Co nás občany města Lanškrouna, občany České republiky, potaţmo občany Evropské unie čeká v roce 2008?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás občany města Lanškrouna, občany České republiky, potaţmo občany Evropské unie čeká v roce 2008?"

Transkript

1 Leden Novoroční zamyšlení starosty Váţení spoluobčané, snad kaţdý z nás se na přelomu roku zamýšlí nad tím, co mu nový rok přinese. Něco nám zůstane skryto do doby, kdy se budoucnost promění v přítomnost, něco uţ je pevně určeno a my se na to můţeme připravit. Co nás občany města Lanškrouna, občany České republiky, potaţmo občany Evropské unie čeká v roce 2008? Jiţ pár dní před koncem minulého roku si někteří z nás mohli vychutnat výhodu volného pohybu osob v tzv. Schengenském prostoru, coţ ve zkratce znamená zrušení kontrol na hraničních přechodech. Kdo více cestuje, dobře ví, jak nepříjemný byl přechod našich hranic k sousedům, kteří nám byli nejbliţší do Polska a na Slovensko. Další záleţitostí, která pro nás můţe mít výrazně pozitivní význam, jsou dotace z Evropské unie. Evropské fondy jsou pro mnoho lidí jedním z klíčových důvodů našeho členství v EU a jsou s nimi spojena aţ nepřiměřeně velká očekávání. Listy Lanškrounska č.1 Novoroční zamyšlení starosty města Ing. Martina Košťála úryvek Lanškroun má logotyp města. Rada města Lanškroun na základě doporučení hodnotící komise vybrala na svém jednání dne logotyp Města Lanškroun, který navrhla Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno. Soutěţní návrh musel obsahovat v tištěné i elektronické podobě: značku (logotyp) v barevném, černobílém i jednobarevném provedení, dále definovanou barevnost značky základní a doplňkové barvy, výklad významu značky pouţité tématiky ve vztahu k městu Lanškroun, základní prvky vizuálního stylu (minimálně v rozsahu vizitka, hlavičkový papír, pozvánky, blahopřání, dopisní obálka, reklamní předměty, hlavička oficiálních webových stránek města, městský mobiliář a pamětní list). Hodnotícími kritérii byla výtvarná a obsahová stránka návrhu. Barevně je logotyp vyhotoven ve dvou barvách. Ţlutě koruna, zeleně země.

2 Výklad autorky: Na téma významu logotypu se dá napsat mnoho slov. Má-li však město v názvu tak jednoznačnou charakteristiku jako právě Lanškroun, stačí uchopit dvě slova: Zemská koruna. Je-li navíc město zasazeno do krásné zvlněné krajiny pod Kralickým Sněţníkem, nabízejí se tvary a barvy samy. Městu dávají tvar i význam lidé a stopy jejich činnosti. Lidé tvoří tu pravou Korunu zemskou. Draha Kurucová, Ateliér SID, Brno Listy Lanškrounska č. 1 Rozpočet města Lanškroun na rok 2008

3

4 V novém domě postaveném na ulici Lorencova alej čp směrem od kruhového objezdu k supermarketu LIDL byla v přízemí zřízena drogerie TETA a v poschodí prodejna nábytku M Nábytek na míru. Nabízí veškerý nábytek od sedacích souprav přes postele, matrace, skříně, komody, stoly, ţidle aţ po sektorový nábytek. Je to jiţ třetí prodejna nábytku v Lanškrouně. Zledovatělá vozovka a rychlost jízdy byly zřejmě příčinou nehody, ke které došlo před polednem na Opletalově ulici v Lanškrouně. 44 letý řidič focusu dostal na zledovatělé vozovce při projíţdění zatáčky smyk, který nezvládl. Jeho spanilá jízda skončila nárazem do zaparkovaného vozidla, kterým byl také focus. Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn, škoda dosáhla korun. Alkohol policisté nezjistili u ţádného z řidičů. Ze zpravodajství Policie ČR Co všechno lze nalézt na webu města? Díl 6. Informace a aktuality z městského úřadu Na webových stránkách města (www.lanskroun.eu) informují zaměstnanci Městského úřadu Lanškroun pravidelně občany nejen o aktualitách týkajících se státní správy, ale najdete zde také informace dlouhodobého charakteru z jednotlivých odborů. Např. kdy a jak si vyměnit osobní doklady, kolik a jakým způsobem zaplatit místní poplatky, kde v regionu jsou právě uzavřené místní komunikace a spoustu dalších informací. Listy Lanškrounska č. 2 Firma LUX-IDent se stala licenčním partnerem světově významného švýcarského výrobce čipů LEGIC. Výrobky pro bezkontaktní identifikaci lanškrounské firmy LUX-IDent se stále častěji stávají součástí kaţdodenního ţivota v mnoha městech, firmách a institucích po celé ČR, byť převáţná část výroby putuje především do zahraničí. Čipové karty nejčastěji umoţňují cestování hromadnou městskou dopravou, ale setkat se s nimi lze i třeba při vstupu do divadla nebo bazénu. V Lanškrouně se běţně uplatňují při vydávání obědů ve školních jídelnách nebo jako moderní docházkový systém v mnoha firmách.

5 Po několika letech progresivního vývoje se lanškrounskému výrobci podařilo vypracovat ke kvalitativně i kvantitativně natolik zajímavým objemům výroby, ţe švýcarský výrobce čipů firma LEGIC s nimi podepsala licenční partnerskou smlouvu. Ta pro LUX-IDent znamená nejen přímou vazbu na renomovaného dodavatele a z toho vyplývající respekt u obchodních partnerů, ale také zajímavé ceny a bonusy v podobě např. hlubší technické podpory. LUX-IDent dosud čipy nakupoval prostřednictvím obchodních subjektů, ale podepsáním této smlouvy dostátá moţnost s produkty firmy LEGIC také obchodovat a stát se součástí její progresivní partnerské sítě. Firma LEGIC sídlící ve švýcarském Wetzikonu patří mezi špičkové světové výrobce bezkontaktní technologie s celosvětovým zastoupením. Pro lanškrounský LUX-IDent je podepsání licenční smlouvy oceněním práce celého týmu lidí v uplynulých letech a potvrzením dobré orientace firmy v perspektivní technologii. Listy Lanškrounska č. 2 Tříkrálová sbírka 2008

6 Albrechtice 1.000,- Kč 1 skupinka Horní Třešňovec , -Kč 5 skupinek Lanškroun ,- Kč 17 skupinek Luková ,- Kč 3 skupinky Ostrov ,5 Kč 2 skupinky Rudoltice ,- Kč 3 skupinky Sázava ,- Kč 2 skupinky Ţichlínek ,- Kč 5 skupinek Výtěţek Tříkrálové sbírky 2008 bude v naší oblasti pouţit na projekty Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Adventní a vánoční koncerty 2007 v kostele sv. Václava spojení kulturního záţitku a pomoci bliţnímu Výtěţky jednotlivých koncertů: Ţáci a učitelé ZUŠ Jindřicha Pravečka, Bonifantes, Pueráček, Lanškrounský smíšený sbor a KomoKrák, Pěvecký sbor Gymnázia Lanškroun, ,5 Kč ,5 Kč 8.387,- Kč 1.313,- Kč Chrámový sbor kostela sv. Václava, Ţenský pěvecký sbor KC Lanškroun, Somebody s Singing, ,- Kč 9.100,- Kč Výtěţek adventních a vánočních koncertů se rozděluje následovně:

7 Polovinu z kaţdého koncertu dostanou interpreti a polovina je pouţita na charitativní účely. Letos je tímto účelem svoz handicapovaných dětí ze Základní školy speciální v Lanškrouně do školy a zpět. Tuto sluţbu zajišťuje o.p.s. Gaudium. Římskokatolická farnost Lanškroun zastoupená administrátorem Dr. Zbigniewem Czendlikem Listy Lanškrounska č. 2 Město Lanškroun se skloňovalo v médiích např. Čs. televize, časopis Blesk. O negativní popularitu se postaral dětský lékař MUDr. Ivo Beránek. Na dveřích jeho ordinace se objevila cedule následujícího znění: Od platí zákon o úhradě 30,- Kč za kaţdé vyšetření dítěte u lékaře. Netýká se to pouze očkování a preventivních prohlídek. Rodiče kaţdého dítěte, které má být zde vyšetřeno, zaplatí při vstupu do ordinace 30,- Kč. Kdo je s sebou nemá, ať ani dál nevstupuje, otočí se a jde si pro ně domů. Lékař přijímá POUZE desetikoruny, dvacetikoruny a padesátikoruny. Jiné bankovky a mince nepřijímá! Pokud máte jiné peníze, běţte si je nejprve rozměnit do banky /na náměstí jsou tři/ nebo na poštu. Pak teprve přiďte. Tento text se po městě šířil jako lavina, pomáhala tomu moderní technika, mail, mobilní telefony i staré dobré ústní podání. Osobně jsem si ho opsala ze dveří ordinace a nebyla jsem sama, kdo tak učinil.

8 V sobotu proběhla vernisáţ výstavy Sběratelé Lanškrounska se představují. Zahájení výstavy hudebně obohatil kytarovým recitálem Libor Janeček. Mnozí vystavovatelé jsou členy Klubu lanškrounských sběratelů. Celkem vystavuje 17 osob. Zajímavé sbírky panenek, zvonečků, firemních tuţek, balených cukrů, autíček, zápalkových nálepek, či sbírka pohlednic, medvědů, vizitek, nerostů, sošek slonů, kapesních kalendářů, suvenýrových lţiček nebo poštovních razítek. Je aţ s podivem co vše lidé sbírají. Při vycházce na Zámeček jsme zjistili, ţe se zde stále staví. Buduje se kuchyňský přístavek u zadní strany věţe, kde byl dříve. Od 1.ledna 2008 existuje v Lanškrouně místo dřívějších dvou uţ zase jen jedno skautské středisko. Jeho představiteli jsou vůdce střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun Jiří Dušánek (Autíčko předtím vůdce stř. Dikobraz) a zástupce vůdce střediska Miloslav Uher (Šroubek od února 2007 vedl stř. Zubr). Ke sloučení došlo na základě nezávislých rozhodnutí sněmů obou středisek, které proběhly v listopadu Lednový sněm rozhodl o novém názvu, který vznikl sloučením těch starých středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. Zubr je v názvu první, protoţe to bylo zakládající středisko v Lanškrouně. Oba názvy mají vztah k historii Zubr je znak pánů z Pernštejna, kteří v Lanškrouně působili a Dikobraz je skautská přezdívka pátera Kacálka. Listy Lanškrounska č byl 193. abonentní koncert Kruhu přátel hudby. Důvěrné listy Leoše Janáčka, který zazněl v sále lanškrounského zámku v podání Janáčkova kvarteta z Brna a dvou praţských umělců Jitky Molavcové a Alfréda Strejčka, Výběr z korespondence mezi Leošem Janáčkem a mladičkou Kamilou Stösslovou. Byl to nevšední umělecký záţitek spojení hudby s mluveným slovem. Firma AVX Czech Republic s.r.o., působící v Lanškrouně v současné době přijímá větší počet nových zaměstnanců. Příleţitost pro vysokoškoláky technického zaměření, středoškoláky a vyučené uchazeče. To je velmi pozitivní zpráva. Skautské středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun uspořádalo v sobotu 26. ledna tradiční dětský maškarní karneval pod názvem Na louce u rybníka a také v lese... Zvířátka bavila děti svými příběhy i soutěţemi.

9 U baru se podávalo občerstvení, v malé i velké tombole bylo mnoho cen. Výtěţek z tomboly posílají skauti tak, jako v minulých letech malému Davidovi do Indie, kterého adoptovali v rámci projektu Adopce na dálku. Lanškrounské gymnázium skončilo na druhém místě na republikovém finále ve volejbalu, které proběhlo ve dnech aţ Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci v Brně a předchozích krajských a okresních kolech se naše děvčata utkala v Šumperku o titul nejlepšího školního volejbalového druţstva ČR. Republikového finále se účastnilo 5 druţstev.

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště.

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště. LL 1 / 2008 STRANA 1 1 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 11. ledna 2008 Cena 12 Kč MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20 Betlémské světlo: Tradice, která má smysl str. 2 Cena vody se v roce 2011 nemění Nominujte nejlepší sportovce roku 2010 str. 3 str. 8 Město připravuje ohňostroj na Nový rok Tradiční novoroční světelná

Více

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13.

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13. LL 24 / 2008 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 19. prosince 2008 Cena 25 Kč Požár v Rudolticích str. 5 DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU ZIMA VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční

Více

Městské odpady se dají využít na výrobu elektřiny a tepla. Přebytečný majetek dát pryč

Městské odpady se dají využít na výrobu elektřiny a tepla. Přebytečný majetek dát pryč Vedení města zve na setkání primátora s občany na téma likvidace odpadu - skládkovat, nebo spalovat? Kino Dukla, 15. února v 18.00 hodin jednání městského zastupitelstva do zasedací místnosti magistrátu

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

volby do zastupitelstva Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč

volby do zastupitelstva Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč Tak též by se obcí nazývati neměla vesnice neb městečko, kde lidé pouze vedle sebe bydlí, toliko sobě překážejíce a škodíce,

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Těšnovice (horní snímek) a Kotojedy z ptačí perspektivy zachytil Aleš Karban. Foto na titulní straně M. Karásek 2 EDITORIAL Rok uplynul jako voda Zase je tu březen,

Více

ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008

ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008 LL 10 / 2008 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 16. května 2008 Cena 12 Kč Budeme žít ve stínu větrných elektráren? II Str. 8 9 ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008 Čtěte na

Více

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o., Nad Kajetánkou 134/9, 169 00 Praha 6 Břevnov (S

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun pro období 2010 2013 Obsah: 1. Úvod do problematiky 3 1.1. Komunitní plánování 1.2. Kdo se účastní komunitního plánování sociálních

Více

SEV oceňované gramofony z Litovle

SEV oceňované gramofony z Litovle SEV oceňované gramofony z Litovle Z obsahu: Před měsícem jsme se dohodli, ţe zodpoví pět otázek našich čtenářů. Mezitím však ředitel firmy SEV Jiří Mencl získal ocenění společnosti Ernst & Young Podnikatel

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplácení sociálních dávek od 01.01.2012 str. 2 Záchranné složky bilancují str. 8 Nové vyhlášky str. 2 3 Termíny zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ str. 4 Termíny svatebních obřadů str. 5 Zpravodaj města Blanska

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Výroční zpráva ČTK za rok 2003

Výroční zpráva ČTK za rok 2003 Výroční zpráva ČTK za rok 2003 I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře za rok 2003 Úvod Rok 2003 byl pro Českou tiskovou kancelář obdobím velkých změn. Po dvouletých přípravách agentura přistoupila

Více