem 10x zisk místa Doplňkové soutěže: Hlídky mladých zdravotníků - 4. místo v okres. kole 1. st Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo - 7.místo ml. ţáků - 9. místo ml. ţákyň - 7. místo st. ţáků Dokaž, že umíš - I. stupeň - okresní kolo zisk 3. a 5. místa - II. stupeň - okresní kolo zisk 6. a 11. místa Zcela mimořádnou událostí se stala adopce na dálku 11 letého chlapce ze Zimbabwe. Iniciativa ţákyň 6. ročníku vedená pani učitelkou M. Slaninovou byla úspěšná a celkem se postupně vybralo Kč potřebných na zajištění trvalé adopce. 6

7 Před vánočními svátky byla provedena tradiční akce sbírka na psí útulek, která vynesla celkem 2.426,- Kč a řadu dobrot pro psí miláčky. 7. Údaje o mimoškolních aktivitách: Hlavní mimoškolní aktivitou je činnost sportovních tříd se zaměřením na fotbal pro 2.stupeň, kde bylo zapojeno ve 4 třídách 56 chlapců. Uvedený počet fotbalistů tvoří 49% chlapců na 2. stupni. Na 1. stupni se zapojilo do této činnosti 22 ţáků a to tvoří 27% z celkového počtu chlapců na 1. stupni. Garantem této činnosti je fotbalový oddíl FK Slavoj Český Krumlov. Trenérsky v této oblasti pracovali celkem 4 učitelé ZŠ. Ţáci školy pravidelně hrají krajské soutěţe, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. 8. Rada školy a činnost školské rady: a) Rada školy kaţdoročně pracuje pod vedením učitelky M.Zimekové a je tvořena dvojicí dětí z kaţdé třídy 2.stupně ZŠ.Postupně řeší potřeby dětí celé školy, spolupracuje s vedením školy a podílejí se na organizaci několika soutěţí na ZŠ. b) Školská rada ukončila činnost v radě pí Petra Sternadová, Mgr. Zl. Petříková a Mgr. Jan Herbe z důvodu vypršení volitelného období a zároveň byli zvoleni do rady pan R. Adamíček, Mgr. E. Dlouhá a Mgr. J. Vysokomýtská. Předsedou nově vzniklé rady byl zvolen pan R. Adamíček, který zastupuje v radě rodiče. Rada schválila program činnosti na volené období a byla seznámena se základními dokumenty ředitelem školy, které vzala na vědomí. Ve školním roce 2009/10 proběhly všechny naplánované schůzky. 9. Údaje o hospodaření: a) rozpočet z prostředků Jč.kraje na 2009: NIV celkem: ,-kč - z toho MP ,-Kč - OON ,-Kč - Pojistné + FKSP + ONIV ,-Kč Rozpočet byl zcela vyčerpán a nedošlo k ţádným nesrovnalostem v čerpání jednotlivých poloţek. b) rozpočet schválený zřizovatelem na rok 2009: Schválen usnesením ZM č. 143/11/2008 ve výši ,- Kč. Ředitelem školy byl uvedený rozpočet rozpracován a celoročně kontrolován. Na konci hospodářského roku škola vykázala zisk ve výši 2.435,-Kč.Na návrh ředitele školy a po schválení zřizovatelem byl zisk převeden do rezervního fondu na rok

8 10. Kontroly a jejich výsledky: a) hospodářská oblast - během školního roku byly provedeny 3 kontroly hotovostní pokladny- bez závad a opatření - během roku nebyla provedena kontrola ze strany zřizovatele zaměřená na nakládání s rozpočtovými prostředky a dodrţování obecně platných právních předpisů a směrnic příspěvkové organizace b) provozní oblast: - revize tělocvičny provedena drobné závady odstranila firma, která revizi prováděla-jedná se roční pravidelnou revizi - revize el.zařízení provedeno odbornou smluvní firmou-bez opatření-jedná se o roční pravidelnou revizi - hasicí přístroje kontrolovány a udrţovány smluvní firmou, zápis o revizi uloţen v ředitelně - hromosvod kontrolován smluvní firmou-bez závad - výtahy kontrolováno smluvní firmou a zápis o revizi uloţen u vedoucí školního stravování. c) oblast pedagogického procesu: - pravidelně 1x týdně kontrolovány zástupcem ředitele třídní knihy, 2 x ročně třídní výkazy a katalogové listy, 2 x ročně jsou kontrolovány ŢK, celkem realizováno vedením školy 22 hospitací s následným rozborem vyučovacích hodin - po dohodě rodičů, výchovného poradce a TU bylo celkem 8 dětí vyšetřeno v OPPP - výchovným poradcem školy je kaţdoročně vypracován seznam dětí se spec.poruchami, se kterými pracuje kaţdý vyučující během školního roku. V době od 6.1. do proběhla na ZŠ kontrola ze strany ČŠI-inspekční zpráva bylabez negativních připomínek a je uloţena v ředitelně školy. 11. Stížnosti: Během školního roku ředitel školy nebyl nucen řešit písemnou stíţnost ze strany rodičů či zákonných zástupců. 12. Vzdělávání pedagogů: během školního roku dálkově studovalamgr M.Zimeková-kurz pro preventisty ZŠ vzdělávání v oblasti práce s počítačem plán vzdělávání byl splněn během školního roku jsou pedagogové uvolňováni na jednorázové akce na základě nabídek vzdělávacích institucí a agentur. 8

9 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Kaţdoročně probíhá kladení věnců k pomníku T.G.Masaryka v rámci oslav Den vzniku samostaného Československého státu 1918 Den otevřených dveří 10.října 2009 spojená s oslavou 80 ti let ZŠ Reprezentace školy v soutěţích sportovní a výtvarné soutěţe,olympiády, sochařské sympozium,zájezdy dětí do zahraničí,zdravotnické soutěţe. Začleňování pracovníků školy do komisí, vzdělávacích agentur a různých zájmových či profesních skupin v rámci regionu nebo města Č.Krumlov. Opakovaná prezentace školy v Českokrumlovském deníku. 9

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka, Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka, Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice Obsah (struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005 ): 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 21.9.2011 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2012 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10.

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Čj.: Hru-7/11/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Školní rok 2010 2011 Zpracoval : Mgr. Oberhel

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Hana Dubnová výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 21. 9. 2011 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378

Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378 Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. Podle 10, 11 a 12 a podle struktury výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více